Projektbeskrivelse for redskabsprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse for redskabsprojekter"

Transkript

1 Projektbeskrivelse for redskabsprojekter 11. oktober 2009 Fagområde: Dagtilbud faglige kvalitetsoplysninger Titel på redskab: Metafortællinger om børns sproglige udvikling Beskrivelse af redskabet Redskabets anvendelse Fortællinger skal bruges som redskab til at dokumentere udviklingen i børns sproglige kompetencer og karakteren af det sprogpædagogiske læringsmiljø der fremmer denne udvikling. Med fortællinger som redskab kan der fokuseres på den sproglige udvikling, som den kommer til udtryk i konkrete pædagogiske situationer og relationer. Fortællinger er dermed en vej til både at dokumentere fremskridt i børns sproglige udvikling der med rimelighed kan betragtes som et resultat af det sprogpædagogiske læringsmiljø omkring børnene. Redskaber omfatter fortællinger på to niveauer: Primærfortællinger, som skildrer sproglig udvikling og sprogpædagogisk praksis i konkrete situationer med bestemte børn. Metafortællinger, som uddrager overordnede mønstre i et antal primærfortællinger og på den baggrund giver grundlag for at udvikle kvalificerede hypoteser om sammenhænge mellem læringsmiljøer og sproglige fremskridt i børnegruppen. De hypoteser, der udvikles via metafortællingerne, skal underbygges med kvantitative data fra sprogvurderinger og andre tilgængelige og relevante data. Metafortællingerne bruges til at skabe en meningsfuld og forpligtende dialog mellem en større kreds af aktører, herunder forældre, pædagoger fra andre dagtilbud, forvaltning og politikere som i fællesskab skal sikre udvikling af den pædagogiske praksis og af rammebetingelserne for denne med henblik på at fremme børns sproglige udvikling. Baggrund for redskabet Der har gennem de seneste år været arbejdet intensivt med at kvalificere det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling på både nationalt niveau gennem lovgivning om sprogvurderinger og på kommunalt niveau gennem væsentlige satsninger på at udvikle kompetencer, organisations- og registreringsformer, der fremmer et mere systematisk arbejde med børns sprogudvikling. Der er også indført obligatoriske sprogvurderinger af børn i børnehaveklassen. Det gør det muligt at vurdere den progression, der er sket i børnenes sprogudvikling gennem børnehavetiden, og dermed af den værditilvækst, som det pædagogiske arbejde i dagtilbudde-

2 2 ne tilfører. I projektet om faglige kvalitetsoplysninger foreligger der et forslag til et redskab, som skal udvikle et sammenhængende materiale for sprogvurderinger i dagtilbud og ved indskolingen. Det gør det i endnu højere grad muligt systematisk at følge børnenes sproglige udvikling over tid og dermed give værdifuld information til både dagtilbud, kommunalt- og nationalt niveau. Baggrunden for redskabet Metafortællinger er dels de kvantitative redskaber der allerede findes og er under udvikling til dokumentation af børns sproglige udvikling, dels allerede udviklede metoder til kvalitativ dokumentation i form af systematiske og fokuserede fortællinger om børns læring og udvikling. Erfaringer fra ind- og udland viser, at fortællende dokumentation indeholder en unik mulighed for at indfange den kompleksitet der kendetegner pædagogiske indsatser, på en umiddelbar meningsfuld og handlingsrettet måde, og at forældre og andre interessenter omkring dagtilbuddet oplever det som en meget informativ dokumentationsform. Erfaringer viser også, at personalet selv ofte finder det lettere at arbejde med fortællende dokumentation med fokus på barnet/børnene i konkrete situationer og relationer og dermed med et direkte og praksisnært fokus på sammenhængen mellem dét, der sker i dagtilbuddet, og den virkning, det har på børnenes udvikling. Der er udviklet flere forskellige systematiske modeller for fortællinger, der har til formål at dokumentere børns udvikling og læring og kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø. I New Zealand har man udviklet metoden Læringshistorier, der er blevet vidt udbredt, og som bruges både til løbende at udvikle læringsmiljøet, som information til forældre om deres barns udvikling, og som et meget væsentligt grundlag for det nationale kvalitetstilsyn i dagtilbuddene. Metoden Praksisfortællinger er en lignende metode der bruges i mange danske dagtilbud. Udfordringen er at gøre fortællinger brugbare i en mere samlet kvalitetsrapportering fra dagtilbuddene og til forvaltning og kommunalpolitikere. Dette indebærer, at projektet skal skabe tydelighed og gyldighed omkring de resultater der skabes i form af børns sprogudvikling og de sammenhænge resultaterne har med den sprogpædagogisk praksis der er omkring børnene. Metoder i redskabet Redskabet omfatter flere metoder: Primærfortællinger: Små fokuserede fortællinger produceret af det pædagogiske personale om børns sproglige udvikling og de situationer som den kommer til udtryk i. Projektet vil udforme vejledning, eksempler og formater til disse fortællinger. Metafortælling: En samlet aggregeret fortælling på baggrund af primærfortællingerne med fokus at uddrage pointer fra primærfortællingerne om, hvordan læringsmiljøet fremmer børnenes sprogudvikling. Også her vil der blive udformet vejledning, eksempler og formater. Metode til at underbygge og kvalificere metafortællinger ved hjælp af andre typer data. På grundlag af metafortællinger formuleres hypoteser om sammenhænge mellem

3 3 sprogpædagogisk praksis og børnenes sproglige udvikling. Disse hypoteser holdes op imod og kvalificeres af andre data (her tænkes først og fremmest på data fra sprogvurderinger). Hypoteserne kan desuden underbygges og kvalificeres ved fx også at inddrage forskningsviden om hvordan man bedst understøtter børns sproglige udvikling. Metode til at underbygge og kvalificere metafortællinger ved at indbyde forældre, andre medarbejdere, forvaltning og politikere i en fortolkning og drøftelse af dem. En sådan evaluering af forskelligartede aktører kalder vi for et evalueringsfællesskab. Evalueringsfællesskabet skal desuden være et afsæt for at sikre at der sker en løbende udvikling af pædagogisk praksis og rammebetingelser for denne på grundlag af den resultatviden der er skab i metafortællingerne kombineret med andre data. En model for, hvordan metafortællinger kan anvendes i en samlet kvalitetsrapportering (her vil der skulle skabes sammenhæng til de andre redskabsprojekter) til brug for forvaltning og politikere. Støtteredskaber og materialer I projektet bygges der videre på allerede eksisterende metoder og skabeloner til fortællende dokumentation, både de new zealandske læringshistorier og de praksisfortællinger der i dag bruges i mange danske dagtilbud. Herudover bygges der på kommunernes (eventuelle) allerede etablerede systemer til sprogvurderinger, opfølgende indsatser, revurderinger og registreringer. Disse kan være lidt forskellige fra kommune til kommune, og de konkrete muligheder for sammenkobling af kvantitative data og data fra metafortællingerne vil afhænge af kommunernes aktuelle praksis. Mål med udviklings- og afprøvningsforløbet Målet med redskabet Metafortællinger er at fremme at dagtilbud og kommuner ikke bare arbejder med at konstatere, om børns sproglige udvikling er alderssvarende eller ej, men at der udvikles en dokumentationsform, der giver en dybere og handlingsrettet indsigt i sammenhængen mellem det sprogpædagogiske læringsmiljø og fremskridt i børnenes sprogudvikling. Desuden er det målet at denne viden udvikles og forankres i en større kreds af aktører (forældre, pædagogisk personale, forvaltningsmedarbejdere og kommunalpolitikere) der alle har interesse i og ansvar for at skabe gode resultater i dagtilbuddene). Anvendelse af oplysningerne og sammenligningsniveau Primærfortællingerne er et godt grundlag for personalets information til og samarbejde med forældre om fremskridt i det enkelte barns sproglige udvikling, og om hvordan de som pædagogisk personale arbejder med det enkelte barns sprog. De er dermed også et redskab til at sikre personalets fokus på de enkelte børn og på resultaterne af de læringsmiljøer, der er omkring børnene. Metafortællingerne kan bruges af: Personale i dagtilbud som en vej til at identificere de generelle mønstre i læringsmiljøet i deres dagtilbud, og på hvordan de bedst fremmer børns sprogudvikling.

4 4 Medarbejdere på forvaltningsniveau og kommunalpolitikere til at få en dybere indsigt i kvaliteten af dagtilbuddenes læringsmiljøer og af resultaterne i form af progressionen i børnenes sprogudvikling. Alle aktører på dagtilbudsområdet til identifikation og løbende udvikling af viden om børns sprogudvikling og om sproglæringsmiljøer der fremmer denne udvikling. Metafortællingerne kan synliggøres og offentliggøres dels på dagtilbudsniveau, dels på kommunalt niveau. De kan sammen med kvantitativ dokumentation af børnenes sproglige udvikling bruges til sammenligninger på tværs af dagtilbud og på tværs af kommuner afhængig af niveauet de aggregeres på. Selve formen på en sådan aggregering er ét af dette redskabsprojekts væsentligste udviklingsmål. Hvad man som kommune får ud af at deltage i projektet De kommuner, der deltager i projektet, får mulighed for at udvikle kvalitative dokumentationsformer af fremskridt i børns sprogudvikling og dens sammenhæng med kvaliteten af læringsmiljøet i dagtilbuddene. Den kvalitative dokumentation udvikles og bruges i et nært samspil med kvantitativ dokumentation af børnenes sproglige udvikling. Man får mulighed for at arbejde med at udvikle pædagogers kompetencer til at lave små systematiske, fokuserede fortællinger om fremskridt i børns sproglige udvikling set i sammenhæng med de læringsmiljøer børnene indgår i. På grundlag af disse primærfortællinger får man mulighed for at være med til at udvikle en eller flere modeller for, hvordan denne type kvalitativ dokumentation kan aggregeres og spille sammen med kvantitativ dokumentation med det formål dels at udvikle kvaliteten af de sproglige læringsmiljøer i dagtilbuddene, dels at informere forvaltning og kommunalpolitikere om kvaliteten og resultaterne af det pædagogiske arbejde med at fremme alle børns sproglige udvikling. Opsummeret får man følgende udbytte af at deltage i projektet: Kendskab til hvordan man kan arbejde med fortællinger som en både resultatorienteret og lærerig dokumentationsmetode i dagtilbuddene. Kendskab til hvordan man kan skabe et lærerigt samspil mellem kvalitativ og kvantitativ dokumentation af børns sproglige udvikling. Kendskab til at arbejde med dokumentation der bidrager med indsigt i både resultater på børneniveau og disses sammenhæng med bestemte sproglæringsmiljøer. Kendskab til hvordan man kan udvikle evalueringsfællesskaber på tværs af dagtilbud og kommunalt niveau hvor man arbejder sammen om at underbygge og kvalificere karakteren af sproglæringsmiljøer i forhold til hvordan de fremmer børns sproglige udvikling.. Leverancer og faser i projektet Leverancer i projektet Projektet resulterer i:

5 5 1) Skabeloner og vejledning til at dokumentere fremskridt i børns sproglige udvikling set i sammenhæng med sproglæringsmiljøet via primær- og metafortællinger i et samspil med kvantitativ dokumentation. 2) En vejledning til at arbejde i evalueringsfællesskaber (på tværs af dagtilbud og kommunalt niveau). 3) Eksempler på og vejledning til hvordan resultatorienterede kvalitetsoplysninger på baggrund af metafortællinger og målinger/vurderinger af børns sproglige udvikling kan se ud. 4) Eksempler på sproglæringsmiljøer der fremmer børns sproglige udvikling (på baggrund af den dokumentation der udvikles i projektperioden). Faser i projektet Periode Opgaver/leverancer Deltageres roller og opgaver Januar 2010 Heldagsmøde med alle deltagere: Præsentation og valg af metoder til fortællende dokumentation (primærfortællinger). Konsulentfirma: Indkaldelse, deltagelse og opsamling fra heldagsmøde. Kommuner (forvaltning + udvalgte dagtilbud): Deltagelse i heldagsmøde, eventuelt med præsentation af eksisterende praksis/erfaringer med primærfortællinger. EVA: Ekspertrolle i forhold til at udvælge og præsentere metoder til primærfortællinger. Deltagelse i og facilitering af heldagsmøde. Christian Bason: Inspirator i forhold til brug af fortællinger i samspil med kvantitative data. Patricia Shaw og Theodore Taptiklis: Bidrager med ekspertbistand i forhold til projektforløbet generelt og på heldagsmødet specifikt om fortællende dokumentation. Januar 2010 Januar februar 2010 Kortlægning af eksisterende praksis i kommunerne angående sprogvurderinger, herunder opfølgning og registreringer. Vurdering af hvilke kvantitative data kommunernes aktuelle praksis genererer og hvilke tiltag, der eventuelt skal igangsættes for at kvalificere dis- Konsulentfirma: Kortlægning i de deltagende kommuner. Kommunerne: Bidrage med oplysninger om hvordan sprogvurderinger, opfølgning og registrering i dag foregår (på forvaltnings- og dagtilbudsniveau). Konsulentfirma, kommuner og EVA i tæt samspil.

6 6 Februar april 2010 Maj september 2010 se. Plan for det videre forløb omkring kvantitativ dokumentation af børns sproglige udvikling. (Det er ikke muligt på forhånd at sige hvad de næste skridt her vil være, da det afhænger af den eksisterende kommunale praksis, der måtte vise sig. Det videre arbejde i dette spor planlægges derfor først som en del af vurderingsprocessen). Udvikling og produktion af primærfortællinger om sproglæringssituationer. 2 halvdagsmøder og fokus på gensidig erfaringsudveksling. 1 heldagsmøde med fokus på udvælgelse og indsamling af primærfortællinger der kan danne baggrund for konstruktion af metafortællinger. Udvikling af model for metafortællinger Udvikling af model for evalueringsfællesskaber på tværs af dagtilbud og forvaltning. Testforløb i dagtilbud hvor hypoteser om virkningsfulde sproglæringsmiljøer testes gennem måling/vurdering af børns sprogudvikling på baggrund af udvalgte indikatorer. 1 heldagsmøde med fokus på videndeling om modeller for metafortællinger. Kommunerne: De deltagende dagtilbud arbejder med primærfortællinger. Forvaltning og dagtilbud deltager i to halvdagsmøder og et heldagsmøde. Konsulentfirma: Indkaldelse, deltagelse og opsamling på de to halvdags erfaringsmøder og heldagsmødet. EVA: bistår med konsulentbistand til forvaltninger og dagtilbud efter behov i udviklingen af primærfortællingerne og faciliterer de to halvdagsmøder og heldagsmødet. Øvrige eksperter inddrages efter behov, se beskrivelse af kompetencer sidst i dette dokument. Kommunerne: Deltage i udviklingsarbejdet, herunder deltagelse i tværgående erfaringsmøder svarende til trefire hele dage i perioden. Konsulentfirma: Indkaldelse, deltagelse og opsamling på tværgående erfaringsmøder svarende til fire dage i perioden EVA: Bidrage med bistand til konstruktion af metafortællinger og udviklingen af virkningsteorier og - indikatorer til test/vurdering af resultater på børneniveau. Facilitering af heldagsmøde. Øvrige eksperter inddrages efter behov, se beskrivelse af kompetencer sidst i dette dokument

7 7 Udvikling af afrapporteringsform til kommunalt niveau af resultater på børneniveau og deres sammenhæng med læringsmiljøet. Oktober november 2010 Udvikling af eksempler, redskaber og vejledninger til redskabskataloget på baggrund af projektets resultater. Konsulentfirma: Opsamling og systematisering af resultater til redskabsformat EVA: ekspertbistand til konsulentfirma. Kommuner: Validering af forståelighed og anvendelsesmuligheder i den form redskaberne får. Øvrige eksperter inddrages efter behov, se beskrivelse af kompetencer sidst i dette dokument. Organisering af projektet Projektet organiseres som et udviklingsforløb i tre faser: 1) a. Udvikling af metoder til primærfortællinger og b. Kortlægning og vurdering af kvantitativ dokumentation af børns sproglige udvikling på baggrund af eksisterende praksis i kommunerne. 2) Udvikling af modeller for evalueringsfællesskaber og konstruktion af metafortællinger på baggrund af mange primærfortællinger, herunder udvikling af indikatorer til måling/vurdering af progression i børns sprogudvikling. 3) Udvikling af eksempler, redskaber og vejledninger, jf. leverancer. I projektet deltager tre kommuner og to-tre dagtilbud i hver kommune. De deltagende kommuner (forvaltning og dagtilbud og eventuelt udvalgte kommunalpolitikere) deltager fra start til slut i projektperioden. Det vil være en fordel hvis de deltagende kommuner har implementeret eller har planer om at implementere it-systemet Sprogvurderinger.dk, der tilbyder systematisk registrering af sprogvurderinger, opfølgende indsatser og resultater. Det vil ligeledes være oplagt at etablere et tæt samspil med det foreslåede redskabsprojekt om en sammenhængende metode for sprogvurdering af 3-årige og børnehaveklasseelever. Herudover inddrages ekspertbistand på følgende felter: Danmarks Evalueringsinstitut: Bidrager med ekspertviden inden for dels kommuners og dagtilbuds håndtering af sprogvurderinger, sprogstimulering og registreringspraksis, dels viden og erfaringer med at udvikle og arbejde men virkningsteori/- evaluering, og dels viden om fortællinger som metode til at dokumentere resultater og kvalitet i pædagogisk arbejde. Varetager mødefacilitering på projektets løbende halvog heldagsmøder.

8 8 Christian Bason: Bidrager med viden om, hvordan fortællinger og kombinationen af kvalitative og kvantitative indikatorer kan bruges i udviklingen af politikker for velfærdsydelser. Dr. Patricia Shaw: Bidrager med viden om, hvordan man vejleder udforskende og involverende processer, som engagerer deltagere og skaber nye begreber og former for samarbejde. Fortællende dokumentationsmetoder og evalueringsfællesskaber er derudover centrale temaer i hendes forskning. Theodore Taptiklis: Bidrager med viden om, hvordan fortællinger kan dokumenteres og præsenteres, så de bevarer deres indholdsmæssige rigdom, ægthed og appel. Her indgår både skriftlige og auditive medier. Dorthe Bleses: Bidrager med viden om børns sproglige udvikling, sprogpædagogiske indsatser og metoder til at måle og vurdere børns alderssvarende sprogudvikling.

Introduktion til materialet

Introduktion til materialet Introduktion til materialet 1 Fortællinger og dialog om børns sproglige læring Hvad handler materialet om? Dette materiale understøtter og inspirerer til udviklingsorienterede dialoger om kvalitet med

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Præsentation af redskaber

Præsentation af redskaber Præsentation af redskaber Børnemiljøtermometeret og relationsværktøjer...2 Farvel til dagtilbud og goddag til skolen...9 Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer...14 Metafortællinger om

Læs mere

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Præsentation Pia Vinther Dyrby: Evalueringskonsulent

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 www.eva.dk Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 Anne Kjær Olsen, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Oplægget Kort om EVA EVA s position

Læs mere

FORTÆLLING. Forord. Indhold. 1. Forord Hvad er en metafortælling?...4

FORTÆLLING. Forord. Indhold. 1. Forord Hvad er en metafortælling?...4 META FORTÆLLING 1. Indhold 1. Forord.... 3 2. Hvad er en metafortælling?....4 3. Hvad kan en metafortælling?...5 4. Hvem er målgrupperne for metafortællinger?... 5 5. Hvordan vælger man tema?....6 6. Hvilke

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Narrativer eller læringsfortællinger? Læringsfortællinger som dokumentationsform. Evaluering ved brug af læringsfortællinger. Formidling.

Narrativer eller læringsfortællinger? Læringsfortællinger som dokumentationsform. Evaluering ved brug af læringsfortællinger. Formidling. I Holbæk kommunes dagtilbud benytter vi narrativer, når vi undersøger (evaluerer) hvad de pædagogiske aktiviteter betyder for børnenes læring & trivsel og når vi vil blive klogere på vores egen praksis

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren 9. november 2009 Til direktøren med ansvar for dagtilbud Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune Vi inviterer hermed din kommune og landets

Læs mere

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud FORSLAG til Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud Allerød Kommunes dagtilbud skal give børnene omsorg og støtte, sådan at det enkelte barn kan tilegne sig sociale og almene færdigheder. I samarbejde med forældrene

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Det pædagogiske evalueringsfællesskab

Det pædagogiske evalueringsfællesskab Det pædagogiske evalueringsfællesskab 1 Hvad er det pædagogiske evalueringsfællesskab? Det pædagogiske evalueringsfællesskab er et pædagogisk dialogforum, der tager afsæt i en serie af læringshistorier

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

PROGRAM FOR LØFT AF DE FAGLIGT SVAGESTE ELEVER DET GODE UDVIKLINGSFORLØB

PROGRAM FOR LØFT AF DE FAGLIGT SVAGESTE ELEVER DET GODE UDVIKLINGSFORLØB PROGRAM FOR LØFT AF DE FAGLIGT SVAGESTE ELEVER DET GODE UDVIKLINGSFORLØB DAGSORDEN Målgruppe og anvendelsesmuligheder Baggrund og rammesætning Praksis: faserne i udviklingsforløbet Hvad skal vi gøre på

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER OM DAGTILBUD - SPROGVURDERING 13. DECEMBER 2011 DISPOSITION 1. Indhold i sprogvurderingsmaterialet 2. Sprogvurderingsmaterialet teoretiske og empiriske

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

De pædagogiske praksiskonsulenter

De pædagogiske praksiskonsulenter De pædagogiske praksiskonsulenter Rådgivnings- og vejledningsforløb på dagtilbudsområdet KL s dagtilbudskonference d.17. maj 2017 Dagens workshop Formål : At præsentere vores rådgivnings- og vejledningsindsats

Læs mere

Det kommunale evalueringsfællesskab. Det kommunale evalueringsfællesskab

Det kommunale evalueringsfællesskab. Det kommunale evalueringsfællesskab Det kommunale evalueringsfællesskab Det kommunale evalueringsfællesskab 1 Hvad er det kommunale evalueringsfællesskab? Det kommunale evalueringsfællesskab er et dialogforum for pædagoger, ledere, forvaltningsansatte,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Hvordan bliver en læringshistorie til?

Hvordan bliver en læringshistorie til? Læringshistorier 1 Hvad er en læringshistorie? Læringshistorier er fortællinger om et barns eller flere børns læring i konkrete situationer. Læringshistorier er en metode til at dokumentere læring, som

Læs mere

Temamøde 8. Progression i læring og trivsel hvordan måler vi det?

Temamøde 8. Progression i læring og trivsel hvordan måler vi det? Temamøde 8 Progression i læring og trivsel hvordan måler vi det? KL s BØRN & UNGE TOPMØDE 2017 Læringsmål Viden om, hvordan nogle kommuner anvender data om børn og unges progression Viden om, hvordan nogle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1.

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. Data og udvikling i Københavns daginstitutioner Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. marts 2017 Jeg vil fortælle jer om: 1. Vores vision, muligheder og udfordringer

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen har i henhold til dagtilbudslovens 11 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år,

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: BSU 53 Sagsbehandler: Lise Nørnberg Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 1 De pædagogiske læreplaner Successer Mere systematisk tilgang til læring Styrket fokus på dokumentation og evaluering

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

TRIVSELSMÅLINGER ESBJERG KOMMUNE 1 ESBJERG KOMMUNE TRIVSELSVURDERINGER I DAGTILBUD OG SKOLER TILBUD

TRIVSELSMÅLINGER ESBJERG KOMMUNE 1 ESBJERG KOMMUNE TRIVSELSVURDERINGER I DAGTILBUD OG SKOLER TILBUD TRIVSELSMÅLINGER ESBJERG KOMMUNE 1 ESBJERG KOMMUNE TRIVSELSVURDERINGER I DAGTILBUD OG SKOLER TILBUD NOVEMBER 2014 TRIVSELSMÅLINGER ESBJERG KOMMUNE 2 INDLEDNING Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll)

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Samarbejde 2014 og 2015 mellem Holbæk Intro møde D. 07.01.15 Kommune og University College Sjælland V/ Ulla Krag Rids over resten af aftenen 17.50 18.30: Ulla overblik

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere