4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:"

Transkript

1 Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække tendenser, for en anno Samtidig laves en sammenligning med resultaterne fra den seneste 2009 rapport. Rapporten omfatter følgende temaer: Udfordringer for en Virksomhedens projektarbejde Forankring og projektmodenhed International Projektledelse Forventninger til fremtiden Sidst i rapporten findes en grafisk præsentation af samtlige spørgsmål i undersøgelsen. Graferne viser den samlede respondentgruppes besvarelser og er ikke fordelt på funktioner. Baggrund for respondenterne Langt størstedelen af respondenterne har funktion som (57 %). Derefter kommer er med 12 % og projektdeltagere med 11 %. Resten fordeler sig med 6 % Andet, 5 % Projektdirektører, 5 % Linieledere og 4 % Projektkoordinatorer. 4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: 11% 5% 12% 5% 4% 6% 57% Projektkoordinator Projektdirektør Linieleder Andet

2 Som i 2009 er godt halvdelen af respondentgruppen i alderen 35 til 50 år og arbejder primært i virksomheder med over 500 ansatte. Og som i 2009 kan vi se, at der stadig er tale om en ret erfaren gruppe. 1/4 af gruppen har 5-10 års erfaring og 57 % af respondenterne har over 10 års erfaring (modsat 48 % i 2009). I forhold til 2009 ser det umiddelbart ud som om der bruges mindre tid på projekter. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, det kan blot skyldes at forskydninger i respondentgrupperne i forhold til % af gruppen har en længere videregående uddannelse. 10. Hvor meget af din arbejdstid bruger du på projektarbejde? 36% 17% < 25% 22% 25% - 50% 25% 50% - 75% 75% - 100% 54 % af gruppen har ansvar for projekter i størrelsen 2 millioner og opefter. Resten af gruppen arbejder med projekter under til 2 mio. kr. det betyder at der i forhold til tallene fra 2009 er sket en stigning i størrelsen af projekter. 20. Hvor stort er dit nuværende eller dit seneste projekt? 14% 10% 15% under kr over 5 millioner kr 12% 9% 40% million kr kr 2-5 millioner kr 1-2 millioner kr

3 De primære projekttyper er IT-projekter, udviklingsprojekter, organisationsudvikling og bygge- og anlægsprojekter. Og halvdelen af projekterne strækker sig fra 1 år og fremefter. Der er her sket en stigning fra 44 % i Sammenligner vi med 2009 er det umiddelbart mest markante, at der er sket et fald i antallet af IT-projekter fra 37,3 % til 31 %. Dette kan måske skyldes at finanskrisen har indflydelse på virksomhedernes it investeringer. I 2011 undersøgelsen har vi indsat en ny kategori af projekttyper nemlig Internationale projekter og marketingprojekter. Marketingprojekter udgør med 6% kun en lille del af besvarelser hvorimod 19% af respondenterne arbejder i internationale projekter. Det er et interessant perspektiv og en ny udvikling for projektledelse og vi beskriver emnet nærmere sendere i rapporten. 11. Hvilken type projekter er du primært involveret i? (sæt max 3 krydser) Bygge- og anlægsprojekter It-projekter Organisationsudvikling 6% 7% 13% 14% 22% 31% Internationale projekter 46% 19% 27% Udviklingsprojekter Leveranceprojekter (kundeleverancer) Marketingprojekter Logistikprojekter Andet Som i 2009 er respondentgruppen stadig at betegne som en veluddannet gruppe med stor erfaring i projektarbejdet. Størstedelen er projektledere og arbejder med store projekter af relativ lang varighed. Ligesom i 2009 har vi har ikke spurgt til kønsfordelingen i gruppen og kan derfor ikke vide, hvordan fordeling af mænd og kvinder er i respondentgruppen.

4 Udfordringer for en Vi har valgt at belyse ens udfordringer fra 4 vinkler. Fra en selv, erne, projektdeltagerne og Linielederne. Der måles primært de besvarelser der ligger i svarmulighed 4 og 5. Altså dem der har svaret i nogen grad eller i høj grad. Nedenstående graf viser fordelingen af besvarelser fordelt på den samlede respondentgruppe og ikke fordelt på funktioner. Udfordringer for en 16. At motivere projektdeltagerne 17. At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet 18. At opnå ledelsens opbakning til projektet 19. At sikre projektdeltagernes balance mellem privatliv og arbejdsliv 20. At organisationen mangler projektforståelse 62% 45% 63% 31% 96% 60% 70% 76% 43% 52% 27% 38% 29% 21. At kunne sige fra når arbejdspresset bliver for stort 22. At få den nødvendige uddannelse for at kunne håndtere jobbet 23. At holde projektet på rette kurs 24. At opnå anerkendelse som projektleder 25. At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen 26. Projekter har højere kompleksitet (eller At projekterne er mere komplekse) 27. At lede de forandringer som sker undervejs i projektet 28. At kommunikere til og med interessenterne

5 Top 5 udfordringerne i 2011: At kommunikere til og med interessenterne At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet At motivere projektdeltagerne At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen At holde projektet på rette kurs Den største udfordring for projektlederen er klart at kommunikere til og med interessenterne. Spørgsmålet omkring kommunikation er nyt i forhold til 2009 og det er interessant hvor bred enighed der er om, at det er en udfordring at sælge budskabet i forhold til interessenterne. Der kan ligge en usikkerhed i om respondengrupperne har besvaret udfra hvad de mener en udfordring for projektlederen eller om de har besvaret udfra hvad der er en udfordring for dem selv set udfra deres funktion i projektorganisationen. Konklusionen er dog uanset hvad, at kommunikation til og med interessenter er vanskelig og volder problemer på alle niveauer i organisationen. Fordelt på funktioner, ser spørgsmålet om kommunikation sådan ud: 28. At kommunikere til og med interessenterne 99% 94% 95% 91% Linieleder Den anden største udfordring for projektlederne er at få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet. Denne tendens så vi også i 2009 og det er stadig projektdeltagerne, der i høj grad mener, at der er for få ressourcer til projektet. Med en svarprocent på 77 % i projektledergruppen må det dog konstateres at der kæmpes hårdt i virksomhederne for at få tildelt tilstrækkelige ressourcer. Dette er der faktisk bred enighed omkring i alle respondentgrupper. Hvis vi skal analysere på årsagerne kan krisen selvfølgelig stadig være en hovedårsag, i og med der sættes det samme antal projekter i søen, men grundet omkostningsbesparelser er der færre hænder til at tage fra.

6 En anden årsag kan være at projektlederne ikke er rustet tilstrækkeligt til at estimere og planlægge projektet og derved være styrket i en forhandling med ledelsen om ressourcer til projektet. Fordelt på funktioner, ser spørgsmålet om ressourcer sådan ud: 17. At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet 84% 80% 77% 74% Linieleder En lige så vigtig udfordring er at motivere projektdeltagerne. Hele 70 % af den samlede gruppe respondenter mener, at det i nogen eller høj grad er en stor udfordring. Fordelt på funktioner ser det således ud: 16. At motivere projektdeltagerne 77% 68% 73% 74% Linieleder Denne udfordring er tilbagevendende og paradoksalt nok det ser ikke ud som om der arbejdes med af gøre det bedre. Det kan skyldes at projektlederne ikke er klædt på til denne ledelsesudfordring for teamet eller at der ganske enkelt ikke er tid til at fokuserer på dette, fordi dagligdagen går op i kampen om ressourcerne og driften af projekterne fylder dagen ud.

7 ne, erne og Linielederne ligger meget tæt i deres vurderinger, mens projektlederne selv ligger lavest. Det skal igen fremhæves at spørgsmålet er besvaret udfra hvad de forskellige respondentgrupper anser for at være en udfordring for projektlederen end dem selv. Interessant at perspektiv at andre respondentgrupper ser motivation af deltagerne som en større udfordring end projektlederne selv. Når vi kigger på det at sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen kan vi se følgende: 25. At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen 76% 55% 64% 57% Linieleder Det er interessant at se at hele 76 % af Liniecheferne mener, at det er en udfordring at sikre koordinering og opbakning på alle niveauer af organisationen. Denne svarprocent er væsentligt højere end projektlederne selv. Igen kan vi antage at Linielederne har besvaret udfra hvad de betragter som en udfordring for dem selv. Men det kan også ses som et udtryk for at vi stadig i 2011 har problemer med at drive projektledelse på det taktiske plan i organisationen. Det kigger vi mere på i afsnittet omkring projektmodenhed og forankring. Det samme billede tegner sig når vi kigger på udfordringen med at holde projektet på rette kurs. Linielederne ser det som en langt større udfordring for projektlederne end projektlederne selv. En årsag kan være at linielederne ikke er klædt på i tilstrækkelig grad til at forstå projekterne eller den operationelle projektledelse.

8 23. At holde projektet på rette kurs 76% 58% 58% 63% Linieleder Den røde tråd i betragtningerne omkring udfordringer må siges at handle om kommunikation. Ud over at det er kommet ind som en ny udfordring helt for sig selv, så handler de andre udfordringer i lige så høj grad om kommunikation og interessent håndtering. Projekterne bliver til stadighed mere komplekse og får mere fokus i organisationen end nogensinde, men det halter bagud med at få kommunikeret og interessenthåndteret tilstrækkeligt. En rigtig svær disciplin (også) i projektlederfaget. Supplerende, men ikke en top 5 udfordring, ses det at projektdeltagerne har opnået en højere anerkendelse end i Dengang var der 49 % af projektdeltagerne der mente, at der i nogen eller høj grad var udfordringer med anerkendelsen. Det tal er positivt nok kun 23 % i dag. I 2009 var det 70 % af projektlederne, der kun i nogen eller i mindre grad havde en udfordring med anerkendelsen. Det tal er i % altså ingen udvikling i det at få anerkendelse for sin indsats som projektleder. Opsummering og sammenligning: Top 5 udfordringer i 2009: Motivation af projektgruppen At sikre koordineringen på tværs At skaffe ressourcer At sikre projektdeltagernes balance mellem privatliv og arbejdsliv At holde projektet på ret kurs Top 5 udfordringerne i 2011: At kommunikere til og med interessenterne At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet At motivere projektdeltagerne

9 At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen At holde projektet på rette kurs Det bemærkelsesværdige for 2011 er, at respondenterne over en bred kam finder det udfordrende at få solgt projektets budskab i forhold til deltagere og interessenter. Hvad der også er interessant at se er, at det tilsyneladende er blevet sværere at få de tilstrækkelige ressourcer til løsning af opgaver. Det kan tolkes som, at der skal løbes hurtigere i virksomhederne, og at der generelt er blevet effektiviseret mere. Der er, på grund af nedskæringer, blevet færre hænder til at løse de samme opgaver eller måske flere opgaver eftersom antallet af projekter er stigende. I forhold til 2009 er det tilsyneladende blevet lettere at sikre balancen mellem privatliv og arbejdsliv for projektgruppen. Det kan undre lidt. Især i forhold til, at det tilsyneladende er blevet sværere at sikre de tilstrækkelige ressourcer. Men vi må konstatere at det tilnærmelsesvis er samme billede af udfordringer der tegner sig i forhold til Virksomhedens projektarbejde Forankring og projektmodenhed Konklusion: Projektledelse er en strategisk disciplin - men organisation kan ikke håndtere den Kun 43 pct svarer overbevisende positivt i forhold til organisationens evne til at sikre forretningsmæssig værdi. Kun 35 pct. oplever, at virksomheden bruger tilstrækkeligt med ressourcer på at analysere og planlægge projekter Kun 27 pct. af de adspurgte mener at styregruppen/projektlederen/projektsponsoren er god til at koordinere ressourceindsatsen på tværs af organisationen Der tegner sig et billede af, at den strategiske initiering, planlægning og eksekvering generelt er mangelfuld og ikke til fulde udnytter det forretningsmæssige og organisatoriske potentiale, der ligger i projektmetodens anvendelse. Der er ikke alene et behov for øget kompetence hos virksomheders ledelseslag, men også et behov for øget fokus på implementering og effektivisering af projektmetoden og modellers anvendelse. Konklusion: Trods et tydeligt behov for fokus på projekter - har virksomheder ikke organiseret sig til det Kun 43 pct svarer entydigt positivt til organisationens evne til vidensdeling og organisatorisk læring.

10 Kun 35 pct. oplever, at der bruges tilstrækkeligt med ressourcer på at analysere og planlægge projektet 59 pct. af de adspurgte er i organisationer, der ikke har en etableret funktion, der varetager projektrelaterede opgaver ex. Projektkontor Professionalisering og effektivisering af projektledelsesområdet er fortsat et betydeligt indsatsområde, hvis man søger at opnå bedre og måske også hurtigere resultater i gennemførte projekter. Det er væsentligt at anføre, at der ikke er taget stilling til projektlederes organisatoriske tilhørsforhold i undersøgelsen, men at der alene er tage hensyn til om der er en central funktion, der varetager området, herunder eksempelvis processer, værktøjer og dataindsamling. International projektledelse Konklusion: Internationale projekter er på fremmarch - men de er ikke nemme at håndtere Hele 83 pct finder at det er en udfordring at lede på distance, dvs. når projektgruppen ikke sidder fysisk sammen. 61 pct. oplever, at det er en udfordring, når de kulturelle forskelle er store 50 pct. af de adspurgte forventer at der vil være flere internationale projekter de næste 3 år Globaliseringen har for alvor også haft indflydelse på det at lede projekter, og det forventes kun at blive mere udtalt men det er ikke uden problemer. Hele projektlederundersøgelsens mest entydige udfordring opleves at være det at lede på afstand. Det er vigtigt, at understrege, at der kun er taget stilling til at lede på afstand og ikke nødvendigvis over landegrænser. Kombineres besvarelsen imidlertid med at 61 pct oplever at kulturelle forskelle er en udfordring bliver det tydeligt, at der i forbindelse med internationale projekter er et betydeligt indsatsområde med mulighed for at øge effektivitet og forbedre kommunikation. Igen er kommunikationen den bærende udfordring også i de internationale projekter, nu med et par yderligere vinkler på i forhold til at skulle kommunikere på tværs af kulturer, landegrænser, tidszoner og virtuelt. Et sidste spændende perspektiv der er kommet på projektledelse er det stigende behov for forandringsledelse. Konklusion: Forandringsledelse er det nye sort men projektledere føler sig ikke klædt på Hele 75 pct oplever at forandringsledelse er en vigtig kompetence i projektledelsesdisciplinen. 59 pct. oplever, at projekter er mere komplekse end for 3 år siden 60 pct. finder det svært at holde projekter på rette kurs.

11 Om end der ikke er en direkte korellation mellem oplevelsen af kompleksitet og behovet for forandringsledelse, så er projektlederrollen med udgangspunkt i besvarelserne alt andet lige blevet mere komplekse og omfattende. Forandringsledelse har altid været snævert forbundet med projektledelse, men interessant er det, at projektlederen oftere bringes i anvendelse eller selv tager initiativ til at drive forandringer. Det peger derfor på at formalisering og professionalisering af forandringsledelse er et væsentligt indsatsområde, hvor effektiviteten i projekter og organisationer kan øges gennem indsigt og øgede færdigheder - måske endda også organisering. Kompetenceudvikling og karrierevej Vi kan stadig se, at projektledelse gennem de sidste år har udviklet sig til at være en selvstændig karrierevej. I 2009 undersøgelsen svarede 79,5 % af respondenterne ja til spørgsmålet, om at de anså hvervet som selvstændig karrierevej og i 2011 undersøgelsen er tallet på 78 % af den samlede respondentgruppe, der svarer ja. Så der er sket et lille fald her. Af projektlederne selv er der 80 % (81,2 % i 2009) der mener, at hvervet er en selvstændig karrierevej, mens fordelingen for de andre grupper ser således ud: 107. Opfatter du hvervet som projektleder som en selvstændig karrierevej? 84% 84% 80% Ser vi på, om projektlederne har en formel uddannelse indenfor projektledelse er tallet større end i I 2009 var der 55 %, der havde en formel uddannelse i projektledelse. I 2011 er tallet 60 % og 66 % af dem har projektlederkurser og/eller en projektlederuddannelse. 29 % har taget en certificering (PMI, PRINCE2, IPMA).

12 110. Har du overvejet at tage en formel uddannelse inden for projektledelse? 41% 59% Ja Nej Der er tydelig sammenhæng mellem projektledere med formel uddannelse og størrelsen af de projekter de arbejder i. De store projekter bemandes med projektledere med formel uddannelse i projektledelse. Der er sket en udvikling i fokus på dét at have en formel projektlederuddannelse. I 2009 svarede 71 % at de overvejede at tage en formel uddannelse i projektledelse i 2011 er der sket et fald til 59 %. Det kan hænge sammen med mere skrabede uddannelsesbudgetter set i lyset af den finansielle krise men der er også sammenhæng mellem erfaringsniveauet. Mange har måske allerede en projektlederuddannelse og derved er en certificering det naturlige næste skridt. Det kan ses i spørgsmålet om overvejelserne om uddannelse. Her ses et skifte i forhold til 2009, Den gang var det primært projektlederkurser og projektlederuddannelser (i ,6 %), der var interessante. Nu er det omvendt, og hele 59 % har overvejet certificeringer. Således en sammenhæng mellem respondentgruppens stigende erfaring og at grundlæggende projektledelse, der anses for at være på plads. Giver i højere grad fokus på blåstemplingen og det at få papir på ens kompetencer. I spørgsmålet om virksomhederne har interne uddannelsesprogrammer, kan vi se, at der fra 2009 til 2011 er sket en lille stigning. I 2009 var det 53 % af virksomhederne, der havde et internt uddannelsesprogram. Det tal er i dag oppe på 57 %. Der kan tilsyneladende spores en tendens til, at der er flere virksomheder der holder på pengene og i et større omfang nu selv forsøger at håndtere uddannelsen i virksomheden.

13 112. Har I et internt uddannelsesprogram for projektledere i din virksomhed? 43% 57% Ja Nej Udvikling og forventninger til fremtiden Hvis vi kigger på projekter og projektarbejdet over de sidste 3 år mener 45 %, at der er flere projekter i deres virksomhed end for 3 år siden. 60 % mener at kompleksiteten i projekterne også har været stigende. De adspurgte har også en klar forventning om stigende arbejdspres (55 %) og strammere deadlines i fremtiden (53 %). Disse forventninger kan stadig sammenholdes med konklusionerne om mere erfarne projektledere, mere projektmodne organisationer og mere fokus på strategisk projektledelse og konklusionen er, at ProjektDanmark stadig er i stor udvikling og vil fortsætte de næste år. Endvidere understøtter det stadig udviklingen i projektledelse som hverv og selvstændig karrierevej. Sammenfattet konklusion Flere komplekse projekter Samme udfordringer som i 2009 Primært udfordringer på det taktiske og operationelle niveau i organisationen International projektledelse i vækst giver nye udfordringer Forandringsledelse fylder mere Den råde tråd i undersøgelsen: Kommunikation og interessenthåndtering er det vanskeligste

Mannaz Projektlederundersøgelse 2011. Resultat af undersøgelsen. www.mannaz.com

Mannaz Projektlederundersøgelse 2011. Resultat af undersøgelsen. www.mannaz.com Mannaz Projektlederundersøgelse 2011 Resultat af undersøgelsen www.mannaz.com Mannaz Projektlederundersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af Projektlederundersøgelsen gennemført i juni 2011

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse er IPMA Registreret i Danmark

Mannaz Projektlederuddannelse er IPMA Registreret i Danmark Projektledelse 3 Skab de resultater, der skal til Efter en god opstart med planworkshop og teambuilding kommer det lange seje træk, hvor resultaterne skal indfries. Projektledelse 3 er et videregående

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 Baggrund: Risk Management (RM) er i dag et væsentligt fundament for at kunne håndtere store og komplekse projekter - herunder at kunne

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER ROLLEN SOM PROJEKTLEDER HK SEMINAR 29. APRIL 2017 FOREDRAGSHOLDER Jesper Askov Møller Petersen Mere end 15 års ledelses- og projektledererfaring CMC, Prince2 og IPMA-C certificeret og en masse andet Arbejder

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Jonas Orebo Pyndt, Chefkonsulent jopy@di.dk, 3377 4613 Camilla Munksgaard, Studentermedhjælp camu@di.dk, 3377 4612 NOVEMBER 2016 Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Virksomheder

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet - En miniundersøgelse i forbindelse med KL s Ældrekonference 2011 September 2011 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 2

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere