Ny fokus nye planer ny strategi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fokus nye planer ny strategi?"

Transkript

1 Hovedopgave Lene Gyde Jensen MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen

2 Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame, på Erhvervsakademi Dania i Randers. Opgaven tager udgangspunkt i firmaet Scanbolt, hvor jeg har været i en tre måneders virksomhedspraktik. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Scanbolt for en god og lærerig praktikperiode, Henrik Kristensen, min vejleder, for støtte og hjælp undervejs, og selvfølgelig de kunder, der har svaret på mit spørgeskema, samt Anders Molte og Jens Rasmussen, som har deltaget i mine interviews. Uden deres svar kunne denne opgave ikke være blevet skrevet. Randers, 24. maj 2013 Lene Gyde Jensen a

3 Indhold 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Kildekritik Virksomhedsbeskrivelse Dataindsamling Validitet Reliabilitet Målgruppe Entreprenører Landmænd B-t-B Intern analyse CPV Værdikæde Strategi Værdier PEST Konkurrencesituation Produkt Serviceydelser Logistisk effektivitet Servicedifferentiering Misligholdelse af aftaler Personlig service Pris Distribution Regler for e-handel b

4 16. Promotion Budget Konklusion Perspektivering Litteratur Bilag 1. Spørgeskema Bilag 2. Statistikker fra SPSS Bilag 3. Kommentarer fra spørgeskemaer Bilag 4. Interview med Anders Molte, chef hos Molte og Far Bilag 5. Interview med Jens Rasmussen, maskinfører, C. G. Jensen Bilag 6. Positioneringskort, udstyr Bilag 7. Nyhedsbrev Bilag 8. Uddrag af årsregnskab for Scanbolt ApS, Bilag 9. Budgetforslag c

5 1. Indledning Hos Scanbolt i Randers kan salget deles op i to dele: maskindele og brugte maskiner. I praktikprojektet blev det analyseret, om det kunne betale sig for Scanbolt at ændre strategi og gå væk fra maskinsalg til kun at forhandle maskindele. Dette ville kræve, at afsætningen af maskindele skulle fordobles. Denne stigning kan enten ske ved, at de nuværende kunder køber mere, eller ved at man får nye kunder, men hvordan opnås dette? Det vil blive undersøgt i denne opgave. 2. Problemformulering Det vil i denne opgave blive gennemført en markedsanalyse med henblik på at vurdere, hvordan Scanbolt kan øge salget af maskindele, såvel blandt nuværende som potentielle kunder på det danske marked. Derudfra gives forslag til en ny marketingplan, som ledelsen i Scanbolt kan bruge i deres fremtidige arbejde, ligesom det vurderes, om der skal ændres på virksomhedens overordnede strategi. 3. Metode Der vil i opgaven blive set på både nuværende samt potentielle kunder. Opgaven tager udgangspunkt i en tilfredshedsundersøgelse, gennemført ved hjælp af online spørgeskemaer til nuværende kunder, samt et interview med en entreprenør og en maskinfører, som ikke er kunder hos Scanbolt. De sidste interviews gennemføres for at vurdere, hvad potentielle kunder kunne have behov for, hvis de skulle skifte til Scanbolt, samt hvordan disse bedst nås gennem markedskommunikation. Først vil den gennemførte tilfredshedsundersøgelse samt de kvalitative interviews blive grundigt gennemgået, herunder markedsudvælgelsesprocessen, analysedesignet, samt undersøgelsens validitet og reliabilitet. Derefter laves en segmentering af kundegrundlaget, samt en analyse af Scanbolts målgruppe, herunder deres købsadfærd. 1

6 Dernæst vurderes Scanbolts kernekompetence og CPV, samt værdikæde. Derudover ses der nærmere på firmaets værdier, generiske samt vækst strategi. Der vil blive foretaget en PEST analyse af Scanbolts omverden, samt analyseret på den konkurrencesituation, som virksomheden befinder sig i, ud fra Porters Five Forces, samt vurderet, om de er på Red eller Blue Ocean. Ud fra svarene i undersøgelserne gives forslag til en ny marketingplan for Scanbolt, hvor der ses på fem P er. Ved Product ses der nærmere på PLC-kurven, det undersøges, om sortimentet med fordel kan udvides, virksomhedens leveringsservice og logistiske effektivitet analyseres, og det vurderes, om Scanbolts service kan optimeres i henhold til en abc-analyse af kunder og produkter. Desuden kigges der nærmere på overholdelse af aftaler i forhold til købeloven. Under People vurderes den personlige service i firmaet, herunder motivation ud fra Hackmann/Oldhams Jobegenskabsmodel. Ved Price vurderes, om Scanbolt skal ændre deres prisstrategi overfor kunderne, bl.a. om der skal laves prisdifferentiering. Under Place vurderes det, hvordan webshoppen kan forbedres, også sammenlignet med konkurrenters webshops, ligesom der ses på, hvilke juridiske krav der er til e-handel. Under Promotion inddrages Kotlers ottetrinsmodel for at analysere, hvordan kunderne bedst nås gennem markedskommunikation. Til sidst laves et budget over de foreslåede ændringer i Scanbolts parametermix. 4. Afgrænsning Der er foretaget visse fravalg i denne opgave for at begrænse og indskærpe emnet. Da Scanbolt overvejer at gå væk fra salg af brugte maskiner, er salget af disse ikke taget med i opgaven, og fokus er dermed udelukkende på maskindele. Derudover ses der bort fra det norske marked, så der udelukkende er tale om de danske kunder. Dette er gjort for ikke at brede sig over for stort et emne. Der vil ikke blive foretaget en decideret SWOT analyse, men de fire dele vil indgå under den interne og eksterne analyse. 2

7 Da Scanbolt er en handelsvirksomhed, og altså ikke er indenfor et servicefag, er fokus på de 4 almindelige P er samt People, og der ses dermed bort fra Process og Physical evidence, da de ikke er relevante. Scanbolt er desuden en meget lille virksomhed, som ikke er så formelt opbygget, så organisationstrukturen i firmaet vil heller ikke blive behandlet i denne opgave. Under budget laves der kun et resultatbudget, og der ses dermed bort fra balance og likviditet. Dette skyldes, at der kun er adgang til resultatopgørelsen fra 2011, og det vil derfor være umuligt at give kvalificerede bud på de andre tal. 5. Kildekritik Der er i forbindelse med denne opgave blevet foretaget to dybdegående interviews med folk fra entreprenørbranchen. Deres svar virker troværdige, da de ikke umiddelbart skulle have nogle bagtanker med deres svar. De er ikke kunder hos Scanbolt, kender heller ikke firmaet, og har dermed ikke nogle interesser i firmaet, som skal plejes eller beskyttes. De har derfor svaret ærligt på spørgsmålene. Der er også foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt Scanbolts kunder. Disse kan til gengæld have interesse i at give bestemte svar, både af den postitive og negative slags. Det forventes dog, at der overordnet set er givet svar, der giver en ærlig mening om firmaet. Derudover er der benyttet forskellige internetlinks i opgaven. Der er forsøgt at udvælge kilder, som virker troværdige i deres form, f.eks. Deloitte og Gallup. Scanbolts egen hjemmeside er også brugt, og denne har naturligvis på visse punkter til formål at stille firmaet i et positivt lys. Der er også brugt udtalelser fra Trustpilot, hvor kunderne igen kan have særlige bagtanker bag deres udsagn. Under budgetdelen er der brugt uddrag af Scanbolts årsregnskab fra Da der her er tale om deres officielle regnskab, må dette regnes for at være en troværdig kilde. Endelig er diverse teoribøger fra uddannelsen blevet benyttet, og disse må naturligvis forventes at være troværdige. 3

8 6. Virksomhedsbeskrivelse Scanbolt er en mindre handelsvirksomhed i Randers. Deres salg består af tre dele: dels brugte entreprenørmaskiner, som de klargør og sælger videre, og dels udstyr til disse maskiner, bl.a. et stort udvalg af forskellige skovle, men også hydrauliske hamre, river og hækkeklippere, og så endelig reservedele til maskiner, f.eks. filtre, gummibælter, pakninger og motordele. Salget foregår bl.a. via deres webshop på scanbolt.com, og gennem personligt salg. Lige nu går ledelsen og overvejer at gå væk fra salg af maskiner, og i stedet koncentrere sig om udstyr og reservedele. Dette var også emnet for praktikprojektet, hvor spørgsmålet var, hvor meget salget af maskindele skulle stige for at opnå samme indtjening. Det viste sig, at omsætningen skulle fordobles for at nå de økonomiske mål. Organisationsmæssigt består Scanbolt af de to chefer, Elizabeth og Olivier Monnet, to sælgere på kontoret, samt to-tre mænd på lageret/værkstedet. Fokus er på det daglige arbejde, og der er derfor måske ikke så meget tid til de store strategiske overvejelser. 7. Dataindsamling Til brug i denne opgave er der indsamlet en del primær data, bestående af et spørgeskema til nuværende kunder, samt to dybdegående interviews med entreprenører, som ikke er kunder hos Scanbolt. Først kigges nærmere på spørgeskemaet. Ved spørgeskemaet er der tale om en descriptiv, kvantitativ undersøgelse. Fordelen ved dette er, at de indsamlede data kan indtastes og bearbejdes i et analyseprogram, her SPSS, hvorefter der kan foretages statistiske beregninger. Ulempen er til gengæld, at man ikke kan gå så meget i dybden med svarene, da man ikke får de bagvedliggende årsager til deltagernes svar. Dette spørgeskema er lavet ved hjælp af hjemmesiden Askpeople.dk, og derefter sendt ud til deltagerne pr. mail. 4

9 Når deltagerne skal udvælges, skal man starte med at definere populationen, det vil sige den gruppe, som stikprøven skal udvælges fra. Her er der tale om Scanbolts danske kunder. Der er udtrukket en kundeliste fra firmaets økonomisystem, og kunderne er derefter rangordnet efter, hvornår de sidst har handlet med Scanbolt. Derefter er der udtrukket en stikprøve på 200 personer. Dette antal er valgt, da det skulle give mulighed for at få svar fra en rimelig stor gruppe mennesker, også selvom en del vælger ikke at svare. Det vil være alt for omfattende at lave en totaltælling, hvor hele populationen bliver spurgt. Udvælgelsesmetoden er bevidst udvælgelse, nærmere bestemt bekvemmelighedsudvælgelse, hvor der blot er valgt de første 200 på listen, det vil sige dem, der har handlet med Scanbolt for nylig. Denne metode er både nem og hurtig, men der er stadig tale om et rimeligt repræsentativt udsnit af kunder. Desværre har kun 29 personer valgt at svare på skemaet, og dermed forsvinder noget af det repræsentative. Derfor er der i denne opgave også brugt resultater fra en tidligere spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført under praktikopholdet, på samme måde som det andet spørgeskema. Her svarede 35 personer. Dog er ikke alle spørgsmål de samme, og svarene herfra kan dermed ikke bruges i hele opgaven. Spørgsmålene i skemaerne er i overvejende grad lukkede spørgsmål, hvor deltagerne får nogle svarmuligheder. Der er dog også mulighed for kommentarer ved nogle spørgsmål, ligesom der også er et par åbne spørgsmål. På den måde kan folk komme med deres egne kommentarer, og man får mere dybde i svarene. Derudover er der også nogle skalaspørgsmål, f.eks. bedes kunderne vurdere den personlige service i Scanbolt. Her er der tale om et intervalskala spørgsmål, hvor der er fem svarmuligheder, med et neutralt svar i midten. 1 Der er forsøgt at skabe et naturligt flow gennem skemaet, så rækkefølgen giver mening, og de såkaldte socio-demografiske spørgsmål, det vil sige branche, antal ansatte og beliggenhed, er placeret til sidst. Det er ikke alle, der vil svare på sådanne spørgsmål, og de kan derfor virke som en stopklods, og bør derfor placeres til sidst i skemaet. 1 Bilag 1 5

10 Ved de to dybdegående interviews er der tale om eksplorative og kvalitative undersøgelser. Her gås der mere i dybden, respondenterne kan bedre forklare deres svar, men til gengæld kan svarene ikke databehandles. Det kan være en god idé at have begge slags undersøgelser med for at få et bredere billede af det undersøgte. Den ene deltager er Anders Molte, chef i entreprenørfirmaet Molte og Far på Djursland. Han er valgt, da han passer ind i målgruppen hos Scanbolt, men ikke er kunde i firmaet. Den anden deltager er Jens Rasmussen, som er maskinfører hos entreprenørfirmaet C. G. Jensen. Dette firma er rimeligt stor, og passer dermed ikke helt ind i Scanbolts normale kundegruppe. Han giver dog brugbare svar, og er derfor taget med alligevel. De to mænd er valgt, fordi de ikke er kunde hos Scanbolt, og dermed kan give en indsigt i, hvad der skal gøres for at tiltrække nye kunder. Der er igen tale om en bevidst udvælgelse, da der er brugt personlige kontakter for at finde frem til dem. Spørgsmålene er i stor udstrækning de samme som i spørgeskemaet, dog også nogle spørgsmål om købsadfærd, som ikke ville være så nemme at stille i skemaet. I disse interviews er der, i modsætning til skemaet, mulighed for at uddybe og forklare spørgsmålene ved tvivl Validitet Ved validitet kigger man på undersøgelsens gyldighed måler man de rigtige ting? 2 Statistisk validitet siger, om det er den rigtige stikprøve. De adspurgte, både i interviews og spørgeskema, tilhører målgruppen, men der er som sagt ikke så mange, der har svaret på skemaet. Om dette skyldes, at denne type kunder bare ikke gider spørgeskemaer, eller fordi de måske ikke føler, de får noget ud af at deltage, vides ikke. I det gamle spørgeskema kunne deltagerne vinde en æske chokolade, og her var deltagelsen højere. Ved begrebsvaliditet ses på, om deltagerne opfatter spørgsmålene rigtigt. Ved et spørgeskema kan der naturligvis ikke gives de store forklaringer på spørgsmålene, dog 2 Hollensen, Svend, 2011, s

11 svarer folk rimeligt ens, så man må formode, de har forstået spørgsmålene korrekt. Dog kan der være forvirring ved spørgsmålet om antal ansatte, da nogle folk tæller dem selv, altså chefen med, mens andre ikke gør det. Ved intern validitet ser man på, om eksterne faktorer kan have indflydelse på svarene. Nogle respondenter svarer generelt ret negativt i spørgeskemaet. Dette kan evt. skyldes, at de for nylig har haft en dårlig oplevelse med Scanbolt, måske har de haft problemer med leveringen eller bestillingen, og derfor er de meget påvirket i deres svar. Til gengæld kan en nylig, god oplevelse smitte positivt af på svarene. Endelig er der den eksterne validitet får man de samme svar hver gang? Det ses, at folk svarer rimeligt ens på begge spørgeskemaer og de to interviews, også selvom der er tale om forskellige folk, så det må konkluderes, at der er ekstern validitet Reliabilitet Reliabilitet ser på, om der er tillid til svarene. 3 Bl.a. ses på, om måleinstrumentet er godt nok, det vil sige spørgeskemaet og spørgsmålene til dybdeinterviews. Ved spørgeskemaet ses, at nogle deltagere vælger at springe nogle spørgsmål over, og der opstår dermed problemer med non-respons. Dette er dog ikke et udpræget problem. Samtidig ses på, om dataindsamlingen er god nok, om det er de rigtige, der bliver spurgt. Det er som sagt folk fra målgruppen, der har fået spørgsmålene, men det er naturligvis et problem, at kun en lille del har valgt at svare. Der kunne måske godt være gjort en ekstra indsats for at få flere svar, f.eks. ved hjælp af en konkurrence. Endelig ses på databehandlingen. Denne foregår i programmet SPSS, og her kan naturligvis opstå fejl, bl.a. ved indtastning, men dette forsøges at undgås. Overordnet set må man sige, at det er et problem med den lave svarprocent, men ved hjælp af tidligere spørgeskema samt de to dybdeinterviews opnås alligevel svar fra en 3 Hollensen, Svend, 2011, s

12 repræsentativ gruppe, som giver et godt indblik i kundegruppens holdninger og meninger om emnet. Svarene fra undersøgelserne vil blive gennemgået og anvendt igennem resten af opgaven. 8. Målgruppe Der vil nu blive kigget nærmere på Scanbolts kundegrundlag. Her tages der udgangspunkt i de to spørgeskemaer. 4 I det nye spørgeskema er der som sagt 29 respondenter. Størstedelen af dem svarer, at de handler med Scanbolt i forbindelse med deres erhverv. Herunder er den største gruppe entreprenører 24% af alle besvarelser. Dernæst kommer landmænd, maskinstationer, mekanikere, og til sidst en enkelt tømrer samt en person indenfor solcelle branchen. De private kunder udgør dog også en større del, og her må man formode, at disse kunder bor på landet, og dermed kan sammensættes med landmændene der er nok ikke så mange private kunder i villakvarterne og inde i de større byer. Denne sammensætning af kunderne går igen i den gamle undersøgelse. Her skal det dog nævnes, at halvdelen af respondenterne er nordmænd, og hos dem udgøres den største kundegruppe af private folk, som bor langt ude på landet, og derfor har brug for egne entreprenørmaskiner, f.eks. når vejene skal ryddes om vinteren, og grøfterne skal renses. Men blandt de danske kunder er der ingen tvivl om, at den største kundegruppe er entreprenørerne, efterfulgt af landmændene og de private. Hvis man kigger på, hvor henne i landet, kunderne kommer fra, giver de to undersøgelser ikke nogle præcise svar, andet end at kunderne er spredt ud over hele landet. Der er både kunder fra Sjælland, Fyn og Jylland. Dog er det bemærkelsesværdigt, at ingen af respondenterne er fra lokalområdet, det vil sige Randers og Kronjylland. Dette kunne dermed godt være en gruppe, som Scanbolt 4 Bilag 2, tabel

13 kunne satse noget mere på i fremtiden. Fordelen for Scanbolt ville være, at de vil have nem adgang til disse kunder, både gennem annoncering i lokale medier, men også ved at udnytte deres kontakter i lokalområdet til at få kontakt med gruppen, mens fordelen for kunderne ville være, at de kunne spare et betragteligt beløb samt tid på fragt ved at handle med en lokal forhandler. Det ville også være nemt for de lokale kunder at tage hen og besøge virksomheden, og dermed få en mere personlig betjening, samt se varerne i virkeligheden inden et køb, og ikke blot på nettet. Men åbenbart kender de lokale entreprenører o.lign. ikke til Scanbolt, og opgaven er derfor at gøre mere opmærksom på sig selv i nærområdet. Scanbolt har da også selv bemærket, at de ikke har så mange lokale kunder, og har derfor selv overvejet at gøre en større indsats for at tiltrække denne gruppe, bl.a. gennem annoncering i lokalaviser. Der kan også ses på kundernes størrelse. Her er fokus på antal ansatte i firmaerne. Det ses, at der er tale om mindre virksomheder, ofte med kun en eller få ansatte, og kun to respondenter en fra hver undersøgelse siger, at de har over tyve ansatte. Måske skyldes dette, at de store virksomheder i større grad køber hos de originale og store leverandører, eller direkte hos maskinproducenterne, f.eks. Volvo og JCB, mens de små virksomheder foretrækker at købe hos en mindre leverandør, dels fordi deres økonomiske midler måske ikke rækker til at købe dyre mærkevarer, men også fordi de føler sig mere trygge hos en mindre handelspartner. Endelig er der blevet undersøgt, hvor ofte kunderne køber hos Scanbolt. Her ses det, at hele 52% af respondenterne kun har handlet hos Scanbolt en enkelt gang, mens 24% siger to gange, og kun en person siger, at han har handlet der mere end tre gange. Kunderne vender dermed ikke tilbage til Scanbolt, og dette er naturligvis et meget stort problem. Hvis salget af maskindele skal stige, vil det jo bl.a. kræve, at de nuværende kunder køber varer noget oftere. Hvad årsagen er til, at kunderne ikke vender tilbage, vil blive undersøgt nærmere igennem hele opgaven. Det ses altså, at kunderne hos Scanbolt kommer fra en del forskellige brancher. Derfor kan man også dele dem ind i forskellige segmenter. Et segment er en ensartet gruppe kunder, som har samme type behov, og har andre ens karakteristika. Det kan f.eks. 9

14 være, at de bor i samme område, kommer fra samme erhverv, har samme købsadfærd eller holdninger. I dette tilfælde vil det være naturligt at dele op efter erhverv, det vil sige demografi. Muligvis har kunderne fra samme erhverv også nogenlunde samme behov, da de f.eks. har samme type maskiner i deres virksomhed, og bruger deres maskiner i nogenlunde samme omfang. Man kan f.eks. godt tænke sig, at entreprenørerne har flere maskiner end f.eks. landmændene, ligesom deres maskinparker er forskellige i sammensætning og type. Samtidig kan købsadfærden hos de private kunder og erhvervskunderne også være forskellig. Segmenterne kan dog også deles op efter geografi. F.eks. har Scanbolt både kunder i Danmark og Norge. Desuden har de som sagt ikke så stort et kundegrundlag i lokalområdet omkring Randers, og dette kunne eventuelt være et segment at satse på fremover. Der er visse krav til et segment: det skal være målbart, profitabelt, tilgængeligt og differentierbart, altså kunne adskilles fra andre segmenter. Hvis kunderne i Scanbolt deles ind efter branche, og man bl.a. har segmentet entreprenører, landmænd og maskinstationer, vil disse segmenter opfylde kravene. Dog skal det siges, at enkelte kunder går ind over to eller flere brancher, f.eks. både entreprenør og maskinstation. Når kunderne er delt ind i segmenter, kan man udvælge sig nogle af dem, og gøre dem til sin målgruppe. Derefter kan man gå i gang med positionering, hvor man sammensætter en marketingplan, der passer til målgruppens behov. I Scanbolt vil entreprenører og landmænd være to oplagte målgrupper. Der vil derfor nu blive givet en nærmere karakteristika af disse to grupper Entreprenører Som sagt er det især de mindre entreprenørvirksomheder, som handler hos Scanbolt. Den lille entreprenør er ofte beliggende ude på landet, og arbejder med mindre opgaver, som f.eks. udgravninger, fundamenter og indkørsler for private kunder. Han er ofte også autoriseret kloakmester. Der er ikke så mange ansatte i firmaet. Det er chefen, der oftest tager beslutningen om indkøb af maskiner og andet materiel. 10

15 Firmaet har et mindre udbud af maskiner, og skal derfor ikke købe nyt så tit, men der skal oftere købes udstyr og især reservedele. Chefen har en håndværksuddannelse, der ikke er så lang. Typemæssigt kan man sige, at entreprenøren tilhører det såkaldte individorienterede segment i GallupKompasset. 5 Privat læser han de lokale aviser og hører lokalradio. Han får dog også information fra diverse fagblade for entreprenører, f.eks. MaskinTeknik og Maskinstationbladet. Han er ikke så boglig anlagt, og interesserer sig meget for biler, motorer, teknik og gør-det-selv projekter. Entreprenørbranchen er i disse år, ligesom resten af landet, ramt af den finansielle krise. Mange virksomheder er gået konkurs de sidste par år, ligesom kapitalgrundlaget i virksomhederne er i den mindre ende. 6 Dette kan bl.a. betyde, at firmaerne ikke har råd til at investere i nye maskiner, og derfor beholder de gamle lidt længere, hvorfor behovet efter maskindele stiger. Fremtiden for branchen ser dog lidt lysere ud, bl.a. på grund af genindførelsen af BoligJob-ordningen, hvor folk kan få et skattefradrag på lønomkostningerne, hvis de skal have renoveret deres bolig eller sommerhus. Dette skaber mulighed for en vækst i hele byggebranchen Landmænd Under denne gruppe hører også privatkunderne, som i overvejende grad må forventes at være bosat på landet. Landmændene hører typemæssigt ind i samme segment som entreprenørerne. De bor naturligvis ude på landet, og får deres nyheder fra de lokale medier samt fagblade fra branchen. De har ofte ikke så mange ansatte på deres gårde, og træffer selv beslutningerne, når der skal købes maskiner og maskindele. De har ikke brug for så mange maskiner som entreprenørerne, og nogle maskiner lejer de hos maskinstationer i stedet for selv at eje dem. Tendensen i landbruget de seneste år er, at der bliver færre, men større bedrifter. 7 Man kan sagtens forestille sig, at jo større bedrifterne bliver, jo større er Udgivelser/Publikationer/Real_estate/Deloitte-Byggebranche-analyse-2012.pdf /Landbruigsproduktion2012.ashx, s

16 sandsynligheden for, at landmændene vælger at købe maskiner selv i stedet for at leje igennem maskinstationerne. Landmændene er meget afhængige af love fra Folketinget og EU, f.eks. når det gælder påvirkningen af miljøet. Derudover er udviklingen i verdens fødevarepriser af stor betydning. Disse er steget en del de seneste år, og dette er naturligvis godt for landmændene. 8 Men ligesom alle andre brancher har landbruget også været hårdt ramt af finanskrisen, og ofte høres historier i medierne om landmænd, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, og bl.a. har problemer med at låne penge i bankerne til nye investeringer. Det skal nævnes, at denne kundegruppe især er stor blandt nordmænd, og måske ikke så stor blandt de danske kunder. Til gengæld ville det være en god gruppe at satse mere på fremover, især da man har ekspertisen fra de norske kunder. En mindre kundegruppe, som hænger lidt sammen med landmændene, er maskinstationerne. Hvis det går godt i landbruget, stiger efterspørgslen efter maskinstationer. Nogle maskinstationer udfører, udover landbrugsarbejde, også entreprenørarbejde. Deres maskinpark er ofte større end de to andre nævnte gruppers. Maskinstationerne er meget naturligt beliggende ude på landet. Deres struktur minder meget om entreprenørerne, det vil sige også måden, hvorpå de køber maskiner og finder information B-t-B Når det drejer sig om de danske kunder, er der altså i overvejende grad tale om andre virksomheder, det vil sige, at man befinder sig på B-t-B markedet. Men hvad er typisk for dette marked? Der findes en del punkter, hvor B-t-B adskiller sig fra B-t-C markedet. 9 F.eks. er der ikke nær så mange kunder på B-t-B markedet. Til gengæld er kunderne større, og køber ind 8 medatstige.htm?fag=a 9 Kotler, Philip, 2009, s

17 for større beløb, da det drejer sig om varer til deres virksomhed. De enkelte kunder har altså mere magt hver især, end de har på B-t-C markedet. Kunderne er også mere professionelle end forbrugerne, i større firmaer kan der være ansat deciderede indkøbere, som er vant til at forhandle om priser osv., og hvis der er tale om store køb, kan der blive tale om mange forhandlinger og samtaler frem og tilbage. Endelig er der tale om en afledt efterspørgsel, forstået på den måde, at jo større efterspørgsel der er efter kundernes egne varer, måske fra forbrugere, jo større er deres egen efterspørgsel efter varer. Hvis entreprenørerne har ordrebogen fuld, stiger deres behov for ekstra skovle, nye filtre osv. Scanbolts varer sælges til det industrielle marked der er ikke tale om råvarer, men dog varer, som indgår som en vigtig del i kundernes produktion. At der er tale om B-t-B kunder har stor betydning for mange aspekter i Scanbolts salg, f.eks. promotiondelen, hvor ikke alle kontaktformer passer lige godt til disse kunder. Mere om dette senere. Det har også betydning for kundernes købsadfærd. Under købsadfærd hører bl.a. deltagerne i købsprocessen. På B-t-B markedet kaldes dette også købscentret. Dette kan bestå af mange forskellige deltagere antallet afhænger bl.a. af type køb, samt hvor stor virksomheden er. Hvis der f.eks. er tale om indkøb af en ny skovl, måske en helt ny slags, eller er rimelig dyr udgave, kan der være en del inde over beslutningen. Her vil det ofte være chefen, som er både initiativtager, beslutningstager og disponent, det vil sige den, der gennemfører købet. Andre ansatte i virksomheden, f.eks. den person, der til daglig bruger maskinen, kan dog også have indflydelse denne person kan både være initiativtager, influent, og i hvert fald konsument, altså ham, som skal bruge varen til daglig. Ligeledes kan folk udenfor virksomheden kolleger og samarbejdspartnere være inde over som influenter, der kommer med gode råd og erfaringer. Men den endelige beslutning tages af chefen i virksomheden. Hvis der derimod er tale om mindre reservedele til maskinerne, f.eks. pakninger eller hydraulikslanger, kan personen, der arbejder med maskinen til daglig, spille en meget 13

18 større rolle. Det ses på interviewet med Jens Rasmussen, maskinfører hos C. G. Jensen, som fortæller, at når der mangler disse varer, står han ofte selv for købet. 10 Han er dermed både konsument, initiativtager, beslutningstager og disponent, og der er muligvis ikke så mange andre inde over købet. Det skal dog siges, at C. G. Jensen er et større entreprenørfirma, med over 100 ansatte, og måske dermed ikke en typisk kunde hos Scanbolt, men samme fremgangsmåde kunne dog godt forekomme også hos mindre firmaer. Den sidste mulige deltager i købsprocessen, informationsvogteren, det være sig f.eks. en sekretær, er muligvis ikke rigtigt til stede, når man taler om mindre virksomheder som disse. Her er det chefen selv, som må vurdere, hvad han ikke vil have informationer om, bl.a. gennem nyhedsmails og direct mails fra leverandører. Det er dermed ikke nok, kun at henvende sin promotion mod cheferne i firmaet de ansatte spiller også en stor rolle, når købsbeslutningen skal tages. Under købsadfærd findes også købstyper. Her er der igen forskel på, om der er tale om udstyr eller reservedele. Hvis man tager det sidste, er der ofte tale om rutinekøb, som ikke kræver de store overvejelser. Kundernes maskiner går i stykker, og der skal hurtigst muligt købes en ny reservedel, som kan erstatte den gamle. Der er ikke tid til den helt store informationssøgning og sammenligning af leverandører, for jo længere tid, maskinen står stille, jo flere penge er tabt. Der er måske heller ikke de store overvejelser om mærket, da man køber det samme, som sad i maskinen i forvejen. Man går derfor ofte til den samme leverandør, som man plejer. Det er nemt og hurtigt. Man kan dog også overveje at skifte leverandør, hvis andre kan tilbyde bedre og billigere produkter, måske også med hurtigere levering, se interview med Anders Molte fra entreprenørfirmaet Molte og Far. 11 Hvis der derimod er tale om dyrere og større produkter, f.eks. en ny slags skovl, kan der blive tale om flere overvejelser, hvor der søges flere informationer og forskellige 10 Bilag 5 11 Bilag 4 14

19 leverandører sammenlignes. Her kan der altså være tale om et såkaldt nykøb. Det afhænger dog meget af varens betydning og værdi for kunden. Her kan man kigge på Kraljics Købsmodel - en matrix med fire dele, som inddeles efter markedets kompleksitet samt købets værdi. 12 At købe maskindele er ikke særligt komplekst. Det er ofte et køb, man har foretaget før, man har stor viden på området, og da der findes en lang række af mulige leverandører, er man ikke afhængig af blot en sælger, og der er derfor ikke den store leveringsrisiko. Når det gælder værdien, kan der som sagt både være tale om små og store værdipåvirkninger. Hvis værdien er lille, er der tale om ukritiske varer, uden de store overvejelser. Det kunne f.eks. være køb af hydraulikslanger og pakninger. Og hvis købet som sagt drejer sig om en stor, ny skovl, kan værdien være større, og der er så tale om volumenvarer, hvor informationssøgningen og leverandørsammenligningerne er større, og hvor der indhentes tilbud fra forskellige forhandlere. Der er altså stor forskel på, om man skal købe mindre reservedele, som er knap så stor en investering, men til gengæld skal bruges her og nu, eller om der er tale om lidt større køb af nyt udstyr. Der er derfor brug for to forskellige strategier for at nå kunderne, bl.a. når det gælder promotion. Som det ses af de to foretagede interviews, køber kunderne dog ofte hos dem, de plejer, da dette er det nemmeste. Det ses også, at personlige relationer også spiller ind. F.eks. køber Anders Molte gerne sine varer igennem AE Maskiner i Ørsted, enten direkte hos dem, eller ved at de indhenter tilbud for ham. Han siger selv, at han oftest benytter dem, da han kender ejeren personligt. 13 Det gør det svært for andre leverandører at komme i betragtning. Så selvom kvaliteten hos Scanbolt er i top, prisen i bund, og leveringen hurtig, er det ikke altid de rationelle argumenter, der tæller. 12 Christiansen, Poul Erik, 2010, s Bilag 4 15

20 9. Intern analyse 9.1. CPV Når målgruppen er defineret, kan man gå videre med at kigge på, hvilke behov, disse kunder har. Her kan man kigge nærmere på CPV, altså Customer Perceived Value, eller den værdi, kunden mener, Scanbolts produkter bør have. I spørgeskemaet bliver respondenterne spurgt, hvilke tre ting, de synes, er de vigtigste ved valg af leverandør. Hele 83% svarer, at pris er vigtig, mens 76% nævner kvaliteten. 14 På tredjepladsen kommer service, og derefter hurtig levering. Hos Anders Molte og Jens Rasmussen er det også pris, kvalitet og hurtig levering, der er de vigtigste faktorer. Når man kigger på CPV, kan det deles op i fordele og omkostninger for kunden. Under fordele hører kvalitet og service. Det er naturligvis vigtigt for kunderne, at kvaliteten er i top, hvis de skal købe produkterne. Varerne skal bruges i kundernes daglige arbejde, og skal dermed kunne holde til noget. Ligeledes er det vigtigt, at servicen fungerer. Det kan både være den personlige service, man får, når man kontakter firmaet, det kan være diverse tillægsydelser, men også, at der er tale om hurtig levering. Her nævner både Jens Rasmussen og Anders Molte, at den hurtige levering, gerne dag-til-dag, har stor betydning, især når det drejer sig om reservedele, som skal bruges her og nu, fordi ens maskine er brudt sammen. Jo længere tid, der går, inden man får varen, jo længere tid skal maskinen stå stille, og det kan koste mange penge. Anders Molte siger, at når det drejer sig om mindre og knap så dyre ting, det kunne f.eks. være hydraulikslanger, er hurtig levering ofte vigtigere end prisen, mens det ved de dyrere ting, f.eks. nye skovle, godt kan betale sig at købe et sted med lidt længere leveringstid, og så spare nogle penge. 15 Under fordele hører også mærker, men dette er åbenbart ikke noget, kunderne hos Scanbolt interesserer sig så meget for. Dog kan man godt forestille sig nogle kunder, som synes, det er vigtigt at købe de originale mærker til deres maskiner. Har de f.eks. en maskine fra Volvo, vil de gerne have maskindele fra samme fabrikant. Hos Scanbolt 14 Bilag 2, tabel Bilag 4 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætningsøkonomi B Morten

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Opgave til Salg og service niveau C

Opgave til Salg og service niveau C Opgave til Salg og service niveau C Beskrivelse Eleverne skal i denne opgave arbejde med at planlægge og gennemføre en markedsanalyse. Markedsanalysen skal gennemføres i marken, således at eleverne måske

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Kasper Qvist Færgemann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin Ambassadør Fast kunde 1. gangskøber Varmt emne Totalmarked Emne Målgruppe(r) Fig. 4.1 Salgstrappens syv trin 29 Fig. 4.2 Segmentering udvælgelse af mål grup pe (r) 30 Moderne Individorienterede Fællesskabsorienterede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER 2 Glamsbjerg Maskin Center VELKOMMEN TIL GLAMSBJERG MASKIN CENTER Finn Banke, Indehaver Uddannet maskiningeniør, og har mere end 25 års erfaring med landbrugsmaskiner.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB Målgrupper 2 B-t-B Nordic 3 Oms 3,9b JYSK CUSTOMER PROMISES 4 JYSK VALUES 5 Den gode sælger 6 1 MÅLGRUPPER JYSK er for alle JYSK definerer i sin mission sin målgruppe til at være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1. år

Undervisningsbeskrivelse 1. år Undervisningsbeskrivelse 1. år Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

ØKONOMISK NYHEDSBREV. Forår 2017

ØKONOMISK NYHEDSBREV. Forår 2017 ØKONOMISK NYHEDSBREV Forår 2017 Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om: Gode konjunkturudsigter for dansk økonomi i 2017 og 2018 - skaber grobund for vækst i de private klinikker.

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere