RIBE BY NORD ESBJERG KOMMUNE DETAILHANDELSOMRÅDET - FØTEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIBE BY NORD ESBJERG KOMMUNE DETAILHANDELSOMRÅDET - FØTEX"

Transkript

1 RIBE BY NORD ESBJERG KOMMUNE DETAILHANDELSOMRÅDET - FØTEX Tillæg nr. 1 til LOKALPLAN oktober 2007

2 Denne lokalplan er udarbejdet af Teknik & Miljø, Plan, Esbjerg Kommune. Lokalplanen er vedtaget Esbjerg Byråd ved 1. behandlingen den 18. juni 2007, og vedtaget endelig af byrådet ved 2. behandlingen den 9. oktober Planen er gældende fra den offentlige bekendtgørelse. Tryk: Esbjerg Kommunes Trykkeri

3 INDHOLD: Indledning... 2 Fremlæggelse og vedtagelse... 2 REDEGØRELSE: 1. Intentioner og indhold Forholdet til den øvrige planlægning for området... 4 LOKALPLANENS BESTEMMELSER: 1. Lokalplantillæggets formål Område og zonestatus Bebyggelsens omfang og placering Aflysning af del af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag nr. 1: Oversigts- og matrikelkort BILAG 1: Redegørelse vedr. Kommuneplan

4 INDLEDNING: Dette hæfte indeholder et tillæg til lokalplan nr for detailhandelsområdet i Ribe bys nordlige udkant. Kommunen skal efter Lov om Planlægning lade udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanen er det retslige grundlag for at kunne iværksætte anlægs-, bygge- og beplantningsarbejder m.v. Det er således lokalplanen, der skal sikre overensstemmelse med kommunens overordnede og øvrige planlægning. Pligten til at udarbejde lokalplaner er med til at sikre borgernes kendskab til planlægningen. Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Efter redegørelsen følger de retsgyldige lokalplanbestemmelser, der tinglyses på ejendommen. FREMLÆGGELSE OG VEDTAGELSE: Forslaget til lokalplantillægget med kommuneplantillæg blev vedtaget ved 1. behandlingen i Esbjerg Byråd den 18. juni 2007 og var offentligt fremlagt i 8 uger fra den 3. juli 2007 til den 31. august Lokalplanen er vedtaget ved 2. behandlingen i byrådet den 9. oktober 2007 og er gældende fra den offentlige bekendtgørelse. 2

5 REDEGØRELSE Tillæg nr. 1 til LOKALPLAN NR for Føtex i detailhandelsområdet i Ribe By Nord 1. INTENTIONER OG INDHOLD: 1.1 Intentionerne bag lokalplantillægget: Den oprindelige lokalplan nr omfatter detailhandelsområdet i Ribe bys nordlige udkant ved hovedvej Rute 11. Lokalplanen blev vedtaget i Ribe Byråd den 27. juni 2002 og er stadig gældende for Føtex. Herudover omfattede lokalplanen detailhandelsbutikkerne i Marsk Centret mellem Føtex og jernbanen. Efterfølgende er der udarbejdet særskilt lokalplan for Marsk Centret, vedtaget i Ribe Byråd den 28. september Ribe Kommune gav i september 2003 byggetilladelse til Føtex til et projekt, som kommunen vurderede var i overensstemmelse med lokalplanen. Føtex blev opført og taget i brug i Naturklagenævnet afgjorde den 21. marts 2005 i en klagesag anlagt af De Samvirkende Købmænd, at Ribe Kommune ikke havde lovhjemmel til at meddele byggetilladelse til den opførte Føtex-bygning. Kommunens udregning af butiksarealet til m 2 var efter nævnets mening ikke korrekt. Efter de udstukne retningslinier fra nævnet er det korrekte butiksareal m 2 (se pkt. 2.1). Naturklagenævnets afgørelse var over et år undervejs, og nævnet gav ikke udmelding om at sagen havde opsættende virkning. På grund af den lange sagsbehandling var bygningen i mellemtiden blevet opført. Ribe Kommune valgte derfor at ændre det planlægningsmæssige grundlag, d.v.s. lokalplan og kommuneplan, således at planerne gav lovhjemmel til en butik på m 2. Den 30. august 2005 offentliggjorde Ribe Kommune et lokalplanforslag (tillæg nr. 1 til lokalplan nr ) og et kommuneplanforslag (tillæg nr. 14 til kommuneplan ) samtidig med at Ribe Amt offentliggjorde et tilhørende regionplanforslag (tillæg nr. 44 til Regionplan 2012). Miljøministeriet gjorde den 19. okt indsigelse i medfør Planlovens 3

6 29, stk. 1, mod Ribe Amts forslag til regionplantillæg, med begrundelse at det åbnede mulighed for etablering af dagligvarebutik med et bruttoetageareal over m 2. Efterfølgende nedsatte Miljøministeren nedsatte et detailhandelsudvalg, der skulle vurdere om lovens grænser for butiksstørrelser var hensigtsmæssige. Dette medførte en lovændring. Med virkning pr. 1. juli 2007 har Folketinget vedtaget en ændring af Lov om Planlægning med en revision af detailhandelsbestemmelserne. Dagligvarebutikker må fremover være m 2, og butiksstørrelsen kan øges med yderligere 200 m 2 til personalefaciliteter. Da Føtex s faktiske størrelse således efter lovændringen er i overensstemmelse med lovgrundlaget, har kommunen nu Esbjerg Kommune - besluttet at gennemføre lokalplanændringen med dette tillæg nr. 1 til lokalplan nr , alene med det formål at ændre teksten i 7.3, så butiksstørrelsen bliver ændret fra m 2 til m 2. De øvrige forhold omkring Føtex er omfattet af den hidtil gældende lokalplan nr LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET: 2.1 Naturklagenævnets afgørelse af 21. marts 2005 (sammendrag af nævnets redegørelse): Naturklagenævnets afgørelse af 21. marts 2005 var sammenfattende, at dagligvareforretningen Føtex, med tilhørende kiosk og bagerafdeling samt fælles arkade og teknikrum, efter nævnets beregningsmetode udgjorde i alt m 2, og ikke m 2 som kommunen var kommet frem til. Efter lokalplan nr , 7.3, må dagligvarebutikker i delområde Al, hvor Føtex er etableret, udgøre max m 2. Føtex i Ribe er således opført i strid med lokalplanen. Naturklagenævnets konklusion var, at det herefter påhvilede kommunen at sørge for at forholdene blev lovliggjort. 2.2 Forholdet til Lov om Planlægning - revision af detailhandelsbestemmelserne i 2007: Folketinget har vedtaget Lov nr. 535 om ændring af lov om planlægning (revision af detailhandelsbestemmelserne i Planloven). Lovændringen træder i kraft den 1. juli Den nye lovs 5q, stk. 1, tillader, at der i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, fastsættes butiksstørrelser på op til m 2 i bruttoetageareal for dagligvarebutikker (mod tidligere max m 2 ). I beregningen af bruttoetagearealet indgår arealer til brug for produktion og/eller opbevaring af varer eller re- 4

7 medier, der er nødvendige for butiksdriften, d.v.s. lokaler der bruges i selve butiksvirksomheden. Her indregnes også lagerlokaler, teknikrum, kølerum og lignende samt arealer til opbevaring af diverse maskiner til brug for rengøring og/eller behandling af varer. Ifølge den nye lovs 5t, stk. 2, kan der ved beregning af bruttoetagearealet fradrages arealer til personalefaciliteter, dog max i alt 200 m 2. Ved personalefaciliteter forstås de lokaler, hvor alene personalet har adgang, og som benyttes i forbindelse med personalets pauser og personlige pleje. De lokaler, der kan tillægges i beregningen af butiksstørrelsen, er personalekantine, -toilet, -fitnessfaciliteter og -pauserum. Planloven giver herefter således mulighed for en m 2 stor dagligvarebutik. Dette er netop den faktiske størrelse af den opførte bygning til Føtex i Ribe. 2.3 Forholdet til Regionplan 2016 for Ribe amt, nu Landsplandirektiv, godkendt med cirkulære nr. 14 af 4. januar 2007: Ifølge Regionplanforslaget 2016 for Ribe Amt fastlægges følgende for egnscentrene, herunder Ribe: Amtsrådets mål for egnscentrene er, at de blandt andet skal rumme et varieret udbud af udvalgsvarebutikker, så byen kan fastholdes som attraktivt center for oplandet. Ribes opland omfatter - udover den gamle Ribe Kommune - de gamle Skærbæk og Gram kommuner samt dele af de gamle Holsted og Rødding kommuner. Det samlede opland har et indbyggertal på omkring personer. Ifølge regionplanen ligger lokalplanområdet inden for Ribe Centerområde. Området blev inddraget med Regionplan 2012 af hensyn til Ribes bevaringsværdige bymiljø. Regionplanen har hidtil skullet indeholde retningslinier for beliggenheden af og de maksimale størrelser på butikker, hvis butiksstørrelsen oversteg m 2 for dagligvarebutikker. Den 30. august 2005 offentliggjorde Ribe Amt et regionplanforslag (tillæg nr. 44 til Regionplan 2012) for en Føtex-butik på m 2. Miljøministeriet gjorde den 19. okt indsigelse mod tillægget. Med den nye revision af detailhandelsbestemmelserne i Planloven (Lov nr. 535), der træder i kraft den 1. juli 2007, kan der fastsættes butiksstørrelser for dagligvarebutikker på op til m 2 bruttoetageareal, der kan øges med yderligere 200 m 2 til personalefaciliteter. Dette gælder uanset de regionplanretningslinier, der var gældende pr. 1. januar Det er derfor ikke længere nødvendigt at udarbejde et regionplantillæg, da den nye ændring af Planloven giver mulighed for en 5

8 3.700 m 2 stor dagligvarebutik/føtex i Ribe. Lokalplantillægget er således i overensstemmelse med regionplanen. 2.4 Forholdet til Kommuneplan for Ribe kommune: Det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til butiksformål for Ribe Kommune fremgår af Kommuneplan Her fremgår bl.a.: Ribe by, eksisterende butiksareal inden for det afgrænsede centerområde (se kort nedenfor): m². Ribe By, nybyggeri: max m². De m 2 for Føtex og m 2 for Marsk Centrets 1. etape er indeholdt i det anførte eksisterende butiksareal. Kommuneplanens rammetal er dermed overholdt indenfor planperioden. Ribe Centerområde (lokalplanområdet ligger i delområde 1) Føtex er omfattet af kommuneplanens delområde 02-D-1 (se kort nedenfor): For distrikt 2, Ribe By Nord, delområde D-1, gælder følgende: Områdets anvendelse fastlægges til detailhandelsformål: Dagligvare- og udvalgsvarebutikker, restauranter og benzinanlæg, samt tilhørende tilkørselsveje, parkeringspladser, varegårde, torve og stier. Områdets karaktèr: Større butiksbygninger med grønne parkerings- og 6

9 tilkørselsarealer. Områdets bebyggelsesprocent samlet: max. 30 % Bygningshøjden: max 8,5 m. Enkelte, mindre bygningsdele dog op til 10,5 m. Der kan ifølge den nye lovændring af Planloven (Lov nr. 535) i egnscentret Ribe etableres dagligvarebutikker på max m 2. Ved beregning af butiksstørrelsen kan der fratrækkes 200 m 2 til personalefaciliteter, d.v.s. butiksstørrelsen kan øges med yderligere 200 m 2. Ribe Kommuneplan anfører side 52 rammer for butiksstørrelser. Der anføres her at Føtex kan opføres i en størrelse på m 2. Lokalplantillæggets udlæg til butiksstørrelse på m 2 til dagligvarebutik/føtex er således i overensstemmelse med Kommuneplanen. Der udarbejdes derfor ikke kommuneplantillæg. Ribe Kommuneplan (lokalplanområdet ligger i delområde 02-D-1) 2.5 Forholdet til Lov om Planlægning - Redegørelse til Kommuneplan: Af Planlovens kapitel 4, Kommuneplanlægning, fremgår det af 11e, stk. 4, at redegørelsen for den del af kommuneplanen, der indeholder rammer for forsyningen med butikker, skal indeholde redegørelse for og vurdering af forskellige detailhandelsforhold. Redegørelse og vur- 7

10 dering er indsat som bilag 1 bag i dette hæfte. 2.6 Forholdet til Lov om Planlægning - VVM-pligt: Af Planlovens kapitel, Vurdering af virkningerne på miljøet, fremgår det af 11g, stk. 1, at større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinier om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt). VVM-redegørelser lå før 1. jan administrativt hos Ribe Amt. Efter 1. jan er de administrativt placeret i primærkommunen, her Esbjerg Kommune. Ribe Amt afgjorde i november 2001, at det samlede butikscenter på m 2 nord for Tved Å ikke var omfattet af planlovens regler om vurdering af større anlægs virkninger på miljøet (VVM). Afgørelsen gjaldt dels et byggeri for Føtex A/S med en dagligvarebutik på m 2, en udvalgsvarebutik på m 2 og mindre udvalgsvarebutikker på i alt m 2, dels et byggeri for Marsk Centret med flere mindre butikker på i alt m 2. Ændringer af allerede godkendte anlæg kan være VVM-pligtige, hvis de kan være til skade for miljøet. Det var amtets vurdering - og nu Esbjerg Kommunes vurdering - at en ændring i beregningsgrundlaget og plangrundlaget af en dagligvarebutik, hvor der rent faktisk ikke ændres fysisk ved butikken, ikke i sig selv vil kunne påvirke miljøet negativt. Esbjerg Kommune har således vurderet, at byggeriet berørt af lokalplantillægget ikke er omfattet af VVM-reglerne i Planlovens 11 g. 2.7 Forholdet til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer - SMV-pligt: Lov nr. 316 om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft i Denne indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Esbjerg Kommune har jfr. loven foretaget en screening af lokalplanens udlæg. På baggrund af screeningen har Esbjerg Kommune konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (strategisk miljøvurdering SMV), idet det i screeningen er vurderet, at lokalplanen ikke hverken på kort eller lang sigt vil kunne få væsentlig påvirkning af miljøet. Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annonceringen af planforslagets vedtagelse og fremlæggelse til offentlig debat. Kommunens afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Naturklagenævnet, hvilket også fremgår af annonceringen. 8

11 2.8 Forholdet til Lov om Planlægning - butiksplanlægning: Af Planlovens kapitel 2 d, 5 l, om planlægning til butiksformål fremgår, at planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, 2) sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, og 3) fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Planlovens 5 l, stk Af Planlovens kapitel 2 d, 5 m, stk. 1, fremgår, at arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by. Dette er også tilfældet med det aktuelle område, da det ligger indenfor det i Kommuneplanen afgrænsede Centerområde. 2.9 Forholdet til Lov om Planlægning - Lokalplantillæggets indhold: Af Planlovens kapitel 5, Lokalplanlægning, fremgår det af 15, stk. 8, at en lokalplan, der giver mulighed for etablering af butikker, skal indeholde bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål. Bruttoetagearealerne fremgår af lokalplantillæggets 3.1. Af Planlovens kapitel 5, Lokalplanlægning, fremgår det af 16, stk. 6, at en lokalplan, der giver mulighed for etablering af butikker, skal indeholde en redegørelse for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Vedr. bebyggelsesforhold, trafikale forhold og friarealer se pkt. 2.10, 2.11 og 2.12 i Redegørelsen Forholdet til lokalplan nr for detailhandelsområdet i Ribe By Nord, vedtaget 27. juni 2002: Den gældende lokalplan nr giver jfr. 3.2 i delområde A1 (Føtex) mulighed for følgende anvendelse: Butikscenter / detailhandelsformål, med dagligvare- og udvalgsvarebutikker, restauranter og et mindre selvbetjeningsbenzinanlæg, samt tilhørende tilkørselsveje, parkeringspladser, varegårde, torve og stier. En detailhandelsbutik kan indeholde salgsareal, lager, cafeteria ell. lign., kontor, m.v., der almindeligvis tilknytter sig funktionen. Dagligvare- og udvalgsvarebutikkers størrelse i bruttoetageareal skal jfr. 7.1 fordeles som følger: Der må i delområde A1 max. bygges 9

12 6.000 m 2 bruttoareal samt en selvbetjeningsbenzintank med 2 tankstandere. Og jfr. 7.3: Dagligvarebutikker max m². Udvalgsvarebutikker max m². Der må dog etableres 1 udvalgsvarebutik, der er max m 2. Føtex blev opført og taget i brug i De oprindelige planer om en udvalgsvarebutik samt restaurant, som omtalt i redegørelsen til lokalplan nr , er udgået af det konkrete opførte projekt. Lokalplan nr omfatter ud over Føtex et detailhandelsbyggeri, Marsk Centret, der blev opført og taget i brug til 4 butikker i Ribe Kommune har efterfølgende udarbejdet lokalplan for udvidelse af Marsk Centret med en 2. etape, vedtaget i Byrådet den 28. september Byggeriet forventes opført sidst i Bebyggelsesforhold: Ribe Kommune har den 29. september 2003 meddelt byggetilladelse til opførelsen af et nyt butikscenter Føtex på ejendommen beliggende Plantagevej 10 (nu Moltkes Allé 1) i Ribe. Det aktuelle lokalplantillæg giver ikke mulighed for yderligere byggeri. Tillægget lovliggør alene eksisterende forhold, d.v.s. en allerede opført butiksbygning på m Trafikale forhold og friarealer: Status for vejforholdene ved lokalplantillæggets udarbejdelse: Ribe Amt etablerede i 2006 en rundkørsel i krydset hovedvej Rute 11 og Plantagevej, umiddelbart vest for Føtex. En ny omfartsvej vest om Ribe er under overvejelse, men er ikke budgetlagt af Statens Vejdirektorat. Adgang til detailhandelsområdets butikker sker ad Moltkes Allé fra rundkørselen ved Nørremarksvej, som vist kortbilag 1. Gående og cyklende færdsel til og fra detailhandelsområdet betjenes med cykelstier og fortove. Der er etableret en gangbro over Tved Å mellem Føtex og Kvickly for at forbinde butiksområderne nord og syd for åen. Denne gangforbindelse, kaldet den røde tråd, fortsætter ind i bykernen til gågaden. Friarealer og parkeringspladser omkring Føtex er i øvrigt anlagt som vist i lokalplan nr

13 ESBJERG KOMMUNE RIBE BY Tillæg nr. 1 til LOKALPLAN NR for Føtex i detailhandelsområdet i Ribe By Nord Esbjerg Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. I henhold til Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med ændring i lov nr. 535 af 6. juni 2007, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område: 1. LOKALPLANTILLÆGGETS FORMÅL: 1.1 Formålet med lokalplantillægget er at udarbejde et retsgyldigt plangrundlag for en dagligvarebutik på m 2 i delområde A1 i lokalplan nr OMRÅDE OG ZONE- STATUS: 2.1 Lokalplantillægget omfatter matr. nr. 13 l og 13 s, Østermade, Ribe Jorder (delområde A1 i lokalplan nr ), samt alle parceller der udstykkes herfra efter den 18. juni Lokalplanområdet er ved lokalplantillæggets udarbejdelse beliggende i byzone. Zonestatus ændres ikke med dette lokalplantillæg. 3. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING: i lokalplan nr ændres til: Delområde A1: Dagligvare- og udvalgsvarebutikkers størrelse i bruttoetageareal: Dagligvarebutikker max m 2 (før m²). Udvalgsvarebutikker max m² (før m²). Der må dog etableres 1 udvalgsvarebutik, der er max m 2 (før m²). Ved beregning af butiksstørrelsen kan der fra bruttoetagearealet fratrækkes 200 m 2 til personalefaciliteter. Fodnote 1 1 Delområde A2 er aflyst med lokalplan nr for Marsk Centret. 11

14 4. AFLYSNING AF DEL AF LOKALPLAN: 4.1 Lokalplan nr , Detailhandelsområde i Ribe By Nord, vedtaget af Ribe Byråd den 27. juni 2002, aflyses ved ikrafttræden af det aktuelle lokalplantillæg for så vidt angår 7.3, og erstattes af det i tillæggets 3.1 anførte. 5. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER: 5.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplantillægget må der på ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om Planlægning, 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. 5.2 Byrådet kan jfr. Planlovens 19 meddele dispensation fra bestemmelser i lokalplantillægget, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplantillægget kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 5.3 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 6. VEDTAGELSES- PÅTEGNING: Ovenstående tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , udarbejdet efter Lov om Planlægning, er vedtaget endeligt af Esbjerg Byråd den 9. oktober Johnny Søtrup / Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø 12

15

16 14

17 BILAG 1 Redegørelse til Kommuneplan om detailhandelsforhold i Ribe Ribe Centerområde 15

18 Planlovens oplæg vedr. detailhandelsforhold: Af Planlovens kapitel 4, Kommuneplanlægning, fremgår det af 11 e, stk. 4, (jfr. revisionen i Lov nr. 535) at redegørelsen for den del af kommuneplanen, der indeholder rammer for forsyningen med butikker, skal indeholde: 1) En vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i bymidten, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og aflastningsområder fordelt på hovedbutikstyper og disses omsætning. 2) En vurdering af behovet for nybyggeri til butiksformål. 3) En angivelse af målene for detailhandelsstrukturen, herunder en angivelse af, hvilket opland der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer. 4) Oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur, herunder hvordan forslaget fremmer et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer, samt bymiljøet i de områder, der foreslås udlagt til butiksformål. 5) En angivelse af tilgængeligheden for de forskellige trafikarter til de udlagte arealer til butiksformål. Redegørelse for ovennævnte forhold baseret på Ribe Kommunes analyser af detailhandelen i 2001 og 2005 udarbejdet af konsulentfirmaet Erik Agergaard A/S: Ad 1) I år 2000 udarbejdede Ribe Kommune Ribe Byplan. Detailhandelsområdet udlagt i lokalplan nr fra 2002 svarer til Ribe Byplans delområde 1 (kommuneplanens delområde 02-D-1) for planlagt handel og erhverv i Ribe By Nord indenfor Ribe Centerområde. Byen blev i Ribe Byplan opdelt i 5 handelsområder (se ad 4). Hvert af de 5 delområder har fået sit eget koncept, der er en videreudvikling af det indhold og præg, de havde ved planens udarbejdelse. Butiksarealet i Ribe by udgør m² indenfor de 5 handelsområder og m² i byen iøvrigt, ialt m². Ad 2) Ribe Kommunes detailhandelsanalyse i 2001 viste en tilbagegang i dagligvaresektoren i de eksisterende butikker i Ribe by og i 16

19 resten af kommunen svarende til 4 %. I textilsektoren er der iflg analyserne mulighed for en vækst i den eksisterende textilhandel i byen på omkring 10 %. Om andre udvalgsvarer angiver analyserne en mulig vækst i omsætningen i den eksisterende detailhandel i byen på omkring 10 %. Konkret kunne der her være tale om udbygning i Ribe Byplans delområde 1 med et butikscenter / Føtex og en boligbutik. En ny detailhandelsanalyse udført i 2005, en opfølgning af detailhandelsanalysen 2001 viste, at de antagelser der fremgik af analysen fra 2001, i al væsentlighed holdt stik. En af de væsentligste planlægningsmæssige argumenter for at bygge et større varehus var at holde handelen indenfor kommunens opland og dermed begrænse antallet af husstande, der gør deres indkøb udenfor Ribe. Altså vende udviklingen fra 1994 til 2000, der viste en svækkelse i omsætningen i Ribe og opland undersøgelsen viste, at dette forhold havde ændret sig i positiv retning, idet 82 % af husstandene nu gjorde deres indkøb i Ribe, i forhold til situationen uden en udbygning på 75 %. Med hensyn til omsætning var den faktiske situation i 2005 sådan, at detailhandelen havde en omsætning på 851 mio. kr, hvor situationen uden en udbygning var en omsætning på omkring 711 mio. kr. Der var og er således en klar planmæssig begrundelse for den gennemførte udbygning af detailhandelen i Ribe, med Føtex og Marsk Centret, for at fastholde byen handelsmæssigt i området. Føtex og Marsk Centret er medvirkende til at fastholde Ribe Bys naturlige handelsopland samt trække flere turister til og dermed styrke den samlede detailhandel. Ad 3) I Ribe Byplan 2000 anføres at målet for detailhandelen er, at Ribe som handelsby fastholder og øger sin tiltrækningskraft med et handelsopland, der strækker sig ud over kommunegrænsen og dermed får en samlet omsætning, som ligger højere end indbyggertallet giver grundlag for. Dette betyder dog ikke, at der satses på butikker som har regional betydning i regionplanmæssig forstand. Målet er herudover at udvikle de enkelte bydeles særlige egenskaber og muligheder for derigennem at skabe en alsidig butikssammensætning inden for såvel dagligvare- som udvalgsvarehandel. Endelig er målet, at der også i fremtiden skal skabes mulighed for, at 17

20 der kan ske en fortsat nyetablering af butikker i forbindelse med bykernen. Dette vil blive muligt ved udbygning af delområde 1 i Ribe Byplan (kommuneplanens delområde 02-D-1), udlagt i lokalplan nr Ribes opland omfatter udover den gamle Ribe Kommune de gamle Skærbæk og Gram kommuner samt dele af de gamle Holsted og Rødding kommuner. Det samlede opland har et indbyggertal på omkring personer. Ad 4) Realiseringen af lokalplan nr med tillæg nr. 1 er i overensstemmelse med alle 3 målsætninger om detailhandel i Ribe Byplan (se pkt. 3). Ribe by tilhører kategorien mindre og mellemstore byer, hvor der ifølge Planlovens intentioner skal fremmes et varieret butiksudbud. Ribe Kommunes nu Esbjerg Kommunes intentioner med at fremme et varieret butiksudbud giver sig bl.a. til udtryk i Ribe Byplan og Kommuneplan , hvor kommunen for at styrke byens handel beskriver forskellige koncepter for forskellige dele af byen. Se kortet på bilagets forside. Område 1: Detailhandelsområdet (Føtex m.fl.), der forbeholdes forholdsvis store butikker, der ville passe dårligt i bykernens tætte bebyggelse, og som kræver en god trafikal adgang. Område 2: Saltgadeområdet, der skal fastholdes og forbedres som center for større dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt pengeinstitutter og lign. funktioner. Område 3: Over-, Mellem- og Nederdammen, der skal fastholdes og udvikles som gågade med mindre udvalgsvarebutikker, hvor handel kombineres med oplevelse, stemning og kultur. Område 4: Domkirkeområdet, der skal fastholdes og udvikles som kulturområde med gallerier, restauranter, caféer, antikviteter, kunsthåndværk m.v. Område 5: Tøndervejområdet kan på længere sigt, når de tungere erhverv ophører, udvikles til et område for boligorienterede udvalgsvareforretninger, f.eks. for møbler, tæpper, byggemarked o.lign. Område 6: Den øvrige bykerne, hvor hovedstrøgene skal udvikles som handelsgader med mindre spredte udvalgsvarebutikker, så handelen kan være med til at fastholde bykernens spændende miljø med 18

21 forskelligartede og afvekslende oplevelser. Ad 5) Lokalplan nr redegør for tilgængeligheden af og fastlægger de fysiske anlæg for de forskellige trafikarter til Føtex og Marsk Centret (kommuneplanens delområde 02-D-1, se kortet næste side), det være sig vare- og kundebiler, såvel som differentiering af den kørende, cyklende og gående trafik. 19

22

23

24

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR ESBJERG KOMMUNE RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR. 03.15 Dette lokalplantillæg er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ribe Kommune, i december 2006. Forslag

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted November 2016 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt butikscenter "Føtex" i Ribe Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt butikscenter Føtex i Ribe Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. marts 2005 J.nr.: 03-33/550-0076 LER Afgørelse i sagen om

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolaj Skole nord og syd KØGE KOMMUNE 1995 LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolai skole nord og syd. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Illustrationsplan; eksisterende forhold... 2 Redegørelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Bydelscenter Nørrebrogade

Bydelscenter Nørrebrogade 35 2013 Bydelscenter Nørrebrogade Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 35 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Bydelscenter Nørrebrogade 31. maj 2016 Høring start 31. maj 2016 Høring slut

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

2. Lokalplanens forhold til anden planlægning

2. Lokalplanens forhold til anden planlægning INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Indledning 2. Lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplanens retsvirkninger 4. Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 3 Områdets anvendelse

Læs mere

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Saltgadekarreen LOKALPLAN NR. 01.05 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Odder Kommunes tilvejebringelse af kommuneplantillæg nr. 35 for detailhandel i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om Odder Kommunes tilvejebringelse af kommuneplantillæg nr. 35 for detailhandel i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. marts 2005 J.nr.: 03-33/700-0225 MJE Afgørelse i sagen om

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

rammeområde E6 Fremtidig 50 m beplantningsbælte rammeområde D15 Rensningsanlæg rammeområde E17 20 m beplantningsbælte 20 m beplantningsbælte

rammeområde E6 Fremtidig 50 m beplantningsbælte rammeområde D15 Rensningsanlæg rammeområde E17 20 m beplantningsbælte 20 m beplantningsbælte Nakskov Kommune Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. E17-I (lb.nr. 52) Erhvervsområde på Stensø (godkendt 12.03.2001) - samt Tillæg nr. E17-A til kommuneplan 1998-2009 Med tillæggene justeres lokalplanområdegrænsen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole DRAGØR KOMMUNE Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 1 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund, eksisterende forhold samt en sammenfatning af indholdet side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE DETAILHANDEL Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE 1 Forord Byrådet vedtog i møde den 22. februar 2001 nærværende kommuneplantillæg om detailhandel endeligt. Med planen fastlægges retningslinier for

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere