VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler"

Transkript

1 VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Oktober 2015

2 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET SKATs momsregler Undervisningsministeriets momskompensationsordning SKATs lønsumsafgiftsregler SKATs regler om godtgørelse af energiafgifter MOMSFRIE AKTIVITETER Undervisningsaktiviteter Leverancer i nær tilknytning til momsfritaget undervisning Lønsumsafgiftsmæssigt Underleverandørydelser salg af undervisningstimer og faglig undervisning Lønsumsafgiftsmæssigt Salg af censorydelser Lønsumsafgiftsmæssigt Gennemførelse af 10. klasseundervisning på vegne af en kommune Lønsumsafgiftsmæssigt Salg til andre offentlige uddannelsesinstitutioner under MBU Lønsumsafgiftsmæssigt Foredragsvirksomhed Lønsumsafgiftsmæssigt Udlejning af fast ejendom, lokaler og tilknyttet udstyr/faciliteter Lønsumsafgiftsmæssigt Salg af uddannelsespladser til kommuner/jobcentre LØNSUMSAFGIFT IKKE-lønsumsafgiftspligtige uddannelsesaktiviteter Andre IKKE-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Undervisning af udenlandske elever fra ikke-eøs-lande og aktiverede Erhvervsskolers aktiviteter i forhold til lønsumsafgift Undervisningsaktiviteter udelukkende finansieret af tilskud fra MBU Undervisningsaktiviteter delvist finansieret af tilskud og delvist ved deltagerbetaling Undervisningsaktiviteter, drevet under reglerne om indtægtsdækket virksomhed Andre aktiviteter end undervisningsaktiviteter MOMSPLIGTIGE AKTIVITETER Kursusvirksomhed Begrebet gevinst for øje Deltagerkredsen virksomheder og institutioner mv Underleverandør Coaching Salg af undervisnings-/lærertimer Konsulentydelser Salg af varer, herunder elevproducerede varer, skrot mv

3 Deloitte Salg af elevproducerede varer Salg af driftsmidler og inventar Salg af metalskrot Udlejning af løsøregenstande, herunder pc-udlejning til eleverne Udlejning af fast ejendom frivillig momsregistrering HANDEL MED UDLANDET Handel med varer Salg af varer Varesalg til et andet EU-land Varesalg til et land uden for EU Køb af varer Varekøb fra et andet EU-land Varekøb fra et land uden for EU Handel med ydelser Salg af ydelser Salg af konsulent-/rådgivningsydelser Salg af (momspligtige) undervisningsydelser Køb af ydelser FRADRAGSRET FOR MOMS Køb mulighed for momsfradrag (SKAT) og momskompensation (MBU) Momsfradrag på indkøb der udelukkende anvendes til én aktivitet Momsfradrag af fællesomkostninger indkøb, der anvendes til flere aktiviteter Momsfradrag via SKAT Fuld fradragsret Delvis fradragsret SKAT-momsbrøken/fradragsprocenten Delvis fradragsret opgørelse efter skøn Ingen fradragsret Specielle fradragsregler Restaurationsydelser Hotelydelser Mødebespisning i egne lokaler Kost og logi til kursister på momspligtige kurser Fastnettelefoner (fri telefon til medarbejdere) Mobiltelefoner (fri telefon til medarbejdere) Pc er og ADSL-/bredbåndsforbindelse hjemme hos medarbejdere Varebiler (gulpladebiler med tilladt totalvægt på maks. 3 tons) Udgifter vedrørende fast ejendom Til- og ombygning, reparation og vedligeholdelse Opførelse af fast ejendom Investeringsgoder driftsmidler, inventar mv. over kr. og fast ejendom 45 8 OMVENDT BETALINGSPLIGT PÅ MOBILTELEFONER, BÆRBARE PC ER MV ERHVERVSSKOLERS DRIFT AF SKOLEHJEM Den momspligtige behandling af aktiviteter knyttet til skolehjem Indkøb til brug for driften af skolehjem... 49

4 Deloitte 4 10 REGISTRERING, ANGIVELSE OG BETALING AF MOMS TIL SKAT Registrering for moms Angivelsesperioder og -frister Månedsafregnende Kvartalsafregnende Halvårsafregnende Angivelse Betaling BEREGNING AF LØNSUMSAFGIFTEN Den afgiftspligtige lønsum Periodisering Feriepenge Afgiftssats og opgørelse Medarbejdere, der beskæftiger sig med både lønsumsafgiftspligtige og ikkelønsumsafgiftspligtige aktiviteter Opsummering af den afgiftspligtige lønsum REGISTRERING, ANGIVELSE OG BETALING AF LØNSUMSAFGIFT Registrering for lønsumsafgift Angivelsesperioder og -frister Angivelse Betaling DEN REGNSKABSMÆSSIGE BEHANDLING Kontoplan Kontering og bogføring af lønsumsafgift Årsafslutning og revision af lønsumsafgift Kontering og bogføring af moms Afregning og afstemning af moms Årsafslutning opgørelse og afstemning af moms Årsafslutning salgsmoms Årsafslutning erhvervelsesmoms og importmoms Årsafslutning købsmoms Opgørelse af årets SKAT-momsbrøk/fradragsprocent Opgørelse af årets regulering af reguleringsforpligtelser Købsmoms vedrørende bygninger Afstemning af årets købsmoms Fejl i en angivelse ENERGIAFGIFTER Lovgrundlaget Godtgørelse af el- og vandafgift Momsangivelsesperioden energiafgifter Årsafslutning godtgørelse og afstemning af årets elafgift Konto: Elafgift Konto: El Årsafslutning godtgørelse og afstemning af årets vandafgift... 68

5 Deloitte 5 1 INDLEDNING Fra politisk side har der traditionelt været et ønske om at støtte undervisningsaktiviteter og sikre, at disse aktiviteter er forholdsmæssigt billige for deltagerne. På denne baggrund er en lang række undervisningsaktiviteter fritaget for moms, hvilket medfører, at deltagernes betaling ikke er belastet med moms. Visse momsfrie undervisningsaktiviteter er i stedet pålagt lønsumsafgift. For en række konkrete undervisningsaktiviteter gælder dog, at de er fritaget for lønsumsafgift. Dette omfatter fx erhvervsrettet voksenundervisning og almindelig skoleundervisning. Frem til 31. december 2008 var offentlige virksomheder og virksomheder, der overvejende var finansieret af offentlige midler, fritaget for lønsumsafgift. Dette medførte, at en lang række undervisningsinstitutioner ikke blev omfattet af pligten til at betale lønsumsafgift. Med virkning fra 1. januar 2009 blev lønsumsafgiftsloven ændret, således at afgiftsfritagelserne for offentlige virksomheder og virksomheder, der overvejende var finansieret af offentlige midler, blev ophævet. Baggrunden for dette var et ønske om at sidestille offentlige virksomheder med private virksomheder i forhold til at drive virksomhed, herunder undervisningsvirksomhed. Ved lovændringen blev afgiftsfritagelserne for konkrete undervisningsaktiviteter til gengæld udvidet, således at en lang række undervisningsaktiviteter blev fritaget for lønsumsafgift. Ophævelsen af den generelle afgiftsfritagelse for offentlige virksomheder betyder, at mange af disse virksomheder nu skal vurdere, hvilke af deres aktiviteter der er omfattet af lønsumsafgiftspligten og eventuelt lade sig registrere for lønsumsafgift hos SKAT. Hermed følger også opgaven at skulle opgøre lønsumsafgiften og håndtere denne regnskabsmæssigt. Mange erhvervsskoler har dog ikke kun momsfrie undervisningsaktiviteter, men har også momspligtige aktiviteter fx i form af kursusvirksomhed, salg af konsulentydelser, bøger, elevproducerede varer, skrot og salg fra kaffe-, slik- og sodavandsautomater. Dette betyder, at skolen skal lade sig registrere for moms og opkræve moms af hele skolens momspligtige salg, hvis skolens samlede momspligtige leverancer/omsætning (ikke overskuddet) overstiger kr. over en 12- måneders periode.

6 Deloitte 6 Denne vejledning er specielt rettet mod erhvervsskoler. Vejledningen vil give et overblik over: hvilke af skolernes aktiviteter, der er hhv. momspligtige, momsfrie og lønsumsafgiftspligtige skolens mulighed for godtgørelse/fradragsret for moms og energiafgifter via SKAT angivelses- og betalingsfrister for hhv. moms og lønsumsafgift hvordan lønsumsafgiften beregnes. Vejledningen giver ikke svar på alt, men har til formål at give et godt indblik i, hvordan moms og lønsumsafgift skal behandles.

7 Deloitte 7 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOV- GRUNDLAGET Afgørende for, om der kan opstå pligt til at afregne moms og lønsumsafgift, er, om der foretages et salg (levering mod vederlag). Foretages der et salg, er udgangspunktet momspligt, medmindre salget er omfattet af en momsfritagelse. Er salget momsfritaget, er udgangspunktet lønsumsafgiftspligt, medmindre salget er omfattet af en lønsumsafgiftsfritagelse. Købsmoms kan som hovedregel refunderes via SKAT og MBU. Dette afsnit indeholder en helt generel beskrivelse af sammenhængen mellem moms og lønsumsafgift samt regelgrundlaget for moms og lønsumsafgift. Erhvervsskolers aktiviteter kan i forhold til moms og lønsumsafgift opdeles i tre kategorier: Aktiviteter der er momspligtige Aktiviteter der er momsfrie og lønsumsafgiftspligtige Aktiviteter der hverken er moms- eller lønsumsafgiftspligtige. En aktivitet kan kun tilhøre én af disse kategorier. Samme aktivitet kan eksempelvis ikke være både moms- og lønsumsafgiftspligtig. Lønsumsafgiften hænger sammen med momsen på den måde, at kun aktiviteter, der er fritaget for moms, kan blive lønsumsafgiftspligtige. Det vil sige, at en betingelse for at en aktivitet er lønsumsafgiftspligtig er, at aktiviteten er momsfritaget (i henhold til 13 i momsloven). Når det skal vurderes, hvilken kategori en aktivitet tilhører, skal det først afgøres, om der foretages et salg, dvs. om der er en direkte sammenhæng mellem aktiviteten og en betaling. Er dette ikke tilfældet, er aktiviteten hverken moms- eller lønsumsafgiftspligtig. Det er altså en grundlæggende betingelse, at der er en direkte sammenhæng mellem aktiviteten og en betaling, for at en aktivitet kan være moms- eller lønsumsafgiftspligtig. Dette vil være tilfældet, når betalingen sker, under betingelse af at der foretages en bestemt modleverance typisk over for den, der betaler. Bemærk, at dette også gælder, når betalingen betegnes som tilskud, og tilskuddet gives under forudsætning af, at der leveres en konkret modydelse til tilskudsgiver. Endvidere anses en betaling/et tilskud også som betaling for en leverance, hvis betalingen/tilskuddet er direkte forbundet med et prisfald på en leverance til en tredjepart. I denne situation må tilskuddet følgelig anses som en del af betalingen for leverancen.

8 Deloitte 8 Er der denne sammenhæng mellem betaling og modydelse, vil aktiviteten som udgangspunkt være momspligtig. Fastslås det, at aktiviteten er momsfritaget, vil aktiviteten i stedet være lønsumsafgiftspligtig, medmindre aktiviteten også er fritaget herfor. Kategorien aktiviteter, der hverken er moms- eller lønsumsafgiftspligtige omfatter således følgende aktiviteter Aktiviteter der ikke er afgiftspligtige, fordi der ikke er en direkte sammenhæng mellem aktiviteten og en betaling. Aktiviteter hvor der er en direkte sammenhæng mellem aktiviteten og en betaling, men hvor aktiviteten er fritaget for afgift efter både moms- og lønsumsafgiftsloven. Er en aktivitet lønsumsafgiftspligtig, skal der beregnes lønsumsafgift af den lønsum, der er medgået til at udføre aktiviteten. Dette omfatter både lønsum, som direkte og udelukkende vedrører aktiviteten (skal medregnes fuldt ud), og lønsum der delvist vedrører aktiviteten (skal medregnes forholdsmæssigt). Frem til 1. januar 2016 anses taxametertilskud, som erhvervsskoler modtager fra MBU, ikke som omsætning, idet tilskuddene ikke anses som betaling for en modydelse leveret af skolen. Fra 1. januar 2016 ændrer SKAT praksis på dette område, således at erhvervsskoler skal behandle taxametertilskud fra MBU som momsfri omsætning. På baggrund af en dom fra EU-domstolen er det således SKATs opfattelse, at taxametertilskud modtaget fra MBU er betaling for en modydelse bestående i den undervisning, som erhvervsskoler leverer til eleverne på de taxameterfinansierede uddannelser. Praksisændringen betyder, at taxametertilskud modtaget fra MBU skal medregnes ved opgørelse af momsfradragsretten over for SKAT, hvilket både påvirker refusionen af købsmoms fra SKAT og godtgørelsen af energiafgifter. Det forhold, at aktiviteten fremadrettet anses som en momsfritaget aktivitet, medfører imidlertid ikke, at aktiviteten bliver lønsumsafgiftspligtig, da erhvervsskolernes ordinære undervisningsaktiviteter, må anses for at være omfattet af lønsumsafgiftslovens fritagelsesbestemmelser. Erhvervsskolernes fradragsret for købsmoms reguleres af to regelsæt: SKATs momsregler Reglerne om Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

9 Deloitte SKATs momsregler Reglerne er reguleret via momsloven (LBK nr. 106 af 23/01/2013) og de bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, der er udstedt i forbindelse hermed. Momsloven regulerer både den momsmæssige behandling af salg og retten til at fradrage købsmoms. Den langt overvejende del af erhvervsskolernes aktiviteter er fritaget for pligten til at betale moms, da skolemæssig og faglig undervisning er fritaget for moms, jf. vejledningens afsnit 3. Dog er kursusvirksomhed med faglig undervisning ofte momspligtigt, jf. afsnit 5.1. Herudover har mange erhvervsskoler salg af bøger, salg af elevproducerede varer, salg af lærerkræfter, salg fra kaffe, slik og sodavand mv., der ligeledes er momspligtigt, jf. afsnit 5. Typisk er erhvervsskoler således som udgangspunkt berettigede til en delvis fradragsret for købsmoms fra SKAT. 2.2 Undervisningsministeriets momskompensationsordning Ordningen er reguleret ved bekendtgørelse nr af 8. december 2008: Bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. Bekendtgørelsen indeholder ingen regler om den momsmæssige behandling af salg, men alene regler for kompensation for købsmoms. Bekendtgørelsens 2 og 3 definerer, hvilken moms der kan kompenseres, og hvilke tidsfrister der er gældende: 2. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der kan kompenseres af Undervisningsministeriet efter 1, beregnes som de samlede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms fratrukket købsmomsudgifter, der indgår i institutionens indtægtsdækkede virksomhed. Stk. 2. Ikke-fradragsberettiget købsmoms beregnes for institutioner for erhvervsrettet uddannelse således: Den samlede ikke-fradragsberettigede købsmoms fratrækkes kvartalets ikke-fradragsberettigede købsmomsudgifter vedrørende produktionsskolelevers deltagelse i undervisningsforløb på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (beregnet som aktiviteten gange forskellen mellem taksterne med og uden moms), samt købsmomsudgifter, der indgår i institutionens indtægtsdækkede virksomhed. 3. Momskompensationen for institutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms fastsættes på grundlag af institutionernes indberetninger af afholdte købsmomsudgifter. Stk. 2. Årsopgørelsen og de kvartalsvis afholdte købsmomsudgifter, der skal kompenseres af Undervisningsministeriet, skal institutionerne indberette på en særlig blanket, jf. bilag 1. Der er følgende tidsfrister for indsendelse af blanketten: 1. kvartal: 30. april, 2. kvartal: 30. juli, 3. kvartal: 30. oktober, 4. kvartal og årsopgørelse: 1. april i det efterfølgende finansår.

10 Deloitte 10 I tilknytning til bekendtgørelsen har MBU udstedt en vejledning, hvor det anføres, at MBU kompenserer institutionerne for refusionsberettiget købsmoms, drift og anlæg, der bogføres i regnskabsåret. Vejledningen findes på Denne vejledning omfatter ikke en dyberegående gennemgang af MBU s momskompensationsordning. 2.3 SKATs lønsumsafgiftsregler Følgende regelsæt udgør det lovmæssige grundlag for behandling/registrering af lønsumsafgift: Lønsumsafgiftsloven (Bekendtgørelse nr af 31. august 2013 af lov om afgift af lønsum mv.) Bekendtgørelse til lønsumsafgiftsloven (Bekendtgørelse nr. 183 af 26/02/2013 om afgift af lønsum mv.) Frem til 31. december 2008 indeholdt lønsumsafgiftsloven en bestemmelse, der medførte at offentlige virksomheder og virksomheder, der overvejende var finansieret af offentlige midler, var fritaget for lønsumsafgift. På denne baggrund var mange uddannelsesinstitutioner fritaget for lønsumsafgift. Ved lovændringen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2009 blev disse afgiftsfritagelser ophævet, så offentlige virksomheder nu skal betale lønsumsafgift efter de samme regler som private virksomheder. Samtidig er der dog sket en udvidelse af de aktiviteter, der konkret er fritaget for afgift. Den langt overvejende del af erhvervsskolernes aktiviteter bliver fritaget for pligten til at betale lønsumsafgift, jf. afsnit SKATs regler om godtgørelse af energiafgifter Mulighederne for at opnå godtgørelse for energiafgifter fremgår af de afgiftslove, der regulerer den pågældende afgift, eksempelvis elafgiftsloven (LBK nr. 310 af 01/04/2011) og vandafgiftsloven (LBK nr. 962 af 27/06/2013). Skoler, der er momsregistrerede, har som udgangspunkt ret til en delvis godtgørelse af el- og vandafgiften. De nærmere regler er beskrevet i afsnit 13.

11 Deloitte 11 3 MOMSFRIE AKTIVITETER Momsfritagelserne omfatter bl.a. følgende aktiviteter: Skoleundervisning og kompetencegivende og faglig undervisning. Bemærk, at kursusvirksomhed ikke er omfattet af momsfritagelsen i alle tilfælde Salg til andre institutioner, hvor begge parter er offentlige institutioner under MBU Foredragsvirksomhed Udlejning af fast ejendom. Momsfritagelserne fremgår af momslovens 13. Herudover indeholder momslovens 9 en bestemmelse, der bl.a. momsfritager handel mellem offentlige institutioner inden for samme ministerområde, eksempelvis handel mellem to offentlige uddannelsesinstitutioner, der begge hører under MBU. I det følgende beskrives de momsfritagelser, der vurderes at være relevante for erhvervsskolerne. 3.1 Undervisningsaktiviteter Undervisningsaktiviteter, hvor der sker levering mod vederlag (omfatter eksempelvis al undervisning med deltagerbetaling og fra 1. januar 2016 taxameterfinansieret undervisning) og som er fritaget for moms, vil som udgangspunkt være lønsumsafgiftspligtige. Momslovens 13, stk. 1, nr. 3 indeholder en momsfritagelse for undervisningsaktiviteter. De undervisningsaktiviteter, der er fritaget for moms, er: Kompetencegivende undervisning Skolemæssig undervisning Faglig undervisning. Momsfritagelsen omfatter både selve undervisningen og levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil. Hvis undervisningsaktiviteten ikke er omfattet af et af disse tre punkter, er aktiviteten momspligtig. Dette er fx gældende for ikke-faglig undervisning. Kompetencegivende undervisning omfatter uddannelser, hvor eleven ved gennemførelse af den pågældende uddannelse opnår de nødvendige kompetencer til at blive optaget på en uddannelse eller til at bestride jobs og lignende, der alene kan udføres af personer, som har gennemført den pågældende uddannelse. En kompetencegivende uddannelse afsluttes i mange tilfælde med en eksamen og udstedelse af et eksamensbevis.

12 Deloitte 12 Vær opmærksom på, at kompetencegivende undervisning IKKE kan drives som kursusvirksomhed i momslovens forstand og derfor altid vil være momsfri også når undervisningen udbydes med gevinst for øje. Skolemæssig undervisning omfatter typisk undervisning i traditionelle skolefag. Faglig undervisning omfatter undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte. Faglig undervisning er ikke kompetencegivende, men har et erhvervsmæssigt sigte. Undervisning udbudt i form af kursusvirksomhed Momsfritagelsen omfatter ikke salg af kurser udbudt af erhvervsskoler, der driver kursusvirksomhed med gevinst for øje, og hvor kurset primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv. Hvis begge betingelser er opfyldt samtidigt, er kurset momspligtigt. Hvis erhvervsskolen driver kursusvirksomhed hvilket umiddelbart er tilfældet, når det er erhvervsskolen, der udbyder kurset har aktiviteten frem til 1. januar 2011 alligevel ikke været momspligtig, da SKATs fortolkning af reglen tidligere var, at selvejende institutioner ikke kunne anses for at være drevet med gevinst for øje. SKAT har dog tabt en sag, om dette emne ved Vestre Landsret den 12. maj 2010, hvilket betyder, at selvejende institutioner godt kan drive kursusvirksomhed med gevinst for øje, jf. afsnit 5.1. Levering af undervisningsydelser som underleverandør Hvis erhvervsskolen ikke er kursusudbyder, men er underleverandør til en kursusudbyder, vil skolens salg være momsfritaget, hvis den leverede ydelse består af kompetencegivende og faglig undervisning, men være momspligtigt hvis den leverede ydelse ikke kan anses som sådan. Det er i denne forbindelse uden betydning, om salget sker med gevinst for øje. Se nærmere herom i afsnit 3.3. Momsklassificering af undervisning Hvert enkelt salg af undervisningsydelser skal indledningsvist vurderes i forhold til momsfritagelsen for at afgøre, om salget er momspligtigt eller momsfrit. Er salget momsfrit, er aktiviteten som udgangspunkt lønsumsafgiftspligtig med mulighed for fritagelse, jf. afsnit 4. Er skolen udbyder af undervisningen, skal følgende vurdering som udgangspunkt foretages for at afgøre den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af undervisningen/et kursus:

13 Deloitte Er der tale om et salg? Der foreligger et salg, hvis der er en direkte sammenhæng mellem en leverance og en betaling. Sker der et salg til en kunde, vil der være en sammenhæng, mens der ved tilskudsfinansierede aktiviteter typisk ikke er denne sammenhæng. Bemærk i denne forbindelse, at taxametertilskud modtaget fra MBU fra 1. januar 2016 anses som betaling for en modydelse, hvilket med andre ord betyder, at skolen anses for at have foretaget et salg. Er der ingen sammenhæng mellem en leverance og en betaling, foreligger der ikke et salg, og aktiviteten er derfor hverken moms- eller lønsumsafgiftspligtig. Er der en sammenhæng mellem en leverance og en betaling, skal det afgøres, om aktiviteten er momspligtig eller momsfri, jf. punkt 2 nedenfor. Er aktiviteten momsfri, skal det endvidere vurderes, om aktiviteten er lønsumsafgiftspligtig eller -fri, jf. punkt 3 nedenfor. 2. Er aktiviteten momspligtig eller momsfri? Alle salg er momspligtige, medmindre betingelserne for momsfritagelse er opfyldt. I forhold til undervisningsaktiviteter skal følgende vurderes: Er det kompetencegivende undervisning? Hvis ja, er aktiviteten momsfri. Bemærk at dette gælder, uanset om aktiviteten drives med gevinst for øje. Undervisningsaktiviteter finansieret af taxametertilskud fra MBU anses som kompetencegivende undervisning. Er det faglig undervisning? Hvis ja, er aktiviteten momsfri, medmindre der er tale om kursusvirksomhed, der dives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner. Kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner, er momspligtigt. Er aktiviteten med gevinst for øje? SKAT har tidligere været af den holdning, at selvejende institutioner ikke kunne drive kursusvirksomhed med gevinst for øje. I 2010 tabte SKAT imidlertid en sag vedrørende dette emne. Det betyder, at erhvervsskoler skal vurdere, om deres kursusvirksomhed drives med henblik på at opnå en gevinst, jf. afsnit

14 Deloitte 14 Er aktiviteten rettet mod virksomheder og institutioner? Dette vil være tilfældet, hvis målgruppen for kurset er virksomheder og institutioner. Det er ikke afgørende, om det faktisk er privatpersoner eller virksomheder/institutioner, der køber kurset, men hvem det er rettet mod hvem der forventes at skulle betale for kurset. Det vil typisk fremgå af udbudsmaterialet, hvem et kursus er rettet mod. Se mere herom i afsnit Er aktiviteten lønsumsafgiftspligtig? Hvis det efter ovenstående er fastslået, at aktiviteten er momsfri, skal det vurderes, om aktiviteten er lønsumsafgiftspligtig, jf. afsnit 4. Som udgangspunkt er momsfrie aktiviteter lønsumsafgiftspligtige, men der er fritagelser. Det skal bemærkes, at erhvervsskolers taxameterfinansierede uddannelser, AMU-kurser og erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse er fritaget for lønsumsafgift, jf. afsnit 4.1. Ovenstående kan illustreres ved dette beslutningsdiagram: Sker der et salg? Nej Ingen moms Ja Skoleundervisning eller faglig uddannelse? Ja Ja Kursusvirksomhed? Gevinst for øje og rettet mod virksomheder m.fl. Ja Nej Momspligt Nej Momsfrit og lønsumsafgiftspligtigt, medmindre det er fritaget, jf. afsnit 4.

15 Deloitte 15 For momspligtig kursusvirksomhed henvises til afsnit Leverancer i nær tilknytning til momsfritaget undervisning Momsfritagelsen omfatter både selve undervisningen og levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil. Landsskatteretten har i en række afgørelser vurderet, hvilke leverancer der kan anses for leveret i nær tilknytning til momsfri undervisning, og som derfor skal behandles på samme måde moms- og lønsumsafgiftsmæssigt. Det fremgår af Landsskatterettens kendelser, at salg af materialer og undervisningsmaterialer af generel karakter til elever er momspligtigt. Dette omfatter salg af lærebøger, diverse kontorartikler, kopikort, regnemaskiner, værktøj mv. Disse salg anses altså ikke for at ske i nær tilknytning til momsfri undervisning og er derfor momspligtige, jf. afsnit 5.4. Ligeledes er salg af elevproducerede varer og ydelser, herunder bl.a. legehuse, trapper mv., til elever og til 3. mand momspligtigt, jf. afsnit Derimod viser Landsskatterettens kendelser, at følgende leverancer er momsfritagne som leverancer i nær tilknytning til momsfri undervisning: Salg af materialesamlinger og lignende specialudstyr, udarbejdet eller fremstillet af skoler og institutioner snævert målrettet mod undervisningen og tilrettelagt i overensstemmelse hermed Salg til eleverne af materialer, der uomgængeligt nødvendigt anvendes af eleverne ved egen fremstilling af genstande i den momsfrie undervisning Salg til den enkelte elev af egen svendeprøve Salg af nøgler til eleverne med henblik på adgang til skolen Lønsumsafgiftsmæssigt Leverancer, der er momsfritagne som leverancer i nær tilknytning til momsfri undervisning, skal lønsumsafgiftsmæssigt behandles på samme måde som den undervisning, den knytter sig til. Er undervisningen lønsumsafgiftsfritaget, er leverancen i nær tilknytning hertil også fritaget for lønsumsafgift. 3.3 Underleverandørydelser salg af undervisningstimer og faglig undervisning Hvis erhvervsskolen ikke er kursusudbyder, men er underleverandør til en anden uddannelsesinstitution eller til en kursusvirksomhed, skal der tages stilling til om den leverede ydelse er momspligtig eller momsfri.

16 Deloitte 16 Frem til 1. september 2015 har det været praksis, at underleverandørydelser var momspligtige, uanset om leverancen bestod i et helt undervisningsmodul eller leverance af lærertimer. Pr. 1. september 2015 har SKAT ændret praksis på området, således at underleverandørydelser er momsfrie, forudsat at de kan anses for at bestå i faglig undervisning. For at afgøre den momsmæssige behandling af en underleverandørydelse, er det således nødvendigt at foretage en vurdering af ydelsens karakter. Hvis ydelsen fx består i at erhvervsskolen skal gennemføre et undervisningsmodul for en anden skole og herunder skal planlægge forløbet, udarbejde undervisningsmateriale og gennemføre undervisningen, vil der være tale om en momsfri ydelse. Hvis underleverandørydelsen alene består i at stille lærerkræfter til rådighed for en anden skole, er ydelsen momspligtig, idet dette ikke anses som undervisning, men som levering af arbejdskraft. Erhvervsskolen anses som udbyder af kurset, hvis det er erhvervsskolen, der fakturerer kursisterne og i øvrigt fremgår som den leverandør, der er ansvarlig for leverancen til kursisterne. Leverer erhvervsskolen ikke sine ydelser til kursisterne, men til en anden undervisningsinstitution eller kursusvirksomhed, er erhvervsskolen underleverandør. Vær i forbindelse med underleverandørydelser opmærksom på, om ydelsen er omfattet af momsfritagelsen for salg mellem offentlige uddannelsesinstitutioner inden for samme ministerium, jf. afsnit Lønsumsafgiftsmæssigt Underleverandørydelser, der er momsfrie vil være lønsumsafgiftspligtige, medmindre det undervisningsforløb, der leveres til, er fritaget for lønsumsafgift. 3.4 Salg af censorydelser Salg af censorydelser anses som en leverance i nær tilknytning til undervisning. Dette medfører, at salg af censorydelser momsmæssigt skal behandles på samme måde som den uddannelse de knytter sig til, hvilket betyder, at censorydelser typisk er momsfrie, da de knytter sig til eksamener på uddannelser, der er momsfrie.

17 Deloitte Lønsumsafgiftsmæssigt Salg af censorydelser skal lønsumsafgiftsmæssigt behandles på samme måde, som den uddannelse de er knyttet til. 3.5 Gennemførelse af 10. klasseundervisning på vegne af en kommune Med virkning fra 1. oktober 2010 kan kommunalbestyrelser indgå overenskomst med institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser, om varetagelse af 10. klasseundervisning på vegne af kommunalbestyrelsen. Den betaling, som erhvervsskolen modtager fra kommunen for varetagelse af 10. klasseundervisning, anses IKKE som et tilskud, men som en betaling for skolens varetagelse af undervisningen. Skolen anses i denne situation for at levere skoleundervisning, hvilket er momsfrit Lønsumsafgiftsmæssigt Levering af skoleundervisning er lønsumsafgiftspligtigt, medmindre der modtages statstilskud til aktiviteten. Hvis erhvervsskolen også gennemfører brobygningsdelen af 10. klasseundervisningen, er aktiviteten lønsumsafgiftsfri, da der modtages statstilskud til brobygningsdelen. 3.6 Salg til andre offentlige uddannelsesinstitutioner under MBU Momsloven indeholder en bestemmelse, der momsfritager leverancer mellem offentlige institutioner inden for samme ministerområde. Dette omfatter dog kun offentlige institutioner og selvejende institutioner, der er inden for den offentlige forvaltning. I henhold til den momsmæssige praksis er en institution inden for den offentlige forvaltning, når den er fuldt omfattet af forvaltnings- og offentlighedsloven. Dette betyder, at erhvervsskolers leverancer til andre uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet er fritaget for moms, når begge institutioner er omfattet af både forvaltnings- og offentlighedsloven. Erhvervsskoler er som udgangspunkt oprettet på et privatretligt grundlag, og de er kun i begrænset omfang (habilitet og tavshedspligt) omfattet af de to love. Erhvervsskoler kan vælge at blive selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning dette skal i givet fald fremgå af erhvervsskolens vedtægter. Dog er erhvervsskoler, der tidligere var amtskommunale eller som er resultatet af en eller flere sammenlægninger eller spaltninger af selvejende uddannelsesinstitutioner, der tidligere var amtskommunale, selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

18 Deloitte 18 Det skal fremgå af institutionens vedtægter eller direkte af den lov, institutionen er omfattet af, såfremt institutionen er inden for den offentlige forvaltning. Det anbefales, at der foretages en individuel vurdering af de skoler/uddannelsesinstitutioner, som skal levere og modtage ydelserne. Bemærk, at professionshøjskoler og erhvervsakademier i slutningen af 2011 blev overflyttet fra Undervisningsministeriet til Uddannelsesministeriet. Dette betyder, at erhvervsskolers salg til disse uddannelsesinstitutioner ikke kan momsfritages som salg inden for samme ministerium Lønsumsafgiftsmæssigt Der skal ikke betales lønsumsafgift af lønsummen vedrørende varer og ydelser, som kan leveres momsfrit i medfør af reglen om salg til andre offentlige institutioner inden for samme ministerområde. 3.7 Foredragsvirksomhed Momsloven indeholder en momsfritagelse, der bl.a. omfatter foredragsvirksomhed. Foredragsvirksomhed er typisk kendetegnet ved følgende: Aktiviteten foregår alt overvejende som envejskommunikation Aktiviteten foregår under forhold, der forbindes med foredrag, fx et større lokale med stole i biografrækker Deltagerne har kun begrænset mulighed for at stille spørgsmål Arrangementet er typisk af kortere varighed fx 2-3 timer. Det er i visse situationer relevant at vurdere, om der er tale om en foredragsydelse eller en undervisningsydelse, idet de to momsfritagelser ikke er identiske. Eksempelvis er ikke-faglig undervisning momspligtigt, mens et foredrag om samme emne kan være momsfrit. Desuden kan faglig undervisning være lønsumsafgiftspligtig, mens et foredrag er fritaget for lønsumsafgift Lønsumsafgiftsmæssigt Foredrag er fritaget for lønsumsafgift. 3.8 Udlejning af fast ejendom, lokaler og tilknyttet udstyr/faciliteter Momsloven fritager udlejning af fast ejendom for moms. Dette omfatter både udlejning af en hel fast ejendom og udlejning af en del af ejendommen. Ved udlejning af en del af ejendommen forstås eksempelvis udlejning af et klasselokale eller udlejning af andre enkelte lokaler. Driftsmidler og løsøregenstande, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning af fast ejendom (lokalet), anses normalt for en integreret del af ejendommen og dermed som en del af den momsfrie udlejning. Det er dog en betingelse, at der ikke i lejekontrakten er en særskilt prisansættelse for brugsretten af de omtalte driftsmidler og løsøregenstande.

19 Deloitte 19 I forhold til om mængden af driftsmidler og løsøregenstande kan anses som værende af mindre omfang eller i øvrigt kan anses som en integreret del af udlejning af fast ejendom, skal der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Af eksempler fra retspraksis kan det nævnes, at udlejning af edb-udstyr som led i udlejning af et edblokale blev anset som en integreret del af udlejning af fast ejendom, mens dette ikke var tilfældet ved udlejning af fitness-udstyr sammen med et lokale. Se mere om udlejning af løsøregenstande i afsnit 5.5. Det er muligt at foretage momspligtig udlejning af fast ejendom. Se afsnit 5.6 om udlejning af fast ejendom frivillig momsregistrering Lønsumsafgiftsmæssigt Udlejning af fast ejendom er fritaget for lønsumsafgift. 3.9 Salg af uddannelsespladser til kommuner/jobcentre Indtægter, der modtages fra kommuner/jobcentre, i relation til uddannelsespladser anses, jf. et bindende svar fra SKAT, ikke som omsætning. Disse indtægter er derfor hverken momspligtige eller lønsumsafgiftspligtige, eller skal medregnes som omsætning ved opgørelse af SKAT-momsbrøken. Det må imidlertid antages, at SKATs praksisændring der medfører, at taxametertilskud modtaget fra MBU fra 1. januar 2016 skal anses som omsætning resulterer i, at betalinger modtaget fra kommuner/jobcentre også skal anses som omsætning fra samme dato. Der vil så være tale om momsfri omsætning, når der sker salg af uddannelsespladser på uddannelser, hvortil der også modtages taxametertilskud fra MBU. Aktiviteten vil ikke være lønsumsafgiftspligtig.

20 Deloitte 20 4 LØNSUMSAFGIFT Er en aktivitet momsfritaget, er den som udgangspunkt lønsumsafgiftspligtig. Dog er en lang række momsfrie undervisningsaktiviteter også fritaget for lønsumsafgift. I dette afsnit behandles typiske aktiviteter for erhvervsskoler set i forhold til lønsumsafgiften. Den langt overvejende del af erhvervsskolernes aktiviteter er undtaget for pligten til at betale lønsumsafgift, idet der IKKE skal betales lønsumsafgift af følgende aktiviteter: 4.1 IKKE-lønsumsafgiftspligtige uddannelsesaktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt Undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statstilskud Undervisning i børnehaveklasse og klasse, når der hertil modtages statslige tilskud Gymnasial undervisning Undervisning på musikskoler omfattet af musikloven Almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. Danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Deltidsuddannelser omfattet af universitetsloven Åben uddannelse omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser Uddannelser omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, dog ikke professionsskolers udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed Specialundervisning i et dagsbehandlingstilbud eller et anbringelsessted i henhold til folkeskolelovens 22, stk. 5 Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre

21 Deloitte Andre IKKE-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Momspligtige aktiviteter Udlejning af fast ejendom eller dele af ejendommen Foredragsvirksomhed. Som tidligere omtalt skal der heller ikke betales lønsumsafgift af aktiviteter, der alene er finansieret ved tilskud. Det vil sige hvor der ikke er en direkte sammenhæng mellem betalingen af tilskud og leverancen. Dette betyder, at der skal betales lønsumsafgift af de undervisningsaktiviteter, der ikke er omfattet af ovenstående. Det kan fx være: Momsfri kursusvirksomhed Andre momsfrie aktiviteter (eksempelvis momsfrie sundhedsydelser). 4.3 Undervisning af udenlandske elever fra ikke-eøs-lande og aktiverede I forhold til undervisning af elever fra ikke-eøs-lande (fx elever fra Kina) skal det bemærkes, at Undervisningsministeriet har oplyst, at deltagerbetalingen fra elever fra ikke-eøs-lande, der følger en uddannelse og selv betaler taxameterdelen, ikke skal betragtes som indtægtsdækket virksomhed. Det kan heraf udledes, at disse elever ifølge Undervisningsministeriet skal sidestilles med andre elever, der er finansieret af taxametertilskud, på trods af at de selv betaler taxameterdelen. Idet undervisning af elever fra ikke-eøs-lande og af aktiverede personer behandles som ordinære undervisningsaktiviteter, er disse aktiviteter lønsumsafgiftsfrie. Også aktiverede behandles som nævnt som almindelige elever. Den eneste forskel er, at taxametertilskuddet opkræves hos en kommune eller et jobcenter og ikke hos MBU. MBU yder således også momskompensation for disse elever. I langt de fleste tilfælde vil det føre til, at aktiviteten er moms- og lønsumsafgiftsfri, da eleverne deltager på uddannelser, hvor der modtages taxametertilskud fra MBU. Det vides ikke, om MBU har afklaret dette forhold med Skatteministeriet. I betragtning af, at elever fra ikke-eøs-lande selv betaler en del af undervisningen, og at undervisningen for aktiverede betales af kommunen eller et jobcenter, kan det ikke afvises, at SKAT vil vurdere, at aktiviteten er omfattet af momsloven, da der sker et salg til den studerende. I denne vejledning følges MBU s opfattelse.

22 Deloitte Erhvervsskolers aktiviteter i forhold til lønsumsafgift Undervisningsaktiviteter udelukkende finansieret af tilskud fra MBU Frem til 1. januar 2016 anses taxametertilskud modtaget fra MBU ikke som omsætning. Aktiviteten har af denne grund ikke været lønsumsafgiftspligtig. Fra 1. januar 2016 anses taxametertilskud modtaget fra MBU som omsætning. Aktivitet vil herefter være momsfri og fritaget for lønsumsafgift. Ofte er tilskud modtaget fra offentlige myndigheder ikke betaling for en konkret leverance til myndigheden. Dette er dog ikke altid gældende, jævnfør den ændrede praksis fra 1. januar 2016 vedrørende taxametertilskud. Det må derfor i forhold til hvert enkelt tilskud vurderes om, der er tale om betaling for en konkret modydelse til den pågældende myndighed Undervisningsaktiviteter delvist finansieret af tilskud og delvist ved deltagerbetaling Deltagerbetalingen anses som betaling for en leverance til deltageren. Er der tale om betaling for momsfri undervisning, er undervisningen som udgangspunkt i sin helhed en lønsumsafgiftspligtig aktivitet. Aktiviteten er lønsumsafgiftspligtig, medmindre der er tale om en aktivitet, der positivt er fritaget for afgift ifølge lønsumsafgiftsloven, jf. opremsningen ovenfor i afsnit 4.1. Er deltagerbetalingen en særskilt betaling for forplejning, er betalingen momspligtig Undervisningsaktiviteter, drevet under reglerne om indtægtsdækket virksomhed Erhvervsskolernes undervisning er typisk faglig undervisning, der som udgangspunkt er momsfri. Hvis undervisningen udbydes med gevinst for øje (kursusvirksomhed) og undervisningen primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv. er undervisningen dog momspligtig, jf. afsnit. 5.1 om kursusvirksomhed. Er aktiviteten momspligtig, er den ikke lønsumsafgiftspligtig. Er den faglige undervisning ikke drevet med gevinst for øje, eller er undervisningen ikke primært rettet mod virksomheder og institutioner, er undervisningen momsfri. Undervisningen er herefter som udgangspunkt lønsumsafgiftspligtig, medmindre aktiviteten er positivt fritaget for afgift i lønsumsafgiftsloven. Se de fritagne aktiviteter i vejledningens afsnit 4.1. Er der derimod tale om undervisning, som ikke er skolemæssig eller faglig undervisning i momslovens forstand, vil aktiviteten ikke være omfattet af momsfritagelsen om undervisning og derfor være momspligtig, og dermed ikke lønsumsafgiftspligtig.

23 Deloitte Andre aktiviteter end undervisningsaktiviteter Som udgangspunkt er alle salg momspligtige. Som det fremgår af denne vejledning, indeholder momsloven dog en række momsfritagelser. Den overvejende del af de aktiviteter, der er momsfritaget, er i stedet lønsumsafgiftspligtige. Visse salg af varer mv., der sker i nær tilknytning til salg af momsfri undervisning, er omfattet af momsfritagelsen og skal derfor lønsumsafgiftsmæssigt behandles på samme måde, som den leverance de knytter sig til, jf. afsnit 3.2. Har erhvervsskolen andre aktiviteter end undervisningsaktiviteter, skal disse vurderes særskilt i forhold til hhv. moms- og lønsumsafgiftsloven.

24 Deloitte 24 5 MOMSPLIGTIGE AKTIVITETER Alt salg er momspligtigt, medmindre salget er omfattet af en momsfritagelse. Ligesom i de foregående afsnit omfatter dette afsnit kun aktiviteter, hvor der foretages et salg. Foretages der ikke et salg, er aktiviteten ikke omfattet af hverken moms- eller lønsumsafgiftsloven, og aktiviteten vil af denne grund ikke være momspligtig eller lønsumsafgiftspligtig. En erhvervsskole er forpligtet til at lade sig registrere for moms og opkræve moms, hvis skolen har en samlet momspligtig omsætning (ikke overskud) på over kr. årligt (dvs. over en 12 måneders periode). Det er således ikke den enkelte aktivitet, der skal overstige grænsen, men hele skolens samlede momspligtige salg. 5.1 Kursusvirksomhed Det er nødvendigt at skelne mellem kursusvirksomhed og levering af undervisningsydelser. I princippet driver en erhvervsskole kursusvirksomhed, når erhvervsskolen er udbyder af et kursus, og erhvervsskolen bærer den økonomiske risiko forbundet hermed. Sælger erhvervsskolen undervisningsydelser til en kursusvirksomhed, driver erhvervsskolen ikke selv kursusvirksomhed, men er blot underleverandør. Som omtalt i afsnit 3.1 omfatter momsfritagelsen vedrørende faglig undervisning ikke salg af kurser udbudt af kursusvirksomheder, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv. Først og fremmest skal det vurderes, om der er tale om faglig undervisning. Ikke-faglig undervisning er ikke omfattet af momslovens fritagelsesbestemmelse og er derfor momspligtig. Ved vurderingen af, om der er tale om faglig undervisning, er det afgørende, om eleverne/kursusdeltagerne opnår viden, som de skal anvende erhvervsmæssigt. Undervisning vil derfor være faglig undervisning, når den udføres over for elever/kursister, der skal anvende den opnåede viden erhvervsmæssigt. Omvendt vil det ikke være faglig undervisning, når den udføres over for elever/kursister, der ikke skal anvende den opnåede viden erhvervsmæssigt. Vurderingen foretages ikke i forhold til den enkelte elev/kursusdeltager, men i forhold til hvem det samlede kursus er rettet mod. Hvis der er tale om faglig undervisning, og betingelserne om gevinst for øje og at kurset er rettet mod virksomheder og institutioner også er opfyldt, er erhvervsskolens kursusvirksomhed momspligtig.

25 Deloitte 25 Vær opmærksom på at kompetencegivende undervisning ikke kan drives som kursusvirksomhed i momslovens forstand og derfor vil være momsfrit, uanset om det udbydes med gevinst for øje og er rettet mod virksomheder og institutioner. Se nærmere om definition af kompetencegivende undervisning i afsnit 3.1. SKAT var tidligere af den holdning, at en selvejende institution, ikke kunne anses for at drive en aktivitet/kursusvirksomhed med gevinst for øje. Vestre Landsret har den 12. maj 2010 afsagt dom (SKM VLR) i en sag om den momsmæssige behandling af en erhvervsskoles kursusaktiviteter. Dommen fastslår, at erhvervsskolens salg af erhvervsrelateret kursusvirksomhed er momspligtigt, idet aktiviteten drives med gevinst for øje. Der skal som følge heraf betales moms af indtægterne fra aktiviteten, og skolen slipper samtidig for at betale lønsumsafgift af aktiviteten. Det betyder, at kursusaktivitet, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv., er momspligtig også for erhvervsskoler Begrebet gevinst for øje Der er kun momspligt for kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje. Det betyder, at erhvervsskoler skal vurdere, om skolens kursusvirksomhed drives med det formål at indtjene et overskud. Når en erhvervsskole driver kursusvirksomhed i momslovens forstand, og kursusvirksomheden drives med henblik på at skabe en gevinst/et overskud, der kan bruges til gavn for skolens øvrige aktiviteter, vil skolen blive anset for at drive kursusvirksomhed med gevinst for øje. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er det enkelte kursus, der skal vurderes i forhold til, om det udbydes med gevinst for øje, men at det afgørende er, om erhvervsskolens kursusvirksomhed drives med gevinst for øje Deltagerkredsen virksomheder og institutioner mv. Desuden skal det enkelte kursus primært være rettet mod virksomheder og institutioner mv. for at være momspligtigt. Dette vil være tilfældet, hvis målgruppen for kurset er virksomheder og institutioner. Det er ikke afgørende, om det faktisk er privatpersoner eller virksomheder/institutioner, der køber kurset, men hvem det er rettet mod hvem der forudsættes at skulle betale for kurset. Det vil typisk fremgå af udbudsmaterialet, hvem et kursus er rettet mod.

26 Deloitte 26 Da erhvervsskolen ofte ikke vil kende den faktiske deltagerkreds på det tidspunkt, hvor kurset udbydes, må erhvervsskolen selv foretage et skøn over, om den endelige deltagerkreds vil være privatpersoner eller virksomheder og institutioner. Deltagerkredsen vil være den personkreds, der køber kurset, dvs. dem fakturaen er udstedt til, og som afholder udgifterne. Fx er et uddannelsescenters levering af kurser til jobcentre, hvor deltagerkredsen er arbejdsledige, momspligtig, da det er jobcentret, der betaler for kurset. Bemærk, at foreninger ikke er omfattet af begrebet virksomheder og institutioner mv. i momslovens bestemmelse medmindre foreningen anses for at være erhvervsdrivende. Dette betyder, at salg af kurser til fagforeninger og a-kasser som udgangspunkt er momsfrit Underleverandør Hvis erhvervsskolen ikke er kursusudbyder, men er underleverandør til en kursusvirksomhed, skal erhvervsskolen foretage en vurdering af om den leverede ydelse er momspligtig eller momsfri. Se nærmere i afsnit Coaching Coaching anses for at være virksomheds- og personalerådgivning, hvilket er en momspligtig ydelse. Coaching anses ikke som værende skolemæssig undervisning, faglig uddannelse eller undervisning med et erhvervsmæssigt sigte. 5.2 Salg af undervisnings-/lærertimer Salg af arbejdskraft er momspligtigt. Hvis erhvervsskolen leverer lærertimer til en anden uddannelsesinstitution eller en privat kursusvirksomhed, der selv udarbejder, udbyder og er faglig ansvarlig for kurset, er erhvervsskolens salg af lærertimer til udbyderen momspligtigt. Der skal sondres mellem salg af lærertimer og salg af egentlige undervisningsydelser. Vær opmærksom på reglen om, at leverancer mellem institutioner under MBU ikke er momspligtige, se nærmere herom i afsnit 3.6. Se endvidere om underleverandørydelser i afsnit 3.3.

27 Deloitte Konsulentydelser Konsulentydelser er momspligtige. For erhvervsskolers leverancer af konsulentydelser er det dog vigtigt at vurdere, om der reelt er tale om en momspligtig konsulentydelse eller en undervisningsydelse, der muligvis er momsfri. Tvivlen med hensyn til, om der er tale om salg af en konsulentydelse eller salg af undervisning, opstår typisk i de situationer, hvor erhvervsskolens kunde er meget specifik i forhold til, hvilket emne skolen skal beskæftige sig med. Traditionelt er konsulentydelser karakteriseret ved, at der udføres en specifik opgave for kunden. Dette kan være udførelse af analyser og udarbejdelse af løsningsforslag til konkrete problemstillinger i kundens virksomhed, men også levering af arbejdskraft til en opgave, som kunden ikke selv har ressourcer til at løse. Dette omfatter fx også situationer, hvor erhvervsskolen leverer lærerkræfter til et kursus, hvor kunden selv er ansvarlig for det faglige indhold. I en undervisningssituation er formålet ikke at komme med løsningsforslag til konkrete problemstillinger, men derimod at tilføre kunden viden om et fastsat emne. Er der tale om en undervisningsydelse, skal det vurderes, om ydelsen er momspligtig, jf. afsnit Salg af varer, herunder elevproducerede varer, skrot mv. Salg af varer er momspligtigt. Mange erhvervsskoler har fx salg af kaffe, slik og sodavand fra automater, salg af bøger og kontorartikler, salg af kopi-/printkort, salg og udlejning af pc er, salg fra café samt salg af elevproducerede varer. Landsskatteretten har i en række afgørelser fra december 2007 og senere vurderet, hvilke leverancer der kan anses for leveret i nær tilknytning til momsfri undervisning, og som derfor skal behandles på samme måde moms- og lønsumsafgiftsmæssigt som den undervisning, salget er knyttet til. Det fremgår af Landsskatterettens kendelser, at salg af materialer og undervisningsmaterialer af generel karakter til elever er momspligtigt. Dette omfatter salg af lærebøger, diverse kontorartikler, kopikort, regnemaskiner, værktøj mv. Disse salg anses altså ikke for at ske i nær tilknytning til momsfri undervisning og er derfor momspligtige.

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Juni 2017 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Moms Forlaget Andersen 6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, Ernst & Young P/S rune.groendahl@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende lønsumsafgiftspligtige virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-211-0002 Dato: 20. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 46 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Undervisningsministeriet Dokument-id 247.771.032 Institutionsstyrelsen Tilskudskontoret VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Den 1. januar 2003 trådte ordningen med momskompensation i kraft. Undervisningsministeriet

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT har d. 24. november

Læs mere

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene offentlige gymnasier, VUC'er, erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige institutioner for videregående uddannelse Kopi til institutionernes revisorer,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 33 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. LBK nr 1079 af 31/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193576 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening

14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening 14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening På DP s generalforsamling i marts 2016 blev følgende ændringsforslag til Arbejdsprogrammet vedtaget: Kurser afviklet af DP bør

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner November 2015 Momsvejledning for regulerede uddannelsesinstitutioner Indhold Indledning 3 Momslovens 9 4 Moms på indtægter 6 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner 12 Fradragsret hos SKAT 14 Handel med

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. 2007/2 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0002 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 64 af 26/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 023.13S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 777 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Robert Hinnerskov, Isobro Morten Espenhain Bunch, Deloitte Jesper Rasmussen, Deloitte Christian Dalmose Pedersen, Deloitte 20. maj 2014 Program 9:00-9:30 Morgenmad

Læs mere