Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1."

Transkript

1 Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners erfaringer med tilsynskampagner som værktøj til at effektivisere miljøtilsynet. Identifikationen af kommuner med relevante erfaringer er sket i foråret 2012 ved hjælp af en digital survey til alle landets 98 kommuner. På baggrund af surveyet er 20 kommuner blevet kontaktet telefonisk og der er desuden gennemført enkelte personlige interviews. I notatet præsenteres erfaringerne fra otte kommuner, som hver især har kunnet bidrage til at illustrere spændvidden og nytteværdien ved tilsynskampagner og har givet inspiration til Håndbog for tilsynskampagner. Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Albertslund Kommune... 2 Bornholm Kommune... 3 Brøndby Kommune... 4 Herlev Kommune... 8 Københavns Kommune Lemvig Kommune Slagelse Kommune Varde Kommune Kemikalieinspektionen Et afsnit om Fødevarestyrelsens kampagneerfaringer vil blive tilføjet.

2 Albertslund Kommune Lokalitetskampagne vedr. grundvandstruende aktiviteter. Albertslund Kommune har gennem de sidste fem år foretaget flere vellykkede tilsynskampagner og fremhæver deres lokalitetskampagne vedr. grundvandstruende aktiviteter som én af de mest udbytterige. I sammenhæng med Albertslund kommunes vandværk findes en kildepladszone og et hertil hørende opland, som kommunen har stor interesse i at sikre bedst muligt mod forurening. Kommunen valgte derfor at tage ud til samtlige de omtrent 15 virksomheder, der er placeret inden for kildepladszonen, for at tilse eventuelle grundvandstruende aktiviteter. Problemstillingen passede med Miljøstyrelsens kampagnetemaer vedr. belægninger og farligt affald. Tilsynet foregik uanmeldt, idet kommunen havde en tvivl, om nu alle væsentlige forhold på de 15 virksomheder var i orden. Kampagnens omhandlede den ønskede miljøeffekt og holdningsændring, som kampagnen skulle medføre, og der var sat konkrete mål for det antal tilsyn, der skulle udføres, samt mål for at den kommunale spildevandsplan skulle opfyldes. Med kildezonens væsentlighed in mente havde kommunen inden kampagnen drøftet håndhævelse og var indstillet på at håndhæve overtrædelser bestemt og hvis relevant også politianmelde væsentlige overtrædelser. Dette blev dog ikke aktuelt, da kommunen ved tilsynene ikke fandt overtrædelser, som medførte væsentlige risici for miljøet. De mindre overtrædelser, som kommunen fandt, blev håndteret på selve tilsynet eller umiddelbart efter, og alle forhold var bragt på plads inden det opfølgende tilsyn. Da kommunen efter de sidste tilsyn således havde sikret sig, at miljøet omkring kildezonen ikke var i fare, havde kampagnen været en succes. Kampagnen bekræfter for kommunen værdien af, at man i det daglige tilsyn benytter sig af vejledning og venlig tilrettevisning det har bidraget væsentligt til, at de 15 virksomheder overholder reglerne. Samtidig har kampagnen bidraget til et kompetenceløft for kommunens miljømedarbejdere. Stort set alle miljømedarbejdere var på tilsyn i kampagneperioden, hvorfor der blev gennemført en intern oplæringsproces, ligesom der blev udarbejdet skemaer og tjeklister til kampagnen. Efter endt tilsyn blev virksomhederne informeret via en artikel i Miljøavisen. Her blev de konstaterede overtrædelser beskrevet, hvilket tjente til at gøre alle virksomheder opmærksomme på væsentligheden af at have fuldt styr på farligt affald og grundvandtruende aktiviteter. Kommunen er efter kampagnen endnu mere fokuseret på de tætte belægninger. Samtidig holder man ekstra øje med vandindvindingsområder, idet man vil være sikker på at få stillet de rette krav ved nedgravning af kemikalietanke.

3 Bornholm Kommune Årlig affaldskampagne I Bornholm Kommune kører tilsynsafdelingen en årlig affaldskampagne, koordineret med øens skrothandlere, borgerne og pressen. Miljøafdelingen ser det generelt som en styrke at køre kampagnetilsyn på grund af det ekstra fokus, som der sættes på problematikken. Kampagnen har kørt i fire år og er i dag også medtaget i de politiske mål. Kampagnen opstod som konsekvens af, at der på øen ofte var affaldssager, og særligt omkring skrotbiler, der ikke blev løst tilfredsstillende. Kommunen besluttede derfor at tage en uge ud af kalenderen og besøge de virksomheder og borgere, som var involveret i sagerne. Ved at koordinere indsatsen med alle aktører fik man løst problemet. Efterfølgende har folk har taget årets affaldskampagne til sig, sådan at kommunen i dag møder en helt anden lydhørhed, når de præsenterer kampagnen. Kampagnens fokus ændres år til år, senest var emnet olietanke. Det var kommunens opfattelse, at der mange steder på øen kunne stå mere end 60 år gamle olietanke, og der blev derfor udarbejdet lister over ejendomme og områder, hvor der har været problemer med rod eller affald. Alle de identificerede ejendomme blev besøgt, men der blev kun fundet fire gamle, udokumenterede olietanke. Problemet var altså overskueligt, og kommunen oplevede heller ikke nogen særlige udfordringer ved tilsynet, som ikke førte til nogen påbudssager.

4 Brøndby Kommune Opbevaring og håndtering af farligt affald 2011 Brøndby Kommune havde i 2010 afholdt en tilsynskampagne med belægninger og kemikalieopbevaring. Resultatet af den viste, at der er til stadighed er behov for at få styr på opbevaringen af farligt affald og råvarer. Kommunen havde desuden i 2010 fået vedtaget en kommunal forskrift for Opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter og havde i den forbindelse besluttet at der skulle laves noget let tilgængelig information til virksomhederne om de nye regler. I 2011 var Miljøstyrelsens tilsynstema Opbevaring og håndtering af farligt affald. Det faldt rigtig godt i tråd med kommunens ønske om, at informere om den nye forskrift på området. Derfor valgte miljøafdelingen at køre en kampagne med sigte på, at øge virksomhedernes kendskab til reglerne for farligt affald, farlige råvarer og produkter. Miljøafdelingens tilsynsfolk ville dermed skabe sammenhæng mellem regler og praksis. Belægningskampagnen i 2010 viste, at der ofte var problemer omkring opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter og miljøafdelingen kunne konstatere et behov for en forebyggende indsats samt information til virksomhederne om korrekt og god opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter. Kommunen gennemførte derfor en kampagne om opbevaring af farliget affald, farlige råvarer og produkter i 2011 med særligt fokus på opbevaringsspørgsmålet og regler i forskriften. Derudover havde kommunen et ønske om at opfylde og udbygge Miljøstyrelsens tilsynstema og benytte dette momentum til at motivere virksomhederne. Brøndby ønsker at nå så langt som muligt med den gode dialog med virksomhederne. Miljøafdelingen har dog den erfaring, at dialog og myndighedsrolle skal gå hånd i hånd, hvis de ønskede resultater skal nås hvorfor man er indstillet på såvel vejledning som håndhævelse, når nødvendigt. Indskærpelser finder sted allerede ved tilsynet, og der følges op ved hjælp af et tilsynsskema, som er udviklet i forbindelse med tilsynskampagnerne. Planlægning af kampagnen Når Brøndby Kommune laver tilsynskampagner, bruges der mange ressourcer på planlægningen. Kommunen arbejder generelt med projektledelse, og alle kampagner opstilles som projekter efter en fast skabelon. Der bliver udarbejdet en projektbeskrivelse, hvor spørgsmål som kampagnens anledning, formål og mål uddybes i afmærkede bokse. På samme måde beskrives succeskriterier, opgavefordeling og interessenter.

5 Resultatet er, at alle kan forstå kampagnens opbygning og er afklaret om, hvem der skal gøre hvad og hvordan. Den pågældende kampagnes mål var defineret som: Definere grænseflader for farligt affald, råvarer og produkter, herunder definere hvad farlige råvarer og produkter er for os som tilsynsførende Udarbejde skema til tilsynsmedarbejdere til brug ved tilsyn det skal være nemt at gøre det rigtigt for os Klæde os som tilsynsførende på til vores ordinære tilsyn i 2. kvartal og til kampagnen i 3. og 4. kvartal Igangsætte god bølge hos vores virksomheder Fremstille forslag til informationsindsatser om farligt affald til virksomhederne (herunder gode input til praktiske løsninger til virksomhederne evt. med fotos og illustrationer evt. i form af pixibog ) Øge forståelsen for hvorfor forebyggelse hos virksomhederne. Kampagnernes mål handler typisk mere om mindsettet hos virksomhederne end deciderede fysiske mål for miljøeffekter. En af årsagerne hertil er, at kommunen ikke har målinger før tilsynet. Når tilsynet foregår på virksomheder, som kommunen normalt ikke kommer hos, kan det være vanskeligt at måle baseline, til forskel fra rutinetilsynene, hvor man kan se udviklingen fra sidste gang, virksomheden blev besøgt. I praksis foregår effektvurderingerne ud fra tilbagemeldingerne fra virksomhederne, og derudover gennemføres en tilfredshedsundersøgelse hvert år. Tilfredshedsundersøgelsen bliver sendt ud til virksomhederne efter alle tilsyn. Afsluttende på kampagnen opsamles der erfaringer, og det beskrives i evalueringen, om succeskriterierne blev opfyldt, om tidsplanen og budgettet blev overholdt, og om der er erfaringer, der kan tages med til næste opgave. Der udgives en Miljøavisen 4 gange årligt som sendes ud til alle virksomheder.

6 Årets første Miljøavis indeholder årsberetning på miljøområdet, hvor også kampagner afrapporteres til virksomhederne. Eftersom de definerede mål i tilsynskampagnerne som oftest er at sætte fokus på bestemte emner og ændre på adfærd, ikke på miljømæssige resultater, bliver målene sædvanligvis opfyldt. Succeskriterierne ved tilsynet er anset for opfyldt, når tilsynets budskaber er blevet formidlet og forstået. Timingen af kampagner i Brøndby er et kapitel for sig. Miljøafdelingen arbejder hvert år på at få klaret alle rutinetilsyn i løbet af årets første seks måneder. Denne ambitiøse planlægning giver god mulighed for at planlægge og gennemføre veltilrettelagte kampagner i årets anden halvdel. Generelt varsler kommunen deres kampagner både i Miljøavisen og med et specifikt brev, sådan at virksomhederne kan forberede sig. Kommunen har således oplevet at komme ud på tilsyn og møde aldeles velforberedte virksomheder. Virksomhederne har kunnet sætte sig ind i, hvilke problemer der stilles skarpt på i kampagnetemaet, og har ageret efter dette. Også andre virksomheder end den konkrete målgruppe lader sig inspirere, så kampagnen har afledte effekter på miljøarbejdet også udover det konkrete indsatsområde. Tilsynsskemaer Kommunen har lagt mange kræfter i at udvikle skemaer og procedurer til brug for kampagner, herunder: - Skematik til udvikling og beskrivelse af kampagner som projekt - Tjekliste til forberedelse og opfølgning - Brev til varsling af tilsyn - Tilsynsskema - Evalueringsrapport Kommunen har brugt ressourcer på at udvikle skemaerne, så de holder rent juridisk, og skemaerne er vigtige for, at tilsynene forløber som de skal, også med henblik på at holde tidsplanen. Også virksomhederne har en god forståelse for skemaerne de får rapporten med det samme og ved derefter præcis, hvad de skal gøre for at overholde reglerne. Tanken har været, at de ressourcer der er brugt på at lave skemaer og baggrundsmateriale til hver kampagne ville blive tjent ind igen, og det har vist sig at holde stik. Det store forarbejde har gjort tilsynet mere effektivt, og medarbejderne udvider kompetencerne og er altid klædt godt på til de forskellige tilsyn. Tilsynskampagner et effektivt virkemiddel Der har vist sig en stribe fordele ved de ressourceprioriterede tilsynskampagner. Først og

7 fremmest får miljøafdelingen og medarbejderne værktøjer og opbygger en meget kompetent tilgang til at gå på tilsyn. Dette underbygges af de gode resultater af kampagnerne. Samtidig samler kampagnerne miljøafdelingen og indebærer et betydeligt trivselsaspekt. Miljøafdelingen afsætter op til en uge til kampagnen i god tid, så alle kan være med. Alle medarbejdere arbejder på kampagnen samtidig, og det er planlagt sådan at alle mødes sidst på dagen og udveksle erfaringer og gode historier. Således skabes der et fællesskab og en ansvarsfølelse for projektet. I kampagnerne suppleres miljøafdelingens stab ofte af affaldsfolkog jord og grundvandsfolk, der normalt ikke fører virksomhedstilsyn. Man lader så ansvaret gå på tur, så alles kompetencer kommer godt i spil, og så man kan lære af hinanden. Da der i Danmark ikke findes en egentlig uddannelse for tilsynsførende, er denne form for mesterlære velegnet til at udnytte de bedste erfaringer. Evaluering Med sigte på en strukturere evaluering af hver kampagne har kommunen lavet en evalueringsrapport med følgende overskrifter: - Svarede projektets praktiske indhold til succeskriterier i projektbeskrivelsen? - Blev tidsplanen overholdt? - Blev budgettet overholdt? - Kunne projektet håndteres med de planlagte ressourcer? - Har projektet bidraget til at opfylde formålet? - Hvad er de vigtigste læringspunkter fra projektet? - Hvad er den gode historie om projektet? - Hvad skal fastholdes, ændres eller stoppes i det næste projekt? Miljøafdelingen oplever, at den gode planlægning og informationen til virksomhederne betyder, at afdelingen er på forkant med problemerne, sådan at tilsynene giver anledning til få konflikter. Kampagnetilsyn er et rigtig godt supplement til det rutinemæssige tilsyn. Tilsynet hjælper ved at fastholde fokus på de væsentlige problemstillinger.

8 Herlev Kommune Oplag af kemikalier og farligt affald 2009 Herlev Kommune har den indstilling, at en god og regelmæssig dialog med virksomhederne leder til bedre og mere effektive tilsyn samt bedre miljøresultater. Kommunen har besluttet at udføre det dobbelte antal tilsyn end Miljøstyrelsens minimumskrav 2 til kommunernes tilsynsindsats. I Herlev Kommune er det besluttet at tilsynsfrekvensen er følgende: Listevirksomheder Hvert år Bilag 1 virksomheder Hvert andet år Autoværksteder Hvert andet år Hygiejne tilsyn på svømmebade og bassiner To gange årligt Landbrug Hvert tredje år Tilsynsfrekvensen er valgt ud fra en målsætning om at fremme dialogen mellem virksomhederne og miljøafdelingen og dermed sikre, at der sker en løbende udvikling af virksomhedens miljøarbejde 3. Herlev oplever også, at de regelmæssige tilsyn gradvist bliver hurtigere og mere effektive. Overordnet set bruger de derfor færre ressourcer på tilsyn og når alligevel betydeligt mere, end minimumsfrekvenserne tilsiger. Miljøafdelingen lægger stor vægt på at have opdateret BBR registret, sådan at de er sikre på at komme ud til alle virksomheder. En nylig kampagne har haft netop dette fokus, idet kommunen har opsporet og ført tilsyn på de tilsynspligtige virksomheder, som ikke findes i BBR registret, men hvoraf nogle har eksisteret i adskillige år. Kampagnen var udbytterig, da det nu er blevet meget nemmere for kommunen at holde øje med, hvem der skal have tilsyn i fremtiden. Kommunen prioriterer i sine kampagner et enkelt emne ad gangen. I stedet for at gå efter alle detaljer, gør miljøafdelingen et emne færdigt og så er det meget nemmere at tage fat på øvrige temaer efterfølgende. Planlægning af kampagnen Herlev Kommune bruger ingen fast skabelon, når de indleder en ny kampagne, men medarbejdergruppen udarbejder på et møde en projektbeskrivelse med formål, konkrete mål og en aktivitetsplan. Mødereferatet bruges derefter som projektbeskrivelse. Kommunen udarbejder gerne materiale til kampagnen, i forbindelse med kampagnen om kemikalier og farligt affald lavede man en række skabeloner med inspiration fra Middelfart Kommune. I 2009 kørte kommunen en kampagne om håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier. Kommunen udarbejdede en indsatsplan i forbindelse med indvinding af drikkevand kildepladser i samarbejde med Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Københavns Energi. Herlevs kampagne havde fokus på opbevaringen af kemikalier og farligt affald på mindre virksomheder uden miljøgodkendelse eller spildevands- 2http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/regler_og_vejledninger/ minimumsfrekvenser/ 3

9 tilladelse, altså virksomheder, som ikke indgik i afdelingens faste tilsynsprogram. Da kommunen løbende regulerer de virksomheder, der føres tilsyn med som listevirksomheder og bilag 1-virksomheder, blev det vurderet, at disse virksomheder havde som hovedregel har styr på opbevaringen af kemikalier og farligt affald. Formålet med kampagnen var dermed at identificere ikke-regulerede virksomheder med problematikker inden for kemikalier og farligt affald, herunder at gennemgå virksomhedernes affaldssystem i relation til den kommunale affaldsordning, som kun en tredjedel af virksomhederne er tilmeldt. Kommunen havde (og har) tillige et ønske om at være mere synlig og vise, at kommunen har et aktivt miljøtilsyn, som kommer ud og kontrollerer og vejleder om miljøforhold. Princippet for kampagnen var at vejlede virksomhederne i korrekt opbevaring af kemikalier altså ikke alene at kontrollere og håndhæve, men i lige så høj grad at fortælle om gode erfaringer og metoder, sådan at virksomhederne motiveres til at gå videre med miljøarbejdet i stort og småt. På selve tilsynet var der følgende fokusområder: Hvilke typer kemikalier og farligt affald findes på virksomheden? Hvordan sorteres det farlige affald? Hvem henter det farlige affald, og hvor ender det? Planlægningen indebærer udarbejdelse af en detaljeret tidsplan: I forbindelse med tilsynet blev der udarbejdet en pjece til virksomhederne, der beskrev Herlev Kommunes retningslinjer for opbevaring af kemikalier og farligt affald. På denne måde ville alle virksomheder i kommunen have mulighed for at håndtere og opbevare deres farlige affald og kemikalier på korrekt vis inden tilsynet.

10 Som optakt til kampagnen blev der udgivet et temanummer af Miljøavisen om opbevaring af kemikalier og farligt affald. I forbindelse hermed blev både virksomheder og private borgere opfordret til at rydde op i deres kemikalier og aflevere det på genbrugspladsen eller til Miljøbilen. På tilsynet medbragte de tilsynsførende et skema, der var blevet udformet til kampagnen. Skemaet blev opbygget således at det hurtigt kunne udfyldes på tilsynet og dermed lette arbejdet. Skemaet blev scannet ind ved tilbagekomsten fra tilsynet og sendt med håndskrevne notater sammen med det opfølgende brev til virksomheden. Standartbrevene og skemaet blev begge udarbejdet for at begrænse tidsforbruget.

11 Tilsynskampagnen resulterede i, at 14 virksomheder fik en henstilling om forbedret opbevaring af farligt affald og kemikalier. Miljøafdelingens opfølgning medførte, at to virksomheder fik indskærpet overholdelse af kommunens forskrift for opbevaring af farlige stoffer og farligt affald. Udbyttet af kampagnen blev en generel oprydning omkring i kemikalier og farligt affald, og miljøafdelingen fik indtryk af, at grundejerne og virksomhederne forstod nødvendigheden og nytten af tilsyn vedr. farligt affald. Derudover fik kommunen et kompetenceløft og et godt bidrag til fællesskabet. Når man kollektivt har været ude og se på det samme, får man en fælles forståelse af, hvor niveauet ligger, hvornår man bør påtale noget, og hvornår der skal håndhæves. Derudover får man indbyrdes en mere kvalificeret dialog, når man arbejder med det samme område. Særligt på kampagnetilsyn går miljømedarbejderne på tilsyn to og to, det giver også et bidrag til fællesskabet. Ressourceforbruget var dage, hvilket passede meget godt med forventningerne og tidsplanen. Erfaringerne fra kampagnen blev formidlet i en artikel i Miljøavisen.

12 Københavns Kommune Affaldstransportører, affaldsanlæg og affaldssortering I 2009 besluttede Københavns Kommune at undersøge, hvorvidt affaldstransportørerne i kommunen levede op til deres forpligtelser i forhold til det affald, de kørte med. Kommunen lavede derfor en liste på deres hjemmeside over de regelefterlevende transportører. Denne liste kunne kommunen bruge, når de anviste virksomheder til en mulig affaldstransportør. Ideen med tiltaget var, at de transportører, der ikke allerede var på listen, havde mulighed for at henvende sig for at komme på listen og dermed opnå konkurrencefordele. Kommunen forbeholdt sig retten til at fjerne de transportører, som ikke levede op til deres forpligtelser. Følgelig påbegyndte kommunen en tilsynskampagne for affaldstransportører for at tjekke op på dem, der tilmeldte sig listen. Inden kampagnens start blev reglementet for affaldstransportører sendt til transportørvirksomhederne. Her blev virksomhederne oplyst om, at de kun måtte køre med containere, hvis indhold var korrekt registreret. Hvis transportørerne således opdagede, at indholdet af en container var andet end beskrevet, skulle de nægte at transportere den. Ved at orientere alle transportørerne inden kampganens start, var der dermed ingen, der efterfølgende kunne anføre, at de ikke var bekendte med aftalen. Kommunens tilsynsmedarbejdere tog imod transportørerne på affaldsmodtageranlæggene og kunne med forholdsvis små ressourcer tjekke indholdet af containerne for at se, om det stemte overens med chaufførernes papirer og udsagn. Med kampagnen kunne kommunen identificere producenter, der anførte forkerte oplysninger om deres containere, og det var hovedsageligt dem, som håndhævelsesindsatsen sigtede på. Kampagnen havde således et dobbelt fokus. Der blev ikke opstillet præcise mål for kampagnen, da håbet var, at alle transporterne var i orden, hvilket ville indikere, at systemet fungerede. Det viste sig dog desværre, at nogle transportører og producenter ikke fulgte reglerne, hvormed håndhævelse var nødvendig. Kampagnen fik generelt skabt opmærksomhed om reglerne for affaldssortering hos både producenter, affaldstransportører og affaldsmodtageranlæg, og kommunen fik større viden om anlæggenes evne til at efterleve affaldsreglerne. Derudover gav kampagnen øget kendskab til omfanget af fejlsortering af affaldet samt større viden om problematikkerne omkring håndhævelse og derigennem mere ensartet håndhævelse hos sagsbehandlerne. Endelig havde kampagnen en præventiv virkning alene ved at tilsynsfolkene viste sig i gadebilledet og hos de forskellige aktører. Sammenlagt har kampagnen taget små 100 timer fordelt på 15 mand. Efterfølgende er de indsamlede informationer og erfaringer fra kampagnen blevet udnyttet internt i kommunen.

13 Lemvig Kommune Olietankskampagne Lemvig Kommune kører deres kampagnetilsyn (både dem dikteret af Miljøstyrelsen og dem de selv udarbejder) som projekter. Kampagnerne struktureres efter en projektstyringsmodel, som indtil videre 16 kommunale medarbejdere er oplært i. Tilsynsindsatsens opgaver og projekter styres af to koordinatorer, en for henholdsvis industri og landbrug. Kommunen er klar over, at man for at kunne lave en god kampagne skal være velforberedt, have faste mål og faste arbejdsopgaver. Kommunen har gennemført flere fastlagte aktiviteter i forbindelse med kampagnen. Der blev blandt andet nedsat en projektgruppe, der arbejdede med målhierarki og milepælsdiagrammer. Kampagnen om olietanke udsprang af Erhvervs og Selskabsstyrelsens projekt Diadem olietanke, der opdaterer BBR Registret for at få overblik over alle olietanke i byen og få sløjfet alle ulovlige olietanke. Kommunens medarbejdere har gennemgået alle kilder vedrørende beliggenhed af olietanke - BBR, journaliseringssystemet, de historiske papirarkiver mv. Og så er der taget direkte kontakt til ejere af olietanke, der er blevet bedt om at rapportere de korrekte oplysninger til kommunen. Ved afslutningen af kampagnen var alle ulovlige olietanke påbudt sløjfet, kommunen er nu er i besiddelse af korrekte oplysninger om olietankene i kommunen, og BBR er fuldt opdateret. Generelt har der vist sig stor tilfredshed hos borgerne. Efter kampagnen er reglerne for olietanke kommunikeret bredt ud gennem lokale medier og der erafholdt et fyraftensmøde med erhvervsinteressenter om olietankene. Ressourcemæssigt har kampagnen beskæftiget to personer i 10 måneder. Derudover har der været en projektleder og to tovholdere. Kampagnen har også medført kompetenceudvikling i selve kommunen. Den gode planlægning virker på flere planer, og kommunens medarbejdere føler både større ejerskab og arbejdsglæde, når der ligger en konkret plan, alle ved hvad de skal gøre og hvorfor, og tidsplanen er præcis. Derudover har miljøafdelingen de oplevet, at også medarbejdere, der ikke har været på projektlederkursus, er begyndt at bruge nogle af de redskaber, de bruger til at styre kampagnerne.

14 Slagelse Kommune Undersøgelse af belægninger, olieudskillere og olietanke/rørføring. Slagelse Kommune har gennemført en god kampagne for kontrol af belægninger og olieudskillere. Kampagnens tema blev valgt i sammenhæng med kommunens affaldsplan, og så satte man særligt fokus på detailhandlen, da dette ikke er et område, der normalt føres tilsyn med. I forbindelse med kampagnen brugte kommunen desuden en del tid på olietanksbekendtgørelsen. Kommunen har oplevet at møde modstand, når der arbejdes med olietanke, især når der rejses jordforureningssager, hvor ejerforhold og driftsforhold er enormt komplicerede. En enkelt virksomhed kan være ejet af flere forskellige selskaber. Det er et vigtigt indsatsområde, som kommunen ikke traditionelt har taget fat i, og derfor valgte de at gennemføre kampagnen. Kampagnen udspringer af en række indberetninger til kommunen i forbindelse med benzinstationsbekendtgørelsen. Egenkontrollen så flere steder lidt loren ud. Da det er et større projekt at tjekke benzintankene for utætheder, valgte kommunen at foretage en række boringer for egen regning for at få vished omkring deres mistanker. Alle 20 adspurgte benzinstationer indvilligede i tankinspektionerne, da de ikke selv skulle betale. Boringerne blev foretaget af et lokalt rådgivende selskab, der også stod for analysen af de 20 valgte olietanke. Det viste sig, at omkring 80 % af olieudskillerne var utætte. Der har derved været virksomheder, som har givet urigtige oplysninger om egenkontrollen. Kampagnen endte således i flere håndhævelser og påbudssager fra kommunens side. En væsentlig årsag til kampagnens vellykkede gennemførelse var de ekstra ressourcer, som miljøafdelingen havde rådighed over til formålet.

15 Varde Kommune Grøn bil - dialog med et smil Varde Kommune har i de sidste to år kørt kampagnen Grøn bil - dialog med et smil, der er tænkt som en hjælpende hånd til kommunens autoværksteder. Ideen til kampagnen udsprang af, at kommunen ofte blev mødt af uforberedte autoværksteder, når de kom på tilsyn. Egenkontrollen fungerede ikke, og pairerne var for det meste spredt overalt. Af denne grund kom kommunen til at bruge uforholdsmæssigt meget tid på hvert tilsyn. I samarbejde med Miljønetværk Syd udarbejdede kommunen derfor en mappe til at hjælpe autoværkstederne med at føre driftsjournal over produkter og processer på værkstedet. Mappen blev introduceret på et møde med autoværkstederne, hvor samtlige autoværksteder i kommunen var indbudt. Omkring en tredjedel dukkede op, og kommunen besøgte efterfølgende de resterende autoværksteder, så alle fik mulighed for at gøre brug af mappen. Målet for kampagnen var at få tilsyn på autoværksteder til at forløbe mere smidigt. Kampagnen handlede således mest om at få styr på de administrative forhold, men skulle også give fokus på miljøet. Der har ikke været så mange tilsyn på autoværkstederne siden kampagnen, men der kan alligevel konstateres en god effekt. Mange værksteder bruger mappen, og dem, som endnu ikke har taget den i brug, vil få et opfølgende tilsyn senere i år. Kampagnen har resulteret i forbedret kommunikationen med erhvervslivet og kommunens tilsyn er blevet mere effektivt. Det er særligt blevet nemmere for nye medarbejdere at overskue tilsynet, og autoværkstederne har mere styr på deres papirer og egenkontrollen.

16 Kemikalieinspektionen Kemikalieinspektionen, der ligger i Miljøstyrelsen, fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og de regler, der er knyttet til denne lovgivning i alt ca. 50 forskellige bekendtgørelser, forordninger og cirkulærer. Kemikalieinspektionen består i 2012 af 14 medarbejdere. Kemikalieinspektionens strategiske prioriteringer er formuleret i Kemikaliehandlingsplanen 4, som lægger rammerne for en 50 % øget tilsynsindsats over Kemikaliehandlingsplanens løbetid. Det overordnede mål med tilsyn og håndhævelse er at indfange de problemer, der er med kemiske stoffer og produkter i relation til reglerne i Lov om Kemikalier 5. Tilsynet målrettes på grundlag af en risikoanalyse produkter og brancher, hvor der er en særlig risiko opgjort som en kombination af den potentielle alvor af en given overtrædelse og sandsynligheden for, at overtrædelsen indtræffer 6. De umiddelbare resultater af tilsynskampagner og håndhævelse opgøres med antal konstaterede overtrædelser og håndhævelsesreaktioner. Der er ikke hidtil gjort forsøg på at måle effekter på et overordnet niveau i relation til mindsket sundhedsfare eller grad af lovoverholdelse. Kemikalieinspektionen finder, at kampagnetilgangen har den styrke, at tilsynet kan gøres til et afgrænset og veldefineret projekt, hvor der sættes ind overfor særligt væsentlige problemområder, og hvor mål, opfølgning og resultater kan beskrives og måles. I forbindelse med den nye kemikaliehandlingsplan er der blevet tilført øgede ressourcer til Kemikalieinspektionen med tilhørende fokus på dokumentation af effekten af den øgede ressourcetilgang. Antallet af kampagner skal stige fra 11 til 13 årligt i gennemsnit i handlingsplanens periode, og der er på forhånd udpeget en række områder, hvor der skal gennemføres kampagner hvert år. Kommunikation og information Kemikalieinspektion lægger stor vægt på kommunikation og information som virkemiddel. Målet er på en positiv og omkostningseffektiv måde at bidrage til overholdelse af reglerne ved at nedbryde den barriere, som manglende kendskab har vist sig at være. Den forudgående information har til formål at bidrage til overholdelse af reglerne på en positiv måde gennem antagelsen om, at den vigtigste barriere for ikke overholdelse hos interessenterne er manglende kendskab til reglerne og ikke generelt negativt indstilling. Kun i enkelte tilfælde opleves manglende accept af hele regimet om regulering af området. Derfor spiller information til målgruppen en stor rolle i den samlede strategi, fx har Miljøstyrelsen medvirket i uddannelsen for kosmetologer, og der satses på samarbejde om information med brancheorganisationer og de store kæder om udbredelse om viden om reguleringen og også konkret hos mindre butikker. For at styrke samspillet med erhvervslivet gennemføres en dialog med relevante erhvervsorganisationer forud for alle kampagner målrettet producenter og importører samt for relevante kampagner målrettet forbrugerne. 4 Regeringens Kemikaliehandlingsplan Lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 om kemiske stoffer og produkter, med senere ændringer. 6 Metode til risikoanalyse af kemikalieinspektionens tilsynsområder. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 1/2011.

17 Også i forbindelse med konkrete sager spiller information og vejledning en rolle, som det primære i tilfælde af mindre overtrædelser, hvor grundlaget for andre sanktioner som indskærpelse og påbud kan være spinkelt. Brancheorganisationer føler sig i almindelighed godt informeret om Kemikalieinspektionens generelle tilsyns- og kontrolarbejde via deltagelse i fx Kosmetikrådet 6. Den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet Kemikalieinspektionen har en systematisk tilgang til formulering og gennemførelse af kampagner. Ide-generering Medarbejderne kan løbende indmelde relevante kampagneprojektideer på Miljøstyrelsens standardark til indmelding af projektforslag med følgende rubrikker: - Projektets formål og referencer til institutionsmål, koncernmål og andre indsatsområder - Målgruppe for projektet - Væsentlige leveraner (mål og delmål) - Baggrunden for projektet - Tidsplan - Forslag til projektleder - Bemanding - Styregruppe - Referencegruppe - Væsentlige interne og eksterne parter - Skønnede omkostninger - Skønnet ressourceforbrug - Særlige strategiske forhold og væsentlige risici - Behov for løbende auditering. Kampagneformulering Også formuleringen af kampagnen er lagt systematisk an, idet man anvender Miljøstyrelsens skabelon for projektinitiering med følgende hovedrubrikker: - Begrundelse og formål med projektet, incl. status, formål, end-of-project situation - Mål og succeskriterier, formuleret SMART - Leverancer, konkrete resultater - Budget - Risici (politik, økonomi, faglighed, jura, digitalisering) - Afgrænsninger og uafhængigheder - Organisering

18 Kampagneplan Ud fra en generel Tjekliste for kampagner 7 udarbejdes en konkret kampagneplan med detaljering ned til opgaver af få timers varighed hvilket giver såvel en god styring af udførelsen som en mulighed for efterfølgende at lære af forløbet og yderligere udvikle på metodikken. Gennemførelse og håndhævelse Kampagnerne gennemføres over et kortere tidsrum med løbende opsamling af resultater i form af identificerede overtrædelser af regelgrundlaget med tilhørende håndhævelsestiltag. Der måles på ressourceforbrug, som sammenholdes med det planlagte ressourceforbrug med henblik på læring af forløbet. Der sigtes på en konsekvent håndhævelse med vægt på retssikkerhed og proportionalitet. Ulovlige produkter skal fjernes fra markedet, mens virksomheder, der overholder lovgivningen, bliver udsat for mindre kontrol og mere vejledning. På baggrund af erfaringer har kemikalieinspektionen anlagt den indikator, at højst 10 % overtrædelser er acceptabelt. Observeres der flere overtrædelser, vil inspektionen foruden opfølgningen af de konkrete sager gentage kampagnen for at undersøge, om effekten er tilstrækkelig. Hovedparten af Kemikalieinspektionens sager afsluttes administrativt ved, at den pågældende person eller virksomhed tilkendegiver, at de vil efterkomme Kemikalieinspektionens indskærpelser, påbud eller forbud. Kemikalieinspektionens hovedformål med tilsynet er at lovliggøre ulovlige forhold, det vil sige at gribe ind, når der findes ulovlige og farlige produkter på markedet. Kemikalieinspektionen finder ikke, at en politianmeldelse i sig selv er et egnet lovliggørelsesmiddel, da en idømt eller vedtagen straf ikke nødvendigvis i sig selv lovliggør et farligt eller ulovligt produkt8. Politianmeldelser sker derfor som hovedregel kun, hvis der er tale om gentagne eller grove overtrædelser af lovgivningen, eller hvis der er tale om et stort antal ensartede overtrædelser, hvor man kan konstatere, at en hel branche ikke følger de vedtagne regler 9. Ved at offentliggøre alle resultater fra alle kampagner på hjemmesiden, og ved at informere brancher mv. om resultaterne, sigter Kemikalieinspektionen på at opnå den størst mulige effekt af hver kampagne. 7 Kemikalieinspektionens Tjekliste for kampagner, Kemikalieinspektionens årsberetning Samfundsøkonomisk vurdering af Miljøministeriets tilsyn og håndhævelse på fire områder, PlanMiljø ApS for Miljøstyrelsen 2010.

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

PLAN. Kemikaliehåndtering og oplag er udpeget som et indsatsområde i Miljøstyrelsens Miljøtilsynsplan for

PLAN. Kemikaliehåndtering og oplag er udpeget som et indsatsområde i Miljøstyrelsens Miljøtilsynsplan for Tilsynskampagne 2014: Kemikalier PLAN Dato for revision 10. april 2014 Baggrund Regeringen har i Regeringsgrundlaget fra 2011 et øget fokus på problematiske stoffer for miljø og sundhed samt mål om udvikling

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Miljøkampagne 2015 Udendørs oplag af affald

Miljøkampagne 2015 Udendørs oplag af affald Miljøkampagne 2015 Udendørs oplag af affald Baggrund Baggrunden for kampagnen er, at sikre at virksomheder sorterer, håndterer og opbevarer udendørs oplag af affald og råvarer korrekt. Forkert håndtering

Læs mere

Tilsynskampagne 2014 Virksomheder

Tilsynskampagne 2014 Virksomheder Tilsynskampagne 2014 Virksomheder Tilsynskampagne for opbevaring af miljøfarlige produkter og miljøfarligt affald 2014 Beskyttelse af jord og grundvand via fokus på håndtering og opbevaring af farligt

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøstyrelsen. Institution. Forfattere Vicki Svenningsen, fuldmægtig Signe Krarup, specialkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Miljøstyrelsen. Institution. Forfattere Vicki Svenningsen, fuldmægtig Signe Krarup, specialkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Miljøstyrelsen Institution Miljøstyrelsen Forfattere Vicki Svenningsen, fuldmægtig Signe Krarup, specialkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Rådgivning og tilsyn Introduktion til Miljøstyrelsens arbejde

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Miljøtilsynsbekendtgørelsen Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Hvad skal vi opnå med tilsynsmodellen? Hovedformålet er at føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, hvor

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning Dato for revision Baggrund Vers. 6.0-17.04.2015/clben Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Håndbog for tilsynskampagner Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Titel: Håndbog for tilsynskampagner Redaktion: Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Kia Rose Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 27..2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst Frølundvej 49, Hammerum 7400 Herning Morten Kristensen. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst Frølundvej 49, Hammerum 7400 Herning Morten Kristensen. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15.03.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Børneby Øst Frølundvej 49, Hammerum 7400 Herning Morten Kristensen Tilsynsførende:

Læs mere

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Region

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneliv Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 19.1.016 Tilbud: Adresse: Leder: Haderup Børnehus Skolevænget 3, Haderup Dorthe S Vestergaard Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.1.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Pædagogisk leder Tilsynsførende: Tilsynsførende: Feldborg Frie Børneunivers

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik Januar 205 Miljøtilsyn Miljø & Teknik Årsberetning 204 og Årsplan 205 Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Januar 205 Årsberetning 204 og Årsplan 205

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 5..016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnecenter Nord Lyngens kvarter 5, Herning Jan

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: 8.3.2016 Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Birte Børglum, Kemikalieinspektionen

Læs mere

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn.

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Bangsbo Auto Gærumvej 85 9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere