Individuelt solvensbehov pr. 31. december Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen"

Transkript

1 Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

2 Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen 1

3 Indhold Side Lovgrundlag mv. 3 Processen 3 Model- og metodevalg 4 Kapitalbehov/solvensbehov opdelt på risikokategorier 9 Solvensprocent, basiskapital og solvensbehovet 10 Risikovægtede poster indenfor risikokategorier/kapitalkrav 11 2

4 Lovgrundlag mv. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Krav til offentliggørelse Reglerne om opgørelse af kapitalbehovet fremgår af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1. Ifølge denne skal bestyrelsen og direktion både fastsætte bankens tilstrækkelige basiskapital og individuelle solvensbehov. Ved opgørelsen skal banken tage hensyn til de forhold, der beskrives i bekendtgørelsens bilag 1, hvor der er angivet de nærmere bestemmelser for, hvorledes dette skal gøres og hvilke elementer, der skal indgå i fastsættelsen. Der er i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens 60 stk. 1 og stk. 5 krav om at offentliggøre de oplysninger, der fremgår af bilag 20. De oplysninger, der skal gives jf. bilag 20, er beskrevet i punkterne I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens 64, stk. 4, skal oplysninger offentliggøres med følgende frekvens: Punkterne 4 5 skal offentliggøres minimum én gang årligt. Punkterne 6 10 skal offentliggøres minimum kvartalsvis. Bankens kvartalsmæssige oplysninger jf. ovennævnte offentliggøres på Møns Bank\Investor Relations\Regnskaber mv\risikorapporter, hvor også de årlige oplysninger offentliggøres. Finanstilsynets vejledning Dokumentation Finanstilsynet har med virkning fra 20. december 2012 udstedt en ny Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Vejledningen bygger på en kreditreservationsmodel den såkaldte 8+ model, som banken fra og med 1. kvartal 2013 har opgjort solvensbehovet efter. Dokumentation for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital samt solvensbehovsprocenten skal årligt indsendes til Finanstilsynet bilagt særskilt dokumentation i relation til fremskaffelse af ansvarlig kapital og likviditet. Dokumentationen skal være Finanstilsynet i hænde senest 45 arbejdsdage efter årets udløb, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens 67, stk. 8. Processen Den interne proces ved opgørelse af det individuelle solvensbehov Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1, punkterne 14 18, beskriver det forløb, der skal foregå i banken ved udarbejdelsen af det dokumentationsmateriale, der munder ud i, at der vedtages et solvensbehov gældende for det kommende år for banken. Økonomifunktionen har i samarbejde med bankens kreditchef og direktion ansvaret for, at identificere de risici banken er eksponeret overfor. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risici, der i indstillingen til bankens ledelse skal afdækkes med kapital. Det er bankens ledelse, der har ansvaret for at vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte bankens kommende aktiviteter. Endvidere er det ledelsens opgave at sikre sig, at beslutningerne om fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital er en integreret del af den overordnede ledelse. Bankens bestyrelse har kvartalsvis drøftelse omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelsen tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. Indstillingen indeholder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt vækst forventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af bankens solvensbehov, som skal være tilstrækkelig til at dække bankens risici, jf. FIL 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og benchmarks der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Solvensbehovet opgøres ved en 8+ metode, der omfatter de risikotyper, som det vurderes, at der skal afdækkes med kapital: kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici samt tillæg som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager udgangspunkt i bankens risikoprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder budgettet. Den uafhængige vurdering I bekendtgørelsen er det et krav, at opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital skal gøres til genstand for en uafhængig vurdering. Der er i Møns Bank truffet beslutning om, at denne vurdering forestås af bestyrelsen, hvilket der i henhold til bekendtgørelsens bilag 1, punkt 89 er mulighed for, da banken anvender standardmetoden for kreditrisiko og ikke anvender interne modeller for opgørelse af markedsrisiko. 3

5 Intern rapportering Der rapporteres månedligt til bestyrelsen, hvorvidt der er indtruffet forhold, som nødvendiggør en revurdering af bankens solvensbehov. Ellers foregår den interne rapportering og vurdering omkring solvensbehovsprocenten kvartalsvis til bankens ledelse i forbindelse med offentliggørelse af periodemeddelelser, halvårsrapporter og årsrapporter. Model- og metodevalg Modelvalg Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både tilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensmodel, som banken anvender, bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 % af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Derudover opstilles i tilsynets vejledninger benchmarks for, hvornår tilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse inden for de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynets opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer Møns Bank på alle områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici. I nødvendigt omfang foretages individuelle tilpasninger. Til det formål anvendes bankens egen historik. Møns Bank følger nedenstående skabelon ved opgørelse af solvensbehovet: % 1) Søjle I-kravet (8 % af de risikovægtede poster) 8 + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) + 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) + 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder (>2% af basiskapitalen) med finansielle problemer 4b) Øvrige kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher +5 Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 5b) Aktierisici 5c) Valutarisici +6 Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) +7 Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) +8) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Møns Banks opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Møns Bank en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. 4

6 Indtjening Tilgangen er, at bankens basisindtjening (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. og skat) er første buffer til at dække tab på udlån og garantier. Banken har derfor med afsæt i de grupper, der fremgår af Finanstilsynets vejledning vurderet, om bankens budget for 2014 giver anledning til, at der skal afsættes kapital til dækning af en risiko på indtjeningen. Tillægget bregnes ved at den forventede basisindtjening (BI) sættes i forhold til udlån og garantier. Herefter vurderes et eventuelt tillæg ud fra følgende: BI<0 = Tillæg (udlån + garantier)/100 0<BI<1 = Tillæg (udlån + garantier) * (1-BI)/100 BI>1 = Intet tillæg Banken har en meget stærk basisindtjening, hvilket også er gældende for budgettet for 2014 og har med afsæt heri ikke taget tillæg som følge af manglende indtjening. Vækst En høj udlånsvækst er forbundet med en særlig høj risiko. Finanstilsynet vurderer som udgangspunkt en samlet år-til-år udlånsvækst på 10 % og derover, kan påføre instituttet en overnormal kreditrisiko. Denne overnormale kreditrisiko er ikke indeholdt i søjle I-kravet, hvorfor der skal afsættes kapital til at dække den. I bankens budget for 2014 er indregnet en udlånsvækst på 50 mio. kr., hvilket ikke medfører tillæg til solvensbehovet. Kreditrisici generelt Kunder med finansielle problemer Kreditrisikoen er risiko for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser, ud over hvad der er dækket i søjle I, herunder store kunder med finansielle problemer, koncentrationsrisiko på individuelle engagementer og brancher. Kunder med finansielle problemer omfatter kunder indenfor nedennævnte kategorier, der udgør mere end 2 % af bankens basiskapital, hvilket ultimo 2013 betyder kunder hvis engagement udgør mere end 3,8 mio. kr.: 1. Kunder med OIV (bonitetskategori 1) 2. Kunder uden OIV, men med visse udfordringer, og hvor konstatering af OIV vil føre til en væsentlig nedskrivning indenfor det kommende år (bonitetskategori 2c) Banken fastsætter individuelt et solvensbehov på ovennævnte kunder. Med i vurderingen af kapitalbehovet på de enkelte engagementsdele er belåningsværdi af sikkerheder samt omfanget af virksomhedspant og kautioner, der i første omgang ikke er indregnet i de registrerede sikkerheder. Kategori Opgjort tabsrisiko før nedskrivninger Nedskrivninger Tabsrisiko efter nedskrivninger Reserveret under 8 % s kravet Afsat solvensbehov Bonitetskategori Bonitetskategori 2c Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer Et stort engagement er et engagement, der overstiger 10 % af basiskapitalen. Reservationer i forhold til en koncentrationsrisiko skal tage højde for den situation, hvor et beskedent antal engagementer udgør en forholdsvis stor andel af den samlede engagementsmasse, idet effekten af, at nogle af de største engagementer bliver nødlidende vil være stor for banken. I flg. Finanstilsynets vejledning vil institutter, hvor summen af de 20 største engagementer udgør mindre end 4 % af engagementsmassen som udgangspunkt hverken skulle tage et tillæg eller et fradrag. Banken har opgjort de 20 største engagementer til at udgøre 18 % af den samlede engagementsmasse. Jo større en andel af de 20 største engagementer udgør af den samlede engagementsmasse, jo større tillæg til solvensbehovet kræves. Nedenfor bankens beregning. Engagementer med kreditinstitutter indgår ikke i opgørelsen. 5

7 Koncentrationsrisiko 20 største engagementer Den samlede eksponering Andel 20 største engagementer Allerede solvensreserveret (under kunder m/finansielle problemer) % 3 % Med udgangspunkt i andelen beregnet ovenfor, de risikovægtede poster i henhold til nedenstående tabel samt Finanstilsynets formel, kan bankens tillæg til solvensbehovet beregnes. Koncentrationsrisiko Risikovægtede poster Risikovægtede poster Tillæg = (0,18-0,04)/125* *(1-0,03)*0,5 = t.kr. Tillægget på t.kr. er i 2013 vægtet med 50 %, men vil blive vægtet med 100 % i Koncentrationsrisiko på brancher I henhold til Finanstilsynets vejledning skal institutterne forholde sig til, hvor ujævn den erhvervsmæssige krediteksponering er på brancher. Når instituttets engagementer er fordelt på et relativt lille antal brancher, vil effekten af en lavkonjunktur i en eller flere af disse brancher have stor betydning for instituttets økonomiske sundhed. Det er denne risiko, der skal afsættes kapital til at dække. Så jo mere koncentreret et institut er på enkelte brancher, jo større vil udsvinget i nedskrivninger potentielt være, og jo mere kapital skal der afsættes. Til at måle graden af koncentration på brancher anvender Finanstilsynet HHI-indekset. Metoden giver et tillæg til solvensbehovet, hvis andelen af engagementer i en branche overstiger 20 pct. af den samlede engagementsmasse. Nedenfor vises opgørelsen jf. Finanstilsynets vejledning. Koncentration på brancher Udlån + Andel Andel 2 garantidebitorer ultimo før nedskrivninger og hensættelser Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,19 0,0361 Industri og råstofindvinding ,02 0,0004 Energiforsyning ,01 0,0001 Handel ,12 0,0144 Transport, hoteller og restauranter ,11 0,0121 Information og kommunikation ,01 0,0001 Finansiering og forsikring * 0, ,06 0,0036 Fast ejendom + bygge og anlæg ,33 0,1089 Øvrige erhverv ,16 I alt erhverv ,00 0,1757 Øvrige erhverv er ikke en egentlig branche, og medregnes derfor ikke i beregningen af HHI. For at undgå, at branchekoncentrationen sænkes ved at placere engagementer som øvrige erhverv, justeres HHI for andelen øvrige erhverv. Det vil sige, at hvis andelen af øvrige erhverv i forhold til de samlede erhvervsengagementer er større end den beregnede koncentrationsrisiko på de øvrige brancher, er det koncentrationen på øvrige erhverv, der bliver styrende. HHI-indekset er det højeste af henholdsvis andelen af øvrige erhverv på 0,16 eller summen af andele 2 på andre erhverv på 0,1757, som er mindre end 20 % og som derfor ikke resulterer i et tillæg til solvensbehovet. 6

8 Overtagelsen af Kongsted Sparekasse har ikke betydet nogen væsentlig forskydning af bankens i forvejen gode branchemæssige spredning. Markedsrisici i øvrigt Risiko for tab som følge af potentielle ændringer i rente, aktiekurser samt valutakurser, udover hvad der er dækket i søjle I. 8+ metoden tager udgangspunkt i de grænser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisiko. Renterisiko: Finanstilsynet har opstillet 2 metoder til opgørelse af markedsrisikoen for renterisici Standardmetoden: hvorefter banken skal opgøre renterisikoen indenfor og udenfor handelsbeholdningen særskilt, der kan således ikke under denne metode ske netting mellem positioner indenfor og udenfor handelsbeholdningen. Det er dog fortsat muligt at nette indenfor de positioner, der ligger i handelsbeholdningen. Der tages udgangspunkt i den maksimale rammeudnyttelse de seneste 12 måneder. Porteføljemetoden: der kan anvendes af alle pengeinstitutter, der har en aktiv styring af renterisici herunder afdækning mellem renterisici i handelsbeholdning og udenfor handelsbeholdning - vil der derimod være mulighed for at nette positioner indenfor og udenfor handelsbeholdningen, når der i tilstrækkeligt omfang tages højde for varighed og positionsstørrelse. Det vil sige, at de risici, der ligger indenfor og udenfor handelsbeholdningen, udligner hinanden. Således kan en eventuel negativ renterisiko udenfor handelsbeholdningen udlignes af en positiv renterisiko indenfor handelsbeholdningen. Banken har valgt standardmetoden, idet der ikke aktivt foretages afdækning af renterisiko. Finanstilsynets udgangspunkt for reservation af solvensbehov til renterisikoen, er en renteændring på 2 %-point. Bankens overordnede ramme for renterisiko er på 9 mio. kr. Bankens udnyttelse af rammen indenfor/udenfor handelsbeholdningen de seneste 12 måneder har medført følgende opdeling og afsat solvensbehov: Handelsbeholdningen: Kernekapital Reserveret renterisiko I %- af kernekapital 4,33 Idet renterisikoen er beregnet til under 5 % medfører det ikke tillæg til solvensbehovet. Udenfor handelsbeholdningen: Kernekapital Reserveret renterisiko 750 I %- af kernekapital 0,39 Tillægget til solvensbehovet for poster udenfor handelsbeholdningen beregnes som den generelle renterisiko * kernekapital * positionernes risikofrie rente. Banken har beregnet solvenstillægget ultimo 2013 til 0,39 * * 2 = t.kr. Aktierisiko: Aktierisikoen fastsættes ligeledes med udgangspunkt i den af bestyrelsen fastsatte beføjelse til direktionen til at tage aktierisiko. Aktierisikoen udtrykkes ved aktiebeholdningsprocenten, der er et udtryk for, hvor meget summen af aktier i handelsbeholdningen udgør af kernekapitalen. Beholdningen af anlægsaktier giver ikke tillæg til solvensbehovet. Aktier i handelsbeholdningen: Kernekapital Maksimal grænse for aktier I %- af kernekapital 15,76 Idet aktierisikoen er beregnet til under 50 % medfører det ikke tillæg til solvensbehovet. 7

9 Valuta: Valutarisikoen fastsættes ligeledes med udgangspunkt i den af bestyrelsen fastsatte beføjelse til direktionen til at tage valutarisiko. Bankens ramme for valutarisiko er 75 mio. kr. Herefter er der defineret 3 forskellige grupper af valuta nemlig CHF/NOK/SEK, OECD-valutaer og ikke OECD-valutaer. Endelig kan den samlede ramme udnyttes fuldt ud til EUR. Valuta: Kernekapital Maksimal grænse for valuta I %- af kernekapital 39,40 Tillæg udnyttelse af ramme til EUR (85 %) Tillæg udnyttelse af ramme til andre valutaer (15 %) Fradrag Tillæg til solvensbehovet i alt 0 Idet der er et bundfradrag, der beregnes som (bundfradrag (10%) * kernekapital efter fradrag) * 30 % betyder det, at valutarisikoen ikke medfører tillæg i solvensbehovet. Der er i Lov om finansiel virksomhed krav om, at likviditeten mindst skal udgøre 10 % af bankens samlede gælds- og garantiforpligtelser. Bankens likviditetsoverdækning ultimo 2013 udgjorde 235,5 % og er dermed særdeles komfortabel. I forhold til solvensbehovet skal der stresses for indlån fra professionelle aktører (pensionskasser, forsikringsselskaber og kreditinstitutter) samt udstedte obligationer med en restløbetid på under ½ år. Det der skal afsættes under likviditetsrisikoen er den meromkostning som banken kan forvente at få, såfremt der opstår situationer, hvor likviditeten bliver vanskelig at fremskaffe. I det banken ikke har nævneværdige indlån til professionelle aktører og samtidig har en meget komfortabel likviditetsoverdækning, er der ikke afsat beløb i solvensbehovsopgørelsen til likviditetsrisici. Likviditetsrisici Operationelle risici Den operationelle risiko skal afdække risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl, systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusiv retslige risici. Banken skal foretage en kvalitativ vurdering af bankens kontrolmiljø. Kontrolmiljøet er en samlet betegnelse for de ressourcer, banken anvender til at minimere de risici, der er ved at udøve finansiel virksomhed. Det vil blandt andet sige en vurdering af omfanget af interne forretningsgange, graden af funktionsadskillelse, og om der er de nødvendige styrings- og kontrolværktøjer på alle relevante forretningsområder. Banken skal forholde sig til, hvorvidt der er et behov for tillæg til solvensbehovet som følge af særlige risici, der ikke vurderes at være tilstrækkelig dækket af søjle I. Det er ledelsens vurdering, at den operationelle risiko er fuldt afdækket i under søjle I. Banken opfylder kravet om et fornuftigt kontrolmiljø. I forhold til kontrolmiljøet kan nævntes, at der er funktionsadskillelse på alle væsentlige områder. Herudover er der forretningsgange på alle væsentlige områder herunder de politikker og forretningsgange, der er et krav i henhold til 71-bekendtgørelsen. På ITsiden benytter vi Bankernes EDB Central, som er underlagt en systemrevision. Lovbestemte krav Ud over minimumskravet der følger af 124, stk. 2, nr. 1 er banken ikke omfattet af lovkrav i relation til den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehov. 8

10 Kapitalbehov/ solvensbehov opdelt på risikokategorier Solvensbehov i Møns Bank pr. 31. december 2013 % 1) Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) ,00% + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) 0 0,00% + 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) 0 0,00% + 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer ,52% 4b) Øvrige kreditrisici 0 0,00% 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer ,08% 4d) Koncentrationsrisiko på brancher 0 0,00% + 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici ,10% 5b) Aktierisici 0 0,00% 5c) Valutarisici 0 0,00% + 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) 0 0,00% + 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) 0 0,00% + 8) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00% Total = kapitalbehov/solvensbehov ,70% Heraf til kreditrisici (4) ,60% Heraf til markedsrisici (5) ,10% Heraf til operationelle risici (7) 0 0,00% Heraf til øvrige risici (2+3+6) 0 0,00% Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+8) ,00% Risikovægtede poster

11 Solvensprocent, basiskapital og solvensbehovet (herunder lovbestemte krav) Solvensprocent og basiskapital Tilstrækkelig basiskapital % Kreditrisici Markedsrisici Operationelle risici Øvrige risici Tillæg som følge af lovbestemte krav ,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % I alt tilstrækkelig basiskapital/solvensbehov ,7 % Overdækning/kapitalforhold - Basiskapital efter fradrag - Tilstrækkelig basiskapital ,8 % 9,7 % Solvensoverdækning ,1 % Vægtede poster Banken har opgjort solvensoverdækningen til 3,1 %-point ud fra et solvensbehov på 9,7 %. Med afsæt i de kommende nye kapitaldækningsregler, der implementeres fra og med 1. januar 2014 og frem til 2019 har ledelsen besluttet, at styrke bankens kapitalgrundlag med 35 mio. kr. i hybrid kernekapital. Den hybride kernekapital skal sikre, at banken til stadighed har en komfortabel overdækning i takt med, at de nye kapitalregler indføres - herunder de nye bufferkrav. Banken har en overordnet politik og målsætning om, at den fremtidige aktivitet alene skal baseres på kernekapital. Den hybride kapital skal sikre kapitalgrundlaget indtil denne målsætning er opfyldt. Banken har i dag ansvarlig lånekapital på 50 mio. kr., der udløber pr. 1. november 2014 og som ultimo 2013 alene indgår i bankens basiskapital med 25 % svarende til 12,5 mio. kr. Efter de nye kapitaldækningsregler vil lånet ikke kunne indregnes i opgørelsen af basiskapitalen efter de nye regler, hvorfor banken har søgt om tilladelse til at indfri lånet ved førstkommende rentetermin. Efter ikrafttrædelse af de nye kapitaldækningsregler samt optagelse af ovennævnte hybride kernekapital forventes bankens solvensprocent at ligge i størrelsesordenen 14,3 %, hvilket ledelsen anser for en komfortabel overdækning. Kreditrisici Solvensoverdækning Markedsrisici Operationelle risici Øvrige forhold Lovmæssige krav Kreditrisikoen er bankens største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet kan henføres hertil. Banken har derfor også stor fokus på netop dette risikoområde. Den væsentligste del af den afsatte kapital inden for kreditrisikoområdet kan henføres til kunder med finansielle problemer, størrelsen af denne reservation er afhængig af konjunktursituationen. Risikoen for tab som følge af potentielle ændringer i renter, aktiekurser samt valutakurser, udover hvad der er dækket i søjle I. Der tages afsæt i de af bestyrelsens fastsatte beføjelser til direktionen og udnyttelsen heraf. Det afsatte beløb knytter sig til renterisikoen udenfor handelsbeholdningen. Under denne kategori er der afsat kapital til dækning af risiko for tab på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusiv retslige risici. Eventuel kapital til risikodækning som følge af svag indtjening, eventuel kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen samt eventuel kapital til dækning af dyrere likviditet fra professionelle investorer. Dækker over 8 % s kravet i søjle I, jf. 124, stk. 2, nr. 1 i lov om finansiel virksomhed, samt eventuelle tillæg i relation til de situationer, hvor krav i lov om finansiel virksomhed giver et direkte tillæg i solvensbehovet. 10

12 Risikovægtede poster med kreditrisiko/kapitalkrav til poster med kreditrisiko Risikovægtede poster kredit/ kapitalkrav Risikovægtede poster Kapitalkrav 8% af eksponering Eksponeringer mod centralbanker 0 0 Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, (aktiver uden modparter) Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden I alt vægtede poster med kreditrisiko Risikovægtede poster markedsrisiko/ kapitalkrav Risikovægtede poster med markedsrisiko/kapitalkrav til poster med markedsrisiko Risikovægtede poster Kapitalkrav 8% af eksponering Gældsinstrumenter Aktier Kollektive investeringsordninger Valutarisiko I alt vægtede poster med markedsrisiko Risikovægtede poster med operationel risiko/kapitalkrav til operationel risiko Risikovægt ede poster operationel risiko/ kapitalkrav Risikovægtede poster Kapitalkrav 8% af eksponering Operationel risiko I alt vægtede poster operationel risiko

13 Stege Åbningstider Storegade Stege Mandag-fredag Kl Telefon Torsdag Kl Bogø Bogø Hovedgade 139 Mandag, onsdag og torsdag Kl Bogø By Tordag tillige Kl Telefon Tirsdag og fredag LUKKET (fra 1/ også lukket torsdag) Klintholm Thyravej Borre Tirsdag og fredag Kl Telefon Mandag, onsdag og torsdag LUKKET Fanefjord Hjørnet 2 Mandag - fredag Kl Kl Askeby Torsdag tillige Kl Telefon (fra 1/ Torsdag åben til kl ) Præstø Svend Gønges Torv Præstø Mandag - fredag Kl Telefon Torsdag Kl Kongsted Dyssevej 3, Kongsted 4683 Rønnede Mandag - fredag Kl Telefon Torsdag Kl MønDirekte Telefon Læs mere på

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport 2. kvartal 2018

Tillæg til risikorapport 2. kvartal 2018 Tillæg til risikorapport 2. kvartal 2018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2018 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2018 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q3 2018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q3 2018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q3 2018 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsrapport 2016. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30.09.2013 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Pr. 30. juni 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 1. Indledning Formålet med dette risikotillæg om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov er at opfylde oplysningsforpligtelserne

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag. 1. kvartal 2019

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag. 1. kvartal 2019 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 1. kvartal 2019 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. mars 2019) Ifølge

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30.06.2014

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov Tillæg til risikorapport Individuelt solvensbehov 3. juni 217 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet... 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Information. pr. 6. marts Solvensbehovsrapport. Halvår Søjle III - oplysninger

Information. pr. 6. marts Solvensbehovsrapport. Halvår Søjle III - oplysninger Information pr. 6. marts 2012 Solvensbehovsrapport Halvår 2016 Søjle III - oplysninger INDHOLDSFORTEGNELSE Formål og indhold...3 Kapitalgrundlag...4 Kapitalkrav - herunder opgørelse af solvensbehov...5

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 30.09.2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener bankens kunder. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4 3. september 218 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet...2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 3. september 218...4

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

vestjyskbank Tillæg til Risikorapport

vestjyskbank Tillæg til Risikorapport 2. kvartal 2015 vestjyskbank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 30. september 2018 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side Solvensrapport 2015 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Den interne proces... 4 Beskrivelse af metode... 4 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov...

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30.06.2015

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

RISIKOREDEGØRELSE. 1. Halvår

RISIKOREDEGØRELSE. 1. Halvår RISIKOREDEGØRELSE 1. Halvår 218 INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Kapitalgrundlag... 3 4 Kapitalkrav... 4 5 21 Offentliggøres kun pr. årsultimo... 1 22 Afslutning... 1 2 1 INDLEDNING

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet...1 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 218...3 Sparekassen...3

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere