Handlingsplan om Videndeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan om Videndeling"

Transkript

1 R A P P O R T Handlingsplan om Videndeling

2 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Handlingsplan om Videndeling Sammenhæng til ledelsesgrundlag og Direktionens strategiplan Hvorfor er videndeling vigtig? Definition af Videndeling Den Lærende Organisation og videndeling i Ringkøbing-Skjern Kommune Baggrund kick off til Den Lærende Organisation Den Lærende Organisation og videndeling kobling af to projekter Det næste trin i Den Lærende Organisation fokus på videndeling Handleplan for trin 2 i Den Lærende Organisation i RKSK BILAG A Kommissorium BILAG B Inddragelse af intern og ekstern viden... 28

3 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 3 1. Handlingsplan om Videndeling Direktionen for Ringkøbing-Skjern Kommune godkendte i foråret 2008 et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med videndeling. Kommissoriet fremgår af vedlagte bilag. Afsættet for kommissoriet var Direktionens daværende strategiplan, hvor flere af de daværende temaer forudsatte, at der blev arbejdet mere struktureret med videndeling og videntilførsel. I forbindelse med opfølgningen på arbejdet med den lærende organisation er det endvidere besluttet, at arbejdsgruppen også skal forholde sig hertil. Arbejdsgruppen har besluttet at tage afsæt i de 11 temaer bag den lærende organisation og at det skal skinne igennem i gruppens arbejde, at handlingsplanen skal skabe fundament for videndeling og videntilførsel gennem et fortsat ihærdigt arbejde med den lærende organisation. Som følge heraf vil handlingsplanen mere tage afsæt i punkt 3 end i punkt 1 og 2 i kommissoriet. 1.1 Sammenhæng til ledelsesgrundlag og Direktionens strategiplan Skal vi lykkes med Ledelsesgrundlaget for Ringkøbing-Skjern Kommune, er det da også væsentligt, at vi lykkes med videndeling og videntilførsel. Som eksempler kan nævnes: Vi har som mål, at sætte borgeren i centrum det kan vi kun lykkes med, når vi kombinerer den stadigt mere specialiserede viden, som hver enkelte medarbejder besidder, til gavn for borgerens samlede sag. Vi har som mål at have en attraktiv arbejdsplads videndeling og videntilførsel er med til at gøre arbejdspladsen god. Vi har som mål at have helhed og kvalitet i opgaveløsningen kvalitet får vi kun gennem vedvarende videntilførsel, og helhed får vi kun gennem videndeling. Effektiv ressourceudnyttelse er også et mål, som forudsætter, at vi i stedet for, at hver eneste medarbejder selv opfinder den dybe tallerken, så deler man sin viden, og får dermed udviklet sin viden. Det er endvidere bærende principper, at der skal ske et struktureret samspil mellem borgere, administration og politikere. Et af formålene hermed er netop at opnå videndeling og videntilførsel. Endelig er det et bærende princip, at der skal ske udsyn og læring på alle niveauer, som må siges at være en forudsætning for, at vi lykkes med at få beslutningskompetencen i yderste

4 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 4 led. Det er da også derfor, at Ringkøbing-Skjern Kommune i sit ledelsesgrundlag bekender sig til den lærende organisation, og derfor var det også naturligt, at man i 2008 har sat fokus på udlevelsen af den lærende organisation i alle kommunens aftaleenheder. En række målsætninger i Direktionens strategiplan forudsætter også videndeling. Videndeling skal således fremme kvalitet og optimal ressourceudnyttelse blandt andet gennem stærkere læring og evaluering. Attraktive arbejdspladser bliver fremmet, fordi videndeling efterspørges, og fordi personalet har viljen og lysten hertil. Vækst og udvikling fremmes gennem videndeling, som sikrer, at organisationen kan håndtere nye og skiftende behov. Videndeling lykkes allerbedst, hvis organisationen også ser mulighederne i globaliseringen. Og endelig er evnen til kommunikation en vigtig forudsætning for videndeling. 1.2 Hvorfor er videndeling vigtig? Videndeling og videntilførsel er vigtig for en levende organisation, da det er forudsætninger for udvikling. Gennem videntilførsel får vi den viden, der skal til for at behandle stadigt mere komplekse sager, ligesom vi får andre vinkler til, hvordan sager kan løses. Videndeling giver læring og udtrykker vel også, at ingen kan vide det hele. Men med summen af viden i Ringkøbing-Skjern Kommune kan vi løse det meste, og gennem videntilførsel kan vi løse alt. Videndeling er således en forudsætning for den medarbejderdrevne innovation, som skal bidrage til at udvikle kommunen fremover, også i lyset af en situation, hvor mange erfarne medarbejdere vil forlade kommunen de kommende år, samtidig med, at det på en række områder bliver stadigt sværere at rekruttere det personale, som man traditionelt ansætter på en række områder. Det er da også med henblik på videndeling, at kommunerne i Danmark i stigende grad arbejder med brugen af fælleskommunale nøgletal, som kan være et af flere afsæt for at fremme læring på tværs mellem kommunerne. Og af samme årsag er målet med Vidensportalen også at give et fælles afsæt for læring på tværs i Ringkøbing-Skjern Kommune mellem såvel sektorer som institutioner. Denne handlingsplan skal understøtte, at folk både i og omkring organisationen taler sammen, støtter hinanden og bruger de IT-systemer, der understøtter videndeling. Handlingsplanen skal også understøtte, at man henter støtte hos kollegaer og samarbejdspartnere. Viden kan ikke kontrolleres, men videndeling forudsætter en omsorgsfuld organisation, der er baseret på tillid, indlevelse, åben dialog, kommunikation, sociale relationer og netværksdannelse.

5 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 5 2. Definition af Videndeling Som det fremgik af de foregående betragtninger, er viden og videndeling i særlig grad relevant for kommunerne, idet vi leverer serviceydelser, hvis kvalitet i overvejende grad afhænger af medarbejderne og deres viden. Vi har valgt at definere videndeling som videndeling er udveksling af information i en meningsfuld sammenhæng, der inkluderer personer som det bærende led. Vores udgangspunkt er for det første, at viden er knyttet op på handling. Vi vil således gerne pointere, at viden man har, men ikke benytter, i organisatorisk sammenhæng er lig med ikkeviden. Viden skal kunne henføres til et resultat, læring, refleksion og evt. en konkret aktivitet. 1 For det andet er det væsentligt at videndeling skal ses i forhold til den sammenhæng eller kontekst den udfoldes i. Videndeling handler ikke om at alene om at dele informationer, men om kommunikation, samarbejde, interaktion og dialog. Det handler om, hvordan viden bevæger sig mellem mennesker, hvordan den indsamles, lagres og deles. Først når individuelle meningsstrukturer er tilgængelige for andre og bliver til kollektive meningsstrukturer, kan man sige at organisationen har lært noget. Videndeling handler således om at identificere allerede eksisterende og tilgængelig viden, for derefter at overføre, anvende og eventuelt lagre denne viden til at løse konkrete aktiviteter hurtigere, bedre og mere sikkert end de ellers ville være blevet løst. 2 For det tredje skal information her forstås meget bredt. I stedet for at lave en skelnen mellem data, information og viden mener vi det giver mere mening at sige, at information kan optræde både som information og viden på én gang. Det afhænger af konteksten. Viden skabes og befinder sig i mennesker. Information bliver først til viden når den optages og internaliseres i et menneske, først der kan der opstå refleksion, læring og handling på baggrund af informationen. 1 Inspireret af Peter F. Drucker in The New Realities, Drucker regnes som ophavsmand til Modern Management

6 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 6 Dette syn medfører også, at den samme information kan blive til forskellig viden hos forskellige mennesker. Det afhænger nemlig af hvad den pågældende information sættes sammen med i det enkelte menneske, altså hvilken viden og information lige præcis dette menneske besidder i forvejen. Når vi taler om videndeling mener vi implicit også videntilførsel. Videntilførsel skal her forstås som tilførsel af ny viden typisk udefra, der medfører nye muligheder, der ved udnyttelsen generer mere værdi for organisationen 3 Denne ny viden kan være ekstern viden, der kommer udefra men der kan også være tale om gammel viden, der anvendes på ny måde. Ny viden behøver således ikke at være viden, der knytter sig til ny banebrydende grundforskning. Ny viden betragtes objektivt som ny, fordi den er ny for de involverede. En vigtig pointe er at videntilførsel ikke i sig selv er af værdi. En tilført viden bliver først til en erkendt ny viden, når den anvendes og skaber en reel værdi i en given sammenhæng. Det vi kan gøre, er dermed ikke at styre at der sker en øget videndeling i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men vi kan arbejde for, at der sker en øget videndeling og den bliver brugt til organisatorisk læring: Vi kan gøre det nemmere, at: Informationer opsamles til glæde for alle i organisationen Information kan flyde så frit som muligt i organisationen Personer har adgang til informationen Vi kan påvirke, at: Organisationen deler en fælles meningsstruktur Personer har tid og plads til at reflektere over informationerne Vi kan fjerne: De barrierer der psykologisk gør det mindre attraktivt at dele informationer med resten af organisationen 2 Vidensdeling, Per Holdt Christensen, Handelshøjskolen i København 7. september Inspireret af definition på innovation på Wikipedia, 2009.

7 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 7 De barrierer der i praksis i dagligdagen forhindrer personer i at dele - og reflektere over - information Med disse betragtninger er vi ovre i sammenhængen mellem videndeling og Den Lærende Organisation.

8 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 8 3. Den Lærende Organisation og videndeling i Ringkøbing-Skjern Kommune 3.1 Baggrund kick off til Den Lærende Organisation På 5 lederseminarer i starten af 2008 blev startskuddet givet til arbejdet med et af de tre centrale styringsværktøjer i Ringkøbing-Skjern Kommune, nemlig Den Lærende Organisation. Formålet med seminarerne var at skabe en fælles forståelse omkring Den Lærende Organisation i kommunen. Ringkøbing-Skjern Kommunes bud på, hvordan man vil arbejde med Den Lærende Organisation tager teoretisk afsæt i bogen Den Lærende Virksomhed, Pedler, Burgoyne og Boydell, hvor en lærende organisation beskrives ved hjælp af 11 karakteristika. Målet på kort sigt var at sætte en proces i gang, som tager udgangspunkt i et af disse karakteristika, nemlig at skabe et lærende miljø i alle aftaleenheder. Der blev også valgt en bestemt definition af Den Lærende Organisation i Ringkøbing-Skjern Kommune, nemlig følgende: Læring er en del af enhver opgave. For at vi hele tiden kan løse vores opgaver så godt som muligt trækker vi på hinandens viden og erfaring, suger til os og formidler viden til hinanden. Gennem læringsalliancer lærer organisationen af andre virksomheder og mødes med dem for at udveksle erfaringer. Procesmæssigt blev der valgt en forholdsvis løs ramme for aftaleenhedernes arbejde med Den Lærende Organisation. Ifølge denne skal alle aftaleenheder arbejde på at få skabt et lærende miljø. Da vilkårene imidlertid er forskellige, er der mulighed for at aftaleenhederne griber arbejdet an på forskellig måde. Siden er processen blandt andet blevet understøttet ved, at der er etableret en Vidensportal, der er blevet nedsat ledernetværk samt at der er gennemføres en række kurser om Den Lærende Medarbejder. I forbindelse med opstartsseminarerne blev der endvidere introduceret en tidsplan, hvor det blandt andet fremgik, at det første skridt til implementeringen af den Lærende Organisation i enhederne skulle tages i marts-oktober Følgende kriterier var sat op for det første skridt af implementeringen:

9 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 9 1) Alle medarbejdere skal præsenteres for indholdet i Den Lærende Organisation. 2) Der skal lokalt være indsamlet idéer til konkrete initiativer og lagt en plan for det videre arbejde. Der blev fulgt op på resultaterne af det første skridt i implementeringen via gennemførsel af en Temperaturmåling i vinteren 08/09 med henblik på at undersøge, hvor langt man var kommet med arbejdet i de enkelte enheder. Temperaturmålingen viser overordnet, at det første trin - skabelsen af et lærende miljø - er påbegyndt, men at der fortsat er behov for at arbejde med dette i organisationen. Resultaterne fra temperaturmålingen danner hermed et naturligt udgangspunkt for overvejelserne om det videre arbejde med Den Lærende Organisation i Ringkøbing-Skjern Kommune Den Lærende Organisation og videndeling kobling af to projekter I april 2008 blev der, sideløbende med arbejdet med Den Lærende Organisation, nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på videndeling i Ringkøbing-Skjern Kommune og lave en handleplan for det videre arbejde med videndeling i organisationen. Kommissoriet for gruppen er vedlagt som bilag. For at gøre emnet videndeling mere håndterligt blev det besluttet, at invitere Annabeth Aagaard, direktør i Den Vidende Virksomhed 4. Hun guidede gruppen gennem en workshop om videndeling i november På workshoppen arbejdede gruppen konkret i forhold til at kunne lave en handleplan med fokus på vision, målsætninger, vidensswot/ vidensanalyse, aktivitetsplan og procesmodel. Ved afslutningen på workshoppen havde gruppen lavet en aktivitetsplan med fire overordnede fokusområder samt en række underliggende aktiviteter: 4 Som også har stået for dels lederseminarerne om Den Lærende Organisation og kurserne om Den Lærende Medarbejder i kommunen

10 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 1 0 Fokusområder 1) Vidensprocesser Aktiviteter Netværksdannelse (ledere og medarbejdere). Definer kerneviden i dag og i morgen. Digitalisering/ digitaliseret videndeling. Inddragelse af intern og ekstern viden. 2) Vidensledelse Kommunikation. Implementering. Procesbistand. Værktøjer. Viden om ledelsesgrundlaget (den røde tråd). Selvledelse. 3) Viden og kompetencer Kompetenceafklaring. Synliggørelse af kompetencer. Rekruttering (også branding af virksomhed). Karriere og udvikling. Internationalisering. Selvledelse. 4) Videnskultur Ambassadører. Tværfaglighed og netværk. Kommunikation af mening/indsalg. Nedbryd/åbne grænser. Gruppen havde også en drøftelse af procesmodellen for det videre forløb. Der var enighed om, at arbejdet med at skabe øget videntilførsel og videnspredning i organisationen skal ses som en naturlig forlængelse af processen vedrørende Den Lærende Organisation. Som der ses af nedenstående figur af en læringscyklus i en lærende organisation, ses en fremadrettet udvikling i organisationernes læring.

11 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 1 1 Det samme forhold gør sig gældende i nedenstående model af trinene i en vidensbaseret organisation: Trin En lærende organisation i Verdensklasse Trin 2: Videndeling og læring brug af informationsteknologi, intern udveksling, selvudviklingsmuligheder for alle og et lærende miljø. Trin 1: Læring Opstart på Den Lærende Organisation - Et lærende miljø Basis: Værdier Værdibaseret ledelse Det er tydeligt, at der er en meget nær sammenhæng til processen om Den Lærende Organisation, og det giver god mening at koble videndelingsprojektet til det arbejde, der allerede er startet med implementering af værdierne og de første skridt til implementeringen af Den Lærende Organisation. Direktionen besluttede på et møde i februar 2009, hvor implementeringen af Den Lærende Organisation blev drøftet, at det er vigtigt, at tænke implementeringen af den Lærende Organisation mere tværgående og således, at der arbejdes frem mod en kultur i organisationen en lærende kultur. Således er det relevant at inddrage videndelingsgruppen, som kommer med en handlingsplan i løbet af foråret.

12 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 1 2 Herefter fik videndelingsgruppen til opgave at koble den videre implementering af Den Lærende Organisation med videndelingsprojektet. Efterfølgende har gruppen i sit videre arbejde ønsket at få afklaret, hvor langt man er i organisationen med de forskellige aktiviteter, samt at få belyst nye problemstillinger. Der er således blandt andet arbejdet med: Kompetenceafklaring og synliggørelse af karriereveje i organisationen, om kilder til videndeling (inddragelse af intern og ekstern viden), om at nedbryde grænser og at skabe en alle kommer til alle kultur, om kortlægning af eksisterende medier til videndeling samt om afklaring af kerneviden. Disse aktiviteter understøtter det næste trin i arbejdet med Den Lærende Organisation, hvor der bliver sat særligt fokus på videndeling.

13 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e Det næste trin i Den Lærende Organisation fokus på videndeling I den nedenstående handleplan (jf. afsnit 4) ses det, hvordan de enkelte handlinger/aktiviteter direkte understøtter nogle af de 11 karakteristika fra Den lærende virksomhed. Aktiviteterne beskrives kort i handleplanen. De karakteristika, der udgør det næste trin (trin 2) i implementeringen af Den Lærende Organisation i Ringkøbing-Skjern Kommune, er: o Miljø for læring: Der arbejdes fortsat med at skabe et godt og inspirerende miljø for læring i organisationen. Lederne ser det som en vigtig opgave at forbedre medarbejdernes muligheder for at eksperimentere og lære af omgivelserne, ved at stille spørgsmål, give feedback og støtte. Der arbejdes blandt andet videre med de handleplaner, som er lavet i aftaleenhederne (de som ikke har lavet en handleplan, går videre med udarbejdelse). Endvidere igangsættes der/er der igangsat andre aktiviteter, som understøtter det lærende miljø (jf. afsnit 4). o Intern udveksling: Alle enheder/afdelinger betragter sig som en del af et fælles hele hvor man alle er kunder eller leverandører i en forsyningskæde til endebrugeren. Det er naturligt at samarbejde på tværs, udveksle viden og lære af andre enheder/afdelinger. Det er naturligt at alle-kommer-til-alle. o Selvudviklingsmuligheder for alle: Der skabes gode muligheder for selvudvikling via adgang til passende tilbud og ressourcer. Der skal skabes mulighed for at registrere kompetencer og afklare hvilke kernekompetencer der findes i den enkelte enhed nu, og hvilke, der er brug for i fremtiden. Den enkelte tager også selv ansvaret for egen læring og udvikling. o Læring og videndeling i samarbejde med andre virksomheder, brugere, borgere m.m. En lærende virksomhed er altid op udkig efter muligheder for at lære sammen med andre og dele viden med andre. Der skabes muligheder for mere systematisk at lære af andre og dele viden med andre for eksempel via deltagelse i netværk og projekter med andre. Det er disse ovennævnte fire karakteristika, som der fortrinsvist skal arbejdes med på trin 2. Det er naturligt, at arbejde videre med at skabe det lærende miljø eftersom denne proces allerede er sat i gang i organisationen. Endvidere ses dannelsen af et lærende miljø som grundlæggende for det videre arbejde med læring. Af de øvrige tre karakteristika peger de to, Intern udveksling og Selvudviklingsmuligheder for alle, indad i organisationen. Arbejdet med disse befordrer muligheden for at øge den interne videndeling og læring på forskellig vis.

14 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 1 4 Det sidste karakteristikum Læring og videndeling i samarbejde med andre virksomheder, brugere, borgere m.m. peger derimod udad mod den omgivende verden, og her er der altså fokus på tilførsel af viden til organisationen. I den senere proces (trin 3 og fremefter) er det tanken, at blikket i endnu højere grad vil blive rettet udad. Selvom der især fokuseres på de ovennævnte fire karakteristika på dette trin, udelukker dette ikke, at der også arbejdes med andre karakteristika. For eksempel er det naturligt, at der også arbejdes med Brug af informationsteknologi. Informationsteknologien anvendes i en videndelende organisation ikke blot til at automatisere og systematisere, men også til at gøre informationerne let tilgængelige og øge videndelingen i organisationen. Dette karakteristikum kan derfor ses som underliggende de andre og som et redskab til at få disse til at lykkes. Brug af informationsteknologi er derfor også nævnt i den nedenstående handlingsplan. Tidsmæssigt strækker trin 2 sig til sommeren 2011, hvorefter der følges op på, hvordan det går med implementeringen. 4. Handleplan for trin 2 i Den Lærende Organisation i RKSK Skemaet nedenfor viser de forskellige handlinger/aktiviteter, som skal iværksættes for at understøtte trin 2 i implementeringen af Den Lærende Organisation i Ringkøbing-Skjern Kommune. Handlingerne/aktiviteterne er for overskuelighedens skyld samlet under 4 delprojekter, som igangsættes og implementeres i perioden fra 2009 til sommeren Der følges op på implementeringen af handlingerne/aktiviteterne via en temperaturmåling, som foretages i efteråret/vinteren Delprojekterne er: o Videndelere: Medarbejdere med særligt fokus på videndeling o Kompetencer og kerneviden o Optimering af intern videndeling o Videntilførsel Udover den korte beskrivelse af selve handlingen/aktiviteten 5, er der i skemaet angivet hvem der er ansvarlige samt hvornår handlingen/aktiviteten forventes at starte op. 5 De ansvarlige for de enkelte handlinger/aktiviteter laver er nærmere beskrivelse

15 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 1 5 I kolonnen yderst til højre er det angivet, hvilket DLO karakteristika 6 (af de 11 karakteristika fra bogen Den Lærende Virksomhed ), som den pågældende aktivitet understøtter. Desuden er det eksemplificeret, hvordan aktiviteterne hænger sammen med målsætningerne i Direktionens strategiplan (i kolonnen yderst til højre). Handling/Aktivitet Ansvarlig Tidspunkt DLO karakteristika Delprojekt 1: Videndelere medarbejdere med særligt fokus på videndeling 1 Opgaven med at sætte Alle områder Skal være Miljø for øget fokus på videndeling udpeget i læring (10) i RKSK er løbet af Intern overordnet set et november udveksling ledelsesansvar. For at 2009 (5) sikre, at lærings- og Medarbejd videndelingskulturen ere som bundfæster sig i hele scannere af organisationen er det omverdenen dog også nødvendigt, (8) at den enkelte medarbejder selv tager ansvar for videndeling og for at opsøge ny viden. Alle medarbejdere i RKSK skal derfor aktivt videndele - og den tværgående videndeling i organisationen skal styrkes. For at underbygge denne udvikling skal der være medarbejdere på Direktionens Strategiplan Processer: - etablering af evaluerings- og læringskultur gennem arbejdet med DBA og DLO. - Muligheder for faglig og personlig udvikling. Udvikling af menneskelige ressourcer: - Vilje og kompetence til åbenhed og videndeling. - Vilje og komptence til læring og evaluering og reflektion. - Vilje og kompetence til udvikling og innovation. 6 Jf. De beskrevne 11 karakteristika ved en lærende organisation fra bogen Den Lærende Virksomhed ved Pedler, Burgoyne og Boydell, som er valgt som Ringkøbing-Skjern Kommunes teoretiske udgangspunkt for arbejdet med Den Lærende Organisation. Der er vedlagt en kort beskrivelse af disse.

16 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 1 6 alle fag- og stabsområder, som har særligt fokus på videndeling nemlig såkaldte videndelere. Disse medarbejdere bistår ledelse og kolleger med at dagsordenssætte videndeling og skal blandt andet være opmærksomme på ny viden indenfor området samt være opmærksomme på allerede etablerede og nye metoder til at videndele indenfor området, på tværs af organisationen og med eksterne parter. Det forventes således også, at disse personer deltager i relevante videndelingsfora (netværk m.m.). Januar / februar 2010 Hvem videndelerne er, hvordan opgaven nærmere tilrettelægges samt hvilket omfang der er tale om, besluttes på de enkelte områder. Det vigtige er, at der arbejdes efter ovenstående formål. Anvendelsen af videndelerne er tænkt at være på stort set samme måde, som i forbindelse med

17 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 1 7 introduktionen til den lærende organisation (trin 1), hvor der blev lagt op til at gøre brug af nøglepersoner rundt i fagområderne til at hjælpe med at få sat processen godt i gang. Den tværgående videndeling skal også sikres via en årlig videndelingsworkshop for videndelerne, hvor fokus vil være på ny viden indenfor tværgående emner. I forbindelse med den første workshop (i starten af 2010) vil der også blive opfordret til dannelse af et netværk mellem videndelerne. Viden og Strategi, Intern Udvikling og Personale Der opfordres i øvrigt også til andre tværgående videndelingstiltag i organisationen. Af allerede eksisterende tiltag kan nævnes et tværgående caféseminar om helhed i opgaveløsningen, som involverer flere fagområder, den 5. oktober Voksenhandicap og Socialpsykiatri og

18 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 1 8 Borgerservice tilrettelægger dette. Delprojekt 2: Kompetencer og kerneviden 2 Velkomstmesse for Intern Udvikling 2 gange Intern Jf. ovenfor nyansatte. Man og Personale årligt fra udveksling præsenteres for 2009 (5) kommunen, møder Miljø for andre nyansatte. Der læring (10) gives mulighed for snak/small talk. Fælles informationsmateriale til nyansatte. 3 Fokus på tiltag som Alle aftaleenheder Løbende i Miljø for Jf. ovenfor understøtter 2009 læring (10) videndelingen på 2011 Selvudvik- medarbejderniveau lingsmulig- ved at etablere/støtte heder for videnkulturen. alle (11) Der udbydes løbende Intern Udvikling DLM: kurser i Den Lærende og Personale løbende Medarbejder, videndeling, selvledelse m.v., som understøtter de styrende principper, værdier og lign. 4 Kompetenceafklaring Alle aftaleenheder Selvudvik- Jf. ovenfor indgår i HR-strategien. lingsmulig- Der skal decentralt ske heder for registrering af alle (11) kompetencer. 5 Kortlægge kerneviden i Alle aftaleenheder Selvudvik- Processer: dag og i fremtiden lingsmulig- - Optimering af (kompetencegab) heder for organisatoriske alle (11) processer og

19 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 1 9 Hver enkelt strukturer gennem aftaleenhed forholder læring og evaluering. sig en gang om året til, hvilken kerneviden og kompetencer aftaleenheden har på det pågældende tidspunkt, og hvilke, der vil være behov for om f.eks. 5 år. Der skal lægges en strategi for, hvordan man i den enkelte enhed kan dække kompetencegabet. 6 Synliggørelse af Evt. i forhold til Selvudvik- Processer: karriereveje. rekrutterings- lingsmulig- - Kommunikation og I forhold til strategi - heder for profilering. rekruttering/ Intern Udvikling alle (11) tiltrækning af nye og Personale Menneskelige medarbejdere/elever. ressourcer: For dermed at fremme Jf. ovenfor samt at organisationens - Den enkelte udviklingspotentiale. medarbejder lærer at fortælle den gode Der laves historier fra Kommunikations- Efterår/ historie det virkelige liv med afdelingen. vinter 2009 medarbejdere fra organisationen, som viser hvordan karrierevejene kan være. Disse lægges på hjemmesiden. Der laves desuden et tema i 3D (med gode eksempler). Der lægges information

20 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 0 om førlederuddannelse og andre relevante karrieremuligheder på hjemmesiden. 7 Projektorganisering Direktionen Efteråret Intern Processer: 2009 udveksling - Optimering af Tværgående (5) organisatoriske organisering af arbejde Selvstændig processer og om konkrete projekter gørende strukturer gennem Der udbydes allerede strukturer læring og evaluering. projektlederkursus i (7) - Muligheder for Uniq-regi Miljø for faglig og personlig læring (10) udvikling. Evt. udbydes andre Intern Udvikling Der er i kurser i at arbejde og Personale foråret Udvikling af menne- projektorienteret skelige ressourcer udbudt et jf. ovenfor. kursus i projekthåndtering i samarbejde med Mindbiz. Der er etableret et Netværket er Er igangsat. Jf. ovenfor projektleder- tværgående /fundraiserrnetværk i RKSK. Dette netværk skal fremme overblik, videndeling og synliggøre organisationens samlede fundraisingressourcer. Medlemmer af netværket er medarbejdere i kommunen - og evt. nære samarbejdspartnere (kultur-

21 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 1 og erhvervsaktører etc.), der aktivt arbejder med fundraising, projektledelse og projektudvikling. Netværkets opgaver er: Afholdelse af interne kurser i fundraising og projektledelse. Networking. Udvikling af en RKSK projektmodel. Erfaringsudveksling. Inspiration. (Ekskursioner, foredrag mv.) Der udarbejdes en Projekt- projekthåndbog og en ledernet- metodehåndbog. værket uddannes i disse i efteråret Netværk Direktionen Miljø for Processer: Ledere læring (10) - etablering af Der er dannet interne Intern evaluerings- og ledernetværk på tværs udveksling læringskultur gen- af organisationen. Der (5) nem arbejdet med skal fortsat være stort Læring og DBA og DLO. fokus på at styrke videndeling - Muligheder for dem. Ledere skal i samarbej- faglig og personlig prioriterer netværks- de med udvikling. dannelse, og ledelsen andre virk- skal give opgaver til somheder, Udvikling af menne- netværkene. brugere, skelige ressourcer borgere jf. ovenfor

22 H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 2 m.m. (9) Medarbejde re som scannere af omverdenen (8) 9 Struktureret deling af Alle aftaleenheder Intern Processer: viden - for eksempel i udveksling - etablering af forbindelse med (5) evaluerings- og personalemøder, når læringskultur gen- nogen kommer hjem nem arbejdet med fra kurser, DBA og DLO. konferencer, seminarer - Muligheder for osv. faglig og personlig udvikling. Der kan findes inspiration til at gøre Udvikling af menne- dette i værktøjskassen skelige ressourcer fra kurset Den lærende jf. ovenfor. medarbejder jf. Det lærende møde. Delprojekt 3: Optimering af intern videndeling 10 Klarlæggelse og Viden og Strategi Vinter 2009/ Brug af Processer: udmelding vedrørende 2010 information - Optimering af hvad de enkelte steknologi organisatoriske videndelingssystemer Sammenhæng (3) processer og kan bruges til/ikke kan med IT- og Intern strukturer gennem bruges til. Digitaliserings- udveksling læring og evaluering. Optimering og strategi. (5) - Effektiv intern videreudvikling af kommunikation. videndelingsmedier. Fysiske og økonomi- Udgangspunkt: Vi ske ressourcer: bruger ikke vores Optimal udnyttelse elektroniske medier af IT-systemerne. optimalt. Nogle konkrete tiltag (jf. også vedlagte

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Paraply-konference i Hovedstadsregionen

Paraply-konference i Hovedstadsregionen Paraply-konference i Hovedstadsregionen Tak for invitationen Fredag den 4. april 2014 Velfærd Overskrifter Ringkøbing-Skjern Kommune kort RKSK s direktionsmodel og koncernledelse Ny velfærdsdagsorden og

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere Nummer 23 April 2008 Fra Direktionsgangen Side 2 Stadig lavt sygefravær blandt de ansatte i kommunen Side 3 Interne konsulenter uddannes til at analysere arbejdsgange Side 4 Nyt fra UniQ-lederuddannelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere