Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE"

Transkript

1 Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE 4. marts 2014

2 Vejledning til brug af skabelon: Aftalen skal tilpasses den konkrete snitflade. Som minimum skal kantede parenteser fjernes og tekst markedet med gul tilpasses den konkrete Snitflade. Tekst skrevet med rød farve er vejledning og skal slettes. SNITFLADEAFTALE I TILKNYTNING TIL UDFASNING AF [ANGIV NAVN på LØSNING] Mellem [KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR. Nr.: (herefter Kunden )] [Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nr.: (herefter Kunden )] [Note: Tilpas alt efter hvem Snitfladeaftalen indgås med] KMD A/S Lautrupparken Ballerup CVR nr.: (herefter KMD ) Side 2 af marts 2014

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I: BAGGRUND, FORMÅL, DEFINITIONER, M.M BAGGRUND FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER DEFINITIONER GENERELT OM LEVERANCEN... 6 KAPITEL III: LEVERANCENS UDFØRELSE IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTET STED UDVIKLINGSFASENS DEL 1 DESIGN OG DOKUMENTATION UDVIKLINGSFASENS DEL 2 UDVIKLING OG ETABLERING UDVIKLINGSFASENS DEL 3 INTEGRATIONSTEST TRANSITIONSFASEN TILSLUTNING AF SNITFLADER TIL NY LØSNING KAPITEL IV: DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL V: SAMARBEJDE OG PARTERNES ØVRIGE FORPLIGTELSER SAMARBEJDSORGANISATION M.V KAPITEL VI: PRISER OG BETALINGSBETINGELSER PRISER BETALINGSBETINGELSER KAPITEL VII: RETTIGHEDER RETTIGHEDER TIL SNITFLADER KAPITEL VIII: ÆNDRINGER ÆNDRINGSHÅNDTERING KAPITEL IX: GARANTIER OG MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER GARANTI ANSVAR MISLIGHOLDELSE VARIGHED OG OPSIGELSE UNDERSKRIFT Side 3 af marts 2014

4 Bilagsfortegnelse skal tilpasses den konkrete snitfladeaftale BILAGSFORTEGNELSE Bilag 0: Priser og eventuel betalingsplan Bilag 1: Tidsplan Bilag 2: Bilag 2.1: Leverancebeskrivelse Kravspecifikation [Indsæt underbilag] Bilag 2.2: Kravbesvarelse [Indsæt underbilag] Bilag 3: Bilag 4: Oversigt over omfattede Snitflader- inkl. Driftspriser Oversigt over bilag fra Leveranceaftalen, der også finder anvendelse på Snitfladeaftalen Side 4 af marts 2014

5 KAPITEL I: BAGGRUND, FORMÅL, DEFINITIONER, M.M. 1. BAGGRUND FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER 1.1. Baggrund: Denne Snitfladeaftale er indgået i henhold til Rammeaftale mellem KMD, KOMBIT og ATP vedrørende udfasning af Kritiske IT-løsninger af [DATO] Formål: Formålet med denne Snitfladeaftale er at fastlægge vilkår for levering, samt efterfølgende vedligeholdelse og drift af de Snitflader, der ved indgåelsen af denne Snitfladeaftale bestilles i tilknytning til Udfasningsprojektet vedrørende [angiv navn]. Der skelnes i Snitfladeaftalen mellem Snitflader omfattet af TSA en (såkaldte kategori 1-Snitflader, jf. Rammeaftalens punkt 5.5) og Snitflader der ikke er omfattet af TSA en (såkaldte kategori 2 og kategori 3-Snitflader, jf. Rammeaftalens punkt 5.5) som beskrevet i punkt og Udvikling af kategori 1-Snitflader sker på TSA ens vilkår om standardisering og digitalisering, jf. TSA ens punkt 21. Tidsplanen vedlagt som bilag 1 gælder dog tillige for udviklingen af sådanne Snitflader, ligesom den samarbejdsorganisation, der er etableret for Udfasnings- og Snitfladeprojektet omfatter Parternes samarbejde vedrørende udvikling af kategori 1-Snitflader Snitfladeaftalens vilkår om integrationstests og tilslutning af Snitflader gælder for alle Snitflader, dvs. også kategori 1-Snitflader Vilkår for drift, vedligeholdelse og servicemål i underbilag C.2 gælder alene for kategori 2- og 3-Snitflader, idet TSA ens vilkår om drift, vedligeholdelse og servicemål for de Kritiske IT-løsninger finder tilsvarende anvendelse på drift og vedligeholdelse af kategori 1-Snitflader Hvis KMD vælges som leverandør af Ny løsning: Såfremt KMD måtte vinde det udbud, der afholdes i forbindelse med udfasningen af en Eksisterende Løsning, og dermed bliver leverandør af Ny løsning, gælder bestemmelserne i Leveranceaftalen for Udfasningsprojektet om Leveranceaftalens justering som følge heraf tilsvarende for Snitfladeaftalen Pligt til offentliggørelse: For at sikre at KMD ikke bliver inhabil og således ikke får mulighed for at afgive tilbud i KOMBITs/Kommunernes udbud af en Ny løsning, er begge Parter berettiget til at kræve, at der sker offentliggørelse af relevante dokumenter og andre nødvendige materialer, som en Part har modtaget fra den anden Part som en del af opfyldelsen af Snitfladeaftalen. 2. DEFINITIONER 2.1. Definitionerne i Transitionsaftalen, Rammeaftalen samt Leveranceaftalen finder tilsvarende anvendelse på Snitfladeaftalen. Herudover gælder nedenstående definitioner: 2.2. Ved Dokumentation forstås enhver udarbejdet beskrivelse relateret til Snitflader omfattet af denne Snitfladeaftale, herunder KMD s kravbesvarelse, designdokumenter, Løsnings- og Snitfladebeskrivelser mv Ved Kunden forstås enten KOMBIT eller ATP, alt efter om det er KOMBIT eller ATP, der har indgået den pågældende Snitfladeaftale med KMD. Side 5 af marts 2014

6 2.4. Ved Kravbesvarelse forstås KMD s svar på Kravspecifikationen vedlagt som bilag 2.2 med underbilag til denne Snitfladeaftale Ved Kravspecifikation forstås bilag 2.1 med underbilag Ved Leverancebeskrivelse forstås Kravspecifikationen (bilag 2.1) med underbilag og Kravbesvarelsen (bilag 2.2).Ved Leveranceaftalen forstås Leveranceaftalen vedførende udfasning af [angiv navn] Ved Løsningsbeskrivelse forstås en løsningsbeskrivelse for hver Snitflade, som udgør en del af Kravbesvarelsen (bilag 2.2) eller fremgår af Snitfladekataloget Ved Programmel forstås ethvert programmel, ethvert teknisk set-up og enhver Snitflade, der indgår som en del af Leverancen Ved Projektet eller Snitfladeprojektet forstås det af denne Snitfladeaftale omfattede projekt om levering af en eller flere Snitflader i tilknytning til en Leveranceaftale om levering af Udfasningsassistance Ved Snitfladeaftale forstås nærværende snitfladeaftale indgået i tilknytning til Leveranceaftalen. KAPITEL II: LEVERANCEN 3. GENERELT OM LEVERANCEN 3.1. Leverancen: Ved indgåelse af denne Snitfladeaftale forpligter KMD sig til i forbindelse med Udfasningsprojektet vedrørende [angiv navn], at levere de af KOMBIT i bilag 3 til denne Snitfladeaftale(samt de i underbilag A til Kravspecifikationen) angivne Snitflader Ydelser: KMD s ydelser i henhold til denne Snitfladeaftale består i hovedtræk af (i) udvikling af kategori 2-Snitflader bestilt i henhold til denne Snitfladeaftale, (ii) integrationstest og tilslutning af alle Snitflader bestilt i henhold til denne Snitfladeaftale, og (iii) efterfølgende drift og vedligeholdelse af kategori 2 og 3-Snitflader bestilt i henhold til denne Snitfladeaftale Leverancebeskrivelsen: De ydelser, der skal leveres i henhold til denne Snitfladeaftale er beskrevet i Leverancebeskrivelsen (bilag 2), samt bilag 3 til denne Snitfladeaftale, idet alt hvad der vedrører dataudtræk i Leverancebeskrivelsen reguleres af Leveranceaftalen og ikke denne Snitfladeaftale Identifikation af Snitflader: Kunden bestiller ved indgåelsen af denne Snitfladeaftale de i bilag 3 oplistede Snitflader, som er nærmere specificeret i underbilag A til Kravspecifikationen. I bilag 3 skal nedenstående oplysninger fremgå for de enkelte Snitflader: Snitflade ID fra Snitfladekatalog (hvis relevant) Kategori, jf. Rammeaftalens punkt Snitfladeversion Kravreferencer Snitfladenavn Integrationspart Aftalte servicemål, herunder angivelse af eventuelle yderligere krav til servicemål og målinger Side 6 af marts 2014

7 Kapacitetsbeskrivelse Driftspriser Hvorvidt Snitfladen skal anvendes i Transitionsfasen til brug for paralleldrift/synkronisering Bemærkning 3.5. Særligt vedrørende kategori 1-Snitflader: Udviklingen af kategori 1-Snitflader sker ikke i henhold til denne Snitfladeaftale, men følger Transitionsaftalens bestemmelser om Standardiserede Grænseflader, og betales via Transitionsaftalens Klippekort, jf. Transitionsaftalens punkt 21. Levering og drift følger ligeledes TSA-aftalens vilkår. Der henvises i øvrigt til punkt ovenfor Afhængigheder: I bilag 10 til Leveranceaftalen og eventuelt tillige i tidsplanerne for Leveranceaftalen og Snitfladeaftalen er angivet de Afhængigheder, der er mellem Snitfladeprojektet og et Udfasningsprojekt, jf. Rammeaftalens punkt 3.5. Af bilag 10 til Leveranceaftalen og eventuelt tillige i tidsplanen for Snitfladeprojektet fremgår, om der skal være leveret og eventuelt godkendt Afhængigheder i et Udfasningsprojekt, før en eller flere Leverancer under Snitfladeaftalen, og i givet fald, hvornår de pågældende Afhængigheder skal være leveret og eventuelt godkendt Forhold til Leveranceaftalen: Snitfladeaftalen indgås ligesom Leveranceaftalen i tilknytning til Rammeaftalen, og Snitfladeprojektet gennemføres i praksis som en del af Udfasningsprojektet. En række bestemmelser i Leveranceaftalen finder derfor tilsvarende anvendelse på Snitfladeaftalen som nærmere angivet nedenfor Kravspecifikationen og Kravbesvarelsen: Hvis det efter indgåelsen af denne Snitfladeaftale konstateres, at Kravspecifikationen (bilag 2.1 med tilhørende underbilag) ikke opfyldes ved KMD s Kravbesvarelse (bilag 2.2 samt underbilag B til Kravspecifikationen), samt dette alene skyldes KMD s eller KMD s underleverandørers forhold, og KMD ikke eksplicit og i forhold til det enkelte krav har taget forbehold herfor i Kravbesvarelsen, skal KMD uden yderligere vederlag og inden for de i tidsplanen fastsatte frister, i fornødent omfang supplere eller ændre Kravbesvarelsen samt levere sådanne yderligere ydelser, der er nødvendige for at opfylde Kravspecifikationen og Snitfladeaftalen i øvrigt Såfremt Kravbesvarelsen indeholder andet end nødvendigt for at opfylde Kravspecifikationen, uden at dette udtrykkeligt er angivet at være en option, skal KMD levere dette i tillæg til opfyldelse af Kravspecifikationen Dokumentation: KMD skal levere Dokumentation for Snitfladerne. Dokumentationen skal leveres i et redigérbart format, og have en kvalitet og udformning, der er i overensstemmelse med god it-skik. Vilkår om opdatering, kontrol, sprog og rettelse af fejl i Dokumentationen i Leveranceaftalen vedrørende det pågældende Udfasningsprojekt gælder tilsvarende for Dokumentation af Snitflader, der leveres i henhold til en Snitfladeaftale Initiativpligt, projektledelse, kvalitetskontrol og rådgivningsforpligtelse: Bestemmelserne i Leveranceaftalen om KMD s initiativpligt, projektledelse, kvalitetssikring og rådgivningsforpligtelse gælder tilsvarende for Snitfladeaftalen, jf. punkt 13 i Leveranceaftalen. Side 7 af marts 2014

8 KAPITEL III: LEVERANCENS UDFØRELSE 4. IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTET 4.1. Generisk tidsplan: Tidsplanen i bilag 1 er generisk, idet det ikke på tidspunktet for Snitfladeaftalens underskrift er besluttet, hvornår Snitfladeprojektet i givet fald skal igangsættes. Kunden kan når som helt igangsætte Snitfladeprojektet med et skriftligt varsel på 3 måneder. Tidsplanen løber herefter fra dette varsels udløb, medmindre Parterne i fællesskab beslutter at igangsætte Snitfladeprojektet tidligere/senere. Kundens meddelelse om igangsættelse sker efter proceduren i bilag 4 til Leveranceaftalen Afbestilling af Snitflader: Kunden kan indtil på tidspunktet for igangsættelse af Snitfladeprojektet uden omkostninger afbestille en eller flere Snitflader omfattet af denne Snitfladeaftale. Såfremt Kunden efter igangsættelse af Projektet ønsker at afbestille Snitflader, skal dette håndteres som en opsigelse i henhold til punkt For så vidt angår kategori 1-Snitflader, skal afbestilling af udvikling ske i henhold til Transitionsaftalen. Det er således for sådanne Snitflader alene tilslutning og test, der kan afbestilles i henhold til denne bestemmelse Overholdelse af tidsplan, udskydelse og udtræden: Bestemmelser i Leveranceaftalen vedrørende overholdelse af tidsplan, udskydelse og udtrædelse finder tilsvarende anvendelse på Snitfladeaftalen. Der er tale om punkt i Leveranceaftalen. 5. STED 5.1. Udførelsessted: Projektet udføres hos KMD, medmindre andet aftales. PUNKT 6-9 ER ET EKSEMPEL OG SKAL TILPASSES DEN ENKELTE SNITFLADEAFTALE HVIS ATP ER AFTALEHOLDER SKAL KOMBIT ÆNDRES TIL ATP EKSEMPEL PÅ LEVERANCEFORLØB FRA UDFASNING AF KMD DAGPENGE 6. UDVIKLINGSFASENS DEL 1 DESIGN OG DOKUMENTATION 6.1. Anvendelsesområde: Dette punkt 6 finder alene anvendelse på kategori 2-snitflader, idet bestemmelserne om teststrategi dog finder anvendelse på alle Snitflader Formål: På det i tidsplanen (bilag 1) aftalte tidspunkt påbegyndes udviklingsfasens del 1. Formålet med udviklingsfasens del 1 er, at KMD udarbejder og leverer udkast til Snitfladebeskrivelse for hver Snitflade samt en teststrategi Indhold: Aktiviteterne i Udviklingsfasens del 1 er beskrevet i tidsplanen (bilag 1), samt i Leverancebeskrivelsen (bilag 2). KMD s ydelser i Udviklingsfasens del 1 består overordnet i gennemførelse og udarbejdelse af følgende analyser og Dokumentation: Design og Dokumentation af grænseflader, jf. Kravspecifikationen (bilag 2.1), afsnit og Kravbesvarelsen (bilag 2.2) 6.4. Teststrategi: Teststrategien, herunder de i teststrategien fastsatte kvalitetskriterier for de enkelte tests godkendelser, skal være egnet til at teste, om Snitfladerne og øvrige ydelser omfattet af Snitfladeaftalen lever op til de i Kravspecifikationen specificerede krav samt de i Kravbesvarelsen (bilag 2.2) indeholdte Løsningsbeskrivelser og de dertilhørende kvalitetskriterier. Side 8 af marts 2014

9 6.5. Godkendelse af Snitfladebeskrivelse og teststrategi: KMD skal på det i tidsplanen (bilag 1) angivne tidspunkt forelægge endelige udkast til Snitfladebeskrivelse og teststrategi til Kundens godkendelse Kunden skal senest 10 Arbejdsdage efter modtagelsen af de endelige udkast enten godkende Snitfladebeskrivelse og/eller teststrategi eller fremkomme med sine begrundede saglige indsigelser jf. de i Kravspecifikationen (bilag 2.1) fastsatte kvalitetskriterier, samt punkt ovenfor Såfremt Kunden ikke inden ovenstående frist er fremkommet med sine begrundede saglige indsigelser, skal Snitfladebeskrivelsen og/eller teststrategien betragtes som godkendt KMD skal inden for den i tidsplanen fastsatte frist tilrette den pågældende Snitfladebeskrivelse/teststrategi på grundlag af Kundens indsigelser. Såfremt KMD ikke kan acceptere Kundens indsigelser, iværksættes den under punkt nedenfor beskrevne procedure Endelig Snitfladebeskrivelse og teststrategi: Når Snitfladebeskrivelsen og teststrategien er godkendt af Kunden, skal KMD s leverance af yderligere ydelser under Snitfladeaftalen ske på grundlag heraf. Snitfladebeskrivelsen og teststrategien kan dog ikke gøre, at KMD ikke skal opfylde Leverancebeskrivelsen, idet det eksplicit skal aftales mellem Parterne, såfremt dokumenterne forudsætter ændringer i/afvigelser fra Kravspecifikationen (bilag 2.1) og/eller Kravbesvarelsen (bilag 2.2). Sådanne ændringer skal håndteres i henhold til reglerne om ændringshåndtering i punkt 18 i Leveranceaftalen Justering: I det omfang KMD vurderer, at den yderligere analyse i Udviklingsfasen skaber et behov for præciseringer og suppleringer til Leverancebeskrivelsen eller eventuelt øvrige bilag, og Parterne opnår enighed herom, skal KMD udarbejde udkast hertil. Der skal i den forbindelse tages stilling til, i hvilket omfang disse præciseringer og suppleringer vil få konsekvens for tidsplan, vederlag til KMD og eventuelle andre vilkår. KMD skal senest samtidig med det endelige udkast til Snitfladebeskrivelse, forelægge Kunden et samlet udkast til tilrettet Leverancebeskrivelse og eventuelt øvrige bilag. Kunden skal herefter inden 10 Arbejdsdage skriftligt meddele, hvorvidt det modtagne udkast kan godkendes Uenighed om opfyldelse af kvalitetskriterier: Såfremt der er uenighed om, hvorvidt kvalitetskriterierne for designdokumentet, teststrategien og/eller Snitfladebeskrivelsen er opfyldt, skal forhandlingerne eskaleres til styregruppen under Leveranceaftalen og efterfølgende konfliktrådet, jf. Rammeaftalens punkt Hvis enighed fortsat ikke opnås, kan hver af Parterne anmode Voldgiftsinstituttet om at udmelde en uvildig sagkyndig, der afgør spørgsmålet endeligt og bindende for begge Parter. Hver Part er berettiget til at fremsætte anmodning til Voldgiftsinstituttet, hvis uenigheden om kvalitetskriteriernes opfyldelse ikke er afgjort inden for 5 Arbejdsdage Tvister om fortolkning af Snitfladeaftalen og andre juridiske spørgsmål kan ikke afgøres af den sagkyndige. Den sagkyndige træffer afgørelse om fordelingen af sit honorar på Parterne under hensyntagen til afgørelsens udfald. 7. UDVIKLINGSFASENS DEL 2 UDVIKLING OG ETABLERING 7.1. Anvendelsesområde: Dette punkt 7 finder alene anvendelse på kategori 2-Snitflader. Side 9 af marts 2014

10 7.2. Formål: Det er en forudsætning for påbegyndelse af Udviklingsfasens Del 2, at Snitfladebeskrivelserne og teststrategien er godkendt. Efter gennemførelse af Udviklingsfasens Del 1 gennemføres Udviklingsfasens del 2 i overensstemmelse med tidsplanen. Formålet med Udviklingsfasens del 2 er at udvikle og teste de Snitflader, der skal etableres i henhold til Snitfladeaftalen Indhold: Aktiviteterne i Udviklingsfasens del 2 er beskrevet i tidsplanen (bilag 1) og Leverancebeskrivelsen. KMD s ydelser i Udviklingsfasens del 2 består overordnet i følgende: Etablering af grænseflader jf. Kravspecifikationen (bilag 2.1) afsnit og Kravbesvarelsen (bilag 2.2) 7.4. Interne tests: KMD skal gennemføre test af Snitfladerne som beskrevet i Leverancebeskrivelsen samt teststrategien. Formålet med testene er at teste, at Snitfladerne opfylder de aftalte acceptkriterier Testrapporter interne tests: KMD skal som dokumentation for testenes gennemførsel udarbejde testrapporter for hver af de nævnte tests. Testrapporterne skal sendes til Kunden i henhold til tidsplanen i bilag 1. KOMBIT skal kvittere for modtagelsen af test rapporterne inden 5 Arbejdsdage efter modtagelse Snitfladebeskrivelser: Krav til Snitfladebeskrivelser fremgår af Rammeaftalens punkt 5.8. samt underbilag C.4. Snitfladebeskrivelser på nye Snitflader og ændringer af eksisterende Snitfladebeskrivelser skal godkendes af Kunden. 8. UDVIKLINGSFASENS DEL 3 INTEGRATIONSTEST 8.1. Anvendelsesområde: Dette punkt 8 finder anvendelse på både kategori 1, 2 og 3-Snitflader, bestilt i henhold til denne Snitfladeaftale Formål: Formålet med Udviklingsfasens del 3 er at gennemføre integrationstest af alle de Snitflader, der skal etableres i forbindelse med udfasningen af Eksisterende løsning. Det er en forudsætning for påbegyndelse af Udviklingsfasens del 3, at testrapporter for interne tests er modtaget og kvitteret for, at testrapporterne viser, at der ikke er væsentlige fejl og mangler og at Snitfladebeskrivelser for samtlige Snitflader er leveret og godkendt. Testrapporterne for kategori 1-Snitflader kan tidligere være leveret i forbindelse med udvikling af Snitfladen i henhold til TSA ens bestemmelser om Standardiserede Grænseflader. Efter gennemførelse af Udviklingsfasens del 2 gennemføres Udviklingsfasens del 3 i overensstemmelse med tidsplanen Såfremt det i tidsplanen er aftalt, at der kan gennemføres integrationstest af en gruppe af Snitflader før alle Snitflader er klar til integrationstest, skal forudsætningerne i punkt 8.2 alene være opfyldt for den gruppe af Snitflader, som skal integrationstestes Indhold: Aktiviteterne i Udviklingsfasens del 3 er beskrevet i tidsplanen (bilag 1) og Leverancebeskrivelsen. KMD s ydelser i Udviklingsfasens del 3 består overordnet af følgende: Integrationstest af grænseflader jf. Kravspecifikationen (bilag 2.1) afsnit og Kravbesvarelsen (bilag 2.2). Side 10 af marts 2014

11 8.4. Integrationstest af Snitflader: KMD skal i samarbejde med Kunden planlægge og gennemføre en integrationstest af Snitflader som beskrevet i Leverancebeskrivelsen samt teststrategien, jf. også bilag U til Leverancebeskrivelsen. Formålet med integrationstesten er at kvalitetssikre, at Snitfladen fungerer korrekt efter den aftalte specifikation Acceptkriterier og testrapport integrationstest: KMD skal som dokumentation for integrationstestens gennemførsel samt resultat heraf udarbejde en testrapport. Testen skal godkendes af Kunden i henhold til de i teststrategien fastlagte acceptkriterier. Kunden er dog alene forpligtet til at godkende testen, hvis testrapporten dokumenterer, at KMD s leverance ikke indeholder væsentlige fejl og mangler i forhold til Snitfladerne, dvs. kategori A -fejl, jf. Underbilag C.2 punkt Manglende godkendelse: Såfremt ovenstående testikke kan godkendes af Kunden, fordi den ikke overholder de i punkt 8.5 ovenfor nævnte acceptkriterier, er KMD berettiget til at gentage denne test, indtil Kunden måtte hæve Snitfladeaftalen helt eller delvist efter bestemmelserne herom. Gentagelse af testen skal ske med et varsel på mindst 5 Arbejdsdage. Parterne er når som helst i forløbet berettiget til at standse en test, såfremt kriterierne for godkendelse ikke er opfyldt, således at alle ressourcer kan anvendes på at rette fejlen. Ved en sådan standsning betragtes testen som ikke godkendt, og Kunden har ret til at kræve hele testen gentaget. Kunden er ikke forpligtet til at afholde KMD s yderligere omkostninger herunder tidsforbrug forbundet med, at testrapporterne ikke kan godkendes, og testene må gentages Generelt om test: Såfremt Kunden udsteder godkendelse af en test, uanset at der består fejl, som Parterne er opmærksomme på, skal disse anføres på en liste. Listen skal yderligere indeholde en tidsplan for udbedring af de pågældende fejl. Afhjælpning sker i henhold il Rammeaftalens punkt Manglende optagelse i denne liste indebærer intet afkald fra Kundens side på at kræve en fejl afhjulpet. 9. TRANSITIONSFASEN TILSLUTNING AF SNITFLADER TIL NY LØSNING 9.1. Anvendelsesområde: Dette punkt 9 finder anvendelse på både kategori 1, 2 og 3-snitflader, bestilt i henhold til denne Snitfladeaftale Formål: Formålet med Transitionsfasen er at gennemføre Migrering af Kommunerne fra Eksisterende løsning til Ny løsning. Det er en forudsætning for påbegyndelse af Transitionsfasen, at testrapporten for integrationstesten er godkendt. Transitionsfasen igangsættes i henhold til det i Leveranceaftalen anførte varsel, jf. punkt 10.1 i Leveranceaftalen. Transitionsfasen for Snitfladeaftalen og Leveranceaftalen gennemføres således samtidig og i henhold til beskrivelsen i Leveranceaftalen og Leverancebeskrivelsen Indhold: Aktiviteterne i Transitionsfasen er nærmere beskrevet i tidsplanen (bilag 1) og Leverancebeskrivelsen. KMD s ydelser i Transitionsfasen består overordnet i følgende: Tilslutning af kommune til grænseflader jf. Kravspecifikationen (bilag 2.1) afsnit og Kravbesvarelsen (bilag 2.2) 9.4. Service request: Alle ydelserne i Transitionsfasen er beskrevet som services, der kan bestilles som en standard service request i Transitionsfasen og med de frister for bestilling, der er i Kravspecifikationen (bilag 2.1) og bilag 4 til Leveranceaftalen. Proceduren for bestilling er beskrevet i bilag 4 til Leveranceaftalen Kunden har alene en ret til at bestille ydelserne i Transitionsfasen, men er ikke forpligtet til dette. Den i bilag 1 angivne tidsplan for Transitionsfas en har alene til Side 11 af marts 2014

12 formål, at angive hvornår Transitionsfasen påbegyndes og afsluttes. Dvs. i hvilken periode Kunden kan bestille de services, der er omfattet af Transitionsfasen Såfremt der laves mere detaljerede tidsplaner for Transitionsfasen, er disse alene vejledende, medmindre Parterne har aftalt andet. Kunden er således ikke forpligtet til at bestille services på de i den vejledende tidsplan angivne tidspunkter Bestilling af tilslutning af den sidste gruppe af Kommuner til Snitflader kan senest ske på det i bilag 1 angivne tidspunkt herfor, men de angivne services kan også bestilles før med de i kravspecifikationen (bilag 2.1) angivne frister Tilslutning af Snitflader og godkendelse: Når Ny løsning er tilsluttet Snitfladerne, efter Kundens bestilling heraf, jf. fristerne herfor i bilag 4 til Leveranceaftalen, skal Kunden godkende tilslutningen. Tilslutningen kan først godkendes, når det er konstateret, at Snitfladen kan anvendes til mangelfri dataudveksling i henhold til den relevante Snitfladebeskrivelse. Kunden skal senest 5 Arbejdsdage efter gennemførelsen af tilslutningen meddele KMD om tilslutningen kan godkendes eller ej. Såfremt den ikke kan godkendes, skal Ku nden komme med en saglig begrundelse herfor. Såfremt Kunden ikke inden ovenstående frist er fremkommet med sine begrundede saglige indsigelser, skal tilslutningen betragtes som godkendt Servicemål: I Transitionsfasen gælder de servicemål, der er angivet i Kravspecifikationen (bilag 2.1) for så vidt angår kategori 2- og 3-Snitflader, mens servicemålene i Transitionsaftalen gælder for kategori 1-Snitflader. Ved manglende overholdelse af servicemål ifalder KMD en bod, som beskrevet og reguleret i punkt 10.6 og 10.7 nedenfor Migrering: Migreringsforløbet gennemføres i overensstemmelse med proceduren beskrevet i Kravspecifikationen. KAPITEL IV: DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 10. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Ikrafttrædelse: KMD påtager sig at påbegynde og opretholde driften af en Snitflade, herunder at vedligeholde Snitfladen og overholde de aftalte servicemål, fra det tidspunkt, hvor der første gang bestilles tilslutning af en Kommune til Snitfladen Kategori 1-Snitflader: For kategori 1-snitflader fremgår vedligeholdelsesydelser, driftsydelser og service levels (servicemål, servicevinduer, åbningstid osv.) af Løsnings- og Snitfladebeskrivelsen for de pågældende Snitflader samt af Transitionsaftalen, samt bilag 3. KMD indestår for, at Snitfladerne lever op til de angivne kapacitetsbeskrivelser. Beskrivelser i Løsnings- og Snitfladebeskrivelse kan ikke føre til skærpelser af Leverandørens forpligtelser i henhold til Transitionsaftalen, ligesom Transitionsaftalen har forrang ved modstrid mellem Løsnings- og Snitfladebeskrivelse og Transitionsaftalen. Eventuel særskilt betaling for vedligeholdelse og drift af sådanne Snitflader fremgår af bilag Kategori 2 og 3-Snitflader: For kategori 2 og 3-snitflader fremgår vedligeholdelsesydelser, driftsydelser og service levels (servicemål, servicevinduer, åbningstid osv.) af Løsningsbeskrivelsen, Snitfladebeskrivelsen for de pågældende Snitflader og underbilag C.2. Generelle vilkår for drift og vedligeholdelse af kategori 2 og 3-Snitflader fremgår endvidere af underbilag C.2 til Snitfladekataloget. Vederlag for vedligeholdelse og drift af disse Snitflader fremgår af bilag 0. Side 12 af marts 2014

13 PUNKT 10.4 PARALELDRIFT/SYNKRONISERING SKAL TILPASSES DEN ENKELTE SNITFLADEAFTALE OG UNDLADES HVIS IKKE PUNKTET HAR RELEVANS. PUNKTET SKAL UDGÅ HVIS DER IKKE SKAL VÆRE PARALLELDRIFT [Paralleldrift/synkronisering: (tilpasses det konkrete udfasningsforløb)] Afhængig af det relevante udfasningsscenarie, jf. kravspecifikationen, kan der være behov for, at KMD varetager en drift af Eksisterende løsning i Transitionsfasen parallelt med driften af Ny løsning samt som led heri forestår synkronisering af dataudveksling via Snitflader mellem Eksisterende løsning og Ny løsning med henblik på at sikre, at Kommunerne har adgang til korrekte og opdaterede data De Snitflader, der etableres alene med henblik på denne paralleldrift og synkronisering fremgår af kravspecifikationen og oversigten i punkt 3.4 ovenfor. Prisen for drift og vedligeholdelse af disse Snitflader fremgår af bilag Drift og vedligeholdelse af Eksisterende løsning under paralleldriften sker i henhold til Kommunernes gældende løsningsaftaler/snitfladeaftaler med KMD. KMD har tilbudt Kommunerne en gradvist faldende betaling i henhold til disse aftaler i takt med at flere og flere Kommuner overgår til at benytte Ny løsning, jf. [indsæt reference hvis relevant] Drift og vedligeholdelse af Eksisterende løsning sker, indtil de pågældende løsningsaftaler/snitfladeaftaler opsiges af Kommunerne eller udløber automatisk i henhold til disse aftalers bestemmelser Kunden kan helt eller delvist opsige vedligeholdelse af Snitflader til brug for paralleldrift/synkronisering i henhold til punkt 19.2 nedenfor KMD indestår for, at der ikke opkræves betaling hos både Kommunerne og Kunden for levering af samme ydelser relateret til Snitflader i medfør af denne Snitfladeaftale henholdsvis kommunernes aftaler med KMD og/eller andre aftaler mellem KMD og Kunden Overdragelse af Snitfladeaftale til Kommunerne: Kunden har efter udløbet af Transitionsfasen ret til helt eller delvist at overdrage Snitfladeaftalen til Kommunerne. De nærmere vilkår herfor fremgår nedenfor Overdragelse skal ske ved skriftlig meddelelse fra Kunden til KMD med angivelse af (i) tidspunktet for overdragelsen, (ii) de Kommuner, som indtræder i Snitfladeaftalen i stedet for Kunden, (iii) efter hvilken fordelingsnøgle Kommunerne skal betale for Leverandørens ydelser under Snitfladeaftalen og (iv) Kundens indeståelse for, at de pågældende Kommuner har accepteret at indtræde i Snitfladeaftalen på uændrede vilkår udover de vilkår, der fremgår af dette punkt, i stedet for Kunden pr. den angivne dato Overdragelse kan tidligst ske 30 dage efter Leverandørens modtagelse af den i punkt nævnte meddelelse Konsekvensen af overdragelsen er, at der pr. overdragelsestidspunktet etableres et selvstændigt aftaleforhold mellem hver Kommune (hver for sig) og KMD på de vilkår, der fremgår af Snitfladeaftalen, dog med de modifikationer, der følger af forholdets natur. De bilag fra Leveranceaftalen, der også anvendes i Snitfladeaftalen, gælder i tilfælde af overdragelse også i aftaleforholdet mellem Kommunen og KMD, med de modifikationer der følger af forholdets natur. Samtidig frigøres Kunden pr. samme dato Side 13 af marts 2014

14 for nye forpligtelser under Snitfladeaftalen, dvs. forpligtelser der opstår efter overdragelsen til Kommunerne, herunder fremtidige betalingsforpligtelser Kommunerne overtager som led i deres indtrædelse i Snitfladeaftalen en forholdsmæssig (pro ratarisk) del af Snitfladeaftalens betalingsforpligtelser overfor KMD i henhold til den af Kunden angivne fordelingsnøgle i henhold til punkt Maksimering af bod og erstatningsansvar under Snitfladeaftalen opgøres for det enkelte aftaleforhold med Kommunerne og KMD efter overdragelsen ud fra Kommunens forholdsmæssige andel af betaling for drift og vedligeholdelse I tilfælde af overdragelse af Snitfladeaftalen til Kommunerne i medfør af denne bestemmelse er Leverandøren berettiget til at fakturere Kommunerne de dokumenterede øgede rimelige omkostninger, som Leverandøren påføres ved ikke længere at have KOMBIT, men derimod Kommunerne som aftalepart. De nævnte omkostninger skal fordeles forholdsmæssigt på Kommunerne i henhold til fordelingsnøglen, jf. punkt Bod ved manglende opfyldelse af servicemål for drift og vedligeholdelse af kategori 2- og 3-Snitflader: Ved manglende overholdelse af aftalte servicemål for drift og vedligeholdelse af kategori 2- og 3-Snitflader ifalder KMD en bod, medmindre den manglende overholdelse skyldes Kunden eller Kommunernes forhold. Hvis ikke andet fremgår af Snitfladebeskrivelsen, beregnes boden i henhold til punkt 14 i underbilag C KMD kan ikke i nogen måned ifalde en bod for manglende overholdelse af servicemål, der overstiger 50 % af drifts- og vedligeholdelsesvederlaget i henhold til Snitfladeaftalen Bod ved manglende opfyldelse af servicemål for drift og vedligeholdelse af kategori 1- Snitflader: TSA ens servicemål for drift og vedligeholdelse af Kritiske IT-løsninger samt reglerne herom om beregning af bod finder tilsvarende anvendelse for kategori 1-Snitflader Generelt om bod for kategori 2- og 3-Snitflader: Kunden kan modregne forfalden ubetalt bod i betalinger til KMD. Bodsbeløb skal fradrages i eventuel erstatning for det forhold, der har udløst den pågældende bod. Opkrævning af bod afskærer ikke Kunden fra at kræve et forholdsmæssigt afslag, hvis ydelserne er behæftet med værdiforringende fejl, der overstiger bodsbeløbet. Tilsvarende afskærer opkrævning af bod ikke Kunden fra at kræve erstatning ved fejl i ydelserne, hvis Kundens tab overstiger bodsbeløbet. Hvis der er tale om forsinkelse, betales påløbet dagbod efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Kunden. Har KMD ikke senest 12 måneder efter den bodspålagte milepæl modtaget påkrav fra Kunden, bortfalder Kundens ret til den pågældende bod. KAPITEL V: SAMARBEJDE OG PARTERNES ØVRIGE FORPLIGTELSER 11. SAMARBEJDSORGANISATION m.v Samarbejdsorganisation: Snitfladeprojektet forankres i den samarbejdsorganisation, som er etableret for Udfasningsprojektet, jf. Leveranceaftalen. Punkt [angiv punkter] i Leveranceaftalen finder således anvendelse i denne Snitfladeaftale, ligesom bilag 6 vedrørende samarbejde samt Kundens og Kommunernes medvirken finder således ligeledes Side 14 af marts 2014

15 anvendelse på Snitfladeprojektet. Eventuelle justeringer i samarbejdsorganisation fremgår nedenfor: Indsæt eventuelle justeringer i den samarbejdsorganisation, der er etableret i relation til Udfasningsprojektet, som er nødvendige i forhold til Snitfladeprojektet Bemanding: I det omfang Kunden og/eller KMD s bemanding afviger fra bemandingen i Udfasningsprojektet vedrørende [angiv navn], er dette angivet nedenfor: Angiv navn, titel, rolle og kontaktdata for KMD s og Kundens medarbejdere, der skal deltage i gennemførelsen af Snitfladeprojektet udover de i Leveranceaftalen for Udfasningsprojektet angivne medarbejdere Rapportering: Frem til og med Transitionsfasen gælder kravene i Leveranceaftalen og dennes bilag 6 hertil om rapportering tilsvarende for Snitfladeaftalen. Supplerende krav til rapportering af driftsstatus i driftsfasen er for kategori 2 og 3-Snitflader angivet i underbilag C.2 til Snitfladekataloget (generelle vilkår for drift og vedligeholdelse). KAPITEL VI: PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 12. PRISER Leverandørens vederlag: Leverandørens vederlag for ydelser under Snitfladeaftalen er specificeret i bilag 0. Priser for drift og vedligeholdelse samt tilslutning og integrationstest fremgår ligeledes af bilag BETALINGSBETINGELSER Betalingsplan: Kunden skal betale for leverandørens ydelser i overensstemmelse med betalingsplanen i bilag 7 til Leveranceaftalen under forudsætning af, at KMD på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad KMD i henhold til tidsplanen i bilag 1 skal have udført på dette tidspunkt Rammeaftalen: Øvrige betalingsbetingelser fremgår af Rammeaftalen. KAPITEL VII: RETTIGHEDER 14. RETTIGHEDER til snitflader Rammeaftalens bestemmelser: Kundens, Kommunernes og KMD s rettigheder til Snitflader og Snitfladedokumentation samt anden Dokumentation er reguleret i Rammeaftalens punkt Forudsætninger: Kunden/Kommunernes ret til at benytte Snitfladerne i henhold til denne Snitfladeaftale er betinget af, at de relevante Kommuner har en gældende aftale med KMD om brugsretten til det/de systemer, hvorfra Data udtrækkes/hvortil Data afleveres Fagsystemer: KMD skal ikke godkende hvilket (fag-)system, der skal bruge Data, som leveres fra KMD-systemer via Snitflader omfattet af denne Snitfladeaftale. KMD skal Side 15 af marts 2014

16 endvidere ikke godkende, hvilken Kommune/hvilket (fag-)system, Data må videresendes til via Snitfladerne. KAPITEL VIII: ÆNDRINGER 15. ÆNDRINGSHÅNDTERING Ændringsønsker: Ændringsønsker fra Kunden eller KMD håndteres i overensstemmelse med punkt 18 i Leveranceaftalen Ændringer i Snitflader: Når en Snitflade er i drift, håndteres ændringer af kategori 1- Snitflader i henhold til Snitfladebeskrivelsen/Løsningsbeskrivelsen samt Transitionsaftalen. Løsnings- og Snitfladebeskrivelse kan ikke føre til skærpelser af Leverandørens forpligtelser i henhold til Transitionsaftalen, ligesom Transitionsaftalen har forrang ved modstrid mellem Løsnings- og Snitfladebeskrivelse og Transitionsaftalen. Ændringer af kategori 2 og 3- Snitflader følger bestemmelserne herom i underbilag C.2 til Snitfladekataloget om generelle vilkår for drift og vedligeholdelse af Snitflader Udgifter til tilpasning af Snitflader omfattet af Transitionsaftalen (kategori 1-Snitflader) forårsaget af enten ændringer i lov/praksis eller af Leverandørens egne forhold, dækkes af drifts- og vedligeholdelsesvederlaget for den relevante løsningsaftale og/eller Transitionsaftalen. KAPITEL IX: GARANTIER OG MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER 16. GARANTI Generelt: KMD garanterer, at Leverancen opfylder kravene i Snitfladeaftalen Garantiperiode: Garantiperioden for alle ydelser under Snitfladeaftalen er på ét år regnet fra det tidspunkt, hvor den enkelte ydelse blev endeligt leveret og hvor påkrævet godkendt. For forhold, der er afhjulpet under garantiperioden (på 12 måneder), gælder en yderligere garantiperiode på 3 måneder dog tidligst til udløb 12 måneder efter den oprindelige leveringsdato. 17. ANSVAR Supplerende ansvarsfraskrivelse: Udover ansvarsbegrænsningen i Rammeaftalens punkt 16 gælder følgende supplerende ansvarsbegrænsning for Snitfladeaftalen: KMD er uden ansvar for mangler, forsinkelser og andre forhold i relation til indholdet af de transaktioner, som Kommunerne (eller tredjemand på Kommunernes vegne) foretager via Snitflader bestilt i henhold til denne Snitfladeaftale. KMD påtager sig desuden intet ansvar for Snitfladers interoperabilitet med Kommunernes øvrige it-systemer. KMD er endvidere uden ansvar for Kommunernes driftsrelaterede servicemål i Kommunernes øvrige it-systemer i forbindelse med Kommunernes anvendelse af Snitfladen. Eventuel behandling af personoplysninger via Snitflader i henhold til denne Snitfladeaftale sker alene på Kommunernes foranledning og ansvar, jf. Rammeaftalens punkt 18. Side 16 af marts 2014

17 18. MISLIGHOLDELSE Generelt: Med de modifikationer, der fremgår af dette punkt og Rammeaftalens kapitel VI, finder dansk rets almindelige regler anvendelse i tilfælde af forsinkelser, fejl eller anden misligholdelse af Leveranceaftalen Afhængigheder: Der henvises til Rammeaftalens punkt Direkte tab: Der henvises til Rammeaftalens punkt Erstatningsbegrænsning: Der henvises til Rammeaftalens punkt Bod: I bilag 8 til Leveranceaftalen er angivet bodspålagte milepæle. Overskrides en bodspålagt milepæl, betaler KMD en dagbod i henhold til Rammeaftalens punkt Bod for manglende opfyldelse af servicemål for drift og vedligeholdelse er reguleret af punkt 10.6 og Supplerende regulering af misligholdelse: I tillæg til ovenstående bestemmelser gælder Følgende: Enhver brug af Snitflader i strid med denne Snitfladeaftale betragtes som væsentlig misligholdelse, som, hvis den ikke bringes til ophør inden for en af KMD skriftligt meddelt frist - stilet til direktionen og med kopi til Kundens juridiske funktion på mindst 30 dage - berettiger KMD til ophæve Snitfladeaftalen. Kunden kan tilsvarende ophæve Snitfladeaftalen, såfremt der i Snitfladeaftalens løbetid konstateres væsentlige mangler, og såfremt disse ikke er udbedret af KMD inden for rimelig tid efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra Kunden Force majeure: Transitionsaftalens punkt 34 finder anvendelse i tilfælde af force majeure. 19. VARIGHED OG OPSIGELSE Opsigelse af Snitfladeaftalen: Snitfladeaftalen kan, for så vidt angår den del, der ikke vedrører vedligeholdelse og drift, jf. herom punkt 19.2 nedenfor, opsiges af Kunden, helt eller delvist med øjeblikkelig virkning. Ved en sådanopsigelse er Kunden forpligtet til at afholde alle udgifter, som KMD har haft i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af Snitfladeaftalen, herunder som følge af reallokering af ressourcer. KMD er i den forbindelse underlagt almindelig tabsbegrænsningspligt. KMD s udgifter skal opgøres og faktureres i overensstemmelse med de i Snitfladeaftalen fastsatte priser og bestemmelser om opgørelse. Opsigelse eller afbestilling af udviklingen af en kategori 1-Snitfladeaftale sker dog i henhold til TSA en, jf. punkt 4.2. Snitfladeaftalen kan ikke opsiges af KMD Ved Kundens opsigelse betales KMD for timebaseret vederlag frem til opsigelsestidspunktet, dog ikke et beløb, der overstiger en forholdsmæssig andel af det beløb, Kunden skulle have betalt i henhold til en eventuel betalingsplan på ophørstidspunktet Opsigelse af drift og vedligeholdelse af Snitflader. Kunden kan helt eller delvist opsige vedligeholdelse og drift af Snitflader, jf. underbilag C.2 til Snitfladekataloget, med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. KMD er i den forbindelse forpligtet til at oplyse Kunden om eventuelle afhængigheder imellem Snitflader, som betyder, at en Snitflade ikke kan fungere korrekt, når en anden Snitflade opsiges. Side 17 af marts 2014

18 Ved en delvis opsigelse skal vederlaget for drift og vedligeholdelse reduceres forholdsmæssigt med udgangspunkt i den i bilag 0 foretagne specifikation af vedligeholdelses- og driftsydelserne på de enkelte ydelser og/eller Snitflader Ved uenighed om størrelsen af denne reduktion kan begge Parter efter at sagen har været forelagt konfliktrådet, jf. Rammeaftalens pkt. 23.3, indhente en vejledende udtalelse herom via en af Voldgiftsinstituttet udpeget sagkyndig, der ikke må være en af KMD s konkurrenter. Kan enighed fortsat ikke opnås, kan spørgsmålet prøves ved voldgift, jf. Rammeaftalens pkt Vedligeholdelse og drift af Snitflader, som alene er nødvendige til brug for paralleldrift/synkronisering af Eksisterende og Ny løsning i Transitionsfasen, kan af Kunden opsiges helt eller delvist af Kunden med 30 dages varsel Aftale om drift og vedligeholdelse af Snitflader kan ikke opsiges af KMD Konsekvenser af Rammeaftalens ophør: Parternes opsigelse af Rammeaftalen påvirker ikke Snitfladeaftalen, der således vil gælde uændret, indtil Snitfladeaftalen og/eller den efterfølgende drift og vedligeholdelse af Snitflader opsiges særskilt i henhold til ovenstående bestemmelser Ophørsassistance: KMD skal i tilknytning til Snitfladeaftalens ophør udføre ophørsassistance som beskrevet i punkt 16 i Vilkår for vedligeholdelse og drift af Snitflader (underbilag C.2). Eventuelle fravigelser herfra fremgår nedenfor. Indsæt eventuelle ændringer i forpligtelser vedrørende ophørsassistance 20. UNDERSKRIFT Snitfladeaftalen er underskrevet i to ligelydende eksemplarer. Hver Part beholder et eksemplar. Dato: For Kunden: Dato: For KMD A/S Navn Navn Underskrift Underskrift Side 18 af marts 2014

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE Rammeaftale vedrørende udfasning af Kritiske IT-løsninger Bilag B Vejledende skabelon til leveranceaftale BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelonen:

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION)

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og forhold til Kontrakten... 4 2. Parternes samarbejde... 4 3. Generelle krav til leverandøren... 4 4. Driftsydelserne... 5 5. Immaterielle

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere