Behovet for nye korte og trindelte uddannelser inden for transportområdet en analyse i to lokalområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovet for nye korte og trindelte uddannelser inden for transportområdet en analyse i to lokalområder"

Transkript

1 Behovet for nye korte og trindelte uddannelser inden for transportområdet en analyse i to lokalområder Rapport Undervisningsministeriets FoU-pulje 2004 Projekt nr Januar 2005

2 Indholdsfortegnelse Formål...3 Nye korte og trindelte uddannelser til transportområdet...3 Baggrund...3 TURs arbejde med korte og trindelte uddannelser Trinafstigning...4 Korte uddannelser...5 Model...6 Baggrund for analysen...7 Vestsjælland og Selandia...7 Trekantsområdet og Fredericia/Middelfart tekniske skole...8 Analyse setup...8 Analysens resultater...9 Reaktioner på afstigningsordningen...9 Reaktion på den 2. vej kort fuldstændig uddannelse...10 Reaktioner på øvrige uddannelsesmuligheder...10 TURs konklusioner på analysen Afstigningsordningen...11 Den 2. vej

3 Formål Transportområdet har besluttet at etablere både nye korte uddannelser og uddannelser, der er trindelte. Formålet med dette projekt er at afdække behovet for disse nye muligheder, både hos virksomheder og hos potentielle lærlinge. Der gennemføres en analyse i to lokalområder, Vestsjælland og Trekantsområdet. Ud fra en fastlagt spørgeramme gennemføres der interview med 11 virksomheder, dækkende lastbilbranchen, busbranchen og lagerområdet, hvor de nye muligheder præsenteres for virksomhederne og deres interesse og behov for at anvende disse nye muligheder afdækkes. Der gennemføres tillige interview med den lokale A-kasse, der dækker området, med Forsvaret og med AF. Disse tre sidste burde være i stand til at vurdere om der findes en målgruppe bestående af potentielle lærlinge, der kunne have interesse for at benytte disse nye muligheder. Nye korte og trindelte uddannelser til transportområdet Baggrund Den 1. januar 2005 starter nye hovedforløb på en række af transportområdets erhvervsuddannelser, som både indeholder trinafstigning og som kan gennemføres på kortere tid, hvis eleven har særlige forudsætninger. Det drejer sig om følgende uddannelser: Chauffør med specialerne Godschauffør, Kranfører, Tankbilchauffør og Renovationschauffør Lager med specialerne Lager & Transport, Lager & Logistik og Lager & Proces. Buschauffør Lufthavnsoperatør med specialerne Bagage & Cargo og Service Postoperatør der dog ikke har nogen kortere uddannelse, men kun trinafstigning. De tre sidste uddannelser er nye som selvstændige uddannelser, idet Buschauffør og Postoperatør tidligere var specialer i Chaufføruddannelsen. Uddannelsen som Lufthavnsoperatør er helt ny. Folketinget vedtog en ny EUD lov, der gav mulighed for at revidere EUD. UVM har sammen med parterne angivet, at fleksibiliteten kan øges ved (citat): at ophæve den barriere, som den lovfastsatte vægtning af fagkategorierne udgjorde, at løsne de hidtidige faste regler for uddannelsernes struktur og længde, at tilrettelægge den enkelte elevs uddannelse på basis af en reel vurdering af de kompetencer, som eleven allerede har opnået både i det formelle uddannelsessystem og i erhvervsmæssige og sociale sammenhænge og endelig at etablere uddannelsesforløb på tværs af uddannelser og specialer. Folketinget ønskede endvidere, at der blev skabt flere korte uddannelser inden for områder, hvor der findes et reelt arbejdsmarked for disse uddannelser. 3

4 TURs arbejde med korte og trindelte uddannelser Trinafstigning TUR påbegyndte allerede omkring sommerferien 2002 drøftelserne omkring disse nye muligheder og ønsker fra Folketingets side. I de erhvervsuddannelser, som fandtes på daværende tidspunkt, var der indarbejdet afstigninger i form af de såkaldte delkompetencer. Disse afstigninger var primært rettet mod elever, der ikke kunne gennemføre hele uddannelsen, og de blev kun anvendt i meget begrænset omfang. Disse delkompetencegivende uddannelser rettede sig imidlertid ikke mod særlige beskæftigelsesområder. Kravene for at blive godkendt som praktikplads er inden for transportuddannelserne i forvejen meget lempelige, og der findes derfor næppe virksomheder, der beskæftiger sig med reel transport, som ikke kan godkendes. Drøftelserne i TUR drejede sig derfor om at skabe en trinafstigning, der også kunne være attraktiv for virksomhederne. Efter konsultationer med arbejdsmarkedets parter stod det klart, at en sådan trinafstigning måtte indeholde så brede kompetencer, at langt de fleste virksomheder kunne få gavn af medarbejdere, der foretog en sådan trinafstigning. Inden for chaufføruddannelserne betød dette, at skoleuddannelsen frem til trinafstigningen skulle indeholde de kørekort, der er nødvendige, dvs. både kørekort til lastbil/ bus og til påhængskøretøj. Tillige skulle trinafstigningen indeholde gaffeltruckcertifikat og certifikat til transport af farligt gods. Inden for lageruddannelserne skulle hele den grundlæggende kvalificering, inklusiv edb-lagerstyring indeholdes. Det viste sig derfor i TURs drøftelser, at den grundlæggende faglige uddannelse skulle være omfattet af trinafstigningen, mens specialiseringen lå efter tranafstigningen. Der blev ligeledes opnået enighed om, at trinafstigningen skulle placeres et år inde i hovedforløbet. Der var i TUR stor usikkerhed om, hvorvidt virksomhederne ville anvende denne trinafstigning, men der var enighed om, at denne nye fleksible mulighed skulle tilbydes og stå åben for både virksomheder og for kommende lærlinge. I TUR kunne man forestille sig, at trinafstigningen kunne være relevant for virksomheder, der ikke kan overskue et helt erhvervsuddannelsesforløb på 2½ år. Det samme kunne være tilfældet for elever, men med den nye udformning af uddannelserne er der ingen tvivl om, at de mest vanskelige skolefag og de fleste prøver er placeret inden afstigningen, hvilket næppe vil gøre det lettere at gennemføre for elever, der har vanskeligheder ved megen teori. Parterne i TUR havde imidlertid også deres betænkeligheder ved at gøre trinafstigningen mere attraktiv. Det kan konstateres, at en del lærlinge, specielt inden for chaufføruddannelserne, har opsagt deres uddannelsesaftale, når de har erhvervet kørekort til påhængskøretøj, fordi det har været nemt at opnå ordinær beskæftigelse til en løn, der er langt højere end lærlingelønnen. Da branchen og TUR har som strategi, at så mange som muligt skal have en fuldstændig erhvervsuddannelse, er afbrudte eller alt for korte uddannelser ikke en situation, men ønsker skal udvikle sig. Der er ingen tvivl om, at parterne i TUR vil følge udviklingen nøje. 4

5 Korte uddannelser Det har indgået i overvejelserne, at lærlinge, der har gennemført deres uddannelse til trinafstigningen, kan fuldføre deres uddannelse frem til svendebrev på den nye EUD+ ordning, hvis man er under 25 år. Det er en mulighed, som giver mere fleksibilitet, men TUR foretrækker, at den resterende uddannelse gennemføres med en restlærekontrakt, således at den omfatter både skoleuddannelse og praktikuddannelse i en virksomhed. I TUR var parterne enige om at der især inden for et brancheområde kunne være behov for tranafstigningen, nemlig på den nye erhvervsuddannelse som Buschauffør. Langt de fleste, der er beskæftiget inden for dette område, kører bybus eller rutebil, mens kun et mindre antal arbejder inden for turistbusbranchen. Det netop mod rutebilområdet, at trinafstigningen er rettet, mens specialet retter sig mod turistbusområdet. Det er derfor TURs vurdering, at der inden for denne uddannelse vil være efterspørgsel efter trinafstigningen, idet der er tale om medarbejdergrupper, som ikke tidligere har efterspurgt erhvervsuddannelse. I TURs drøftelser indgik endvidere overvejelser omkring det samlede offentlige uddannelsesudbud til transportområdet. Transportbranchen har siden AMU blev skabt tilbage i 60 erne primært fået sine uddannelsesbehov dækket via dette system. I de senere år har midlerne til AMU været begrænset og branchen frygter, at der vil blive foretaget yderligere reduktion i AMU-midlerne. Der er tillige sket det, at uddannelser inden for AMU er blevet belagt med brugerbetaling. Det har derfor været et ønske fra TURs side at skabe muligheder for, at branchen fortsat kan få adgang til tilstrækkelig offentlig finansieret uddannelse, og derfor har det været et særligt formål at skabe fleksible muligheder inden for erhvervsuddannelserne, der kan imødekomme branchens behov. Transportbranchen, herunder især chaufførområdet, har en særlig interesse i et rekruttere nye medarbejdere, der ikke er helt unge. Alene kravene til at erhverve kørekort 18 år på lastbilområdet, 21 år på busområdet sætter særlige krav til alder, men også ønsket om at få fat i mere modne unge har været udtalt. Hvis man ser på rekrutteringen af medarbejdere via uddannelse til branchen, så er det som nævnt AMU, der bidrager med flest, og her er gennemsnitsalderen typisk midt i 20 erne for lastbilchauffører og over 30 år for buschauffører. Der er altså tale om medarbejdere, som typisk har prøvet eller gennemført andre uddannelsesforløb, inden de søger ind i transportbranchen, og denne type medarbejdere er i høj kurs i branchen. TUR så det derfor som sit formål at skabe et særligt forløb i erhvervsuddannelserne, som kunne tiltrække denne type medarbejdere. I forvejen har TUR i sine erhvervsuddannelser to særligt tilrettelagte forløb kaldet veje for voksne. I vores terminologi kaldes de for den 3. vej Meritvejen, som er for kernemedarbejdere i transportvirksomheder, der kan opnå megen merit og derfor opnå svendebrev på kort tid den 4. vej Voksenlærlinge, der har nogen erfaringen inden for transporterhvervet, men mangler mange kvalifikationer, som de så kan erhverve i et særligt tilrettelagt forløb. 5

6 Der mangler imidlertid en ordning for voksne, der ikke har erfaring inden for transporterhvervet, men som gerne vil have en erhvervsuddannelse til transport. Disse voksne har ofte afprøvet andre uddannelser uden at gennemføre dem, har været i militæret og har erfaring med at være på en arbejdsplads. Denne målgruppe har derimod ikke særlig erfaring fra transportbranchen og kan derfor ikke gå Meritvejen, selv om de er fyldt 25 år. For at motivere dem til at vælge den nye 2. vej er det vigtigt At de ikke nødvendigvis skal gennem et grundforløb At de ansættes i en virksomhed fra starten og hurtigt efter starter deres egentlige transportuddannelse At de tilbydes en kort og koncentreret uddannelsesperiode, men med et normalt svendebrev ved afslutningen Der foretages en kompetenceafklaring af de voksne, således at de stort set alle kan starte direkte på hovedforløb, hvis de opfylder disse betingelser: Har haft kørekort, kategori B i mindst 3 år og Har gennemført et grundforløb eller har Gennemført anden ungdomsuddannelse af mindst 1 år varighed Herefter tages de skolemoduler og svendeprøvemodulet, som er de samme som de unges forløb, men med en reduktion af uddannelsestiden i praktik, således at den samlede uddannelse på hovedforløbet kan gennemføres på 1½ år mod normalt 2½ år. Denne nye ordning er nu implementeret i de nye erhvervsuddannelser og kaldes for den 2. vej. Model De nye muligheder trinafstigning og kort uddannelse illustreres i denne model, som er hentet fra chaufføruddannelsen: EUD 2005: Speciale Godschauffør Forløbsmodeller Hovedforløb (= kontraktperiode) Påbygning EUD for elever uden forudsætninger 1. vej 2½ år 1-4 mdr Grundforløb 20 uger KK B 2 u CF 1 10 uger CF 2 8 uger Gods 5 uger Valgfri 2,5 uge Svendeprøve 4 uger Evt. påbygning max 4 uger Afstigning efter 1 år 2. vej EUD for elever med forudsætninger - Har haft kørekort B i 3 år og - Har grundforløb eller - Anden ungdomsuddannelse af mindst 1 års varighed CF 1 10 uger CF 2 8 uger 1½ år Afstigning efter 1 år Gods 5 uger Valgfri 2,5 uge Svendeprøve 4 uger 1-4 mdr Evt. påbygning max 4 uger Meritvejen - 3. vej Max. 1 år 1-4 mdr - Fyldt 25 år - Mindst 4 års relevant erfaring - Anden uddannelse, som giver merit 0-8 ugers EUD, AMU eller anden udd. Svendeprøve 4 uger Evt. påbygning max 4 uger VEUD - 4. vej 2 år 1-4 mdr - Fyldt 25 år - Mindst 1 års relevant erfaring ugers skoleuddannelse fx med AMU Afstigning efter 1 år Svendeprøve 4 uger Evt. påbygning max 4 uger Dec 04 6

7 Parterne i TUR har haft mange overvejelser omkring forudsætningerne. Den første forudsætning at eleven har haft kørekort B i mindst 3 år, sikrer en minimumsalder på 21 år og vil normalt betyde, at den kommende lærling har haft beskæftigelse og dermed arbejdslivserfaring. Den anden og tredje forudsætning at eleven har gennemført et grundforløb eller en anden kompetencegivende erhvervsuddannelse af mindst 1 års varighed skal medvirke til, at den kommende lærling har almene skoleforudsætninger for at gennemføre hovedforløbet på kortere tid. TUR har sikret sig, at det grundforløb, der retter sig mod transportområdets erhvervsuddannelser, ikke i større udstrækning indeholder faglig indlæring, som forudsættes gennemført forud for hovedforløbet. Grundforløbet har som sit primære formål at lade den enkelte elev så tidligt som muligt møde og afprøve sit uddannelsesønske i en konkret sammenhæng Det har skabt nogen debat, at et hvilket som helst grundforløb kan give adgang til denne 2. vej. For TUR er det imidlertid en naturlig konsekvens af, at også elever med en anden ungdomsuddannelse har adgang, ligesom det er en forudsætning for at gøre ordningen så attraktiv som muligt. Det skal imidlertid pointeres, at en yderligere forudsætning for, at der etableres en uddannelsesaftale efter denne ordning er, at såvel den kommende lærling som praktikvirksomheden er enige om, at uddannelsen foregår efter denne ordning. Udviklingen inden for denne 2. vej vil ligeledes blive fulgt nøje af TUR. Baggrund for analysen Vestsjælland og Selandia Der er altså etableret to nye ordninger i transporterhvervets uddannelser trinafstigninger og den nye 2. vej. Trinafstigningen er primært etableret på baggrund af et ønske fra Folketinget, mens den 2. vej er etableret på baggrund af et ønske fra TURs side. For at få en indikation på, hvordan disse nye muligheder modtages i branchen, søgte TUR Undervisningsministeriet om midler til at gennemføre en minianalyse i to lokalområdet. Vi valgte at gennemføre analysen på Vestsjælland og i Trekantsområdet, idet der er tale om områder, der vil give et godt repræsentativt grundlag. I Vestsjælland er der et bredt og varierende transporterhverv. Indenfor ekstern transport er stort set alle specialer repræsenteret, lige fra en af Danmarks største indenfor tanktransport til en af Danmarks største indenfor specialtransport. På lagersiden er det mælken, lakridserne og dem med kontakterne der fylder godt i landskabet. Vestsjælland er desuden tilgodeset med Garderhusarregimentet og Flådestation Korsør. Selandia har haft erhvervsuddannelser inden for transportområdet siden Skolen uddanner årligt ca. 40 EUD svende i specialerne lager-transport, lager-logistik samt godschauffør. Meritvejen fylder efterhånden ligeså godt i landskabet med samme antal svende årligt. 7

8 Selandia har tillige et bredt udbud af AMU-kurser. Slagelse har i mange år været med i forreste række når vi taler om kortvarige kurser til transporterhvervet, også når vi taler om udvikling af disse. Selandia har gennemført sin analyse med LOP-konsulent Tommy Olsen. Han har et bredt kendskab til lager- & transportområdet i det Vestsjællandske, opnået gennem 25 års erfaring indenfor lager, handel og vandel på stort set alle niveauer i det pulserende erhvervsliv. De sidste 15 år er tilbragt i undervisningssektoren, først med opbygning af lokaler til truck og lager, senere med undervisning indenfor lager- & logistik samt opsøgende arbejde. Efter at Meritvejen er kommet til er konsulentarbejde og uddannelsesplanlægning for virksomheder blevet til et fuldtidsjob. Trekantsområdet og Fredericia/Middelfart tekniske skole Analyse setup I Trekantsområdet findes en af de største koncentrationer af transportvirksomheder. Det omfatter alle transportområder fra lager og transportoperatør, lager og logistikoperatør, godschauffør og postoperatøruddannelsen. FMTS har i deres område samarbejde med alle typer af virksomheder indenfor transportområdet, det være sig fra små til meget store virksomheder. FMTS har godkendelse til at udbyde EUD uddannelser. Udover EUD har FMTS også en kursusafdeling som tilbyder kurser til erhvervslivet. FMTS har haft EUD erhvervsuddannelser inden for transportområdet siden 1991 og transportafdelingen er i dag godkendt til lager, godschauffør, buschauffør samt postoperatøruddannelserne. FMTS færdiguddanner ca. 80 lærlinge om året inden for lager, godschauffør og postoperatørspecialerne. FMTS har gennemført sin analyse med LOP-konsulent Henrik Helios. Henrik har været ansat i Transport & Logistikafdelingen i 7½ år. Før den tid har han kørt en årrække som chauffør og har som følge deraf et bredt kendskab til både transportbranchen som transportuddannelserne. Han har i de sidste 6 år fungeret som LOP-konsulent indenfor godschaufførområdet. Derudover har Transportafdelingen også Ove Hede som varetager kontakten til lagervirksomhederne. Deres erfaring siger at det er den personlige kontakt til virksomhederne som er vigtig i forhold til vejledning og rådgivning af virksomhederne. Altså er det af meget stor betydning at skolerne får opbygget personlige netværk så man formår at yde den korrekte kundeservice, overfor såvel virksomheder som lærlinge. Begge nye ordninger præsenteres for udvalgte virksomheder i hvert lokalområde med henblik på at afdække, om virksomheden har interesse og behov for at anvende disse muligheder. De samme ordninger præsenteres for SiDs lokale A-kasse og for den lokale AF med henblik på at afdække, om disse institutioner finder, at de er i berøring med potentielle brugere af disse nye ordninger. Endelig præsenteres ordningerne for Forsvaret på den lokale kaserne. Forsvaret er en stor leverandør af især ældre unge til transporterhvervet, og deres vurdering af interessen og behovet for disse nye ordninger er overordentlig interessant. 8

9 Analysens resultater TUR udarbejdede sammen med de to konsulenter en spørgeramme, som blev anvendt ved besøgene. Som informationsmateriale til besøgene blev anvendt modeloversigter, idet der endnu ikke findes skriftligt informationsmateriale. Begge de nye ordninger blev grundigt gennemgået sammen med de to konsulenter, inden besøgene blev afviklet. Besøgene fandt sted i oktober og november Konsulenterne valgte virksomheder i deres lokalområde, som de fandt repræsentative. Følgende virksomheder er besøgt: Lager: Malaco Leaf A/S i Slagelse Coca Cola i Fredericia Brdr. Dahl i Kolding Godschauffør: JP Distribution i Slagelse Slagelse Transportcenter Marius Pedersen A/S i Kolding Vamdrup Specialtransport Buschauffør Egon s Turist og Minibusser i Slagelse Connex i Slagelse Papuga Bus i Vejle Citytrafik i Fredericia Andre besøg: Antvorskov Kaserne i Slagelse Ryes Kaserne i Fredericia SiD Slagelse og Ringsted SiD Fredericia AF Vestsjælland i Slagelse AF i Fredericia Reaktioner på afstigningsordningen De fleste virksomheder var skeptiske over for ordningen. De foretrækker, at deres lærlinge gennemfører hele uddannelsen. Inden for busområdet er der dog interesse for ordningen, især hos virksomheder, som primært beskæftiger sig med rutekørsel, men hvis der er tale om virksomheder, som også udfører turistbuskørsel vil der være behov for, at hele uddannelsen gennemføres. 9

10 Det skal tages med i betragtning, at for mange virksomheder er gennemførelsen af en erhvervsuddannelse først rigtig rentabel for virksomheden i uddannelsens sidste del. Denne del vil man i givet fald gå mere eller mindre glip af, hvis man vælger afstigningsordningen. Der er ingen virksomheder, der nævner dette argument direkte, men det fornemmes, at det spiller en rolle. Hos A-kasserne ses afstigningsordningen decideret som en nødløsning. De vil anbefale den fulde uddannelse. Arbejdsformidlingen i Vestsjælland var positiv over for ordningen, især i forhold til rutebilområdet. De fandt, at ordningen var rettet mod et reelt arbejdsmarked. AF i Fredericia var skeptisk over for ordningen. De fortrak den fuldstændige uddannelse. På begge kaserne fandt man den fuldstændige uddannelse mest interessant. Reaktion på den 2. vej kort fuldstændig uddannelse Generelt var holdningen hos virksomhederne, at hvis den rigtige person henvendte sig for at få en uddannelsesaftale og forudsætningen for at få fat i vedkommende var, at denne ordning blev anvendt, så ville man være indstillet på at bruge den, men generelt foretrak man den ordinære ordning med den fulde varighed. Virksomhederne udtrykker generelt en skepsis over for at afkorte praktikuddannelsen. Der argumenteres dels med, at der er mange praktiske færdigheder, der skal oplæres i praktiktiden, dels med at der er risiko for manglende fleksibilitet mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse, når den samlede praktiktid er afkortet. Busområdet er mere positivt indstillet over for denne ordning end de øvrige områder. Det passer godt sammen med, at de skal rekruttere voksne til deres branche. Forsvaret var meget positiv over for denne ordning. Den passer perfekt til medarbejdere i forsvaret, der skal i civil uddannelse og som ikke altid har opsparet tid til civiluddannelse til at gennemføre den lange uddannelse. Tillige er der mange medarbejdere i forsvaret, som vil have forudsætningerne i orden. AF i Vestsjælland var ligeledes meget positiv over for denne nye ordning. Efter deres vurdering giver det mulighed for at få mange flere af deres kunder gennem en erhvervsuddannelse. AF i Fredericia så ikke mange muligheder i denne ordning. De fremførte, at de primært vejledte voksne over 25 år. Det skal i denne anledning bemærkes, at denne nye 2. vej har været markedsført på en måde som kunne misforstås, nemlig som en vej for ældre unge. Nogen har opfattet det på den måde, at ordningen var forbeholdt unge under 25 år, hvilket på ingen måde er tilfældet. Ordningen markedsføres derfor nu under betegnelsen: For elever med forudsætninger. A-kasserne fandt denne nye ordning interessant, især for ressourcestærke personer. Også virksomhederne kan få fordel af hurtigere at kunne få velkvalificerede medarbejdere, som er ved at være en mangelvare. Reaktioner på øvrige uddannelsesmuligheder Vi valgte at foretage en kort præsentation af de øvrige uddannelsesordninger for voksne den 3. og 4. vej. 10

11 Meritvejen den 3. vej til svendebrev for meget erfarne bliver positivt modtaget alle steder, både hos virksomheder og de øvrige steder. Mange virksomheder, herunder også kasernerne, anvender allerede denne ordning og bruger den aktivt til medarbejderudvikling. Enkelte virksomheder påpeger, at de mangler målrettet information om Meritvejen. Voksenlærlingevejen den 4. vej bliver ligeledes positivt modtaget, men det fremføres, at den er vanskelig at håndtere. Det skyldes at den enkelte skole skal samle hele hold, inden ordningen kan etableres. De to konsulenter, der har gennemført besøgene, er enige om, at denne type informationsvirksomhed, hvor man ikke optræder som sælgere af lærlinge, er blevet meget positivt modtaget alle steder. Mange virksomheder er ikke klar over alle mulighederne indenfor vores system og ser hellere en personlig kontakt frem for at blive bombarderet med en masse skriftligt materiale som alligevel ryger direkte i papirkurven. TURs konklusioner på analysen Afstigningsordningen Den 2. vej Der skal ikke herske tvivl om, at parterne i TUR foretrækker, at en uddannelse afsluttes med svendebrev. Der kan imidlertid være situationer, hvor en afstigningsuddannelse er hensigtsmæssig, især i busbranchen. TUR vil ikke markedsføre denne ordning selvstændigt, bortset fra busområdet, men informere redeligt om ordningen. Der er imidlertid en sten, som kan vælte hele læsset. Noget tyder på, at Undervisningsministeriet ikke har skabt de fornødne økonomiske forudsætninger for, at skolerne finder det forsvarligt at udbyde uddannelse, der kun indeholder trinafstigningen. Situationen er den, at stort set alle de omkostningstunge skolefag er koncentreret før afstigningen. Uden et taxameter, der tager højde for dette forhold, vil det ikke være rentabelt at gennemføre uddannelse efter denne ordning. TUR er blevet bestyrket i sin opfattelse af, at denne nye ordning kan være attraktiv for virksomheder til at rekruttere voksne med særlige forudsætninger. TUR vil derfor aktivt markedsføre denne ordning. Der påtænkes udarbejdet en lille pjece, som beskriver ordningen og dens muligheder, og som retter sig både mod virksomheder og interesserede voksne. Ligeledes vil denne ordning indgå i en samlet præsentation af uddannelsesmulighederne for voksne. Det samlede uddannelsesbillede inden for transportuddannelserne er nu blevet mere komplekst, men også mere fleksibelt. Det er en fleksibilitet, som erhvervet generelt hilser velkommen, men der forestår et stort informationsarbejde, både fra TUR og parternes side, såvel som fra skolernes side. 11

Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport

Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport Rapport Finansieret af Arbejdsgivernes Elevrefusion - AER Projekt nr. 50-02-555 December 2005 Indholdsfortegnelse Formål...3 Nye korte og trindelte

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør Uddannel se Chaufføruddannelsen Odense Tekniske Skole Speciale(r) Godschauffør Renovationschauffør Visuelt overblik over hovedforl øbet og varighede n Chauffør 1: Chauffør 2: Speciale: 48 Kørekort B 64

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lager- og terminalmedarbejdere, inden

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 308 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål BJ

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN En håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE HÅNDBOG OM MERITVEJEN TSU, Transportsektorens Uddannelsesfond Redaktion 1. udgave: Kitte Verup, TUR 1. udgang, 1. oplag Layout og dtp: Andreas Haladyn Grafisk Printed in

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Preben Mandrup Senior konsulent 2011 Side 1 AMU Arbejdsmarkedsuddannelser EUD Erhvervsuddannelse Bybus og rutebilchaufføruddannelsen

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

LÆRLINGE. Forord. er en god investering. Branchen har brug for velkvalificerede

LÆRLINGE. Forord. er en god investering. Branchen har brug for velkvalificerede LÆRLINGE er en god investering Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed Vejgodstransport Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse inden for Vejgodstransport i henhold

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

REKRUTTERING OG UDDANNELSE

REKRUTTERING OG UDDANNELSE REKRUTTERING OG UDDANNELSE ARKIVFOTO: TUR Indledning............................... 2 Ufaglært chauffør........................ 2 Ufaglært chauffør via AMU................ 3 6-ugers jobrettet uddannelse..............

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning.

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning. Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende lærlingeuddannelser til

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

TEMAMØDE VOKSENLÆRLING FOR VIRKSOMHEDER INVITATION TIL

TEMAMØDE VOKSENLÆRLING FOR VIRKSOMHEDER INVITATION TIL INVITATION TIL TEMAMØDE Slagelse FOR VIRKSOMHEDER VOKSENLÆRLING TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2015 KL. 16.00-18.00 Hotel Antvorskov Trafikcenter Allé 4, 4200 Slagelse Indgang ved Monarch (tankstationen) Tilmelding

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Fakta om godschaufføruddannelsen

Fakta om godschaufføruddannelsen Fakta om godschaufføruddannelsen Hvad kan en godschauffør med svendebrev? En godschauffør kan udføre fx distributionskørsel, fragtmandskørsel, entreprenørkørsel, kørsel med containere, kranarbejde, tankvognskørsel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober Velkommen til temadag

Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober Velkommen til temadag Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober 2016 Velkommen til temadag Tidspunkt Aktivitet 09.30 10.00 Ankomst, morgenkaffe og brød 10.00 10.15 Velkomst Erling Jensen, BFU 10.15 11.30 Udviklingstendenser

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere