Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. december 2011 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Katarina Lundh Sagsnr.: Dok.: GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF, for så vidt angår kørekort med et førerkorts funktioner KOM (2011) 710 endelig Resumé Direktivforslaget er en konsekvens af Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af kontrolapparatforordningen og køre- og hviletidsforordningen, der blev fremsat den 19. juli Med henblik på at hindre, at førerkortet benyttes til svig og misbrug, indeholder forordningsforslaget bl.a. en bestemmelse om, at førerkortets funktioner skal integreres i kørekortet. Direktivforslaget indeholder på den baggrund regler for bl.a. udstedelse, fornyelse, ombytning og erstatning af et integreret fører- og kørekort. Forslaget vurderes ikke at være i strid med nærhedsprincippet. Forslaget medfører behov for tilpasning af dansk lovgivning, og det skønnes, at forslaget om integrering af førerkort og kørekort vil have statsfinansielle konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til direktivforslaget. Danmark er positivt indstillet over for formålet med forslaget. 1. Baggrund Reglerne om køre- og hviletid er fastsat i forordning 561/2006 (køre- og hviletidsforordningen). Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Ved siden af køre- og hviletidsreglerne gælder reglerne om kontrolapparater, som er fastsat ved forordning nr. 3821/85 (kontrolapparatforordningen). Formålet med kontrolapparatet er at registrere førerens køre- og hviletider, så det kan kontrolleres, at reglerne i køre- og hviletidsforordningen overholdes. Der anvendes i dag to typer af kontrolapparat det analoge kontrolapparat og det digitale kontrolapparat. I det analoge kontrolapparat, som fortsat anvendes i ældre køretøjer, registreres førerens køre- og hviletid på et diagramark. I det digitale kontrolapparat, som blev indført for køretøjer, der er indregistreret efter den 1. maj 2006, sker registreringen dels i kontrolapparat, dels på et førerkort, der har til formål at identificere føreren og lagre dennes aktivitetsdata. Direktivforslaget, som blev fremsat af Kommissionen den 11. november 2011, er en konsekvens af Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af kontrolapparatforordningen og køreog hviletidsforordningen, der blev fremsat den 19. juli Forordningsforslaget indeholder en bestemmelse om, at førerkortets funktioner skal integreres i kørekortet. Det fremgår således af forslagets artikel 27, at førerkort indtil den 18. januar 2018 skal udstedes i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrolapparatforordningen, og at førerkort med virkning fra den 19. januar 2018 skal integreres i kørekort og udstedes, fornys, ombyttes og erstattes efter bestemmelserne i direktiv 2006/126/EF (tredje kørekortdirektiv). De to forslag udgør en lovgivningspakke, der har til formål at forbedre det nuværende kontrolapparatsystem med henblik på at sikre en bedre håndhævelse af køre- og hviletidsreglerne og mindske de administrative byrder for bl.a. transportvirksomheder. Formålet med forslaget om at integrere førerkortet i kørekortet er dels at hindre, at førerkortet benyttes til svig og misbrug, idet førere vil være mindre tilbøjelige til at lade andre førere bruge deres kørekort til at omgå kontrolapparatsystemet, dels at mindske de administrative byrder for førere, som ikke længere skal ansøge om og medbringe to forskellige dokumenter. Det bemærkes, at forordningsforslaget sammen med et grund- og nærhedsnotat og et samlenotat blev oversendt til Folketingets Europaudvalg, Transportudvalg og Retsudvalg forud for rådsmødet (transport, telekom- 2

3 munikation og energi) den 6. oktober Herudover fik udvalgene tilsendt et revideret samlenotat forud for rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 12. december På rådsmødet den 12. december 2011 blev der opnået en delvis generel indstilling til forordningsforslaget. Denne delvise generelle indstilling omfatter ikke forordningsforslagets artikel 27 om integrering af førerkortet i kørekortet, idet behandlingen heraf indtil videre har været udskudt i afventning af det heri beskrevne ændringsforslag til kørekortdirektivet. Direktivforslaget er fremsat med hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 91 og skal vedtages med kvalificeret flertal efter reglerne om den almindelige lovgivningsprocedure, jf. artikel Indhold 2.1. Generelt om forslaget Forslaget om ændring af kontrolapparatforordningen og køre- og hviletidsforordningen indeholder som nævnt en bestemmelse om, at førerkortets funktioner skal integreres i kørekortet. Direktivforslaget indeholder på den baggrund regler for bl.a. udstedelse, fornyelse, ombytning og erstatning af et integreret fører- og kørekort Nærmere om hovedelementerne i forslaget Forslaget indeholder en bestemmelse om, at der fra den 19. januar 2018 skal indføres en mikrochip i alle kørekort, der udstedes som integrerede fører- og kørekort. Det foreslås i den forbindelse, at medlemsstaterne fra den 19. januar 2018, når de udsteder, erstatter, fornyer eller ombytter et kørekort for en fører, der udfører gods- eller personbefordring, som er omfattet af køre- og hviletidsforordningen, skal udstede et kørekort, der indeholder de nødvendige funktioner, således at kørekortet også kan anvendes som førerkort i henhold til kontrolapparatforordningen. Ifølge forslaget skal det integrerede fører- og kørekort udstedes senest en måned efter, at den kompetente myndighed har modtaget anmodningen. 3

4 Når der udstedes et integreret fører- og kørekort, skal føreren aflevere både sit gamle kørekort og førerkortet til den udstedende myndighed. Det foreslås endvidere, at når førerne ønsker at forny deres integrerede fører- og kørekort, skal de indsende anmodning herom til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige bopæl, senest femten arbejdsdage, inden kortet udløber. Ifølge forslaget skal den kompetente myndighed i tilfælde, hvor der indgives anmodning om fornyelse af integreret fører- og kørekort, der er ved at udløbe, udstede et nyt kort inden udløbsdatoen, såfremt anmodningen herom er indsendt inden for fristen på femten arbejdsdage. Endelig indeholder forslaget en bestemmelse om stjålne, bortkomne eller beskadigede integrerede fører- og kørekort. Det følger bl.a. af denne bestemmelse, at medlemsstaterne skal føre register over sådanne kort i en periode, der mindst svarer til deres gyldighed. Det følger herudover bl.a. af bestemmelsen, at i tilfælde, hvor det integrerede fører- og kørekort beskadiges, bliver uanvendeligt, bortkommer eller stjæles, skal førerne inden for en frist på syv kalenderdage anmode de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige bopæl, om et nyt kort. Disse myndigheder skal herefter udstede et erstatningskort senest fem arbejdsdage efter at have modtaget en udførligt begrundet anmodning herom. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Direktivforslaget behandles efter den fælles beslutningsprocedure (TEUF artikel 294), der indebærer, at forslaget skal vedtages af Europa- Parlamentet. Forslaget har endnu ikke været behandlet af Europa-Parlamentet. 4. Nærhedsprincippet I sit forslag om ændring af kontrolapparatforordningen og køre- og hviletidsforordningen som direktivforslaget som tidligere nævnt er en følge af har Kommissionen om nærhedsprincippet anført, at formålet med forslaget ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne hver for sig. Kommissionen har herved lagt vægt på, at vejgodstransporten i stadig hø- 4

5 jere grad foregår på tværs af landegrænserne i EU, at de sociale bestemmelser er harmoniseret på EU-niveau i kraft af køre- og hviletidsforordningen, og at det er en forudsætning for kontrollen med, at denne lovgivning overholdes, at kontrolapparater er interoperable mellem medlemsstater. Det vil derfor efter Kommissionens opfattelse virke mod hensigten at regulere kontrolapparater på nationalt niveau. Regeringen finder på det foreliggende grundlag, at nærhedsprincippet er overholdt. Regeringen kan i den forbindelse tilslutte sig Kommissionens betragtninger vedrørende forordningsforslaget og kan samtidig henvise til, at udstedelse af kørekort i dag er nærmere reguleret på EU-niveau i de gældende kørekortdirektiver. 5. Gældende dansk ret Kontrolapparatforordningen er umiddelbart gældende i Danmark. Regler om udstedelse mv. af fartskriverkort, herunder førerkort, er fastsat i bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af fartskriverkort. Regler om udstedelse mv. af kørekort er fastsat i færdselslovens a, bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 om kørekort med senere ændringer (kørekortbekendtgørelsen) og i Justitsministeriets cirkulære nr. 27 af 2. april 2009 om kørekort med senere ændringer (kørekortcirkulæret). 6. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser 6.1. Lovgivningsmæssige konsekvenser De danske regler er som nævnt fastsat i bekendtgørelsen om udstedelse af fartskriverkort, færdselsloven, kørekortbekendtgørelsen og kørekortcirkulæret. En vedtagelse af direktivforslaget vil medføre behov for visse ændringer af de danske regler på området Statsfinansielle konsekvenser Direktivforslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om at integrere førerkortet og kørekortet, jf. forordningsforslaget herom. 5

6 Det bemærkes i den forbindelse, at integrering af førerkortets funktioner i kørekortet skønnes at indebære investeringsomkostninger i størrelsesordenen mio. kr. og årlige driftsudgifter i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. Det skønnes, at disse udgifter vil kunne gebyrfinansieres. Det bemærkes i den forbindelse, at udstedelse af førerkort og kørekort i dag er gebyrfinansieret, og at hverken forordningsforslaget eller direktivforslaget vurderes at være til hinder for gebyrfinansiering Administrative konsekvenser for erhvervslivet Bestemmelsen i forordningsforslaget om at integrere førerkortet og kørekortet og dermed også det heri beskrevne direktivforslag har som nævnt bl.a. til formål at mindske den administrative byrde for førere, som ikke længere skal ansøge om og medbringe to forskellige dokumenter. 7. Høring Direktivforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: ATL Arbejdsgiverorganisationen for Transport og Logistik, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik (DTL), Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Danske Regioner, Danske Speditører, Datatilsynet, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTU Transport, 3F s Transportgruppe, FDM, Forbrugerrådet, Frie Danske Lastbilvognmænd, ITD International Transport Danmark, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Politiforbundet i Danmark, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik og TUR Transporterhvervets Uddannelser. Endvidere har direktivforslaget været sendt i høring hos EUspecialudvalget for transport. Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra Dansk Erhverv, Datatilsynet, Dansk Transport og Logistik (DTL), DI Transport og ATL Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, DTU Transport, Erhvervsflyvningens Sammenslutning, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Forbrugerrådet, Forsvarskommandoen, Frie Danske Lastbilvognmænd, ITD International Transport Danmark, Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen, Rigsadvokaten og Rigspolitiet. 6

7 Dansk Erhverv ser generelt positivt på direktivforslaget, idet det må forventes at medføre administrative lempelser for både virksomheder, chauffører og myndigheder. Dansk Erhverv anfører dog, at man finder formuleringen i forslagets artikel 7, stk. 4, uheldig. For at undgå uhensigtsmæssige ophold i produktion og drift i virksomhederne anbefaler Dansk Erhverv, at ombytning af kort først skal ske, når det nye kort er fysisk i hænderne på føreren. Dansk Erhverv henviser i den forbindelse til det ret indgående kendskab man via medlemskredsen har til ombytning, bortkomst mv. af betalingskort af forskellig art. Datatilsynet har oplyst, at man har noteret sig, at det af artikel 1, stk. 2, i det gældende kørekortdirektiv bl.a. fremgår, at medlemsstaterne med forbehold af databeskyttelsesreglerne kan udstyre kørekortet med et lagermedium (mikrochip), så snart Kommissionen efter proceduren i artikel 9, stk. 2, har fastsat de i bilag I omhandlede krav til mikrochippen, der ved supplering af kørekortdirektivet har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv. Datatilsynet går herefter ud fra, at behandling af personoplysninger i forbindelse med udstedelse af et kørekort med et førerkorts funktioner vil ske under iagttagelse af databeskyttelsesdirektivets og persondatalovens regler. Derudover har Datatilsynet oplyst, at man har noteret sig, at det i direktivforslaget foreslås, at medlemsstaterne skal føre et register over udstedte, stjålne, bortkomne og beskadigede kørekort med et førerkorts funktioner i en periode svarende til mindst deres gyldighed. Datatilsynet går på den baggrund ud fra, at de danske myndigheder forsat skal leve op til reglerne i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen, når de behandler personoplysninger i forbindelse førelsen af et sådant register. Dansk Transport og Logistik (DTL) er meget positive over for forslaget om at integrere førerkortet i kørekortet, idet det bl.a. udgør en væsentlig styrkelse af indsatsen mod manipulation i forbindelse med køre- og hviletidsreglerne. 7

8 DTL bemærker, at det af direktivforslagets præambel fremgår, at tilladelse til at indehave kørekort og førerkort ikke skulle blive påvirket af integreringen. DTL anfører i den forbindelse, at det må være en forudsætning, at ændringen ikke medfører tab af rettigheder og forpligtelser, og at formuleringen derfor synes at være svag. DTL anfører desuden, at det fremgår af forslagets artikel 7, stk. 4, at ansøgeren (føreren) skal aflevere både sit kørekort og førerkort, der ønskes ombyttet ved ansøgningen om det nye integrerede kort. DTL anfører i tilknytning hertil, at dette vil begrænse førerens mulighed for at virke i sin daglige jobfunktion i henhold til de udstedelsesprocedurer, som myndighederne i dag anvender ved ansøgning om fartskriverkort. DTL foreslår i den forbindelse, at det bliver muligt for føreren at ansøge om det nye kort og først foretage en fysisk ombytning af kortet, når det er produceret og klar til udlevering til den pågældende ansøger. DI Transport og ATL Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik er som udgangspunkt positive over for forslaget om at integrere kørekortet i førerkortet. Ifølge DI Transport og ATL vil dette som udgangspunkt forhindre situationer, hvor der kan køres lastbil uden kørekort, hvilket vil lette virksomhedens kontrol. DI Transport og ATL anfører videre, at det i den forbindelse bør sikres, at retssikkerheden for chauffører ikke forringes, og at man i samme omgang fra dansk side i lighed med andre EU-lande bør integrere uddannelsesbeviset i kørekortet. DTU Transport finder, at det er et godt direktivforslag, der er fremsat. Erhvervsflyvningens Sammenslutning har ikke bemærkninger til direktivforslaget. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anfører, at der ved at integrere førerkortet i kørekortet vil være en årlig administrativ lettelse for erhvervslivet, idet chauffører i dag skal ansøge om førerkort hvert femte år, og lastbils- og buschauffører fra januar 2013 ligeledes skal ansøge om kørekort hvert femte år. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bemærker i den forbindelse, at de årlige administrative byrder for dansk erhvervsliv forbundet med ansøgning om førerkort ved AMVAB-målingen i 2010 blev opgjort til ca. 5 mio. kr. årligt. Dette tal er baseret på, at der i alt er ca chauffører, der hvert femte år skal ansøge om førerkort. Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 8

9 opfattelse vil denne byrde alt andet lige blive væsentligt reduceret som følge af, at erhvervet fremover kun skal ansøge om ét kort hvert femte år. Forbrugerrådet har oplyst, at direktivforslaget efter rådets opfattelse vil have en positiv effekt på forbrugernes sikkerhed, og at man derfor kan støtte de foreslåede ændringer. Forsvarskommandoen har ikke bemærkninger til direktivforslaget, idet forsvaret er undtaget fra reglerne om køre- og hviletid og kontrolapparatet. Frie Danske Lastbilvognmænd har oplyst, at man kan tilslutte sig direktivforslaget. ITD International Transport Danmark hilser forslaget om integration af førerkortet i kørekortet velkommen, idet man bl.a. ser forslaget som en styrkende faktor i bestræbelserne på at håndhæve bestemmelserne om brug af førerkort. ITD anfører dog, at man ser et par udfordringer i forbindelse med implementeringen af forslaget, hvilket efter foreningens opfattelse kræver indarbejdelse af en praktisk administrativ løsning i den endelige direktivtekst. For det første peger ITD på spørgsmålet om, hvordan en chauffør skal dokumentere de foregående 28 dages aktiviteter i en kontrolsituation inden for de første 28 dage efter ombytning af kørekort og førerkortet til det nye integrerede kort. Efter ITD s opfattelse bør direktivteksten indeholde retningslinjer for håndtering af problemstillingen med henblik på en ensartet håndtering også ved kontrolsituationer i øvrige medlemsstater. For det andet peger ITD på spørgsmålet om håndteringen af kørekort udstedt før 14. april I den forbindelse anfører ITD, at indehavere af kørekort til kategorierne C, C/E, D og D/E udstedt før 14. april 1997, der erhverver førerkort efter ikrafttrædelsen, og efter 5 år ikke ønsker at forny førerkortet, i henhold til præambel nr. 3 fortsat bør kunne opretholde førerretten til de nævnte kategorier. Dette kan efter ITD s opfattelse for eksempel ske ved, at det nye kort påføres særskilt udløbsdato for førerkort/kørekortdelen, så kørekortet fortsat kan være gældende, selv om førerkortet udløber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke bemærkninger til direktivforslaget. 9

10 Rigsadvokaten har ikke bemærkninger til direktivforslaget. Rigspolitiet bemærker, at der angiveligt er sket en umiddelbar overførsel fra kontrolapparatforordningen af de frister, der relaterer sig til førstegangsudstedelse af førerkort og efterfølgende fornyelse som følge af udløb af gyldighed af førerkort. Rigspolitiets fremhæver i den forbindelse, at det af forslagets artikel 7 a, stk. 2, vedrørende kørekort med integreret førerkort fremgår, at et kørekort med et førerkorts funktioner skal udstedes senest en måned efter, at den kompetente myndighed har modtaget anmodningen. I forslagets artikel 7 b, stk. 1, vedrørende fornyelse af kørekort med integreret førerkort fremgår det desuden, at førerne ved fornyelse kan vente med at fremsende anmodning om fornyelse indtil femten arbejdsdage inden, at kortet udløber. Myndighederne skal herefter ifølge forslagets artikel 7 b, stk. 2, udstede et nyt kørekort inden udløbsdatoen. Efter Rigspolitiets opfattelse er de angivne frister set ud fra et kørekortperspektiv meget korte. Både for så vidt angår førstegangsudstedelse og efterfølgende fornyelser som følge af udløbet gyldighed er der tale om en meget kort frist. Rigspolitiet anfører som baggrund herfor, at der i forbindelse med udstedelse af kørekort til kategori C og D skal foretages en vurdering af de helbredsmæssige forhold både ved førstegangsudstedelse og derefter ved fornyelse hvert 5. år. I de sager, hvor de helbredsmæssige oplysninger giver anledning til bemærkninger, skal sagen forelægges for relevante sundhedsfaglige myndigheder med henblik på en vurdering af, hvorvidt den pågældende fortsat opfylder de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt et kørekort. Såfremt de sundhedsfaglige myndigheder anbefaler, at der ikke udstedes kørekort, vil den pågældende ifølge forvaltningsloven skulle have denne anbefaling sendt i høring med henblik på eventuelle bemærkninger, ligesom den pågældende kan påklage afgørelsen. Det er Rigspolitiets opfattelse, at denne vurdering/kontrol af de helbredsmæssige forhold, der er iværksat af trafiksikkerhedsmæssige årsager, i mange tilfælde ikke vil kunne foretages inden for de frister, som er angivet i forslagets artikel 7 a og 7 b. 10

11 Rigspolitiet anfører i den forbindelse, at kravene til en tilstrækkelig grundig behandling af de helbredsmæssige forhold, der som udgangspunkt er direktivbestemte, må veje tungere end den omstændighed, at borgerne skal have krav på behandling af en ansøgning inden for en bestemt tidsfrist. Rigspolitiet bemærker endvidere, at ansøgere i dag afleverer det eksisterende kørekort ved ansøgning om fornyelse som følge af udløbet gyldighed. Dette skyldes bl.a. hensynet til at sikre, at der er så få ugyldige kørekort i omløb som muligt. Kan fornyelse ikke ske straks, kan kommunalbestyrelsen udstede et midlertidigt kørekort, hvorefter ansøgeren som udgangspunkt får det nye kørekort tilsendt med posten. Såfremt kørekort og førerkort fremover skal integreres, vil denne procedure ikke være hensigtsmæssig, idet det midlertidige kørekort udstedes i papirformat, og det er ikke muligt at udstede et midlertidigt (anvendeligt) førerkort på tilsvarende måde. Det er derfor Rigspolitiets opfattelse, at en integrering af kørekort og førerkort må forudsætte, at ansøgeren alene ved aflevering af det gamle kørekort/førerkort kan få udleveret det nye. I den forbindelse bemærker Rigspolitiet desuden, at såfremt kørekort og førerkort integreres, vil det ikke længere som i dag være muligt at foretage en midlertidig inddragelse af kørekortet, f.eks. ved mistanke om spirituskørsel, idet der ikke kan udstedes et midlertidigt førerkort. I sager om spirituskørsel vil politiet, når promilleerklæring forligger, herefter i hvert enkelt tilfælde efterfølgende skulle inddrage det fysiske kørekort/førerkort. Det samme gælder i andre lignende sager, hvor der under sagens behandling sker administrativ inddragelse under straffesagen. Dette vil indebære et øget ressourceforbrug for politiet. I relation til fristen i forslagets artikel 7 c, stk. 6, vedrørende stjålne, bortkomne eller beskadigede kørekort med integreret førerkort oplyser Rigspolitiet, at der ved udstedelse af erstatningskort som udgangspunkt ikke skal ske en vurdering af de helbredsmæssige forbehold, hvorfor erstatningskort i princippet vil kunne udstedes med det samme. Rigspolitiet bemærker dog, at kontrakten mellem kørekortproducenten og Rigspolitiet fastsætter en leveringsfrist på fem dage. Af forslagets artikel 7 c, stk. 6, fremgår det, at Disse myndigheder skal udstede et erstatningskort senest fem arbejdsdage efter at have modtaget en udførligt begrundet anmodning herom. 11

12 Det er derfor efter Rigspolitiets opfattelse afgørende at fastlægge, hvad der ligger i udstede. Hvis det indebærer, at borgeren skal have modtaget det nye kørekort/førekort senest fem arbejdsdage efter at have indgivet en udførligt begrundet anmodning herom, vil det kun være muligt at overholde kravet, såfremt kortene ekspederes som ekspres-kort. Et ekspres-kort vil kunne produceres på to timer, men dette medfører en meromkostning pr. kort på kr. 285 i forhold til et almindeligt kørekort. I relation til de økonomiske og IT-mæssige konsekvenser af forslaget om integration af førerkort og kørekort oplyser Rigspolitiet, at gennemførelsen af forslaget vil indebære, at danske kørekort skal forsynes med en chip. Desuden vurderer Rigspolitiet, at der skal etableres et nyt register til håndtering af kørekort, idet det nuværende centralregister ikke bygger på en anvendelig teknologi. Rigspolitiet skønner, at integrering af førerkort og kørekort vil indebære investeringsomkostninger i størrelsesordenen mio. kr. og årlige driftsudgifter i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser fra de øvrige medlemsstater til direktivforslaget. I forbindelse med behandlingen af forordningsforslaget på rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 12. december 2011 gav Belgien og Holland imidlertid udtryk for, at man er skeptiske over for forslaget om at integrere førerkortet i kørekortet, mens Slovakiet udtrykte støtte til forslaget om integration af de to korttyper. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er positivt indstillet over for formålet med forslaget. 10. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Direktivforslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 12

13 Det bemærkes, at forordningsforslaget sammen med et grund- og nærhedsnotat og et samlenotat blev oversendt til Folketingets Europaudvalg, Transportudvalg og Retsudvalg forud for rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 6. oktober Herudover fik udvalgene tilsendt et revideret samlenotat forud for rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 12. december Orientering af andre af Folketingets udvalg Grund- og nærhedsnotatet sendes ud over til Folketingets Europaudvalg til Folketingets Retsudvalg og Transportudvalg. 13

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 10 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2011-84-0011 Dok.: 239010 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3303 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3303 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3303 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Dato: 20. februar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2011-84-0050 Dok.: 1077433 Bidrag til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 359 Offentligt Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndigheden Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. marts 2007 Kontor: Færdsels-

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 371./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 60 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 426 Offentligt Lovafdelingen NOTAT Dato: 10. maj 2011 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2011-6170-0254 Dok.: KRA41007 til Folketingets Europaudvalg om besvarelse af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2987 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. november 2009 Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi søtransport) den 17. december

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0315 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0315 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0315 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2011-84-0050 Dok.: 835399 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere