Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk"

Transkript

1 Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen i digitale medier og design godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 14, stk. 3. Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 7. november 2008 behandlet IT- Universitetets anmodning om akkreditering og godkendelse af den ansøgte bacheloruddannelse i digitale medier og design. Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i Digitale medier og design har et dobbelt sigte: at give de studerende en platform for videre studier enten på IT Universitetet eller på andre videregående uddannelser og at uddanne bachelorer til det støt stigende felt af institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med eller anvender interaktionsdesign og digitale medier, og derfor har brug for kombinationen af medie og kommunikationsanalytiske indsigter og designløsninger. Det kan for eksempel være virksomheder, der afprøver mulighederne med web 2.0 teknologier eller udvikler sociale netværkstjenester som fx Facebook og MySpace eller virksomheder, der satser på at skille sig ud fra konkurrenterne ved at udvikle et brugervenligt design. Uddannelsen fokuserer på kombinationen af medie og kommunikationsanalyse og strategisk it design, og de studerende vil lære at planlægge og udføre it designløsninger på tværs af digitale medier. 1. december 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 9 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Det Faglige Sekretariat. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

2 Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om akkreditering på baggrund af ovennævnte akkrediteringsrapport. Efter afgørelsen har Akkrediteringsrådet den 11. november 2008 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. specifikke adgangskrav, 3. uddannelsens normerede studietid, 4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 24. november 2008 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til IT-Universitetet. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/4 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte notat: Titel Dansk: Engelsk: Bachelor (BSc) i digitale medier og design Bachelor of Science (BSc) in Digital Media and Design Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det naturvidenskabelige hovedområde, og dermed vil uddannelsen blive kategoriseret som en naturvidenskabelig bacheloruddannelse i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene dansk på A -niveau, engelsk på B-niveau. Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik på B-niveau. Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 11 i Bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Det skal af hensyn til de studerendes retsikkerhed fremgå klart af ITUs hjemmeside, og at 2. studieår udbydes på engelsk. Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS.

3 Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen indplaceres på 3. Evt. fastsættelse af maksimumrammer Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier. Godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte punkter godkendes bacheloruddannelsen i digitale medier og design jf. Akkrediteringslovens 10, med opstart i september Akkrediteringen er gældende til og med 31. december 2013, jf. akkrediteringslovens 9, stk. 3. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/4 Uddannelsen er dansksproget og engelsksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Tekst til uddannelsesguiden.dk Om uddannelsen Digitale medier får større og større betydning i forhold til vores dagligdag, hvor både kommunikation, underholdning, kultur, arbejde og samfundet generelt ændrer sig i takt med udviklingen af de digitale medier. Derfor bliver design af digitale kommunikationsløsninger, der kan integrere teknologiske muligheder med brugernes behov og innovative perspektiver, til stadighed vigtigere og mere komplekst. IT-Universitetets nye bacheloruddannelsen sigter mod at uddanne bachelorer, der kan bidrage til at løse de udfordringer, som denne udvikling medfører. Bacheloruddannelsen i Digitale medier og design har et dobbelt sigte: at give de studerende en platform for videre studier enten på IT Universitetet eller på andre videregående uddannelser og at uddanne bachelorer til det støt stigende felt af institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med eller anvender interaktionsdesign og digitale medier, og derfor har brug for kombinationen af medie og kommunikationsanalytiske indsigter og designløsninger. Det kan for eksempel være virksomheder, der afprøver mulighederne med web 2.0 teknologier eller udvikler sociale netværkstjenester som fx Facebook og MySpace eller virksomheder, der satser på at skille sig ud fra konkurrenterne ved at udvikle et brugervenligt design. Uddannelsen fokuserer på kombinationen af medie og kommunikationsanalyse og strategisk it design, og du lærer at planlægge og udføre it designløsninger på tværs af digitale medier.

4 Uddannelsen er som udgangspunkt naturvidenskabelig, men da den kombinerer teknologianvendelse med både mediemæssige, kommunikative og designmæssige sider af teknologien, trækker den også på både samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner. Du skal eksempelvis både arbejde med kommunikationsteorier og modeller og have en indgående viden om de tekniske muligheder, de digitale medier giver. Desuden kræver interaktionsdesign til digitale medier en grundlæggende viden om forskellige digitale platforme og medier, web 2.0 teknologier, mobile medier m.v. Undervisningen Bacheloruddannelsen i Digitale medier og design er praksisorienteret, og du vil foruden den teoretiske undervisning få rig mulighed for at samarbejde med virksomheder og institutioner omkring forskellige projekter. Derudover er uddannelsen orienteret mod globalt samarbejde. Således har uddannelsen et samarbejde med Georgia Institute of Technology om fælles undervisningsforløb, podcasting af undervisningen og studentersamarbejde på tværs af kontinenter. Af samme årsag foregår undervisningen på andet år af uddannelsen udelukkende på engelsk. Den tre-årige bacheloruddannelse er opbygget i seks semestre med både obligatoriske og valgfri fag og afsluttes med et bachelorprojekt. Undervisningen veksler mellem kurser, øvelsestimer og selvstændigt projektarbejde. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Som færdiguddannet får du titlen Bachelor (BSc) i Digitale medier og design / Bachelor of Science (BSc) in Digital Media and Design. Karriere Bachelorer i Digitale medier og design kan vælge at læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse inden for it, medievidenskab eller andre beslægtede kandidatuddannelser eller at gå direkte ud i job. Alt efter hvad du har specialiseret dig i, giver uddannelsen jobmuligheder i it branchen og andre brancher som for eksempel interaktionsdesigner, usabilitykonsulent, informationsarkitekt, kommunikationskonsulent, projektkoordinator og meget mere.

5 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 5/5 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af indstillingsbrev til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 11. november Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen, som i særskilt brev vil orientere om aktivitetsgruppekoden for den godkendte uddannelse.

6 Akkrediteringsrapport ny uddannelse Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det materiale, universitetet har indsendt i forbindelse med anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar den 10. oktober IT-Universitetets høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Efter indstilling fra Akkrediteringsrådet træffer Videnskabsministeren jf. 10, stk. 2 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven), afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (takstindplacering), titel, specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid samt eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Det Faglige Sekretariats anbefalinger vedr. nævnte forhold ledsaget af de nødvendige oplysninger fremgår af afsnittet Oplysninger og anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold. Universitet Ansøgt titel, dansk Ansøgt titel, engelsk Niveau Ansøgt hovedområde Uddannelsens formål IT-universitetet Bachelor (BSc) i Digitale medier og design Bachelor of Science (BSc) in Digital Media and Design Bacheloruddannelse Naturvidenskab Bacheloruddannelsen i Digitale medier og design har et dobbelt sigte: at give de studerende en platform for videre studier enten på IT Universitetet eller på andre videregående uddannelser og at uddanne bachelorer til det støt stigende felt af institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med eller anvender interaktionsdesign og digitale medier, og derfor har brug for kombinationen af medie og kommunikationsanalytiske indsigter og designløsninger. Det kan for eksempel være virksomheder, der afprøver mulighederne med web 2.0 teknologier eller udvikler sociale netværkstjenester som fx Facebook og MySpace eller virksomheder, der satser på at skille sig ud fra konkurrenterne ved at udvikle et bru- 1

7 Rapport sendt i høring 6. oktober 2008 Sagsbehandling afsluttet 23. oktober 2008 gervenligt design. Uddannelsen fokuserer på kombinationen af medie og kommunikationsanalyse og strategisk it design, og de studerende vil lære at planlægge og udføre it designløsninger på tværs af digitale medier. Uddannelsen er som udgangspunkt naturvidenskabelig, men da den kombinerer teknologianvendelse med både mediemæssige, kommunikative og designmæssige sider af teknologien, trækker den også på både samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner. Særlige bemærkninger Ingen bemærkninger. 2

8 Uddannelsen indstilles til positiv akkreditering afslag på akkreditering Indstilling Begrundelse Samlet set vurderes bacheloruddannelsen i digitale medier og design at leve op til akkrediteringskriterierne. Faglig vurdering af uddannelsen Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 1: Behov for uddannelsen Begrundelse Det vurderes, at ITU har identificeret og forholdt sig til relevante aftageres konkrete behovstilkendelser. ITU har gennemført en aftagerundersøgelse, hvor ca. 100 virksomheder har deltaget. Det vurderes, at der er sandsynliggjort et konkret behov for uddannelsen, da aftagerne har givet udtryk for, at de har svært ved at rekruttere medarbejdere inden for uddannelsens fagområder, bl.a. interaktionsdesign, webdesign og webudvikling og brugervenlighed. ITU har redegjort for, hvorledes bacheloruddannelsen i digitale medier og design adskiller sig fra beslægtede uddannelser. Det vurderes, at bacheloruddannelsen i digitale medier og design har en profil, som adskiller sig fra eksisterende bacheloruddannelser. Det vurderes dog, at den ansøgte uddannelse er nært beslægtet med ITUs kandidatuddannelse i digital design og kommunikation, da der er et vist overlap mellem fag. Da kandidatuddannelsen har et bredt optag, er det uklart, om der er en niveaumæssig forskel mellem den eksisterende kandidatuddannelse og den ansøgte bacheloruddannelse. I vurderingen er der blevet lagt vægt på, at ITU har til hensigt at revidere kandidatuddannelsen inden Det antages, at revisionen vil bevirke, at kandidatuddannelsen kommer til at adskille sig tydeligt fra bacheloruddannelsen. Kriteriet vurderes at være opfyldt Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation 3

9 tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Det vurderes sandsynliggjort, at bacheloruddannelsen vil lede frem til kandidatuddannelser, som har høj beskæftigelse. ITU har ud fra AC s ledighedsstatistik og ITUs egen dimittendundersøgelse fra 2006 dokumenteret, at den beslægtede kandidatuddannelse i digital design og kommunikation har en høj beskæftigelse. Samlet vurderes det, at kriterium 2 er opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Begrundelse ITU har redegjort for, at den centrale forskningsgruppe Innovative Communication forsker inden for interaktionsdesign samt medier og kommunikation, som er uddannelsens to hovedfelter. På denne baggrund vurderes det at være sandsynliggjort, at uddannelsen vil give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som er baseret på forskning. Derudover vurderes det at være sandsynliggjort, at undervisningen er baseret på interaktion mellem forskning og praksis, da ITU har redegjort for konkrete kurser, hvor studerende bliver inddraget i projekter mellem forskere og virksomheder. Endvidere vurderes det, at det ud fra læringsmålsbeskrivelserne i studieordningen, at det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer. Endelig vurderes det sandsynliggjort, at de studerende vil opnå viden om videnskabelig teori, da ITU har redegjort for, hvordan uddannelsens kurser er metodisk og videnskabeligt forankret i ITUs forskningsgrupper. Samlet vurderes det, at kriterium 3 er opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Det vurderes sandsynliggjort, at uddannelsen er tilrettelagt af aktive forskere, og at undervisningen vil 4

10 blive varetaget af aktive forskere. Samlet vurderes det, at kriterium 4 er opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Uddannelsen er primært forankret i forskningsgruppen Innovative Communication. Det vurderes sandsynliggjort, at forskningsmiljøet bag uddannelsen har et højt niveau, da ITU har dokumenteret, at forskerne publicerer aktivt nationalt og internationalt. Desuden vurderes det på baggrund af ITUs kvantitative oversigt over internationalt forskningssamarbejde sandsynliggjort, at forskningsmiljøet deltager aktivt i internationalt samarbejde. Desuden nævner ITU, at forskningsgruppen Innovative Communication har et tæt samarbejde med uddannelsen på Georgia Tech og gruppen samarbejder med 35 universiteter/forskningsgrupper. Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Begrundelse Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem uddannelsens overordnede læringsmål og læringsmålene for de enkelte kurser. Det vurderes, at det ITU i nogen grad har redegjort for, at uddannelsen har faglig progression, idet ITU har givet et eksempel på den faglige progression. Det er beskrevet, hvorledes kurset Digital mediekultur på 2. semester bygger videre på kurset Intro til medier og kommunikation, som ligger på 1. semester. Det vurderes på baggrund af de enkelte fagbeskrivelser, at det er sandsynliggjort, at uddannelsen har faglig progression. Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at der er en sammenhæng mellem uddannelsens indhold og adgangskravene. Det stilles krav om, at de studerende har engelsk og matematik på b-niveau med mindst 7 i snit. Dette krav skyldes, at uddannelsens indhold ifølge ITU generelt forudsætter både gode matematisk-logiske og gode sproglige evner. Desuden forudsætter to af udannelsens kurser kendskab til matematik svarende til matematik på b-niveau. 5

11 Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at deltage i internationalt studiemiljø, da uddannelsen vil samarbejde med bacheloruddannelsen Computational Media på Georgia Tech. Der er planer om, at samarbejdet skal omfatte fælles undervisningsforløb, udveksling af undervisere/studerende og digitale samarbejdsplatformer. Derudover er der i tilrettelæggelsen af uddannelsen taget højde for, at det skal være muligt at tage et semester til udlandet. Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens fagområder vil samarbejde med praksis. Samlet set vurderes kriterium 6 at være opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriteriet vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis opfyldt i nogen grad ikke opfyldt på tilfredsstillende vis Begrundelse Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at de pædagogiske og didaktiske metoder vil understøtte realiseringen af uddannelsen mål for læringsudbytte, da ITU har redegjort de for overordnede principper for valget af undervisningsformer. Det vurderes i nogen grad sandsynliggjort, at ITU har fokus på udviklingen af undervisernes pædagogiske kvalifikationer og kompetencer, da ITU sikrer det gennem adjunktpædagogikum og uddannelsens linjeleder følger op på evalueringer af underviserne. Det vurderes sandsynliggjort, at uddannelsens fysiske tilrettelæggelse kan tænkes i ITUs eksisterende infrastruktur. ITU har redegjort for langsigtede ekspansionsplaner for hele ITU og har taget højde for særlige lokalebehov i forbindelse med uddannelsens kurser. Samlet vurderes det, at kriterium 7 er opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Begrundelse Det vurderes, at ITU har sandsynliggjort, at uddannelsen indgår i institutionens kvalitetssikringssystem. ITU har beskrevet deres kvalitetssikringssystem og redegjort for konkrete kvalitetssikringstiltag i forbindelse med bacheloruddannelsen i digitale medier og design. Samlet vurderes det, at kriterium 8 er opfyldt på tilfredsstillende vis. 6

12 Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Begrundelse Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens faglige lever op til kravene i Uddannelsesbekendtgørelsen til naturvidenskabelige bacheloruddannelser. Derudover vurderes der at være sammenhæng mellem uddannelsens titel og uddannelsens indhold. Det vurderes på baggrund af en sammenligning mellem uddannelsens læringsmål og typebeskrivelse for bacheloruddannelser i kvalifikationsrammen, at det er sandsynliggjort, at uddannelsen lever op til typebeskrivelserne for en bacheloruddannelse. Samlet vurderes det, at kriterium 9 er opfyldt på tilfredsstillende vis. 7

13 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Dokumentation Uddannelsens erhvervssigte Hvilke relevante brancher eller typer af virksomheder/ organisationer forventes dimittenderne at finde ansættelse indenfor? Dimittenderne forventes at finde ansættelse inden for it-branchen og institutioner inden for medier, underholdning, kultur og kommunikation samt pr og markedsføring (Ansøgning, s. 6). Hvilke funktioner forventes dimittenderne at udføre og hvordan forventes deres kompetencer at kunne anvendes? Dimittender, som har specialiseret sig inden for interaktionsdesign forventes at kunne varetage funktioner som interaktionsdesignere, brugervenlighedskonsultenter, informationsarkitekter. Dimittender som har specialiseret sig inden for medier og kommunikation, forventes at kunne varetager jobs som konsultenter og projektkoordinatorer, som designer kommunikation og services på tværs af platformer (Ansøgning, s. 6) Hvordan har relevante aftagere og aftagerpaneler været involveret i udviklingen af uddannelsen? ITU har i forbindelse med udviklingen af uddannelsen nedsat en aftager- og inspirationsgruppe. Gruppen bestod af repræsentanter for de følgende 6 aftagervirksomheder: - Danmarks Radio - TDC Mobil - Sirius IT A/S - Mobile People A/S, Local Mobile Search Solutions - Snitker & CO - MaikenNysom Derudover var der repræsentanter fra tre beslægtede uddannelsesinstitutioner, en studenterrepræsentant fra ITUs kandidatuddannelse i digital design og kommunikation samt 2 repræsentanter fra den forskningsgruppe som forventes at bidrage til uddannelsen. Der er blevet afholdt to møder, hvor uddannelsen er blevet diskuteret (Bilag 5, s. 2f). ITU har gennemført en aftagerundersøgelse, hvor ca. 100 virksomheder har deltaget (58 respondenter har besvaret alle spørgsmål). ITU fremhæver bl.a. følgende konklusioner fra undersøgelsen: - En større del af de virksomheder, som deltog i aftagerundersøgelsen, angav, at de har haft problemer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere inden for bacheloruddannelsens faglige områder. Blandt de områder, som undersøgelsen nævner, peger aftagerne på, at de har størst 8

14 problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, der har kompetencer og faglig viden inden for interaktionsdesign, webdesign og webudvikling, forretningsudvikling, og brugervenlighed/usability. - Aftagerne lægger stor vægt på, at uddannelsen orienterer sig mod praksis og giver de studerende erfaring med virksomhedssamarbejde, viden om relevante og tidssvarende it værktøjer, samt forståelse for brugskontekst og forretning. - Aftagerne betragter uddannelsen som et godt fundament for en kandidatuddannelse inden for beslægtede fag, og godt halvdelen (55%) angiver, at de vil ansætte bachelorer i Digitale medier og design, mens 16% ikke er interesserede, og 29% ved ikke. Denne fordeling skal ses på baggrund af, at der i Danmark ikke er tradition for at ansætte universitetsbachelorer, og at uddannelsen giver en ny flerfaglig profil, som aftagerne endnu ikke har erfaring med. (Ansøgning, s. 5f) Desuden har ITUs foresigth panel givet feedback på uddannelsen (Bilag 5). Derudover har ITU gennemført en målgruppeanalyse. Hvorfor er der behov for den ansøgte uddannelse, og hvordan understøttes det af ovenstående? Behovet for bachelorer med stærke kompetencer inden for it, digitale medier, kommunikation og interaktionsdesign understøttes af udviklingen på arbejdsmarkedet gennem de seneste år. Dialogen med aftagerne viser, at der efterspørges stærke kompetencer inden for både interaktionsdesign og medier og kommunikation generelt samt kompetencer inden for en række relaterede discipliner. (Ansøgning, s. 5) Uddannelsens relation til beslægtede uddannelser Hvordan adskiller uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte sig fra beslægtede uddannelsers faglige profil og mål for læringsudbytte? I bilag 7 angives, at bacheloruddannelsen i digitale medier og design er beslægtet med følgende uddannelser: - Bachelor og kandidat i biblioteks- og informationsvidenskab (Biblioteksskolen) - Bachelor og kandidat i datalogi (KU,RUC, SDU, AU, AAU) - Civilingeniør inden for design og innovation (DTU) - Kandidat i digital design og kommunikation (ITU) - Bachelor i digitalt design: interaktionsdesign, it, æstetik, kultur produktion (AU) - Bachelor i erhvervsøkonomi og datalogi (CBS) - Bachelor og kandidat i film- og medievidenskab (KU) - Bachelor og kandidat i humanistisk informatik med specialiseringerne informationsvidenskab, interaktive digitale medier og kommunikation (AAU) - Den humanistiske tekniske basisuddannelse (RUC) - Bachelor og kandidat i informationsvidenskab (AU) - Bachelor i IT og kommunikation (KU) - under akkreditering - Bachelor og kandidat i medialogi (AAU - Ballerup) - Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse (Den grafiske højskole) - Bachelor og kandidat i medievidenskab (Bilag 7) 9

15 Ingen af de beslægtede uddannelser, jf. oversigten i bilag 7, har som uddannelsen i Digitale medier og design fokus på både kommunikation og design i digitale medier. Uddannelsen er den eneste i Danmark, der trods feltets betydning for både industri og i forskning fokuserer på interaktionsdesign som en af de bærende discipliner. Ligesom uddannelsen er den eneste, der gennem koblingen af medier og kommunikation med interaktionsdesign og teknologiforståelse kvalificerer de studerende til at anvende informationsteknologiens muligheder strategisk i forbindelse med digitale design og kommunikationsløsninger. (Ansøgning, s. 8) Hvordan forventes uddannelsen at imødekomme en konkret efterspørgsel, der ikke imødekommes af beslægtede uddannelser? Det helt afgørende behov, som aftagerne angiver i den indledende web-survey forud for udviklingen af uddannelsen og i den efterfølgende aftagerhøring, er efterspørgslen efter medarbejdere, som kan kombinere viden, færdigheder og kompetencer inden for interaktionsdesign og medier og kommunikation generelt. Nedenfor viser vi, hvordan de bacheloruddannelser, som i denne henseende ligger tættest på Digitale medier og design, adskiller sig fra den foreslåede uddannelse og ikke imødekommer den identificerede efterspørgsel. Særligt lægger vi vægt på synergieffekten ved kombinationen af digitale medier og interaktionsdesign, samt det internationale aspekt, som er de efterspurgte behov, vi finder svagest dækket ind blandt de beslægtede uddannelser. Uddannelse AU + AAU: Bachelor i IT RUC: Hum-tek bas AAU: Humanistisk informatik, spec. Interaktive digitale medier Kombination digitale medier og interaktionsdesign Det grundlæggende paradigme i denne uddannelse er systemudvikling og softwaredesign. Interaktionsdesign spiller en mindre rolle, og findes alene som en del af et af tre moduler på 6. semester på specialiseringen itproduktdesign. Uddannelsen rummer ikke interaktionsdesign som selvstændigt fagligt felt, men opererer med et langt bredere designbegreb som rækker udover digitale medier, og f.eks. rummer oplevelsesdesign og eventdesign. Humanvidenskabs-dimensionen er beskrevet som subjektivitet, teknologi og samfund og indeholder således ikke kommunikations- og medieperspektivet. Uddannelsen retter sig mod nye måder at skabe oplevelser på. Den er primært rettet mod medier og livsstil. Interaktionsdesign indgår blot som et delelement på 6. semester, mens de to første studieår overvejende er orienteret mod medier og kommunikation. Der findes altså ikke en fundamental integration af de to faglige felter gennem hele uddannelsen. Det bærende fagområde er humaniora, hvor det bærende fagområde i Digitale medier og design er informationsteknologi. Internationale aspekter Ingen, så vidt det fremgår af uddannelsesbeskrivelsen Ingen, så vidt det fremgår af uddannelsesbeskrivelsen Ingen, så vidt det fremgår af uddannelsesbeskrivelsen AU, AAU, SDU: Denne uddannelse er primært orienteret mod informa- Ingen, så vidt det 10

16 Informationsvidenskab Danmarks Designskole: Grunduddannelsen i design tionssystemer og håndtering af information. Interaktionsdesign indgår ikke som selvstændig disciplin på nogen af uddannelsesstederne. På AAU foregår uddannelsens første to år som en del af fællesfaglige forløb Humanistisk Informatik (se ovenfor). Det bærende fagområde er humaniora, hvor det bærende fagområde i Digitale medier og design er informationsteknologi. Grunduddannelsen rummer sporet digital interaktion, som er et håndværksmæssigt greb på forskellige digitale udtryksformer, samt sporet designteori som fokuserer på de klassiske designdiscipliner og deres (kultur- )historie samt kreative aspekter af design. Sporet visuel kommunikation er altovervejende grafisk design og kommunikation. Interaktionsdesign indgår ikke som selvstændigt fagligt felt i nogen af sporene. fremgår af uddannelsesbeskrivelsen Ingen, så vidt det fremgår af uddannelsesbeskrivelsen Om kandidatuddannelsen i digital design og kommunikation: Der er altså et stort fagligt sammenfald mellem de to uddannelser; dog har den nye bacheloruddannelse fået et tydeligere fokus på felterne interaktionsdesign og medier og kommunikation. Endvidere er uddannelsen tilrettelagt som en uddannelse på bachelorniveau, jf. ansøgningens kriterium 9, hvori det dokumenteres, at uddannelsen lever op til den danske kvalifikationsrammes typebeskrivelse for en bacheloruddannelse. Det indholdsmæssige sammenfald mellem den nye bacheloruddannelse og den eksisterende kandidatuddannelse stiller krav om revision og videreudvikling af kandidatlinjen i Digital design og kommunikation, således at studerende med en bacheloruddannelse i Digitale medier kan fortsætte deres studier på den fagligt beslægtede kandidatlinje. Det stiller naturligvis krav til kandidatlinjens niveau, progression og faglige fokus. IT-Universitetet er opmærksom på, at revisionen af kandidatlinjen i Digital design og kommunikation skal være tilendebragt inden de første bachelorer bliver færdige i Derfor vil IT-Universitetets studienævn i løbet af 2008 og 2009 igangsætte denne omfattende revisionsproces for kandidatuddannelsen. (Supplerede oplysninger fra Trine Eltang, indsendt den 20. september 2008) IT-universitetet har i høringssvar af 10. oktober 2008 anført: Akkrediteringsrapporten lægger vægt på, at kandidatuddannelsen i digital design og kommunikation vil blive revideret inden 2012 (akkrediteringsrapport s ). Denne revision er allerede påbegyndt i regi af IT-Universitetets studienævn og vil være afsluttet i god tid inden Sagsbehandlers vurdering Det vurderes, at ITU har identificeret og forholdt sig til relevante aftageres konkrete behovstilkendelser. ITU har gennemført en aftagerundersøgelse, hvor ca. 100 virksomheder har deltaget. Det vurderes, at der er sandsynliggjort et konkret behov for uddannelsen, da aftagerne har givet udtryk for, at de har svært ved at rekruttere medarbejdere inden for uddannelsens fagområder, bl.a. interaktionsdesign, webdesign og webudvikling og brugervenlighed. 11

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere