HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09"

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

2 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener. Støj fra trafikken forringer borgernes livskvalitet og helbred, og forringer værdien af de ejendomme, som er støjbelastede. Vejtrafikstøjen er især udbredt i byområderne. Således er to ud af tre støjbelastede boliger og ni ud af ti stærkt støjbelastede boliger beliggende i byer med mere end indbyggere. Skanderborg Kommune har derfor udarbejdet en handlingsplan for første fase i en handlingsplan for bekæmpelse af vejtrafikstøjen i kommunen. Planen forventes at skulle revideres i 2012 i forbindelse med, og som forberedelse til, 2. fase af støjkortlægningen. Støjhandlingsplanen viser, i hvilket omfang de mest belastede boliger i kommunen er udsat for trafikstøj, og giver forslag til, hvordan de trafikskabte støjgener kan reduceres. Handlingsplan for vejtrafikstøj 09 er godkendt i Byrådet den 24. marts 2010, bl.a. på baggrund af høringssvar som kommunens borgere har bidraget med. 2

3 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan for vejtrafikstøj i Skanderborg Kommune 09 Indholdsfortegnelse: 0. Forord 2 1. Indholdsfortegnelse Indledning Myndigheder og retsgrundlag 5 4. Konsekvenser af trafikstøj Fakta om trafikstøj Beregningsmodel og grænseværdier Omfang af støjkortlægning Støjkort Støjbelastningen Reduktion i støjbelastningen Gennemførte og planlagte projekter Indsatsen de kommende år Langsigtet strategi Økonomi Evaluering Den offentlige høring Kilde- og referenceliste Bilag

4 2. Indledning Skanderborg Kommune har gennemført en kortlægning af trafikstøjen for det vejnet (i denne første fase: den vejstrækning), som kommunen har pligt til at kortlægge i henhold til Støjbekendtgørelsen. Det drejer sig om de vejstrækninger, hvor trafikken i gennemsnit overstiger køretøjer i døgnet (Årsdøgntrafik=ÅDT). Støjkortlægningen, baseret på trafiktallene, viser at det på Skanderborg Kommunes vejnet kun drejer sig om Ladegårdsbakken mellem Nørregade og Højvangen i Skanderborg. Handlingsplan for vejtrafikstøj 09 omhandler primært de generelle forhold omkring vejtrafikstøj og de indsatsområder, som kan tages i anvendelse på Ladegårdsbakken. Ifølge Støjbekendtgørelsen [2] skal Skanderborg Kommune senest i 2012 foretage en kortlægning for den del af vejnettet, hvor trafikken overstiger køretøjer i døgnet. Først når denne kortlægning foreligger, vil der være et samlet grundlag for en prioritering af indsatsen til begrænsning af trafikstøjgener. Det fortsatte arbejde med kortlægning af trafikstøjen vil derfor være et af Skanderborg Kommunes indsatsområder i de kommende år. I forhold til trafikstøjen er det samtidig besluttet, at kortlægningen fremover skal ske efter en ny beregningsmodel (Nord2000), som ved beregning af dag-, aften- og natværdier for støjen i højere grad end tidligere modeller tager højde for, at vores følsomhed for støj er forskellig på forskellige tidspunkter over døgnet. Støjhandlingsplanen omfatter kun de kommunale veje, hvor kommunen er vejejer og vejmyndighed og ikke statsvejene i Skanderborg Kommune. Der refereres dog i denne støjhandlingsplan i begrænset omfang til støjhandlingsplanen udarbejdet af Vejdirektoratet mht. statens veje, motorvejene. Da den gennemførte støjkortlægning ikke omfatter alle de større veje med støjfølsomme omgivelser, er det ikke relevant at gennemføre en prioritering af indsatsen mod trafikstøj, da der i denne første fase kun er tale om én vejstrækning. Opbygningen og afsnitsinddelingen af støjhandlingsplanen følger den i Støjbekendtgørelsens 25 [2] beskrevne krav til indhold og opsætning. De med [X] anførte numre refererer til Kilde- og referencelisten bagest i støjhandlingsplanen. 4

5 3. Myndigheder og retsgrundlag Med EUs Støjdirektiv [1] og udmøntningen af dette i dansk lov med Støjbekendtgørelsen [2] er der opstillet en række formelle krav til myndighedernes arbejde med dette område. Miljøministeriet har med Støjbekendtgørelsen [2] fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af støjproblemer. Det drejer sig i første fase om de vejstrækninger, hvor trafikken i gennemsnit overstiger køretøjer i døgnet (ÅDT). Bekendtgørelsen fastlægger endvidere, at der senest i år 2012 skal være udarbejdet støjkort for de større samlede byområder, alle de større veje, jernbaner, lufthavne mv.. Større veje er defineret som veje med en gennemsnitlig ÅDT på mere end køretøjer. Det er herefter hensigten, at der hvert femte år sker en revision af kortlægningen og handlingsplanerne. Nærværende støjkortlægning i Skanderborg Kommune er således blot første fase af den kortlægning, der skal foreligge senest den 30. juni

6 4. Konsekvenser af trafikstøj 4.1 Helbredsmæssige konsekvenser Trafikstøj har en indgribende virkning på vores helbred, når vi bliver udsat for uhensigtsmæssige niveauer af den igennem længere tid. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2007, Støj fra veje [6], beskriver konsekvenserne således: Forskningsresultater viser, at trafikstøj kan påvirke vores helbred. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan støj give søvnforstyrrelser. Støj ændrer søvnmønstret i retning af flere opvågninger og kortere perioder med dyb søvn. Dette har igen indflydelse på vores sundhed og velvære. Ifølge WHO kan trafikstøj også øge risikoen for sygdomme i hjerte og kredsløb. Hos mennesker der udsættes for en vedvarende støjbelastning, har man målt forhøjet blodtryk og puls samt øget produktion af stresshormoner. Oplevelsen af støj er forskellig, men mange mennesker oplever trafikstøj som generende. Når man bliver udsat for stærk støj over længere perioder, kan man reagere med angst, depression eller ved at blive anspændt og aggressiv. Nyere internationale undersøgelser tyder på, at længere tids udsættelse for vejtrafikstøj højere end L(Aeq) db er årsag til helbredseffekter som for eksempel hjertesygdomme. Denne virkning hænger tilsyneladende ikke sammen med, om støjen opleves som generende. Der er indikationer på, at støj om natten har særlig stor betydning for sundhedseffekterne, men undersøgelserne er mere usikre på dette punkt. Der er ligeledes indikationer af, at støjen opleves mere generende i områder, der også er belastet af luftforurening fx fra trafikken. Støjen påvirker os forskelligt. Børn, ældre mennesker, personer med dårlig hørelse og personer der ikke er fortrolige med sproget, er specielt følsomme. Personer med psykiske lidelser oplever også ofte større gener ved støj. Hvis børn bliver udsat for høje støjniveauer i længere tid ad gangen fx fordi deres hjem, børnehave eller skole ligger tæt op ad en støjende vej, kan det påvirke deres sprogudvikling og læseindlæring. Selv når børn udsættes for lav støj, er der risiko for, at deres kognitive udvikling bliver forringet eller forsinket. Støj kan have negativ virkning på børns indlæring, motivation og koncentration, og støj kan lede til forringet hukommelse og nedsat evne til at løse vanskelige opgaver. Som et led i Den Nationale Vejstøjstrategi blev de helbredsmæssige effekter af støj forsøgt beregnet og prissat. Det blev med nogen usikkerhed anslået, at forhøjet blodtryk og hjertesygdom som følge af vejstøj hvert år er årsag til for tidlige dødsfald i Danmark og til ca hospitalsindlæggelser. 6

7 (Uddrag af: Støj fra veje af Miljøstyrelsen: 8.pdf) 4.2 Økonomiske konsekvenser af trafikstøj Problemer med trafikstøj kan jf. afsnit 4.1 derfor have en negativ samfundsøkonomisk virkning i form af udbetaling af sygedagpenge og nedsatte skatteindtægter. Men ifølge Miljøstyrelsen har trafikstøj også en effekt på huspriserne i de berørte områder: Som en del af grundlaget for Vejstøjstrategien udarbejdede Miljøstyrelsen en undersøgelse af sammenhængen mellem trafikstøj og huspriser, der viser, at niveauet for trafikstøj påvirker værdien af boligen. Støjbekæmpelse kan - udover at mindske beboernes støjgener - også øge boligens handelsværdi. Undersøgelsen viste, at værdien af enfamiliehuse, som ligger ud til motorveje, falder 1,6 % for hver db støjen stiger. Det tilsvarende tal for huse langs almindelige veje er 1,2 % pr. db. Årsagen til, at støj har større effekt på husprisen for huse ved en motorvej kan være, at motorvejsstøj er mere permanent konstant og dermed måske mere generende end vejstøj fra almindelige veje. En tilsvarende undersøgelse om sammenhængen mellem prisen på lejligheder og støj viste, at lejligheder kun falder 0,5 % i værdi pr. db. (Uddrag af: Støj fra veje af Miljøstyrelsen: 8.pdf) En indsats for at nedsætte trafikstøjen (i de områder hvor den overstiger de gældende grænseværdier) vil derfor også have en afledet positiv effekt på ejendomsværdien. 7

8 5. Fakta om trafikstøj Støjen fra vejtrafikken kommer dels fra bilernes motorer og udstødning, og dels fra kontakten mellem kørebane og dæk. Støjen er tæt forbundet med trafikkens omfang, sammensætning og hastighed. En fordobling af trafikmængden øger trafikstøjen med 3 db. En forøgelse af lyden med 8-10 db vil blive opfattet som en fordobling af lydstyrken. Lastvogne er mere støjende end personbiler. Flere aksler og flere dæk øger generelt støjemissionen. Trafikstøjen øges med hastigheden. Man kan derfor begrænse støjen ved at sænke hastigheden. Reduktionen er ca. 1-2 db pr. 10 km/t. hastighedsnedsættelse. Ved lave hastigheder er det imidlertid støjen fra motorer og udstødning, som dominerer. Derfor er der ikke nogen støjmæssig gevinst ved at sænke hastigheden til niveauer lavere end ca. 30 km/t.. Dækstøjen afhænger af vejbelægningen. En ru og stiv belægning giver større støjemission pga. dækkets vibrationer. En porøs vejbelægning giver mindre støjemission, fordi luftpassagen mellem dæk og vej lettes. Det er disse sammenhænge man udnytter ved udviklingen af nye støjreducerende asfalt belægninger. Lapning af asfaltskader øger støjen, da man aldrig kan få niveauet for lapningen til helt at ligge i samme højde som det bestående slidlag. 8

9 Figuren viser nogle lydniveauer for forskellige kendte situationer. (Kilde: Vejtrafik og støj, Vejdirektoratet). 9

10 6. Beregningsmodel og grænseværdier 6.1 Beregningsmodel Kortlægningen af vejtrafikstøjen er gennemført efter den nye Nord2000 beregningsmodel, som optimerer præcisionen i beregningsresultatet. Miljøstyrelsen har i vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje [6] fastlagt vejledende grænseværdier for trafikstøjen udtrykt ved den nye indikator L(den) (d=day, e=evening, n=night). L(day), L(evening) og L(night) er de A-vægtede gennemsnitlige lydtrykniveauer bestemt for hhv. dag, aften og nat på samtlige dage i et meteorologisk referenceår. Vægtningen ved bestemmelse af L(den) fremkommer ved at støjniveauerne for aften og nat gives et tillæg på hhv. +5 db og +10 db. L(den) udtrykker dermed det gennemsnitlige lydtrykniveau set over et referenceår. Tabel over de 3 tidsperioder Periode Tidsrum Varighed Dag timer Aften timer Nat timer Bidraget fra vejstøjen om aftenen og natten vil uden denne vægtning kun have begrænset betydning for det gennemsnitlige niveau over døgnet, fordi der er mindre trafik i disse perioder. At lægge 5 db til niveauet om aftenen betyder, at hver bilpassage om aftenen tæller lige så meget som 3,16 biler om dagen, mens tillægget på 10 db om natten betyder, at hver bilpassage om natten tæller lige så meget som 10 biler om dagen. Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænser for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter. 10

11 6.2 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier: Max. Niveau Område Rekreative områder i det åbne land 53 db Sommerhusområder, campingpladser mv. 53 db Boliger inkl. Skoler, hospitaler mv. 58 db Parker og opholdspladser 58 db Hoteller, kontorer mv. 63 db De vejledende grænseværdier for trafikstøj. (Kilde: Miljøstyrelsen) Det skal i øvrigt pointeres, at der ikke på nuværende tidspunkt er fastlagt grænseværdier for eksisterende veje. De vejledende grænseværdier er primært gældende i forhold til planlægning af nye boligområder og retningsgivende i forhold til eksisterende vejnet. 11

12 7. Omfang af støjkortlægning Skanderborg Kommune skal som vejmyndighed varetage kortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner for håndtering af trafikstøjen langs de større kommuneveje. Det første trin i dette arbejde er gennemført i 2007 med en kortlægning af trafikstøjen af en strækning ad Ladegårdsbakken i Skanderborg. Strækningen er udvalgt med udgangspunkt i Støjbekendtgørelsen [2], der foreskriver udvælgelse af vejstrækninger med en ÅDT på mere end køretøjer (mere end 6 mio. køretøjer pr. år). På Ladegårdsbakken i Skanderborg blev der i 2005 registreret en ÅDT på køretøjer på strækningen mellem Højvangen og Oddervej samt en ÅDT på køretøjer på strækningen mellem Oddervej til Nørregade. Disse to strækninger indgår i støjkortlægningen, og har en samlet længde på 1221 meter. Strækning af Ladegårdsbakken mellem Nørregade og Højvangen er vist på nedenstående situationsplan. Situationsplan Ladegårdsbakken mellem Nørregade og Højvangen i Skanderborg. 12

13 Orthofoto af Ladegårdsbakken mellem Nørregade og Højvangen i Skanderborg. Vejstrækningen er en del af den gamle hovedvej til Århus, og løber parallelt med motorvej E45. Delstrækningen ligger i den nordvestlige udkant af Skanderborg, og fungerer som en primær trafikvej til bl.a. Skanderborg bymidte. Resultaterne af denne indledende kortlægning og en beskrivelse af de initiativer, som Skanderborg Kommune overvejer at igangsætte som opfølgning herpå, er beskrevet i denne handlingsplan. 13

14 8. Støjkort 8.1 Skanderborg Kommunes veje De beregninger, Skanderborg Kommune har fået gennemført af trafikstøjniveauerne på Ladegårdsbakken, er udført med beregningsprogrammet SoundPlan af kommunens konsulent. På baggrund af beregningerne er der optegnet kort for støjbelastningen. På grund af bebyggelsens sammensætning på strækningen er udgangspunktet i denne handlingsplan beregning af støjniveauet 1,5 meter over terræn. 14

15 Ladegårdsbakken i Skanderborg - Beregning af L(den) 1,5 meter over terræn. Som det fremgår af figuren, er vejtrafikstøjens udbredelse meget afhængig af vejens omgivelser. Hvor vejen ligger højt og åbent, vil der være et stort udbredelsesområde, mens en tæt randbebyggelse begrænser støjens udbredelse. Ladegårdsbakkens betydning som primær trafikvej i vejnettet betyder, at løsning af trafikstøjproblemerne her nødvendigvis må tage udgangspunkt i, at denne fortsat skal bære 15

16 betydelige og formodentlig også stigende trafikmængder i fremtiden. Dette gør ikke udfordringen i at begrænse generne fra trafikstøjen mindre. 8.2 Statens veje Vejdirektoratet har udarbejdet en støjhandlingsplan for større statslige veje i Støjhandlingsplan , marts 2009 [4]. Af denne fremgår det, at Skanderborg Kommune har 313 støjbelastede boliger med et støjniveau over 58 db forårsaget af trafikken på motorvej E45, Den Østjyske motorvej. Vejdirektoratet anfører i støjhandlingsplanen, at der ingen samlede boligområder er, hvor der er et støjniveau over 68 db. Vejdirektoratet anfører også, at der i Hørning, Stilling, samt i det sydvestlige Skanderborg og Vrold findes boligområder, der er støjbelastede over 58 db. Støjbelastningen langs den Østjyske motorvej, E45 (Kilde Vejdirektoratet [4]) 16

17 Vejdirektoratet har endvidere beskrevet de miljømæssige konsekvenser (VVM), herunder støjbelastningen fra motorvejen mellem Århus og Silkeborg/Herning, i relation til den påtænkte forsættelse af motorvejen mellem Låsby og Funder Kirkeby vest for Silkeborg. Støjbelastningen, støjudbredelsen langs den nuværende hovedlandevej Gl. Silkeborgvej mellem Låsby og Silkeborg beregnet for år 2015 uden motorvej (Kilde Vejdirektoratet [5]) 17

18 Støjbelastningen, støjudbredelsen langs den kommende motorvej mellem Låsby og Silkeborg med støjafskærmninger. (Kilde Vejdirektoratet [5]) 18

19 9. Støjbelastningen Med udgangspunkt i de beregnede trafikstøjniveauer og oplysninger om anvendelsen af de enkelte ejendomme fra BBR - registret er der foretaget en optælling af antallet af støjbelastede boliger langs Ladegårdsbakken, hvor ÅDT en er over køretøjer. Antallet af støjbelastede personer er herefter opgjort ud fra oplysninger om de berørte adresser i folkeregisteret. Støjbelastningsinterval Antal berørte boliger Antal berørte personer db db db db 2 7 Totalt Tabel over støjbelastning opgjort for L(den) på berørte del af Ladegårdsbakken. Derudover har Skanderborg Kommune 313 støjbelastede boliger med et støjniveau over 58 db forårsaget af motorvej E45, Den Østjyske motorvej, jf. kilde [4]. Antallet af støjbelastede boliger i relation til den påtænkte forsættelse af motorvejen mellem Låsby og Funder Kirkeby vest for Silkeborg vil være forholdsvis begrænset, såfremt der etableres støjafskærmning jf. kilde [5]. 19

20 10. Reduktion i støjbelastningen Antallet af borgere/boliger som vil få en mindre støjpåvirkning afhænger af, hvilke tiltag der tages i anvendelse. Der er derfor ikke gennemført en opgørelse heraf. Se dog afsnit Nedenstående faktormodel illustrerer, hvilken effekt en ændring i støjniveauet vil have. Som det fremgår, vil en nedsættelse af støjen på blot 3 db føles som en halvering af trafikmængden. Ændring i støjniveau Udfald Faktor 1 db Næsten ikke hørbar 1,25 3 db Lille ændring 2 6 db Pæn ændring 4 10 db Stor ændring 10 Faktortabel for støjniveau ændringer I efterfølgende oversigt er et estimat over, hvilken støjreduktion der opnås ved anvendelse af forskellige virkemidler. Det skal bemærkes, at der foregår en løbende forskning og udvikling af støjreducerende vejbelægninger, ligesom der sker en fortsat udvikling af nye dæktyper, hvor en reduktion af støjudsendelsen er et primært mål. Overslag over normale støjmæssige effekter (Kilde Miljøministeriet [3]). 20

21 11. Gennemførte og planlagte projekter 11.1 Skanderborg Kommune - Generelt Skanderborg Kommunes vejstruktur har ikke tidligere været underlagt en målrettet indsats mht. trafikstøjbekæmpelsen. Den foreliggende handlingsplan er første etape i en målrettet indsats for bekæmpelse af vejtrafikstøj. Skanderborg Kommune gennemfører løbende renoveringer og udskiftning af vejbelægningerne på kommunevejene. I forbindelse med planlægningen af udførelsen af disse arbejder vurderes behovet for anvendelse af støjdæmpende asfalt (SRS) på indfaldsvejen og de større trafikveje i byområderne. Aktuelt er der udført støjreducerende slidlag (SRS) i Ry midtby i forbindelse med trafiksaneringen på P. Steffensensvej og Silkeborgvej mellem Randersvej og Kyhnsvej. Skanderborg Kommune vil i forbindelse med planlægningen og udmøntningen af de næste års driftsbudgetter mht. asfaltarbejder udlægge støjreducerende asfalt på de vejstrækninger, hvor asfaltbelægningen skal renoveres pga. nedslidning, og hvor der samtidig er en stor trafikbelastning og en stor boligkoncentration Skanderborg Kommune Ladegårdsbakken i Skanderborg I dette afsnit vil mulighederne for at sænke trafikstøjniveauet på Ladegårdsbakken blive gennemgået. For fuldstændighedens skyld er hele paletten af indsatser mod trafikstøj med i præsentationen. Indsatserne er kommenteret ift. relevans i den konkrete sag. Figuren viser, hvilke forhold der har betydning i forhold til vejtrafikstøj. (Kilde: Vejtrafik og støj, Vejdirektoratet) Som det ses af figuren, er der 10 mere eller mindre relevante mulige indsatsområder. 21

22 Meteorologiske forhold Ikke relevant. Trafiksammensætning Det er ikke muligt at ændre trafiksammensætningen, da restriktioner (fx forbud mod kørsel med tunge køretøjer) ikke kan gennemføres, da Ladegårdsbakken er en primær trafikvej og dermed korridor for biltrafik og for transport af varer til bl.a. midtbyen. Det er ligeledes ikke realistisk at begrænse antallet af biler på strækningen. Refleksion Ændring af refleksionsforholdene er et element, der primært kan tages i anvendelse i forhold til planlægning af nybyggeri. Der ses derfor bort fra det i denne sammenhæng. Stigning Ændring af stigningen (længdeprofilet) af Ladegårdsbakken er ikke realistisk, og derfor ikke relevant. Hastighed Hastighedsreduktion vil være muligt at gennemføre på strækningen. Hastighed Hastighed før efter Støjreduktion ,7 db ,8 db ,1 db ,4 db (Kilde: Vejtrafik og støj, Vejdirektoratet) Som det ses af tabellen, kan støjniveauet reduceres med op til 2,1 db ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen på strækningen fra 60 km/t. til 50 km/t.. Det berørte stykke af Ladegårdsbakken, indbyder (pga. vejens længdefald og bredden af vejprofilet) til en overskridelse af den tilladte maksimale hastighed på 60 km/t. og særligt på de tidspunkter af døgnet, hvor trafikken ikke er tæt. Det skønnes ikke realistisk, at reducere den skiltede hastighedsbegrænsning til 50 km/t.. Det bør derimod vurderes, om den nuværende skiltede hastighedsbegrænsning vil kunne håndhæves bedre, så man herigennem får reduceret det nuværende støjniveau. Strækningen vil eventuelt kunne indgå i den automatiske hastighedskontrol med de såkaldte stærekasser, når denne form for hastighedsovervågning bliver lovliggjort. Støjskærm Med afskærmning af normale dimensioner kan opnås en dæmpning på db. Støjafskærmninger vil normalt have en støjreducerende effekt i en til to etagers højde. For at opnå maksimal effekt bør afskærmningen i øvrigt være placeret så tæt ved vejen som muligt. 22

23 Skærmhøjde Afstand 2m. Skærmhøjde 4m. 20 m. 8 db 16 db 30 m. 7 db 15 db 50 m. 5 db 12 db (Kilde: Vejtrafik og støj, Vejdirektoratet) Som tabellen viser, øges effekten af en støjskærm, jo tættere boligen ligger på vejen. Udgangspunktet i tabellen er i øvrigt en støjskærm opstillet 10 meter fra vejmidten. Mange steder på Ladegårdsbakken ligger husene tættere på vejen end de angivne afstande i tabellen, hvorfor der vil kunne forventes en større effekt her. Vælges en støjskærmning som indsats mod trafikstøjen på Ladegårdsbakken, skal det samtidig vurderes, i hvor stor udstrækning støjskærmen vil kaste en del af støjen tilbage (refleksion) til gene for andre ejendomme. Omfanget af refleksionerne afhænger af skærmens udformning, men i åben og lav bebyggelse kan støjniveauet øges med op til 3 db på den modsatte side af vejen. Etableres en støjskærm, skal det i forbindelse med placeringen og udformningen vurderes, om den kan etableres ubrudt over en længere strækning, således at den giver en tilfredsstillende dæmpning. Ladegårdsbakkens udformning med mange side- og tilkørselsveje gør det uhensigtsmæssigt at opstille støjskærme langs dele af strækningen. Lokal støjskærm Lokal støjafskærmning er en støjskærm, hvor skærmen etableres rundt om den eller de ejendomme, som skal støjbeskyttes. Dette er dog ikke relevant ved de ejendomme, der har direkte adgang fra Ladegårdsbakken, da skærmen ikke har den tilsigtede effekt, hvis den er brudt. Lokal støjafskærmning kan også kombineres med lydisolering af facader. Man skal være opmærksom på de negative konsekvenser en støjskærm kan medføre i form af gener for den enkelte bolig som fx nedsat lysindfald og reduceret udsigt fra boligen og andre ejendomme. Vinduesisolering Et acceptabelt trafikstøjniveau indendørs er ifølge bygningsreglementet 33 db. En bygningsfacade med vinduer, der har to lag glas, vil normalt have en støjreduktion på omkring 25 db, hvis facaden er opført håndværksmæssigt korrekt og (især vinduerne) er rimeligt vedligeholdt. Det betyder, at kravet om 33 db almindeligvis er overholdt, hvis støjniveauet ude ikke overstiger 58 db, hvilket er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for boliger. 23

24 Tabellen illustrerer de forskellige vindueskonstruktioners støjdæmpende egenskaber. Vindueskonstruktion Enkelt glas Enkelt glas og simpel forsatsrude Koblede rammer og enkelt glas Termoglas Termolydglas Enkelt glas forbedret med nye forsatsvinduer med enkelt glas Enkeltglas forbedret med nye forsatsvinduer med termoglas eller termolydglas (Kilde: Vejtrafik og støj, Vejdirektoratet) Dæmpning db db db db db db db Man vil altså kunne opnå en støjreduktion indendøre på op til 30 db, hvis man forbedrer et enkeltglas vindue med nye forsatsvinduer med termo- eller termolydglas. Trafikmængde En reduktion af trafikmængden på Ladegårdsbakken er ikke realistisk i forhold til vejens nuværende trafikale betydning. Vejbelægning Der findes en række forskellige typer asfalt, der har forskellige støjmæssige egenskaber. Generelt gælder det, at jo mere ru belægningen er, jo mere støjer den. Også belægningens vedligeholdelsestilstand er af betydning, idet en gammel, nedslidt og lappet belægning bliver mere ru, hvorved støjudsendelsen stiger. Vejbelægningen på den berørte strækning af Ladegårdsbakken er fra oktober 1995, og er ikke af en type med støjreducerende egenskaber. Reparationer af den nuværende vejbelægning vil betyde højere støjniveau på strækningen. Når vejbelægningen på Ladegårdsbakken skal udskiftes, vil der blive benyttet støjreducerende slidlag. Belægningen på det berørte stykke af Ladegårdsbakken vurderes i øjeblikket i så god stand, at denne ikke umiddelbart kræver udskiftning. Det støjreducerende slidlag Skanderborg Kommune p.t. benytter ved nyudlægninger giver en dæmpning på 3 db. Afstand Ikke relevant. Terræn Ikke relevant. Opsummering Der er således reelt 3 mulige indsatsområder i forhold til Ladegårdsbakken: Hastighed, vejbelægning og støjafskærmning: 24

25 1. Øget kontrol af hastighedsbegrænsning evt. gennemført med automatisk hastighedskontrol og fotoregistrering ved hastighedsoverskridelser. 2. Udlægning af støjreducerende slidlag. 3. Etablering af støjskærme og/eller udskiftning til støjreducerende vinduer mm.. Det vurderes, at antallet af boliger, der er berørt af gener fra trafikstøjen, kan nedbringes til under en tredjedel, alene ved at regulere på hastigheden og lægge støjreducerende slidlag (SRS) på På statens veje I henhold til Støjhandlingsplan , marts 2009 [4] har Vejdirektoratet anvendt over 200 mio. kr. til opsætning af støjskærme, samt i mindre omfang til facadeisolering langs statsvejnettet. Det vurderes, at omkring boliger på landsplan har fået reduceret støjen som følge af denne indsats. I aftalen om En grøn transportpolitik fra januar 2009 afsættes der en samlet pulje på 400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet indsats for at reducere de trafikskabte støjproblemer. Vejdirektoratet vil i 2009 igangsætte udpegningen af de projektområder, hvor der vil blive foretaget en nærmere vurdering af muligheder og effekter af støjreducerende tiltag. Midlerne til støjbekæmpelsen udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, og de anvendes som udgangspunkt på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (over 68 db Lden) kan hjælpes pr. investeret krone. Der er p.t. ca boliger langs statsvejene, der er belastede med støj over 68 db. Vejdirektoratet vil frem over altid anvende støjreducerende asfalt i forbindelse med nyanlæg og almindelig vejvedligeholdelse, hvor trafikken på motorveje og andre statsveje støjbelaster bymæssig bebyggelse. Der er således ikke aktuelle planer om at iværksætte støjdæmpende foranstaltninger langs det eksisterende statsvejnet i Skanderborg Kommune, ud over hvad den almindelige vejvedligeholdelse medfører jf. ovenfor stående. 25

26 12. Indsatsen de kommende år 12.1 I Skanderborg Kommune Den gennemførte kortlægning er, som det fremgår af det foregående, blot en indledende indsats, og giver ikke et sammenhængende billede af trafikstøjproblemerne i Skanderborg Kommune. Som det fremgår af afsnit 3, står Skanderborg Kommune overfor at skulle gennemføre yderligere kortlægninger af vejnettet jf. Støjbekendtgørelsen [2]. På baggrund af disse kortlægninger skal træffes politisk beslutning om indsats og strategi i forhold til at møde de overordnede politikker i Skanderborg Kommune. Vejnettet i Skanderborg Kommune der skal være kortlagt inden medio 2012, estimeres i 2009 til at udgøre mere end 10,5 kilometer. Midler til støjbekæmpelse i Skanderborg Kommune vil som udgangspunkt blive anvendt på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Skanderborg Kommune vil frem over anvende støjreducerende asfalt i forbindelse med større nyanlæg og i den almindelige vejvedligeholdelse, hvor der er en stor trafikbelastning (over køretøjer pr. døgn), og der samtidig er mange støjbelastede boliger På statens veje - Vejdirektoratet Vejdirektoratet beskriver i Støjhandlingsplan , marts 2009 [4] de foranstaltninger, som Vejdirektoratet agter at træffe frem til 2013 i relation til støjbegrænsende tiltag langs motorvejsnettet. Se i øvrigt ovenfor stående afsnit Skanderborg Kommune har opfordret Vejdirektoratet til i sin udpegning af projektområder at medtage de motorvejsstrækninger igennem Skanderborg Kommune, der forårsager støjgener, således at der kan gennemføres en målrettet indsats for at reducere de trafikskabte støjgener. 26

27 13. Langsigtet strategi Skanderborg Kommunes langsigtede strategi vil blive fastlagt i sammenhæng med de trafikale udfordringer, som kommunen står over for i fremtiden. Strategien skal forholde sig til de øgede krav til fremkommelighed og mobilitet samtidig med de øgede krav til miljøbeskyttelse herunder begrænsning af trafikskabte støjgener. Den langsigtede strategi mht. støjbekæmpelse foreligger således ikke p.t., men vil blive implementeret i den kommende trafikplan og i næste fase af støjhandlingsplanen. Dog kan følgende uddrag fra kapitel 8.1 vedr. støj fra Forslag til Kommuneplan 09 betragtes som et overordnet mål for kommunens strategi: En undtagelse herfra (Miljøbeskyttelseslovens regler) er problemer med støj fra veje, jernbaner og lignende, som ikke kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Problemer vedrørende trafikstøj skal derfor så vidt muligt søges løst gennem planlægningen. Ved lokalisering af nye veje, jernbaner og lignende bør det derfor tilstræbes ved hjælp af støjafskærmning, at de vejledende grænseværdier for støjbelastningen af omkringliggende områder kan blive overholdt [3]. 27

28 14. Økonomi Der er ikke i kommunens budgetter tidligere allokeret midler til en målrettet bekæmpelse af vejtrafikstøjen, udover hvad der allerede implicit er indeholdt i kommunens driftsbudget til vejvedligeholdelse. Der er således, jf. afsnit 11, gennemført slidlagsarbejder under den almindelige vejvedligeholdelse, hvor der er anvendt støjdæmpende asfaltmaterialer. Der vil, i forbindelse med næste fase af støjhandlingsplanen og de efterfølgende revisioner, blive udarbejdet en oversigt over konkrete indsatsområder, samt økonomisk overslag over de anlægsprojekter, som foreslås iværksat ud fra en prioriteret handlingsplan. 28

29 15. Evaluering Det er hensigten, at gennemføre evaluering af de tiltag som kommunen gennemfører. Hvilke evalueringstiltag der vælges kommer til at bero på, hvilke støjdæmpende foranstaltninger der er relevante at anvende i de enkelte projekter. I den udstrækning der i forvejen foreligger en veldokumenteret effekt af et tiltag, jf. afsnit 11, vil der ikke blive foretaget en specifik evaluering på baggrund af før/efter støjmålinger. Der vil derimod kunne gennemføres en borgerundersøgelse, hvor de borgere, der er berørt af kommunens tiltag, bliver spurgt, om de har oplevet en effekt af de støjdæmpende tiltag. 29

30 16. Den offentlige høring Forslaget til støjhandlingsplanen for vejtrafikstøj -09 har jf. Forsynings- og Miljøudvalgets beslutning af 30. november 2009 været udsendt i en offentlig høring i en 8-ugers periode fra den 14. december 2009 til og med den 12. februar Høringsfasen har været annonceret og har i perioden været på kommunens hjemmeside under Trafik og veje. Høringsfasen - Indkomne høringssvar. Der er ved høringsfasens udløb modtaget to høringssvar. Høringssvar nr. 1. Høringssvaret er fra to repræsentanter for beboerne i den del af Sølystområdet, hvis ejendomme grænser op til Ladegårdsbakken. I høringssvaret anføres, at man, ud af de forskellige muligheder der er beskrevet i forslaget til støjhandlingsplanen, helst ser en støjafskærmning etableret langs Ladegårdsbakken. Der anføres således i høringssvaret: 1. At en støjskærm er den løsning, der giver den største og mest vedvarende støjreduktion. 2. At det vil være muligt at udføre en længere ubrudt støjafskærmning langs Ladegårdsbakken op til Oddervej og rundt om hjørnet ved Oddervej. 3. At effekten af støjreducerende slidlag er aftagende i løbet af slidlagets levetid, og at støjreduktionen er minimal ved lave hastigheder. 4. At øget kontrol med hastighedsbegrænsningen vil give en reduktion i støjniveauet, men en del af den dominerende støj stammer fra motorer og udstødning i forbindelse med start og stop ved de signalregulerede kryds på strækningen. Der anføres slutteligt i høringssvaret, at man gerne ser iværksat støjreduktion på Ladegårdsbakken hurtigt, og at der i støjhandlingsplanen åbnes mulighed for en dialog mellem beboerne og kommunen om valget af støjdæmpende foranstaltninger. 30

31 Høringssvar nr. 2. Høringsvaret er fra en borger på Låsbyvej i Skanderborg, der spørger om, hvornår der vil blive udlagt støjreducerende asfalt på Låsbyvej i Skanderborg. Det påpeges også i høringssvaret, at der er meget generende trafikstøj både i dagtimerne og om natten. Andre I forbindelse med udarbejdelsen af "Trafiksikkerhedsplan 09" samt "Kommuneplan 09" modtog kommunen flere borgerhenvendelser vedrørende støjproblemer fra primært motorvej E45. Disse blev besvaret med henvisning til, at motorvejen henhører under staten og administreres som vejmyndighed af Vejdirektoratet. Teknik og Miljø, Skanderborg Kommune har i samme forbindelse rettet henvendelse til Vejdirektoratet og gjort opmærksom på borgernes henvendelser. 31

32 Fagsekretariatets bemærkninger Bemærkninger til høringssvar nr. 1.: ad. pkt. 1: Det er korrekt, at en støjskærm vil kunne reducere støjen for en stor del af de støjplagede beboere. De negative konsekvenser ift. øget støj fra refleksioner fra støjafskærmningen samt for udsigten fra ejendommene Ladegårdsbakken 3, 5, 7 og 9, som er beliggende på modsatte side af Ladegårdsbakken, bør dog indgå i vurderingen. ad. pkt. 2: Det er korrekt, at en støjafskærmning op imod Niels Ebbesens Vej langs Ladegårdsbakken kan etableres ubrudt, da alle adgange til ejendommene på Niels Ebbesens Vej tilsluttes Niels Ebbesens Vej. ad. pkt. 3: Det er korrekt, at der med tiden sker en nedbrydning og tilfyldning af den støjreducerende asfalt, der bevirker, at den støjdæmpende effekt nedsættes. Det er dog muligt at spule/feje slidlagsoverfladen så tilfyldningen reduceres. ad. pkt. 4: Det er korrekt, at standsende og startende køretøjer støjer mere end køretøjer, der kører med jævn hastighed. Der har ikke i kommunens budget hidtil været allokeret midler til en målrettet indsats for bekæmpelse af vejtrafikstøjen. Der vil i forbindelse med de kommende års budgetlægning og i sammenhæng med prioriteringen af de øvrige trafikprojekter blive foreslået projekter, der kan begrænse støjgenerne. Det bemærkes i denne sammenhæng, at der i forbindelse med næste fase af støjhandlingsplanen (2012) vil blive udarbejdet en oversigt med prioriterede tiltag til bekæmpelse af vejtrafikstøjen samt økonomiske overslag. Konkrete projekter vil blive drøftet med de berørte borgere før iværksætning. Bemærkninger til høringssvar nr. 2.: Låsbyvej indgår p.t. ikke i kommunens planlægning mht. udlægning af nyt støjreducerende slidlag, da den nuværende belægning kun repareres punktvist. Der kan således ikke oplyses om, hvornår det bliver aktuelt at udlægge nyt slidlag og dermed støjreducerende asfalt. 32

33 17. Kilde- og referenceliste Der er i handlingsplanen refereret og anvendt kildemateriale fra følgende: [1] EU Direktiv 49/2002/EF (Støjdirektivet) [2] Bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006, Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner [3] Forslag til Kommuneplan 09, Skanderborg Kommune kapitel 8.1 Støj [4] Støjhandlingsplan Handlingsplan for større statslige veje, marts 2009, Vejdirektoratet [5] Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg. Forbedret Kombilinieprojekt. Supplerende VVM-redegørelse, rapport 333, 2008, Vejdirektotratet. [6] Støj fra veje. Vejledning nr. 4, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. 33

34 18. Bilag Som supplerende materiale til handlingsplanen er udarbejdet diverse støjkort 34

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2008

Trafikstøjhandlingsplan 2008 Trafikstøjhandlingsplan 2008 2 Trafikstøjhandlingsplan 3 Forord Aalborg Kommune har i en årrække arbejdet med trafikstøjproblematikken i forskellige sammenhænge. Der er gennemført kortlægning af trafikstøj

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Brabrand Fællesråd har stor sympati for Kommunens planlagte indsats for at mindske generne

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje Støjhandlingsplan 2008-2013 Handlingsplan for større statslige veje Vejdirektoratet København Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk Vejdirektoratet.dk

Læs mere