Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon"

Transkript

1 university of copenhagen Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Skov, S. (2012). Træpiller og arbejdsmiljø. Frederiksberg: Skov & Landskab, Københavns Universitet. (Arbejdsrapport Skov & Landskab, Vol. 151/2012). Download date: 23. aug

2 Træpiller og arbejdsmiljø ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 151 / 2012 Af Simon Skov de t n at u r- o g biov i de nsk a b e l ig e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i versitet

3 Titel Træpiller og arbejdsmiljø Forfatter Simon Skov Fotos: Simon Skov DTP Sidsel Lotz Jespersen Udgiver Skov & Landskab Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C Tlf E-post Serietitel, nr. Arbejdsrapport Skov & Landskab nr Rapporten publiceres udelukkende på ISBN Bedes citeret Simon Skov (2012): Træpiller og arbejdsmiljø. Arbejdsrapport nr. 151, Skov & Landskab, Københavns Universitet, Frederiksberg, 16 s. ill. Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse I salgs- eller reklameøjemed er eftertryk og citering af rapporten samt anvendelse af Skov & Landskabs navn kun tilladt efter skriftlig tilladelse.

4 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Abstract...5 Træpiller og arbejdsmiljø...6 Træstøv...6 Træpiller...13 Skimmelsvampe...14 Terpener...15 Formidling...16 Under produktion, transport og brug af piller udsættes mange mennesker for høje koncentrationer af sundhedsskadeligt træstøv. 3

5 Resumé Det er projektets formål at evaluere arbejdsmiljøet i forbindelse med produktion, transport og brug af træpiller. Desuden er det formålet at råd og resultater formidles til relevante målgrupper. Målet er nået ved at foretage støvmålinger i en række kategorier af målesteder og analysere resultaterne. Der har vist sig flere måletekniske problemer i løbet af projektet. Generelt er manuel håndtering af træpiller kortvarige opgaver, hvilket giver problemer med opsamling af støv på filtre. Løsningen kunne være direkte visende udstyr, der dog viste sig dårligt egnet til kvantificering af træstøvet. Formidlingen er hovedsageligt sket ved udgivelse af hjemmesiden hvor resultater og gode råd til forbedringer formidles til de relevante målgrupper. Resultatet af målingerne er, at der er udbredte støvproblemer i forbindelse med træpiller. Resultatet er måske forventet i branchen, der har været tilbageholdende med at bidrage til projektets gennemførsel. Arbejdsmiljøloven fastsætter en grænseværdi på 1 mg støv pr. kbm luft over en arbejdsdag og maksimalt 2xgrænseværdien i korte perioder. Kortfattet gennemgang: Produktionen af piller sker i et meget støvet miljø, men selve pelleteringsprocessen støver kun i begrænset omfang, ligesom sækkemaskiner kun støver lidt. En stor del af arbejdsindsatsen sker på store lagre, hvor støvkoncentrationen er så høj, at man ikke kan opholde sig der. Arbejdet udføres hovedsageligt fra kabinen på forskellige maskiner som gummiged og bobcat. Det viser sig, at den gennemsnitlige støvkoncentration i kabiner med filtre også ligger over grænseværdien for træstøv. Transporten af træpiller omfatter af- og pålæsning af piller, samt indblæsning af løse piller. Resultaterne viser, at alle undersøgte arbejdssituationer foregår i et miljø med mere støv end grænseværdien tillader. Det skal dog bemærkes, at der er meget stor forskel på, hvor lang tid opgaverne og dermed eksponeringen varer. Slutbrugerne er kategoriseret efter anlæggets størrelse (varmeværk, institutionsfyr, privat). På pillefyrede varmeværker er der generelt kun lidt støv, hvilket hænger sammen med, at håndteringen af piller sker automatisk i indkapslede baner. På de mindre institutionsfyr (skoler, godser mv.) er støvniveauet lidt over grænseværdien, men da arbejdstiden er begrænset, er problemet sandsynligvis ikke så stort. Langt værre ser det ud hos private forbrugere, der enten selv påfylder magasinet fra sække, eller får blæst piller ind, og efterfølgende håndterer pillerne i baljer. Der er målt støvniveauer langt over grænseværdien. Ganske vist er arbejdstiden kort, men opgaven er hyppigt gentaget. Målingerne afdækker ømme punkter i brugen af træpiller. På er der fremlagt gode råd til at minimere eksponeringen. I løbet af projektet er det aftalt med ENS at fokusere på træstøv og formidling, og nedprioritere skimmelsvampe og terpener. 4

6 Abstract The project aim was to evaluate the working environment in the production, transport and use of wood pellets. Furthermore, obtained knowledge and guidelines should be disseminated to relevant audiences. The first aim was achieved by making dust measurements at various relevant locations and analyze the results. Several technical problems regarding the measurements occurred during the project. In general, the manual handling of pellets often is a short-term task, which limits the amount of dust that can be collected on the sampling filter. The solution to this problem could be the use of in situ monitoring equipment, however, this technic did not work well for wood dust. Dissemination is mainly done by publishing the findings and guidelines on the webpage The result shows that there are widespread dust problems associated with the use and handling of pellets. The result may have been expected in the wood pellet industry, which has been reluctant to support this project. Legislation on the working environment has set a threshold limit for the dust concentration in the air on max 1 mg of dust per cubic meters of air over a working day and in over shorter periods this limit may be doubled. These threshold values were exceeded in many cases. Brief overview: The production of pellets takes place in a very dusty working environment, but the specific pelletizing and bagging processes only produce limited amounts of dust. The dust problems are major in the large warehouses where the handling of the raw material for the pellets increases the dust concentration in the air to levels that by far exceeds the legal threshold values. The work is mainly carried out from the cabin of different machines e.g. loaders and bobcats. It turns out that the average dust concentration in these cabins with filters also exceeds the threshold values. The transports of wood pellets include loading, unloading and delivery of loose pellets, all situations that are critical with regard to the increasing the dust concentration in the air. Findings shows, that all the studied work situations take place in an environment where the dust concentration exceeds the threshold value. It is important to emphase that there are notable differences in the duration of different tasks and thus exposure connected to the task. End users are categorized by the size of the heater (heating plant, institution heater, private). At pellet-fired plants, the dust levels are generally low, which is related to the automatic handling of the pellets in encapsulated transporters. On the institution heaters (schools, estates, etc..) the dust levels are slightly above the threshold value, however, as the working hours spent on pellet handling are limited, the problem is presumed to be limited. On the other hand, it looks far worse at consumers who either fills the magazine from bags or get pellets blown into their magazin. The measured dust levels here are far above the limits. Certainly, working time is limited, but the task is repeated often. The measurements clearly reveal that there are several dust problems that need attention in connection to the use of wood pellets. Findings and guidelines on how to minimize the exposure are presented on During the project period it was decided in agreement with The Danish Energy Agency to focus on dust and dissemination and disregard moulds and terpens. 5

7 Teknisk notat Træpiller og arbejdsmiljø - Udført med støtte fra Energistyrelsens Energiforskningsprogram. Denne rapport er en dokumentationsrapport for hjemmesiden: Hjemmesiden er projektets egentlige formidling. Formålet med rapporten er at beskrive de detaljer, der ikke er egnet til formidling på hjemmesiden. Det er således ikke formålet med rapporten at gengive hjemmesidens indhold, men derimod at supplere den. Projektets formål Støv og skimmelsvampe skal måles under forskellige arbejdssituationer, så kritiske opgaver identificeres. Der skal udarbejdes anbefalinger til mere hensigtsmæssige arbejdsrutiner, så eksponering af personer minimeres. Projektet retter sig både imod private og professionelle og omfatter både en gros, transport og brug af træpiller. Endelig er det højt prioriteret at projektets resultater formidles til alle brugergrupper. Projektets deltagere Projektleder: Simon Skov, Skov & Landskab Vivi Schlünssen fra Folkesundhed, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Århus Universitet har deltaget i den sundhedsfaglige vurdering. Henrik Andersen fra Dansk Fjernvarme har bidraget med kontakt til branchen. Kontakten til transportbranchen og salg til private har været yderst problematisk. Vognmand Henrik Larsen, Lindbjerg Container, og pillehandler Jens Arne Abildgård, Abildgaard Biobrændsel, skal derfor have en særlig stor tak for deres engagement i forhold til projektet. Afvigelser i forhold til kontrakten Projektet har budt på flere uventede forhindringer, hvilket har medført, at tidsrammen er overskredet. Det har især været måletekniske vanskeligheder og problemer med at få kontakt til vognmænd, pillehandlere og private brugere, der ville deltage i projektet, der har voldt stort besvær. En uventet stor andel af projektets ressourcer er brugt på disse problematiske dele. Da svenske resultater viser, at indholdet af terpener i luften i forbindelse med lagring og brug af træpiller er af mindre betydning, er der ikke prioriteret tid og penge på at måle og analysere terpener. Der er i dette projekt foretaget indledende målinger af skimmelsvampe med det resultat, at sporerne ikke optræder i koncentrationer, der har sundhedsmæssig effekt. Af den grund er skimmelsvampene nedprioriteret i forhold til støvmålingerne. Træstøv Målesteder Projektet er udført i sammenhæng med en undersøgelse af arbejdsmiljøet på en dansk pillefabrik. Det vil sige, at resultaterne dækker hele kæden fra før pillerne presses, engroslager, opsækning eller transport af løse piller, indblæsning eller tømning af sække. Og til sidst fyring på varmeværker (store anlæg), institutioner (mellem anlæg) eller private (små anlæg). 6

8 Kategorierne/ Målestederne er: Pilleproduktion Produktionshal med pillepressere Håndtering af nypressede piller Opsækning af piller Store lagre Flytning/aflæsning af piller i hal Kabinen på store maskiner, typisk en gummiged med og uden filter Kabinen på små maskiner, typisk en bobkat med og uden filter Transport Læsning af lastbiler Levering af løse piller med blæsevogn Køb af løse piller fra pilletank Energianlæg Flere steder på pillefyrede varmeværker Flere institutionsfyr fx en skole Flere private pillefyr herunder tømning af sække i magasin Piller i sække Smuld-indhold Støv under håndtering Pris Målingerne, i forbindelse med produktion af træpiller, er foretaget på en dansk pillefabrik og betalt af koncernen. Arbejdet medtages i denne rapport, på grund af synergien mellem projekterne og den fælles formidling på Målingerne på store lagre er foretaget i haller med oplagring af piller. Kategorien omfatter både engroslagre, hvor piller mellemlagres efter skibstransport og transporteres videre til opsækning og forsyningslagre, hvor pillerne lagres inden brug på store energianlæg. Målingen i forbindelse med transport omfatter læsningen af lastbiler, der skal transportere pillerne fra engroslagring og videre til kunder eller opsækning. Transporten af piller med blæservogn omfatter især indblæsningssituationen, som dels påvirkes af vognen og chaufføren, dels af forholdene hos modtageren. Endelig er der medtaget en mindre almindelig transportform, hvor kunden køber piller på en pilletank. Pillerne leveres i løs vægt fra en slange. Kunden modtager pillerne direkte i en trailer eller emballerer pillerne i sække. Målingerne på energianlæg omfatter tre størrelsesklasser (varmeværker, institutioner og private) Hver af klasserne repræsenteres af flere anlæg. Det har især været nødvendigt at inddrage flere private anlæg, da forholdene varierer meget. 7

9 Målemetoder Støv er målt med SKC Sidekick pumpe, der kan anvendes enten personbåren eller stationær. Pumpen suger luft gennem en IOM-sampler med en 37 mm Milliporekassette monteret med teflonfiltre (flow 2,0 l/min.). Hvert filterhus/filter vejes ud inden eksponering. Efter eksponering bliver filtrene først akklimatiseret, derefter vejet. Forskellen mellem ud- og indvejning er det støv, der ligger på filteret. I forbindelse med vejning bliver der korrigeret for blindfiltre. Det vil sige at filtre, der vejes ud, monteres i filterhuset, men ikke bliver eksponeret. Disse blindfiltre beskriver håndteringens effekt på filtrenes vægt. Blindfiltrenes vægtforøgelse trækkes fra de eksponerede filtre, som således bliver korrigeret for håndteringens bidrag til vægtforøgelsen. Resultatet benævnes respirabelt støv. Metoden er anerkendt og bredt anvendt. I denne sammenhæng har metoden dog den Billede 1. Aflæsning af piller. svaghed, at kortvarige opgaver giver korte måleperioder. Med det forholdsvist lave flow bliver filtrenes vægtforøgelse meget lille efter korte målinger. Metodens usikkerhed stiger, når måletiden er kort. I tilfælde hvor vægtstigningen er så lille at den ikke med rimelig sikkerhed kan vejes, er metoden direkte uegnet. Denne svaghed har udgjort et stort problem i dette projekt, hvor fx påfyldning af piller ofte kun varer få minutter. Som løsning på problemet er der ved måling af kortvarige opgaver udført måling ved gentagne arbejdsgange. Især ved påfyldning af piller har det været nødvendigt at gentage påfyldningen 3-4 gange mens samme filter eksponeres, for at opnå en støvmængde, der kan vejes. I projektperioden er der afprøvet en alternativ løsning til den gentagne eksponering, der beskrives herover. Ved brug af en direkte visende støvmåler, der måler den momentære støvmængde i luften, kan målingen foretages uafhængigt af opgavetiden. Den direkte visende støvmåler var en Haz-Dust SKC maskine, der umiddelbart efter frigivelse fra SKC blev importeret til Danmark. Maskinens resultat viste sig at være upålideligt. Efter flere eksponeringer med samtidige målinger med den traditionelle filtermetode, blev målemetoden forkastet. Der blev rettet henvendelse til SKC, både i anledning af maskinens software og resultatet, men funktionaliteten blev aldrig tilfredsstillende. Resultater De vigtigste resultater er formidlet på hjemmesiden. Her bliver resultaterne formidlet med det formål at understøtte hjemmesiden, samt at vise antal, minimum, maksimum og standartafvigelse for hver målekategori og målested. Dette er oplysninger, der ikke er egnede til formidlingen på en hjemmeside. 8

10 For flere af målingerne gælder det, at der er målt på gentagne udførsler af opgaven for at opnå en tilstrækkelig målesikkerhed. Der er således langt flere måleepisoder, end der er målinger. En måling referer til ét filter og én vejning, mens en måleepisode er en arbejdssituation, hvor der bliver målt. Tabel 1. Resultatoversigt over støvmålinger. Alle støvmålinger angives mg støv/m 3 luft. Kategori Målested Middel Antal Min Max Stdafv Energianlæg Privat, påfyld sæk 5,92 8 1,28 9,63 2,78 Energianlæg Privat, fyrrum, løse 38, ,49 67,01 19,89 Energianlæg Privat, Prs, påfyld, løse 28,58 4 8,74 49,63 18,99 Energianlæg Privat silo, løse 35, ,47 74,58 34,12 Energianlæg Institution, fyrrum 1,37 3 1,25 1,55 0,16 Energianlæg VV kontor 0,53 3 0,51 0,54 0,02 Energianlæg VV værksted 0,71 3 0,56 0, Energianlæg VV kedelhal 0,86 3 0,79 0,94 0,08 Pilleproduktion Produktionshal 1,40 4 0,68 2,85 0,99 Pilleproduktion Opsækning 2,32 3 1,24 3,87 1,38 Pilleproduktion Personer 6, ,72 22,63 5,91 Store lagre Hal 286, ,84 446,66 160,41 Store lagre Store maskiner m filter 2,20 8 0,13 4,79 1,80 Store lagre Store maskiner u filter 82, ,06 103,99 21,97 Store lagre Små maskiner m filter 4,34 3 0,85 7,23 3,23 Store lagre Små maskiner u filter 146, ,12 174,13 27,50 Transport Pålæsning 40, ,16 62,29 18,72 Transport Aflæsning 279, ,43 341,15 61,86 Transport Lastbilkabine 1,94 3 1,54 2,35 0,41 Transport Ved levering, løse 100,82 5 8,92 380,19 156,96 Transport Chauffør, indblæs, løse 126, ,67 158,98 32,66 Transport Pilletank, løse 84, ,11 135,87 51,38 Resultaterne er formidlet på så der henvises dertil for yderligere visning af resultaterne. Vurdering Der er to faktorer, der er bemærkelsesværdige i denne dataliste. Det er dels de få målinger, dels den store spredning. Begge dele er en konsekvens af sagens natur. De få målinger har to årsager. Den ene årsag er, at der ligger flere måleepisoder bag en del af resultaterne. Idet arbejdsopgaverne er kortvarige, må der flere måleepisoder til at opnå en tilstrækkelig sikker måling. Den anden årsag er, at det har været yderst vanskeligt at få erhvervet til at deltage i undersøgelsen. Der har været en uventet og meget udbredt modvilje mod at få foretaget målinger. Hovedargumentet har været, at resultaterne kunne være til ulempe for firmaets aktiviteter eller inspirere ansatte til at stille krav om forbedringer af arbejdsmiljøet. Den store spredning på resultaterne skyldes, at hver type pille støver i varierende grad, ligesom arbejdspladsens indretning og opgavens udførsel medfører støv i varierende grad. Da hver gruppe målinger dækker over steder med forskellig indretning og personel, er det en selvfølge at variationen er stor. 9

11 Konsekvensen af ovenstående er, at de præcise gennemsnit er mindre interessante. Det afgørende er niveauet af resultaterne. Det er til gengæld yderst interessant at vide hvilke situationer, der medfører særligt høje støvkoncentrationer i luften. Vurderingen af målekategorierne er givet på men de overordnede konklusioner gives herunder. Alle data skal relateres til arbejdstilsynets grænseværdi for træstøv. Den grundlæggende grænseværdi er fastsat til 1 mg træstøv/kubikmeter luft. Tallet skal beregnes som et gennemsnit for en person over en arbejdsdag. I denne sammenhæng er det mindst lige så vigtig, at der samtidig gælder en regel om, at ansatte ikke må udsættes for korttidspåvirkninger, der er højere end den dobbelte grænseværdi beregnet over et kvarter. Grænseværdien for træstøv er 1 mg træstøv/ kubikmeter luft over en arbejdsdag. Grænsen for korttidspåvirkning er 2 mg træstøv / kubikmeter luft over et kvarter. Grænseværdien er sat ned til ovenstående niveau. Den forrige grænseværdi var dobbelt så høj, men forskningsprojekter i møbelindustrien viste, at eksponeringer mellem 1 og 2 mg støv/kbm også medførte gener. Ifølge arbejdsmiljøloven er arbejdsgiveren forpligtiget til at etablere arbejdsvilkår, så den enkelte ansatte ikke udsættes for eksponeringer, der overskrider grænseværdierne. Samtidig er det den ansattes ansvar, at de værnemidler og arbejdsbeskrivelser der foreligger, bliver brugt. Resultaterne indikerer, hvordan hver kategori/opgave belaster personen, der udfører den eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet. Herunder gives en kort vurdering af resultaterne fra hver kategori: Pilleproduktion Produktion af træpiller indebærer håndtering af smuld, presning af piller og enten opsækning eller lagring af løse piller. Håndtering af smuld sker med gummiged, og personalet kommer typisk ikke ud i smuldladen. Eksponeringen under arbejdet med smuld vises som store lagre/ store maskiner. Forsøgsmålinger ude i smuldhallerne viste et støvniveau så højt, at det ikke kunne kvantificeres med den anvendte metode. Der gives et visuelt indtryk af støvkoncentrationen i smuldhallerne på billede 2. Det giver også et indtryk af støvkoncentrationen, at der er flere eksempler på støveksplosioner i smuldhallerne. Det er umuligt at trække vejret og åbne øjnene i længere tid uden helmaske, mens der er aktivitet i smuldhallerne. Billede 2: Håndtering af smuld til produktion af piller. 10

12 Produktionen af træpillerne sker på matricepressere, der står i en produktionshal. Støvniveauet er relativt lavt, men over grænseværdien. Det lave niveau kan sandsynligvis bringes under grænseværdien ved rengøring af alle overflader i hallen, hvor der var ophobet betydelige mængder støv. Ved opsækning er støvkoncentrationen lidt højere, hvilket skyldes, at der er stor aktivitet og synlige piller i høj fart. Processerne er delvist afskærmede, og der er etableret procesudsugning. Udsugningen er dog ikke tilstrækkelig til at bringe støvkoncentrationen ned under grænseværdien. Det må også forventes, at der er et væsentligt bidrag fra ophvirvling, da der er hurtig transport med bobcat på de støvede gulve. Personeksponeringen viser at personalet i alle tilfælde eksponeres mere end det er lovligt. Målingerne er foretaget over en arbejdsdag. Når personeksponeringen overstiger niveauet i hhv. gummigedskabinen, produktionshallen og opsækningen skyldes det, at personen hvirvler støv op og periodevist opholder sig i mere støvede områder. Der indgår desuden kritiske opgaver som fejning og andre stærkt støvende manuelle aktiviteter. Alle målinger er taget på samme pillefabrik, men over flere dage. Overordnet er det beklageligt, hvis industrien generelt, i så høj grad som det indikeres her, overskrider grænseværdien for træstøv. Store lagre Kategorien omfatter alle typer store stakke af piller både hos producenter, ved losning fra skibe og hos store forbrugere. De store haller er også brugt til at afdække maskinernes evne til at holde støvet ude af kabinen. Når der er aktivitet i form af aflæsning, flytning eller afhentning, er støvkoncentrationen i alle tilfælde meget høj. Ofte er forholdene så kritiske, at det er umuligt at opholde sig i hallen. Næsten alle opgaver i store haller udføres maskinelt. Af den grund er det interessant at kende støvkoncentrationen i kabinen på maskiner. Der kører overraskende mange maskiner i dårlig stand og uden filteranlæg. Af og til er maskinerne ikke ejet af pillebrugerne, men bare hyret ind på timebasis og er derfor ikke tilpasset de store støvkoncentrationer. I gennemsnit er støvkoncentrationen ulovlig høj i kabinen både på store og små maskiner og både med og uden filteranlæg. Der tegner sig dog det billede, at filteranlæg nedbringer støvkoncentrationen i kabinen, og at store maskiner generelt klarer sig bedst mht. at beskytte maskinføreren mod støv. Der er ikke måledata, der belyser problemet med vedligehold af filter, men flere eftersyn af filterbokse giver et tydeligt indtryk af, at både den tekniske standart og vedligeholdelsesniveauet ofte halter. Utætte filterbokse, forkerte filtre, støvede ventilationsrør og alt for gamle filtre er typiske fejl. Transport Transport at træpiller er en divers kategori, men samtidig en kategori der repræsenterer forholdsvis mange mande-timer. Læsning af lastbiler kan ske på flere måder, men typisk fyldes bilen med gummiged eller et transportbånd. Begge teknikker medfører, at pillerne slippes i luften og falder ned i lastrummet. Denne situation støver naturligvis meget. Det er afgørende, at chaufføren er bekendt med problemet og undgår ophold i nærheden af læsningen. Transport af løse piller med blæserbil er en udbredt praksis. Kombinationen af piller i bevægelse og store mængder luft giver risiko for støvforureninger. Graden af forureningen afhænger meget af modtageranlægget. Nogle anlæg er tætte og udstyret med støvpose på afkastet, andre er utætte og med mange skarpe knæk på røret. 11

13 I Tyskland er det almindelig praksis, at blæserbilen skal nedtage støvet. Modtageranlægget er lavet med indblæsningsrør og afkast ved siden af hinanden. Blæserbilen monterer et filteranlæg på afkastet og filtrerer på den måde støvet fra indblæsningsluften. Støvet tages med retur. Chaufføren er udsat for støv under indblæsningen, men kan selv gøre meget for at undgå eksponeringen. I resultatoversigten er indblæsningssituationen delt i en ved levering, løse, som er målt i nærheden af indblæsningsstedet, og chauffør, indblæs, løse som er personbårne målinger taget på chaufføren. Sidstnævnte viser altså konkrete episoder i praksis. Resultaterne viser niveauer langt over grænseværdien. Sidste målested i kategorien er pilletank, løse. En pilletank er en automatisk afmålt portion piller, der leveres ud gennem et fleksibelt rør. Røret kan holdes over en åben trailer, kar, sække eller anden form for emballage. Under tankningen støver pillerne, og da personen ofte opholder sig lige ved tankstedet, fx or at holde på sækkene, så bliver personeksponeringen høj. Energianlæg I denne kategori drejer det sig om slutbrugerne af pillerne. Også denne kategori er præget af meget store forskelle i anlægsstørrelse, typer, driftsformer og kvalitet. Tolkningen af resultaterne skal indeholde overvejelser om den tid brugeren opholder sig i det støvede miljø. Jo større anlægget er, jo flere persontimer er der knyttet til det. Automatiseringsgraden er også en afgørende faktor for eksponeringen af brugeren. Alle målinger taget på pillefyrede varmeværker (benævnt vv i tabel 1) viser støvkoncentrationer under grænseværdien. Det er vigtigt, da der typisk er personale, der arbejder på værkerne dagen lang. I fyrrummet på institutioner, som dækker anlæg, der er større end enfamiliesfyr og op til varmeværker, er gennemsnittet lige over grænseværdien, men samtidig er der generelt kun bemanding i korte perioder. Anlæggene er generelt automatisk indfyrede, så ud over evt. levering af løse piller eller piller i bigbags, har brugeren ingen kontakt med pillerne. I forbindelse med private fyr er der ofte manuel påfyldning af piller i et magasin, hvorfra pillerne snegles til fyret. Påfyldningen afhænger af den tekniske løsning, men ofte inkluderer påfyldningen tømning af sække eller baljer med løse piller. Begge løsninger medfører høje støvkoncentrationer, men kun i kort tid. Resultaterne indikerer at tømning af sækken kun medfører ca. 6x overskridelse af grænseværdien, mens håndtering af løse piller i baljer medfører langt mere støv. Målingerne er teknisk problematiske pga. den korte udførselstid. Det hænger naturligt sammen med en kort eksponering for brugere. Denne korte eksponering sker til gengæld ofte. Har anlægget et lille magasin, er det almindeligt at fylde piller på hver dag i løbet af vinteren. Ved større magasiner udføres påfyldningen måske ugentligt om vinteren. Det vurderes, at de korte med hyppige eksponeringer har en negativ helbredsmæssig konsekvens, men det er individuelt, om konsekvensen er betydelig og mærkbar. 12 Billede 3: Piller af dårlig kvalitet, med stort indhold af smuld.

14 Træpiller Der er indhentet et udvalg på 11 forskellige typer piller i sække. Det er umuligt at sikre, at de valgte piller er dækkende for variationen på markedet. De efterfølgende resultater kan kun ses som eksempler, og ikke som et samlet billede. Pillerne fra de 11 sække er soldet over et 1,4 mm sold for at finde smuldprocenten. Dette er ikke den officielle metode til måling af smuld, idet pillerne ikke blev udsat for den standardiserede fysiske belastning. I øvrigt er smuld jf. EN alt med en diameter under 3,15 mm. Den udførte soldning viser indholdet af smuld under 1,4 mm i sækken, som slutbrugeren modtager. Smuld <1,4 mm 1,4 1,2 Procent smuld af totalvægt 1 0,8 0,6 0,4 0, Figur 1. Smuldprocenten i 11 tilfældigt udvalgte typer træpiller i sække. De blå søjler repræsenterer navngivne piller. De røde søjler er no-name. De udførte målinger af smuld blev udført for at korrelere mængden af fint smuld med luftbårent smuld ved håndtering. Otte af sækkene med forskellige træpiller blev efter tur hældt op i en 90 liter balje. Pillerne blev derefter hældt fra en balje til en anden. Der blev foretaget 20 tømninger på 7 minutter, hvilket svarer til en normal arbejdsintensitet ved påfyldning af magasiner. Under arbejdet blev støvkoncentrationen i luften målt. I alle tilfælde var støvkoncentrationen over grænseværdien. Middelværdien var 54 mg støv /kbm luft. 13

15 Med data for smuld og luftbårent støv kan nedenstående figur laves. Figuren viser, at der er god sammenhæng mellem indholdet af smuld i sækkene, og den mængde støv der hvirvler op, når pillerne håndteres. Smuld/støv g støv pr. kbm pr. kg piller 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Procent smuld <1,4mm Figur 2. Koncentrationen af luftbåren støv pr. kg piller ved håndtering af otte forskellige typer piller med hver sin smuldprocent. Statistisk set opnås det bedste fit med en linær model, hvor der ses en korrelationsfaktor på 0,84 og en r2 på 70,35. Resultaterne beskrives altså ganske godt med en ret linie. Man kan altså sige, at jo mere fint smuld der er i sækken, jo mere støver det, når man håndterer pillerne. Ovenstående undersøgelse giver dokumentation bag rådet om at købe og anvende piller med et lavt smuldindhold. Skimmelsvampe Skimmelsvampesporer i luften er målt med en Biap Slitsampler. Der blev brugt en måletid på 3 minutter og et flow på 106 liter/minut. Mediet, som sporerne blev fanget på, var V8-agar med antibiotikum. Metoden er kun egnet til stationære målinger. De sporer, der findes i den indsugede luft accelereres og afsættes på agarens fugtige overflade. Efter 7 dage i varmeskab ved 27 grader, er sporerne spiret til kolonier, der kan tælles. Målemetoden har en øvre grænse for, hvor mange sporer, der kan registreres. Grænsen hænger sammen med, at agaroverfladen har en bestemt størrelse, og når sporerne spirer til kolonier,, som skal tællers, er det nødvendigt at kunne adskille dem. Den øvre grænse er erfaringsmæssigt sat til 1000 kolonier pr. plade, hvilket svarer til 9449 cfu/m3. Der er udført sporemålinger på den deltagende pillefabrik. Målestederne fremgår af nedenstående figur. Pillepåslag er en arbejdssituation, hvor en gravko læsser en skovlfuld piller af i en tragt. Det støver voldsomt. kontor er kontorlokaler i umiddelbar nærhed af produktionslokalerne. Hal 1 og 14

16 Hal 2 er råvarehaller med opbevaring og håndtering af smuld. Læsning er påfyldning af løse piller på lastbil. Ude er frisk udeluft opvinds fra fabrikken. Skimmelsvampemålingerne er målt under helt normale arbejdssituationer på fabrikken. Skimmelsvampe på pillefabrik Cfu pr. kbm luft pillepåslag kontor hal 1 sækkemaskine læsning hal 2 ude Figur 3. Skimmelsvampe målt med Biap Slitsampler. Udemålingen bruges som reference. Med et udeniveau på ca cfu/kbm luft og en fabrik med store åbne porte, kan man forvente at indeniveauet også bliver ca cfu/kbm luft. Kontor er lidt anderledes, idet rummet er lukket og mere svarer til et normalt indeklima, hvor man forventer et lavere sporeniveau end udendørs. Hvis der var vækst af skimmelsvampe i smuldet eller i pillerne, ville sporeniveauet være højere end udendørsniveauet. Da niveauet helt tydeligt er lavt og sammenligneligt med sporekoncentrationen i udeluften, er der kun udført én målekampagne på fabrikken. Efter dette resultat vurderes det, at der skal fokuseres på støvproblemet som det vigtigste. Terpener Terpener en fælles betegnelse for en lang række stoffer, der har det tilfældes, at der indgår en-mange enheder af isopren (C5H8). Stofferne dannes typisk af planter (nåletræer), hvor det er hovedbestanddelen af harpiks, men også af insekter, der bruger terpen som forsvarsstof. Når nåletræsceller brydes eller opvarmes, bliver terpenerne frigivet. Terpenerne påvirker slimhinderne og nervesystemet. Problemer med eksponering for terpener er særligt knyttet til industrier, der bearbejder frisk træ. Den danske pilleindustri bruger smuld og savsmuld som råvare, og bryder altså ikke friske træceller. Denne praksis er anderledes end pilleindustrien i andre lande, hvor hele træstammer finddeles og presses til piller. Der er ikke en tydelig lugt af terpener/harpiks knyttet til dansk pilleproduktion, og færdige piller lugter heller ikke. Der er ikke foretaget terpenmålinger i dette projekt. Det er vurderet ud fra manglende lugt og anvendelse af fortørret træ, at terpener ikke er et betydeligt problem i dansk sammenhæng. 15

17 Formidling Det er en central del i projektet, at resultaterne skal nå bredt ud og ramme hele spektret fra producent over transport- og engrosleddet til slutbrugerne på pillefyrede varmeværker eller private fyr. Da artikler i diverse blade har en relativ kort levetid i læsernes hukommelse, blev der taget det ambitiøse skridt, at lave en hel hjemmeside om træstøv. Hjemmesiden blev lavet for at præsentere resultater og gode råd til mange og over lang tid. Desuden har en hjemmeside den fordel, at ny viden kan tilføjes. Hjemmesiden er skrevet i et let forståeligt sprog og præsenterer korte og brugbare budskaber. Hjemmesiden har fået stor ros fra praktikere, der har kvalitetssikret siden. Der er endnu ikke gjort reklame for siden, men det er planen at købe en AdWords-kampagne hos google i kommende fyringssæson. Det vil resultere i, at alle der laver en google-søgning på valgte ord fx træpiller, smuld, støv eller pillefyr får link til hjemmesiden vist i højre-bjælken. En yderst effektiv måde at ramme en bred læserskare. Engrosledet, store importører, store forbrugere og nationale producenter er orienterede om projektets resultater ved Dansk Træpillekonference i Randers d. 9/5-2012, hvor Simon Skov holdt indlægget Støv fra træpiller. Indlægget kan ses på Forces hjemmeside på følgende link: forcetechnology.com/nr/rdonlyres/a472c01a c8-9b2c-169bcc796f8a/0/dtpk33.pdf I FiB/Biopress er der trykt en artikel Træpiller og arbejdsmiljø, der når bredt ud blandt biomasseforskere og brugere. Artiklen kan ses på følgende link: 3f199f95a4bca7c37a6dbe9f 16

18 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 151 / 2012 Skov & Landskab Københavns Universitet Rolighedsvej Fredriksberg C Tel Nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning i skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlægning og bydesign

University of Copenhagen. Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon. Publication date: 2012. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon. Publication date: 2012. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Skov, S.

Læs mere

Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon

Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon university of copenhagen Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon Publication date: 212 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Flis og arbejdsmiljø. Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard

Flis og arbejdsmiljø. Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard Flis og arbejdsmiljø ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 43 / 2008 Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard Rapportens titel Flis og arbejdsmiljø Forfattere Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Flis og arbejdsmiljø Skov, Simon; Schlünssen, Vivi; Sigsgaard, Torben

Flis og arbejdsmiljø Skov, Simon; Schlünssen, Vivi; Sigsgaard, Torben university of copenhagen Flis og arbejdsmiljø Skov, Simon; Schlünssen, Vivi; Sigsgaard, Torben Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 Hermed afrapporteres resultater fra støvmålinger d. 26/2-15.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler

Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon 87 40 50 00 Telefax 87 40 50 10 Indhold Sammendrag og konklusion... 3 Indledning...

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Forsyningskæden af træpiller. 1. Råvarerne 2. Fabrikkerne 3. Shipping og lagring 4. Certificering

Forsyningskæden af træpiller. 1. Råvarerne 2. Fabrikkerne 3. Shipping og lagring 4. Certificering Forsyningskæden af træpiller 1. Råvarerne 2. Fabrikkerne 3. Shipping og lagring 4. Certificering Date: 2014-04-29 Niels Peter K. Nielsen npkn@dti.dk Overblik: Træpiller fra træ til kedel Råvarekilder Plantage

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere Denne rapport er et baggrundsmateriale til

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Udført for: E-mineral Udført af: Jørn Bødker Taastrup, den 27. september 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske. Vejledning til Betonproducenter

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Rasmus Banke Banke Accessory Drives

Rasmus Banke Banke Accessory Drives Dakofa 2014 Rasmus Banke Banke Accessory Drives Agenda Lidt om Banke Accessory Drives Baggrund og produkter Meldgaard og Ringkøbing-Skjern kommune idriftsætter landets første Gas/El-hybrid Skraldebiler

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Det danske træpillemarked 2006

Det danske træpillemarked 2006 Det danske træpillemarked 2006 FORCE Technology 2007 for Energistyrelsen 1 Forord På grund af den store vækst i træpilleforbruget i Danmark er der i maj 2007 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Developments and outlooks for biogas in Denmark Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Agenda Brief overlook history and status Targets for biogas development in

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere