Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

2 PROJEKT ÅBEN VAND, RØNDE Syddjurs Kommune Projekt nr Version: 21. feb Udarbejdet af Carsten Fjorback Lars Nordenhof Christian Lundgaard Jensen Godkendt af Carsten Fjorback NIRAS A/S CVR-nr T: D: Åboulevarden 80 Tilsluttet FRI F: E: Postboks 615 E: 8000 Aarhus C

3 INDHOLD 1 Baggrund Forundersøgelser af tilgængelig vandressource ved akvæduktens startpunkt Geoteknisk undersøgelse Akvædukt og tårn i bypark Detailprojektering af akvædukt med tilhørende bassin Detailprojekt vandrende Detailprojekt af tårn i bypark samt vandløb Bemanding Økonomisk grundlag for opgavens løsning Tidsplan Standarddokumenter og erklæringer Bilagsoversigt Syddjurs Kommune: Åben Vand, Rønde

4 1 BAGGRUND Syddjurs Kommune har anmodet 1 om tilbud på konsulentbistand i forbindelse med realisering af projekt Åben Vand i Rønde. Sammen med kommunens anmodning er modtaget Anlægsprogram, Åben vand i Rønde september 2007 (udkast version 1.1) Åben vand et kunstprojekt af Per Kirkeby, Syddjurs Kommune anmoder om følgende ydelser: 1. Forundersøgelser af tilgængelig vandressource ved akvæduktens startpunkt. 2. Geoteknisk undersøgelse Akvædukt. 3. Geoteknisk undersøgelse tårn i byparken. 4. Detailprojektering af akvædukt med tilhørende bassin. 5. Detailprojekt vandrende. 6. Detailprojekt af tårn i bypark samt vandløb. Med henvisning til ovenstående redegøres efterfølgende for NIRAS oplæg og tilgang til løsning af opgaven. Det kan oplyses at NIRAS pt er i gang med flere vandprojekter hvor håndtering af overfaldevand integreres i kunstneriske løsninger der bidrager til kvaliteten af det åbne rum i bymiljøet. Her varetager NIRAS både den ingeniørmæssige tilgang samt den mere helhedsorienterede tilgang hvor forhold som dimensionering af vandrender, belægning, nedsivning, klimatilpasning, trafik og færdsel, tilgængelighed, beboere og brugere, lokalplanforhold etc. håndteres i en stor sammenhæng. 2 FORUNDERSØGELSER AF TILGÆNGELIG VANDRESSOURCE VED AKVÆDUKTENS STARTPUNKT En grundlæggende forudsætning for realisering af Åben vandprojektet er at der er vand tilgængeligt. I anlægsprogrammet er informeret om forsyningsforhold i afsnit 3, og her fremgår bl.a. at: Efter de foreliggende oplysninger har der tidligere været vandårer/kildevæld der har haft udspring i bakkerne ovenfor den nuværende parkeringsplads, der er planlagt inddraget som en del af den fremtidige plads med betegnelsen Akvæduktpladsen. Disse vandårer/kildevæld er ikke umiddelbart synlige i området, hvilket skyldes afdræning i forbindelse med byggemodning. Tanken er at få opsamlet vandet fra drænsystemet i en brønd, hvorfra det kan pumpes op i kanalen øverst på Akvædukten Med udgangspunkt i foreliggende oplysninger om både primære og sekundære vandressourcer, besigtigelse og kortlægning af vandhåndtering i området, samt vurdering 1 Syddjurs Kommune. Anmodning om tilbud på konsulentbistand af 29. januar 2014 (sendt som mail). Syddjurs Kommune: 1 Åben vand, Rønde

5 af eksisterende boringer og potentiale kort, udarbejdes et notat der redegør for tilgængeligheden af vand, både i forhold til årstider, mængder og kvalitet. På baggrund af notatets vurderinger og konklusioner anbefales en vandforsyning som er i overensstemmelse med projektet krav og ønsker, såfremt det er muligt. Det forudsættes at etablering af nye boringer og prøvepumpninger kun kan fortages efter aftale og beslutning af Syddjurs kommune, og er derfor ikke omfattet af dette tilbud. 3 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE AKVÆDUKT OG TÅRN I BYPARK For fastlæggelse af geotekniske forudsætninger for projekteringen, skal der foretages en egentlig geoteknisk projektundersøgelse. Formålet med undersøgelsen skal være at tilvejebringe et tilstrækkeligt kendskab til de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold for de bygningstekniske konstruktioner, der indgår i linjeføringen. Samtidigt skal undersøgelserne tillige kunne danne grundlag for det efterfølgende detailprojektering og entreprenørudbud. For nuværende anslås det at en jordbundsundersøgelse skal omfatte i alt 5 8 boringer til en dybde af 3 6 meter. Boringerne skal fordeles med en for hvert af tårnene samt en passende antal boringer, der vil være dækkende for strækningen for akvædukten. De planlagte konstruktioner skal opføres i murværk, og vil således være følsomme overfor sætninger og især differenssætninger. Der kan i området forventes at træffes fedt og meget fedt plastisk ler, med deraf forbundne udfordringer i relation til hævning/sætning henholdsvis stabilitet af midlertidige og permanente skråninger. Der skal endvidere tages højde for eventuel forurenet jord, hvorfor at undersøgelserne samtidigt skal indeholde den nødvendige klassificering. 4 DETAILPROJEKTERING AF AKVÆDUKT MED TILHØRENDE BASSIN Da akvædukten krydser Frederiks Allé er det vigtigt, at detailprojekteringen inddrager vejtekniske kompetencer blandt andet i forhold til trafiksikkerhed og vejens øvrige konstruktion. Bassinet skal indpasses bedst muligt i omgivelserne, og derfor bør detailprojekteringen foregå i tæt samarbejde med den tilknyttede arkitekt. Alt efter sammenhæng med Rønde bys øvrige regnvandssystem kan det være relevant at gennemføre en hydraulisk beregning som en del af grundlaget for detailprojekteringen. Med udgangspunkt i vandmængderne, stedets topografi samt arkitektens projekt, vil detailprojekteringen fastlægge bassinets udformning ud fra gængse dimensionerings- Syddjurs Kommune: 2 Åben vand, Rønde

6 kriterier, som vil fastlægge skråningsanlæg, udbredelse af permanent vandspejl, maximal stuvningsniveau samt nødvendig afløbsmængde. Detailprojekteringen af de bygningstekniske konstruktioner til akvædukten, skal ske på baggrund af et arkitekt detailprojekt. Da projektet har høj kunstnerisk værdi og omfatter høje slanke konstruktioner i murværk, er det nødvendigt at dette sker i en tæt dialog parterne imellem. De påtænkte konstruktioner vil stille store krav til dimensionering og udførelse, og skal formodentligt forsynes med en række forstærkninger i form af indbygget stål eller en egentlig efterspænding, for at den nødvendige og tilstrækkelige lodrette last der sikrer murværkets sammenhæng og stabilitet er tilstede. Detailprojekteringen vil omfatte kompetencer inden for murværk og der skal være særlig fokus på implementeringen af løsninger der er praktisk gennemførlige med respekt for den kunstneriske værdi af projektet. Med udgangspunkt i arkitektens detailprojekt, vil der blive udarbejdet statiske beregninger og analyser i henhold til Eurocodes for henholdsvis fundament og tårn/akvædukt. Der leveres detailtegninger, fagbeskrivelse m.v. således at udførelsen kan prissættes i en fag/hovedentreprise. I forbindelse med udførelsen vil der i samarbejde med arkitekten, blive udført fagtilsyn på de ingeniørrelevante opgaver med fokus på de tiltag der skal sikre konstruktionens stabilitet. 5 DETAILPROJEKT VANDRENDE Detailprojektering af vandrenden er på baggrund af den tilknyttede arkitekts beskrivelser. Arkitektens beskrivelse bør blandt andet beskrive materialevalg (granit, beton mv.) og ønsker til vandrendes udtryk (vanddybde, vandkvalitet mv.) i forskellige situationer, da vandmængden i renden godt kan variere både hen over året, men måske også ifht. nedbørsmængde alt efter, hvordan vandrenden indtænkes i afvandingen af omgivelserne (pladser, veje mv.). Detailprojekteringen af vandrenden vil primært være en hydraulisk dimensionering af vandrendens tværsnit samt en dimensionering af vandrenden som belægning, hvor trafik mv. skal kunne passere vandrenden både ifht. bæreevne men også ifht. trafiksikkerhed. Eventuelle tilslutninger til vandrenden skal også detailprojekteres jf. ovenstående. Detailprojekteringen omfatter kompetencer ifht. hydraulisk dimensionering samt den anlægsmæssige dimensionering belægninger mv. Der skal være skærpet fokus på de mange overgange mellem vandrenden og akvædukt, tårne og belægninger. Syddjurs Kommune: 3 Åben vand, Rønde

7 Der skal eventuelt etableres mindre bassiner sammen med vandrenden, og disses placering bør skabe en sammenhæng mellem det ønskede arkitektoniske udtryk og et udbytte for afvandingen af områderne. Det er vigtigt i planlægning og projektering af bassiner og vandrende at være opmærksom på vandkvaliteten, da vandets indhold af næringsstoffer mv. vil have stor betydning for vandrende og bassiners æstetiske udtryk i det daglige. 6 DETAILPROJEKT AF TÅRN I BYPARK SAMT VANDLØB Detailprojekteringen af de bygningstekniske konstruktioner til tårnene, skal ligeledes ske på baggrund af et arkitekt detailprojekt. På samme måde som for akvædukten, har projektet en høj kunstnerisk værdi og omfatter høje slanke konstruktioner i murværk. Det er også her nødvendigt at projekteringen sker i en tæt dialog parterne imellem. De påtænkte konstruktioner er knapt så høje som konstruktionerne for akvædukten og har fordel af et bredere fodaftryk. Dog vil der stadigt stilles store krav til dimensionering og udførelse, og som akvædukten skal også tårnene formodentligt forsynes med en række forstærkninger i form af indbygget stål eller en egentlig efterspænding, for at den nødvendige og tilstrækkelige lodrette last der sikrer murværkets sammenhæng og stabilitet er tilstede. Detailprojekteringen vil omfatte kompetencer inden for murværk og der skal være særlig fokus på implementeringen af løsninger der er praktisk gennemførlige med respekt for den kunstneriske værdi af projektet. Med udgangspunkt i arkitektens detailprojekt, vil der blive udarbejdet statiske beregninger og analyser i henhold til Eurocodes for henholdsvis fundament og tårn/akvædukt. Detailtegninger, fagbeskrivelse m.v. således at udførelsen kan prissættes i en fag/hovedentreprise. I forbindelse med udførelsen vil der i samarbejde med arkitekten, blive udført fagtilsyn på de ingeniørrelevante opgaver med fokus på de tiltag der skal sikre konstruktionens stabilitet. Vandets transportrute gennem hele systemet, fra kildeudspring til udløb i Knudebro Bæk, skal bearbejdes så både vandmængde og vandkvalitet håndteres tilfredsstillende på de enkelte dellokaliteter i henhold til alle vejsituationer og årstider. Og her vil de ingeniørmæssige analyser og beregninger ske i tæt sammenhæng til de kunstneriske og æstetiske visioner som Åben vand projektet har. Der vil derfor blive udarbejdet en vandhåndteringsstrategi som sikre ovenstående. Syddjurs Kommune: 4 Åben vand, Rønde

8 I den forbindelse vil NIRAS gerne referer til vores seneste helhedsorienteret opgaver vi har løst for Syddjurs Kommune, hvor NIRAS har udarbejdet en vandstrategi for et nyt byområde i Hornslet (Terndrupvej), hvor håndtering af overfaldevand skal ske i et åbent rende og bassinsystem som både håndtere hverdagsregn, serviceniveau og er klimatilpasning. Ligeledes integreres regnvandet som et æstetisk og rekreativt element i området. Vandforvaltningsstrategien er udarbejdet i sammenhæng og synergi med Syddjurs Kommunes udarbejdelse af lokalplanen. 7 BEMANDING Til løsning af projektet og eventuelle supplerende ydelser har NIRAS sammensat et yderst erfarent og fokuseret projektteam, der dækker alle relevante fagfelter (Tabel 1 og bilag 4). Der er vedlagt mini-cv er for nedenstående personer (Bilag 4). Af CV erne fremgår ligeledes de NIRAS referencer som er vurderet relevante i forhold til den ønskede opgaveløsning. Såfremt komplet CV for de implicerede personer, eller uddybning af de listede opgavereferencer, ønskes af Syddjurs Kommune, kan disse eftersendes. Navn Carsten Fjorback Ansvarsområde og rolle i projektet Vandressource, vandløb og projektledelse Jens Bernhard Poulsen Konstruktionsprojektering Steffen Bloch Frandsen Vandrende og bassin Ulrik Steffen Hansen Veje Tabel 1 Bemanding på opgaven samt projektrolle Geofysikken forventes varetaget af underentreprenører, som NIRAS anvender ved adskillige bygge og konstruktionsprojekter. 8 ØKONOMISK GRUNDLAG FOR OPGAVENS LØSNING Herunder er angivet en overslagspris på det udbudte projekt, som krævet i udbudsmaterialet. Syddjurs Kommune har oplyst af det til projektet forventes tilknyttet en landskabsarkitekt som bliver ansvarlig for overordnet helhedsplan/skitseprojektering og tegningsmateriale. NIRAS forudsætter at dette materiale minimum er af normal forventelig standard fra tilsvarende projekter. Syddjurs Kommune: 5 Åben vand, Rønde

9 Opgaven tilbydes afregnet i henhold til nedenstående prisoverslag, med opdeling af konsulentydelser i timer og timerater (Tabel 2 og Tabel 3). Projektrolle / ansvar Projektleder Seniorrådgiver/specialist over 8 års erfaring Rådgiver 3-7 års erfaring Sekretær og teknisk tegner Tabel 2 projektmedarbejder og timepriser Timesats 850 DKK 850 DKK 750 DKK 500 DKK Forundersøgelser af tilgængelig vandressource ved akvæduktens startpunkt Overslagspris DKK Jf. afsnit 2 Geoteknisk undersøgelse af akvædukt og tårn i byparken Jf. afsnit 3 Detailprojektering af akvædukt med tilhørende bassin Jf. afsnit 4 Detailprojekt vandrende Jf. afsnit 5 Detailprojekt af tårn i bypark samt vandløb DKK DKK DKK DKK Jf. afsnit 6 Tabel 3 økonomisk overslag for delopgaverne i projektløsningen I alt DKK Udlæg til kørsel faktureres i henhold til statens takster. Udlæg til print sker i henhold til NIRAS gældende satser. 9 TIDSPLAN En detaljeret tidsplan udarbejdes i sammenhæng med projektets øvrige deltagere og bidragsydere. NIRAS er dog parat til at starte opgaven, med igangsættelse af forundersøgelsen af tilgængeligheden af vand, inden for den nærmeste fremtid i marts/april Syddjurs Kommune: 6 Åben vand, Rønde

10 10 STANDARDDOKUMENTER OG ERKLÆRINGER NIRAS har tegnet ansvarsforsikring for sit professionelle ansvar, se bilag 1. Tilbuddet er under forudsætning af, at ABR89 afsnit 6.2 i sin helhed finder anvendelse under kontrakten samt at NIRAS samlede ansvar er begrænset til maksimalt 3 gange honorarets størrelse uanset antallet af skader. NIRAS har ikke ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Erklæring for dette er vedlagt som bilag 2: 11 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Forsikringscertifikat Bilag 2: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige Bilag 3: Serviceattest Bilag 4: Mini CV er Syddjurs Kommune: 7 Åben vand, Rønde

11 BILAG 1 Gyldig ansvarsforsikring Syddjurs Kommune: 8 Åben vand, Rønde

12 BILAG 2 Erklæring om ingen gæld til det offentlige Syddjurs Kommune: 9 Åben vand, Rønde

13 BILAG 3 Serviceattest Syddjurs Kommune: 10 Åben vand, Rønde

14 Syddjurs Kommune: Åben vand, Rønde 11

15 Carsten Fjorback, Chefkonsulent Geolog - Cand. scient., 2000 Helhedsorienteret vandforvaltning med fokus på bæredygtig og klimarobuste vandforvaltningsstrategier i forbindelse med byudvikling og naturgenopretning. Projektledelse og rådgivning omkring fysiske, biologiske og kemiske forhold vedr. helhedsorienteret vandforvaltning, vandløb og ådale, restaurering og genopretning, samt integrering af vand og natur i byudvikling. Telefon: Carsten har meget stor erfaring som projektleder og rådgiver indenfor helhedsorienteret vandforvaltning i.f.b.m. både klimatilpasning, byudvikling og naturgenopretning med følgende ekspertområder: Helhedsorienteret vandforvaltning Klimatilpasning Vandløbsrestaurering og naturgenopretning Integration af vand og natur i byer Byudvikling, Helhedsplaner og Klimalokalplaner UDVALGTE REFERENCER, KLIMATILPASNING / HELHEDSORIENTERET VANDFORVALTNING Byudvikling og vandforvaltningsstrategi, Syddjurs Kommune, Projektleder Boligforeningen DjursBO A/S ønsker at udvikle et område i Horslet by med 78 boliger. Da der ikke kan gives udledningstilladelse til den nærliggende recipient som allerede er hydraulisk belastet, udarbejdes en vandforvaltningsstrategi som baseres på landskabsbaseret afvanding, hvor håndtering af alt overfaldevand som udgangspunkt nedsives lokalt hvor nedbøren falder. Ligeledes integreres regnvandet som et æstetisk og rekreativt element i området. Vandforvaltningsstrategien udarbejdes i sammenhæng og synergi med udarbejdelse af lokalplanen. Arbejdet bruges ligeledes som grundlag for efterfølgende optimering af procedure og arbejdsprocesser hvor håndtering af vand indgår i kommunens og forsyningens arbejde. Frederiksgade i Aarhus, det blå-grønne kulturstrøg, Projektleder På vegne af Aarhus Kommunes Klimasekretariat arbejdes med et hovedformål om at vende den negative tendens i Frederiksgade til et attraktivt og levende gadestrøg. Via innovativt OPI-samarbejde søges at skabe en ny identitet i gaden ved en transformation til det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus og derved danne en ny hovedåre i midtbyen fra Aarhus Å til Musikhuset. Projektet har et stærkt fokus på helhedsorienteret vandhåndtering i det åbne tætte byrum hvor det integreres som et værdiskabende element. Projektet forventes realiseret inden Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017, og derved være et fremvisningsvindue for helhedsorienteret byrumomdannelse. Se mere på

16 Bæredygtig Byudvikling - Helhedsplan for vandforvaltning, Tækker Group, Projektleder I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplan for byudviklingsprojekt (over indbyggere) er der udarbejdet en vandforvaltningsstrategi, der fokuser på bæredygtig og multifunktionelle løsninger hvor vand og natur integreres som et naturligt element i bymiljøet. Vandstrategien er baseret på landskabsbaseret afvanding. Der er udarbejdet baggrundsstudier og sårbarhedsanalyser for natur, vandløb, grundvand, som grundlag for en helhedsorienteret vandstrategi for området. I forbindelse med Kommuneplan og Lokalplan arbejdes videre med hvorledes strategien transformeres til konkrete virkemidler, i et samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Se mere på Klimatilpasningsplan, Varde Kommune, Projektleder Udarbejdelse af kommunens klimatilpasningsplan som tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen omfatter oversvømmelseskortlægning af trusler fra nedbør, havet, grundvand og vandløb, samt værdi- og risikokortlægning for de oversvømmelsestruende områder. Efterfølgende opstilles tiltag der kan imødekomme og håndtere de områder/lokaliteter som er i risiko for oversvømmelser. Byudvikling, vandhåndtering, veje og vand, Horsens Kommune, Projektleder I forbindelse med forestående byggemodning gennemføres en kortlægning af hydrologiske delopland og forventet arealdisponeringer, samt der laves nedsivningstest for at kunne lave vandbalancer for udvikling af lokalplanområdet, med prioritering af landskabsbaseret vandhåndtering af både dagligdagsregn samt skybrud. Der er ligeledes fokus på håndtering af vejvand, samt vejenes potentiale som korridor til transport af skybrud. Den tætte by og klimatilpasning, Aarhus Kommune Klimasekretariat, Projektleder Med udgangspunkt i Klimapartnerskaber blandt mange interessenter i Aarhus Kommune, er der nedsat en arbejdsgruppe med fokus på den tætte by og klimatilpasning. Opgaven består i at jeg skal iværksætte og drifte udvikling og projektfinansiering af konkrete projektområder i Aarhus, hvor der er fokus på udvikling af det tætte byrum i relation til klimatilpasning, hvor der ønskes at multifunktionelle løsninger der både vil bibringe en øget byrumskvalitet samt klimatilpasning. Holistisk byudvikling af Godsbanearealer i Aalborg, DSB Ejendomsudvikling, Projekt bidrag I forbindelse med byudviklingsprojekt af gamle godsbanearealer, arbejdes med vandhåndtering af regnvand ved LAR-løsninger, som implementeres i projektområdet, samt integration af projektområdet i byens nuværende afvandingsforvaltning. Ligeledes laves projektforslag for genåbning af rørlagt vandløb som integreres i byrummet som et rekreativt område, der samtidig har formål at kunne håndtere fremtidens klimaændringer med mere nedbør. Se mere på og Helhedsorienteret Vandplanlægning i Brønderslev, Projekt bidrag I forbindelse med intern temadag for Brønderslev Forsyningens bestyrelse blev der afholdt indlæg med fokus på mulige synergi mellem kommune og forsyningens udfordringer i forhold til vandforvaltning. Der blev fremlagt overordnet bud på muligheder for helhedsorienteret tilgang til forvaltning og håndtering af overfladevand i Brønderslev by. Efterfølgende er der startet et arbejde med at udnytte park- og naturområder til håndtering af regnvand i byen, hvilket nu sammenfattes i en helhedsplan for håndtering af overfaldevand i Hjørring by. Kvalitetssikring af håndtering af overfladevand ved nyt sygehus, Projekt bidrag I forbindelse med etableringen af, DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus har den udførende rådgivergruppe arbejdet med håndtering af overfladevand, specielt i relation til klimaudvikling og oversvømmelsesrisiko. For bygherre, Region Midt, er der lavet en kritisk gennemgang og vurdering af det fremlagte arbejde for strategi, beregningskoncepter, vurderinger/konklusioner for håndtering af overfladevand. Fokus har været på daglig håndtering af overfaldevand samt risiko for oversvømmelser i forbindelse med ekstremnedbør Forstandens fremtid, Projekt bidrag Horsens Kommune er udvalgt til at deltage i samarbejdet omkring Forstædernes Tænketank, der er etableret mellem Realdania og Naturstyrelsen. Intentionen med samarbejdet er at kvalificere debatten om og indsatsen for at gøre nye og eksisterende forstæder mere bæredygtige. Horsens Kommunes bidrag til samarbejdet er benævnt Forstadens Fremtid. NIRAS bidrag, på vegne af Horsens Kommune, er fokus på bæredygtig energiforsyning, - vandforvaltning og byplanlægning.

17 Jens Bernhard Poulsen, Konstruktionsingeniør Bygningsingeniør, husbygningslinien, Århus Teknikum Telefon: Jens Bernhard har mange års erfaring med projektering af bærende konstruktioner, projektledelse, opfølgning og tilsyn inden for bl.a.: Udvidelser og ombygninger af hospitaler Administrationsbygninger Boligbyggeri Restaurering og ombygning af kirker UDVALGTE REFERENCER MURVÆRKSPROJEKTERING Urbakken, bygning 5 Opgaven omfatter ombygning af bygning 5, inkl. gangbro og sengeelevator i tidligere plejehjem Urbakken. AAB Odder, 24 boliger, Østergade i Odder Opførelse af 24 familieboliger. Projektet består af 10 boligblokke i ét plan med 2 eller 3 boliger i hver blok. NIRAS' ydelser: Projektering af bærende konstruktioner og installationer, udbud og kontrahering samt fagtilsyn. Projektering, konstruktioner Institution, 20 boliger, Ågårdsarealet, Hornslet Opførelse af 20 plejeboliger med servicearealer, heraf 12 boliger for personer med autisme og 8 boliger for personer med erhvervet senhjerneskade. Projektering, konstruktioner Katedralskolen i Aarhus - Forbedring af indeklima Vurdering af termisk og atmosfærisk indeklima i undervisningsrum i forbindelse med renovering af undervisningslokaler i henhold til påbud fra Arbejdstilsynet. Hovedprojektering af indeklimaløsninger samt øvrige renoveringsarbejder. Styring af udbud i hovedentrepriser samt byggeledelse og fagtilsyn på pladsen. Projekterne gennemføres mens skolen er i drift. Alle bygninger er fredede. Projektet koordineres med arkitekt, bygherre, Arbejdstilsynet, Kulturarvsstyrelsen og Aarhus Kommune. Projektering, konstruktioner

18 Skødstrup, Lauritshøj - Boliger Opgaven omfatter opførelse af 44 boliger (etape I) i lavenergiklasse 1 med tilhørende anlæg på grunden. Det samlede etageareal er på ca m 2. Grundarealet udgør ca m 2. Der opføres 12 stk. 1-plansboliger i to forskellige størrelser, 8 stk. boliger i tre forskudte plan samt 24 boliger i to plan. Der anlægges 88 p-pladser svarende til 2 pr. bolig. Projektering, konstruktioner Sabro Vandværk, Tilsyn med byggeri Tilsyn mv. i forbindelse med opførelse af nyt vandværk i Sabro. Specialkonstruktioner Konstruktioner, opfølgning og tilsyn i forbindelse med en række ombygningssager med specialkonstruktioner. Renovering etc. af kirker Bærende konstruktioner, opfølgning og tilsyn: Fredenskirken, Viby Renovering af kirketårn Gellerup Kirke Tilbygning Fonnesbæk Kirke, Ikast - kirke med sognegård Grene Kirke, tårn - muret kirketårn med spirtag Hjerting kirke - kirke med sognegård og kapel Skelager Kirke, Århus - kirke med sognegård

19 CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Steffen Bloch Frandsen Dansk 1986 Diplomingeniør Projektingeniør Siden 2013 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER Klimatilpasning, fra plan til projekt. Erfaring fra flere konkrete projekter med lokal afledning af regnvand. Ekstremregns-sikring. Håndtering af ekstremregn ved identificering af konkrete problemer og løsninger Regnvandsbassiner. Projektering og udførelse. Tryksat kloakering i det åbne land. Primært erfaring med minipumpestationer, etablering af afskærende trykledninger samt svovlbrinteproblematikker. Hydrauliske beregninger i Mike Urban samt tilhørende datahåndtering. UDFØRT ARBEJDE NIRAS A/S 2013 Forlægning af Sejling Hedevej, SIlkeborg Skitseprojekt for forlægning af Sejling Hedevej i Silkeborg, indeholdende afvandingsplan baseret på nedsivning i grøfter og bassiner, samt analyse af skybrudsrisiko. Kunde: Silkeborg Kommune 2013 Regn- og spildevandshåndtering på Midtbyskolen, Aarhus Projektering af regnvandsanlæg ifbm. totalentreprise på Midtbyskolen i Aarhus centrum. Projekteringen består i kortlægning af eksisterende interne og eksterne afvandingsforhold samt projektering af nyt regn- og spildevandssystem heriblandt skybrudssikring til en 30 års hændelse på egen grund og udformning af tørt regnvandsbassin samt koordinering med landskabsarkitekt. Kunde: Aarhus Kommune Børn og unge 2013 Regnvandshåndtering på Vonsild Plejehjem, Kolding Projektering af regnbede til nedsivning af regnvand fra parkeringsplads, ifbm. totalentreprise på Vonsild Plejehjem i Kolding. Projekteringen består bl.a. i dimensionering af regnbede, håndtering af skybrud og koordinering med ekstern landskabsarkitekt. Kunde: Kolding Kommune SBF/

20 2013 Bredballe Etape 2, afskæring af regnvand fra private ejendomme Borgerinddragelsesprojekt, hvor borgerne skal vælge mellem traditionel kloakseparering eller at håndtere deres regnvand på egen grund. Projektet består primært i borgermøde samt besøg hos de enkelte lodsejere, i samarbejde med entreprenør og forsyningsselskab. Kunde: Vejle Spildevand 2013 Screening for LAR-potentiale ifbm. separering af Strandvejsområdet, Hellerup Skitseprojektering af LAR-elementer i Strandsvejsområdet i Hellerup til tilbageholdelse og/eller nedsivning af regnvand, samt økonomiske og hydrauliske analyser på effekten af disse anlæg i det samlede projekt. Kunde: Nordvand 2013 Klimatilpasning og klimasikring af Tåsinge Plads Udarbejdelse af strategi og skitseprojektering af klimatilpasning- og klimasikrings-anlæg på Tåsinge Plads og Tåsingegade på Østerbro, i forbindelse med projektet Københavns første klimakvarter. Kunde: HOFOR 2013 Regnvandsbassiner i Hammel Dimensionering og projektering af 3 koblede regnvandsbassiner i Hammel, Favrskov. Desuden udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenørtilbud. Kunde: Favrskov Spildevand 2013 Vandforvaltningsstrategi for byggemodning ved Bygholm Sø, Horsens Kommune Udførelse af nedsivningstest, og udarbejdelse af overordnet vandforvaltningsstrategi, baseret på nedsivning og forsinkelse, for en byggemodning i Horsens Kommune Kunde: Horsens Kommune 2013 Vandforvaltningsstrategi for byggemodning i Drastrup, Randers Kommune Udarbejdelse af vandforvaltningsstrategi for nyt boligområde i Drastrup, hvor regnvandet skal afledes på overfladen og nedsives i centrale nedsivningsbassiner. Kunde: Randers Kommune og Forsyning 2013 Vandforvaltningsstrategi for byggemodning i Hornslet, Syddjurs Kommune Udarbejdelse af vandforvaltningsstrategi for et nyt boligområde beliggende i Hornslet. Vandet skal håndteres på overfladen og nedsives i nedsivningsbassin. Kunde: Syddjurs Kommune og Djursbo SBF/

21 2013 Intelligent brug af regnvand - Middelfart og Allerød Projektmedarbejder på løsningsscenarier og overvejelser vedr. samfundsøkonomiske beregninger på forskellige løsningsmuligheder. Med i Have-teamet hvor de konkrete løsninger findes sammen med den enkelte haveejer. Kunde: Haveselskabet 2013 Regnvandsbassiner i Slugten i Hammel Projektering og udbud af regnvandsbassiner i Slugten i Hammel. Kunde: Favrskov Forsyning 2013 Klimatilpasningsplan for Guldborgsund Kommune Projektmedarbejder på opstilling af Mike Urban model til udarbejdelse af oversvømmelseskort. Kunde: Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Forsyning Orbicon Afløbsingeniør Klimatilpasning af Kongebrokvarteret Skitseprojektering af tiltag til håndtering af regnvand som følge af klimatilpasningen i et fælleskloakeret opland i Middelfart by, samt efterfølgende hydrauliske beregninger. Tværfagligt samarbejde i kommunen/forsyningen samt samarbejde med uddannelsesinstitutioner mm. Kunde: Middelfart Spildevand Lokal håndtering af regnvand i Bredballe, Vejle Skitsering og detailprojektering af regnbede i vejen, kaldet kantstensbede. Efterfølgende tilsyn på udførelsen samt koordination og udførelse af diverse nedsivningstest med bl.a. brandhaner, brandbiler og palletanke. Kunde: Vejle Spildevand SBF/

22 Ulrich Steffen Hansen, Projektleder Diplomingeniør, 2001 Projektleder og vejingeniør med mere end 13 års erfaring indenfor vejprojektering. 7 års erfaring med projektledelse på en lang rækker små og store anlægsopgaver i NIRAS. Telefon: Ulrich har stor projekteringserfaring ved gade- og pladsrenovering, vejgeometri, vejkonstruktion, vejafvanding, vejbygning og byggemodning samt, trafikomlægninger og trafikafviklingsplaner. Erfaring med udbud af anlægsarbejder herunder udarbejdelse af udbudsmaterialer og kontrahering, Byggeleder og tilsynsførende med erfaring indenfor økonomistyring, lodsejerkontakt, byggeregnskab, opfølgning på bygherrebudget, AB92 og kvalitetskontrol. Kurser: Akademi uddannelse i projektledelse Styring af projektøkonomi Juridisk grundkursus i tilbud og aftaler Bentley In Roads XM edition Internt projektlederkursus Vejen som arbejdsplads Sikkerhedskoordinator UDVALGTE REFERENCER, LAR byggemodning Gødvad Enge i Silkeborg, LAR konsulent Projektering af byggemodning med afvanding efter principperne ved LAR. Byggemodningen består af 890 m stamvej med grøfter, 1050 m boligveje med afvandings render og trug og 800 m stier med trug. Klient: Silkeborg Kommune Cykelsti langs Freltoftevej, Projektleder Projektledelse, projektering og tilsyn for etablering af 1 km ny dobbeltrettet cykelsti langs Freltoftevej mellem Fremtofte og Nr. Lyndelse, hvor afvandingen er udført efter principperne ved LAR. Klient: Faaborg-Midtfyn Kommune. LAR for byggemodning Bygholm sø i Horsens, LAR konsulent Konsulent ifm. vejafvanding efter principperne ved LAR for forestående byggemodning. Klient: Horsens Kommune

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal Agenda Klimaudfordringer Bluespots i Fredrikssund - Sillebro Ådal Bassinløsninger Baggrund for projektet De tekniske løsninger i Sillebro Ådal Financiering

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Jimmi Boss Dansk 1978 Skov- og Landskabsingeniør Vandløbskonsulent Siden 2007 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand NOTAT Projekt Medfinansiering Brendstrupgrøften Projektnummer 1331500203 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Aarhus Kommune Brendstrupgrøften del 2 som medfinansieringsprojekt Gitte K.

Læs mere

1.0 Projektbeskrivelse

1.0 Projektbeskrivelse Åben Vand i Rønde Forord Den selvejende institution Åben vand blev stiftet i 1996, med det formål at tilføre kunstværker af høj kvalitet til borgerne i den daværende Rønde kommune (nu Syddjurs Kommune),

Læs mere

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning v/ direktør Allan Bruus, Middelfart Spildevand Copyright Middelfart Spildevand as 1 Området Copyright Middelfart Spildevand

Læs mere

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel SGAB@orbicon.dk I forhold til udbygning af kloaksystemet kan LAR være Uden effekt på kapaciteten Dyrere Mindre sikkert Til besvær for borgerne Ødelæggende

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Sillebro Ådal anmarks største klimatilpasningsprojekt

Sillebro Ådal anmarks største klimatilpasningsprojekt Sillebro Ådal anmarks største klimatilpasningsprojekt Agenda Sillebro Ådal Danmarks største klimatilpasningsprojekt Klimaforandring i det positive lys Projektområdet Baggrund for projektet Klimaudfordringer

Læs mere

METODER OG TEKNOLOGIER TIL HÅNDTERING AF REGNVAND

METODER OG TEKNOLOGIER TIL HÅNDTERING AF REGNVAND METODER OG TEKNOLOGIER TIL HÅNDTERING AF REGNVAND FREMTIDENS REGNVANDSHÅNDTERING MED MERVÆRDI U F F E G A N G E L H O F, S W E C O DK AGENDA Historisk tilbageblik på regnvandshåndtering Nuværende praksis

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Notat VEJLEDNING FOR KLIMATILPASNING I FORBINDELSE MED LOKALPLANSARBEJDE 1 FORMÅL 2 LOKALPLANPROCES. 2.1 Regnvandskoncept

Notat VEJLEDNING FOR KLIMATILPASNING I FORBINDELSE MED LOKALPLANSARBEJDE 1 FORMÅL 2 LOKALPLANPROCES. 2.1 Regnvandskoncept Notat VEJLEDNING FOR KLIMATILPASNING I FORBINDELSE MED LOKALPLANSARBEJDE 1 FORMÅL Rebild Kommune ønsker et vejledningsgrundlag for klimasikring i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan. Vejledningen

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Mødereferat. Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand. Program. Mødereferat. Den 19. maj 2014

Mødereferat. Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand. Program. Mødereferat. Den 19. maj 2014 Mødereferat Den 19. maj 2014 Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand Mødedato: 30. april 2014 Mødetid: 18.00 20.30 Mødested: Vorrevangskolen Aarhus Vand A/S Bautavej 1

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Stephen Willacy E-mail: stw@aarhus.dk Telefon: 89402600/60157941

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Holger Petersen Dansk 1957 Biolog Biolog Siden 2003 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER Vandområdeplanlægning Integreret

Læs mere

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD NOTAT Projekt : AAB afdeling 50 Helhedsplan Kundenavn : Arbejdernes Andels Boligforening Emne : NOTAT VEDR. IMPLEMENTERING AF LAR I PROJEKT AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD Til : Lisbeth Dam Larsen Fra :

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal

Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal Anna Tauby, NIRAS Agenda Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal Klimaforandring i det positive lys Baggrund for projektet Klimaudfordringer

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

* * ! " 14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen

* * !  14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen Bilag 1 Rådgivernotat 14-11-2013 Sagsnr. 2013-0166127 Dokumentnr. 2013-0166127-12 Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen * *! "!! # Københavns Kommunes cykelstrategi Cykelbyen på vej har til formål at skabe

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

Vedr. status helhedsplaner for Rønde og Hornslet

Vedr. status helhedsplaner for Rønde og Hornslet 1 of 6 Til sagen 21-07-2014 Sagsnr.: 08/1634 Dok ID. 125077/14 Sagsbehandler: Alette Lena Skov-Hansen Tlf.: +4587535058 Email Alsh@syddjurs.dk Vedr. status helhedsplaner for Rønde og Hornslet Der er i

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Kort over fokusområder i Kolding Midtby. De røde polygoner er de områder med størst risiko for oversvømmelser.

Kort over fokusområder i Kolding Midtby. De røde polygoner er de områder med størst risiko for oversvømmelser. Bilag kort beskrivelse af klimatilpasningsprojekterne Klimatilpasningsprojekt Byparken/Legeparken: Kort over fokusområder i Kolding Midtby. De røde polygoner er de områder med størst risiko for. Projektet

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-06-14 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 2 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR 3 5. PROJEKTBESKRIVELSE OG AFVANDINGSFORHOLD 3 6. Forslag til opdateringer/ændringer til spildevandsplanen 5 Ændring

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Fremtidens klimatilpasning - vi kalder det HELVA Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning

Fremtidens klimatilpasning - vi kalder det HELVA Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Fremtidens klimatilpasning - vi kalder det HELVA Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning jcr@niras.dk IDA 28-10-13 Klimatilpasning - får vi det hele med? 1 Vandets veje IDA 28-10-13 Klimatilpasning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Klimaforandringer Ekstremnedbør Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Oversvømmelser pga. nedbør Klimaændringer eller statistiske udsving? 2 3 Her er løsningen 4 Klimaforandringer Drivhusgasser : tænk globalt

Læs mere

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn 1/7 Orbicon A/S info@orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Lautrupvang 4B www.orbicon.dk Handelsbanken 2750 Ballerup +45 44 85 86 87 7643-0002350106

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand med LAR i bydelen Bredballe i Vejle v. Trine Dam Larsen, Vejle Spildevand & Dorthe Pinholt Hansen, NIRAS

Adskillelse af regn- og spildevand med LAR i bydelen Bredballe i Vejle v. Trine Dam Larsen, Vejle Spildevand & Dorthe Pinholt Hansen, NIRAS Adskillelse af regn- og spildevand med LAR i bydelen Bredballe i Vejle v. Trine Dam Larsen, Vejle Spildevand & Dorthe Pinholt Hansen, NIRAS Dagsorden Adskillelse af regn- og spildevand i Bredballe Etape

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Søren Gabriel Rev: 04-09-15 sgab@orbicon.dk 1/8 Orbicon A/S info@orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Lautrupvang 4B www.orbicon.dk Handelsbanken

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker,

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Indhold 1. Udfordringen - Fremtidig nedbør 2002, 2007, 2009 og 2010 2. Klimatilpasningsstrategien

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Tværgående klimatilpasningsstrategi og handleplaner

Tværgående klimatilpasningsstrategi og handleplaner Tværgående klimatilpasningsstrategi handleplaner Brøndby- kommuner Hvordan gør vi hvad får vi ud af det? Jens Christian Riise Frank Brodersen Et behov for en tværgånede tilgang! Brøndby Kommune Hvorfor

Læs mere

KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER

KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER PETER THOMSEN, CHEFKONSULENT, GEOFYSIKER, VAND OG NATURRESSOURCER MARGRETHE DALSGAARD BONNERUP, INGENIØR, FORSYNING OG

Læs mere

Masterplan for LAR i Brøndby

Masterplan for LAR i Brøndby Masterplan for LAR i Brøndby Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR er nyt, smukt, småt og til at forstå eller hvad? Nedsivning Fordampning Forsinkelse Rensning 1 Fra faskine til masterplan den omvendte verden

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Bilag 4 TU 18-06-2014. Notat om åben regnvandshåndtering i Arnbjerg

Bilag 4 TU 18-06-2014. Notat om åben regnvandshåndtering i Arnbjerg Notat om åben regnvandshåndtering i Arnbjerg Bilag 4 TU 18062014 Formål I lokalplan 421 i Arnbjerg er der fokus på at skabe en bæredygtig bydel. Et af elementerne heri er åben regnvandshåndtering og nedsivning

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Hvordan får man idéerne og løsningerne ind i planerne?

Hvordan får man idéerne og løsningerne ind i planerne? Hvordan får man idéerne og løsningerne ind i planerne? Disposition Mellemformsplaner/dialogplaner Samarbejde og hvordan slår det igennem Lokalplaner Muligheder og eks. på bestemmelser Byggemodning Kommunen

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016 Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning Miljø & Natur 2016 Indhold i oplægget: Baggrunden for at forsyningen interesserer sig for

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

LAR SCENARIER OG GRUNDVAND - ANVENDELSE AF GIS-VÆRKTØJ TIL SCREENING AF MULIGHEDER FOR LAR FOR STORE OMRÅDER

LAR SCENARIER OG GRUNDVAND - ANVENDELSE AF GIS-VÆRKTØJ TIL SCREENING AF MULIGHEDER FOR LAR FOR STORE OMRÅDER LAR SCENARIER OG GRUNDVAND - ANVENDELSE AF GIS-VÆRKTØJ TIL SCREENING AF MULIGHEDER FOR LAR FOR STORE OMRÅDER Rørcenterdage 2013 Session B3 D. 13. juni 2013 Ph.d. Jan Jeppesen, ALECTIA LAR-mulighedsskort

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere