UNDERVISERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring"

Transkript

1 UNDERVISERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

2 UNDERVISERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse med program for Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. For mere information om formål, målgrupper og indhold i programmet Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, se Hæftet henvender sig til alle kommuner og er en videreudvikling af materialet fra Projekt Transfer Udvikling af transfer til AMU efteruddannelse, som Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole i et samarbejde med Aalborg Handelsskole gennemførte i perioden Læs om dette på Yderligere kvalifikation af materialet har projektleder Rasmus Borup Kristiansen fra Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, professor i voksenpædagogik Bjarne Wahlgren og chefkonsulent Rene Rundahl fra konsulentvirksomheden Rundahl bidraget med. Endvidere har de deltagende kommuner, plejehjem og uddannelsesinstitutioner bidraget med værdifulde kommentarer og input.

3 02 >> 03 Indhold Introduktion til transfer fra læring til praksis...04 Før, under og efter undervisningen...04 Tre forhold fremmer transfer...05 Kom godt fra start...06 Analysefasen...08 Før...10 Under...11 Efter...14 Bilag 1: Opgaver til arbejdshæftet Bilag 2: Læringskontrakt og samtalebooking Bilag 3: Refleksionslogbog Bilag 4: Erfaringslogbog

4 UNDERVISERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Introduktion til transfer fra læring til praksis Et plejehjem skal udvikle deres praksis i forhold til et udvalgt område. Du skal sammen med plejehjemmets ledere og medarbejdere finde ud af, hvad de skal kunne for at ændre praksis. Et godt udviklingsforløb har fokus på motivation, kompetencer til og muligheder for at gøre noget anderledes. Når der er brug for nye kompetencer, er det vigtigt, at kompetenceudviklingsforløbet har fokus på, at deltagerne overfører og anvender det lærte i praksis. Overførelse af kompetencer lært i én situation til anvendelse i en anden kaldes transfer. De nye kompetencer som du præsenterer i undervisningen, og som umiddelbart virker indlysende og brugbare, kan vise sig svære at anvende i daglige arbejdsopgaver. Dette hæfte indeholder aktiviteter og opgaver, du skal udføre for at fremme transfer og derved medvirke til, at plejehjemmets udvikling bliver succesfuld. Før, under og efter undervisningen For at fremme transfer er det vigtigt, at udviklingsforløbet er en proces, der begynder før undervisningen, inddrager det, der sker i undervisningen, og omfatter anvendelsen af det lærte efter undervisningen. Som underviser sætter du sammen med plejehjemslederne rammen for undervisningen allerede i analyse-fasen Læringen begynder i før-fasen, dvs. inden undervisningen Læringen kobles til praksis og egne arbejdsudfordringer i under-fasen, dvs. i undervisningen Læringen bringes i anvendelse i efter-fasen, dvs. efter undervisningen Figuren herunder illustrerer, at der skal bruges energi både før, under og efter det konkrete Det, der sker før og efter undervisningen, er mindst lige så vigtigt som det, der sker i undervisningen!

5 04 >> 05 undervisningsforløb, hvis det lærte med succes skal omsættes i praksis 1. Det skal ses som en glidende proces, og fordelingen skal betragtes som vejledende. Det tager således ikke nødvendigvis 40% af din eller andres tid i fx før-fasen nogle gange vil det tage kortere eller længere tid afhængig af emnet, deltagerne, jeres organisationen, læringskulturen osv. Hvis I vil opnå effekt er det vigtigste, at I afsætter den nødvendige tid hele vejen igennem forløbet. Før 35-40% Under 20% Efter 40-45% Tre forhold fremmer transfer I det gode udviklingsforløb er der tre forhold, som medvirker til at fremme transfer: Personlige faktorer den enkelte ved, hvorfor og hvordan vedkommende skal arbejde på at gøre noget anderledes Faktorer knyttet til undervisningen undervisningen er praksisnær og direkte relateret til det, den enkelte skal gøre anderledes i arbejdssituationen Faktorer knyttet til situationen, hvor det lærte skal anvendes organisationen er klar til at anvende det lærte og sikre, at de nye kompetencer faktisk anvendes Læring og kompetenceudvikling finder ikke kun sted på det konkrete uddannelsesforløb, men også i den daglige praksis. I arbejdshæftet til lederne er det derfor understreget, at det er vigtigt at have fokus rettet på organisationens læringsmiljø generelt (de muligheder for læring, der rummes i de materielle og sociale omgivelser). Læring finder sted i et samspil mellem den enkelte medarbejder og de sociale grupper og processer på arbejdspladsen. Et opmærksomhedspunkt for lederen og plejehjemmet som helhed er derfor fx de rammer, der er for både uformel læring; fx sparring mellem kollegaer, og utilsigtet læring; den læring der finder sted gennem det daglige samvær, uden at læringen er tilstræbt eller planlagt. 1 >> Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M. & Wallace, F. (2005). Implementation Research: A Synthesis of the Literature. Og Brinkerhoff, Robert O. & Apking, Anne M. Performance Improvement Volume 43, Issue 8, pages 42 44, September (2004).

6 UNDERVISERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Kom godt fra start Dette arbejdshæfte er udviklet som supplement til arbejdshæfterne målrettet henholdsvis lederen og deltagerne. Hæftet giver dig information om og inspiration til, hvordan du understøtter dit arbejde med kompetenceudviklingsforløbet. Udover før-, under- og efter-fasen gennemgår plejehjemmet, du som underviser og evt. din uddannelsesleder en analysefase, som forbereder det gode udviklingsforløb. Du kan også have en rolle i efter-fasen, hvor deltagerne implementerer de nye kompetencer i plejehjemmets praksis. For hver fase finder du i bilag 1 konkrete opgaver, som består af en række spørgsmål. Opgaveløsningerne er beskrevet her i arbejdshæftet. Arbejdsspørgsmålenes numre refererer til numrene på figuren over det samlede forløb (se næste side). Opgaverne hjælper dig med at planlægge og gennemføre kompetenceudviklingsforløbet. Nogle opgaver beder dig besvare spørgsmål, andre opfordrer til, at du overvejer særlige emner eller faciliterer deltagernes arbejde med fx evaluering af undervisningen. Tilsvarende arbejder lederne og deltagerne med opgaver i relation til deres forestående udviklingsforløb. Inden du går i gang, bør du sætte dig ind i deltagernes arbejdshæfte. God fornøjelse!

7 06 >> 07 ANALYSE FØR UNDER EFTER VARIGHED CA. 1 2 MDR. VARIGHED CA. 1 2 MDR. VARIGHED CA. 1 3 MDR. VARIGHED > DELTAGER LÆRINGS- SAMTALE LÆRINGS- KONTRAKT 4 1. OPFØLGNINGS- SAMTALE 2. OPFØLGNINGS- SAMTALE 5 3. OPFØLGNINGS- SAMTALE LEDER SAMTALE UNDERVISER

8 UNDERVISERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb ANALYSEFASEN Forberedelse af det effektive udviklingsforløb I Analysefasen drøfter plejehjemmet og uddannelsesinstitutionen deres forventninger til, hvad plejehjemmet ønsker at få ud af udviklingsforløbet, og hvordan alle parter kan fremme transfer og implementering af de nye kompetencer. Plejehjem og uddannelsesinstitution indgår en aftale om et kompetenceudviklingsforløb, som danner grundlag for dit arbejde som underviser. Eksempler på emner i aftalen mellem plejehjem og uddannelsessted Behovsafklaring: Vision, formål, rammer og mål, kompetenceudviklingsbehov Målgruppen Tidligere kompetenceudviklingsforløb Modeller for uddannelsesforløbet Læringsprocesser: Deltagernes forudsætninger, undervisernes rammer, metoder Praktisk: Skal der holdes kickoff-møde, møde mellem ledere og deltagere, udarbejdelse af cases/praksisfortællinger, evalueringsaktiviteter?

9 08 >> 09 FAKTA >> Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 1 (uddrag) Uddannelsesindsatsen har til formål i kombination med beskæftigelse og uddannelse efter anden lovgivning at dække samfundets behov for grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse skal; 1. bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. 2. medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. 3. give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetence som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Forskel mellem AMU-kursus og indtægtsdækket virksomhed Arbejdsmarkedsuddannelser skal have et alment relevant uddannelsesindhold, der kan anvendes på tværs af forskellige virksomheder. I undervisningen kan der inddrages cases fra en eller flere konkrete virksomheder. Det er dog en grundlæggende forudsætning: 1. at det centralt godkendte handlingsorienterede uddannelsesmål nås 2. at undervisningen bevarer et alment relevant indhold 3. at undervisningen ikke får karakter af konsulenthjælp eller lignende rettet mod den enkelte virksomheds specifikke forhold. Konsulentydelser, der ikke er en forudsætning for gennemførelse af AMU, afregnes som indtægtsdækket virksomhed.

10 UNDERVISERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Forberedelse til samtalen med lederen Du skal forberede dig til samtalen med lederen om, hvad det konkrete faglige indhold i kompetenceudviklingsforløbet skal være. Det faglige indhold skal være baseret på den aktuelt bedste viden på området. Du og lederen holder en samtale om, hvordan det konkrete kompetenceudviklingsforløb skal gennemføres. Lederen har svaret på en række spørgsmål, som du kan bruge til at forberede dig til samtalen (se Opgave 1). For at opnå relevant viden om plejehjemmets behov kan du fx: Besøge plejehjemmet og observere praksis Indsamle viden via fx fokusgruppeinterviews eller spørgeskemaer Bede plejehjemmet og medarbejdere om cases og praksisfortællinger Med afsæt i din viden om det faglige indhold, plejehjemmets behov og samtalen med lederen formulerer du en klar beskrivelse for hele udviklingsforløbet tiltænkt både plejehjemmets leder og deltagerne. Beskrivelsen kan indeholde refleksioner over forløbets opbygning, de forventede erhvervede kompetencer, og hvordan de bringes i anvendelse i den daglige praksis på plejehjemmet.

11 10 >> 11 FØR Det effektive udviklingsforløb I før-fasen planlægger du selve undervisningen. Undervisningens form og indhold skal styrke transfer, dvs. at deltagerne anvender det, de lærer i udviklingsforløbet. Transfer øges, hvis deltagerne bliver inddraget i at fastlægge mål for deres læring. Derfor skal du i planlægningen af selve undervisningsforløbet inddrage læringskontrakten (se bilag 2, læringskontrakten) mellem lederen og deltagerne. Du styrker transfer ved at planlægge undervisningen som et split-forløb med praksisfaser mellem de enkelte undervisningsmoduler. Dette giver deltagerne allerede i under-fasen mulighed for at afprøve det lærte i praksis, og der opstår en vekselvirkning mellem undervisning og arbejdspraksis. Sammenhæng mellem læring og praksis I et succesfuldt udviklingsforløb er der sammenhæng mellem indholdet i undervisningsforløbet og plejehjemmets opgaver. Jo tydeligere deltagerne ser behovet for udvikling og dermed anvendelsessituationen for sig, des mere transfer. FAKTA >> For den indholdsmæssige sammenhæng gælder det, at: Jo mere læringssituationen ligner praksis, des mere transfer Jo flere elementer/eksempler fra praksis, som indgår i undervisningen, des mere transfer Jo tydeligere den teoretiske viden der i undervisningen bliver oversat til praktiske anvendelser, des mere transfer Når du planlægger de enkelte undervisningsmoduler, kan du tage udgangspunkt i samme overvejelser, du har gjort dig ved planlægningen af hele forløbet (se Opgave 2 og 3). Til hvert undervisningsmodul skal deltagerne have tid til aktiviteterne i Opgave 4.

12 UNDERVISERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb UNDER Det effektive undervisningsforløb Arbejdet med under-fasen skal ruste deltagerne til at koble undervisningen til praksis og deres arbejdsudfordringer. Deltagerne skal gennem undervisningen motiveres til at overveje, hvordan de vil bruge den nye viden og de nye kompetencer i arbejdssituationen for at holde fokus på målene. Underviserens betydning En god underviser skaber en relation til deltagerne. Det betyder gensidig anerkendelse, og at underviseren ser og forstår deltagerens udgangspunkt for at lære nyt. Følgende forhold har stor betydning for relationen mellem underviser og deltagerne - og for transfer: Underviserens involvering i og kendskab til arbejdssituationen Underviserens inddragelse af eksempler fra arbejdssituationen til at eksemplificere teorien Underviserens dialog med deltagerne om, hvordan det lærte anvendes i praksis At anvende det lærte En forudsætning for transfer er, at deltagerne faktisk har lært det stof, de efterfølgende skal anvende. For at deltagerne kan anvende det lærte, er det nødvendigt at bruge tid på øvelse og fordybelse. Ud fra et transfersynspunkt er det vigtigere at lære i dybden end at nå det hele. Jo bedre deltagerne mestrer det, de har lært, des større er sandsynligheden for, at de anvender det.

13 12 >> 13 Sammenhæng mellem undervisning og arbejdssituation Mellem de enkelte undervisningsmoduler opfordrer du deltagerne til at reflektere over og træne transfer ved hjælp af en refleksionslogbog (se bilag 3). Refleksionslogbogen danner udgangspunkt for en diskussion i begyndelsen af næste undervisningsmodul om deltagernes erfaringer med transfer. I logbogen noterer deltagerne: Hvad af det lærte har de anvendt og hvordan? Beskrivelse af et eksempel på, hvordan deltagerne har anvendt det lærte og med hvilket resultat? Hvad skal deltageren drøfte med lederen ift. anvendelsen? I slutningen af hvert undervisningsmodul skal du sikre, at deltagerne forstår det lærte, og at de ved, hvordan de kan anvende og afprøve det i deres arbejdspraksis. Derfor skal de reflektere over det gennemgåede stof i den sidste undervisningsgang. Du finder inspiration i Opgave 4. På baggrund af dine diskussioner med deltagerne i undervisningssituationen reflekterer du løbende over, hvorvidt du bør justere undervisningen. Det kan du gøre ved hjælp af spørgsmålene i Opgave 5.

14 UNDERVISERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Generel og specifik transfer I forbindelse med begrebet transfer findes både specifik og generel transfer. Specifik transfer knytter sig til en bestemt færdighed/kunnen. Specifik transfer betyder, at deltagerne kan bruge det lærte i arbejdssituationer, der har stor lighed med læringssituationen. Generel transfer knytter sig til læringen af generelle regler/teoretisk viden. Generel transfer betyder, at deltagerne kan anvende det lærte i situationer, som adskiller sig fra læringssituationen. FAKTA >> Specifik transfer styrkes ved At undervisningens indhold har arbejdspladsrelaterede elementer og at det præciseres, hvor det lærte skal anvendes på jobbet Overlæring (læring, der modvirker glemsel) Opgaver med karakter af procedure eller fremgangsmåde En afgrænset træning i forhold til anvendelsen Generel transfer styrkes ved, at Deltageren forstår de underliggende principper og begreber Deltageren øver sig i at anvende det lærte i forskellige kontekster og i nye praktiske eksempler Deltageren bliver opfordret til at diskutere og anvende læringen i situationer, som deltageren selv vælger Deltageren bliver opfordret til også at anvende det lærte i andre situationer

15 14 >> 15 EFTER Udviklingsforløbet og arbejdspraksis Arbejdet med efter-fasen skal være med til at sikre, at deltagerne og plejehjemmet faktisk får anvendt den nye viden samt de nye kompetencer og redskaber i plejehjemmets praksis. Hovedparten af dette arbejde foregår på plejehjemmet, hvor lederne og deltagerne skal skabe optimale forhold for transfer. Forhold for bedre transfer Arbejdssituationen har stor betydning for transfer. Det er afgørende for transfer, at: Deltagerne har mulighed for at anvende det, de har lært Deltagerne får støtte til at anvende det lærte Der bliver systematisk fulgt op på anvendelsen af det lærte I fejrer jeres succeser og fastholder motivationen for at anvende det lærte Et understøttende arbejdsmiljø fremmer deltagernes lyst til og mulighed for at bruge deres nye kompetencer. Jo bedre anvendelsessituationen støtter anvendelse af det lærte, des mere transfer! Som underviser kan du bidrage til optimale forhold for transfer ved at skabe mulighed for, at deltagerne kan reflektere over anvendelsen af det lærte på tværs af de enkelte plejehjem. Det kan ske ved et virtuelt mødested, fx en hjemmeside eller en facebook-gruppe, hvor du inviterer alle, der har deltaget i udviklingsforløbet. Her kan deltagerne stille spørgsmål, lægge deres erfaringslogbøger, de fører i efter-fasen (se bilag 4), samt udveksle og diskutere erfaringer med transfer i praksis. For dig kan mødestedet samtidigt være en kilde til viden om, hvorvidt kompetenceudviklingsforløbets mål er opnået i forhold til eventuelle fremtidige forløb.

16 UNDERVISERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb CASE >> Sammenhæng mellem hjemmeplejen og rehabilitering Hjemmeplejen, Frederikshavn Kommune Kirsten Wellejus er gruppeleder for Landsbygruppen, Bangsbo under hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune. Kirsten har længe haft et ønske om, at man bredt i kommunen arbejder med rehabilitering. Kirsten har tidligere arbejdet med rehabilitering i et ledelsesperspektiv hvordan kan jeg som leder bidrage til et gensidigt samarbejde mellem rehabilitering og hjemmeplejen? Disse tanker er konkretiseret i udviklingsforløbet Længst muligt i eget liv. Transferprocessen Det er nyt at skabe en kultur, hvor der samarbejdes med borgerne om en rehabiliteringsindsats til selv at kunne klare mere. Det kræver vedholdende arbejde med personalegruppen og borgerne, vurderer Kirsten. Den nye værdi og de nye kompetencer skal indarbejdes i personalegruppen. Hendes mål med transferprocessen er at få hele personalet med i processen; både medarbejdere, der fungerer som hjemmetrænere, og medarbejdere, der beskæftiger sig med 83 opgaver i hjemmeplejen. Transferprocessen skal være med til at skabe så homogen en gruppe som muligt samtidigt med, at den daglige drift skal fungere, nye opgaver bliver tilført, og de daglige rutiner på nogle områder skal ændres. En anden udfordring, som Kirsten peger på, er involvering af borgerne, inden hjemmeplejen står med opgaverne. Når den nye tankegang skal sælges til omverdenen, kræver det konstant fokus på kommunikation både internt og eksternt. Gennem transferprocessen er det Kirstens ambitionsniveau at styrke dette fokus. I før-fasen udarbejdede Kirsten cases, der omhandlede rehabilitering samt personalets og borgernes udfordringer. I forløbet skulle medarbejderne forstyrres i deres daglige arbejdsrutiner. Casene blev behandlet på gruppemøder, der foregik i små grupper, hvor spørgsmålene gik på skift. Da tiden var moden, blev medarbejderne præsenteret for kursusbeskrivelsen. Kirstens tidligere arbejde med rehabilitering har haft positiv effekt på forløbet, da det efter hendes vurdering sammen med medarbejdernes før-arbejde, har været med til at skabe kvalitet i deres læringskontrakter.

17 16 >> 17 Kirsten brugte meget tid på at overveje og planlægge praktik omkring forløbet og udvælge opgaver til at træne de nye kompetencer i efter-fasen. Opgaverne blev valgt efter devisen: vi plukker de lavthængende frugter først. Først opgaver hos de meget motiverede borgere små, løbende succeser derefter arbejde med at styrke motivationen hos de mindre motiverede borgere. Der er løbende brugt tid på at formidle de gode historier i egen gruppe og få historierne skrevet i en folder fra kommunen om udviklingsforløbet Længst muligt i eget liv. Opfølgningssamtalerne opleves som gode for processen af både Kirsten og medarbejderne. Medarbejderne lægger vægt på, at de har øget arbejdsglæden, hvilket var en af de ønskede effekter, de beskrev i kontrakterne. Det at sætte mål for hverdagen og nå dem har været med til at skabe denne arbejdsglæde og en del af den kulturændring, der opleves. Processen har været udfordret af dagligdagen, sygdom, økonomi osv. Processen har derfor ikke været 99 %, men snarere 70 %, vurderer Kirsten. Medarbejderne har til opfølgningssamtalerne derfor også udvist frustration. Derfor har forventningsafstemning i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, været et centralt emne til opfølgningssamtalerne. Kirsten har derfor synliggjort, hvad der kan gå galt, og hvad der er muligt for medarbejderne. Opfølgningssamtalerne er derfor endt i en aftale om, hvordan man bedst muligt med de ressourcer, der er til rådighed, opnår de resultater, som er indskrevet i læringskontrakten. Kirsten fortæller, at man som leder har en stor udfordring i forhold til før-forløbet. Der skal fokuseres på, at få skabt forstyrrelsen og efterfølgende få skabt de tids- og opgavemæssige rammer til at udvikle de rette kompetencer. Det kræver systematik i efter-fasen, fx ved at anvende sidemandsoplæring. Derudover kræver det planlægning og arbejde med det gode læringsmiljø i egen gruppe samt involvering af alle de medarbejdere, der skal arbejde med det efterfølgende. Kirstens fokus har i hele transferprocessen været at få alle til at tage fælles ansvar for processen. Kirsten Wellejus Gruppeleder Landsbygruppen, Bangsbo. Hjemmeplejen Frederikshavn Kommune

18 UNDERVISERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb MINE EGNE NOTER

19 MINE EGNE NOTER 18 >> 19

20 Dette arbejdshæfte introducerer begrebet transfer, der omhandler overførelse af kompetencer lært i én situation til anvendelse i en anden. Opgaverne i arbejdshæftet fungerer som værktøj til at gøre læringen i et kompetenceudviklingsforløb mere effektivt. Arbejdshæftet sætter fokus på, at der i det gode udviklingsforløb: tages udgangspunkt i et erkendt behov for at kunne handle mere kvalificeret formuleres klare mål for læringen ses, at deltagerne mestrer det lærte er identiske elementer mellem undervisning og arbejdsplads findes eksempler på anvendelsesmuligheder fra deltageren selv reflekteres over læringen i forhold til forskellige anvendelsesmuligheder trænes i transfer løbende i undervisningen gennem øvelser er tale om en arbejdsplads, der er gearet til, at kompetencerne kan anvendes opleves fordele for både medarbejdere, borgere og arbejdsplads ved at anvende det lærte skabes et godt transferklima på arbejdspladsen Edisonsvej 18, 1 sal 5000 Odense C Telefon:

LEDERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

LEDERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring LEDERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring LEDERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse med

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Guide værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb. Teamleder

Guide værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb. Teamleder Guide værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Teamleder 1 2 Indledning Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg samt UC Syd er gået sammen om dette kompetenceudviklingsforløb, hvor der er fokus på mestring

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering

Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering Hvad er det vi taler om fokus på kurser: Transfer: Det begreb der beskriver den dynamiske proces, når læring på et kursus/uddannelses omdannes, forankres så

Læs mere

LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER

LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER 2014/15 2016 2016/17 LIV I 147 SSA/SSH Tidlig opsporing af sygdomstegn hos personer med demens AMU LIV II 148 SSA/SSH Tidlig opsporing af sygdomstegn AMU M & M 145 sygeplejersker

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015 Velkommen til! Kl. 9.00-10.00: Deltagere på hold 1 samt relevante ledere (deltagere på hold 2 er velkomne - men det er ikke et must!) Fælles indblik i hold 1's læringsudbytte, samt forventningsafstemning

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING MODUL 5 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Individuelt oplæg hver gang. Litteratur til i dag Vigtigt?

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Hvordan ser Esbjerg Kommune og. på brugen af AMU?

Hvordan ser Esbjerg Kommune og. på brugen af AMU? Hvordan ser Esbjerg Kommune og Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg på brugen af AMU? Helle Holm Udviklingskonsulent Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Herdis Povlsgaard Nielsen Projektleder Sundhed & Omsorg

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

TRANSFER - fra læring til handling i praksis

TRANSFER - fra læring til handling i praksis TRANSFER - fra læring til handling i praksis For at omsætte læring til praksis, - transfer - er det vigtigt, at kompetenceudviklingsforløbet er en proces, der begynder før undervisningen, inddrager det,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse

Strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse Strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse David Karstensen, Chefkonsulent Statens Center for Kompetenceudvikling Inspirationsoplæg ved efteruddannelsestemadag, Dansk Kiropraktorforening SDU, Odense,

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning Fra PUSH til PULL Artiklen handler om, hvordan mellemledere og deres organisationer kan få et større udbytte af deres lederuddannelser. En vej til dette er, at uddannelserne i højere grad tager afsæt i

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Mit indlæg omkring transfer

Mit indlæg omkring transfer Mit indlæg omkring transfer Hvad er det for faktorer, der påvirker en transfer? Hvordan kan vi reducere udfordringerne omkring en transfer? Hvad skal man overhovedet forstå ved transfer? Anvendelsesorienteret

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Transfer og implementering - i praksisnær kompetenceudvikling

Transfer og implementering - i praksisnær kompetenceudvikling Transfer og implementering - i praksisnær kompetenceudvikling I. Baggrund De lokale Efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område og Socialog Sundhedsskolerne i Århus

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling Udkast Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P Delpolitik Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Assens Kommune Kompetenceudvikling - en forudsætning for vækst

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere