4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:"

Transkript

1 Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække tendenser, for en anno Samtidig laves en sammenligning med resultaterne fra den seneste 2009 rapport. Rapporten omfatter følgende temaer: Udfordringer for en Virksomhedens projektarbejde Forankring og projektmodenhed International Projektledelse Forventninger til fremtiden Sidst i rapporten findes en grafisk præsentation af samtlige spørgsmål i undersøgelsen. Graferne viser den samlede respondentgruppes besvarelser og er ikke fordelt på funktioner. Baggrund for respondenterne Langt størstedelen af respondenterne har funktion som (57 %). Derefter kommer er med 12 % og projektdeltagere med 11 %. Resten fordeler sig med 6 % Andet, 5 % Projektdirektører, 5 % Linieledere og 4 % Projektkoordinatorer. 4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: 11% 5% 12% 5% 4% 6% 57% Projektkoordinator Projektdirektør Linieleder Andet

2 Som i 2009 er godt halvdelen af respondentgruppen i alderen 35 til 50 år og arbejder primært i virksomheder med over 500 ansatte. Og som i 2009 kan vi se, at der stadig er tale om en ret erfaren gruppe. 1/4 af gruppen har 5-10 års erfaring og 57 % af respondenterne har over 10 års erfaring (modsat 48 % i 2009). I forhold til 2009 ser det umiddelbart ud som om der bruges mindre tid på projekter. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, det kan blot skyldes at forskydninger i respondentgrupperne i forhold til % af gruppen har en længere videregående uddannelse. 10. Hvor meget af din arbejdstid bruger du på projektarbejde? 36% 17% < 25% 22% 25% - 50% 25% 50% - 75% 75% - 100% 54 % af gruppen har ansvar for projekter i størrelsen 2 millioner og opefter. Resten af gruppen arbejder med projekter under til 2 mio. kr. det betyder at der i forhold til tallene fra 2009 er sket en stigning i størrelsen af projekter. 20. Hvor stort er dit nuværende eller dit seneste projekt? 14% 10% 15% under kr over 5 millioner kr 12% 9% 40% million kr kr 2-5 millioner kr 1-2 millioner kr

3 De primære projekttyper er IT-projekter, udviklingsprojekter, organisationsudvikling og bygge- og anlægsprojekter. Og halvdelen af projekterne strækker sig fra 1 år og fremefter. Der er her sket en stigning fra 44 % i Sammenligner vi med 2009 er det umiddelbart mest markante, at der er sket et fald i antallet af IT-projekter fra 37,3 % til 31 %. Dette kan måske skyldes at finanskrisen har indflydelse på virksomhedernes it investeringer. I 2011 undersøgelsen har vi indsat en ny kategori af projekttyper nemlig Internationale projekter og marketingprojekter. Marketingprojekter udgør med 6% kun en lille del af besvarelser hvorimod 19% af respondenterne arbejder i internationale projekter. Det er et interessant perspektiv og en ny udvikling for projektledelse og vi beskriver emnet nærmere sendere i rapporten. 11. Hvilken type projekter er du primært involveret i? (sæt max 3 krydser) Bygge- og anlægsprojekter It-projekter Organisationsudvikling 6% 7% 13% 14% 22% 31% Internationale projekter 46% 19% 27% Udviklingsprojekter Leveranceprojekter (kundeleverancer) Marketingprojekter Logistikprojekter Andet Som i 2009 er respondentgruppen stadig at betegne som en veluddannet gruppe med stor erfaring i projektarbejdet. Størstedelen er projektledere og arbejder med store projekter af relativ lang varighed. Ligesom i 2009 har vi har ikke spurgt til kønsfordelingen i gruppen og kan derfor ikke vide, hvordan fordeling af mænd og kvinder er i respondentgruppen.

4 Udfordringer for en Vi har valgt at belyse ens udfordringer fra 4 vinkler. Fra en selv, erne, projektdeltagerne og Linielederne. Der måles primært de besvarelser der ligger i svarmulighed 4 og 5. Altså dem der har svaret i nogen grad eller i høj grad. Nedenstående graf viser fordelingen af besvarelser fordelt på den samlede respondentgruppe og ikke fordelt på funktioner. Udfordringer for en 16. At motivere projektdeltagerne 17. At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet 18. At opnå ledelsens opbakning til projektet 19. At sikre projektdeltagernes balance mellem privatliv og arbejdsliv 20. At organisationen mangler projektforståelse 62% 45% 63% 31% 96% 60% 70% 76% 43% 52% 27% 38% 29% 21. At kunne sige fra når arbejdspresset bliver for stort 22. At få den nødvendige uddannelse for at kunne håndtere jobbet 23. At holde projektet på rette kurs 24. At opnå anerkendelse som projektleder 25. At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen 26. Projekter har højere kompleksitet (eller At projekterne er mere komplekse) 27. At lede de forandringer som sker undervejs i projektet 28. At kommunikere til og med interessenterne

5 Top 5 udfordringerne i 2011: At kommunikere til og med interessenterne At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet At motivere projektdeltagerne At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen At holde projektet på rette kurs Den største udfordring for projektlederen er klart at kommunikere til og med interessenterne. Spørgsmålet omkring kommunikation er nyt i forhold til 2009 og det er interessant hvor bred enighed der er om, at det er en udfordring at sælge budskabet i forhold til interessenterne. Der kan ligge en usikkerhed i om respondengrupperne har besvaret udfra hvad de mener en udfordring for projektlederen eller om de har besvaret udfra hvad der er en udfordring for dem selv set udfra deres funktion i projektorganisationen. Konklusionen er dog uanset hvad, at kommunikation til og med interessenter er vanskelig og volder problemer på alle niveauer i organisationen. Fordelt på funktioner, ser spørgsmålet om kommunikation sådan ud: 28. At kommunikere til og med interessenterne 99% 94% 95% 91% Linieleder Den anden største udfordring for projektlederne er at få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet. Denne tendens så vi også i 2009 og det er stadig projektdeltagerne, der i høj grad mener, at der er for få ressourcer til projektet. Med en svarprocent på 77 % i projektledergruppen må det dog konstateres at der kæmpes hårdt i virksomhederne for at få tildelt tilstrækkelige ressourcer. Dette er der faktisk bred enighed omkring i alle respondentgrupper. Hvis vi skal analysere på årsagerne kan krisen selvfølgelig stadig være en hovedårsag, i og med der sættes det samme antal projekter i søen, men grundet omkostningsbesparelser er der færre hænder til at tage fra.

6 En anden årsag kan være at projektlederne ikke er rustet tilstrækkeligt til at estimere og planlægge projektet og derved være styrket i en forhandling med ledelsen om ressourcer til projektet. Fordelt på funktioner, ser spørgsmålet om ressourcer sådan ud: 17. At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet 84% 80% 77% 74% Linieleder En lige så vigtig udfordring er at motivere projektdeltagerne. Hele 70 % af den samlede gruppe respondenter mener, at det i nogen eller høj grad er en stor udfordring. Fordelt på funktioner ser det således ud: 16. At motivere projektdeltagerne 77% 68% 73% 74% Linieleder Denne udfordring er tilbagevendende og paradoksalt nok det ser ikke ud som om der arbejdes med af gøre det bedre. Det kan skyldes at projektlederne ikke er klædt på til denne ledelsesudfordring for teamet eller at der ganske enkelt ikke er tid til at fokuserer på dette, fordi dagligdagen går op i kampen om ressourcerne og driften af projekterne fylder dagen ud.

7 ne, erne og Linielederne ligger meget tæt i deres vurderinger, mens projektlederne selv ligger lavest. Det skal igen fremhæves at spørgsmålet er besvaret udfra hvad de forskellige respondentgrupper anser for at være en udfordring for projektlederen end dem selv. Interessant at perspektiv at andre respondentgrupper ser motivation af deltagerne som en større udfordring end projektlederne selv. Når vi kigger på det at sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen kan vi se følgende: 25. At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen 76% 55% 64% 57% Linieleder Det er interessant at se at hele 76 % af Liniecheferne mener, at det er en udfordring at sikre koordinering og opbakning på alle niveauer af organisationen. Denne svarprocent er væsentligt højere end projektlederne selv. Igen kan vi antage at Linielederne har besvaret udfra hvad de betragter som en udfordring for dem selv. Men det kan også ses som et udtryk for at vi stadig i 2011 har problemer med at drive projektledelse på det taktiske plan i organisationen. Det kigger vi mere på i afsnittet omkring projektmodenhed og forankring. Det samme billede tegner sig når vi kigger på udfordringen med at holde projektet på rette kurs. Linielederne ser det som en langt større udfordring for projektlederne end projektlederne selv. En årsag kan være at linielederne ikke er klædt på i tilstrækkelig grad til at forstå projekterne eller den operationelle projektledelse.

8 23. At holde projektet på rette kurs 76% 58% 58% 63% Linieleder Den røde tråd i betragtningerne omkring udfordringer må siges at handle om kommunikation. Ud over at det er kommet ind som en ny udfordring helt for sig selv, så handler de andre udfordringer i lige så høj grad om kommunikation og interessent håndtering. Projekterne bliver til stadighed mere komplekse og får mere fokus i organisationen end nogensinde, men det halter bagud med at få kommunikeret og interessenthåndteret tilstrækkeligt. En rigtig svær disciplin (også) i projektlederfaget. Supplerende, men ikke en top 5 udfordring, ses det at projektdeltagerne har opnået en højere anerkendelse end i Dengang var der 49 % af projektdeltagerne der mente, at der i nogen eller høj grad var udfordringer med anerkendelsen. Det tal er positivt nok kun 23 % i dag. I 2009 var det 70 % af projektlederne, der kun i nogen eller i mindre grad havde en udfordring med anerkendelsen. Det tal er i % altså ingen udvikling i det at få anerkendelse for sin indsats som projektleder. Opsummering og sammenligning: Top 5 udfordringer i 2009: Motivation af projektgruppen At sikre koordineringen på tværs At skaffe ressourcer At sikre projektdeltagernes balance mellem privatliv og arbejdsliv At holde projektet på ret kurs Top 5 udfordringerne i 2011: At kommunikere til og med interessenterne At få tilstrækkeligt med ressourcer til projektet At motivere projektdeltagerne

9 At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen At holde projektet på rette kurs Det bemærkelsesværdige for 2011 er, at respondenterne over en bred kam finder det udfordrende at få solgt projektets budskab i forhold til deltagere og interessenter. Hvad der også er interessant at se er, at det tilsyneladende er blevet sværere at få de tilstrækkelige ressourcer til løsning af opgaver. Det kan tolkes som, at der skal løbes hurtigere i virksomhederne, og at der generelt er blevet effektiviseret mere. Der er, på grund af nedskæringer, blevet færre hænder til at løse de samme opgaver eller måske flere opgaver eftersom antallet af projekter er stigende. I forhold til 2009 er det tilsyneladende blevet lettere at sikre balancen mellem privatliv og arbejdsliv for projektgruppen. Det kan undre lidt. Især i forhold til, at det tilsyneladende er blevet sværere at sikre de tilstrækkelige ressourcer. Men vi må konstatere at det tilnærmelsesvis er samme billede af udfordringer der tegner sig i forhold til Virksomhedens projektarbejde Forankring og projektmodenhed Konklusion: Projektledelse er en strategisk disciplin - men organisation kan ikke håndtere den Kun 43 pct svarer overbevisende positivt i forhold til organisationens evne til at sikre forretningsmæssig værdi. Kun 35 pct. oplever, at virksomheden bruger tilstrækkeligt med ressourcer på at analysere og planlægge projekter Kun 27 pct. af de adspurgte mener at styregruppen/projektlederen/projektsponsoren er god til at koordinere ressourceindsatsen på tværs af organisationen Der tegner sig et billede af, at den strategiske initiering, planlægning og eksekvering generelt er mangelfuld og ikke til fulde udnytter det forretningsmæssige og organisatoriske potentiale, der ligger i projektmetodens anvendelse. Der er ikke alene et behov for øget kompetence hos virksomheders ledelseslag, men også et behov for øget fokus på implementering og effektivisering af projektmetoden og modellers anvendelse. Konklusion: Trods et tydeligt behov for fokus på projekter - har virksomheder ikke organiseret sig til det Kun 43 pct svarer entydigt positivt til organisationens evne til vidensdeling og organisatorisk læring.

10 Kun 35 pct. oplever, at der bruges tilstrækkeligt med ressourcer på at analysere og planlægge projektet 59 pct. af de adspurgte er i organisationer, der ikke har en etableret funktion, der varetager projektrelaterede opgaver ex. Projektkontor Professionalisering og effektivisering af projektledelsesområdet er fortsat et betydeligt indsatsområde, hvis man søger at opnå bedre og måske også hurtigere resultater i gennemførte projekter. Det er væsentligt at anføre, at der ikke er taget stilling til projektlederes organisatoriske tilhørsforhold i undersøgelsen, men at der alene er tage hensyn til om der er en central funktion, der varetager området, herunder eksempelvis processer, værktøjer og dataindsamling. International projektledelse Konklusion: Internationale projekter er på fremmarch - men de er ikke nemme at håndtere Hele 83 pct finder at det er en udfordring at lede på distance, dvs. når projektgruppen ikke sidder fysisk sammen. 61 pct. oplever, at det er en udfordring, når de kulturelle forskelle er store 50 pct. af de adspurgte forventer at der vil være flere internationale projekter de næste 3 år Globaliseringen har for alvor også haft indflydelse på det at lede projekter, og det forventes kun at blive mere udtalt men det er ikke uden problemer. Hele projektlederundersøgelsens mest entydige udfordring opleves at være det at lede på afstand. Det er vigtigt, at understrege, at der kun er taget stilling til at lede på afstand og ikke nødvendigvis over landegrænser. Kombineres besvarelsen imidlertid med at 61 pct oplever at kulturelle forskelle er en udfordring bliver det tydeligt, at der i forbindelse med internationale projekter er et betydeligt indsatsområde med mulighed for at øge effektivitet og forbedre kommunikation. Igen er kommunikationen den bærende udfordring også i de internationale projekter, nu med et par yderligere vinkler på i forhold til at skulle kommunikere på tværs af kulturer, landegrænser, tidszoner og virtuelt. Et sidste spændende perspektiv der er kommet på projektledelse er det stigende behov for forandringsledelse. Konklusion: Forandringsledelse er det nye sort men projektledere føler sig ikke klædt på Hele 75 pct oplever at forandringsledelse er en vigtig kompetence i projektledelsesdisciplinen. 59 pct. oplever, at projekter er mere komplekse end for 3 år siden 60 pct. finder det svært at holde projekter på rette kurs.

11 Om end der ikke er en direkte korellation mellem oplevelsen af kompleksitet og behovet for forandringsledelse, så er projektlederrollen med udgangspunkt i besvarelserne alt andet lige blevet mere komplekse og omfattende. Forandringsledelse har altid været snævert forbundet med projektledelse, men interessant er det, at projektlederen oftere bringes i anvendelse eller selv tager initiativ til at drive forandringer. Det peger derfor på at formalisering og professionalisering af forandringsledelse er et væsentligt indsatsområde, hvor effektiviteten i projekter og organisationer kan øges gennem indsigt og øgede færdigheder - måske endda også organisering. Kompetenceudvikling og karrierevej Vi kan stadig se, at projektledelse gennem de sidste år har udviklet sig til at være en selvstændig karrierevej. I 2009 undersøgelsen svarede 79,5 % af respondenterne ja til spørgsmålet, om at de anså hvervet som selvstændig karrierevej og i 2011 undersøgelsen er tallet på 78 % af den samlede respondentgruppe, der svarer ja. Så der er sket et lille fald her. Af projektlederne selv er der 80 % (81,2 % i 2009) der mener, at hvervet er en selvstændig karrierevej, mens fordelingen for de andre grupper ser således ud: 107. Opfatter du hvervet som projektleder som en selvstændig karrierevej? 84% 84% 80% Ser vi på, om projektlederne har en formel uddannelse indenfor projektledelse er tallet større end i I 2009 var der 55 %, der havde en formel uddannelse i projektledelse. I 2011 er tallet 60 % og 66 % af dem har projektlederkurser og/eller en projektlederuddannelse. 29 % har taget en certificering (PMI, PRINCE2, IPMA).

12 110. Har du overvejet at tage en formel uddannelse inden for projektledelse? 41% 59% Ja Nej Der er tydelig sammenhæng mellem projektledere med formel uddannelse og størrelsen af de projekter de arbejder i. De store projekter bemandes med projektledere med formel uddannelse i projektledelse. Der er sket en udvikling i fokus på dét at have en formel projektlederuddannelse. I 2009 svarede 71 % at de overvejede at tage en formel uddannelse i projektledelse i 2011 er der sket et fald til 59 %. Det kan hænge sammen med mere skrabede uddannelsesbudgetter set i lyset af den finansielle krise men der er også sammenhæng mellem erfaringsniveauet. Mange har måske allerede en projektlederuddannelse og derved er en certificering det naturlige næste skridt. Det kan ses i spørgsmålet om overvejelserne om uddannelse. Her ses et skifte i forhold til 2009, Den gang var det primært projektlederkurser og projektlederuddannelser (i ,6 %), der var interessante. Nu er det omvendt, og hele 59 % har overvejet certificeringer. Således en sammenhæng mellem respondentgruppens stigende erfaring og at grundlæggende projektledelse, der anses for at være på plads. Giver i højere grad fokus på blåstemplingen og det at få papir på ens kompetencer. I spørgsmålet om virksomhederne har interne uddannelsesprogrammer, kan vi se, at der fra 2009 til 2011 er sket en lille stigning. I 2009 var det 53 % af virksomhederne, der havde et internt uddannelsesprogram. Det tal er i dag oppe på 57 %. Der kan tilsyneladende spores en tendens til, at der er flere virksomheder der holder på pengene og i et større omfang nu selv forsøger at håndtere uddannelsen i virksomheden.

13 112. Har I et internt uddannelsesprogram for projektledere i din virksomhed? 43% 57% Ja Nej Udvikling og forventninger til fremtiden Hvis vi kigger på projekter og projektarbejdet over de sidste 3 år mener 45 %, at der er flere projekter i deres virksomhed end for 3 år siden. 60 % mener at kompleksiteten i projekterne også har været stigende. De adspurgte har også en klar forventning om stigende arbejdspres (55 %) og strammere deadlines i fremtiden (53 %). Disse forventninger kan stadig sammenholdes med konklusionerne om mere erfarne projektledere, mere projektmodne organisationer og mere fokus på strategisk projektledelse og konklusionen er, at ProjektDanmark stadig er i stor udvikling og vil fortsætte de næste år. Endvidere understøtter det stadig udviklingen i projektledelse som hverv og selvstændig karrierevej. Sammenfattet konklusion Flere komplekse projekter Samme udfordringer som i 2009 Primært udfordringer på det taktiske og operationelle niveau i organisationen International projektledelse i vækst giver nye udfordringer Forandringsledelse fylder mere Den råde tråd i undersøgelsen: Kommunikation og interessenthåndtering er det vanskeligste

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejderloyalitet 07/08

Medarbejderloyalitet 07/08 Medarbejderloyalitet 07/08 IT RESEARCH P A R T O F L O Y A L T Y G R O U P Indholdsfortegnelse Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08...2 Tak til...2 Om rapporten...2 Baggrund...4 Hvad er loyalitet og

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin

Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin Evaluering af CITYAKADEMIN April 2011 CityAkademin Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Projektbeskrivelse... 1 1.2 Målsætninger...2 2. Hovedkonklusioner... 4 3. Metode... 5 3.1 Desk research...5

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Eksekvering er fundamentet for succes

Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, akr@composing.dk Resumé Lederrollen for den danske leder er under

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere