Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2014 (OR. en) 14440/14 PARLNAT 270 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet Nationale parlamenter Rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om arbejdet i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed for perioden januar 2013 til juni 2014 Formandskabet for Rådet har forelagt Rådet vedlagte rapport om arbejdet i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed for perioden januar 2013 til juni I overensstemmelse med artikel 71 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse om nedsættelse af Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) fremsender Rådet hermed nævnte rapport til de nationale parlamenter /14 pfw/pfw/bh 1

2 BILAG 1. Resumé Denne rapport er den tredje rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i overensstemmelse med artikel 71 i TEUF og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2010/131/EU om nedsættelse af Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI), hvori det fastsættes, at Rådet skal holde Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter orienteret om den stående komités arbejde. COSI-aktiviteterne i rapporteringsperioden har hovedsagelig været koncentreret om gennemførelsen af EU-politikcyklussen med afslutningen af den første toårige ( ) EU-politikcyklus og oprettelse og gennemførelse af EU-politikcyklussen for De indhøstede erfaringer fra gennemførelsen af den første cyklus viste sig at være uvurderlige og blev integreret i forberedelserne af den fuldt udbyggede fireårige politikcyklus, som blev indledt i begyndelsen af For første gang udsendte Europol en EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet (SOCTA), og denne dannede grundlag for Rådets vedtagelse af EU's prioriteter vedrørende kriminalitet for Efter vedtagelsen af disse prioriteter vedrørende kriminalitet behandlede og godkendte COSI de flerårige strategiske planer for hver prioritet, som dernæst blev konverteret til operationelle handlingsplaner for Den stadig tættere forbindelse mellem intern og ekstern sikkerhed og især spørgsmålet om udenlandske krigere og hjemvendte set fra et antiterrorperspektiv, navnlig med hensyn til Syrien, har været et vigtigt diskussionsemne i COSI og på dens møder med Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC). COSI har været med til at forberede drøftelserne i Rådet om udenlandske krigere og om gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger /14 pfw/pfw/bh 2

3 En styrkelse af samarbejdet mellem RIA-agenturerne, navnlig vedrørende udveksling af oplysninger, har stadig været et centralt anliggende for COSI. Komitéen har drøftet de operationelle krav med hensyn til udveksling af oplysninger mellem agenturer og EU-organer samt levering af oplysninger fra medlemsstaterne til agenturerne med det formål at bidrage til forhandlingerne om udkastet til Europolforordningen og udkastet til Eurojustforordningen set ud fra fagfolks perspektiv. Repræsentanter fra RIA-agenturerne - navnlig Europols direktør, formanden for Eurojusts kollegium, direktøren for Frontex og Cepols direktør - har systematisk deltaget i komitéens møder for så vidt angik de punkter, der vedrørte deres kompetenceområde. Desuden har repræsentanter fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) regelmæssigt været til stede ved møderne, og direktøren for Den Europæiske Unions Efterretningsanalysecenter (INTCEN) har også deltaget ved en enkelt lejlighed. Komitéen har også drøftet sin fremtidige rolle med henblik på at blive mere operationel og synlig på både EU-plan og på nationalt plan. Der blev taget hul på drøftelser om at forbedre gennemførelsen af komitéens mandat, jf. artikel 71 i TEUF og i Rådets afgørelse 2010/131/EU. Disse drøftelser vil fortsætte under det italienske formandskab, bl.a. i forbindelse med den nye strategi for den indre sikkerhed /14 pfw/pfw/bh 3

4 En lang række andre spørgsmål er også blevet forelagt for og drøftet i COSI, herunder Det Europæiske Netværk af Teknologiske Tjenester inden for Retshåndhævelse (ENLETS), netværket af kontaktpunkter om en administrativ tilgang til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, samarbejdet mellem Europol og MAOC - N, skydevåben og samarbejdet med Interpol. Under den irsk-litauisk-græske formandskabstrio har komitéen mødtes i alt otte gange, med to møder under det græske formandskab og tre møder under henholdsvis det irske og det litauiske formandskab. Repræsentanter fra COSI har fortsat med at mødes med Interpols repræsentanter én gang pr. formandskab for at styrke det gensidige samarbejde og undgå dobbeltarbejde. Den 28. februar og den 21. november 2013 samt den 13. maj 2014 blev der desuden afholdt tre møder med Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC). COSI-støttegruppen, som forbereder møderne i COSI og sikrer den nødvendige opfølgning af de forskellige projekter og operationer, har fortsat med at mødes regelmæssigt. Fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2014 mødtes COSI-støttegruppen 18 gange. Den 20. november 2013 blev repræsentanter for COSI-støttegruppen endvidere inviteret til et møde i Udvalget for de Civile Aspekter af Krisestyring (Civcom) med henblik på at forberede drøftelserne i PSC-COSI-mødet /14 pfw/pfw/bh 4

5 2. Aktiviteter 2.1. Gennemførelse af EU-politikcyklussen Den igangværende gennemførelse af EU-politikcyklussen 1 var fortsat et centralt anliggende for COSI var et vigtigt år for politikcyklussen med afslutningen af cyklussen for og forberedelserne af starten på den nye fuldt udbyggede EUpolitikcyklus for a) Overvågning og afslutning af EU-politikcyklussen for EU-politikcyklussen for omfattede otte prioriteter: Vestafrika, det vestlige Balkan, ulovlig indvandring, syntetiske narkotika, smugling i containere, menneskehandel og menneskesmugling, mobile (omrejsende) organiserede kriminelle grupper og cyberkriminalitet 2. Af disse otte prioriteter blev tre afsluttet ved udgangen af 2013: Vestafrika, det vestlige Balkan og smugling i containere. 1 2 Dok /10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94. Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i perioden (dok /11 JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 184 CRIMORG 81 ENFOCUSTOM 52 PESC 718 RELEX 603) opstiller følgende prioriteter (i vilkårlig rækkefølge) for perioden : - "Begrænsning af mulighederne for, at organiserede kriminelle grupper, der er aktive eller baseret i Vestafrika, kan smugle kokain og heroin til og inden for EU, - Svækkelse af det vestlige Balkans rolle som en central transit- og oplagringszone for ulovlige varer bestemt for EU og logistisk center for organiserede kriminelle grupper, bl.a. albansksprogede organiserede kriminelle grupper, - Begrænsning af organiserede kriminelle gruppers muligheder for at lette ulovlig indvandring i EU, navnlig via Syd-, Sydøst- og Østeuropa, især ved den græsk-tyrkiske grænse og i kriseområder ved Middelhavet tæt på Nordafrika, - Begrænsning af produktion og distribution i EU af syntetisk narkotika, herunder nye psykoaktive stoffer, - Afbrydelse af den ulovlige handel, der er rettet mod EU, især i containerform, med ulovlige varer, bl.a. kokain, heroin, cannabis, varemærkeforfalskede varer og cigaretter, - Bekæmpelse af alle former for menneskehandel og menneskesmugling, specielt målrettet mod de organiserede kriminelle grupper, der udøver denne kriminelle virksomhed på navnlig de kriminelle knudepunkter i det sydlige, sydvestlige og sydøstlige EU, - Begrænsning af mobile (omrejsende) organiserede kriminelle gruppers generelle muligheder for at udøve kriminel virksomhed, - Optrapning af bekæmpelsen af it-kriminalitet og organiserede kriminelle gruppers kriminelle misbrug af internettet." 14440/14 pfw/pfw/bh 5

6 COSI har ført tæt tilsyn med de fremskridt, der er gjort inden for alle prioriteter på grundlag af rapporterne fra projektlederne af de operationelle handlingsplaner, resultaterne fra de nationale EMPACT 3 -koordinatorers (NEC'er) 4 halvårlige møder og rapporterne fra Europols direktør 5. De detaljerede rapporter fra projektlederne for de forskellige operationelle handlingsplaner blev præsenteret for og behandlet af de nationale EMPACT-koordinatorer på deres møde den maj og den november De overordnede erfaringer fra politikcyklussens to første år var positive, da det viste sig at være en værdifuld læringsperiode. Selv i de operationelle handlingsplaner for 2013 var fokusset i visse aktioner allerede blevet skærpet og aktionerne gjort mere specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte, og der er stadig flere lande, som deltager i prioriteterne. I de operationelle handlingsplaner for 2012 var der 126 planlagte aktioner, og i de operationelle handlingsplaner for 2013 var der 104 planlagte aktioner. Af disse 230 aktioner blev 92 (40 %) afsluttet under den første toårige politikcyklus Forkortelsen EMPACT står for den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler. Den nationale EMPACT-koordinator er en person med strategisk ansvar, som har myndighed til at sikre gennemførelsen af EMPACT i sit land. Dok. 9996/1/13 JAI 421 COSI 67 ENFOPOL 159 CRIMORG 81 ENFOCUSTOM 93 CORDROGUE 38 PESC 594 RELEX 443 COAFR 163 COWEB 74 TRANS 261 UD 110 FRONT 60 GENVAL 28 og 16801/13 JAI 1062 COSI 147 ENFOPOL 386 CRIMORG 153 ENFOCUSTOM 179 CORDROGUE 124 PESC 1426 RELEX 1065 COAFR 353 COWEB 172 TRANS 615 UD 305 FRONT 184 GENVAL 79. Dok /13 COSI 68 ENFOPOL 161. Dok /13 COSI 160 ENFOPOL 405 ENFOCUSTOM /14 pfw/pfw/bh 6

7 Trods denne generelt positive erfaring blev der identificeret en række fortsat tiltrængte forbedringer, navnlig på følgende områder: - Kommunikation: Dette blev betragtet som en af de grundlæggende udfordringer for EMPACT, og Europol har foreslået en løsning for politikcyklussen for i form af en særlig EMPACTekspertplatform for Europol. - Visse aktioner i de operationelle handlingsplaner skulle have været mere operationelle og målelige. - Finansiering: Det lykkedes for visse projektledere 8 at opnå ISECfinansiering 9 til dele af EMPACT-arbejdet. Der føres i øjeblikket drøftelser om en mere systematisk finansieringsmekanisme vedrørende politikcyklussen for under det nye ISF-Politiprogram. - Tilpasning af nationale prioriteter og EU-prioriteter blev betragtet som et vigtigt område for at opnå bedre samarbejde og gennemførelse. - Tværfaglig tilgang: Samarbejdet med forskellige aktører blev anset for at være vigtigt på flere EMPACT-områder, herunder ikkestatslige organisationer, skatte- og toldmyndigheder, retlige myndigheder, tredjelande og den private sektor. 8 9 En projektleder er en repræsentant fra en medlemsstat, som leder EMPACT-projektgruppen. Forkortelsen ISEC står for særprogrammet "Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet", der blev oprettet ved Rådets afgørelse 2007/125/RIA af 12. februar 2007 (EUT L 58 af , s. 7) /14 pfw/pfw/bh 7

8 b) Forberedelse og gennemførelse af EU-politikcyklussen for På grundlag af de successive EU-trusselsvurderinger af organiseret kriminalitet (OCTA'er) mellem 2006 og 2011 udarbejdede Europol i 2013 den første EUtrusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet (SOCTA) i overensstemmelse med "EU SOCTA-metoden" 10, som COSI havde valideret på sit møde den 25. juni SOCTA-sammenfatningen 11, som blev forelagt COSI den 17. april 2013, indeholdt et sæt anbefalede prioriteter vedrørende kriminalitet baseret på medlemsstaternes bidrag. Trusselsbilledet var generelt kendetegnet ved yderligere globalisering med organiserede kriminelle grupper, som opererer på international basis med mange forskellige partnere og på tværs af mange forskellige kriminalitetsområder. Efter drøftelserne i COSI vedrørende de anbefalede SOCTA-prioriteter vedtog RIA-Rådet på samlingen den juni 2013 ni EU-prioriteter for bekæmpelse af alvorlig og organiseret kriminalitet mellem 2014 og : ulovlig indvandring, Dok /12 COSI 59 ENFOPOL 219 CRIMORG 88 ENFOCUSTOM 72. Dok. 7368/13 JAI 200 COSI 26 ENFOPOL 75 CRIMORG 41 CORDROGUE 27 ENFOCUSTOM 43 PESC 286 JAIEX 20 RELEX Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for bekæmpelsen af grov og organiseret kriminalitet i perioden (dok /13 JAI 611 COSI 91 ENFOPOL 230 CRIMORG 98 ENFOCUSTOM 118 PESC 843 RELEX 630) opstiller følger prioriteter (i vilkårlig rækkefølge) for perioden : At optrævle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i hjælp til ulovlig indvandring, og som opererer i oprindelseslandene, ved de væsentligste indrejsesteder til EU på hovedruterne og, hvis der er belæg for det, ved alternative kanaler. At begrænse organiserede kriminelle gruppers misbrug af lovlige migrationskanaler, herunder anvendelse af falske dokumenter som middel til hjælp til ulovlig indvandring. At optrævle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i menneskesmugling inden for EU og menneskesmugling fra de mest almindelige eksterne oprindelseslande med henblik på udnyttelse som arbejdskraft og seksuel udnyttelse; herunder de grupper, der bruger lovlige forretningsstrukturer til at fremme eller sløre deres kriminelle aktiviteter. At optrævle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i fremstilling og distribution af varemærkeforfalskede varer, som overtræder sundheds-, sikkerheds- og fødevarebestemmelserne, og dem, der fremstiller varer af dårlig kvalitet. At optrævle kapaciteten hos organiserede kriminelle grupper og specialister, der er involveret i moms- og toldsvig og karruselsvig inden for EU. At begrænse fremstillingen af syntetiske stoffer i EU og optrævle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i ulovlig handel med syntetiske stoffer. At begrænse kokain- og heroinsmugling til EU og optrævle organiserede kriminelle grupper, der fremmer distributionen i EU. At bekæmpe it-kriminalitet, der begås af organiserede kriminelle grupper, og som genererer stort kriminelt udbytte, såsom online- og betalingskortsvindel, it-forbrydelser, der kan forvolde alvorlig skade på ofrene, såsom seksuel udnyttelse af børn online, og it-angreb, der påvirker kritisk infrastruktur og kritiske informationssystemer i EU. At begrænse risikoen fra skydevåben for borgerne, herunder bekæmpelse af ulovlig handel med skydevåben. At bekæmpe organiseret berigelseskriminalitet begået af mobile organiserede kriminelle grupper /14 pfw/pfw/bh 8

9 menneskehandel, vareforfalskning, afgiftssvig og svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet, syntetiske narkotika, handel med kokain og heroin, cyberkriminalitet (online- og betalingskortsvindel, seksuel udnyttelse af børn og cyberangreb), skydevåben og organiseret formuekriminalitet. Der blev afholdt workshopper mellem den 12. juni og den 16. juli 2013 i Kommissionens regi for at udarbejde de flerårige strategiske planer for hver af EU's prioriteter vedrørende kriminalitet. Disse blev behandlet og godkendt af COSI den 17. september Workshopperne var kendetegnet ved aktiv og tværfaglig deltagelse med inddragelse af eksperter fra politi, toldmyndigheder og finansministeriet sammen med de kompetente EU-agenturer. De flerårige strategiske planer blev konverteret til Operationelle handlingsplaner for 2014 (vedtaget af COSI den 17. december 2013) på grundlag af en vedtaget model for operationelle handlingsplaner 14, som Europol har udviklet. Eftersom de ni prioriteter vedrørende kriminalitet omfattede tolv forskellige kriminalitetsområder, blev det besluttet at behandle dem i tolv særskilte operationelle handlingsplaner Dok /13 JAI 753 COSI 107 ENFOPOL 286 CRIMORG 112 ENFOCUSTOM 134 PESC 1057 RELEX 795 JAIEX 72 COWEB 124 UD 228 FRONT 120 GENVAL 54 FISC 165 CORDROGUE 83 COARM 121 CYBER 18 COMIX 492. Dok /3/11 REV 3 COSI 54 ENFOPOL 237 CRIMORG 101 ENFOCUSTOM /14 pfw/pfw/bh 9

10 I overensstemmelse med den tilgang, der blev anlagt i den foregående cyklus, bekræftede COSI også, hvilke medlemsstater som skal stå for gennemførelsen af prioriteterne vedrørende kriminalitet ("projektlederne" og "medprojektlederne") 15, og hvilke medlemsstater og agenturer som skal deltage. SOCTA angav de "mest berørte EU-lande", hvilket blev anvendt til at opfordre medlemsstaterne til at deltage i de relevante EU-kriminalitetsprioriteter. Den 30. oktober 2013 blev der registreret i alt 275 deltagere, heraf 221 fra medlemsstaterne og 54 fra agenturerne. Repræsentanter fra Schweiz, Norge, Interpol og De Forenede Stater deltog også i visse af workshopperne i Europol om de operationelle handlingsplaner. SOCTA omfattede også to "nye trusler" (miljøkriminalitet og ulovligt affald samt ulovlig handel med udryddelsestruede arter), som blev nøje overvåget af Europol og håndteret med en særlig trusselsvurdering om miljøkriminalitet 16, der blev forelagt for COSI den 17. december COSI opfordrede efterfølgende det europæiske netværk til bekæmpelse af miljøforbrydelser (EnviCrimeNet) til at rapportere om sine aktiviteter inden udgangen af 2014 og enedes om at afvente resultaterne af den foreløbige SOCTA for 2015, inden der træffes afgørelse om yderligere foranstaltninger. Inden for energisvindel besluttede Europol at fokusere på en række særlige problemområder, hvor der vil blive udarbejdet særlige meddelelser om scanning, analyse og meddelelse (SCAN), navnlig omdirigering, smugling og tyveri af olie, cyberkriminalitet og energisektoren Medprojektlederen er en repræsentant fra en medlemsstat eller et EU-agentur, som vejleder projektlederen og kan erstatte vedkommende i tilfælde af dennes fravær. Dok /13 JAI 1104 COSI 156 ENFOPOL /14 pfw/pfw/bh 10

11 c) Overvågning af EU-politikcyklussen for Efter starten på den nye politikcyklus den 1. januar 2014 udførte COSI sin første overvågningsøvelse på mødet den 18. juni Rapporter fra de 12 projektledere [ ] blev gennemgået sammen med resultatet fra det halvårlige møde mellem de nationale EMPACT-koordinatorer den maj 2014 og rapporten fra Europol's direktør 17. Den nye politikcyklus har haft en ambitiøs start med en væsentlig udvidelse af de ordninger, der allerede var indført. Ud over det udvidede antal prioriteter og operationelle handlingsplaner, der er nævnt ovenfor, er antallet af deltagere steget betydeligt. Som nævnt ovenfor blev der den 30. oktober 2013 registreret i alt 275 deltagere (heraf 221 fra medlemsstaterne og 54 fra agenturerne) som har deltaget i workshopperne vedrørende de operationelle handlingsplaner - til sammenligning var der 97 deltagere (heraf 70 fra medlemsstaterne og 27 fra agenturerne) i juni Politikcyklussen for 2014 er blevet fordoblet rent størrelsesmæssigt, hvilket fremgår af det øgede antal aktioner (224 i 2014 sammenlignet med 104 i 2013) og i EMPACT-mødernes antal og omfang (til dags dato 19 i 2014 sammenlignet med 13 i 2013). 17 Dok /14 JAI 377 COSI 46 ENFOPOL 149 CRIMORG 45 ENFOCUSTOM 70 PESC 560 RELEX 462 JAIEX 42 GENVAL 36 FRONT 108 UD 156 FISC 89 CORDROGUE 40 CYBER 34 COARM 83 COWEB /14 pfw/pfw/bh 11

12 Der er fortsat visse udfordringer. Det har vist sig at være en udfordring for projektlederne at finde passende finansieringsløsninger. Ud over individuelle ISEC-tilskud, finansiering af fælles efterforskningshold, Cepol-finansiering osv. for at støtte efterforskninger, operationer og uddannelsesaktiviteter føres der forhandlinger om en dedikeret og systematisk finansieringsmekanisme vedrørende politikcyklussen for under det nye ISF-Politiprogram, og de skrider godt fremad. Man kan også give medlemsstaternes repræsentanter i EMPACTmøderne større beføjelser. Udpegelsen af projektledere på fuld tid for to operationelle handlingsplaner var en succes. God kommunikation anses for at være afgørende for EMPACT's succes og bør fortsat fremmes. d) Agenturernes inddragelse RIA-agenturerne har fortsat med at bidrage betydeligt til COSI-arbejdet. Europol har igen spillet en vigtig rolle i gennemførelsen af politikcyklussen, navnlig gennem udarbejdelsen af SOCTA og tilrettelæggelsen af workshopper om de operationelle handlingsplaner samt gennem sin stadige overvågning og rapportering via EMPACT's støtteenhed. I september 2013 var Europol vært for et CEPOL-finansieret projektlederkursus, der skal hjælpe projektledere og medprojektledere med at forberede at lede workshopper, hvor de operationelle handlingsplaner udarbejdes, og give erfarne projektledere mulighed for at videregive deres viden til dem, som er nye i rollen. Desuden har CEPOL afholdt en række kurser om politikcyklussen og undervist dem, der deltager i workshopperne om den flerårige strategiplan og i møderne til udarbejdelse af operationelle handlingsplaner /14 pfw/pfw/bh 12

13 CEPOL står i spidsen for mange aktioner i forbindelse med forskellige operationelle handlingsplaner. Frontex har bidraget til gennemførelsen af politikcyklussen, navnlig i den operationelle handlingsplan om "ulovlig indvandring", hvor agenturet fungerer som medprojektleder, og den operationelle handlingsplan om "menneskehandel", som det deltager i. Eurojust er fortsat meget involveret, eftersom enheden deltager i alle prioriteter vedrørende de operationelle handlingsplaner. EMCD deltager i de operationelle handlingsplaner om "handel med kokain og heroin" og "syntetiske narkotika". OLAF deltager i den operationelle handlingsplan om "moms- og toldsvig". e) Metode EU SOCTA-metoden 18, som blev valideret af COSI på mødet den 25. juni 2012, blev revideret 19 i slutningen af Der vil i løbet af 2014 blive arbejdet videre med udarbejdelsen af metoden for den foreløbige EU SOCTA, som er berammet til udgangen af marts Dok /12 COSI 59 ENFOPOL 219 CRIMORG 88 ENFOCUSTOM 72. Dok /1/13 COSI 103 ENFOPOL 283 CRIMORG 111 ENFOCUSTOM /14 pfw/pfw/bh 13

14 f) Politikcyklus - forbundne aktiviteter COSI har sikret, at en række projekter, som var tæt forbundet med de operationelle handlingsplaner, enten er blevet integreret i disse planer eller er blevet tæt koordineret med dem: - Eftersom adskillige af EU's prioriteter vedrørende kriminalitet har en stærk told-/skattedimension (f.eks. "moms- og toldsvig", "vareforfalskning"), har Toldsamarbejdsgruppen foretaget en analyse af toldmyndighedernes deltagelse i EU's politikcyklus og fremlagt de vigtigste resultater for COSI i april 2014 og på NEC-mødet i maj 2014 for at sikre en effektiv tværfaglig tilgang. Toldsamarbejdsgruppen har også udviklet og tilpasset sin 7. handlingsplan for at supplere arbejdet med politikcyklussen, som blev fremlagt på NEC-mødet i september 2013 og på COSI-mødet i december COSI har også noteret sig slutrapporten 20 fra projektgruppen om foranstaltning 4, som var den sidste projektgruppe, der var involveret i gennemførelsen af 5 af de 29 foranstaltninger, der er omhandlet i Rådets konklusioner om 29 foranstaltninger til styrkelse af beskyttelsen af de ydre grænser og bekæmpelse af ulovlig indvandring Dok /1/12 REV 1 COSI 99 JAIEX 96 CORDROGUE 79 CRIMORG 127 COAFR 345 FRONT 152 COMIX 618. Dok. 6975/10 ASIM 33 FRONT 24 COMIX /14 pfw/pfw/bh 14

15 COSI har vedtaget formelt at nedlægge denne projektgruppe og fortsætte projektet "Seahorse Mediterraneo" inden for rammerne af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur). Der var enighed om, at COSI og andre kompetente rådsorganer skulle holdes orienteret om status i projektet vedrørende Middelhavsnetværket Seahorse. - COSI har sikret, at der i forbindelse med gennemførelsen af EU's indsats mod migrationspresset 22 og i den halvårlige ajourføring af listen over aktioner er blevet taget hensyn til de aktioner, der blev udviklet i en række operationelle handlingsplaner, navnlig om "ulovlig indvandring" og "menneskehandel". - På forskellige møder har COSI drøftet den tværfaglige og administrative tilgang til bekæmpelse af organiseret kriminalitet med henblik på at sikre et bredere kendskab hertil og brug af den eksisterende bedste praksis. I september 2013 opfordrede COSI netværket af kontaktpunkter om administrativ tilgang 23 til at forelægge sit arbejdsprogram for for COSI i december 2014 under hensyntagen til EU's nye prioriteter vedrørende kriminalitet for COSI hilste også den ajourførte EU-håndbog om supplerende tilgange og tiltag vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet - 2. udgave 24 velkommen på sit møde den 17. december Dok. 9650/12 MIGR 45 FRONT 67 COSI 25 COMIX 288. Netværket blev etableret via Rådets konklusioner om bekæmpelse af kriminalitet begået af mobile (omrejsende) kriminelle grupper (dok /10). Dok /13 JAI 1143 COSI 168 ENFOPOL 412 GENVAL 89 COPEN /14 pfw/pfw/bh 15

16 2.2. Drøftelser om andre spørgsmål a) Terrorisme Der blev afholdt et ekstraordinært møde i COSI den 28. februar 2013 for at drøfte følgerne for EU's indre sikkerhed af situationen i Sahel/Maghreb efter krisen i Mali og angrebet i Algeriet med henblik på at forberede drøftelserne af dette emne på samlingen i RIA-Rådet den marts Problemet med udenlandske krigere og hjemvendte set fra et terrorbekæmpelsesperspektiv, navnlig hvad angår Syrien, blev drøftet flere gange i løbet af 2013 og Dette emne blev anset for at være af stor betydning i forhold til EU's indre sikkerhed, og drøftelserne i COSI havde til hensigt at bidrage til gennemførelsen af de foranstaltninger, der blev foreslået af antiterrorkoordinatoren og godkendt på samlingen i RIA-Rådet den juni Med henblik på at udvikle en samlet tilgang til håndteringen af både interne og eksterne aspekter af EU's sikkerhed, blev der ført drøftelser i PSC den 21. november 2013 og den 13. maj Disse drøftelser forberedte og fulgte efterfølgende op på drøftelserne i RIA-Rådet i december 2013 og juni På mødet den 18. juni 2014 drøftede COSI igen problemet med udenlandske krigere og blev orienteret af antiterrorkoordinatoren, Europol og Eurojust om de fremskridt, der er blevet gjort med hensyn til at gennemføre nogle af de foranstaltninger, der er beskrevet i antiterrorkoordinatorens dokument vedrørende udenlandske krigere og hjemvendte, særligt i forhold til Syrien 25, som var blevet godkendt af RIA-Rådet den juni Dok. 9280/1/14 REV 1 JAI 261 PESC 443 COSI 35 COPS 103 ENFOPOL 121 COTER /14 pfw/pfw/bh 16

17 På sit møde den 16. april 2014 drøftede COSI gennemførelsen af udkastet til en revideret EU-strategi for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering af terrorister 26, navnlig udkastet til en handlingsplan for EU-strategien for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering til terrorisme 27 med henblik på at rådgive Terrorismegruppen om, hvordan gennemførelsen af den nye strategi bør håndteres. Europols rapport om situationen og udviklingen med hensyn til terrorisme i EU 28 blev forelagt komitéen den 18. juni b) Styrkelse af samarbejdet inden for intern og ekstern sikkerhed Sammen med PSC har COSI fortsat drøftet mulighederne for at styrke EU's interne og eksterne samarbejde og koordinering. Køreplanen for styrkelse af båndene mellem FSFP og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er stadig ved at blive gennemført. Den anden fremskridtsrapport om gennemførelsen 29 heraf blev drøftet af COSI og PSC den 21. november Dok. 9956/14 JAI 332 ENFOPOL 138 COTER 34. Dok. DS 1163/14. Dok /14 + ADD 1 CONSOM 80 MI 374 JUSTCIV 205 ENER 194 ENV 405 TAPROTECT 64 DENLEG 51 TRANS 178 AVIATION 92 AGRI 350 EF 127 ECOFIN 439 ETS 16. Dok /13 CIVCOM 481 COPS 481 COSDP 1074 PESC 1354 JAI 991 RELEX 1011 COSI 126 ENFOPOL /14 pfw/pfw/bh 17

18 Begge komitéer har udvekslet synspunkter vedrørende migrationsspørgsmålet og nødvendigheden af at forbinde migrations eksterne og interne sikkerhedsmæssige aspekter med hinanden. Det seneste møde mellem COSI og PSC fandt sted den 13. maj 2014, hvor delegationerne drøftede samarbejdet mellem de relevante tjenester, mulige foranstaltninger til styrkelse af samarbejdet med oprindelses- og transitlande samt foranstaltninger til fremme af bevidsthed og samarbejde samt udveksling af bedste praksis med tredjelande til bekæmpelse af menneskesmugling. Kommissionen orienterede endvidere COSI om situationen med hensyn til Taskforcen vedrørende Middelhavet, der blev nedsat efter samlingen i Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 7. og 8. oktober 2013 og hilst velkommen af Det Europæiske Råd den oktober 2013, og som på kort sigt skal identificere konkrete tiltag til at sikre en mere effektiv anvendelse af de nuværende politikker og værktøjer, navnlig med hensyn til samarbejdet med oprindelses- og transitlande, Frontexaktiviteter og bekæmpelse af ulovlig handel og smugling /14 pfw/pfw/bh 18

19 c) Udveksling af oplysninger På mødet den 11. februar 2013 noterede COSI sig Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende den europæiske informationsudvekslingsmodel (EIXM) til styrkelse af samarbejdet om retshåndhævelse i EU. EIXM blev endvidere drøftet på møder mellem højtstående RIA-tjenestemænd fra EU og IPCO/Interpol. Udkastet til retningslinjer for et enkelt kontaktpunkt (SPOC) med henblik på international udveksling af retshåndhævelsesoplysninger 30 blev også forelagt COSI. Indsamling og analyse af oplysninger er en central opgave for forskellige RIAagenturer, og COSI har i denne sammenhæng drøftet de operationelle krav med hensyn til udveksling af oplysninger mellem agenturerne og EU-organer samt formidlingen af oplysninger fra medlemsstaterne til agenturerne. Disse operationelle krav blev efterfølgende brugt som input til forhandlingerne om udkastet til Europolforordningen og udkastet til Eurojustforordningen. d) Sikkerhedsrelateret forskning og industripolitik Behovet for at øge inddragelsen af myndigheder med ansvar for den indre sikkerhed i sikkerhedsrelateret forskning og industripolitik er blevet drøftet ved flere lejligheder i COSI, hvilket har ført til vedtagelsen af Rådets konklusioner 31. I december 2013 noterede COSI sig endvidere arbejdsprogrammet for for Det Europæiske Netværk af Teknologiske Tjenester inden for Retshåndhævelse (ENLETS) Dok. 6721/3/14 REV 3 PIX 24 ENFOPOL 45. Dok /13 COSI 92 ENFOPOL 231. Dok /13 COSI 162 ENFOPOL /14 pfw/pfw/bh 19

20 e) Samarbejde med Interpol I løbet af rapporteringsperioden blev der afholdt tre møder mellem højstående RIA-tjenestemænd fra EU og IPCO/Interpol (den 21. juni 2013, den 16. december 2013 og den 20. juni 2014) med henblik på at udforske synergier og styrke samarbejdet. Der blev lagt særlig vægt på en forbedring af interoperabiliteten i politiets informationssystemer og en styrkelse af medlemsstaternes brug af Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD). Interpols procedure for udsendelse af oplysninger, navnlig efterlysninger, blev også drøftet. f) Økonomisk kriminalitet Som opfølgning af resultaterne i den endelige rapport om den femte runde af de gensidige evalueringer - "økonomisk kriminalitet og økonomisk efterforskning" - som blev forelagt COSI den 2. oktober 2012, pålagde COSI en projektgruppe at udarbejde en "Håndbog om bedste praksis i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet: Gode eksempler på veludviklede systemer i medlemsstaterne til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet" 33., som efterfølgende blev godkendt af COSI. 33 Dok. 9741/13 JAI 393 COSI 59 CRIMORG 75 ENFOPOL COR /14 pfw/pfw/bh 20

9450/17 ipj 1 DGD 1C

9450/17 ipj 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9450/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8654/17 Vedr.:

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner om fortsættelse af EUpolitikcyklussen

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner om fortsættelse af EUpolitikcyklussen Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. marts 2017 (OR. en) 7093/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 47 ENFOPOL 105 CRIMORG 51 ENFOCUSTOM 60

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 PIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

Dok. 5620/11. Stockholmprogrammet - Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse (EUT C 115 af , s. 1).

Dok. 5620/11. Stockholmprogrammet - Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse (EUT C 115 af , s. 1). RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. juni 20(08.06) (OR. en) 075/ JAI 364 COSI 42 COPS 233 CIVCOM 269 PESC 675 RELEX 567 JAIEX 50 ENFOPOL 73 COTER 5 PROCIV 75 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Rådet Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 5038/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. december 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENFOPOL 9 CT 6 RELEX 14 JAI 10 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

14406/15 la/kf/hsm 1 DGD 1C

14406/15 la/kf/hsm 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2015 (OR. en) 14406/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. november 2015 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

10125/16 aan/aan/bh 1 DGD 1C

10125/16 aan/aan/bh 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10125/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8777/16

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 16-17/6 2005 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 16-17/6 2005 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 16-17/6 2005 Bilag 5 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2005 (OR. fr) 9809/1/05 REV 1 LIMITE JAI 208 ECOFIN 187 TRANS 114 RELEX 293

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

14209/1/15 REV 1 1 DPG

14209/1/15 REV 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2564. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 19. november

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt PDF udgave (141 KB) merne af Folketingets Europaudvalg stedfortrædere Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 1. juni 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU-forslag sender Danmark ud af Europol Sammenfatning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2016 (OR. en) 14354/16 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 3502. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Lovgivningsmæssige forhandlinger (offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

Lovgivningsmæssige forhandlinger (offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 11. ktber 2017 (OR. en) 12783/17 OJ CONS 50 JAI 866 COMIX 660 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 3564. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige g indre anliggender)

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

MANDAG DEN 6. JULI 2015 (kl )

MANDAG DEN 6. JULI 2015 (kl ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2015 (OR. fr) 10581/15 OJ/CRP2 27 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2550. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 6. og 9. juli 2015 Kl.:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. fr)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. fr) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. fr) 12424/15 OJ/CRP2 34 COMIX 442 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2557. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 30. september

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) 7493/17 PTS A 23 LISTE OVER A-PUNKTER Vedr.: 3528. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender) Dato: 27.

Læs mere

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. maj 1999 (24.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for 2169. samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

8835/16 ipj 1 DG D 1 A

8835/16 ipj 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til:

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2015 (OR. en) 8925/15 OJ CRP1 19 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2542. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 20. og 22. maj 2015 Kl.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

15062/15 ADD 1 1 DPG

15062/15 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) 15062/15 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 70 JAI 979 COMIX 667 3433. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PESC865 COSDP648 COWEB148

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PESC865 COSDP648 COWEB148 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PUBLIC PESC865 COSDP648 COWEB148 RETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER Vedr.: RÅDETSAFGØRELSEomudnævnelseafDenEuropæiskeUnions

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 25

691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 25 691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 25 PROTOKOL UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF ARTIKEL 43, STK. 1, I KONVENTIONEN OM OPRETTELSE AF EN EUROPÆISK POLITIENHED

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

POLITISAMARBEJDE RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

POLITISAMARBEJDE RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER POLITISAMARBEJDE Med Lissabontraktatens ikrafttræden og afskaffelsen af søjlestrukturen har Den Europæiske Union fået flere midler til at fremme politisamarbejdet, der endvidere er underlagt øget parlamentarisk

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL )

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2016 (OR. en) 8682/16 OJ CRP1 17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2585. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. og 13. maj 2016 Kl.:

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere