Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen"

Transkript

1 Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed og det er også den gruppe, som har oplevet den største stigning i arbejdsløsheden. Går man ned på a-kasser viser det sig også, at det især er 3F, som har mange ufaglærte medlemmer, der i dag har den højeste arbejdsløshed. Samtidig oplever almindelige arbejdere i øjeblikket historisk lave lønstigninger. af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og chefanalytiker Erik Bjørsted 1. september 1 Analysens hovedkonklusioner De ufaglærte havde medio 13 en arbejdsløshedsprocent på 9,7 pct. (svarende til godt. fuldtidspersoner), mens arbejdsløshedsprocenten for personer med en erhvervsuddannelse, kort-, mellemlang eller lang videregående uddannelse i gennemsnit var på ca. 5, pct., når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Dermed er ufaglærte hårdest ramt af arbejdsløshed. Udover at have den højeste arbejdsløshed, har de mindst uddannende også oplevet den største stigning i ledigheden. Blandt A-kasser er det især 3F som har mange ufaglærte medlemmer der er hårdest ramt af arbejdsløshed og samtidig er 3F også blandt de a-kasser, som har oplevet den største stigning i arbejdsløsheden. Samtidig oplever almindelige arbejdere i øjeblikket historisk lave lønstigninger. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 151 København V

2 De ufaglærte er hårdest ramt af arbejdsløshed Ufaglærte med grundskolen, som den højest fuldførte uddannelse er generelt hårdere ramt af arbejdsløshed end andre uddannelsesgrupper. Medio 13 var arbejdsløsheden for personer med en EUD, KVU, MVU eller LVU i gennemsnit på 5, pct., mens arbejdsløsheden for ufaglærte, som havde grundskolen, som højest fuldførte uddannelse, var på ca. 9,7 pct. Det fremgår af figur 1, der viser arbejdsløsheden fordelt på forskellige uddannelsestrin. I beregningen af arbejdsløshedsprocenten er der set bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der henvises i øvrigt til bilag 1 for en nærmere gennemgang af opgørelsen. Som det også fremgår af figur 1, har ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse, også oplevet den største stigning i arbejdsløsheden. For ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse, er arbejdsløsheden således vokset med,9 pct. enheder, mens den for erhvervsfaglige er vokset med 3,8 pct. enheder og med,3-,9 pct. enheder for KVU ere, MVU ere og LVU ere. Figur 1. Udviklingen i arbejdsløsheden fordelt på højest fuldførte uddannelse Grundskole Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Anm: Arbejdsstyrken er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik eksklusiv studerende. Personer med uoplyst uddannelse samt personer med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er ikke vist. Der ses på bruttoledigheden i. kvartal i hvert af de angivene år. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Samlet svarer de 9,7 pct. arbejdsløse ufaglærte til godt. fuldtidspersoner. Det fremgår af tabel 1, som viser antallet af ledige fuldtidspersoner på de forskellige uddannelsestrin og aldersgrupper. Dermed udgør de ufaglærte godt ¼ af den samlede bruttoledighed.

3 Tabel 1. Antallet af ledige personer for forskellige uddannelsestrin og alderstrin Grundskole Erhvervsfaglig KVU MVU LVU 18-9 år år år år år år år år Alle Anm: Arbejdsstyrken er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik eksklusiv studerende. Personer med uoplyst uddannelse samt personer med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er ikke vist. Der ses på bruttoledigheden i. kvartal 13. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 3F ere har den højeste ledighed Ser man på bruttoledigheden på a-kasser viser det sig også, at det især er 3F som har mange ufaglærte medlemmer, som har den højeste ledighed. I 3F er således knap 8½ pct. af medlemmerne arbejdsløse og 3F har samtidig haft den næsthøjeste stigning i bruttoledigheden på godt pct. enheder. Det er kun byggefagenes a-kasse, som har oplevet en større stigning i bruttoledigheden. Til sammenligning er arbejdsløsheden inden for akademikernes a-kasse halvt så stor som blandt 3F s medlemmer og stigningen ledigheden i akademikernes a-kasse er også betydeligt mindre end arbejdsløsheden blandt 3F ere. 3F s ledighed er det seneste år faldet, men faldet i arbejdsløsheden er ikke modsvaret af en tilsvarende stor stigning i beskæftigelsen, hvilket tyder på at antallet af 3F ere på arbejdsmarkedet er faldet det seneste år. 3

4 Tabel. Bruttoledighed i A-kasserne Jun-1 Ændring juni 8-juni 1 enheder Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 1, 1, Lærere (DLF-A),7 1, El-faget,7,3 Ledere 3,,1 Business 3,7 1,8 Selvstændige (DANA) 3,9,1 Socialpædagoger (SLA) 3,9, Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A),, Akademikernes (fra 1. juli 13 inkl. ingeniører),,1 Metalarbejdere,1,8 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE),,5 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A),3, Min akasse,,8 Frie Funktionærer (FFA), 3, Funktionærer og Servicefag,8, Fag og Arbejde (FOA) 5,1 3, I alt forsikrede 5,1,7 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 5,5,7 Økonomer (CA) 5,8 3,8 Fødevareforbundet (NNF) 5,9, Det Faglige Hus A-kasse, 3,7 Magistre (MA), 1, Kristelig a-kasse, 3, Teknikere 7, 3,9 Journalistik, Kommunikation og Sprog 7,5,9 Byggefagenes a-kasse 7,7 5,5 Faglig Fælles a-kasse (3F) 8,,1 Anm: Data er sæsonkorrigeret. Arbejdsstyrken er her antallet af forsikringsaktive i de enkelte a-kasser, som opgjort af Danmarks Statistik. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Lavere lønstigninger som følge af krisen Som følge af krisen med den højere arbejdsløshed og lavere beskæftigelse til følge, er lønstigningerne igennem krisen blevet markant mindre og de sidste par år har der endda været reallønstilbagegang. De lavere lønstigninger ses både for arbejdere og funktionærer på det danske arbejdsmarked. Siden 9 har lønstigningerne for arbejdere været konsekvent lavere end for funktionærer, og det sidste kvartal er lønstigningerne for funktionærer faktisk taget lidt til, mens lønstigningerne for arbejderne har ligget nogenlunde uændret. Det fremgår af figur.

5 Før krisen havde arbejdere lønstigninger på op i mod 5 pct., mens lønstigningerne nu er nede omkring 1½ pct. De lønstigninger arbejdere har i dag, er lavere end de lønstigninger man oplevede i midten af 9 erne efter de syv magre år, der fulgte i kølvandet på Kartoffelkuren i 198. Figur. Lønstigninger for arbejdere og funktionærer Hele DA Arbejdere Funktionærer Kilde: AE på baggrund ad DA. 5

6 Bilag 1. Nærmere om opgørelsen Ledighedsopgørelsen er dannet på baggrund af Danmarks Statistiks registre over offentligt forsørgede. Bruttoledigheden er omregnet til fuldtidspersoner. Kilden til de anvendte uddannelsesoplysninger er Danmarks Statistik, og vedrører uddannelsesstatus pr. 1. oktober 1. Det er som udgangspunkt disse uddannelsesoplysninger, der danner grundlag for uddannelsesfordelingen af ledigheden pr.. kvartal 13. Der er dog foretaget en korrektion for at tage højde for, at en del af de unge ledige i. kvartal 13 har afsluttet deres (seneste) uddannelse efter 1. oktober 1 og dermed har en anden og højere uddannelse, end de står registreret med pr. 1. oktober 11. Konkret fortages følgende korrektion: Personer, der er studerende på en erhvervskompetencegivende uddannelse pr. 1. oktober 1 og som efterfølgende modtager dagpenge i f.eks.. kvartal 13, antages at have afsluttet den pågældende uddannelse. Personer, der afbryder deres uddannelse, vil som udgangspunkt ikke være berettiget til dagpenge. Det er baggrunden for, at modtagelse af dagpenge er en god indikator for, at uddannelsen er afsluttet. Der er foretaget en tilsvarende korrektion af uddannelsesoplysningerne for de ledige i hvert kvartal fra 8 og frem af hensyn til sammenligneligheden over tid. Arbejdsstyrkeoplysningerne hørende til bruttoledigheden for. kvartal 13 er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik 1 (november 11). Det er samme statistik, som Danmarks Statistik anvender ved beregning af kvartalsvise ledighedsprocenter for udvalgte grupper (køn, alder og kommune). Det bemærkes, at ændringer i arbejdsstyrken for de enkelte uddannelsesgrupper efter november 11 således ikke er afspejlet i de beregnede ledighedsprocenter. Som følge af den generelle tendens til stigende uddannelsesniveau bidrager denne antagelse isoleret set til at overvurdere arbejdsstyrken for de ufaglærte og undervurdere arbejdsstyrken for de højere uddannede.

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere