4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:"

Transkript

1 Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække tendenser, for en anno Samtidig laves en sammenligning med resultaterne fra den seneste 2009 rapport. Rapporten omfatter følgende temaer: Udfordringer for en Virksomhedens projektarbejde Forankring og projektmodenhed International Projektledelse Forventninger til fremtiden Sidst i rapporten findes en grafisk præsentation af samtlige spørgsmål i undersøgelsen. Graferne viser den samlede respondentgruppes besvarelser og er ikke fordelt på funktioner. Baggrund for respondenterne Langt størstedelen af respondenterne har funktion som (57 %). Derefter kommer er med 12 % og projektdeltagere med 11 %. Resten fordeler sig med 6 % Andet, 5 % Projektdirektører, 5 % Linieledere og 4 % Projektkoordinatorer. 4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: 11% 5% 12% 5% 4% 6% 57% Projektkoordinator Projektdirektør Linieleder Andet

2 Som i 2009 er godt halvdelen af respondentgruppen i alderen 35 til 50 år og arbejder primært i virksomheder med over 500 ansatte. Og som i 2009 kan vi se, at der stadig er tale om en ret erfaren gruppe. 1/4 af gruppen har 5-10 års erfaring og 57 % af respondenterne har over 10 års erfaring (modsat 48 % i 2009). I forhold til 2009 ser det umiddelbart ud som om der bruges mindre tid på projekter. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, det kan blot skyldes at forskydninger i respondentgrupperne i forhold til % af gruppen har en længere videregående uddannelse. 10. Hvor meget af din arbejdstid bruger du på projektarbejde? 36% 17% < 25% 22% 25% - 50% 25% 50% - 75% 75% - 100% 54 % af gruppen har ansvar for projekter i størrelsen 2 millioner og opefter. Resten af gruppen arbejder med projekter under til 2 mio. kr. det betyder at der i forhold til tallene fra 2009 er sket en stigning i størrelsen af projekter. 20. Hvor stort er dit nuværende eller dit seneste projekt? 14% 10% 15% under kr over 5 millioner kr 12% 9% 40% million kr kr 2-5 millioner kr 1-2 millioner kr

3 De primære projekttyper er IT-projekter, udviklingsprojekter, organisationsudvikling og bygge- og anlægsprojekter. Og halvdelen af projekterne strækker sig fra 1 år og fremefter. Der er her sket en stigning fra 44 % i Sammenligner vi med 2009 er det umiddelbart mest markante, at der er sket et fald i antallet af IT-projekter fra 37,3 % til 31 %. Dette kan måske skyldes at finanskrisen har indflydelse på virksomhedernes it investeringer. I 2011 undersøgelsen har vi indsat en ny kategori af projekttyper nemlig Internationale projekter og marketingprojekter. Marketingprojekter udgør med 6% kun en lille del af besvarelser hvorimod 19% af respondenterne arbejder i internationale projekter. Det er et interessant perspektiv og en ny udvikling for projektledelse og vi beskriver emnet nærmere sendere i rapporten. 11. Hvilken type projekter er du primært involveret i? (sæt max 3 krydser) Bygge- og anlægsprojekter It-projekter Organisationsudvikling 6% 7% 13% 14% 22% 31% Internationale projekter 46% 19% 27% Udviklingsprojekter Leveranceprojekter (kundeleverancer) Marketingprojekter Logistikprojekter Andet Som i 2009 er respondentgruppen stadig at betegne som en veluddannet gruppe med stor erfaring i projektarbejdet. Størstedelen er projektledere og arbejder med store projekter af relativ lang varighed. Ligesom i 2009 har vi har ikke spurgt til kønsfordelingen i gruppen og kan derfor ikke vide, hvordan fordeling af mænd og kvinder er i respondentgruppen.

4 Udfordringer for en Vi har valgt at belyse ens udfordringer fra 4 vinkler. Fra en selv, erne, projektdeltagerne og Linielederne. Der måles primært de besvarelser der ligger i svarmulighed 4 og 5. Altså dem der har svaret i nogen grad eller i høj grad. Nedenstående graf viser fordelingen af besvarelser fordelt på den samlede respondentgruppe og ikke fordelt på funktioner. Udfordringer for en 16. At motivere projektdeltagerne 17. At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet 18. At opnå ledelsens opbakning til projektet 19. At sikre projektdeltagernes balance mellem privatliv og arbejdsliv 20. At organisationen mangler projektforståelse 62% 45% 63% 31% 96% 60% 70% 76% 43% 52% 27% 38% 29% 21. At kunne sige fra når arbejdspresset bliver for stort 22. At få den nødvendige uddannelse for at kunne håndtere jobbet 23. At holde projektet på rette kurs 24. At opnå anerkendelse som projektleder 25. At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen 26. Projekter har højere kompleksitet (eller At projekterne er mere komplekse) 27. At lede de forandringer som sker undervejs i projektet 28. At kommunikere til og med interessenterne

5 Top 5 udfordringerne i 2011: At kommunikere til og med interessenterne At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet At motivere projektdeltagerne At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen At holde projektet på rette kurs Den største udfordring for projektlederen er klart at kommunikere til og med interessenterne. Spørgsmålet omkring kommunikation er nyt i forhold til 2009 og det er interessant hvor bred enighed der er om, at det er en udfordring at sælge budskabet i forhold til interessenterne. Der kan ligge en usikkerhed i om respondengrupperne har besvaret udfra hvad de mener en udfordring for projektlederen eller om de har besvaret udfra hvad der er en udfordring for dem selv set udfra deres funktion i projektorganisationen. Konklusionen er dog uanset hvad, at kommunikation til og med interessenter er vanskelig og volder problemer på alle niveauer i organisationen. Fordelt på funktioner, ser spørgsmålet om kommunikation sådan ud: 28. At kommunikere til og med interessenterne 99% 94% 95% 91% Linieleder Den anden største udfordring for projektlederne er at få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet. Denne tendens så vi også i 2009 og det er stadig projektdeltagerne, der i høj grad mener, at der er for få ressourcer til projektet. Med en svarprocent på 77 % i projektledergruppen må det dog konstateres at der kæmpes hårdt i virksomhederne for at få tildelt tilstrækkelige ressourcer. Dette er der faktisk bred enighed omkring i alle respondentgrupper. Hvis vi skal analysere på årsagerne kan krisen selvfølgelig stadig være en hovedårsag, i og med der sættes det samme antal projekter i søen, men grundet omkostningsbesparelser er der færre hænder til at tage fra.

6 En anden årsag kan være at projektlederne ikke er rustet tilstrækkeligt til at estimere og planlægge projektet og derved være styrket i en forhandling med ledelsen om ressourcer til projektet. Fordelt på funktioner, ser spørgsmålet om ressourcer sådan ud: 17. At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet 84% 80% 77% 74% Linieleder En lige så vigtig udfordring er at motivere projektdeltagerne. Hele 70 % af den samlede gruppe respondenter mener, at det i nogen eller høj grad er en stor udfordring. Fordelt på funktioner ser det således ud: 16. At motivere projektdeltagerne 77% 68% 73% 74% Linieleder Denne udfordring er tilbagevendende og paradoksalt nok det ser ikke ud som om der arbejdes med af gøre det bedre. Det kan skyldes at projektlederne ikke er klædt på til denne ledelsesudfordring for teamet eller at der ganske enkelt ikke er tid til at fokuserer på dette, fordi dagligdagen går op i kampen om ressourcerne og driften af projekterne fylder dagen ud.

7 ne, erne og Linielederne ligger meget tæt i deres vurderinger, mens projektlederne selv ligger lavest. Det skal igen fremhæves at spørgsmålet er besvaret udfra hvad de forskellige respondentgrupper anser for at være en udfordring for projektlederen end dem selv. Interessant at perspektiv at andre respondentgrupper ser motivation af deltagerne som en større udfordring end projektlederne selv. Når vi kigger på det at sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen kan vi se følgende: 25. At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen 76% 55% 64% 57% Linieleder Det er interessant at se at hele 76 % af Liniecheferne mener, at det er en udfordring at sikre koordinering og opbakning på alle niveauer af organisationen. Denne svarprocent er væsentligt højere end projektlederne selv. Igen kan vi antage at Linielederne har besvaret udfra hvad de betragter som en udfordring for dem selv. Men det kan også ses som et udtryk for at vi stadig i 2011 har problemer med at drive projektledelse på det taktiske plan i organisationen. Det kigger vi mere på i afsnittet omkring projektmodenhed og forankring. Det samme billede tegner sig når vi kigger på udfordringen med at holde projektet på rette kurs. Linielederne ser det som en langt større udfordring for projektlederne end projektlederne selv. En årsag kan være at linielederne ikke er klædt på i tilstrækkelig grad til at forstå projekterne eller den operationelle projektledelse.

8 23. At holde projektet på rette kurs 76% 58% 58% 63% Linieleder Den røde tråd i betragtningerne omkring udfordringer må siges at handle om kommunikation. Ud over at det er kommet ind som en ny udfordring helt for sig selv, så handler de andre udfordringer i lige så høj grad om kommunikation og interessent håndtering. Projekterne bliver til stadighed mere komplekse og får mere fokus i organisationen end nogensinde, men det halter bagud med at få kommunikeret og interessenthåndteret tilstrækkeligt. En rigtig svær disciplin (også) i projektlederfaget. Supplerende, men ikke en top 5 udfordring, ses det at projektdeltagerne har opnået en højere anerkendelse end i Dengang var der 49 % af projektdeltagerne der mente, at der i nogen eller høj grad var udfordringer med anerkendelsen. Det tal er positivt nok kun 23 % i dag. I 2009 var det 70 % af projektlederne, der kun i nogen eller i mindre grad havde en udfordring med anerkendelsen. Det tal er i % altså ingen udvikling i det at få anerkendelse for sin indsats som projektleder. Opsummering og sammenligning: Top 5 udfordringer i 2009: Motivation af projektgruppen At sikre koordineringen på tværs At skaffe ressourcer At sikre projektdeltagernes balance mellem privatliv og arbejdsliv At holde projektet på ret kurs Top 5 udfordringerne i 2011: At kommunikere til og med interessenterne At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet At motivere projektdeltagerne

9 At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen At holde projektet på rette kurs Det bemærkelsesværdige for 2011 er, at respondenterne over en bred kam finder det udfordrende at få solgt projektets budskab i forhold til deltagere og interessenter. Hvad der også er interessant at se er, at det tilsyneladende er blevet sværere at få de tilstrækkelige ressourcer til løsning af opgaver. Det kan tolkes som, at der skal løbes hurtigere i virksomhederne, og at der generelt er blevet effektiviseret mere. Der er, på grund af nedskæringer, blevet færre hænder til at løse de samme opgaver eller måske flere opgaver eftersom antallet af projekter er stigende. I forhold til 2009 er det tilsyneladende blevet lettere at sikre balancen mellem privatliv og arbejdsliv for projektgruppen. Det kan undre lidt. Især i forhold til, at det tilsyneladende er blevet sværere at sikre de tilstrækkelige ressourcer. Men vi må konstatere at det tilnærmelsesvis er samme billede af udfordringer der tegner sig i forhold til Virksomhedens projektarbejde Forankring og projektmodenhed Konklusion: Projektledelse er en strategisk disciplin - men organisation kan ikke håndtere den Kun 43 pct svarer overbevisende positivt i forhold til organisationens evne til at sikre forretningsmæssig værdi. Kun 35 pct. oplever, at virksomheden bruger tilstrækkeligt med ressourcer på at analysere og planlægge projekter Kun 27 pct. af de adspurgte mener at styregruppen/projektlederen/projektsponsoren er god til at koordinere ressourceindsatsen på tværs af organisationen Der tegner sig et billede af, at den strategiske initiering, planlægning og eksekvering generelt er mangelfuld og ikke til fulde udnytter det forretningsmæssige og organisatoriske potentiale, der ligger i projektmetodens anvendelse. Der er ikke alene et behov for øget kompetence hos virksomheders ledelseslag, men også et behov for øget fokus på implementering og effektivisering af projektmetoden og modellers anvendelse. Konklusion: Trods et tydeligt behov for fokus på projekter - har virksomheder ikke organiseret sig til det Kun 43 pct svarer entydigt positivt til organisationens evne til vidensdeling og organisatorisk læring.

10 Kun 35 pct. oplever, at der bruges tilstrækkeligt med ressourcer på at analysere og planlægge projektet 59 pct. af de adspurgte er i organisationer, der ikke har en etableret funktion, der varetager projektrelaterede opgaver ex. Projektkontor Professionalisering og effektivisering af projektledelsesområdet er fortsat et betydeligt indsatsområde, hvis man søger at opnå bedre og måske også hurtigere resultater i gennemførte projekter. Det er væsentligt at anføre, at der ikke er taget stilling til projektlederes organisatoriske tilhørsforhold i undersøgelsen, men at der alene er tage hensyn til om der er en central funktion, der varetager området, herunder eksempelvis processer, værktøjer og dataindsamling. International projektledelse Konklusion: Internationale projekter er på fremmarch - men de er ikke nemme at håndtere Hele 83 pct finder at det er en udfordring at lede på distance, dvs. når projektgruppen ikke sidder fysisk sammen. 61 pct. oplever, at det er en udfordring, når de kulturelle forskelle er store 50 pct. af de adspurgte forventer at der vil være flere internationale projekter de næste 3 år Globaliseringen har for alvor også haft indflydelse på det at lede projekter, og det forventes kun at blive mere udtalt men det er ikke uden problemer. Hele projektlederundersøgelsens mest entydige udfordring opleves at være det at lede på afstand. Det er vigtigt, at understrege, at der kun er taget stilling til at lede på afstand og ikke nødvendigvis over landegrænser. Kombineres besvarelsen imidlertid med at 61 pct oplever at kulturelle forskelle er en udfordring bliver det tydeligt, at der i forbindelse med internationale projekter er et betydeligt indsatsområde med mulighed for at øge effektivitet og forbedre kommunikation. Igen er kommunikationen den bærende udfordring også i de internationale projekter, nu med et par yderligere vinkler på i forhold til at skulle kommunikere på tværs af kulturer, landegrænser, tidszoner og virtuelt. Et sidste spændende perspektiv der er kommet på projektledelse er det stigende behov for forandringsledelse. Konklusion: Forandringsledelse er det nye sort men projektledere føler sig ikke klædt på Hele 75 pct oplever at forandringsledelse er en vigtig kompetence i projektledelsesdisciplinen. 59 pct. oplever, at projekter er mere komplekse end for 3 år siden 60 pct. finder det svært at holde projekter på rette kurs.

11 Om end der ikke er en direkte korellation mellem oplevelsen af kompleksitet og behovet for forandringsledelse, så er projektlederrollen med udgangspunkt i besvarelserne alt andet lige blevet mere komplekse og omfattende. Forandringsledelse har altid været snævert forbundet med projektledelse, men interessant er det, at projektlederen oftere bringes i anvendelse eller selv tager initiativ til at drive forandringer. Det peger derfor på at formalisering og professionalisering af forandringsledelse er et væsentligt indsatsområde, hvor effektiviteten i projekter og organisationer kan øges gennem indsigt og øgede færdigheder - måske endda også organisering. Kompetenceudvikling og karrierevej Vi kan stadig se, at projektledelse gennem de sidste år har udviklet sig til at være en selvstændig karrierevej. I 2009 undersøgelsen svarede 79,5 % af respondenterne ja til spørgsmålet, om at de anså hvervet som selvstændig karrierevej og i 2011 undersøgelsen er tallet på 78 % af den samlede respondentgruppe, der svarer ja. Så der er sket et lille fald her. Af projektlederne selv er der 80 % (81,2 % i 2009) der mener, at hvervet er en selvstændig karrierevej, mens fordelingen for de andre grupper ser således ud: 107. Opfatter du hvervet som projektleder som en selvstændig karrierevej? 84% 84% 80% Ser vi på, om projektlederne har en formel uddannelse indenfor projektledelse er tallet større end i I 2009 var der 55 %, der havde en formel uddannelse i projektledelse. I 2011 er tallet 60 % og 66 % af dem har projektlederkurser og/eller en projektlederuddannelse. 29 % har taget en certificering (PMI, PRINCE2, IPMA).

12 110. Har du overvejet at tage en formel uddannelse inden for projektledelse? 41% 59% Ja Nej Der er tydelig sammenhæng mellem projektledere med formel uddannelse og størrelsen af de projekter de arbejder i. De store projekter bemandes med projektledere med formel uddannelse i projektledelse. Der er sket en udvikling i fokus på dét at have en formel projektlederuddannelse. I 2009 svarede 71 % at de overvejede at tage en formel uddannelse i projektledelse i 2011 er der sket et fald til 59 %. Det kan hænge sammen med mere skrabede uddannelsesbudgetter set i lyset af den finansielle krise men der er også sammenhæng mellem erfaringsniveauet. Mange har måske allerede en projektlederuddannelse og derved er en certificering det naturlige næste skridt. Det kan ses i spørgsmålet om overvejelserne om uddannelse. Her ses et skifte i forhold til 2009, Den gang var det primært projektlederkurser og projektlederuddannelser (i ,6 %), der var interessante. Nu er det omvendt, og hele 59 % har overvejet certificeringer. Således en sammenhæng mellem respondentgruppens stigende erfaring og at grundlæggende projektledelse, der anses for at være på plads. Giver i højere grad fokus på blåstemplingen og det at få papir på ens kompetencer. I spørgsmålet om virksomhederne har interne uddannelsesprogrammer, kan vi se, at der fra 2009 til 2011 er sket en lille stigning. I 2009 var det 53 % af virksomhederne, der havde et internt uddannelsesprogram. Det tal er i dag oppe på 57 %. Der kan tilsyneladende spores en tendens til, at der er flere virksomheder der holder på pengene og i et større omfang nu selv forsøger at håndtere uddannelsen i virksomheden.

13 112. Har I et internt uddannelsesprogram for projektledere i din virksomhed? 43% 57% Ja Nej Udvikling og forventninger til fremtiden Hvis vi kigger på projekter og projektarbejdet over de sidste 3 år mener 45 %, at der er flere projekter i deres virksomhed end for 3 år siden. 60 % mener at kompleksiteten i projekterne også har været stigende. De adspurgte har også en klar forventning om stigende arbejdspres (55 %) og strammere deadlines i fremtiden (53 %). Disse forventninger kan stadig sammenholdes med konklusionerne om mere erfarne projektledere, mere projektmodne organisationer og mere fokus på strategisk projektledelse og konklusionen er, at ProjektDanmark stadig er i stor udvikling og vil fortsætte de næste år. Endvidere understøtter det stadig udviklingen i projektledelse som hverv og selvstændig karrierevej. Sammenfattet konklusion Flere komplekse projekter Samme udfordringer som i 2009 Primært udfordringer på det taktiske og operationelle niveau i organisationen International projektledelse i vækst giver nye udfordringer Forandringsledelse fylder mere Den råde tråd i undersøgelsen: Kommunikation og interessenthåndtering er det vanskeligste

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011 Projektledelse som karrierevej En personlig beretning 28. januar 2011 Agenda Præsentation af mig selv Kort præsentation af den virksomhed jeg kommer fra, BEC Hvordan begyndte det hele Min udvikling undervejs

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Aftagergruppe (v1): Hvilket tjenesteområde arbejder den sektion, du er chef for primært indenfor?

Aftagergruppe (v1): Hvilket tjenesteområde arbejder den sektion, du er chef for primært indenfor? Punkt 1. Baggrund Målgruppe (v3): Hvilket tjenesteområde arbejder du primært indenfor? Aftagergruppe (v1): Hvilket tjenesteområde arbejder den sektion, du er chef for primært indenfor? Analyse: Respondenter

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere