Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2014 (OR. en) 14440/14 PARLNAT 270 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet Nationale parlamenter Rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om arbejdet i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed for perioden januar 2013 til juni 2014 Formandskabet for Rådet har forelagt Rådet vedlagte rapport om arbejdet i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed for perioden januar 2013 til juni I overensstemmelse med artikel 71 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse om nedsættelse af Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) fremsender Rådet hermed nævnte rapport til de nationale parlamenter /14 pfw/pfw/bh 1

2 BILAG 1. Resumé Denne rapport er den tredje rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i overensstemmelse med artikel 71 i TEUF og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2010/131/EU om nedsættelse af Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI), hvori det fastsættes, at Rådet skal holde Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter orienteret om den stående komités arbejde. COSI-aktiviteterne i rapporteringsperioden har hovedsagelig været koncentreret om gennemførelsen af EU-politikcyklussen med afslutningen af den første toårige ( ) EU-politikcyklus og oprettelse og gennemførelse af EU-politikcyklussen for De indhøstede erfaringer fra gennemførelsen af den første cyklus viste sig at være uvurderlige og blev integreret i forberedelserne af den fuldt udbyggede fireårige politikcyklus, som blev indledt i begyndelsen af For første gang udsendte Europol en EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet (SOCTA), og denne dannede grundlag for Rådets vedtagelse af EU's prioriteter vedrørende kriminalitet for Efter vedtagelsen af disse prioriteter vedrørende kriminalitet behandlede og godkendte COSI de flerårige strategiske planer for hver prioritet, som dernæst blev konverteret til operationelle handlingsplaner for Den stadig tættere forbindelse mellem intern og ekstern sikkerhed og især spørgsmålet om udenlandske krigere og hjemvendte set fra et antiterrorperspektiv, navnlig med hensyn til Syrien, har været et vigtigt diskussionsemne i COSI og på dens møder med Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC). COSI har været med til at forberede drøftelserne i Rådet om udenlandske krigere og om gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger /14 pfw/pfw/bh 2

3 En styrkelse af samarbejdet mellem RIA-agenturerne, navnlig vedrørende udveksling af oplysninger, har stadig været et centralt anliggende for COSI. Komitéen har drøftet de operationelle krav med hensyn til udveksling af oplysninger mellem agenturer og EU-organer samt levering af oplysninger fra medlemsstaterne til agenturerne med det formål at bidrage til forhandlingerne om udkastet til Europolforordningen og udkastet til Eurojustforordningen set ud fra fagfolks perspektiv. Repræsentanter fra RIA-agenturerne - navnlig Europols direktør, formanden for Eurojusts kollegium, direktøren for Frontex og Cepols direktør - har systematisk deltaget i komitéens møder for så vidt angik de punkter, der vedrørte deres kompetenceområde. Desuden har repræsentanter fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) regelmæssigt været til stede ved møderne, og direktøren for Den Europæiske Unions Efterretningsanalysecenter (INTCEN) har også deltaget ved en enkelt lejlighed. Komitéen har også drøftet sin fremtidige rolle med henblik på at blive mere operationel og synlig på både EU-plan og på nationalt plan. Der blev taget hul på drøftelser om at forbedre gennemførelsen af komitéens mandat, jf. artikel 71 i TEUF og i Rådets afgørelse 2010/131/EU. Disse drøftelser vil fortsætte under det italienske formandskab, bl.a. i forbindelse med den nye strategi for den indre sikkerhed /14 pfw/pfw/bh 3

4 En lang række andre spørgsmål er også blevet forelagt for og drøftet i COSI, herunder Det Europæiske Netværk af Teknologiske Tjenester inden for Retshåndhævelse (ENLETS), netværket af kontaktpunkter om en administrativ tilgang til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, samarbejdet mellem Europol og MAOC - N, skydevåben og samarbejdet med Interpol. Under den irsk-litauisk-græske formandskabstrio har komitéen mødtes i alt otte gange, med to møder under det græske formandskab og tre møder under henholdsvis det irske og det litauiske formandskab. Repræsentanter fra COSI har fortsat med at mødes med Interpols repræsentanter én gang pr. formandskab for at styrke det gensidige samarbejde og undgå dobbeltarbejde. Den 28. februar og den 21. november 2013 samt den 13. maj 2014 blev der desuden afholdt tre møder med Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC). COSI-støttegruppen, som forbereder møderne i COSI og sikrer den nødvendige opfølgning af de forskellige projekter og operationer, har fortsat med at mødes regelmæssigt. Fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2014 mødtes COSI-støttegruppen 18 gange. Den 20. november 2013 blev repræsentanter for COSI-støttegruppen endvidere inviteret til et møde i Udvalget for de Civile Aspekter af Krisestyring (Civcom) med henblik på at forberede drøftelserne i PSC-COSI-mødet /14 pfw/pfw/bh 4

5 2. Aktiviteter 2.1. Gennemførelse af EU-politikcyklussen Den igangværende gennemførelse af EU-politikcyklussen 1 var fortsat et centralt anliggende for COSI var et vigtigt år for politikcyklussen med afslutningen af cyklussen for og forberedelserne af starten på den nye fuldt udbyggede EUpolitikcyklus for a) Overvågning og afslutning af EU-politikcyklussen for EU-politikcyklussen for omfattede otte prioriteter: Vestafrika, det vestlige Balkan, ulovlig indvandring, syntetiske narkotika, smugling i containere, menneskehandel og menneskesmugling, mobile (omrejsende) organiserede kriminelle grupper og cyberkriminalitet 2. Af disse otte prioriteter blev tre afsluttet ved udgangen af 2013: Vestafrika, det vestlige Balkan og smugling i containere. 1 2 Dok /10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94. Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i perioden (dok /11 JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 184 CRIMORG 81 ENFOCUSTOM 52 PESC 718 RELEX 603) opstiller følgende prioriteter (i vilkårlig rækkefølge) for perioden : - "Begrænsning af mulighederne for, at organiserede kriminelle grupper, der er aktive eller baseret i Vestafrika, kan smugle kokain og heroin til og inden for EU, - Svækkelse af det vestlige Balkans rolle som en central transit- og oplagringszone for ulovlige varer bestemt for EU og logistisk center for organiserede kriminelle grupper, bl.a. albansksprogede organiserede kriminelle grupper, - Begrænsning af organiserede kriminelle gruppers muligheder for at lette ulovlig indvandring i EU, navnlig via Syd-, Sydøst- og Østeuropa, især ved den græsk-tyrkiske grænse og i kriseområder ved Middelhavet tæt på Nordafrika, - Begrænsning af produktion og distribution i EU af syntetisk narkotika, herunder nye psykoaktive stoffer, - Afbrydelse af den ulovlige handel, der er rettet mod EU, især i containerform, med ulovlige varer, bl.a. kokain, heroin, cannabis, varemærkeforfalskede varer og cigaretter, - Bekæmpelse af alle former for menneskehandel og menneskesmugling, specielt målrettet mod de organiserede kriminelle grupper, der udøver denne kriminelle virksomhed på navnlig de kriminelle knudepunkter i det sydlige, sydvestlige og sydøstlige EU, - Begrænsning af mobile (omrejsende) organiserede kriminelle gruppers generelle muligheder for at udøve kriminel virksomhed, - Optrapning af bekæmpelsen af it-kriminalitet og organiserede kriminelle gruppers kriminelle misbrug af internettet." 14440/14 pfw/pfw/bh 5

6 COSI har ført tæt tilsyn med de fremskridt, der er gjort inden for alle prioriteter på grundlag af rapporterne fra projektlederne af de operationelle handlingsplaner, resultaterne fra de nationale EMPACT 3 -koordinatorers (NEC'er) 4 halvårlige møder og rapporterne fra Europols direktør 5. De detaljerede rapporter fra projektlederne for de forskellige operationelle handlingsplaner blev præsenteret for og behandlet af de nationale EMPACT-koordinatorer på deres møde den maj og den november De overordnede erfaringer fra politikcyklussens to første år var positive, da det viste sig at være en værdifuld læringsperiode. Selv i de operationelle handlingsplaner for 2013 var fokusset i visse aktioner allerede blevet skærpet og aktionerne gjort mere specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte, og der er stadig flere lande, som deltager i prioriteterne. I de operationelle handlingsplaner for 2012 var der 126 planlagte aktioner, og i de operationelle handlingsplaner for 2013 var der 104 planlagte aktioner. Af disse 230 aktioner blev 92 (40 %) afsluttet under den første toårige politikcyklus Forkortelsen EMPACT står for den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler. Den nationale EMPACT-koordinator er en person med strategisk ansvar, som har myndighed til at sikre gennemførelsen af EMPACT i sit land. Dok. 9996/1/13 JAI 421 COSI 67 ENFOPOL 159 CRIMORG 81 ENFOCUSTOM 93 CORDROGUE 38 PESC 594 RELEX 443 COAFR 163 COWEB 74 TRANS 261 UD 110 FRONT 60 GENVAL 28 og 16801/13 JAI 1062 COSI 147 ENFOPOL 386 CRIMORG 153 ENFOCUSTOM 179 CORDROGUE 124 PESC 1426 RELEX 1065 COAFR 353 COWEB 172 TRANS 615 UD 305 FRONT 184 GENVAL 79. Dok /13 COSI 68 ENFOPOL 161. Dok /13 COSI 160 ENFOPOL 405 ENFOCUSTOM /14 pfw/pfw/bh 6

7 Trods denne generelt positive erfaring blev der identificeret en række fortsat tiltrængte forbedringer, navnlig på følgende områder: - Kommunikation: Dette blev betragtet som en af de grundlæggende udfordringer for EMPACT, og Europol har foreslået en løsning for politikcyklussen for i form af en særlig EMPACTekspertplatform for Europol. - Visse aktioner i de operationelle handlingsplaner skulle have været mere operationelle og målelige. - Finansiering: Det lykkedes for visse projektledere 8 at opnå ISECfinansiering 9 til dele af EMPACT-arbejdet. Der føres i øjeblikket drøftelser om en mere systematisk finansieringsmekanisme vedrørende politikcyklussen for under det nye ISF-Politiprogram. - Tilpasning af nationale prioriteter og EU-prioriteter blev betragtet som et vigtigt område for at opnå bedre samarbejde og gennemførelse. - Tværfaglig tilgang: Samarbejdet med forskellige aktører blev anset for at være vigtigt på flere EMPACT-områder, herunder ikkestatslige organisationer, skatte- og toldmyndigheder, retlige myndigheder, tredjelande og den private sektor. 8 9 En projektleder er en repræsentant fra en medlemsstat, som leder EMPACT-projektgruppen. Forkortelsen ISEC står for særprogrammet "Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet", der blev oprettet ved Rådets afgørelse 2007/125/RIA af 12. februar 2007 (EUT L 58 af , s. 7) /14 pfw/pfw/bh 7

8 b) Forberedelse og gennemførelse af EU-politikcyklussen for På grundlag af de successive EU-trusselsvurderinger af organiseret kriminalitet (OCTA'er) mellem 2006 og 2011 udarbejdede Europol i 2013 den første EUtrusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet (SOCTA) i overensstemmelse med "EU SOCTA-metoden" 10, som COSI havde valideret på sit møde den 25. juni SOCTA-sammenfatningen 11, som blev forelagt COSI den 17. april 2013, indeholdt et sæt anbefalede prioriteter vedrørende kriminalitet baseret på medlemsstaternes bidrag. Trusselsbilledet var generelt kendetegnet ved yderligere globalisering med organiserede kriminelle grupper, som opererer på international basis med mange forskellige partnere og på tværs af mange forskellige kriminalitetsområder. Efter drøftelserne i COSI vedrørende de anbefalede SOCTA-prioriteter vedtog RIA-Rådet på samlingen den juni 2013 ni EU-prioriteter for bekæmpelse af alvorlig og organiseret kriminalitet mellem 2014 og : ulovlig indvandring, Dok /12 COSI 59 ENFOPOL 219 CRIMORG 88 ENFOCUSTOM 72. Dok. 7368/13 JAI 200 COSI 26 ENFOPOL 75 CRIMORG 41 CORDROGUE 27 ENFOCUSTOM 43 PESC 286 JAIEX 20 RELEX Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for bekæmpelsen af grov og organiseret kriminalitet i perioden (dok /13 JAI 611 COSI 91 ENFOPOL 230 CRIMORG 98 ENFOCUSTOM 118 PESC 843 RELEX 630) opstiller følger prioriteter (i vilkårlig rækkefølge) for perioden : At optrævle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i hjælp til ulovlig indvandring, og som opererer i oprindelseslandene, ved de væsentligste indrejsesteder til EU på hovedruterne og, hvis der er belæg for det, ved alternative kanaler. At begrænse organiserede kriminelle gruppers misbrug af lovlige migrationskanaler, herunder anvendelse af falske dokumenter som middel til hjælp til ulovlig indvandring. At optrævle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i menneskesmugling inden for EU og menneskesmugling fra de mest almindelige eksterne oprindelseslande med henblik på udnyttelse som arbejdskraft og seksuel udnyttelse; herunder de grupper, der bruger lovlige forretningsstrukturer til at fremme eller sløre deres kriminelle aktiviteter. At optrævle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i fremstilling og distribution af varemærkeforfalskede varer, som overtræder sundheds-, sikkerheds- og fødevarebestemmelserne, og dem, der fremstiller varer af dårlig kvalitet. At optrævle kapaciteten hos organiserede kriminelle grupper og specialister, der er involveret i moms- og toldsvig og karruselsvig inden for EU. At begrænse fremstillingen af syntetiske stoffer i EU og optrævle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i ulovlig handel med syntetiske stoffer. At begrænse kokain- og heroinsmugling til EU og optrævle organiserede kriminelle grupper, der fremmer distributionen i EU. At bekæmpe it-kriminalitet, der begås af organiserede kriminelle grupper, og som genererer stort kriminelt udbytte, såsom online- og betalingskortsvindel, it-forbrydelser, der kan forvolde alvorlig skade på ofrene, såsom seksuel udnyttelse af børn online, og it-angreb, der påvirker kritisk infrastruktur og kritiske informationssystemer i EU. At begrænse risikoen fra skydevåben for borgerne, herunder bekæmpelse af ulovlig handel med skydevåben. At bekæmpe organiseret berigelseskriminalitet begået af mobile organiserede kriminelle grupper /14 pfw/pfw/bh 8

9 menneskehandel, vareforfalskning, afgiftssvig og svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet, syntetiske narkotika, handel med kokain og heroin, cyberkriminalitet (online- og betalingskortsvindel, seksuel udnyttelse af børn og cyberangreb), skydevåben og organiseret formuekriminalitet. Der blev afholdt workshopper mellem den 12. juni og den 16. juli 2013 i Kommissionens regi for at udarbejde de flerårige strategiske planer for hver af EU's prioriteter vedrørende kriminalitet. Disse blev behandlet og godkendt af COSI den 17. september Workshopperne var kendetegnet ved aktiv og tværfaglig deltagelse med inddragelse af eksperter fra politi, toldmyndigheder og finansministeriet sammen med de kompetente EU-agenturer. De flerårige strategiske planer blev konverteret til Operationelle handlingsplaner for 2014 (vedtaget af COSI den 17. december 2013) på grundlag af en vedtaget model for operationelle handlingsplaner 14, som Europol har udviklet. Eftersom de ni prioriteter vedrørende kriminalitet omfattede tolv forskellige kriminalitetsområder, blev det besluttet at behandle dem i tolv særskilte operationelle handlingsplaner Dok /13 JAI 753 COSI 107 ENFOPOL 286 CRIMORG 112 ENFOCUSTOM 134 PESC 1057 RELEX 795 JAIEX 72 COWEB 124 UD 228 FRONT 120 GENVAL 54 FISC 165 CORDROGUE 83 COARM 121 CYBER 18 COMIX 492. Dok /3/11 REV 3 COSI 54 ENFOPOL 237 CRIMORG 101 ENFOCUSTOM /14 pfw/pfw/bh 9

10 I overensstemmelse med den tilgang, der blev anlagt i den foregående cyklus, bekræftede COSI også, hvilke medlemsstater som skal stå for gennemførelsen af prioriteterne vedrørende kriminalitet ("projektlederne" og "medprojektlederne") 15, og hvilke medlemsstater og agenturer som skal deltage. SOCTA angav de "mest berørte EU-lande", hvilket blev anvendt til at opfordre medlemsstaterne til at deltage i de relevante EU-kriminalitetsprioriteter. Den 30. oktober 2013 blev der registreret i alt 275 deltagere, heraf 221 fra medlemsstaterne og 54 fra agenturerne. Repræsentanter fra Schweiz, Norge, Interpol og De Forenede Stater deltog også i visse af workshopperne i Europol om de operationelle handlingsplaner. SOCTA omfattede også to "nye trusler" (miljøkriminalitet og ulovligt affald samt ulovlig handel med udryddelsestruede arter), som blev nøje overvåget af Europol og håndteret med en særlig trusselsvurdering om miljøkriminalitet 16, der blev forelagt for COSI den 17. december COSI opfordrede efterfølgende det europæiske netværk til bekæmpelse af miljøforbrydelser (EnviCrimeNet) til at rapportere om sine aktiviteter inden udgangen af 2014 og enedes om at afvente resultaterne af den foreløbige SOCTA for 2015, inden der træffes afgørelse om yderligere foranstaltninger. Inden for energisvindel besluttede Europol at fokusere på en række særlige problemområder, hvor der vil blive udarbejdet særlige meddelelser om scanning, analyse og meddelelse (SCAN), navnlig omdirigering, smugling og tyveri af olie, cyberkriminalitet og energisektoren Medprojektlederen er en repræsentant fra en medlemsstat eller et EU-agentur, som vejleder projektlederen og kan erstatte vedkommende i tilfælde af dennes fravær. Dok /13 JAI 1104 COSI 156 ENFOPOL /14 pfw/pfw/bh 10

11 c) Overvågning af EU-politikcyklussen for Efter starten på den nye politikcyklus den 1. januar 2014 udførte COSI sin første overvågningsøvelse på mødet den 18. juni Rapporter fra de 12 projektledere [ ] blev gennemgået sammen med resultatet fra det halvårlige møde mellem de nationale EMPACT-koordinatorer den maj 2014 og rapporten fra Europol's direktør 17. Den nye politikcyklus har haft en ambitiøs start med en væsentlig udvidelse af de ordninger, der allerede var indført. Ud over det udvidede antal prioriteter og operationelle handlingsplaner, der er nævnt ovenfor, er antallet af deltagere steget betydeligt. Som nævnt ovenfor blev der den 30. oktober 2013 registreret i alt 275 deltagere (heraf 221 fra medlemsstaterne og 54 fra agenturerne) som har deltaget i workshopperne vedrørende de operationelle handlingsplaner - til sammenligning var der 97 deltagere (heraf 70 fra medlemsstaterne og 27 fra agenturerne) i juni Politikcyklussen for 2014 er blevet fordoblet rent størrelsesmæssigt, hvilket fremgår af det øgede antal aktioner (224 i 2014 sammenlignet med 104 i 2013) og i EMPACT-mødernes antal og omfang (til dags dato 19 i 2014 sammenlignet med 13 i 2013). 17 Dok /14 JAI 377 COSI 46 ENFOPOL 149 CRIMORG 45 ENFOCUSTOM 70 PESC 560 RELEX 462 JAIEX 42 GENVAL 36 FRONT 108 UD 156 FISC 89 CORDROGUE 40 CYBER 34 COARM 83 COWEB /14 pfw/pfw/bh 11

12 Der er fortsat visse udfordringer. Det har vist sig at være en udfordring for projektlederne at finde passende finansieringsløsninger. Ud over individuelle ISEC-tilskud, finansiering af fælles efterforskningshold, Cepol-finansiering osv. for at støtte efterforskninger, operationer og uddannelsesaktiviteter føres der forhandlinger om en dedikeret og systematisk finansieringsmekanisme vedrørende politikcyklussen for under det nye ISF-Politiprogram, og de skrider godt fremad. Man kan også give medlemsstaternes repræsentanter i EMPACTmøderne større beføjelser. Udpegelsen af projektledere på fuld tid for to operationelle handlingsplaner var en succes. God kommunikation anses for at være afgørende for EMPACT's succes og bør fortsat fremmes. d) Agenturernes inddragelse RIA-agenturerne har fortsat med at bidrage betydeligt til COSI-arbejdet. Europol har igen spillet en vigtig rolle i gennemførelsen af politikcyklussen, navnlig gennem udarbejdelsen af SOCTA og tilrettelæggelsen af workshopper om de operationelle handlingsplaner samt gennem sin stadige overvågning og rapportering via EMPACT's støtteenhed. I september 2013 var Europol vært for et CEPOL-finansieret projektlederkursus, der skal hjælpe projektledere og medprojektledere med at forberede at lede workshopper, hvor de operationelle handlingsplaner udarbejdes, og give erfarne projektledere mulighed for at videregive deres viden til dem, som er nye i rollen. Desuden har CEPOL afholdt en række kurser om politikcyklussen og undervist dem, der deltager i workshopperne om den flerårige strategiplan og i møderne til udarbejdelse af operationelle handlingsplaner /14 pfw/pfw/bh 12

13 CEPOL står i spidsen for mange aktioner i forbindelse med forskellige operationelle handlingsplaner. Frontex har bidraget til gennemførelsen af politikcyklussen, navnlig i den operationelle handlingsplan om "ulovlig indvandring", hvor agenturet fungerer som medprojektleder, og den operationelle handlingsplan om "menneskehandel", som det deltager i. Eurojust er fortsat meget involveret, eftersom enheden deltager i alle prioriteter vedrørende de operationelle handlingsplaner. EMCD deltager i de operationelle handlingsplaner om "handel med kokain og heroin" og "syntetiske narkotika". OLAF deltager i den operationelle handlingsplan om "moms- og toldsvig". e) Metode EU SOCTA-metoden 18, som blev valideret af COSI på mødet den 25. juni 2012, blev revideret 19 i slutningen af Der vil i løbet af 2014 blive arbejdet videre med udarbejdelsen af metoden for den foreløbige EU SOCTA, som er berammet til udgangen af marts Dok /12 COSI 59 ENFOPOL 219 CRIMORG 88 ENFOCUSTOM 72. Dok /1/13 COSI 103 ENFOPOL 283 CRIMORG 111 ENFOCUSTOM /14 pfw/pfw/bh 13

14 f) Politikcyklus - forbundne aktiviteter COSI har sikret, at en række projekter, som var tæt forbundet med de operationelle handlingsplaner, enten er blevet integreret i disse planer eller er blevet tæt koordineret med dem: - Eftersom adskillige af EU's prioriteter vedrørende kriminalitet har en stærk told-/skattedimension (f.eks. "moms- og toldsvig", "vareforfalskning"), har Toldsamarbejdsgruppen foretaget en analyse af toldmyndighedernes deltagelse i EU's politikcyklus og fremlagt de vigtigste resultater for COSI i april 2014 og på NEC-mødet i maj 2014 for at sikre en effektiv tværfaglig tilgang. Toldsamarbejdsgruppen har også udviklet og tilpasset sin 7. handlingsplan for at supplere arbejdet med politikcyklussen, som blev fremlagt på NEC-mødet i september 2013 og på COSI-mødet i december COSI har også noteret sig slutrapporten 20 fra projektgruppen om foranstaltning 4, som var den sidste projektgruppe, der var involveret i gennemførelsen af 5 af de 29 foranstaltninger, der er omhandlet i Rådets konklusioner om 29 foranstaltninger til styrkelse af beskyttelsen af de ydre grænser og bekæmpelse af ulovlig indvandring Dok /1/12 REV 1 COSI 99 JAIEX 96 CORDROGUE 79 CRIMORG 127 COAFR 345 FRONT 152 COMIX 618. Dok. 6975/10 ASIM 33 FRONT 24 COMIX /14 pfw/pfw/bh 14

15 COSI har vedtaget formelt at nedlægge denne projektgruppe og fortsætte projektet "Seahorse Mediterraneo" inden for rammerne af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur). Der var enighed om, at COSI og andre kompetente rådsorganer skulle holdes orienteret om status i projektet vedrørende Middelhavsnetværket Seahorse. - COSI har sikret, at der i forbindelse med gennemførelsen af EU's indsats mod migrationspresset 22 og i den halvårlige ajourføring af listen over aktioner er blevet taget hensyn til de aktioner, der blev udviklet i en række operationelle handlingsplaner, navnlig om "ulovlig indvandring" og "menneskehandel". - På forskellige møder har COSI drøftet den tværfaglige og administrative tilgang til bekæmpelse af organiseret kriminalitet med henblik på at sikre et bredere kendskab hertil og brug af den eksisterende bedste praksis. I september 2013 opfordrede COSI netværket af kontaktpunkter om administrativ tilgang 23 til at forelægge sit arbejdsprogram for for COSI i december 2014 under hensyntagen til EU's nye prioriteter vedrørende kriminalitet for COSI hilste også den ajourførte EU-håndbog om supplerende tilgange og tiltag vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet - 2. udgave 24 velkommen på sit møde den 17. december Dok. 9650/12 MIGR 45 FRONT 67 COSI 25 COMIX 288. Netværket blev etableret via Rådets konklusioner om bekæmpelse af kriminalitet begået af mobile (omrejsende) kriminelle grupper (dok /10). Dok /13 JAI 1143 COSI 168 ENFOPOL 412 GENVAL 89 COPEN /14 pfw/pfw/bh 15

16 2.2. Drøftelser om andre spørgsmål a) Terrorisme Der blev afholdt et ekstraordinært møde i COSI den 28. februar 2013 for at drøfte følgerne for EU's indre sikkerhed af situationen i Sahel/Maghreb efter krisen i Mali og angrebet i Algeriet med henblik på at forberede drøftelserne af dette emne på samlingen i RIA-Rådet den marts Problemet med udenlandske krigere og hjemvendte set fra et terrorbekæmpelsesperspektiv, navnlig hvad angår Syrien, blev drøftet flere gange i løbet af 2013 og Dette emne blev anset for at være af stor betydning i forhold til EU's indre sikkerhed, og drøftelserne i COSI havde til hensigt at bidrage til gennemførelsen af de foranstaltninger, der blev foreslået af antiterrorkoordinatoren og godkendt på samlingen i RIA-Rådet den juni Med henblik på at udvikle en samlet tilgang til håndteringen af både interne og eksterne aspekter af EU's sikkerhed, blev der ført drøftelser i PSC den 21. november 2013 og den 13. maj Disse drøftelser forberedte og fulgte efterfølgende op på drøftelserne i RIA-Rådet i december 2013 og juni På mødet den 18. juni 2014 drøftede COSI igen problemet med udenlandske krigere og blev orienteret af antiterrorkoordinatoren, Europol og Eurojust om de fremskridt, der er blevet gjort med hensyn til at gennemføre nogle af de foranstaltninger, der er beskrevet i antiterrorkoordinatorens dokument vedrørende udenlandske krigere og hjemvendte, særligt i forhold til Syrien 25, som var blevet godkendt af RIA-Rådet den juni Dok. 9280/1/14 REV 1 JAI 261 PESC 443 COSI 35 COPS 103 ENFOPOL 121 COTER /14 pfw/pfw/bh 16

17 På sit møde den 16. april 2014 drøftede COSI gennemførelsen af udkastet til en revideret EU-strategi for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering af terrorister 26, navnlig udkastet til en handlingsplan for EU-strategien for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering til terrorisme 27 med henblik på at rådgive Terrorismegruppen om, hvordan gennemførelsen af den nye strategi bør håndteres. Europols rapport om situationen og udviklingen med hensyn til terrorisme i EU 28 blev forelagt komitéen den 18. juni b) Styrkelse af samarbejdet inden for intern og ekstern sikkerhed Sammen med PSC har COSI fortsat drøftet mulighederne for at styrke EU's interne og eksterne samarbejde og koordinering. Køreplanen for styrkelse af båndene mellem FSFP og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er stadig ved at blive gennemført. Den anden fremskridtsrapport om gennemførelsen 29 heraf blev drøftet af COSI og PSC den 21. november Dok. 9956/14 JAI 332 ENFOPOL 138 COTER 34. Dok. DS 1163/14. Dok /14 + ADD 1 CONSOM 80 MI 374 JUSTCIV 205 ENER 194 ENV 405 TAPROTECT 64 DENLEG 51 TRANS 178 AVIATION 92 AGRI 350 EF 127 ECOFIN 439 ETS 16. Dok /13 CIVCOM 481 COPS 481 COSDP 1074 PESC 1354 JAI 991 RELEX 1011 COSI 126 ENFOPOL /14 pfw/pfw/bh 17

18 Begge komitéer har udvekslet synspunkter vedrørende migrationsspørgsmålet og nødvendigheden af at forbinde migrations eksterne og interne sikkerhedsmæssige aspekter med hinanden. Det seneste møde mellem COSI og PSC fandt sted den 13. maj 2014, hvor delegationerne drøftede samarbejdet mellem de relevante tjenester, mulige foranstaltninger til styrkelse af samarbejdet med oprindelses- og transitlande samt foranstaltninger til fremme af bevidsthed og samarbejde samt udveksling af bedste praksis med tredjelande til bekæmpelse af menneskesmugling. Kommissionen orienterede endvidere COSI om situationen med hensyn til Taskforcen vedrørende Middelhavet, der blev nedsat efter samlingen i Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 7. og 8. oktober 2013 og hilst velkommen af Det Europæiske Råd den oktober 2013, og som på kort sigt skal identificere konkrete tiltag til at sikre en mere effektiv anvendelse af de nuværende politikker og værktøjer, navnlig med hensyn til samarbejdet med oprindelses- og transitlande, Frontexaktiviteter og bekæmpelse af ulovlig handel og smugling /14 pfw/pfw/bh 18

19 c) Udveksling af oplysninger På mødet den 11. februar 2013 noterede COSI sig Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende den europæiske informationsudvekslingsmodel (EIXM) til styrkelse af samarbejdet om retshåndhævelse i EU. EIXM blev endvidere drøftet på møder mellem højtstående RIA-tjenestemænd fra EU og IPCO/Interpol. Udkastet til retningslinjer for et enkelt kontaktpunkt (SPOC) med henblik på international udveksling af retshåndhævelsesoplysninger 30 blev også forelagt COSI. Indsamling og analyse af oplysninger er en central opgave for forskellige RIAagenturer, og COSI har i denne sammenhæng drøftet de operationelle krav med hensyn til udveksling af oplysninger mellem agenturerne og EU-organer samt formidlingen af oplysninger fra medlemsstaterne til agenturerne. Disse operationelle krav blev efterfølgende brugt som input til forhandlingerne om udkastet til Europolforordningen og udkastet til Eurojustforordningen. d) Sikkerhedsrelateret forskning og industripolitik Behovet for at øge inddragelsen af myndigheder med ansvar for den indre sikkerhed i sikkerhedsrelateret forskning og industripolitik er blevet drøftet ved flere lejligheder i COSI, hvilket har ført til vedtagelsen af Rådets konklusioner 31. I december 2013 noterede COSI sig endvidere arbejdsprogrammet for for Det Europæiske Netværk af Teknologiske Tjenester inden for Retshåndhævelse (ENLETS) Dok. 6721/3/14 REV 3 PIX 24 ENFOPOL 45. Dok /13 COSI 92 ENFOPOL 231. Dok /13 COSI 162 ENFOPOL /14 pfw/pfw/bh 19

20 e) Samarbejde med Interpol I løbet af rapporteringsperioden blev der afholdt tre møder mellem højstående RIA-tjenestemænd fra EU og IPCO/Interpol (den 21. juni 2013, den 16. december 2013 og den 20. juni 2014) med henblik på at udforske synergier og styrke samarbejdet. Der blev lagt særlig vægt på en forbedring af interoperabiliteten i politiets informationssystemer og en styrkelse af medlemsstaternes brug af Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD). Interpols procedure for udsendelse af oplysninger, navnlig efterlysninger, blev også drøftet. f) Økonomisk kriminalitet Som opfølgning af resultaterne i den endelige rapport om den femte runde af de gensidige evalueringer - "økonomisk kriminalitet og økonomisk efterforskning" - som blev forelagt COSI den 2. oktober 2012, pålagde COSI en projektgruppe at udarbejde en "Håndbog om bedste praksis i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet: Gode eksempler på veludviklede systemer i medlemsstaterne til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet" 33., som efterfølgende blev godkendt af COSI. 33 Dok. 9741/13 JAI 393 COSI 59 CRIMORG 75 ENFOPOL COR /14 pfw/pfw/bh 20

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 285 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EU-handlingsplan

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

15790/1/11 REV 1 la/js/mc/nd/nd/gm 1 DG H 2B

15790/1/11 REV 1 la/js/mc/nd/nd/gm 1 DG H 2B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. november 2011 (16.11) (OR. en) 15790/1/11 REV 1 COPEN 281 EUROJUST 163 ENFOPOL 370 EJN 137 GENVAL 110 ENFOCUSTOM 127 NOTE fra: Rådssekretariatet til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 284 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om forvaltningen

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner.

Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. juni 2003 (02.07) (OR. en) 10035/03 ENFOCUSTOM 20 NOTE fra: formandskabet til: Toldsamarbejdsgruppen Tidl. dok. nr.: 8353/02 ENFOCUSTOM 17 + COR 1, 13428/02

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS) 1. Resumé Forslaget har til formål at sikre et

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere