Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon"

Transkript

1 university of copenhagen Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Skov, S. (2012). Træpiller og arbejdsmiljø. Frederiksberg: Skov & Landskab, Københavns Universitet. (Arbejdsrapport Skov & Landskab, Vol. 151/2012). Download date: 23. aug

2 Træpiller og arbejdsmiljø ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 151 / 2012 Af Simon Skov de t n at u r- o g biov i de nsk a b e l ig e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i versitet

3 Titel Træpiller og arbejdsmiljø Forfatter Simon Skov Fotos: Simon Skov DTP Sidsel Lotz Jespersen Udgiver Skov & Landskab Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C Tlf E-post Serietitel, nr. Arbejdsrapport Skov & Landskab nr Rapporten publiceres udelukkende på ISBN Bedes citeret Simon Skov (2012): Træpiller og arbejdsmiljø. Arbejdsrapport nr. 151, Skov & Landskab, Københavns Universitet, Frederiksberg, 16 s. ill. Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse I salgs- eller reklameøjemed er eftertryk og citering af rapporten samt anvendelse af Skov & Landskabs navn kun tilladt efter skriftlig tilladelse.

4 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Abstract...5 Træpiller og arbejdsmiljø...6 Træstøv...6 Træpiller...13 Skimmelsvampe...14 Terpener...15 Formidling...16 Under produktion, transport og brug af piller udsættes mange mennesker for høje koncentrationer af sundhedsskadeligt træstøv. 3

5 Resumé Det er projektets formål at evaluere arbejdsmiljøet i forbindelse med produktion, transport og brug af træpiller. Desuden er det formålet at råd og resultater formidles til relevante målgrupper. Målet er nået ved at foretage støvmålinger i en række kategorier af målesteder og analysere resultaterne. Der har vist sig flere måletekniske problemer i løbet af projektet. Generelt er manuel håndtering af træpiller kortvarige opgaver, hvilket giver problemer med opsamling af støv på filtre. Løsningen kunne være direkte visende udstyr, der dog viste sig dårligt egnet til kvantificering af træstøvet. Formidlingen er hovedsageligt sket ved udgivelse af hjemmesiden hvor resultater og gode råd til forbedringer formidles til de relevante målgrupper. Resultatet af målingerne er, at der er udbredte støvproblemer i forbindelse med træpiller. Resultatet er måske forventet i branchen, der har været tilbageholdende med at bidrage til projektets gennemførsel. Arbejdsmiljøloven fastsætter en grænseværdi på 1 mg støv pr. kbm luft over en arbejdsdag og maksimalt 2xgrænseværdien i korte perioder. Kortfattet gennemgang: Produktionen af piller sker i et meget støvet miljø, men selve pelleteringsprocessen støver kun i begrænset omfang, ligesom sækkemaskiner kun støver lidt. En stor del af arbejdsindsatsen sker på store lagre, hvor støvkoncentrationen er så høj, at man ikke kan opholde sig der. Arbejdet udføres hovedsageligt fra kabinen på forskellige maskiner som gummiged og bobcat. Det viser sig, at den gennemsnitlige støvkoncentration i kabiner med filtre også ligger over grænseværdien for træstøv. Transporten af træpiller omfatter af- og pålæsning af piller, samt indblæsning af løse piller. Resultaterne viser, at alle undersøgte arbejdssituationer foregår i et miljø med mere støv end grænseværdien tillader. Det skal dog bemærkes, at der er meget stor forskel på, hvor lang tid opgaverne og dermed eksponeringen varer. Slutbrugerne er kategoriseret efter anlæggets størrelse (varmeværk, institutionsfyr, privat). På pillefyrede varmeværker er der generelt kun lidt støv, hvilket hænger sammen med, at håndteringen af piller sker automatisk i indkapslede baner. På de mindre institutionsfyr (skoler, godser mv.) er støvniveauet lidt over grænseværdien, men da arbejdstiden er begrænset, er problemet sandsynligvis ikke så stort. Langt værre ser det ud hos private forbrugere, der enten selv påfylder magasinet fra sække, eller får blæst piller ind, og efterfølgende håndterer pillerne i baljer. Der er målt støvniveauer langt over grænseværdien. Ganske vist er arbejdstiden kort, men opgaven er hyppigt gentaget. Målingerne afdækker ømme punkter i brugen af træpiller. På er der fremlagt gode råd til at minimere eksponeringen. I løbet af projektet er det aftalt med ENS at fokusere på træstøv og formidling, og nedprioritere skimmelsvampe og terpener. 4

6 Abstract The project aim was to evaluate the working environment in the production, transport and use of wood pellets. Furthermore, obtained knowledge and guidelines should be disseminated to relevant audiences. The first aim was achieved by making dust measurements at various relevant locations and analyze the results. Several technical problems regarding the measurements occurred during the project. In general, the manual handling of pellets often is a short-term task, which limits the amount of dust that can be collected on the sampling filter. The solution to this problem could be the use of in situ monitoring equipment, however, this technic did not work well for wood dust. Dissemination is mainly done by publishing the findings and guidelines on the webpage The result shows that there are widespread dust problems associated with the use and handling of pellets. The result may have been expected in the wood pellet industry, which has been reluctant to support this project. Legislation on the working environment has set a threshold limit for the dust concentration in the air on max 1 mg of dust per cubic meters of air over a working day and in over shorter periods this limit may be doubled. These threshold values were exceeded in many cases. Brief overview: The production of pellets takes place in a very dusty working environment, but the specific pelletizing and bagging processes only produce limited amounts of dust. The dust problems are major in the large warehouses where the handling of the raw material for the pellets increases the dust concentration in the air to levels that by far exceeds the legal threshold values. The work is mainly carried out from the cabin of different machines e.g. loaders and bobcats. It turns out that the average dust concentration in these cabins with filters also exceeds the threshold values. The transports of wood pellets include loading, unloading and delivery of loose pellets, all situations that are critical with regard to the increasing the dust concentration in the air. Findings shows, that all the studied work situations take place in an environment where the dust concentration exceeds the threshold value. It is important to emphase that there are notable differences in the duration of different tasks and thus exposure connected to the task. End users are categorized by the size of the heater (heating plant, institution heater, private). At pellet-fired plants, the dust levels are generally low, which is related to the automatic handling of the pellets in encapsulated transporters. On the institution heaters (schools, estates, etc..) the dust levels are slightly above the threshold value, however, as the working hours spent on pellet handling are limited, the problem is presumed to be limited. On the other hand, it looks far worse at consumers who either fills the magazine from bags or get pellets blown into their magazin. The measured dust levels here are far above the limits. Certainly, working time is limited, but the task is repeated often. The measurements clearly reveal that there are several dust problems that need attention in connection to the use of wood pellets. Findings and guidelines on how to minimize the exposure are presented on During the project period it was decided in agreement with The Danish Energy Agency to focus on dust and dissemination and disregard moulds and terpens. 5

7 Teknisk notat Træpiller og arbejdsmiljø - Udført med støtte fra Energistyrelsens Energiforskningsprogram. Denne rapport er en dokumentationsrapport for hjemmesiden: Hjemmesiden er projektets egentlige formidling. Formålet med rapporten er at beskrive de detaljer, der ikke er egnet til formidling på hjemmesiden. Det er således ikke formålet med rapporten at gengive hjemmesidens indhold, men derimod at supplere den. Projektets formål Støv og skimmelsvampe skal måles under forskellige arbejdssituationer, så kritiske opgaver identificeres. Der skal udarbejdes anbefalinger til mere hensigtsmæssige arbejdsrutiner, så eksponering af personer minimeres. Projektet retter sig både imod private og professionelle og omfatter både en gros, transport og brug af træpiller. Endelig er det højt prioriteret at projektets resultater formidles til alle brugergrupper. Projektets deltagere Projektleder: Simon Skov, Skov & Landskab Vivi Schlünssen fra Folkesundhed, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Århus Universitet har deltaget i den sundhedsfaglige vurdering. Henrik Andersen fra Dansk Fjernvarme har bidraget med kontakt til branchen. Kontakten til transportbranchen og salg til private har været yderst problematisk. Vognmand Henrik Larsen, Lindbjerg Container, og pillehandler Jens Arne Abildgård, Abildgaard Biobrændsel, skal derfor have en særlig stor tak for deres engagement i forhold til projektet. Afvigelser i forhold til kontrakten Projektet har budt på flere uventede forhindringer, hvilket har medført, at tidsrammen er overskredet. Det har især været måletekniske vanskeligheder og problemer med at få kontakt til vognmænd, pillehandlere og private brugere, der ville deltage i projektet, der har voldt stort besvær. En uventet stor andel af projektets ressourcer er brugt på disse problematiske dele. Da svenske resultater viser, at indholdet af terpener i luften i forbindelse med lagring og brug af træpiller er af mindre betydning, er der ikke prioriteret tid og penge på at måle og analysere terpener. Der er i dette projekt foretaget indledende målinger af skimmelsvampe med det resultat, at sporerne ikke optræder i koncentrationer, der har sundhedsmæssig effekt. Af den grund er skimmelsvampene nedprioriteret i forhold til støvmålingerne. Træstøv Målesteder Projektet er udført i sammenhæng med en undersøgelse af arbejdsmiljøet på en dansk pillefabrik. Det vil sige, at resultaterne dækker hele kæden fra før pillerne presses, engroslager, opsækning eller transport af løse piller, indblæsning eller tømning af sække. Og til sidst fyring på varmeværker (store anlæg), institutioner (mellem anlæg) eller private (små anlæg). 6

8 Kategorierne/ Målestederne er: Pilleproduktion Produktionshal med pillepressere Håndtering af nypressede piller Opsækning af piller Store lagre Flytning/aflæsning af piller i hal Kabinen på store maskiner, typisk en gummiged med og uden filter Kabinen på små maskiner, typisk en bobkat med og uden filter Transport Læsning af lastbiler Levering af løse piller med blæsevogn Køb af løse piller fra pilletank Energianlæg Flere steder på pillefyrede varmeværker Flere institutionsfyr fx en skole Flere private pillefyr herunder tømning af sække i magasin Piller i sække Smuld-indhold Støv under håndtering Pris Målingerne, i forbindelse med produktion af træpiller, er foretaget på en dansk pillefabrik og betalt af koncernen. Arbejdet medtages i denne rapport, på grund af synergien mellem projekterne og den fælles formidling på Målingerne på store lagre er foretaget i haller med oplagring af piller. Kategorien omfatter både engroslagre, hvor piller mellemlagres efter skibstransport og transporteres videre til opsækning og forsyningslagre, hvor pillerne lagres inden brug på store energianlæg. Målingen i forbindelse med transport omfatter læsningen af lastbiler, der skal transportere pillerne fra engroslagring og videre til kunder eller opsækning. Transporten af piller med blæservogn omfatter især indblæsningssituationen, som dels påvirkes af vognen og chaufføren, dels af forholdene hos modtageren. Endelig er der medtaget en mindre almindelig transportform, hvor kunden køber piller på en pilletank. Pillerne leveres i løs vægt fra en slange. Kunden modtager pillerne direkte i en trailer eller emballerer pillerne i sække. Målingerne på energianlæg omfatter tre størrelsesklasser (varmeværker, institutioner og private) Hver af klasserne repræsenteres af flere anlæg. Det har især været nødvendigt at inddrage flere private anlæg, da forholdene varierer meget. 7

9 Målemetoder Støv er målt med SKC Sidekick pumpe, der kan anvendes enten personbåren eller stationær. Pumpen suger luft gennem en IOM-sampler med en 37 mm Milliporekassette monteret med teflonfiltre (flow 2,0 l/min.). Hvert filterhus/filter vejes ud inden eksponering. Efter eksponering bliver filtrene først akklimatiseret, derefter vejet. Forskellen mellem ud- og indvejning er det støv, der ligger på filteret. I forbindelse med vejning bliver der korrigeret for blindfiltre. Det vil sige at filtre, der vejes ud, monteres i filterhuset, men ikke bliver eksponeret. Disse blindfiltre beskriver håndteringens effekt på filtrenes vægt. Blindfiltrenes vægtforøgelse trækkes fra de eksponerede filtre, som således bliver korrigeret for håndteringens bidrag til vægtforøgelsen. Resultatet benævnes respirabelt støv. Metoden er anerkendt og bredt anvendt. I denne sammenhæng har metoden dog den Billede 1. Aflæsning af piller. svaghed, at kortvarige opgaver giver korte måleperioder. Med det forholdsvist lave flow bliver filtrenes vægtforøgelse meget lille efter korte målinger. Metodens usikkerhed stiger, når måletiden er kort. I tilfælde hvor vægtstigningen er så lille at den ikke med rimelig sikkerhed kan vejes, er metoden direkte uegnet. Denne svaghed har udgjort et stort problem i dette projekt, hvor fx påfyldning af piller ofte kun varer få minutter. Som løsning på problemet er der ved måling af kortvarige opgaver udført måling ved gentagne arbejdsgange. Især ved påfyldning af piller har det været nødvendigt at gentage påfyldningen 3-4 gange mens samme filter eksponeres, for at opnå en støvmængde, der kan vejes. I projektperioden er der afprøvet en alternativ løsning til den gentagne eksponering, der beskrives herover. Ved brug af en direkte visende støvmåler, der måler den momentære støvmængde i luften, kan målingen foretages uafhængigt af opgavetiden. Den direkte visende støvmåler var en Haz-Dust SKC maskine, der umiddelbart efter frigivelse fra SKC blev importeret til Danmark. Maskinens resultat viste sig at være upålideligt. Efter flere eksponeringer med samtidige målinger med den traditionelle filtermetode, blev målemetoden forkastet. Der blev rettet henvendelse til SKC, både i anledning af maskinens software og resultatet, men funktionaliteten blev aldrig tilfredsstillende. Resultater De vigtigste resultater er formidlet på hjemmesiden. Her bliver resultaterne formidlet med det formål at understøtte hjemmesiden, samt at vise antal, minimum, maksimum og standartafvigelse for hver målekategori og målested. Dette er oplysninger, der ikke er egnede til formidlingen på en hjemmeside. 8

10 For flere af målingerne gælder det, at der er målt på gentagne udførsler af opgaven for at opnå en tilstrækkelig målesikkerhed. Der er således langt flere måleepisoder, end der er målinger. En måling referer til ét filter og én vejning, mens en måleepisode er en arbejdssituation, hvor der bliver målt. Tabel 1. Resultatoversigt over støvmålinger. Alle støvmålinger angives mg støv/m 3 luft. Kategori Målested Middel Antal Min Max Stdafv Energianlæg Privat, påfyld sæk 5,92 8 1,28 9,63 2,78 Energianlæg Privat, fyrrum, løse 38, ,49 67,01 19,89 Energianlæg Privat, Prs, påfyld, løse 28,58 4 8,74 49,63 18,99 Energianlæg Privat silo, løse 35, ,47 74,58 34,12 Energianlæg Institution, fyrrum 1,37 3 1,25 1,55 0,16 Energianlæg VV kontor 0,53 3 0,51 0,54 0,02 Energianlæg VV værksted 0,71 3 0,56 0, Energianlæg VV kedelhal 0,86 3 0,79 0,94 0,08 Pilleproduktion Produktionshal 1,40 4 0,68 2,85 0,99 Pilleproduktion Opsækning 2,32 3 1,24 3,87 1,38 Pilleproduktion Personer 6, ,72 22,63 5,91 Store lagre Hal 286, ,84 446,66 160,41 Store lagre Store maskiner m filter 2,20 8 0,13 4,79 1,80 Store lagre Store maskiner u filter 82, ,06 103,99 21,97 Store lagre Små maskiner m filter 4,34 3 0,85 7,23 3,23 Store lagre Små maskiner u filter 146, ,12 174,13 27,50 Transport Pålæsning 40, ,16 62,29 18,72 Transport Aflæsning 279, ,43 341,15 61,86 Transport Lastbilkabine 1,94 3 1,54 2,35 0,41 Transport Ved levering, løse 100,82 5 8,92 380,19 156,96 Transport Chauffør, indblæs, løse 126, ,67 158,98 32,66 Transport Pilletank, løse 84, ,11 135,87 51,38 Resultaterne er formidlet på så der henvises dertil for yderligere visning af resultaterne. Vurdering Der er to faktorer, der er bemærkelsesværdige i denne dataliste. Det er dels de få målinger, dels den store spredning. Begge dele er en konsekvens af sagens natur. De få målinger har to årsager. Den ene årsag er, at der ligger flere måleepisoder bag en del af resultaterne. Idet arbejdsopgaverne er kortvarige, må der flere måleepisoder til at opnå en tilstrækkelig sikker måling. Den anden årsag er, at det har været yderst vanskeligt at få erhvervet til at deltage i undersøgelsen. Der har været en uventet og meget udbredt modvilje mod at få foretaget målinger. Hovedargumentet har været, at resultaterne kunne være til ulempe for firmaets aktiviteter eller inspirere ansatte til at stille krav om forbedringer af arbejdsmiljøet. Den store spredning på resultaterne skyldes, at hver type pille støver i varierende grad, ligesom arbejdspladsens indretning og opgavens udførsel medfører støv i varierende grad. Da hver gruppe målinger dækker over steder med forskellig indretning og personel, er det en selvfølge at variationen er stor. 9

11 Konsekvensen af ovenstående er, at de præcise gennemsnit er mindre interessante. Det afgørende er niveauet af resultaterne. Det er til gengæld yderst interessant at vide hvilke situationer, der medfører særligt høje støvkoncentrationer i luften. Vurderingen af målekategorierne er givet på men de overordnede konklusioner gives herunder. Alle data skal relateres til arbejdstilsynets grænseværdi for træstøv. Den grundlæggende grænseværdi er fastsat til 1 mg træstøv/kubikmeter luft. Tallet skal beregnes som et gennemsnit for en person over en arbejdsdag. I denne sammenhæng er det mindst lige så vigtig, at der samtidig gælder en regel om, at ansatte ikke må udsættes for korttidspåvirkninger, der er højere end den dobbelte grænseværdi beregnet over et kvarter. Grænseværdien for træstøv er 1 mg træstøv/ kubikmeter luft over en arbejdsdag. Grænsen for korttidspåvirkning er 2 mg træstøv / kubikmeter luft over et kvarter. Grænseværdien er sat ned til ovenstående niveau. Den forrige grænseværdi var dobbelt så høj, men forskningsprojekter i møbelindustrien viste, at eksponeringer mellem 1 og 2 mg støv/kbm også medførte gener. Ifølge arbejdsmiljøloven er arbejdsgiveren forpligtiget til at etablere arbejdsvilkår, så den enkelte ansatte ikke udsættes for eksponeringer, der overskrider grænseværdierne. Samtidig er det den ansattes ansvar, at de værnemidler og arbejdsbeskrivelser der foreligger, bliver brugt. Resultaterne indikerer, hvordan hver kategori/opgave belaster personen, der udfører den eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet. Herunder gives en kort vurdering af resultaterne fra hver kategori: Pilleproduktion Produktion af træpiller indebærer håndtering af smuld, presning af piller og enten opsækning eller lagring af løse piller. Håndtering af smuld sker med gummiged, og personalet kommer typisk ikke ud i smuldladen. Eksponeringen under arbejdet med smuld vises som store lagre/ store maskiner. Forsøgsmålinger ude i smuldhallerne viste et støvniveau så højt, at det ikke kunne kvantificeres med den anvendte metode. Der gives et visuelt indtryk af støvkoncentrationen i smuldhallerne på billede 2. Det giver også et indtryk af støvkoncentrationen, at der er flere eksempler på støveksplosioner i smuldhallerne. Det er umuligt at trække vejret og åbne øjnene i længere tid uden helmaske, mens der er aktivitet i smuldhallerne. Billede 2: Håndtering af smuld til produktion af piller. 10

12 Produktionen af træpillerne sker på matricepressere, der står i en produktionshal. Støvniveauet er relativt lavt, men over grænseværdien. Det lave niveau kan sandsynligvis bringes under grænseværdien ved rengøring af alle overflader i hallen, hvor der var ophobet betydelige mængder støv. Ved opsækning er støvkoncentrationen lidt højere, hvilket skyldes, at der er stor aktivitet og synlige piller i høj fart. Processerne er delvist afskærmede, og der er etableret procesudsugning. Udsugningen er dog ikke tilstrækkelig til at bringe støvkoncentrationen ned under grænseværdien. Det må også forventes, at der er et væsentligt bidrag fra ophvirvling, da der er hurtig transport med bobcat på de støvede gulve. Personeksponeringen viser at personalet i alle tilfælde eksponeres mere end det er lovligt. Målingerne er foretaget over en arbejdsdag. Når personeksponeringen overstiger niveauet i hhv. gummigedskabinen, produktionshallen og opsækningen skyldes det, at personen hvirvler støv op og periodevist opholder sig i mere støvede områder. Der indgår desuden kritiske opgaver som fejning og andre stærkt støvende manuelle aktiviteter. Alle målinger er taget på samme pillefabrik, men over flere dage. Overordnet er det beklageligt, hvis industrien generelt, i så høj grad som det indikeres her, overskrider grænseværdien for træstøv. Store lagre Kategorien omfatter alle typer store stakke af piller både hos producenter, ved losning fra skibe og hos store forbrugere. De store haller er også brugt til at afdække maskinernes evne til at holde støvet ude af kabinen. Når der er aktivitet i form af aflæsning, flytning eller afhentning, er støvkoncentrationen i alle tilfælde meget høj. Ofte er forholdene så kritiske, at det er umuligt at opholde sig i hallen. Næsten alle opgaver i store haller udføres maskinelt. Af den grund er det interessant at kende støvkoncentrationen i kabinen på maskiner. Der kører overraskende mange maskiner i dårlig stand og uden filteranlæg. Af og til er maskinerne ikke ejet af pillebrugerne, men bare hyret ind på timebasis og er derfor ikke tilpasset de store støvkoncentrationer. I gennemsnit er støvkoncentrationen ulovlig høj i kabinen både på store og små maskiner og både med og uden filteranlæg. Der tegner sig dog det billede, at filteranlæg nedbringer støvkoncentrationen i kabinen, og at store maskiner generelt klarer sig bedst mht. at beskytte maskinføreren mod støv. Der er ikke måledata, der belyser problemet med vedligehold af filter, men flere eftersyn af filterbokse giver et tydeligt indtryk af, at både den tekniske standart og vedligeholdelsesniveauet ofte halter. Utætte filterbokse, forkerte filtre, støvede ventilationsrør og alt for gamle filtre er typiske fejl. Transport Transport at træpiller er en divers kategori, men samtidig en kategori der repræsenterer forholdsvis mange mande-timer. Læsning af lastbiler kan ske på flere måder, men typisk fyldes bilen med gummiged eller et transportbånd. Begge teknikker medfører, at pillerne slippes i luften og falder ned i lastrummet. Denne situation støver naturligvis meget. Det er afgørende, at chaufføren er bekendt med problemet og undgår ophold i nærheden af læsningen. Transport af løse piller med blæserbil er en udbredt praksis. Kombinationen af piller i bevægelse og store mængder luft giver risiko for støvforureninger. Graden af forureningen afhænger meget af modtageranlægget. Nogle anlæg er tætte og udstyret med støvpose på afkastet, andre er utætte og med mange skarpe knæk på røret. 11

13 I Tyskland er det almindelig praksis, at blæserbilen skal nedtage støvet. Modtageranlægget er lavet med indblæsningsrør og afkast ved siden af hinanden. Blæserbilen monterer et filteranlæg på afkastet og filtrerer på den måde støvet fra indblæsningsluften. Støvet tages med retur. Chaufføren er udsat for støv under indblæsningen, men kan selv gøre meget for at undgå eksponeringen. I resultatoversigten er indblæsningssituationen delt i en ved levering, løse, som er målt i nærheden af indblæsningsstedet, og chauffør, indblæs, løse som er personbårne målinger taget på chaufføren. Sidstnævnte viser altså konkrete episoder i praksis. Resultaterne viser niveauer langt over grænseværdien. Sidste målested i kategorien er pilletank, løse. En pilletank er en automatisk afmålt portion piller, der leveres ud gennem et fleksibelt rør. Røret kan holdes over en åben trailer, kar, sække eller anden form for emballage. Under tankningen støver pillerne, og da personen ofte opholder sig lige ved tankstedet, fx or at holde på sækkene, så bliver personeksponeringen høj. Energianlæg I denne kategori drejer det sig om slutbrugerne af pillerne. Også denne kategori er præget af meget store forskelle i anlægsstørrelse, typer, driftsformer og kvalitet. Tolkningen af resultaterne skal indeholde overvejelser om den tid brugeren opholder sig i det støvede miljø. Jo større anlægget er, jo flere persontimer er der knyttet til det. Automatiseringsgraden er også en afgørende faktor for eksponeringen af brugeren. Alle målinger taget på pillefyrede varmeværker (benævnt vv i tabel 1) viser støvkoncentrationer under grænseværdien. Det er vigtigt, da der typisk er personale, der arbejder på værkerne dagen lang. I fyrrummet på institutioner, som dækker anlæg, der er større end enfamiliesfyr og op til varmeværker, er gennemsnittet lige over grænseværdien, men samtidig er der generelt kun bemanding i korte perioder. Anlæggene er generelt automatisk indfyrede, så ud over evt. levering af løse piller eller piller i bigbags, har brugeren ingen kontakt med pillerne. I forbindelse med private fyr er der ofte manuel påfyldning af piller i et magasin, hvorfra pillerne snegles til fyret. Påfyldningen afhænger af den tekniske løsning, men ofte inkluderer påfyldningen tømning af sække eller baljer med løse piller. Begge løsninger medfører høje støvkoncentrationer, men kun i kort tid. Resultaterne indikerer at tømning af sækken kun medfører ca. 6x overskridelse af grænseværdien, mens håndtering af løse piller i baljer medfører langt mere støv. Målingerne er teknisk problematiske pga. den korte udførselstid. Det hænger naturligt sammen med en kort eksponering for brugere. Denne korte eksponering sker til gengæld ofte. Har anlægget et lille magasin, er det almindeligt at fylde piller på hver dag i løbet af vinteren. Ved større magasiner udføres påfyldningen måske ugentligt om vinteren. Det vurderes, at de korte med hyppige eksponeringer har en negativ helbredsmæssig konsekvens, men det er individuelt, om konsekvensen er betydelig og mærkbar. 12 Billede 3: Piller af dårlig kvalitet, med stort indhold af smuld.

14 Træpiller Der er indhentet et udvalg på 11 forskellige typer piller i sække. Det er umuligt at sikre, at de valgte piller er dækkende for variationen på markedet. De efterfølgende resultater kan kun ses som eksempler, og ikke som et samlet billede. Pillerne fra de 11 sække er soldet over et 1,4 mm sold for at finde smuldprocenten. Dette er ikke den officielle metode til måling af smuld, idet pillerne ikke blev udsat for den standardiserede fysiske belastning. I øvrigt er smuld jf. EN alt med en diameter under 3,15 mm. Den udførte soldning viser indholdet af smuld under 1,4 mm i sækken, som slutbrugeren modtager. Smuld <1,4 mm 1,4 1,2 Procent smuld af totalvægt 1 0,8 0,6 0,4 0, Figur 1. Smuldprocenten i 11 tilfældigt udvalgte typer træpiller i sække. De blå søjler repræsenterer navngivne piller. De røde søjler er no-name. De udførte målinger af smuld blev udført for at korrelere mængden af fint smuld med luftbårent smuld ved håndtering. Otte af sækkene med forskellige træpiller blev efter tur hældt op i en 90 liter balje. Pillerne blev derefter hældt fra en balje til en anden. Der blev foretaget 20 tømninger på 7 minutter, hvilket svarer til en normal arbejdsintensitet ved påfyldning af magasiner. Under arbejdet blev støvkoncentrationen i luften målt. I alle tilfælde var støvkoncentrationen over grænseværdien. Middelværdien var 54 mg støv /kbm luft. 13

15 Med data for smuld og luftbårent støv kan nedenstående figur laves. Figuren viser, at der er god sammenhæng mellem indholdet af smuld i sækkene, og den mængde støv der hvirvler op, når pillerne håndteres. Smuld/støv g støv pr. kbm pr. kg piller 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Procent smuld <1,4mm Figur 2. Koncentrationen af luftbåren støv pr. kg piller ved håndtering af otte forskellige typer piller med hver sin smuldprocent. Statistisk set opnås det bedste fit med en linær model, hvor der ses en korrelationsfaktor på 0,84 og en r2 på 70,35. Resultaterne beskrives altså ganske godt med en ret linie. Man kan altså sige, at jo mere fint smuld der er i sækken, jo mere støver det, når man håndterer pillerne. Ovenstående undersøgelse giver dokumentation bag rådet om at købe og anvende piller med et lavt smuldindhold. Skimmelsvampe Skimmelsvampesporer i luften er målt med en Biap Slitsampler. Der blev brugt en måletid på 3 minutter og et flow på 106 liter/minut. Mediet, som sporerne blev fanget på, var V8-agar med antibiotikum. Metoden er kun egnet til stationære målinger. De sporer, der findes i den indsugede luft accelereres og afsættes på agarens fugtige overflade. Efter 7 dage i varmeskab ved 27 grader, er sporerne spiret til kolonier, der kan tælles. Målemetoden har en øvre grænse for, hvor mange sporer, der kan registreres. Grænsen hænger sammen med, at agaroverfladen har en bestemt størrelse, og når sporerne spirer til kolonier,, som skal tællers, er det nødvendigt at kunne adskille dem. Den øvre grænse er erfaringsmæssigt sat til 1000 kolonier pr. plade, hvilket svarer til 9449 cfu/m3. Der er udført sporemålinger på den deltagende pillefabrik. Målestederne fremgår af nedenstående figur. Pillepåslag er en arbejdssituation, hvor en gravko læsser en skovlfuld piller af i en tragt. Det støver voldsomt. kontor er kontorlokaler i umiddelbar nærhed af produktionslokalerne. Hal 1 og 14

16 Hal 2 er råvarehaller med opbevaring og håndtering af smuld. Læsning er påfyldning af løse piller på lastbil. Ude er frisk udeluft opvinds fra fabrikken. Skimmelsvampemålingerne er målt under helt normale arbejdssituationer på fabrikken. Skimmelsvampe på pillefabrik Cfu pr. kbm luft pillepåslag kontor hal 1 sækkemaskine læsning hal 2 ude Figur 3. Skimmelsvampe målt med Biap Slitsampler. Udemålingen bruges som reference. Med et udeniveau på ca cfu/kbm luft og en fabrik med store åbne porte, kan man forvente at indeniveauet også bliver ca cfu/kbm luft. Kontor er lidt anderledes, idet rummet er lukket og mere svarer til et normalt indeklima, hvor man forventer et lavere sporeniveau end udendørs. Hvis der var vækst af skimmelsvampe i smuldet eller i pillerne, ville sporeniveauet være højere end udendørsniveauet. Da niveauet helt tydeligt er lavt og sammenligneligt med sporekoncentrationen i udeluften, er der kun udført én målekampagne på fabrikken. Efter dette resultat vurderes det, at der skal fokuseres på støvproblemet som det vigtigste. Terpener Terpener en fælles betegnelse for en lang række stoffer, der har det tilfældes, at der indgår en-mange enheder af isopren (C5H8). Stofferne dannes typisk af planter (nåletræer), hvor det er hovedbestanddelen af harpiks, men også af insekter, der bruger terpen som forsvarsstof. Når nåletræsceller brydes eller opvarmes, bliver terpenerne frigivet. Terpenerne påvirker slimhinderne og nervesystemet. Problemer med eksponering for terpener er særligt knyttet til industrier, der bearbejder frisk træ. Den danske pilleindustri bruger smuld og savsmuld som råvare, og bryder altså ikke friske træceller. Denne praksis er anderledes end pilleindustrien i andre lande, hvor hele træstammer finddeles og presses til piller. Der er ikke en tydelig lugt af terpener/harpiks knyttet til dansk pilleproduktion, og færdige piller lugter heller ikke. Der er ikke foretaget terpenmålinger i dette projekt. Det er vurderet ud fra manglende lugt og anvendelse af fortørret træ, at terpener ikke er et betydeligt problem i dansk sammenhæng. 15

17 Formidling Det er en central del i projektet, at resultaterne skal nå bredt ud og ramme hele spektret fra producent over transport- og engrosleddet til slutbrugerne på pillefyrede varmeværker eller private fyr. Da artikler i diverse blade har en relativ kort levetid i læsernes hukommelse, blev der taget det ambitiøse skridt, at lave en hel hjemmeside om træstøv. Hjemmesiden blev lavet for at præsentere resultater og gode råd til mange og over lang tid. Desuden har en hjemmeside den fordel, at ny viden kan tilføjes. Hjemmesiden er skrevet i et let forståeligt sprog og præsenterer korte og brugbare budskaber. Hjemmesiden har fået stor ros fra praktikere, der har kvalitetssikret siden. Der er endnu ikke gjort reklame for siden, men det er planen at købe en AdWords-kampagne hos google i kommende fyringssæson. Det vil resultere i, at alle der laver en google-søgning på valgte ord fx træpiller, smuld, støv eller pillefyr får link til hjemmesiden vist i højre-bjælken. En yderst effektiv måde at ramme en bred læserskare. Engrosledet, store importører, store forbrugere og nationale producenter er orienterede om projektets resultater ved Dansk Træpillekonference i Randers d. 9/5-2012, hvor Simon Skov holdt indlægget Støv fra træpiller. Indlægget kan ses på Forces hjemmeside på følgende link: forcetechnology.com/nr/rdonlyres/a472c01a c8-9b2c-169bcc796f8a/0/dtpk33.pdf I FiB/Biopress er der trykt en artikel Træpiller og arbejdsmiljø, der når bredt ud blandt biomasseforskere og brugere. Artiklen kan ses på følgende link: 3f199f95a4bca7c37a6dbe9f 16

18 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 151 / 2012 Skov & Landskab Københavns Universitet Rolighedsvej Fredriksberg C Tel Nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning i skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlægning og bydesign

Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon

Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon university of copenhagen Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon Publication date: 212 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version

Læs mere

Flis og arbejdsmiljø. Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard

Flis og arbejdsmiljø. Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard Flis og arbejdsmiljø ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 43 / 2008 Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard Rapportens titel Flis og arbejdsmiljø Forfattere Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard,

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler

Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon 87 40 50 00 Telefax 87 40 50 10 Indhold Sammendrag og konklusion... 3 Indledning...

Læs mere

Forsyningskæden af træpiller. 1. Råvarerne 2. Fabrikkerne 3. Shipping og lagring 4. Certificering

Forsyningskæden af træpiller. 1. Råvarerne 2. Fabrikkerne 3. Shipping og lagring 4. Certificering Forsyningskæden af træpiller 1. Råvarerne 2. Fabrikkerne 3. Shipping og lagring 4. Certificering Date: 2014-04-29 Niels Peter K. Nielsen npkn@dti.dk Overblik: Træpiller fra træ til kedel Råvarekilder Plantage

Læs mere

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere Denne rapport er et baggrundsmateriale til

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag

Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag Roskilde BMX klub er i stor udvikling i disse år, blev sidste år Danmarks største BMX klub og er netop blevet tildelt værtskabet

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse?

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Anne Mette Madsen a, Anne Winding b, Vinni Mona Hansen a,c, Jørgen Eilenberg c, Nicolai Vitt Meyling c,, Kira Tendal a og

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Siloanlæg til træpiller

Siloanlæg til træpiller Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup Tlf. 7741 1535 debra@energibranchen.dk Siloanlæg til træpiller 1. Lagring

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere