Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins"

Transkript

1 *: f

2 Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins

3

4

5

6

7 øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

8

9 <SamIcbe f&etttcv ubgbne af SI., 2)rflf^inonn, 3. 1^ ^etbcrg og $* D. ^m^t^ $Int)en Ubgaoe* (S^Ibfntolffe a5ofll)obbei, S?orbtff gorlofl. Bianco 2uno8 ogtt^tlert

10 6.'^2 X. f( AUQ i, y nf ^/

11 Sibe govorb 5 gire opbtiggelige Jafer^ (1844) 79 Zxc Jaler tieb tæitfte Ceiltci^^eber 193

12

13 UbgiOet af 1. g. gdwtrø*

14

15 V) Pøtrfkahølirønittø far tnktiit $ic^n^tv tfitv ^ih aø itii%%\fth af ^icotaué Notabene* tjøbcn^atitt, %aaei ^oé Umt)etfitetåbogt)QnbIer (t. %. l^tii^tl %tt)it i»ionco fiunoé Sogtr^Hett.

16

17 ^ o t o th* ^et er en grfaring, bet ofte f)ar behæftet fig, at man beb en Ubeti^belig^eb, en Smaating, en ]^en)t)ngløå?)ttring, et ubet)ogtet Ubbrub, en tilfælbtg SJJine, en udiltaorlig eftuå \)ai faaet Cetlig^eb til at ftjæle fig inb i et S!}?ennej!e og opbage, I^Uab ber ijat)he unbbraget fig ben omi)t)ggeiigere ^agttas^^fsx^ot at imiblertib benne ubeti)belige 33emær!ning i!!e ffal dan* arte og bli&e fig felt) figtig, forfager jeg øieblitteligen at for«følge ben bibere, og Rafter mit?5ore{)at)enbe nærmere. Sn fortale er i gor^olb til en Sog en Ubett)beligl)eb; og bog ffulbe man i!fe Oeb et omfiqggeligere, fammenlignenbe Stubium af fortaler for gobt ^jøb fjøbe ^QSttt^Selfenå 33eIeiIigE)eb! er er i $8ibenffaben gjort faare 3}Jeget for at orbne Siteraturen og anøife ^t)er enfelt gorfatterl frift fin '^lah^ i 8amtiben, og amtibenå i Iægten ; men 3"gen tænfer paa, ^tiab ber MV at binbe, l)t)iå man funbe afrette en eher anben Siteratuå til blot at læfe ^^ortaler, men gjøre bet faa fulbftænbigt, at ^an begt)nbte fra be tibligfte 2iber og foer fort gjennem alle ^tar«i]unbreber inbtil bore age. t^-ortalerne bære præget af bet 2:ilfælbige ligefom Sialefter, ^biomer, ^rocincialiåmer; be ere i en ganffe anben ^yorftanb enb 8frifterne unberf'aftebe Tlobenå ^errebømme, be Uejle ligefom ^læbebragterne. Snart ere be lange, fnart forte, fnart briftige, fnart blqfomme, fnart ftide, fnart ffjøbeiløfe, fnart befgmrebe næften angrenbe, fnart felt)»

18 10 tiflibéfulbe næftcn fripoftige, fnart i!!e ganjfe ubcn S5ie for S3ogen t)ag[)cber, fnart flagite meb Slinbljeb, fnort onet^ fjenbenbe biéfe bebte enb nogen 5tnbcn; jnart»or t^ororbet ^robuftionenå ^-orbraaber, fnart en Gfterfmag af ben. Og alt bette er reent ceremonielt; felt) en?5orf atter, ber i fit frtft trobfcr jtiben, lemper fig bog i bet Ubett)belige efter Sfi! og S3rug o: i gororbet, og forføgeé berdcb i mangen for ^agt=> tageren ()øift fnurrig SoIIifion om: IjborOibt og l}doriebe. ^o mere jeg tænfcr beroder, jo rigere et Ubbtitte ft)neå mig et faabant Stnbium at lode. 9Jian tæn!e blot 3Jiobfætningen: ben græffe Sflaidetet, ber bilbe afgit)e et t)pperligt runblag for gremftitlingen af Slefultaterne. 2)og jeg ftanbfer benne 2;anfe ^lugt, ber formobentlig blot t)ilbe føre mig paa SJtlb«fpor, ha jeg mangler ^2lpparat. ^ ben nl)ere 35ibenf!ab I)ar gororbet faaet fit 33anefaar. t^ra feet fommer ben ælbre ^^orfatter let til at gjøre en bebrøoelig fiffelfc, fom man if!e deeb om man f!al lee eller græbe ober, forbi l)ang Ubef)iælpeligt)eb i at lomme til ogen gjør I)am comift, og ^anå S^aioetet, fom Dar ber Smogen, ber brøb fig om Ijam, gjør ^am rørenbe. 9^uomftnnber fan en faaban Situation i!!e gientage fig; tf)i naar man begt)n«ber S3ogen meb Sagen meb S^^tet, faa ffjønneå ber i!!e at blit)c noget tilooerå at fige i en?}ortaie. ^enne Singeneé Orben ^ar gibet ^Mebning til, at jeg er bleden op» mærffom paa, at gororb er en ganffe egen 5trt af litterair 3^em» bringelfe, og ha ben puffeå ub, er bet paa ben t)øie S^ib at ben emanciperer fig, ligefom alt %ibct. '^aa ben 9J?aabe fan bet enbnu blioe gobt. ^et ^ncommcnfurable, fom man i ælbre S;ib ncblagbc i ^fororbct tit en 93og, fan nu finbe fin ^lah^ i et gororb, ber tf!e er gororb til nogen 53og. Saalebeå troer jeg, at trtben er bilagt tit gjenfibig (Sontentement og ^ornøielfe; fan gororbet og 53ogcu iffe fpænbeé meb I)inanben, faa lob ben Sne gibe ben '»itnben SfitsmiéfebrcD. en uqcfte bibenffabclige Æfietljobc {)Qr gprt mig opmærf«fom poa, at bet maatte fomme til et 53rub; min ^^orticnefte

19 11 blioer bet, at gjøte ^^(føor af bet meb 53rubet; ^er nu blot et ^I)æuDmcn, bor tqbef ()cn poa ben bt)bere runb. Gnl)t)er æ[tt)etiff uboiflet forfatter Ijar Di[t f)at)t 5ieb{i!fe, ipoxi bet i!!e t)ilbc Ii)fte i)am at ffviipc en og, men ()Dor ^an ret qa\) jfride et gororb til en og, Iigegl)Ibig om ben Mt af l^am feld etter nf en '^(nben. Sette tgber paa, at gororbet er bæjentlig forffjettigt fra ogen, cg at bet at ffribe et gororb er noget ganftc ^^tnbct enb at f!rioe en og; tf)i i mobfat galb Oilbe Srangen enten fun t)ttre fig, naar man t)at)be ffreoet en og, etter naar man tænfte fig at bitte ffrioe ben, faaiebeå fom man ooerflabeligen tænfer fig bet, og bcrfor op!after bet l^ørgg«maal, om mon ffal ffrioe gororbet førft etter fibft. aafitart man imiblertib er i et af biåfe Silfælbe, faa ^ar man enten f)at)t en (Sog, etter tænfer fig at ^ax>t ben. 9Jfen naar mon nu ogfoo uben bette!an bære i St)ften efter at ffrioe et gororb, \aa inbfeeå let, at bette it!e mao ^onble om en Sag, t^i i foa golb bliber gororbet felo en og, og pørgåmaalet om?}or' orbet og ogen fhtbbet tilboge. gororbet fom foobont, bet emancipcrebe J-ororb, moa bo t)obe at afi}anble, men (jonble om ^ntet, og forfoooibt bet fi)neé at be^onble SfJoget og i)onbie om 9?oget, moo bette bog ocere en Silfrine«labelfe og en fingeret eoægelfe. ermeb er gororbet beftemmet reent It)riff og beftemmet efter fit egreb, mebenå gororbet i Oulgoir og trobitionel gor«ftonb er en Geremonie efter Zih t gororb er tem= ning. ^M fhioe et gororb er ligefom at ^bæéfe fieen, lige«fom ot ftemme uitoren, ligefom ot fnoffe meb et orn, lige* fom at fpt)tte ub of inbuet. djlan beeb i!fe, ^borlebes bet gooer til. Stiften!ommer paa en, Sijften efter etientijrligen at gittre i ^^robuftioitetené temning, Si)ften efter ot ffribe et gororb, St)ften efter biåfe leves sub noctem susurri. 5It ffritoe et Sororb er ligefom ot ringe poo en SJJonbå S )ør for at giæffe ^om; ligefom ot gooe en ung ^igeé inbue forbi og fee paa roftenene, bet er ligefom at ftoae meb fin to! i Suften efter inben, ligefom ot foinge meb potten, uagtet

20 12 tnan S^gen fjilfer. 5It ffrtbe et t^ororb er ligefom nt ^atic gjort 3^oget, ber berettiger til at forbre en bil Dpmæd\omi)ch; Iige» font at I)aOe Droget ber frifter gortrolig«ijeben; ligefom at inclinere i Sanbjen, ffjønbt man HU bedæger fig, ligefom at lægge ben benftre d^enfel flab an, ftramme 2;ømmen til )øire, t)øre ongeren fige: ^ft, og felt) blæfe ^ele SSerben et tt)!!e, bet er ligefom at bære meb uben at {)abe ben minbfte ene af, at man er meb, ligefom at ftaae paa SSalbbtjbaffe og fee efter SSilbgælfene. 2tt ffribe et gororb er ligefom at bære anfommen meb Sagbognen til ben førfte (3ta» tion, {)oibe i bet mørfe!uur, anenbe, I)bab ber ffal bife fig, fee forten og bermeb imlen aahnet, ffue for fig Sanbebeien, ber beftanbigen l^ar mere foran fig, øine!oben forbentenbe emmeligt)eb, gobftienå forførcriffe ^^orfbinbcn; ^øre ^oft«l^ornetl St)b og (Sd)oå binfenbc ^nbbljbelfe, l)øre ^ubffenå bælbige melb, og fobenå forbirrebe jentagelfe, og be 9tei«fenbes muntre amtaler. 5It ffribe et gororb er ligefom at bære anfommen, at ftaae i ben f)t)ggelige Stue, ^ilfe paa Sæng«feleng forønffebe fitfelfe, fibbe i Sæneftolen, fto 3pe ^iben, tænbe ben og ^atic \aa uenbeligt 9)leget at tale meb ^inanben om. Sit fftibe et ^^ororb er ligefom at mær!e paa fig felb, at man er ifærb meb at blibe forclffet, Sjclcn fobt uroliget, &aa' ben opgiben, entjber.f)ænbelfe et 33in! om gortkringcn. 5(t ffribe et ^^o'^d^'^ er ligefom at bøic renen tilfibe i Sa minl)t)t' ten og fee Ijenbe, ber fibber i Søn: min Sljerligl)eb. (Saalebeå o! faalebel er het at fmbe ^-ororb; og Ijborlebel er 2)en, ber ffriber het? an goaer nb og inb mellem 9JJenneffcne fom en jæ! i SSinteren og en '^at om Sommeren, t}on er gob ag og garbel i een ^^erfon, altib glab og forgløl, fornøiet meb fig, ret en letfinbig ^øgenid^t, ja en umoralf! '»^erfon, tt)i l^an gaaer iffe paa 33ørfen for at ffrabe ^enge fammen, men gaaer hin berigfennem; I)an taler i!!e paa eneralforfamlinger, forbi Suften er for inbefpærrct; l^an ubbringcr iffe faaler i noget amfunb, forbi man ffal gjøre 'Jltnmelbelfe flere oge iforbeien; l)an renber iffe SSrenber for ijftemet; I)an afbetaler

21 13 tife tatlgjelben, \a l)an bliber enb if!e alborlig berobet; ^an goaer giennem Sitret font en fomagerbreng gaaer fløt«tenbe gjennent aben, feld om en, ber ffd bruge tødlerne, ftaaer og Denter, \aa maa l)an bente, faa længe ber er en enefte libebone tilbage, eher bet minbfte eebærbige at opboge. Qolebeå, ja faolebeå er S)en, ber ffrtber alt Sette fan nu nljoer tæn!e ober, fom l^an bit, ligefom bet folber ^am inb og naar bet falber fjant inb. 9J?eb mig er bet en anben Sag, tl)i mig binber et Søfte og en t^or«^ligtelfe til ene og alene ot beffæftige mig meb benne 5Irt of ^robuftibitet. ^borlebeå bet f)ænger fammen f^ermeb, f!al jeg ftraf fortælle Sæferen; t^i bet er netop f)er paa rette teb, og ligefom S3agbabf!elfe i et ^affefelf!ab, Sloget, ber (jører ret egentligen hjemme i et gororb. fjønbt nemlig Ii)!!elig gift fom ^ao, og maaffee ogfaa tahtemmelig for min St)!!e fom ^oa, er jeg bog i mit ^gte^ f!ab ftøbt paa S^anffelig^ebcr, ^bi Dpbagelfe f!t)ibeé min ^one, ti^i jeg anebe ^iitet er bar I)cngaaet nogle 9}Jaaneber efter SSrtjKuppet, jeg bar efterl}aanben bleben nogenlunbe inbøbet i bet ægteffabelige amiibå SJiet^obe, ha baagnebe libt efter libt igjen en 2t)ft ^oå mig, fom jeg altib l^ar næret, og fom jeg i al Xrof!t)Ibigt)eb meente, ot turbe Ijengibe mig til: 33effæf= tigelfen meb et eller anbet Uterairt ^Irbeibe. jenftanben bar balgt, l^bab jeg felb ekte af ^øger i benne ^Retning fremlagt, en!elte SSærter kante fra bet fongelige 53ibIiot^e!, mine jcerp«ter orbnebe for Oberffuelfen, min ^en faa at fige bippet. ^Reppe fiar imiblertib min ^one fattet en SJJistanfe om, at noget aa* bant bar i jære, før t)un om^i)ggeiigen iagttog mine S3ebægel«fer. 2eitigl)eb biig lob I)un falbe et forblommet Orb, anbragte en bunf'el entt)bning til, at min Srablt^eb paa tuberefamret, min længere r^orbliben ber, mit literaire )obebbrub i!!e bar ganffe efter ^enbeå obeb. S^g ^olbt imiblertib Ørene ftibe, lob fom jeg i!!e forftob ^enbe, t)bab jeg i 33egt)nbelfen birfe«ligen l^eher i!!e gjorbe; ha oberrumpler l^un mig en SDag og afnøber mig ben officielle Silftaaelfe, at jeg bar ifærb meb at

22 u»ifle bære forfatter.,^a\)be (jenbee 5(bfærb ^ibinbtil mere»æret en 9tccognofceren, laa concentrerebe I)un jig nu beftem«tere og beftemtere, inbtil ^n enbeligen erflærebe oabenbar ^ig, et quidem faa aabenbnr, at ()un fiadbe i inbe at con«fijfere ^It, ijmb jeg ffred, for nt beni^tte bet pan en bebre Tlaahe fom Unberlog unber ^enbeé ^roberie, til bøfler o. f. b. Sn gorfattcrå tifling!an ncppe bære mere fortbiblet enb min; tf)i felb en, ber [taoer unber fpeciel enfur, fan bog tjaabe, ai faae jit SIrbeibe bragt bertil, nt bet maa trt)!feé"; men min grembrtngelfe qbæleå beftanbtg i $}øbfelen. )gfaa paa en anben SDJaabe bleb het mig tåbeligere og tåbeligere, {)bor fortbiblet min tihing bor; tl)i neppe Ijabbe jeg opbaget, at jeg bar bleben jenftanb for en ^^reåfeforfolgelfe, førenb, fom naturligt er, bet bleb mig flart, I)bab tibligere albcleg i!!e bar falbet mig inb, nt bet bitbc bære til ubobelig Sfabe for 9J?ennef!eI)eben, om mine Mfter i!!e!om for 2)agen. >bab er nu I)erbeb at gjøre? ^eg l}at ilte fom en cenfurcret forfatter fregreé til San«ceHiet, tænberforfamlingen, het tjøiftærebe ^^ublifum, eher til en (Ifterberbené ^(jufommelfe, jeg lebcr og bøer, ftaaer og fal«ber meb min ^one. 9^u er jeg bel af mine Samtibige anfeet for en gob og meget øbet ^iiputator, ber no! fan plaibere min ag, men benne "Sl^gtigfjeb fommer mig!un I)er libet til 33aabe, t()i om jeg enb fan bifputere meb ganben felb, meb min Slone fan jeg iffe bifputere. un l^ar nemlig fun een i)iiogiåme, eller rettere iffe engang een,.^bab lærbc golf fnlbc op^ifterie, bet falbcr '^uu, ber iffe befatter fig meb at bære lærb, ^rikerie. ^^-remgangåmaaben er nu gauffc fimpel, at fige for en, ber beeb at gaae rigtigt frem. jeg figer Droget, fom iffe beljager I)enbe, I)bab enten bet er i i)flogiémenå x^onn eller iffe, en lang ^Jale euer en fort 33emærfniug, gormen er ligegt)lbig, men naar bet Ubfngte iffe bc()ager Ijenbe, ha feer l)un paa mig meb en 9}tine, ber paa engang er elffbærbig, inb' tagenbe, gobmobig, fortri)llenbe, men ogfaa triumplierenbe, tiliutetgjørenbc og figer: bet er bare ^rillerie. følgen fieraf er, at al min 5^ærbigl)eb i at bifputere bliber en ^ups'^lrtifcl,

23 15 ber flet i!fe fpørges i mit ^uélige 2it). ^an jeg, ben øoebe iale!tifer, nogenlunbe repræfentere 5Retten» ang, ber, efter 2)igterenå Drb, er fnare lang, foa er min ^one ligefom bet!ongeiige banffe onceuie furj unb biinbig,!un er!^un beri forffjcuig fra I)iint I)øie Solkgium, at I)un er meget elffucerbig; t^i bet er neto^ benne (JIf!t)ærbig()eb, ber Ijjemler I]enbe en 9}?t)nbigl^eb, fom {)un I)t)ert Øiebli! Deeb ot ^ædbe paa en for= trt)flenbe SWaabe. <2aalebc» ftaaer agen. ^eg er albrig fommen længere enb til en ^nblebningå^^aragrap^. a benne bar af alminbe«lig DZotur og i mine Sanfer faa Ii:)!feHg affattet, at ben bilbe more ^enbe, l^oiå jeg i!!e oor forfatteren, faibt bet mig inb, om jeg i!!e ffulbe funne binbe ^enbe for Sagen Oeb at læfe ben for ^enbe. ^eg Oar forberebt paa, at ^un Oilbe afoife mit Sinbra«gcnbe, og bent)tte fig af ben gorbeel, at bet Oel nu enbog ffulbe!omme faa bibt, at jeg iffe blot gao mig af meb at ffribe, men t)un fhtlbe forpligte! til at {)øre t^oi^elæåninger." S^gen^ lunbe. un tog faa benligt mob mit Sorflag fom muligt, l^un Iførte, l^un loe, ^un beunbrebe. ^eg troebe 5tlt Ounbet. un traabte ^en til 33orbet, Oeb I)OiI!et jeg fab, lagbe fortrougen fin 5trm om min alå, hah mig, enbnu engang at forelcefe en ^aåfuå. 5^9 begt)nbcr at Icefc, I)oIber SWanufcriptet faa f)øtt op, at f)un meb )iet!unbe følge mig.?)pperligt. ^eg er ube af mig felo, men enbnu i!!e ganf!e ube af I)iin ^aåfuå, ba Wanu* fcriptet plubfelig ftaaer i Ii)g Sne. Uben at jeg bemær!ebe bet, l^abbe f)un fhibt bet ene St)g inb unber S[Ranufcriptet. ^tben ^adbe Coermagten, ber Oar luntet at rebbe, min 3^blebningl= ^aragrap]^ gi! i Suerne unber alminbelig ^ubel, tt)i min ^one jubicbe for oé 53egge; fom et obergioent 33orn!Iappebe ^un i ^ænberne, og berpaa faftebe t)un fig om min ^au meb en Cibenffab, fom f)abbe jeg bæret abffilt fra I]enbe, ja tabt for l^enbe. ^eq innhe i!!e faae et Crb inbført. un hah mig om Silgibelfe, at f)un faalebeå l)abbe fæmpet for fin ^erligljeb, hab meb en ^ebægetljeb, ber næften bragte mig felb til at troe, at jeg fiabbe bæret ifærb meb at blibe ben forlorne

24 16 )un forfiarebc, ot ^un iffe!unbe ubl)oibe, at jeg faalebeå for«anbrebeé. '3)in Xante, fagbe l^un, tilf)ører mig, ben maa till)øte mig; 2)in D^mærIfomf)eb er mit boglige Srøb, ^it ^ifalb, it miil, in pøg er mit fitt), min S3egeiftring; tilftaae mig ben, o! negt mig i!!e, Ipah ber tilfommer mig meb Slette; for for min læbeg ft)ib, ot jeg meb læbe maa hinne gjøre, Ijbab ber er min enefte læbe, at tæn!e paa ^ig, og finbe qi min StilfrebéftiKelfe i at!unne ag nb og 2)ag inb bebblide ot beile til SDig, fom u engang beilebe til mig." t)ab berettiger nu en ^one tit faaban ^tbfærb, en ^one, ber iffe blot er elffoærbig i alle ereå Øine, fom fjenbe I)enbe, men fremfor ^It elffelig i mine Øine, fif(ig fao lang agen er. ^enbeg ^Betragtning er in contento følgenbe: en 5^Sgtemanb, ber er forfatter, er iffe ftort bebre enb en Sfigtemanb, ber Ipex 5Iften gaaer i S^Iubben, ja enbogfaa bæu'e; tl)i Sen, ber gaaer i klubben, ^an maa bog felt) tilftaae, at bet er et 33rub, men bet at bære gfoi^fatter er en fornem Utroffab, ber iffe fan træffe gortrt)beife, om gølgerne enb ere bærre. en, ber goaer i klubben, I)an er bog fun frabærenbe faa længe Ijan er fra«bærenbe, men en forfatter ja u beeb bet formobentlig iffe felb; men ber er foregaaet en l)eel goranbring meb Sig. u fpinber Sig inb i 2;anfefulbl)eb fra SJiorgen og tit ^ften, og ifær mærfer man bet tteb 9Kibbagåborbet. Ser fibber Su og feer I)en for Sig fom en eift eller fom Sleifer 9lebucabne;iar, ber læfer ben uft)nligc frift. 9^aar jeg ha felb l^ar tilberebet kaffen til Sig, f)ar fat ben paa SSaffen, fommer glab I)en til Sig, ftaaer foran Sig, neier for Sig faa, faa er jeg nær beb at tabe 33affen af gorffræffelfe, og fremfor ^tt, faa I)ar jeg tabt min 2KunterI)eb og min læbe og fan iffe neie for Sig." om nu min SDonc beb enljbcr 2ei(igt}eb beeb at faae anbragt fit catoniffe præterea censeo, om t)un enb iffe gjør bet faa fjebeligt fom Gato, faa maa ogfaa 5nt tjene Ijenbe tit ^Irgu«ment. enbei ^irgumcntation er ligcfom en S^aturbefbærgclfc. ^big bet ^ænbte mig beb en Sifputatå, at 2>?obparten frem«fom meb lignenbe 9trgumenter, ha bilbe jeg formobentligcii

25 ; 17 tenbe l^am Sltiggen, og fige om ^am, 1)\iab 93tagtfteren figet 1)0^ oiberg: en $5gnorQnt, ber i!fe deeb at biftinguere mellem ubi prædicamentale og ubi transcendentale. SJteb min ^one et bet en anben ag, f)enbeå ^2lrgumentatton gaaer ftif! ticef fra Qanben og til fjertet, I)t)orfra ben ba egentligen!om^ mer, )un tjat i benne enfeenbe lært mig at forftaae, ^t)or«lebeå en ^atl^oli!!an opbt)gge» deb en latinf! ubåtjenefte t^i ^enbeå ^argumentation er, betragtet fom faaban, Ipab Satin er for en, ber i!!c forftaaer bet, og bog opbt)gger ^un altib, icoæger og rører mig.?it bære ^yorfatter, naar man er ^Sgtemanb, jiger f)un, er aabenbar Utroffab, lige toertimob 'ijmb kræften fagbe; f^t bette er t)lbigl)eb, ot SKanben (piber I)art deb fin uftrue og faa i!!e bibere." Oarer ieg bertil, at f)un no! if!e l^or l^ørt rigtigt efter, Ipab 'kræften fagbe, at man næften ftulbe troe, ()un bor faa forfømt, at ^un maotte gaae om igjen tit kræften; at 2(Sgtef!abet er en færlig ^ligt, \a en beft)nber^ lig" ^ligt, famt at ahe pigter funne inbbelel i be olminbelige og bé befqnberlige, og ere ^igter mob ub, o» fefø og mob 5Ræften, faa!ommer ^un flet i!fe i?5oriegenr)eb. et ele bliber erhæret for S)riIIerie, og forøbrigt l^ar ^un i!lée glemt fioab ber ftaaer i Særebogen om 5Sgtef!abet, at bet er 9[)?anbenå ^igt i ærbeleli^eb." gorgjebeg føger jeg at oplt)\e, at t)un er i en fproglig SSilbfarelfe, at I)un conftruerer l^ine Drb ulogiff, ugrammatifalff, mob alle gortoi!ningå=pinciper, ba ber paa fjiint teb fun taleå om 3D?anbenå ^igter i ærbele fteb meb enft)n til SSgteffabet, ligefom i ben næfte ^aragrap^ om bonens i ærbelel^eb. gorgjebeå. un ^en^olber fig til fit S'oregaaenbe, at bet at bære forfatter, naar man manb, er ben bærfte 2(rt af Utroffab." ^iu er bet enbog bleben ben bærfte" Utroffab. SSil jeg ba bringe f)enbe i Srinbring, at Manben ifølge alle gubbommelige og menneffelige Søbe er ben erf!enbe, at min ^nfættelfe i Sibet t anbet ^^alb bliber faare ringe, ba jeg!un bliber et encliticon til l^enbe, l^bilfet bog er at forbre for meget, faa bebreiber l^un mig min Ubil». tterfegaarb. V. 2

26 18 lig^eb, ta jeg gobt»eeb, at I)un ^ntet forbrer, at ()enbe enefte ^Begjering er i gor^olb til mig at bære flet S^tet." ^rotefterer jeg I}erimob, forbi, noor jeg enbelig hm f!al bære et encliticon, bet blider mig af S3igtigf)eb, at i)un bliber \aa meget fom muligt, at jeg if!e ffal blibe enbmi minbre beb at bære encliticon til 3ntet, faa feer l)un paa mig og figer: bare riflerie. Eonfequent er min ^oite, fij i fin ^bee. ^eg ^at føgt ot fmigre f)enbe, at bet bog bar fornøieligt, at fee mit, bort 9Zabn berømmet; at l^un er SKufen, ber begeiftrer mig. un bil ^ntet I)øre. Xet gøi^fte anfcer ^un for ben ftørfte Ul\)lU og min fulb=!omne gortabelfe, ta l^un af fit ganffe fjerte bilbe ønffe, at en eftertrt)!!elig Eriti! bifte mig l^jem igjen. Set ibfte troer f)un i!!e, ønffer bet cnbnu minbre, og beber af fin ganffe jel ub at forbt)be, ot I)un faalebeå fclb ffulbe forfftilbe %abet af fin ægteffabeligc 2t)f!e. un er utilgængelig, og summa summarum, naar 9Ilt er I)ørt," bliber benne: enten, figer ^un, en ret eller ogfaa ja fao er JReften lige= gt)lbig." 9}Jebenå nu Sæferen bel ligefom jeg bil finbe l)enbeå Slrgu* mentation noget fbag, og at l)un albeleé oberfeer aue be egent* ligen omqbæftionerebe problemer, rænbfeftribigl)cberne nem» lig mellem bet og bet $5nbibibuelle, l)bil!e fimne gibe et ligefaa bl)bfinbigt fom f!or?finbigt obeb no! at beftillc, fao l^or f)un cnbnu et Slrgument in subsidio, l}bilfet Sæfercn mooffee bil gibe mere $8ægt. Gfterat bi en SDog l)abbe gjen» nemfæmpet bort 3)Jellembærenbe, og triben, fom fæbbanligen, forhoret fig i en redintegratio amoris, tog l)un mig tilfibft fortroligen nnber 5lrmen, faoc faa inbfmigrcnbe paa mig fom muligt og fogbe: ^ijærc! jeg l)ar ifte billet fige ig bet gonffe uforbe^olbent, forbi jeg Ijoobebe paa onben SJJoobe ot fooe 2)ig til ot offtooe fro Sit goreljobenbe, og l^oobebe ot htnne fpare Sig for en ^ænfelfc, men bo bet ifte ffol lt)ffeå, foo bil jeg fige Sig bet meb ol ben Dprigtigljeb, Su!an forbre af Sin Sone: jeg troer iffe, Su buer til ot bære forfatter men berimob, jo lee nu fun libt ah mig, men berimob (lar Su enie

27 19 og Saknt og oderorbentlig 33egat)elfe til ot blide min Manh \aakbe, at jeg uafbrubt dilbc bcunbre Sig, mebenå jeg feld glab følte min egen fring^eb og fun lob min ^erligljeb frem«fomme for Sig meb Saffigelfe." 2Irgumentet inblob l^un fig imiblertib i!fe paa nærmere ot ubføre. (Saafnart jeg l^er bilbe inblobe mig paa et om, i^ooroibt, og l^oorlebel, ha Ijotibe I)un en anben gorllaring, at bet engang oilbc fortrtibe mig, at t)at)e Oæret I)enbe utro oeb at blibe go:fotter, og ha Oilbe jeg i!!e bue til at flaae gortrt)bcifen I]en, men libe beng Sitter^eb." Dg 'tj'oah biet) faa nben paa benne Strib; Ipo feirebe, min hostis domesticus eller [forfatteren? Set er bel i!fe Oan«ffeligt at gjette, om het enb blider Sæferen et Eiebli! donffe«ligt, ha ^an jo læfer bette, og altfaa feer, ot jeg bled forfatter. Snben bleo, at jeg looebe i!!e at oiue bære ^vorfatter. 9)Jen fom man Oeb lærbe Sifputatfer, naar Stutor I)ar afoæbnet afle Sen ^nboenbinger, tilfibft fremfommer meb en eker anben linguiftif! Ubett)belig^eb for bog at faae 9tet i Droget, og ^utor l^øfligen 9tet, for bog at gide en Sftet i 3fJoget, faa«lebeå forbetjolbt jeg mig Sillabelfe til at turbe ffride gororb". ^eg beraabte mig i benne ^enfeenbe paa 5(naIogier, at Ttænh, ber ^adbe lodet bereé ^oner albrig at fnufe Zohat mere, ^adbe fom SSeberlag faaet Sod til at I)ade faa mange S^obafåbaafer, fom be dilbe. un tog mob g-orflaget, maaffee i ben 3}Jening, at man i!!e hmbe ffride et gororb uben at f!ride en Sog, ()dil= let jeg jo i!!e tør; meb minbre man er en berømt forfatter, ber efter 5(nmobning ffrider et faabant, tjdilfet jo umuligen hmbe blide mit Silfælbe. Sette angaaenbe mit Søfte og min f^orpligtelfe. Set Sibet eller be maating, fom jeg ^erdeb ubgider, ^ar jeg!un«net ffride salva conscientia. Sog f ar jeg gjort bet min ^one uafdibenbe, ibet jeg l^ar beni)ttet et Dpfjolb paa Sanbet bertil. Wlin S3øu til ^ritifen er, at ben dil fare lempelig frem meb mig; tt)i fæt ben fanbt, at bet dar fom min ^'one fagbe, ot jeg if!e buebe til at dære forfatter; fæt ben uborm^jertigen gjen«nemt)eglebe mig, fæt min ^one fi! bet ot dibe, foo dilbe jeg 2*

28 20 no! forgiebel føge opmuntring og %xø\t {)ol mit fiibg Seb^ fagetinbe. gormobenttig t)ilbe t)un juble af læbe ooer, at faae fin ^ig frem, og ooer, at jeg faalebeå Oar bleben tagen i fole, finbe fin Sro paa ben retfærbige tgrelfe befræftet, fin Sbee bcfti)r!et, manb, er ben oærfte Utroffab. at bet at»ære forfatter, naor man er ^gte»

29 21 I. ^tab bet bog et for en Stift at f)qt)e ffreoet en 53og! 2^i bette er en baarlig og foærmeriff %au, ber ba berfot ogfaa fjelbent i^øreå og albrtg f)ar Sibenå temme for fig, at Zaw fenå <St)6len unber 5Ir&etbet, at )iertetå Sanfen i Dtjertjeielfeni Uro, at bet inbre iojennejfeå 9iøbmen og legnen i Slnen og CmfaOnen, i Søgen og ^^inben ffulbe Oære hct (Sfjønnefte. 9tet bet >erltge, bet 58elønnenbe og 33ogenl 33ett)bmng fommer førft bag efter. ^t)ab bet er for en St)ft at t)ade ffrebet en 33og, ber i!fe flt)lber en uforflarlig inbre Srang fin Cprinbelfe, og berfor er uoibenbe om, tjooroibt ben paffer inb i SSerben, ja er unbfelig og beffæmmet fom en ft)nbig f^or«elffelfel ttiett)bige SSibne, nei! en 33og, ber er grugten af et gornuftgiftermaal mellem forlægger og ^ublifum, ffreden fom forlæggeren oil ^aoe bet og fom Siben forbrer bet, en i8oø, ^t)i Silblibelfe bled oitterlig for 5(Ue deb betimelig 2;iIIt}5ning, en 33og, for ^Oem ^tifen atlerebe ^ar en olbamme i SSereb«f!ab, en 33og, ber ubgioeå i bet beleilige Øiebli! til odn for Me: for forfatteren, forlæggeren, 33ogtrt)!feren, 33ogbinberen, ^nmelberen, Sæferen. yiaai man dil ubgioe en 33og, bør man førft betæn!e, paa I]0ilfen ^arstib ben ffal ubfomme. 5Iar tiben er af u^t)re S^igtig^eb. ^ benne enfeenbe ere alle be Oifefte og bebfte 3Kænb enige om, at 9^t)taar er )iebli!fet; tf)i bet gjelber om 58øger Ubfommen oeb 9^t)taarétib, ijmh. )oiop^erneå figer om laget paa ^atrontaffen: uben bette gider jeg iffe en ^ibe 2oba! for bet ele. 9^aar man dil ubgide en 33og, ta fordiéfer man fig ber«næft om, at man dit gadne. %\i ben Snbe fpørger man en gor«lægger, eher et ppofopt)iff ^odeb etter fin 33arber etter en gor«

30 22 btgaaenbe om, ijm'd bet er Siben forbret. ^ 2J?angel betaf l^itter man jelt) paa 9ioget, ^uorom man i!fe glemmer at fige, at bet er et, fom 2tben forbrer. ^er er nemlig i!fe giftet Sn«j^Der 8iell[ti)r!e til at forftaae Sibens ^yorbring, ]aa meget minbre fom bet!an )t)neå ten SoiDlfomme, at 2ibenå i^oi' bring er mangfolbig, og at Skiben, ffjønbt een, ^ar Iigeix)m SDJaren 2{mme flere alt 2)ette fatter jeg gjort, og berfor ofterræffer jeg glab min i enl^tier enfeenbe færbeleé elegante og nitibe S'igt«aarlgabe til et I)jøiftæret ^ublifum. $jeg Ijar ^ntet forfømt for at turbe fmigre mig meb, at ben t)il fomme Sæfeoerbenen og fornemlig ent)t)er gamitie, ber feftlig^olber 3"^^«og 9h)taari= aften, beleilig, ha ben i alle SOiaaber Oil tunne tjene fom en fmagfulb ^ræfcnt, ber enbog Dit tunne anbringe^ paa Sule* træet felo Ueb jælp af en 'Silfefloife, ber er anbragt i bet for= g^lbte futteral. ;; og, bet er fanbt, nær i^a'ohe jeg glemt DfJoget. (BaaUhe^ gaaer bet, ftuubom cnbnu Oærre, faa man glemmer bet stiler«bigtigfte. 'iset er i ben litteraire i^erbcn i5tit og 33rug at aflægge et I)elligt Søfte. derimonien er minbre beftemt. ^ Dlbtiben ftjor man fom bcfjenbt deb %eiré alt, amlet foærger deb en ^Ibtang, ^Ø^^^ne ffuhe enbog ijatfe gjort bet paa en uanftænbig SJJaabe. ^og Gerimonien er ligegrilbig; Søftet er 0' bebfagen. 5lltfaa, jeg fbærgcr: fnareft muligt at reatifere en i 30 5lar paatænft ^; 5lan, at ubgibe et fnareft mu«ligt at inbfric mit for 10?lor fiben gibne Søfte om et æftl)etiff (Si)ftem, frembeleé lober jeg et etl)iff og bogmatiff i)ftem, og enbeligen St)ftemet. Saafnart bette er ubfommet, bil Qitcx-- flægten enb if!c beljobe at lære at ffribc, tbi ber bil ^ntet bibere bære at ffribe, men fun at læfe Suftcmet.

31 23 II. S&t bære forfatter i ^anmar! er noget nær ligefaa generenbe font at fhitte leoe paa en ^ræfenteer»33qtfe, ifær er bet feipi«nenbe for en iqrif! forfatter, ber, om ^an enb fom ajienneffe er lige bet ajtobfatte, bog qua forfatter ftebfe er Itbt folfefft), flt)gter bort fra alt bet øirøftebe ligemeget enten bet er 9toeå eller Sabel og ^engioer fig i Senfom^eb til bet beberqoægenbe, I^Qggelige, føbe Oærmerie, ot ber ^ift og ()er fibber en Scefer i Søn, fom gfør 3JZobtageIfen f)iertelig, fom, reent æft^etif! talt, luffer fin S)ør og taler meb forfatteren i Sønbom. SJil Drogen finbe min førfte ætning oberbreoen, faa bil f)an bog maaffee l)at3e: 2aaImobigf)eb til at oppebie min ncefte, at bet at bære forfatter i Sanmarf for en ftor eel er ibentiff meb at bære forfatter i ^øben^abn, t)bilfet noget nær er ligefaa generenbe fom at ffulle ffjute fig paa en Sallerfen. ^ ^øben^bn er Sæfe«berbeneng kræfter concentrerebe, uben bog at benne Soncentra«tion l^ar 5Jioget at bett)be meb enft)n men fun meb )enft)n til tøien og Sarmen og SpeftaHet og ben ge* ffjeftige SrabKjeb i afle ubenomå 33eftræbelfer. 3(t en 33og ubfommer, er ha en S3egiben^eb, ber ftraj fætter Sæfeberbenen i ^Bebægelfe. ^ ^minbelig^eb er ber en (Snfelt, fom enbogfaa tieeh bet libt iforbeien. Sn Saaban maa anfeel for en St)ffelig. ^an ftt)rter ilfommere gjennem aberne enb ^iin 53orbeer, ber fatte Sibet til for at bære ben?5ørfte, ber bragte (efterretningen om eiren beb 9JJaratf)on. )anå <3frig bæffer mere enfation enb naar Sen, ber førft ^ar bemærfet et 33Iinf ube i øen, raaber {)øit ober bet ganffe gifferleie: ilb! (St faabant SOJenneffe er et St)ffeng ^Sarn, It)f!e(igere enb forfatteren, belfommen ober 5tlt. 35eb en 2(rt?5orprang oppe» bærer l^an noget af ben unft, ber er beftemt for forfatteren.

32 24 Ubraaberen deeb iffe Otbcrc Seffeeb, oeeb blot noget ø[t onv l^dab S3ogen ^cbber, t)uorom ben {)anbler; men bette et netop bet ^Idcrfjærefte Oeb I)dm i Sæfeoerbenené Øine, t[)i et '3it)Qte begci[trct ScEJederbenen fom SOJufenå Sn^ffQ^sIfe Xigteren, ba bet Sige beftanbig bir!et paa bet Sige. 33ogen et nbfommen. Sæjeoerbenen famleå i Synagogen til gjenfibig Unbert)oIbning. ^ax e læft Sogen?" 9iei! enbnu i!fe, men jeg l^or l^ott, at bet j!al iffe dære [tort. ^ai ^e læft 33ogen?" 9^ei! men jeg blabrebe libt i ben i Steitjelå S3oglQbe, naar jeg blot dibfte, ^Dem gorfntteten er. Qr ^e læft ^ogen?" 9^ei! men jeg længen efter at fee ben, og f)or afle«rebe paa tre teber faaet SøDte om at laane ben. SDiøfe og lig^ nenbe Xfjemato bariereå, mebens istøien og Sarmen Dojer; tt)i be tomme Sønber rumle meft, og rinagogen i^ar ligefom ^irfefloffcn en Sunge og et tomt )obeb. S3il man gjørecnffueligt for Øiet, l^dab l)er nærmeft tilbt)ber fig for )ret^ ba feer man Sæfeoerbeneng )ob fammcnftimlet paa 2Iflarm» plabfen. ^ en fulbfommen onfufion løbe ^2IIIe mehem ^in«anben. eer man nriere til^ ta bemærfer man nogle enfelte fiffelfer, ber biftinguerc fig fra 9}iængben. ')l^aa bereå fpei» benbe 33Iif, beres urolige Øiefaft, bereå langftrafte ^alfe, bereå fpibfebe Øren, fjenbcr man bem let bet er 9ficcenfenterne. ajjaaffee troer 5)u, at en 9lecenfent er at betragte fom en ^^olitie- Slåfiftent i ben gobe magi Xjcnefte. ^u tager feil. Gn 9te» cenfent er en ajjebfammcnfuoren, et toærbigt 2)?eblem af \h 9)iaabeI)otbenf)ebé'(SeIffabet. 9Jaar ^an ^ar Ijørt, f)t)ab l)an dil,. ha iler f)an l^jem, og mebenå enbnu hen tomme ^aifiar rumfterer i \)anå.^odeb, ffrider l^on en 5(nmelbelfe. gjorten age fenere famlet ben funlige Sæfcdcrbcn (tl)i ber er Sorffjcl fom meflcm ben ft)nlige og ufi)nlige Slirfe) igjen i rinagogen. Man begt)nber, I)Oor man f(ap. ^at 2)e læft ben fortræffelige 9iecenfion?" 9?ei. 2)a maa ^e læfe ben. Te moa enbeligen læfe hen; ben er albek» fom jeg feto funbe I)at»effreOet ben." 9)?ærfeligt nof, bet amme fom ben intereéfante 9tecenfent figer, Oor bet jeg fagbe, blot jeg l)aobe blabrcl

33 25 i Sogen inbe f)ol Øieit^el.",,3^9 ^oi^ ^t^^"" i'^^s ^o^ft ^^"a men jeg ^ar f)ørt fra en a?en paa Sanbet, ber fhi er et gobt Dt}eb og ^enber, at ibogen er forfeilet; om ber enb er ret jfjønne Stebcr beri." )ermeb l^ænger bet faalebes fammen. ^iin 21?en paa Sanbet tjat ilte læft 33ogen, men faaet et S3ret) fra en Tlarxt i ot»ebftaben, ber ^euer ei l^ar læft S3ogen, men læft SInmcIbelfen, fom igjen bar jfreoet af en Manh, ber t!fe {)aribe læft 33ogen, men!^ørt, ^tjab biin paalibelige 2)Janb fagbe,. ber 'l^aobe blabret libt i ben l^oå 9iei^el. Summa summarum bet er t!fe utæn!eligt, at en SSog lunbe ubfomme, Jpcelfe enfation, foranlebige en 9tecenfion, ber bleo læft, mebeni S3ogen ligefaa gobt hmbe oære uffreoet, eller i htt øiefte ligefaa fort af* fattet fom t)iint førfte ^ilbubå efterretning. 9?aar blot nalfen: fan fomme i Seoægelfe, foa er alt gobt. Cg ffulbe ben iffe funne maatte oære en beft)nberltg Sog. ^ntet er foa galt, at bet jo er gobt for ijjogen, og intet faa gobt, at bet jo er galt for 5JJogen. 2Seb at agte paa ben ft)nlige Sæfederbenå og be alminbe«lige 9ftecenfenterå 2}om geraaber man i ben taabeligfte Son»- fufion. ^eg oil tiuabe mig at gjøre goroirringen anffuelig i en: SBegioen^eb af bet baglige Ejelbermanb Oilbe leie en: ^elber af mig. Siltrobl for f)anå befjenbte 9ietffaffent)eb o. f. b.. befanbteå l^an bog iffe paa en 95ertl ulboægt at Oære en fulb» Oægtig Seier. ^er bko ta Spørglmaal om Gaution. ^ al øf^ ligl^eb tiflob jeg mig at forraabe min SSetænfeligl^eb men ^an faae fmilenbe paa mig og fagbe: bær ^e uben 53efr)m» ring, jeg er x^. g. m. gob nof, t^i jeg er feld Sautionift for en ^jelbermanb i Stranbftræbe." ^eg maatte ^olbe mig Oeb en tol, t^i i famme ieblif jeg føgte at gjennemtænfe fibab fjan fagbe, fortnebe bet for mine 5ine. aalebeå cautionere be au minbelige frecenfenter for Sæfeberbenenl 2!om, og naar man bilbe tage Sftecenfenten fom ben Snfelte, ba er l^an ofteft faare langt fra at funne inbeftaae for fig felb, mebeni I)an maaffee er billig nof til at trøfte ^en, ber befqmret gjor opmærffom paa S5anffeligl^eben, ligefom f)iin ^elbermanb trøftebe mig. 9^ut

34 26 fan bet more ^iøben^adnetne at lege benne Seeg, jeg figer &IM ju, jo galere jo bebre; jeg l^olber ubeifrioeligt meget af 9}iennejfene, ifær naar be gjore [ig felo latterlige; t^i jeg er en SRenneffeden, men en enbnu [tørre SSen of fiatteren. )g bet er jo en moerfom Spøg, fom atlerebe en af be ft)t) 95ife ^ar gjort opmærtfom paa, at bet Deb kamplegene er be Sl'unftfor' ftanbtge, ber ftribe, og be, fom i!!e forftaae fig paa ^unft, ber bebømme bet. et Soregaaenbel SJtening er ingenlunbe at brribe taden oder afle fubjeftide 2)omme. pørgåmaalet er fun, f)doriebeå be fremfætteå. 9iaar en Ijumoriftiff ^nbiuibualitet meb al mulig ^nbolentå offiger en inappellabel ^erfonlig^ebenå og Stem«ningeng 5)om, ba er I)an i fin 9let. )t}i en Wlan'i) faalebeé Dilbe ^W' //i^9 ^)^^ ^^^ flaaet Søgen op paa tre 8teber og ftøbte jeg paa bet Orb føb, af benne runb giber jeg i!fe læfe S3ogen." ^eg faoe fun paa Sitelblabet, men ber faae jeg, at f)an ftaber bet Drb ^nbolentå uben t. ette er mig nof, t^i beraf flutter jeg, at forfatteren er affecteret." ^bet jeg f(og 33ogen op, læfte jer, bilfe Drb: man maa tdidle om ^^ilt. 2If benne runb fenbte jeg ftrag S3ogen tilbage; t^t benne '"4?l)rafe er mig mobbt)belig, og ligefrm en Uanftænbigl)eb, ()Uilfen man blot ^ar at antijbe.". Diå en 3}ianb dilbe t)ttre fig faalebeå, faa gjorbe l^an hin fin ^nbidibualitet i al ben» 2;itfælbig^eb gjelbenbe, ipiiht er en SKen en jaabnn om er i^øift forffjellig fra ij'nn fiæfederbenenå T>om. derfor i)nbeå i 5(lminbelig()eb i^euer ei en faaban ^articularift og ^an om, forbi SSebfommenbe no! bemær!e, ot ben bedibft eller ubedibft inbe^olber en (Satire oder bereå ^om. Sæfeøerbenens ^om, f!jønbt bt)gget paa ligefaa Sibet fom ^anå, er tiigtig og fulb af ^rætenfion. SKcbenI berfor en forfatter i tjine ortl)oboee Ubraab tcgn ^ar fine dærfte Sjenber og ^orræberc, i^ar ^an ofte i en faaban.^umorift en frqpt 3Sen, ber l)ar læft 53ogen meb at ^nbcrligl)eb, men hin føgcr paa benne 3)iaabe at frelfe fin Sjel og 53ogen ub af al Gontcjt meb ^^aåfiaren. (Snbelig forbarmer ha Stjebnen fig ooer ^forfatteren; ber

35 27 fommer en nt) 33og uh, og ^an benber tilbage til fig felt) ligefaa fortumlet og or i ^odebet fom en ^at, ber ec blet)en flagen af Sønben. 9iaar blot Sæfederbenen fan faae ^afteladnéløier, faa blcefe meb forfatteren, SWen gafteladnåløier maa ber ber ingen forfatter, faa bemægtiger man fig en euer anben miétænfelig, ber er ifærb meb at ffribe en 33og/' inb i Sønben meb ^am, og nu begijnber Si)ftigf)eben. ganben dære forfatter, naar man ifte øeeb at I)at)e fin priøate Iæbe af en faaban Se«t)anbling og fremfor ^2t(t øeeb at narre Sæfeøerbenen, faa ben øel I)ar 3^oget i Sønben, men felø, b^bere ^erfoniig()eb, men en ^erfoniigf)eb, man feld giøer l^en lige^ fom bet 33een, 9Jiorten grebriffen lob 9tetfærbigt)eben be^olbe, ha tjan felø forlob ^Irreften i 9toeåfiIbe. øorfor ffriøer ^ngen en literair ^arfelftue? ^ en faaban feer man golf, ber ^aøe en frappant 2ig()eb meb SJiabamerne i liiin Somebie; i^oil, ber bræbe ben U(t}!telige miåunbelige, fhbefroe i^oil, ber f)aøe dærre Sunge enb ^ine 9}Jabamer, og for at gjøre sut complet mangler ber del fjelbent en 9loIIe, ber bebft lob fig ubføre af et g^uentimmer, ligefom ber ^ol oiberg er en gruentimmer=9iotte, ber ubforeå af et SJianbfoIf. S)e, ber ftaae fig bebft øeb benne Singeneå Drben, ere ^ecenfenterne, ber paa mange 2Jiaaber, fom naturligt er, unber= ftøttebe af ^ubtifnm tjode faaet bragt ben SJZiåforftaaelfe op, at 5orf)oIbet mehem forfatter og ^ublifum er følgenbe. '^ox-- fatteren er en fta!felå Sttimper, ber ingen Sing øeeb og ^i^tet forftaaer, men meb 3(ngft og ru øenter paa ben ftrænge om«mer, paa bet f)øiftærebe ^ublifnmå øife og inbfigtåfulbe Som. 5(t ^ublifum ftulbe lunne lære 9Zoget af en {forfatter, øar jo ligefaa taabeltgt, fom ot en ^rofeåfør fhitbe funne lære 9^oget af hen tubent, ^an ejaminerer. dab forfatteren ffriøer, er en jamensftiil, og felø om mon l^aøbe Ubfigt ti( at ftaae fig nol faa gobt, 2)en er jo bog libt gal, ber unberfafter fig ben, ha man aherebe er langt øibcre øeb at iahe. øære at ffriøe; tl}i faa er man jo en integrerenbe 5)eel af bet [)øiftærebe ^ublifum. 3flecenfenterne berimob ere bet ^øiftærebe ^ubli!umå l^øitbe«

36 28 troebe ^aanblongere, betl SD^unbffjænfe og e^eimeraaber. Baa-- lebeå et ^It t^pperligt og fulbfomment i olffob. 33Jan bef)øt)er blot at fofte et S3Iif i 33IabIitetQturen for at fee, fjdab man nuomftunbcr fotftaaet»eb en 9iecenfion. ^et bor jo t)nb om ^ublifumé 33t)ina! ffulbe fpitbeå. derfor leber et^oert 33Iab eii pilbe^s^anbé JKenbc oder fine (Snemcerfer. 3ftecenfenten er ben fungerenbe S3nnbinfpecteur, ber førger for, at 3ilbedanbet lober frit og ul)inbret. ermeb fulbfommeå 2llt i fig feld; $8anbet fommer fra ^ublifutn og løber tilbage i ^ublihim. 5lt htite er faalebeå, bef)øi3er dift intet i8et)iil. gortangteå het, bilbe jeg maaffee i!!e finbe bet Umagen Oærb at føre 'i)et. (Selb r. ^rof. )eiberg, ber bog Oar ^ublihtmé afgjorte ^nb* ling og foare langt fra at t)ife fig dranten eller urimelig mob bet, felt) l)an ftjneå at befperere, at opgioe 2æfet)erbenené for«lorne ønner fom forlorne. t)ab t)ar gø^sen ^eraf? ^t)0 tabte beroeb? 2;et gjorbe netop ^ublifum, og i gærbcleil^eb bled ^et føleligt for be Ufft)Ibige, ber maatte libe meb be fglbige. ^^rof.. t)ilbe i!fe inere toære, l^dab f)an»ar, ()t)ob ()an altib funbe oære: en fortræffelig 90?inifter for bet ^nbre, et afgjort Salent fom ^outie«og 3uftii»'9Jiinifter in republica literaria.?}it)bepoftenå uforglemmelige 9teba!teur, ber Dibfte, ^a man for' rige ang begt)nbte at lege: dampen brænber, at finbe Jam«pen og at bruge ben; ben ligefaa meget Oeb ibittigl^eb og 2une fom beb lt)rif!'muficalff ^nberligfjeb bcunbrebe S>aubeoinc'^igter biet) træt og føgte at t)orbe, f)t)ab man falber et anbet 9}Jenncffe. Dg nu, nu ha ijan igjen ret bel)ø0eå, ba»iftnof baabe be, ber Dåre famtibige meb ^iin lidåfriffe 9Jcnntcr()eb, og be?)ngre, ber atter og atter føge for fig at kbenbegjøre 9}iinbct om ^ine Igffelige Siber, længcå efter, igjcn at fee een af f)anå )erlig' t)ebå ^age, nu frineé ^an fclo at Pifle dære ja bet er i!ie gobt at fige, Ijdab l^an nu dil Oære. 5 ^ntcuigensblabcnc nnbergaaer I)anå t^orfatter-tefiffclfe i 9^irfeligf)cbcn ligefaa mange gorbanblinger, fom l)iin Btt) i.famlet for '"^^oloniua'é )ine, fom bet fotoentebc 3)i)r i 9tecenfenten og '^t)ut, ibet r. ^Iat»

37 29 terup meb ^øfltg Xienftbifligl^eb accommoberet fig efter ben orbførenbe førfte erre»" ^nbfalb. )ermeb er jeg fcerbig. ^eg Ijax Straamanben i 53erebf!a6, fom jeg beljænbigen fafter inb i Slonben, mebenå jeg felt) ftaaer ubenfor og morer mig ooer Soierne. 5tt ftanbfe biåfe SSoIbfom«l^eber ftaaer i!!e i min SDJagt, jeg hinbe i bet )øiefte foreflaae, ot ber biet) nebfot en Eomite for at tage unber DderOeielfe, l^oorlebeå man funbe afbrt)be ben critiffe gremfærb. "Set bar allerebe fjoget, om man fif at t)ibe, ]^t)ab en riti! bør Oære, (I^Oab en enfelt ^æberlig Unbtagelfe longtfra tilftræ!feligen inb«ffærper) at firitifen i!!e bør t)ære en 9tøt)er, ber oberfalber en ubfommen 33og, i!!e en (SIubber'9)?abå, ber!it)nger fig faft til et frift for at faae ^labl og el^ør for fine Semærfninger, iffe en ^offærbig 8tobber!onge, ber af en ubfommen Sog taqex Stnlebning" til fett) at fige?ioget. ^n 9tecenfent er og bør bære, bør fætte fin i at bære en tjenenbe 5tanb. SSil f)an bære bette, ha ffal l^an bære til abn for ^ublifum, til læbe for {forfatteren, fom trøftigt obergiber fig i l^anå ænber, mebenå bet nu omftunber, ^biå man birfelig ffulbe lægge fin ^erfon«iigt)eb til, er ligefaa mobbt)beiigt, at blibe recenferet, fom at labe en 33arberfbenb gramfe fig meb fine flamme ^^ingre i ^n-- figtet. 2)a ffal en 9tecenfion bære en uibalelfe, m.ebenå ben nu, ligefom Sonbolencen, frabebeg, ba ben fun forøger Smerten, eller rettere bolber Smerten, bolber 2)en merte, ber eflerå er glab og fornøiet, men bog iffe ønffer at nøbfageå til at tabe al ittuforiff 2;ro "øaa Sæfeberbenen.

38 30 III. ^t et Oplog paa 1000 Sjemplarer ubfælgeé i to SDiaa«neber, Dijer tu[træ!!eiigen, at min 9^t)taQr5gaDc ^at bibft at gribe Siben. ette f)elbige Ubfalb jmigter og ot>erra)fer mig \aa meget mere, fom jeg beraf tør jlutte, at ben ogfaa er bleoen!jøbt i bet nt) 5lar og i!fe blot inbtil 9^t)taar aften. en forfatter, ber tilfrebsftifler 3ule«og 9Zt)taar5tiben, f)an t)ar iffe letiet for«gjebel, ben i8og, ber fjøbel deb Sule-- og 9^t)taar5tib, er if!e l'freben forgjebeå, ]^t)ormeget mere ha ben ^^orfatter, ber enbog tilfrebgftiher i januar SOiaaneb, og ben SSog, bor tjøbeå i ^a* nuar SJJaaneb. ^og tør jeg forfiffre et I)øiftæret 'S?ubli!um, at ben uboifte $8eldiflie og Dpmær!iomI)eb iffe er bleden en Uoær«big til ^eel, ber ffulbe bode at arrogerc fig Droget, efler dode at dære noget 2(nbet enb l^dab ^^ublifnm forlanger. 9)Zin %xo til 9Zt)tQar tiben er uroffet, og Ijaaber jeg, næfte 2tar betimeligen i december a)iaaneb at ffnfle l^ade en 9'?t)taar5gade færbig, ber i glegantå ^ntet ffal labe tilbage at forbre. ^ette bent)tter jeg allerebe I)er 2eiligt)cben til at befjenbtgjøre, at be ærebe ^^a^tilier iffe ffutfe gaae I)en og fjobe nogen anben 9?t)taar gade eller noget anbet Segetøi til bercå juletræer. ^ette anbet Dplag er uforanbret, og fælgeé for ben biuige ^riiå 3 "M., eller en ottenbe eel af 33ogIabeprifen paa førfte Oplag. iglntteligen maa jeg taffe ben meget ærebe Stecenfent for l^ang l^øift intereifante Stnmelbelfe, f)ditfcn del for en ftor eel ben ridenbe '^(ffætning ffiilbe^. 9?aar paa en ^aaban ffjon 3[Raabe fiitteraturen og ^durnaliftifen arbeibe.^aanb i )aanb, o! ha dil ^anmarfå gremtib ftaae It)fcnbe for o.

39 31 I\. 3 december 35iaaneb begtjnbet jom befjenbt bet ffritienbe gonetningsfolfé litteraire ^Jtitaaråjat). ^^^ere færbeleå elegante og nitibe ^Søget, beftemtc for S3ørn og juletræer, men ifær tjenlige til en fmagfiilb ^ræfent, jage fjinonben forbi i Stbreife«adtfen og onbre 93Iabe, for efterat i^ade gjort furore i fjorten ^age, af en i^oflig ^riti! at anbifeå ^labl i en eller anben Sjem«pelfamling fom begeiftrenbe gorffrifter for ahe tf)t æftl^etiff Sfjønftrift er Søsnet, og æft^etif! fjøn«ffrift er en l^øift og man ubbanner fig i ben»eb at tabe ^bee og Sanfe fare. ^^\ ^u ftore (f)inefiffe ub! bet t)ilbe jeg ^ade forfboret, er i!!e ^rof. eiberg iaar meb om ^eften? ^o ganf!e rigtigt, bet er ^rof. eiberg. '^a naar man er faalebes ubftqret, faa fan man fagtenå bife fig for ben unbrenbe 9}Jængbe; enb if!e Salomon olblalb i al fin ^ragt»ar faalebeé paaflæbt; bette ^er er jo bet ^øber ingen anben benne 33og, faa fjober ^unftfammeret ben. 5;tl en^ter anben ^larstib fan man unbftqe at ubfttire fom en aibuffe, unbgaae en^ber forftt)rrenbe SoUifion og SDZil«forftaaelfe. SSJZeb bet ^fortrinlige fan man uf)elbigt)ii iffe for» bejleg, men berimob fan ha IjeKer iffe Sfaaler, S3ebubelfer, gjentagne gorfif«fringer om paa et anbet Steb o. f. ti., fjerne (Sfrig fra en 5Ina«dioret, ber famler fig paa ftørre $8ærfer, ^rop^etier, gorjæt«telfer, 3IpDfaIt)pfer, alt ^ette fan ba umuligen fomme nogen ^ræftation i SSeien, eller afftebfomme gorbejling, men fun for«f)jælpe Gen til paa en unberfunbigere 3Jlaahe at fomme 2)en for )ie, af i^bem man ønffer at læfeå. t)ab mon man" nu bil fige om benne Sog? S[Rin fjære Sæfer, berfom Tu iffe paa anben 9J?aabe ffiilbe funne faae

40 32 bet at bibe, \aa et no! bor literaire 2;eIegrQpl^6e[tt)tet ^rof. ^eiberg \aa gob igjen at bære Slobemefter og tælle (Stemmerne ligefom i fin STib meb ften)t)n til Gnten SKer", og berpaa tnebbele bet i Sntefligenåblabet. Dg ()bab mon.f)r. ^rof. felb bil fige? ^a l^bo formaaebe bel at raabe benne 9JJanb» Qdaate, ber i ben filbigere Sib ft)nel at ftige briftigere og briftigere i bet aabefulbe. og 5Irbeib og SJJøie bør man if!e [ft)e, naar!un Sønnen bin!er; i!!e bør man trætteå 'och at ftaae forbent' ningåfulb paa 2;aafpibfen, naar!un Ubfigten er ber, at gor«itlarelfenl STime fnart bil flaae, t)bil!et er mit ^aah og min Sæng«fel. om jeg nemlig i en tibligere Sib, ba jeg turbe troe, at jeg funbe fatte ^rofeåforen, gjorbe mig en læbe af, efter %n-- ftrengelfen, i l^bilfen jeg er^berbebe gorftaaelfen, at ub^bile mig i S3eunbringenå feftlige temning, faalebel er i gorfjolb til t}an enere min S3eunbring i!ie minbre, men en anben, en uforharet, en fbærmeriff, ^billen jeg bel beler meb flere af mine amtibige, ber ligefom jeg meb fpænbt goi^bentning imøbefee 3flefultatet, om be enb, fom jeg, beffebent til SJZænb of gaget oberlabe '3)ommen om, f)borbibt r. ^rof.l fencre aftronomiffe, aftrologiffe, de)iromantif!e, nefromantiffc, ()oro' f!opif!e, metof!opif!e, rf)rondiogiffe tubier bille blibe tit abn for SSibenffoben og SOJenneffe^eben; '3)ommen om, ()borbibt bet ffulbe It)Ifeå )r. ^rofegforen i aue biéfe Slunfter og SSibenffa«ber at (jclbrebe Sibenl 2;ungfinb"; 'Sommen om, Iiborbibt r. ^rof. ffal l^abe elb tit, efterat ^abe funbet 9JJenigf)eben, nu ogfaa at benbe ben 33{i! op ab mob bet immclf!e, ibet t)an, liig ()iin a)jenig()eberne i!tc ubefjenbte ^uftit^raab, felb foregaaer meb et prifeligt (Sjempet. 2)og 9iefultatet blibe l^bab bet nu ffal blibe, aherebe bette er herligt ot anffue r. ^rof., naar f}an ftaaer ber og propi)e' tif! ftirrcr f)en for fig, inbtil iian øiner t)ftemct og Stcalifa' tionen af længe paatæntte flaner; etter naar l^an, fom i biåfe fibfte jdage, fæfter )iet paa be t)immclffc Xing, tætter tjer«nerne, beregner berel Søb, fpeiber efter t)ine fjerne ^foberå f)immelffe 53eboere, gtemmenbc forben og Ji'^'-'^li'^ct, tater,

41 33 Stiger, Sonbe, amfunb, Sn^it)iber odet ben mageløfe Opbagelfe, at ogfaa i aftronomiff ^enfeenbe inbtager forben en f)øt[t refpectnbel ^labå paa )imlcn. og 9tefultatet bitoe, ^dot> Iebe bet nu blider, bette Sibftc er og bliber af tjberfte 53ett)b«ning, at ^rof. eiberg (jar faftet fig paa ^ftronomien. Sr hctte Uh en Si}ffe, om ei for ^^Iftronontien faa bog for S^eologien? ^a r. ^rof. for et ^ar 5lar fiben i fit apofait)ptiffe ^igt af> flørebe imlenl emmeligf}eber, og en tienftoiflig ^litit famt en gejfæftig Opinion iffe bun!ett juft lob forftaae, at ^rof. ei' berg nu bar bleden 2)ante, begt)nbte jeg i al til^eb at frrigte. ^en, ber til I)iin %ib libt omf t)ggeiigere agtebe paa Oore '^OX' i^olb, oil Oift i!fe negte, ot ber ftunbom t)ttrebe fig ^^^ænomener, ber ft)nteg at tt)be poa bet go^^færbelige, at ^rof.., ber tiu lige altib ()ar Oæret ^i)i(ofopf), plubfeligen f!ulbe unbergaae en itt) SJietamorp^ofe, og træbe frem fom en, ber dar fommen til SSerben for at føfe S^eologienl aaber. Sette oilbe nu bære bleoet pubfeerligt no!, men ønffeligt bar tet bog neppe. S^iu ^ar ^rof. balgt og balgt ^tftronomien. er er ba ingen gare mere; tf)i bet bil bære en (et ag fremtibigen at ^olbe ^am aftronomif! beffæftiget. gi^emgangsmaaben er ganfte fimpel, en lignenbe fom hen ^erniue bruger mob SSielgefd^rei) i oibergå tunbelløfe, Tlan laber i et etter anbet 33Iab inbløbe aftrono«miffe t^orefpørgjeler til r. ^rof.; i et ubenlanbft "^lab laber man t)am afæffe et aftronomif! votum o. f. b. Shilbe bette i!!e finbeå tilftræfteligt, foa bober man bet 9)berfte. SDJan ubtlæbet tbeube Seietfenere fom Ubfenbinge fro et fjernt ftjerneftinbigt gol!, ber ere!omne for at becomplimentere r. ^rof. famt at forelægge i^am en aftronomifi! &aabq, beb i^biå Sefbarelfe bet ffal bife fig, at ^an er ben af f)iint ^-ol! forbentebe?5relfer. Zii hen nbe ere Seietjenerne faalebeå inftruerebe: faafnart )r. ^rof. ^ar fbaret, Ugegl;Ibigt I)bab, falbe be paa ^næe og tit«bebe I)am. ^ benne tifling forlqnbe be Steften af bere» 5 rinbe, at be ere lomne for at aftjente ^m jeg bebber ^rof. >. ffriber albrig mere SSaubebitter, men forlaber jjøbelonb og oå Wie. ee er bette iffe en 2t)ffe for X^eologien, og maa man. Stertegoarb. V. 3

42 34 bog iffe oltib Dæte r. ^tof.. ta!nemlig, i fin 2;ib, at Ijan fiftet) 5^ulefpøg og 9h)taarélpier, i bisfe ^age, at ^an og fiøier Ocb 9^t)taar og gjør bet fna gobt, at ^an feld troet bet et 5lIt)ot. 2)lin!jæte ^æfet, berjom jeg i!fe pleiebe at fftide et i^ox' otb til alle mine 53øget, faa hmbe jeg ligefaa gobt labet t)ære at fftioe bette; t^i bet angaaet flet i!fe ben 53Dg, bet baah^ meb og uben f^otorb, tt)i ben et jo begge Xele, betroet fig ganffe, til ig.

43 35 V. '^t ffritic et ifte at iaie, at fibbe beb pulten og copiere bet Sagte er hm en onb Tløk i ammenligning meb at træbe frem i ^^orfamlingen, at ffue bereå talrige ^rebå, font ahe be«geiftreé af bet amme, og for bet amme; at labe tilfjeben tnbtræbe ligefom 33ønnen før laget; at labe Drbet brt)be frem fom dampene Sorben; at labe fig l^enride af ben Sanå^eb, ^billen er Opmærffomtjebené; at f)øre ben t)iffen, I)t)i(fen er amtt)!!etg, at fornemme ben.^øtrøftet^eb, I^bilfen er Oderbe«OiiåningenS?Imen. ^a i onb^eb!un en eneralforfamling be«geiftrer. ^un Stiben af 9}?ængben t)ir!er paa Xaleren fom ^gl«mufihen, fom S3ueftrengen ^binen paa ben trtbenbe. 2;og forbrer bet elffabå ftore gormaal, l^biå TlchUm jeg l^ar hm at bære, at jeg ogfaa beb %tt)'tlen føger at ubbrebe ben ZaU om 33rænbebinen, for ^bil!en jeg biåfeligen i!fe forbrer nogen anben Søn enb bet Sifalb, ber bleb mig til eel!^iin Siften, ^iin uforglemmelige liften, ber ftebfe f!al blibe mig ufor«glemmelig; bog forbrer bet elffabl ^J^tereåfe, i^bem mit Sib tilfører meb fit enefte Ønf!e, at bære beta birffomme SJJeblem, bette elffabg ^nteregfe forbrer, at jeg beb Ubgibelfen af benne Sale ftræber at ^enlebe Dpmærffom^eben paa bort goretagenbe, at inbbt)be bem ber ftaae fjernere til at træbe oå nærmere; tl)t janbeligen '2)en, ber blot engang bibaanebe bor gorfamling, ^an borber oå tro for ebigt. føger forgjebei fin Sige, og tør meb ftolt elbtillib bibe, at benne øgen er forgjebel. tier ^ttab x^t)nb er ber bel i en partiel Slf^olben^eb, ber!^ber!en er folb eller barm og berfor tun bærb at ub\pt)ttel Stier Ijbab 9}?ening er ber bel i be mange elffa«ber, ber nu omftunber ftiftel, ibet ben Xrang, fom førft finber fin SilfrebSftiKelfe i SotaI=5tfI)oIbenI)ebg^ eiffabet, paa miåfor^

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere