Ny fokus nye planer ny strategi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fokus nye planer ny strategi?"

Transkript

1 Hovedopgave Lene Gyde Jensen MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen

2 Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame, på Erhvervsakademi Dania i Randers. Opgaven tager udgangspunkt i firmaet Scanbolt, hvor jeg har været i en tre måneders virksomhedspraktik. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Scanbolt for en god og lærerig praktikperiode, Henrik Kristensen, min vejleder, for støtte og hjælp undervejs, og selvfølgelig de kunder, der har svaret på mit spørgeskema, samt Anders Molte og Jens Rasmussen, som har deltaget i mine interviews. Uden deres svar kunne denne opgave ikke være blevet skrevet. Randers, 24. maj 2013 Lene Gyde Jensen a

3 Indhold 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Kildekritik Virksomhedsbeskrivelse Dataindsamling Validitet Reliabilitet Målgruppe Entreprenører Landmænd B-t-B Intern analyse CPV Værdikæde Strategi Værdier PEST Konkurrencesituation Produkt Serviceydelser Logistisk effektivitet Servicedifferentiering Misligholdelse af aftaler Personlig service Pris Distribution Regler for e-handel b

4 16. Promotion Budget Konklusion Perspektivering Litteratur Bilag 1. Spørgeskema Bilag 2. Statistikker fra SPSS Bilag 3. Kommentarer fra spørgeskemaer Bilag 4. Interview med Anders Molte, chef hos Molte og Far Bilag 5. Interview med Jens Rasmussen, maskinfører, C. G. Jensen Bilag 6. Positioneringskort, udstyr Bilag 7. Nyhedsbrev Bilag 8. Uddrag af årsregnskab for Scanbolt ApS, Bilag 9. Budgetforslag c

5 1. Indledning Hos Scanbolt i Randers kan salget deles op i to dele: maskindele og brugte maskiner. I praktikprojektet blev det analyseret, om det kunne betale sig for Scanbolt at ændre strategi og gå væk fra maskinsalg til kun at forhandle maskindele. Dette ville kræve, at afsætningen af maskindele skulle fordobles. Denne stigning kan enten ske ved, at de nuværende kunder køber mere, eller ved at man får nye kunder, men hvordan opnås dette? Det vil blive undersøgt i denne opgave. 2. Problemformulering Det vil i denne opgave blive gennemført en markedsanalyse med henblik på at vurdere, hvordan Scanbolt kan øge salget af maskindele, såvel blandt nuværende som potentielle kunder på det danske marked. Derudfra gives forslag til en ny marketingplan, som ledelsen i Scanbolt kan bruge i deres fremtidige arbejde, ligesom det vurderes, om der skal ændres på virksomhedens overordnede strategi. 3. Metode Der vil i opgaven blive set på både nuværende samt potentielle kunder. Opgaven tager udgangspunkt i en tilfredshedsundersøgelse, gennemført ved hjælp af online spørgeskemaer til nuværende kunder, samt et interview med en entreprenør og en maskinfører, som ikke er kunder hos Scanbolt. De sidste interviews gennemføres for at vurdere, hvad potentielle kunder kunne have behov for, hvis de skulle skifte til Scanbolt, samt hvordan disse bedst nås gennem markedskommunikation. Først vil den gennemførte tilfredshedsundersøgelse samt de kvalitative interviews blive grundigt gennemgået, herunder markedsudvælgelsesprocessen, analysedesignet, samt undersøgelsens validitet og reliabilitet. Derefter laves en segmentering af kundegrundlaget, samt en analyse af Scanbolts målgruppe, herunder deres købsadfærd. 1

6 Dernæst vurderes Scanbolts kernekompetence og CPV, samt værdikæde. Derudover ses der nærmere på firmaets værdier, generiske samt vækst strategi. Der vil blive foretaget en PEST analyse af Scanbolts omverden, samt analyseret på den konkurrencesituation, som virksomheden befinder sig i, ud fra Porters Five Forces, samt vurderet, om de er på Red eller Blue Ocean. Ud fra svarene i undersøgelserne gives forslag til en ny marketingplan for Scanbolt, hvor der ses på fem P er. Ved Product ses der nærmere på PLC-kurven, det undersøges, om sortimentet med fordel kan udvides, virksomhedens leveringsservice og logistiske effektivitet analyseres, og det vurderes, om Scanbolts service kan optimeres i henhold til en abc-analyse af kunder og produkter. Desuden kigges der nærmere på overholdelse af aftaler i forhold til købeloven. Under People vurderes den personlige service i firmaet, herunder motivation ud fra Hackmann/Oldhams Jobegenskabsmodel. Ved Price vurderes, om Scanbolt skal ændre deres prisstrategi overfor kunderne, bl.a. om der skal laves prisdifferentiering. Under Place vurderes det, hvordan webshoppen kan forbedres, også sammenlignet med konkurrenters webshops, ligesom der ses på, hvilke juridiske krav der er til e-handel. Under Promotion inddrages Kotlers ottetrinsmodel for at analysere, hvordan kunderne bedst nås gennem markedskommunikation. Til sidst laves et budget over de foreslåede ændringer i Scanbolts parametermix. 4. Afgrænsning Der er foretaget visse fravalg i denne opgave for at begrænse og indskærpe emnet. Da Scanbolt overvejer at gå væk fra salg af brugte maskiner, er salget af disse ikke taget med i opgaven, og fokus er dermed udelukkende på maskindele. Derudover ses der bort fra det norske marked, så der udelukkende er tale om de danske kunder. Dette er gjort for ikke at brede sig over for stort et emne. Der vil ikke blive foretaget en decideret SWOT analyse, men de fire dele vil indgå under den interne og eksterne analyse. 2

7 Da Scanbolt er en handelsvirksomhed, og altså ikke er indenfor et servicefag, er fokus på de 4 almindelige P er samt People, og der ses dermed bort fra Process og Physical evidence, da de ikke er relevante. Scanbolt er desuden en meget lille virksomhed, som ikke er så formelt opbygget, så organisationstrukturen i firmaet vil heller ikke blive behandlet i denne opgave. Under budget laves der kun et resultatbudget, og der ses dermed bort fra balance og likviditet. Dette skyldes, at der kun er adgang til resultatopgørelsen fra 2011, og det vil derfor være umuligt at give kvalificerede bud på de andre tal. 5. Kildekritik Der er i forbindelse med denne opgave blevet foretaget to dybdegående interviews med folk fra entreprenørbranchen. Deres svar virker troværdige, da de ikke umiddelbart skulle have nogle bagtanker med deres svar. De er ikke kunder hos Scanbolt, kender heller ikke firmaet, og har dermed ikke nogle interesser i firmaet, som skal plejes eller beskyttes. De har derfor svaret ærligt på spørgsmålene. Der er også foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt Scanbolts kunder. Disse kan til gengæld have interesse i at give bestemte svar, både af den postitive og negative slags. Det forventes dog, at der overordnet set er givet svar, der giver en ærlig mening om firmaet. Derudover er der benyttet forskellige internetlinks i opgaven. Der er forsøgt at udvælge kilder, som virker troværdige i deres form, f.eks. Deloitte og Gallup. Scanbolts egen hjemmeside er også brugt, og denne har naturligvis på visse punkter til formål at stille firmaet i et positivt lys. Der er også brugt udtalelser fra Trustpilot, hvor kunderne igen kan have særlige bagtanker bag deres udsagn. Under budgetdelen er der brugt uddrag af Scanbolts årsregnskab fra Da der her er tale om deres officielle regnskab, må dette regnes for at være en troværdig kilde. Endelig er diverse teoribøger fra uddannelsen blevet benyttet, og disse må naturligvis forventes at være troværdige. 3

8 6. Virksomhedsbeskrivelse Scanbolt er en mindre handelsvirksomhed i Randers. Deres salg består af tre dele: dels brugte entreprenørmaskiner, som de klargør og sælger videre, og dels udstyr til disse maskiner, bl.a. et stort udvalg af forskellige skovle, men også hydrauliske hamre, river og hækkeklippere, og så endelig reservedele til maskiner, f.eks. filtre, gummibælter, pakninger og motordele. Salget foregår bl.a. via deres webshop på scanbolt.com, og gennem personligt salg. Lige nu går ledelsen og overvejer at gå væk fra salg af maskiner, og i stedet koncentrere sig om udstyr og reservedele. Dette var også emnet for praktikprojektet, hvor spørgsmålet var, hvor meget salget af maskindele skulle stige for at opnå samme indtjening. Det viste sig, at omsætningen skulle fordobles for at nå de økonomiske mål. Organisationsmæssigt består Scanbolt af de to chefer, Elizabeth og Olivier Monnet, to sælgere på kontoret, samt to-tre mænd på lageret/værkstedet. Fokus er på det daglige arbejde, og der er derfor måske ikke så meget tid til de store strategiske overvejelser. 7. Dataindsamling Til brug i denne opgave er der indsamlet en del primær data, bestående af et spørgeskema til nuværende kunder, samt to dybdegående interviews med entreprenører, som ikke er kunder hos Scanbolt. Først kigges nærmere på spørgeskemaet. Ved spørgeskemaet er der tale om en descriptiv, kvantitativ undersøgelse. Fordelen ved dette er, at de indsamlede data kan indtastes og bearbejdes i et analyseprogram, her SPSS, hvorefter der kan foretages statistiske beregninger. Ulempen er til gengæld, at man ikke kan gå så meget i dybden med svarene, da man ikke får de bagvedliggende årsager til deltagernes svar. Dette spørgeskema er lavet ved hjælp af hjemmesiden Askpeople.dk, og derefter sendt ud til deltagerne pr. mail. 4

9 Når deltagerne skal udvælges, skal man starte med at definere populationen, det vil sige den gruppe, som stikprøven skal udvælges fra. Her er der tale om Scanbolts danske kunder. Der er udtrukket en kundeliste fra firmaets økonomisystem, og kunderne er derefter rangordnet efter, hvornår de sidst har handlet med Scanbolt. Derefter er der udtrukket en stikprøve på 200 personer. Dette antal er valgt, da det skulle give mulighed for at få svar fra en rimelig stor gruppe mennesker, også selvom en del vælger ikke at svare. Det vil være alt for omfattende at lave en totaltælling, hvor hele populationen bliver spurgt. Udvælgelsesmetoden er bevidst udvælgelse, nærmere bestemt bekvemmelighedsudvælgelse, hvor der blot er valgt de første 200 på listen, det vil sige dem, der har handlet med Scanbolt for nylig. Denne metode er både nem og hurtig, men der er stadig tale om et rimeligt repræsentativt udsnit af kunder. Desværre har kun 29 personer valgt at svare på skemaet, og dermed forsvinder noget af det repræsentative. Derfor er der i denne opgave også brugt resultater fra en tidligere spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført under praktikopholdet, på samme måde som det andet spørgeskema. Her svarede 35 personer. Dog er ikke alle spørgsmål de samme, og svarene herfra kan dermed ikke bruges i hele opgaven. Spørgsmålene i skemaerne er i overvejende grad lukkede spørgsmål, hvor deltagerne får nogle svarmuligheder. Der er dog også mulighed for kommentarer ved nogle spørgsmål, ligesom der også er et par åbne spørgsmål. På den måde kan folk komme med deres egne kommentarer, og man får mere dybde i svarene. Derudover er der også nogle skalaspørgsmål, f.eks. bedes kunderne vurdere den personlige service i Scanbolt. Her er der tale om et intervalskala spørgsmål, hvor der er fem svarmuligheder, med et neutralt svar i midten. 1 Der er forsøgt at skabe et naturligt flow gennem skemaet, så rækkefølgen giver mening, og de såkaldte socio-demografiske spørgsmål, det vil sige branche, antal ansatte og beliggenhed, er placeret til sidst. Det er ikke alle, der vil svare på sådanne spørgsmål, og de kan derfor virke som en stopklods, og bør derfor placeres til sidst i skemaet. 1 Bilag 1 5

10 Ved de to dybdegående interviews er der tale om eksplorative og kvalitative undersøgelser. Her gås der mere i dybden, respondenterne kan bedre forklare deres svar, men til gengæld kan svarene ikke databehandles. Det kan være en god idé at have begge slags undersøgelser med for at få et bredere billede af det undersøgte. Den ene deltager er Anders Molte, chef i entreprenørfirmaet Molte og Far på Djursland. Han er valgt, da han passer ind i målgruppen hos Scanbolt, men ikke er kunde i firmaet. Den anden deltager er Jens Rasmussen, som er maskinfører hos entreprenørfirmaet C. G. Jensen. Dette firma er rimeligt stor, og passer dermed ikke helt ind i Scanbolts normale kundegruppe. Han giver dog brugbare svar, og er derfor taget med alligevel. De to mænd er valgt, fordi de ikke er kunde hos Scanbolt, og dermed kan give en indsigt i, hvad der skal gøres for at tiltrække nye kunder. Der er igen tale om en bevidst udvælgelse, da der er brugt personlige kontakter for at finde frem til dem. Spørgsmålene er i stor udstrækning de samme som i spørgeskemaet, dog også nogle spørgsmål om købsadfærd, som ikke ville være så nemme at stille i skemaet. I disse interviews er der, i modsætning til skemaet, mulighed for at uddybe og forklare spørgsmålene ved tvivl Validitet Ved validitet kigger man på undersøgelsens gyldighed måler man de rigtige ting? 2 Statistisk validitet siger, om det er den rigtige stikprøve. De adspurgte, både i interviews og spørgeskema, tilhører målgruppen, men der er som sagt ikke så mange, der har svaret på skemaet. Om dette skyldes, at denne type kunder bare ikke gider spørgeskemaer, eller fordi de måske ikke føler, de får noget ud af at deltage, vides ikke. I det gamle spørgeskema kunne deltagerne vinde en æske chokolade, og her var deltagelsen højere. Ved begrebsvaliditet ses på, om deltagerne opfatter spørgsmålene rigtigt. Ved et spørgeskema kan der naturligvis ikke gives de store forklaringer på spørgsmålene, dog 2 Hollensen, Svend, 2011, s

11 svarer folk rimeligt ens, så man må formode, de har forstået spørgsmålene korrekt. Dog kan der være forvirring ved spørgsmålet om antal ansatte, da nogle folk tæller dem selv, altså chefen med, mens andre ikke gør det. Ved intern validitet ser man på, om eksterne faktorer kan have indflydelse på svarene. Nogle respondenter svarer generelt ret negativt i spørgeskemaet. Dette kan evt. skyldes, at de for nylig har haft en dårlig oplevelse med Scanbolt, måske har de haft problemer med leveringen eller bestillingen, og derfor er de meget påvirket i deres svar. Til gengæld kan en nylig, god oplevelse smitte positivt af på svarene. Endelig er der den eksterne validitet får man de samme svar hver gang? Det ses, at folk svarer rimeligt ens på begge spørgeskemaer og de to interviews, også selvom der er tale om forskellige folk, så det må konkluderes, at der er ekstern validitet Reliabilitet Reliabilitet ser på, om der er tillid til svarene. 3 Bl.a. ses på, om måleinstrumentet er godt nok, det vil sige spørgeskemaet og spørgsmålene til dybdeinterviews. Ved spørgeskemaet ses, at nogle deltagere vælger at springe nogle spørgsmål over, og der opstår dermed problemer med non-respons. Dette er dog ikke et udpræget problem. Samtidig ses på, om dataindsamlingen er god nok, om det er de rigtige, der bliver spurgt. Det er som sagt folk fra målgruppen, der har fået spørgsmålene, men det er naturligvis et problem, at kun en lille del har valgt at svare. Der kunne måske godt være gjort en ekstra indsats for at få flere svar, f.eks. ved hjælp af en konkurrence. Endelig ses på databehandlingen. Denne foregår i programmet SPSS, og her kan naturligvis opstå fejl, bl.a. ved indtastning, men dette forsøges at undgås. Overordnet set må man sige, at det er et problem med den lave svarprocent, men ved hjælp af tidligere spørgeskema samt de to dybdeinterviews opnås alligevel svar fra en 3 Hollensen, Svend, 2011, s

12 repræsentativ gruppe, som giver et godt indblik i kundegruppens holdninger og meninger om emnet. Svarene fra undersøgelserne vil blive gennemgået og anvendt igennem resten af opgaven. 8. Målgruppe Der vil nu blive kigget nærmere på Scanbolts kundegrundlag. Her tages der udgangspunkt i de to spørgeskemaer. 4 I det nye spørgeskema er der som sagt 29 respondenter. Størstedelen af dem svarer, at de handler med Scanbolt i forbindelse med deres erhverv. Herunder er den største gruppe entreprenører 24% af alle besvarelser. Dernæst kommer landmænd, maskinstationer, mekanikere, og til sidst en enkelt tømrer samt en person indenfor solcelle branchen. De private kunder udgør dog også en større del, og her må man formode, at disse kunder bor på landet, og dermed kan sammensættes med landmændene der er nok ikke så mange private kunder i villakvarterne og inde i de større byer. Denne sammensætning af kunderne går igen i den gamle undersøgelse. Her skal det dog nævnes, at halvdelen af respondenterne er nordmænd, og hos dem udgøres den største kundegruppe af private folk, som bor langt ude på landet, og derfor har brug for egne entreprenørmaskiner, f.eks. når vejene skal ryddes om vinteren, og grøfterne skal renses. Men blandt de danske kunder er der ingen tvivl om, at den største kundegruppe er entreprenørerne, efterfulgt af landmændene og de private. Hvis man kigger på, hvor henne i landet, kunderne kommer fra, giver de to undersøgelser ikke nogle præcise svar, andet end at kunderne er spredt ud over hele landet. Der er både kunder fra Sjælland, Fyn og Jylland. Dog er det bemærkelsesværdigt, at ingen af respondenterne er fra lokalområdet, det vil sige Randers og Kronjylland. Dette kunne dermed godt være en gruppe, som Scanbolt 4 Bilag 2, tabel

13 kunne satse noget mere på i fremtiden. Fordelen for Scanbolt ville være, at de vil have nem adgang til disse kunder, både gennem annoncering i lokale medier, men også ved at udnytte deres kontakter i lokalområdet til at få kontakt med gruppen, mens fordelen for kunderne ville være, at de kunne spare et betragteligt beløb samt tid på fragt ved at handle med en lokal forhandler. Det ville også være nemt for de lokale kunder at tage hen og besøge virksomheden, og dermed få en mere personlig betjening, samt se varerne i virkeligheden inden et køb, og ikke blot på nettet. Men åbenbart kender de lokale entreprenører o.lign. ikke til Scanbolt, og opgaven er derfor at gøre mere opmærksom på sig selv i nærområdet. Scanbolt har da også selv bemærket, at de ikke har så mange lokale kunder, og har derfor selv overvejet at gøre en større indsats for at tiltrække denne gruppe, bl.a. gennem annoncering i lokalaviser. Der kan også ses på kundernes størrelse. Her er fokus på antal ansatte i firmaerne. Det ses, at der er tale om mindre virksomheder, ofte med kun en eller få ansatte, og kun to respondenter en fra hver undersøgelse siger, at de har over tyve ansatte. Måske skyldes dette, at de store virksomheder i større grad køber hos de originale og store leverandører, eller direkte hos maskinproducenterne, f.eks. Volvo og JCB, mens de små virksomheder foretrækker at købe hos en mindre leverandør, dels fordi deres økonomiske midler måske ikke rækker til at købe dyre mærkevarer, men også fordi de føler sig mere trygge hos en mindre handelspartner. Endelig er der blevet undersøgt, hvor ofte kunderne køber hos Scanbolt. Her ses det, at hele 52% af respondenterne kun har handlet hos Scanbolt en enkelt gang, mens 24% siger to gange, og kun en person siger, at han har handlet der mere end tre gange. Kunderne vender dermed ikke tilbage til Scanbolt, og dette er naturligvis et meget stort problem. Hvis salget af maskindele skal stige, vil det jo bl.a. kræve, at de nuværende kunder køber varer noget oftere. Hvad årsagen er til, at kunderne ikke vender tilbage, vil blive undersøgt nærmere igennem hele opgaven. Det ses altså, at kunderne hos Scanbolt kommer fra en del forskellige brancher. Derfor kan man også dele dem ind i forskellige segmenter. Et segment er en ensartet gruppe kunder, som har samme type behov, og har andre ens karakteristika. Det kan f.eks. 9

14 være, at de bor i samme område, kommer fra samme erhverv, har samme købsadfærd eller holdninger. I dette tilfælde vil det være naturligt at dele op efter erhverv, det vil sige demografi. Muligvis har kunderne fra samme erhverv også nogenlunde samme behov, da de f.eks. har samme type maskiner i deres virksomhed, og bruger deres maskiner i nogenlunde samme omfang. Man kan f.eks. godt tænke sig, at entreprenørerne har flere maskiner end f.eks. landmændene, ligesom deres maskinparker er forskellige i sammensætning og type. Samtidig kan købsadfærden hos de private kunder og erhvervskunderne også være forskellig. Segmenterne kan dog også deles op efter geografi. F.eks. har Scanbolt både kunder i Danmark og Norge. Desuden har de som sagt ikke så stort et kundegrundlag i lokalområdet omkring Randers, og dette kunne eventuelt være et segment at satse på fremover. Der er visse krav til et segment: det skal være målbart, profitabelt, tilgængeligt og differentierbart, altså kunne adskilles fra andre segmenter. Hvis kunderne i Scanbolt deles ind efter branche, og man bl.a. har segmentet entreprenører, landmænd og maskinstationer, vil disse segmenter opfylde kravene. Dog skal det siges, at enkelte kunder går ind over to eller flere brancher, f.eks. både entreprenør og maskinstation. Når kunderne er delt ind i segmenter, kan man udvælge sig nogle af dem, og gøre dem til sin målgruppe. Derefter kan man gå i gang med positionering, hvor man sammensætter en marketingplan, der passer til målgruppens behov. I Scanbolt vil entreprenører og landmænd være to oplagte målgrupper. Der vil derfor nu blive givet en nærmere karakteristika af disse to grupper Entreprenører Som sagt er det især de mindre entreprenørvirksomheder, som handler hos Scanbolt. Den lille entreprenør er ofte beliggende ude på landet, og arbejder med mindre opgaver, som f.eks. udgravninger, fundamenter og indkørsler for private kunder. Han er ofte også autoriseret kloakmester. Der er ikke så mange ansatte i firmaet. Det er chefen, der oftest tager beslutningen om indkøb af maskiner og andet materiel. 10

15 Firmaet har et mindre udbud af maskiner, og skal derfor ikke købe nyt så tit, men der skal oftere købes udstyr og især reservedele. Chefen har en håndværksuddannelse, der ikke er så lang. Typemæssigt kan man sige, at entreprenøren tilhører det såkaldte individorienterede segment i GallupKompasset. 5 Privat læser han de lokale aviser og hører lokalradio. Han får dog også information fra diverse fagblade for entreprenører, f.eks. MaskinTeknik og Maskinstationbladet. Han er ikke så boglig anlagt, og interesserer sig meget for biler, motorer, teknik og gør-det-selv projekter. Entreprenørbranchen er i disse år, ligesom resten af landet, ramt af den finansielle krise. Mange virksomheder er gået konkurs de sidste par år, ligesom kapitalgrundlaget i virksomhederne er i den mindre ende. 6 Dette kan bl.a. betyde, at firmaerne ikke har råd til at investere i nye maskiner, og derfor beholder de gamle lidt længere, hvorfor behovet efter maskindele stiger. Fremtiden for branchen ser dog lidt lysere ud, bl.a. på grund af genindførelsen af BoligJob-ordningen, hvor folk kan få et skattefradrag på lønomkostningerne, hvis de skal have renoveret deres bolig eller sommerhus. Dette skaber mulighed for en vækst i hele byggebranchen Landmænd Under denne gruppe hører også privatkunderne, som i overvejende grad må forventes at være bosat på landet. Landmændene hører typemæssigt ind i samme segment som entreprenørerne. De bor naturligvis ude på landet, og får deres nyheder fra de lokale medier samt fagblade fra branchen. De har ofte ikke så mange ansatte på deres gårde, og træffer selv beslutningerne, når der skal købes maskiner og maskindele. De har ikke brug for så mange maskiner som entreprenørerne, og nogle maskiner lejer de hos maskinstationer i stedet for selv at eje dem. Tendensen i landbruget de seneste år er, at der bliver færre, men større bedrifter. 7 Man kan sagtens forestille sig, at jo større bedrifterne bliver, jo større er Udgivelser/Publikationer/Real_estate/Deloitte-Byggebranche-analyse-2012.pdf /Landbruigsproduktion2012.ashx, s

16 sandsynligheden for, at landmændene vælger at købe maskiner selv i stedet for at leje igennem maskinstationerne. Landmændene er meget afhængige af love fra Folketinget og EU, f.eks. når det gælder påvirkningen af miljøet. Derudover er udviklingen i verdens fødevarepriser af stor betydning. Disse er steget en del de seneste år, og dette er naturligvis godt for landmændene. 8 Men ligesom alle andre brancher har landbruget også været hårdt ramt af finanskrisen, og ofte høres historier i medierne om landmænd, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, og bl.a. har problemer med at låne penge i bankerne til nye investeringer. Det skal nævnes, at denne kundegruppe især er stor blandt nordmænd, og måske ikke så stor blandt de danske kunder. Til gengæld ville det være en god gruppe at satse mere på fremover, især da man har ekspertisen fra de norske kunder. En mindre kundegruppe, som hænger lidt sammen med landmændene, er maskinstationerne. Hvis det går godt i landbruget, stiger efterspørgslen efter maskinstationer. Nogle maskinstationer udfører, udover landbrugsarbejde, også entreprenørarbejde. Deres maskinpark er ofte større end de to andre nævnte gruppers. Maskinstationerne er meget naturligt beliggende ude på landet. Deres struktur minder meget om entreprenørerne, det vil sige også måden, hvorpå de køber maskiner og finder information B-t-B Når det drejer sig om de danske kunder, er der altså i overvejende grad tale om andre virksomheder, det vil sige, at man befinder sig på B-t-B markedet. Men hvad er typisk for dette marked? Der findes en del punkter, hvor B-t-B adskiller sig fra B-t-C markedet. 9 F.eks. er der ikke nær så mange kunder på B-t-B markedet. Til gengæld er kunderne større, og køber ind 8 medatstige.htm?fag=a 9 Kotler, Philip, 2009, s

17 for større beløb, da det drejer sig om varer til deres virksomhed. De enkelte kunder har altså mere magt hver især, end de har på B-t-C markedet. Kunderne er også mere professionelle end forbrugerne, i større firmaer kan der være ansat deciderede indkøbere, som er vant til at forhandle om priser osv., og hvis der er tale om store køb, kan der blive tale om mange forhandlinger og samtaler frem og tilbage. Endelig er der tale om en afledt efterspørgsel, forstået på den måde, at jo større efterspørgsel der er efter kundernes egne varer, måske fra forbrugere, jo større er deres egen efterspørgsel efter varer. Hvis entreprenørerne har ordrebogen fuld, stiger deres behov for ekstra skovle, nye filtre osv. Scanbolts varer sælges til det industrielle marked der er ikke tale om råvarer, men dog varer, som indgår som en vigtig del i kundernes produktion. At der er tale om B-t-B kunder har stor betydning for mange aspekter i Scanbolts salg, f.eks. promotiondelen, hvor ikke alle kontaktformer passer lige godt til disse kunder. Mere om dette senere. Det har også betydning for kundernes købsadfærd. Under købsadfærd hører bl.a. deltagerne i købsprocessen. På B-t-B markedet kaldes dette også købscentret. Dette kan bestå af mange forskellige deltagere antallet afhænger bl.a. af type køb, samt hvor stor virksomheden er. Hvis der f.eks. er tale om indkøb af en ny skovl, måske en helt ny slags, eller er rimelig dyr udgave, kan der være en del inde over beslutningen. Her vil det ofte være chefen, som er både initiativtager, beslutningstager og disponent, det vil sige den, der gennemfører købet. Andre ansatte i virksomheden, f.eks. den person, der til daglig bruger maskinen, kan dog også have indflydelse denne person kan både være initiativtager, influent, og i hvert fald konsument, altså ham, som skal bruge varen til daglig. Ligeledes kan folk udenfor virksomheden kolleger og samarbejdspartnere være inde over som influenter, der kommer med gode råd og erfaringer. Men den endelige beslutning tages af chefen i virksomheden. Hvis der derimod er tale om mindre reservedele til maskinerne, f.eks. pakninger eller hydraulikslanger, kan personen, der arbejder med maskinen til daglig, spille en meget 13

18 større rolle. Det ses på interviewet med Jens Rasmussen, maskinfører hos C. G. Jensen, som fortæller, at når der mangler disse varer, står han ofte selv for købet. 10 Han er dermed både konsument, initiativtager, beslutningstager og disponent, og der er muligvis ikke så mange andre inde over købet. Det skal dog siges, at C. G. Jensen er et større entreprenørfirma, med over 100 ansatte, og måske dermed ikke en typisk kunde hos Scanbolt, men samme fremgangsmåde kunne dog godt forekomme også hos mindre firmaer. Den sidste mulige deltager i købsprocessen, informationsvogteren, det være sig f.eks. en sekretær, er muligvis ikke rigtigt til stede, når man taler om mindre virksomheder som disse. Her er det chefen selv, som må vurdere, hvad han ikke vil have informationer om, bl.a. gennem nyhedsmails og direct mails fra leverandører. Det er dermed ikke nok, kun at henvende sin promotion mod cheferne i firmaet de ansatte spiller også en stor rolle, når købsbeslutningen skal tages. Under købsadfærd findes også købstyper. Her er der igen forskel på, om der er tale om udstyr eller reservedele. Hvis man tager det sidste, er der ofte tale om rutinekøb, som ikke kræver de store overvejelser. Kundernes maskiner går i stykker, og der skal hurtigst muligt købes en ny reservedel, som kan erstatte den gamle. Der er ikke tid til den helt store informationssøgning og sammenligning af leverandører, for jo længere tid, maskinen står stille, jo flere penge er tabt. Der er måske heller ikke de store overvejelser om mærket, da man køber det samme, som sad i maskinen i forvejen. Man går derfor ofte til den samme leverandør, som man plejer. Det er nemt og hurtigt. Man kan dog også overveje at skifte leverandør, hvis andre kan tilbyde bedre og billigere produkter, måske også med hurtigere levering, se interview med Anders Molte fra entreprenørfirmaet Molte og Far. 11 Hvis der derimod er tale om dyrere og større produkter, f.eks. en ny slags skovl, kan der blive tale om flere overvejelser, hvor der søges flere informationer og forskellige 10 Bilag 5 11 Bilag 4 14

19 leverandører sammenlignes. Her kan der altså være tale om et såkaldt nykøb. Det afhænger dog meget af varens betydning og værdi for kunden. Her kan man kigge på Kraljics Købsmodel - en matrix med fire dele, som inddeles efter markedets kompleksitet samt købets værdi. 12 At købe maskindele er ikke særligt komplekst. Det er ofte et køb, man har foretaget før, man har stor viden på området, og da der findes en lang række af mulige leverandører, er man ikke afhængig af blot en sælger, og der er derfor ikke den store leveringsrisiko. Når det gælder værdien, kan der som sagt både være tale om små og store værdipåvirkninger. Hvis værdien er lille, er der tale om ukritiske varer, uden de store overvejelser. Det kunne f.eks. være køb af hydraulikslanger og pakninger. Og hvis købet som sagt drejer sig om en stor, ny skovl, kan værdien være større, og der er så tale om volumenvarer, hvor informationssøgningen og leverandørsammenligningerne er større, og hvor der indhentes tilbud fra forskellige forhandlere. Der er altså stor forskel på, om man skal købe mindre reservedele, som er knap så stor en investering, men til gengæld skal bruges her og nu, eller om der er tale om lidt større køb af nyt udstyr. Der er derfor brug for to forskellige strategier for at nå kunderne, bl.a. når det gælder promotion. Som det ses af de to foretagede interviews, køber kunderne dog ofte hos dem, de plejer, da dette er det nemmeste. Det ses også, at personlige relationer også spiller ind. F.eks. køber Anders Molte gerne sine varer igennem AE Maskiner i Ørsted, enten direkte hos dem, eller ved at de indhenter tilbud for ham. Han siger selv, at han oftest benytter dem, da han kender ejeren personligt. 13 Det gør det svært for andre leverandører at komme i betragtning. Så selvom kvaliteten hos Scanbolt er i top, prisen i bund, og leveringen hurtig, er det ikke altid de rationelle argumenter, der tæller. 12 Christiansen, Poul Erik, 2010, s Bilag 4 15

20 9. Intern analyse 9.1. CPV Når målgruppen er defineret, kan man gå videre med at kigge på, hvilke behov, disse kunder har. Her kan man kigge nærmere på CPV, altså Customer Perceived Value, eller den værdi, kunden mener, Scanbolts produkter bør have. I spørgeskemaet bliver respondenterne spurgt, hvilke tre ting, de synes, er de vigtigste ved valg af leverandør. Hele 83% svarer, at pris er vigtig, mens 76% nævner kvaliteten. 14 På tredjepladsen kommer service, og derefter hurtig levering. Hos Anders Molte og Jens Rasmussen er det også pris, kvalitet og hurtig levering, der er de vigtigste faktorer. Når man kigger på CPV, kan det deles op i fordele og omkostninger for kunden. Under fordele hører kvalitet og service. Det er naturligvis vigtigt for kunderne, at kvaliteten er i top, hvis de skal købe produkterne. Varerne skal bruges i kundernes daglige arbejde, og skal dermed kunne holde til noget. Ligeledes er det vigtigt, at servicen fungerer. Det kan både være den personlige service, man får, når man kontakter firmaet, det kan være diverse tillægsydelser, men også, at der er tale om hurtig levering. Her nævner både Jens Rasmussen og Anders Molte, at den hurtige levering, gerne dag-til-dag, har stor betydning, især når det drejer sig om reservedele, som skal bruges her og nu, fordi ens maskine er brudt sammen. Jo længere tid, der går, inden man får varen, jo længere tid skal maskinen stå stille, og det kan koste mange penge. Anders Molte siger, at når det drejer sig om mindre og knap så dyre ting, det kunne f.eks. være hydraulikslanger, er hurtig levering ofte vigtigere end prisen, mens det ved de dyrere ting, f.eks. nye skovle, godt kan betale sig at købe et sted med lidt længere leveringstid, og så spare nogle penge. 15 Under fordele hører også mærker, men dette er åbenbart ikke noget, kunderne hos Scanbolt interesserer sig så meget for. Dog kan man godt forestille sig nogle kunder, som synes, det er vigtigt at købe de originale mærker til deres maskiner. Har de f.eks. en maskine fra Volvo, vil de gerne have maskindele fra samme fabrikant. Hos Scanbolt 14 Bilag 2, tabel Bilag 4 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Bemærkning Kasper Qvist

Læs mere

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management. Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen

Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management. Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen Omverden analyse Strategisk analyse Forandringsbehov Strategisk intension Strategiske

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

NEWS. LejNu skifter profil og navn. så det nu er muligt at bruge private labels og at etablere WebShop løsninger på egen hjemmeside.

NEWS. LejNu skifter profil og navn. så det nu er muligt at bruge private labels og at etablere WebShop løsninger på egen hjemmeside. LejNu skifter profil og navn Af Susanne Friis, Salgs- og marketingchef Som det ses i lederen på side 2, er der sket mange ting i LejNu/XyCon igennem det sidste år. Ændringerne har gjort, at vores navn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Forretningsudvikling i praksis - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Om Vinderstrategi A/S Vinderstrategi A/S eksistensgrundlag er at tilbyde større virksomheder og vækstvirksomheder en skarpere

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER 2 Glamsbjerg Maskin Center VELKOMMEN TIL GLAMSBJERG MASKIN CENTER Finn Banke, Indehaver Uddannet maskiningeniør, og har mere end 25 års erfaring med landbrugsmaskiner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB Målgrupper 2 B-t-B Nordic 3 Oms 3,9b JYSK CUSTOMER PROMISES 4 JYSK VALUES 5 Den gode sælger 6 1 MÅLGRUPPER JYSK er for alle JYSK definerer i sin mission sin målgruppe til at være

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Find dine kernekunder

Find dine kernekunder Find dine kernekunder Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet med

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin Ambassadør Fast kunde 1. gangskøber Varmt emne Totalmarked Emne Målgruppe(r) Fig. 4.1 Salgstrappens syv trin 29 Fig. 4.2 Segmentering udvælgelse af mål grup pe (r) 30 Moderne Individorienterede Fællesskabsorienterede

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere