Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

2 PROJEKT ÅBEN VAND, RØNDE Syddjurs Kommune Projekt nr Version: 21. feb Udarbejdet af Carsten Fjorback Lars Nordenhof Christian Lundgaard Jensen Godkendt af Carsten Fjorback NIRAS A/S CVR-nr T: D: Åboulevarden 80 Tilsluttet FRI F: E: Postboks 615 E: 8000 Aarhus C

3 INDHOLD 1 Baggrund Forundersøgelser af tilgængelig vandressource ved akvæduktens startpunkt Geoteknisk undersøgelse Akvædukt og tårn i bypark Detailprojektering af akvædukt med tilhørende bassin Detailprojekt vandrende Detailprojekt af tårn i bypark samt vandløb Bemanding Økonomisk grundlag for opgavens løsning Tidsplan Standarddokumenter og erklæringer Bilagsoversigt Syddjurs Kommune: Åben Vand, Rønde

4 1 BAGGRUND Syddjurs Kommune har anmodet 1 om tilbud på konsulentbistand i forbindelse med realisering af projekt Åben Vand i Rønde. Sammen med kommunens anmodning er modtaget Anlægsprogram, Åben vand i Rønde september 2007 (udkast version 1.1) Åben vand et kunstprojekt af Per Kirkeby, Syddjurs Kommune anmoder om følgende ydelser: 1. Forundersøgelser af tilgængelig vandressource ved akvæduktens startpunkt. 2. Geoteknisk undersøgelse Akvædukt. 3. Geoteknisk undersøgelse tårn i byparken. 4. Detailprojektering af akvædukt med tilhørende bassin. 5. Detailprojekt vandrende. 6. Detailprojekt af tårn i bypark samt vandløb. Med henvisning til ovenstående redegøres efterfølgende for NIRAS oplæg og tilgang til løsning af opgaven. Det kan oplyses at NIRAS pt er i gang med flere vandprojekter hvor håndtering af overfaldevand integreres i kunstneriske løsninger der bidrager til kvaliteten af det åbne rum i bymiljøet. Her varetager NIRAS både den ingeniørmæssige tilgang samt den mere helhedsorienterede tilgang hvor forhold som dimensionering af vandrender, belægning, nedsivning, klimatilpasning, trafik og færdsel, tilgængelighed, beboere og brugere, lokalplanforhold etc. håndteres i en stor sammenhæng. 2 FORUNDERSØGELSER AF TILGÆNGELIG VANDRESSOURCE VED AKVÆDUKTENS STARTPUNKT En grundlæggende forudsætning for realisering af Åben vandprojektet er at der er vand tilgængeligt. I anlægsprogrammet er informeret om forsyningsforhold i afsnit 3, og her fremgår bl.a. at: Efter de foreliggende oplysninger har der tidligere været vandårer/kildevæld der har haft udspring i bakkerne ovenfor den nuværende parkeringsplads, der er planlagt inddraget som en del af den fremtidige plads med betegnelsen Akvæduktpladsen. Disse vandårer/kildevæld er ikke umiddelbart synlige i området, hvilket skyldes afdræning i forbindelse med byggemodning. Tanken er at få opsamlet vandet fra drænsystemet i en brønd, hvorfra det kan pumpes op i kanalen øverst på Akvædukten Med udgangspunkt i foreliggende oplysninger om både primære og sekundære vandressourcer, besigtigelse og kortlægning af vandhåndtering i området, samt vurdering 1 Syddjurs Kommune. Anmodning om tilbud på konsulentbistand af 29. januar 2014 (sendt som mail). Syddjurs Kommune: 1 Åben vand, Rønde

5 af eksisterende boringer og potentiale kort, udarbejdes et notat der redegør for tilgængeligheden af vand, både i forhold til årstider, mængder og kvalitet. På baggrund af notatets vurderinger og konklusioner anbefales en vandforsyning som er i overensstemmelse med projektet krav og ønsker, såfremt det er muligt. Det forudsættes at etablering af nye boringer og prøvepumpninger kun kan fortages efter aftale og beslutning af Syddjurs kommune, og er derfor ikke omfattet af dette tilbud. 3 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE AKVÆDUKT OG TÅRN I BYPARK For fastlæggelse af geotekniske forudsætninger for projekteringen, skal der foretages en egentlig geoteknisk projektundersøgelse. Formålet med undersøgelsen skal være at tilvejebringe et tilstrækkeligt kendskab til de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold for de bygningstekniske konstruktioner, der indgår i linjeføringen. Samtidigt skal undersøgelserne tillige kunne danne grundlag for det efterfølgende detailprojektering og entreprenørudbud. For nuværende anslås det at en jordbundsundersøgelse skal omfatte i alt 5 8 boringer til en dybde af 3 6 meter. Boringerne skal fordeles med en for hvert af tårnene samt en passende antal boringer, der vil være dækkende for strækningen for akvædukten. De planlagte konstruktioner skal opføres i murværk, og vil således være følsomme overfor sætninger og især differenssætninger. Der kan i området forventes at træffes fedt og meget fedt plastisk ler, med deraf forbundne udfordringer i relation til hævning/sætning henholdsvis stabilitet af midlertidige og permanente skråninger. Der skal endvidere tages højde for eventuel forurenet jord, hvorfor at undersøgelserne samtidigt skal indeholde den nødvendige klassificering. 4 DETAILPROJEKTERING AF AKVÆDUKT MED TILHØRENDE BASSIN Da akvædukten krydser Frederiks Allé er det vigtigt, at detailprojekteringen inddrager vejtekniske kompetencer blandt andet i forhold til trafiksikkerhed og vejens øvrige konstruktion. Bassinet skal indpasses bedst muligt i omgivelserne, og derfor bør detailprojekteringen foregå i tæt samarbejde med den tilknyttede arkitekt. Alt efter sammenhæng med Rønde bys øvrige regnvandssystem kan det være relevant at gennemføre en hydraulisk beregning som en del af grundlaget for detailprojekteringen. Med udgangspunkt i vandmængderne, stedets topografi samt arkitektens projekt, vil detailprojekteringen fastlægge bassinets udformning ud fra gængse dimensionerings- Syddjurs Kommune: 2 Åben vand, Rønde

6 kriterier, som vil fastlægge skråningsanlæg, udbredelse af permanent vandspejl, maximal stuvningsniveau samt nødvendig afløbsmængde. Detailprojekteringen af de bygningstekniske konstruktioner til akvædukten, skal ske på baggrund af et arkitekt detailprojekt. Da projektet har høj kunstnerisk værdi og omfatter høje slanke konstruktioner i murværk, er det nødvendigt at dette sker i en tæt dialog parterne imellem. De påtænkte konstruktioner vil stille store krav til dimensionering og udførelse, og skal formodentligt forsynes med en række forstærkninger i form af indbygget stål eller en egentlig efterspænding, for at den nødvendige og tilstrækkelige lodrette last der sikrer murværkets sammenhæng og stabilitet er tilstede. Detailprojekteringen vil omfatte kompetencer inden for murværk og der skal være særlig fokus på implementeringen af løsninger der er praktisk gennemførlige med respekt for den kunstneriske værdi af projektet. Med udgangspunkt i arkitektens detailprojekt, vil der blive udarbejdet statiske beregninger og analyser i henhold til Eurocodes for henholdsvis fundament og tårn/akvædukt. Der leveres detailtegninger, fagbeskrivelse m.v. således at udførelsen kan prissættes i en fag/hovedentreprise. I forbindelse med udførelsen vil der i samarbejde med arkitekten, blive udført fagtilsyn på de ingeniørrelevante opgaver med fokus på de tiltag der skal sikre konstruktionens stabilitet. 5 DETAILPROJEKT VANDRENDE Detailprojektering af vandrenden er på baggrund af den tilknyttede arkitekts beskrivelser. Arkitektens beskrivelse bør blandt andet beskrive materialevalg (granit, beton mv.) og ønsker til vandrendes udtryk (vanddybde, vandkvalitet mv.) i forskellige situationer, da vandmængden i renden godt kan variere både hen over året, men måske også ifht. nedbørsmængde alt efter, hvordan vandrenden indtænkes i afvandingen af omgivelserne (pladser, veje mv.). Detailprojekteringen af vandrenden vil primært være en hydraulisk dimensionering af vandrendens tværsnit samt en dimensionering af vandrenden som belægning, hvor trafik mv. skal kunne passere vandrenden både ifht. bæreevne men også ifht. trafiksikkerhed. Eventuelle tilslutninger til vandrenden skal også detailprojekteres jf. ovenstående. Detailprojekteringen omfatter kompetencer ifht. hydraulisk dimensionering samt den anlægsmæssige dimensionering belægninger mv. Der skal være skærpet fokus på de mange overgange mellem vandrenden og akvædukt, tårne og belægninger. Syddjurs Kommune: 3 Åben vand, Rønde

7 Der skal eventuelt etableres mindre bassiner sammen med vandrenden, og disses placering bør skabe en sammenhæng mellem det ønskede arkitektoniske udtryk og et udbytte for afvandingen af områderne. Det er vigtigt i planlægning og projektering af bassiner og vandrende at være opmærksom på vandkvaliteten, da vandets indhold af næringsstoffer mv. vil have stor betydning for vandrende og bassiners æstetiske udtryk i det daglige. 6 DETAILPROJEKT AF TÅRN I BYPARK SAMT VANDLØB Detailprojekteringen af de bygningstekniske konstruktioner til tårnene, skal ligeledes ske på baggrund af et arkitekt detailprojekt. På samme måde som for akvædukten, har projektet en høj kunstnerisk værdi og omfatter høje slanke konstruktioner i murværk. Det er også her nødvendigt at projekteringen sker i en tæt dialog parterne imellem. De påtænkte konstruktioner er knapt så høje som konstruktionerne for akvædukten og har fordel af et bredere fodaftryk. Dog vil der stadigt stilles store krav til dimensionering og udførelse, og som akvædukten skal også tårnene formodentligt forsynes med en række forstærkninger i form af indbygget stål eller en egentlig efterspænding, for at den nødvendige og tilstrækkelige lodrette last der sikrer murværkets sammenhæng og stabilitet er tilstede. Detailprojekteringen vil omfatte kompetencer inden for murværk og der skal være særlig fokus på implementeringen af løsninger der er praktisk gennemførlige med respekt for den kunstneriske værdi af projektet. Med udgangspunkt i arkitektens detailprojekt, vil der blive udarbejdet statiske beregninger og analyser i henhold til Eurocodes for henholdsvis fundament og tårn/akvædukt. Detailtegninger, fagbeskrivelse m.v. således at udførelsen kan prissættes i en fag/hovedentreprise. I forbindelse med udførelsen vil der i samarbejde med arkitekten, blive udført fagtilsyn på de ingeniørrelevante opgaver med fokus på de tiltag der skal sikre konstruktionens stabilitet. Vandets transportrute gennem hele systemet, fra kildeudspring til udløb i Knudebro Bæk, skal bearbejdes så både vandmængde og vandkvalitet håndteres tilfredsstillende på de enkelte dellokaliteter i henhold til alle vejsituationer og årstider. Og her vil de ingeniørmæssige analyser og beregninger ske i tæt sammenhæng til de kunstneriske og æstetiske visioner som Åben vand projektet har. Der vil derfor blive udarbejdet en vandhåndteringsstrategi som sikre ovenstående. Syddjurs Kommune: 4 Åben vand, Rønde

8 I den forbindelse vil NIRAS gerne referer til vores seneste helhedsorienteret opgaver vi har løst for Syddjurs Kommune, hvor NIRAS har udarbejdet en vandstrategi for et nyt byområde i Hornslet (Terndrupvej), hvor håndtering af overfaldevand skal ske i et åbent rende og bassinsystem som både håndtere hverdagsregn, serviceniveau og er klimatilpasning. Ligeledes integreres regnvandet som et æstetisk og rekreativt element i området. Vandforvaltningsstrategien er udarbejdet i sammenhæng og synergi med Syddjurs Kommunes udarbejdelse af lokalplanen. 7 BEMANDING Til løsning af projektet og eventuelle supplerende ydelser har NIRAS sammensat et yderst erfarent og fokuseret projektteam, der dækker alle relevante fagfelter (Tabel 1 og bilag 4). Der er vedlagt mini-cv er for nedenstående personer (Bilag 4). Af CV erne fremgår ligeledes de NIRAS referencer som er vurderet relevante i forhold til den ønskede opgaveløsning. Såfremt komplet CV for de implicerede personer, eller uddybning af de listede opgavereferencer, ønskes af Syddjurs Kommune, kan disse eftersendes. Navn Carsten Fjorback Ansvarsområde og rolle i projektet Vandressource, vandløb og projektledelse Jens Bernhard Poulsen Konstruktionsprojektering Steffen Bloch Frandsen Vandrende og bassin Ulrik Steffen Hansen Veje Tabel 1 Bemanding på opgaven samt projektrolle Geofysikken forventes varetaget af underentreprenører, som NIRAS anvender ved adskillige bygge og konstruktionsprojekter. 8 ØKONOMISK GRUNDLAG FOR OPGAVENS LØSNING Herunder er angivet en overslagspris på det udbudte projekt, som krævet i udbudsmaterialet. Syddjurs Kommune har oplyst af det til projektet forventes tilknyttet en landskabsarkitekt som bliver ansvarlig for overordnet helhedsplan/skitseprojektering og tegningsmateriale. NIRAS forudsætter at dette materiale minimum er af normal forventelig standard fra tilsvarende projekter. Syddjurs Kommune: 5 Åben vand, Rønde

9 Opgaven tilbydes afregnet i henhold til nedenstående prisoverslag, med opdeling af konsulentydelser i timer og timerater (Tabel 2 og Tabel 3). Projektrolle / ansvar Projektleder Seniorrådgiver/specialist over 8 års erfaring Rådgiver 3-7 års erfaring Sekretær og teknisk tegner Tabel 2 projektmedarbejder og timepriser Timesats 850 DKK 850 DKK 750 DKK 500 DKK Forundersøgelser af tilgængelig vandressource ved akvæduktens startpunkt Overslagspris DKK Jf. afsnit 2 Geoteknisk undersøgelse af akvædukt og tårn i byparken Jf. afsnit 3 Detailprojektering af akvædukt med tilhørende bassin Jf. afsnit 4 Detailprojekt vandrende Jf. afsnit 5 Detailprojekt af tårn i bypark samt vandløb DKK DKK DKK DKK Jf. afsnit 6 Tabel 3 økonomisk overslag for delopgaverne i projektløsningen I alt DKK Udlæg til kørsel faktureres i henhold til statens takster. Udlæg til print sker i henhold til NIRAS gældende satser. 9 TIDSPLAN En detaljeret tidsplan udarbejdes i sammenhæng med projektets øvrige deltagere og bidragsydere. NIRAS er dog parat til at starte opgaven, med igangsættelse af forundersøgelsen af tilgængeligheden af vand, inden for den nærmeste fremtid i marts/april Syddjurs Kommune: 6 Åben vand, Rønde

10 10 STANDARDDOKUMENTER OG ERKLÆRINGER NIRAS har tegnet ansvarsforsikring for sit professionelle ansvar, se bilag 1. Tilbuddet er under forudsætning af, at ABR89 afsnit 6.2 i sin helhed finder anvendelse under kontrakten samt at NIRAS samlede ansvar er begrænset til maksimalt 3 gange honorarets størrelse uanset antallet af skader. NIRAS har ikke ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Erklæring for dette er vedlagt som bilag 2: 11 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Forsikringscertifikat Bilag 2: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige Bilag 3: Serviceattest Bilag 4: Mini CV er Syddjurs Kommune: 7 Åben vand, Rønde

11 BILAG 1 Gyldig ansvarsforsikring Syddjurs Kommune: 8 Åben vand, Rønde

12 BILAG 2 Erklæring om ingen gæld til det offentlige Syddjurs Kommune: 9 Åben vand, Rønde

13 BILAG 3 Serviceattest Syddjurs Kommune: 10 Åben vand, Rønde

14 Syddjurs Kommune: Åben vand, Rønde 11

15 Carsten Fjorback, Chefkonsulent Geolog - Cand. scient., 2000 Helhedsorienteret vandforvaltning med fokus på bæredygtig og klimarobuste vandforvaltningsstrategier i forbindelse med byudvikling og naturgenopretning. Projektledelse og rådgivning omkring fysiske, biologiske og kemiske forhold vedr. helhedsorienteret vandforvaltning, vandløb og ådale, restaurering og genopretning, samt integrering af vand og natur i byudvikling. Telefon: Carsten har meget stor erfaring som projektleder og rådgiver indenfor helhedsorienteret vandforvaltning i.f.b.m. både klimatilpasning, byudvikling og naturgenopretning med følgende ekspertområder: Helhedsorienteret vandforvaltning Klimatilpasning Vandløbsrestaurering og naturgenopretning Integration af vand og natur i byer Byudvikling, Helhedsplaner og Klimalokalplaner UDVALGTE REFERENCER, KLIMATILPASNING / HELHEDSORIENTERET VANDFORVALTNING Byudvikling og vandforvaltningsstrategi, Syddjurs Kommune, Projektleder Boligforeningen DjursBO A/S ønsker at udvikle et område i Horslet by med 78 boliger. Da der ikke kan gives udledningstilladelse til den nærliggende recipient som allerede er hydraulisk belastet, udarbejdes en vandforvaltningsstrategi som baseres på landskabsbaseret afvanding, hvor håndtering af alt overfaldevand som udgangspunkt nedsives lokalt hvor nedbøren falder. Ligeledes integreres regnvandet som et æstetisk og rekreativt element i området. Vandforvaltningsstrategien udarbejdes i sammenhæng og synergi med udarbejdelse af lokalplanen. Arbejdet bruges ligeledes som grundlag for efterfølgende optimering af procedure og arbejdsprocesser hvor håndtering af vand indgår i kommunens og forsyningens arbejde. Frederiksgade i Aarhus, det blå-grønne kulturstrøg, Projektleder På vegne af Aarhus Kommunes Klimasekretariat arbejdes med et hovedformål om at vende den negative tendens i Frederiksgade til et attraktivt og levende gadestrøg. Via innovativt OPI-samarbejde søges at skabe en ny identitet i gaden ved en transformation til det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus og derved danne en ny hovedåre i midtbyen fra Aarhus Å til Musikhuset. Projektet har et stærkt fokus på helhedsorienteret vandhåndtering i det åbne tætte byrum hvor det integreres som et værdiskabende element. Projektet forventes realiseret inden Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017, og derved være et fremvisningsvindue for helhedsorienteret byrumomdannelse. Se mere på

16 Bæredygtig Byudvikling - Helhedsplan for vandforvaltning, Tækker Group, Projektleder I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplan for byudviklingsprojekt (over indbyggere) er der udarbejdet en vandforvaltningsstrategi, der fokuser på bæredygtig og multifunktionelle løsninger hvor vand og natur integreres som et naturligt element i bymiljøet. Vandstrategien er baseret på landskabsbaseret afvanding. Der er udarbejdet baggrundsstudier og sårbarhedsanalyser for natur, vandløb, grundvand, som grundlag for en helhedsorienteret vandstrategi for området. I forbindelse med Kommuneplan og Lokalplan arbejdes videre med hvorledes strategien transformeres til konkrete virkemidler, i et samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Se mere på Klimatilpasningsplan, Varde Kommune, Projektleder Udarbejdelse af kommunens klimatilpasningsplan som tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen omfatter oversvømmelseskortlægning af trusler fra nedbør, havet, grundvand og vandløb, samt værdi- og risikokortlægning for de oversvømmelsestruende områder. Efterfølgende opstilles tiltag der kan imødekomme og håndtere de områder/lokaliteter som er i risiko for oversvømmelser. Byudvikling, vandhåndtering, veje og vand, Horsens Kommune, Projektleder I forbindelse med forestående byggemodning gennemføres en kortlægning af hydrologiske delopland og forventet arealdisponeringer, samt der laves nedsivningstest for at kunne lave vandbalancer for udvikling af lokalplanområdet, med prioritering af landskabsbaseret vandhåndtering af både dagligdagsregn samt skybrud. Der er ligeledes fokus på håndtering af vejvand, samt vejenes potentiale som korridor til transport af skybrud. Den tætte by og klimatilpasning, Aarhus Kommune Klimasekretariat, Projektleder Med udgangspunkt i Klimapartnerskaber blandt mange interessenter i Aarhus Kommune, er der nedsat en arbejdsgruppe med fokus på den tætte by og klimatilpasning. Opgaven består i at jeg skal iværksætte og drifte udvikling og projektfinansiering af konkrete projektområder i Aarhus, hvor der er fokus på udvikling af det tætte byrum i relation til klimatilpasning, hvor der ønskes at multifunktionelle løsninger der både vil bibringe en øget byrumskvalitet samt klimatilpasning. Holistisk byudvikling af Godsbanearealer i Aalborg, DSB Ejendomsudvikling, Projekt bidrag I forbindelse med byudviklingsprojekt af gamle godsbanearealer, arbejdes med vandhåndtering af regnvand ved LAR-løsninger, som implementeres i projektområdet, samt integration af projektområdet i byens nuværende afvandingsforvaltning. Ligeledes laves projektforslag for genåbning af rørlagt vandløb som integreres i byrummet som et rekreativt område, der samtidig har formål at kunne håndtere fremtidens klimaændringer med mere nedbør. Se mere på og Helhedsorienteret Vandplanlægning i Brønderslev, Projekt bidrag I forbindelse med intern temadag for Brønderslev Forsyningens bestyrelse blev der afholdt indlæg med fokus på mulige synergi mellem kommune og forsyningens udfordringer i forhold til vandforvaltning. Der blev fremlagt overordnet bud på muligheder for helhedsorienteret tilgang til forvaltning og håndtering af overfladevand i Brønderslev by. Efterfølgende er der startet et arbejde med at udnytte park- og naturområder til håndtering af regnvand i byen, hvilket nu sammenfattes i en helhedsplan for håndtering af overfaldevand i Hjørring by. Kvalitetssikring af håndtering af overfladevand ved nyt sygehus, Projekt bidrag I forbindelse med etableringen af, DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus har den udførende rådgivergruppe arbejdet med håndtering af overfladevand, specielt i relation til klimaudvikling og oversvømmelsesrisiko. For bygherre, Region Midt, er der lavet en kritisk gennemgang og vurdering af det fremlagte arbejde for strategi, beregningskoncepter, vurderinger/konklusioner for håndtering af overfladevand. Fokus har været på daglig håndtering af overfaldevand samt risiko for oversvømmelser i forbindelse med ekstremnedbør Forstandens fremtid, Projekt bidrag Horsens Kommune er udvalgt til at deltage i samarbejdet omkring Forstædernes Tænketank, der er etableret mellem Realdania og Naturstyrelsen. Intentionen med samarbejdet er at kvalificere debatten om og indsatsen for at gøre nye og eksisterende forstæder mere bæredygtige. Horsens Kommunes bidrag til samarbejdet er benævnt Forstadens Fremtid. NIRAS bidrag, på vegne af Horsens Kommune, er fokus på bæredygtig energiforsyning, - vandforvaltning og byplanlægning.

17 Jens Bernhard Poulsen, Konstruktionsingeniør Bygningsingeniør, husbygningslinien, Århus Teknikum Telefon: Jens Bernhard har mange års erfaring med projektering af bærende konstruktioner, projektledelse, opfølgning og tilsyn inden for bl.a.: Udvidelser og ombygninger af hospitaler Administrationsbygninger Boligbyggeri Restaurering og ombygning af kirker UDVALGTE REFERENCER MURVÆRKSPROJEKTERING Urbakken, bygning 5 Opgaven omfatter ombygning af bygning 5, inkl. gangbro og sengeelevator i tidligere plejehjem Urbakken. AAB Odder, 24 boliger, Østergade i Odder Opførelse af 24 familieboliger. Projektet består af 10 boligblokke i ét plan med 2 eller 3 boliger i hver blok. NIRAS' ydelser: Projektering af bærende konstruktioner og installationer, udbud og kontrahering samt fagtilsyn. Projektering, konstruktioner Institution, 20 boliger, Ågårdsarealet, Hornslet Opførelse af 20 plejeboliger med servicearealer, heraf 12 boliger for personer med autisme og 8 boliger for personer med erhvervet senhjerneskade. Projektering, konstruktioner Katedralskolen i Aarhus - Forbedring af indeklima Vurdering af termisk og atmosfærisk indeklima i undervisningsrum i forbindelse med renovering af undervisningslokaler i henhold til påbud fra Arbejdstilsynet. Hovedprojektering af indeklimaløsninger samt øvrige renoveringsarbejder. Styring af udbud i hovedentrepriser samt byggeledelse og fagtilsyn på pladsen. Projekterne gennemføres mens skolen er i drift. Alle bygninger er fredede. Projektet koordineres med arkitekt, bygherre, Arbejdstilsynet, Kulturarvsstyrelsen og Aarhus Kommune. Projektering, konstruktioner

18 Skødstrup, Lauritshøj - Boliger Opgaven omfatter opførelse af 44 boliger (etape I) i lavenergiklasse 1 med tilhørende anlæg på grunden. Det samlede etageareal er på ca m 2. Grundarealet udgør ca m 2. Der opføres 12 stk. 1-plansboliger i to forskellige størrelser, 8 stk. boliger i tre forskudte plan samt 24 boliger i to plan. Der anlægges 88 p-pladser svarende til 2 pr. bolig. Projektering, konstruktioner Sabro Vandværk, Tilsyn med byggeri Tilsyn mv. i forbindelse med opførelse af nyt vandværk i Sabro. Specialkonstruktioner Konstruktioner, opfølgning og tilsyn i forbindelse med en række ombygningssager med specialkonstruktioner. Renovering etc. af kirker Bærende konstruktioner, opfølgning og tilsyn: Fredenskirken, Viby Renovering af kirketårn Gellerup Kirke Tilbygning Fonnesbæk Kirke, Ikast - kirke med sognegård Grene Kirke, tårn - muret kirketårn med spirtag Hjerting kirke - kirke med sognegård og kapel Skelager Kirke, Århus - kirke med sognegård

19 CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Steffen Bloch Frandsen Dansk 1986 Diplomingeniør Projektingeniør Siden 2013 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER Klimatilpasning, fra plan til projekt. Erfaring fra flere konkrete projekter med lokal afledning af regnvand. Ekstremregns-sikring. Håndtering af ekstremregn ved identificering af konkrete problemer og løsninger Regnvandsbassiner. Projektering og udførelse. Tryksat kloakering i det åbne land. Primært erfaring med minipumpestationer, etablering af afskærende trykledninger samt svovlbrinteproblematikker. Hydrauliske beregninger i Mike Urban samt tilhørende datahåndtering. UDFØRT ARBEJDE NIRAS A/S 2013 Forlægning af Sejling Hedevej, SIlkeborg Skitseprojekt for forlægning af Sejling Hedevej i Silkeborg, indeholdende afvandingsplan baseret på nedsivning i grøfter og bassiner, samt analyse af skybrudsrisiko. Kunde: Silkeborg Kommune 2013 Regn- og spildevandshåndtering på Midtbyskolen, Aarhus Projektering af regnvandsanlæg ifbm. totalentreprise på Midtbyskolen i Aarhus centrum. Projekteringen består i kortlægning af eksisterende interne og eksterne afvandingsforhold samt projektering af nyt regn- og spildevandssystem heriblandt skybrudssikring til en 30 års hændelse på egen grund og udformning af tørt regnvandsbassin samt koordinering med landskabsarkitekt. Kunde: Aarhus Kommune Børn og unge 2013 Regnvandshåndtering på Vonsild Plejehjem, Kolding Projektering af regnbede til nedsivning af regnvand fra parkeringsplads, ifbm. totalentreprise på Vonsild Plejehjem i Kolding. Projekteringen består bl.a. i dimensionering af regnbede, håndtering af skybrud og koordinering med ekstern landskabsarkitekt. Kunde: Kolding Kommune SBF/

20 2013 Bredballe Etape 2, afskæring af regnvand fra private ejendomme Borgerinddragelsesprojekt, hvor borgerne skal vælge mellem traditionel kloakseparering eller at håndtere deres regnvand på egen grund. Projektet består primært i borgermøde samt besøg hos de enkelte lodsejere, i samarbejde med entreprenør og forsyningsselskab. Kunde: Vejle Spildevand 2013 Screening for LAR-potentiale ifbm. separering af Strandvejsområdet, Hellerup Skitseprojektering af LAR-elementer i Strandsvejsområdet i Hellerup til tilbageholdelse og/eller nedsivning af regnvand, samt økonomiske og hydrauliske analyser på effekten af disse anlæg i det samlede projekt. Kunde: Nordvand 2013 Klimatilpasning og klimasikring af Tåsinge Plads Udarbejdelse af strategi og skitseprojektering af klimatilpasning- og klimasikrings-anlæg på Tåsinge Plads og Tåsingegade på Østerbro, i forbindelse med projektet Københavns første klimakvarter. Kunde: HOFOR 2013 Regnvandsbassiner i Hammel Dimensionering og projektering af 3 koblede regnvandsbassiner i Hammel, Favrskov. Desuden udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenørtilbud. Kunde: Favrskov Spildevand 2013 Vandforvaltningsstrategi for byggemodning ved Bygholm Sø, Horsens Kommune Udførelse af nedsivningstest, og udarbejdelse af overordnet vandforvaltningsstrategi, baseret på nedsivning og forsinkelse, for en byggemodning i Horsens Kommune Kunde: Horsens Kommune 2013 Vandforvaltningsstrategi for byggemodning i Drastrup, Randers Kommune Udarbejdelse af vandforvaltningsstrategi for nyt boligområde i Drastrup, hvor regnvandet skal afledes på overfladen og nedsives i centrale nedsivningsbassiner. Kunde: Randers Kommune og Forsyning 2013 Vandforvaltningsstrategi for byggemodning i Hornslet, Syddjurs Kommune Udarbejdelse af vandforvaltningsstrategi for et nyt boligområde beliggende i Hornslet. Vandet skal håndteres på overfladen og nedsives i nedsivningsbassin. Kunde: Syddjurs Kommune og Djursbo SBF/

21 2013 Intelligent brug af regnvand - Middelfart og Allerød Projektmedarbejder på løsningsscenarier og overvejelser vedr. samfundsøkonomiske beregninger på forskellige løsningsmuligheder. Med i Have-teamet hvor de konkrete løsninger findes sammen med den enkelte haveejer. Kunde: Haveselskabet 2013 Regnvandsbassiner i Slugten i Hammel Projektering og udbud af regnvandsbassiner i Slugten i Hammel. Kunde: Favrskov Forsyning 2013 Klimatilpasningsplan for Guldborgsund Kommune Projektmedarbejder på opstilling af Mike Urban model til udarbejdelse af oversvømmelseskort. Kunde: Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Forsyning Orbicon Afløbsingeniør Klimatilpasning af Kongebrokvarteret Skitseprojektering af tiltag til håndtering af regnvand som følge af klimatilpasningen i et fælleskloakeret opland i Middelfart by, samt efterfølgende hydrauliske beregninger. Tværfagligt samarbejde i kommunen/forsyningen samt samarbejde med uddannelsesinstitutioner mm. Kunde: Middelfart Spildevand Lokal håndtering af regnvand i Bredballe, Vejle Skitsering og detailprojektering af regnbede i vejen, kaldet kantstensbede. Efterfølgende tilsyn på udførelsen samt koordination og udførelse af diverse nedsivningstest med bl.a. brandhaner, brandbiler og palletanke. Kunde: Vejle Spildevand SBF/

22 Ulrich Steffen Hansen, Projektleder Diplomingeniør, 2001 Projektleder og vejingeniør med mere end 13 års erfaring indenfor vejprojektering. 7 års erfaring med projektledelse på en lang rækker små og store anlægsopgaver i NIRAS. Telefon: Ulrich har stor projekteringserfaring ved gade- og pladsrenovering, vejgeometri, vejkonstruktion, vejafvanding, vejbygning og byggemodning samt, trafikomlægninger og trafikafviklingsplaner. Erfaring med udbud af anlægsarbejder herunder udarbejdelse af udbudsmaterialer og kontrahering, Byggeleder og tilsynsførende med erfaring indenfor økonomistyring, lodsejerkontakt, byggeregnskab, opfølgning på bygherrebudget, AB92 og kvalitetskontrol. Kurser: Akademi uddannelse i projektledelse Styring af projektøkonomi Juridisk grundkursus i tilbud og aftaler Bentley In Roads XM edition Internt projektlederkursus Vejen som arbejdsplads Sikkerhedskoordinator UDVALGTE REFERENCER, LAR byggemodning Gødvad Enge i Silkeborg, LAR konsulent Projektering af byggemodning med afvanding efter principperne ved LAR. Byggemodningen består af 890 m stamvej med grøfter, 1050 m boligveje med afvandings render og trug og 800 m stier med trug. Klient: Silkeborg Kommune Cykelsti langs Freltoftevej, Projektleder Projektledelse, projektering og tilsyn for etablering af 1 km ny dobbeltrettet cykelsti langs Freltoftevej mellem Fremtofte og Nr. Lyndelse, hvor afvandingen er udført efter principperne ved LAR. Klient: Faaborg-Midtfyn Kommune. LAR for byggemodning Bygholm sø i Horsens, LAR konsulent Konsulent ifm. vejafvanding efter principperne ved LAR for forestående byggemodning. Klient: Horsens Kommune

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

REGNVAND I BYEN. 9 EUROPÆISKE lar PROJEKTER BYFORNYELSE

REGNVAND I BYEN. 9 EUROPÆISKE lar PROJEKTER BYFORNYELSE REGNVAND I BYEN 9 EUROPÆISKE lar PROJEKTER BYFORNYELSE FORord Klimaforandringerne bliver gradvist en større udfordring for menneskers levevilkår og byernes udvikling. Særligt har ekstreme vejrforhold,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere