Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

2 PROJEKT ÅBEN VAND, RØNDE Syddjurs Kommune Projekt nr Version: 21. feb Udarbejdet af Carsten Fjorback Lars Nordenhof Christian Lundgaard Jensen Godkendt af Carsten Fjorback NIRAS A/S CVR-nr T: D: Åboulevarden 80 Tilsluttet FRI F: E: Postboks 615 E: 8000 Aarhus C

3 INDHOLD 1 Baggrund Forundersøgelser af tilgængelig vandressource ved akvæduktens startpunkt Geoteknisk undersøgelse Akvædukt og tårn i bypark Detailprojektering af akvædukt med tilhørende bassin Detailprojekt vandrende Detailprojekt af tårn i bypark samt vandløb Bemanding Økonomisk grundlag for opgavens løsning Tidsplan Standarddokumenter og erklæringer Bilagsoversigt Syddjurs Kommune: Åben Vand, Rønde

4 1 BAGGRUND Syddjurs Kommune har anmodet 1 om tilbud på konsulentbistand i forbindelse med realisering af projekt Åben Vand i Rønde. Sammen med kommunens anmodning er modtaget Anlægsprogram, Åben vand i Rønde september 2007 (udkast version 1.1) Åben vand et kunstprojekt af Per Kirkeby, Syddjurs Kommune anmoder om følgende ydelser: 1. Forundersøgelser af tilgængelig vandressource ved akvæduktens startpunkt. 2. Geoteknisk undersøgelse Akvædukt. 3. Geoteknisk undersøgelse tårn i byparken. 4. Detailprojektering af akvædukt med tilhørende bassin. 5. Detailprojekt vandrende. 6. Detailprojekt af tårn i bypark samt vandløb. Med henvisning til ovenstående redegøres efterfølgende for NIRAS oplæg og tilgang til løsning af opgaven. Det kan oplyses at NIRAS pt er i gang med flere vandprojekter hvor håndtering af overfaldevand integreres i kunstneriske løsninger der bidrager til kvaliteten af det åbne rum i bymiljøet. Her varetager NIRAS både den ingeniørmæssige tilgang samt den mere helhedsorienterede tilgang hvor forhold som dimensionering af vandrender, belægning, nedsivning, klimatilpasning, trafik og færdsel, tilgængelighed, beboere og brugere, lokalplanforhold etc. håndteres i en stor sammenhæng. 2 FORUNDERSØGELSER AF TILGÆNGELIG VANDRESSOURCE VED AKVÆDUKTENS STARTPUNKT En grundlæggende forudsætning for realisering af Åben vandprojektet er at der er vand tilgængeligt. I anlægsprogrammet er informeret om forsyningsforhold i afsnit 3, og her fremgår bl.a. at: Efter de foreliggende oplysninger har der tidligere været vandårer/kildevæld der har haft udspring i bakkerne ovenfor den nuværende parkeringsplads, der er planlagt inddraget som en del af den fremtidige plads med betegnelsen Akvæduktpladsen. Disse vandårer/kildevæld er ikke umiddelbart synlige i området, hvilket skyldes afdræning i forbindelse med byggemodning. Tanken er at få opsamlet vandet fra drænsystemet i en brønd, hvorfra det kan pumpes op i kanalen øverst på Akvædukten Med udgangspunkt i foreliggende oplysninger om både primære og sekundære vandressourcer, besigtigelse og kortlægning af vandhåndtering i området, samt vurdering 1 Syddjurs Kommune. Anmodning om tilbud på konsulentbistand af 29. januar 2014 (sendt som mail). Syddjurs Kommune: 1 Åben vand, Rønde

5 af eksisterende boringer og potentiale kort, udarbejdes et notat der redegør for tilgængeligheden af vand, både i forhold til årstider, mængder og kvalitet. På baggrund af notatets vurderinger og konklusioner anbefales en vandforsyning som er i overensstemmelse med projektet krav og ønsker, såfremt det er muligt. Det forudsættes at etablering af nye boringer og prøvepumpninger kun kan fortages efter aftale og beslutning af Syddjurs kommune, og er derfor ikke omfattet af dette tilbud. 3 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE AKVÆDUKT OG TÅRN I BYPARK For fastlæggelse af geotekniske forudsætninger for projekteringen, skal der foretages en egentlig geoteknisk projektundersøgelse. Formålet med undersøgelsen skal være at tilvejebringe et tilstrækkeligt kendskab til de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold for de bygningstekniske konstruktioner, der indgår i linjeføringen. Samtidigt skal undersøgelserne tillige kunne danne grundlag for det efterfølgende detailprojektering og entreprenørudbud. For nuværende anslås det at en jordbundsundersøgelse skal omfatte i alt 5 8 boringer til en dybde af 3 6 meter. Boringerne skal fordeles med en for hvert af tårnene samt en passende antal boringer, der vil være dækkende for strækningen for akvædukten. De planlagte konstruktioner skal opføres i murværk, og vil således være følsomme overfor sætninger og især differenssætninger. Der kan i området forventes at træffes fedt og meget fedt plastisk ler, med deraf forbundne udfordringer i relation til hævning/sætning henholdsvis stabilitet af midlertidige og permanente skråninger. Der skal endvidere tages højde for eventuel forurenet jord, hvorfor at undersøgelserne samtidigt skal indeholde den nødvendige klassificering. 4 DETAILPROJEKTERING AF AKVÆDUKT MED TILHØRENDE BASSIN Da akvædukten krydser Frederiks Allé er det vigtigt, at detailprojekteringen inddrager vejtekniske kompetencer blandt andet i forhold til trafiksikkerhed og vejens øvrige konstruktion. Bassinet skal indpasses bedst muligt i omgivelserne, og derfor bør detailprojekteringen foregå i tæt samarbejde med den tilknyttede arkitekt. Alt efter sammenhæng med Rønde bys øvrige regnvandssystem kan det være relevant at gennemføre en hydraulisk beregning som en del af grundlaget for detailprojekteringen. Med udgangspunkt i vandmængderne, stedets topografi samt arkitektens projekt, vil detailprojekteringen fastlægge bassinets udformning ud fra gængse dimensionerings- Syddjurs Kommune: 2 Åben vand, Rønde

6 kriterier, som vil fastlægge skråningsanlæg, udbredelse af permanent vandspejl, maximal stuvningsniveau samt nødvendig afløbsmængde. Detailprojekteringen af de bygningstekniske konstruktioner til akvædukten, skal ske på baggrund af et arkitekt detailprojekt. Da projektet har høj kunstnerisk værdi og omfatter høje slanke konstruktioner i murværk, er det nødvendigt at dette sker i en tæt dialog parterne imellem. De påtænkte konstruktioner vil stille store krav til dimensionering og udførelse, og skal formodentligt forsynes med en række forstærkninger i form af indbygget stål eller en egentlig efterspænding, for at den nødvendige og tilstrækkelige lodrette last der sikrer murværkets sammenhæng og stabilitet er tilstede. Detailprojekteringen vil omfatte kompetencer inden for murværk og der skal være særlig fokus på implementeringen af løsninger der er praktisk gennemførlige med respekt for den kunstneriske værdi af projektet. Med udgangspunkt i arkitektens detailprojekt, vil der blive udarbejdet statiske beregninger og analyser i henhold til Eurocodes for henholdsvis fundament og tårn/akvædukt. Der leveres detailtegninger, fagbeskrivelse m.v. således at udførelsen kan prissættes i en fag/hovedentreprise. I forbindelse med udførelsen vil der i samarbejde med arkitekten, blive udført fagtilsyn på de ingeniørrelevante opgaver med fokus på de tiltag der skal sikre konstruktionens stabilitet. 5 DETAILPROJEKT VANDRENDE Detailprojektering af vandrenden er på baggrund af den tilknyttede arkitekts beskrivelser. Arkitektens beskrivelse bør blandt andet beskrive materialevalg (granit, beton mv.) og ønsker til vandrendes udtryk (vanddybde, vandkvalitet mv.) i forskellige situationer, da vandmængden i renden godt kan variere både hen over året, men måske også ifht. nedbørsmængde alt efter, hvordan vandrenden indtænkes i afvandingen af omgivelserne (pladser, veje mv.). Detailprojekteringen af vandrenden vil primært være en hydraulisk dimensionering af vandrendens tværsnit samt en dimensionering af vandrenden som belægning, hvor trafik mv. skal kunne passere vandrenden både ifht. bæreevne men også ifht. trafiksikkerhed. Eventuelle tilslutninger til vandrenden skal også detailprojekteres jf. ovenstående. Detailprojekteringen omfatter kompetencer ifht. hydraulisk dimensionering samt den anlægsmæssige dimensionering belægninger mv. Der skal være skærpet fokus på de mange overgange mellem vandrenden og akvædukt, tårne og belægninger. Syddjurs Kommune: 3 Åben vand, Rønde

7 Der skal eventuelt etableres mindre bassiner sammen med vandrenden, og disses placering bør skabe en sammenhæng mellem det ønskede arkitektoniske udtryk og et udbytte for afvandingen af områderne. Det er vigtigt i planlægning og projektering af bassiner og vandrende at være opmærksom på vandkvaliteten, da vandets indhold af næringsstoffer mv. vil have stor betydning for vandrende og bassiners æstetiske udtryk i det daglige. 6 DETAILPROJEKT AF TÅRN I BYPARK SAMT VANDLØB Detailprojekteringen af de bygningstekniske konstruktioner til tårnene, skal ligeledes ske på baggrund af et arkitekt detailprojekt. På samme måde som for akvædukten, har projektet en høj kunstnerisk værdi og omfatter høje slanke konstruktioner i murværk. Det er også her nødvendigt at projekteringen sker i en tæt dialog parterne imellem. De påtænkte konstruktioner er knapt så høje som konstruktionerne for akvædukten og har fordel af et bredere fodaftryk. Dog vil der stadigt stilles store krav til dimensionering og udførelse, og som akvædukten skal også tårnene formodentligt forsynes med en række forstærkninger i form af indbygget stål eller en egentlig efterspænding, for at den nødvendige og tilstrækkelige lodrette last der sikrer murværkets sammenhæng og stabilitet er tilstede. Detailprojekteringen vil omfatte kompetencer inden for murværk og der skal være særlig fokus på implementeringen af løsninger der er praktisk gennemførlige med respekt for den kunstneriske værdi af projektet. Med udgangspunkt i arkitektens detailprojekt, vil der blive udarbejdet statiske beregninger og analyser i henhold til Eurocodes for henholdsvis fundament og tårn/akvædukt. Detailtegninger, fagbeskrivelse m.v. således at udførelsen kan prissættes i en fag/hovedentreprise. I forbindelse med udførelsen vil der i samarbejde med arkitekten, blive udført fagtilsyn på de ingeniørrelevante opgaver med fokus på de tiltag der skal sikre konstruktionens stabilitet. Vandets transportrute gennem hele systemet, fra kildeudspring til udløb i Knudebro Bæk, skal bearbejdes så både vandmængde og vandkvalitet håndteres tilfredsstillende på de enkelte dellokaliteter i henhold til alle vejsituationer og årstider. Og her vil de ingeniørmæssige analyser og beregninger ske i tæt sammenhæng til de kunstneriske og æstetiske visioner som Åben vand projektet har. Der vil derfor blive udarbejdet en vandhåndteringsstrategi som sikre ovenstående. Syddjurs Kommune: 4 Åben vand, Rønde

8 I den forbindelse vil NIRAS gerne referer til vores seneste helhedsorienteret opgaver vi har løst for Syddjurs Kommune, hvor NIRAS har udarbejdet en vandstrategi for et nyt byområde i Hornslet (Terndrupvej), hvor håndtering af overfaldevand skal ske i et åbent rende og bassinsystem som både håndtere hverdagsregn, serviceniveau og er klimatilpasning. Ligeledes integreres regnvandet som et æstetisk og rekreativt element i området. Vandforvaltningsstrategien er udarbejdet i sammenhæng og synergi med Syddjurs Kommunes udarbejdelse af lokalplanen. 7 BEMANDING Til løsning af projektet og eventuelle supplerende ydelser har NIRAS sammensat et yderst erfarent og fokuseret projektteam, der dækker alle relevante fagfelter (Tabel 1 og bilag 4). Der er vedlagt mini-cv er for nedenstående personer (Bilag 4). Af CV erne fremgår ligeledes de NIRAS referencer som er vurderet relevante i forhold til den ønskede opgaveløsning. Såfremt komplet CV for de implicerede personer, eller uddybning af de listede opgavereferencer, ønskes af Syddjurs Kommune, kan disse eftersendes. Navn Carsten Fjorback Ansvarsområde og rolle i projektet Vandressource, vandløb og projektledelse Jens Bernhard Poulsen Konstruktionsprojektering Steffen Bloch Frandsen Vandrende og bassin Ulrik Steffen Hansen Veje Tabel 1 Bemanding på opgaven samt projektrolle Geofysikken forventes varetaget af underentreprenører, som NIRAS anvender ved adskillige bygge og konstruktionsprojekter. 8 ØKONOMISK GRUNDLAG FOR OPGAVENS LØSNING Herunder er angivet en overslagspris på det udbudte projekt, som krævet i udbudsmaterialet. Syddjurs Kommune har oplyst af det til projektet forventes tilknyttet en landskabsarkitekt som bliver ansvarlig for overordnet helhedsplan/skitseprojektering og tegningsmateriale. NIRAS forudsætter at dette materiale minimum er af normal forventelig standard fra tilsvarende projekter. Syddjurs Kommune: 5 Åben vand, Rønde

9 Opgaven tilbydes afregnet i henhold til nedenstående prisoverslag, med opdeling af konsulentydelser i timer og timerater (Tabel 2 og Tabel 3). Projektrolle / ansvar Projektleder Seniorrådgiver/specialist over 8 års erfaring Rådgiver 3-7 års erfaring Sekretær og teknisk tegner Tabel 2 projektmedarbejder og timepriser Timesats 850 DKK 850 DKK 750 DKK 500 DKK Forundersøgelser af tilgængelig vandressource ved akvæduktens startpunkt Overslagspris DKK Jf. afsnit 2 Geoteknisk undersøgelse af akvædukt og tårn i byparken Jf. afsnit 3 Detailprojektering af akvædukt med tilhørende bassin Jf. afsnit 4 Detailprojekt vandrende Jf. afsnit 5 Detailprojekt af tårn i bypark samt vandløb DKK DKK DKK DKK Jf. afsnit 6 Tabel 3 økonomisk overslag for delopgaverne i projektløsningen I alt DKK Udlæg til kørsel faktureres i henhold til statens takster. Udlæg til print sker i henhold til NIRAS gældende satser. 9 TIDSPLAN En detaljeret tidsplan udarbejdes i sammenhæng med projektets øvrige deltagere og bidragsydere. NIRAS er dog parat til at starte opgaven, med igangsættelse af forundersøgelsen af tilgængeligheden af vand, inden for den nærmeste fremtid i marts/april Syddjurs Kommune: 6 Åben vand, Rønde

10 10 STANDARDDOKUMENTER OG ERKLÆRINGER NIRAS har tegnet ansvarsforsikring for sit professionelle ansvar, se bilag 1. Tilbuddet er under forudsætning af, at ABR89 afsnit 6.2 i sin helhed finder anvendelse under kontrakten samt at NIRAS samlede ansvar er begrænset til maksimalt 3 gange honorarets størrelse uanset antallet af skader. NIRAS har ikke ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Erklæring for dette er vedlagt som bilag 2: 11 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Forsikringscertifikat Bilag 2: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige Bilag 3: Serviceattest Bilag 4: Mini CV er Syddjurs Kommune: 7 Åben vand, Rønde

11 BILAG 1 Gyldig ansvarsforsikring Syddjurs Kommune: 8 Åben vand, Rønde

12 BILAG 2 Erklæring om ingen gæld til det offentlige Syddjurs Kommune: 9 Åben vand, Rønde

13 BILAG 3 Serviceattest Syddjurs Kommune: 10 Åben vand, Rønde

14 Syddjurs Kommune: Åben vand, Rønde 11

15 Carsten Fjorback, Chefkonsulent Geolog - Cand. scient., 2000 Helhedsorienteret vandforvaltning med fokus på bæredygtig og klimarobuste vandforvaltningsstrategier i forbindelse med byudvikling og naturgenopretning. Projektledelse og rådgivning omkring fysiske, biologiske og kemiske forhold vedr. helhedsorienteret vandforvaltning, vandløb og ådale, restaurering og genopretning, samt integrering af vand og natur i byudvikling. Telefon: Carsten har meget stor erfaring som projektleder og rådgiver indenfor helhedsorienteret vandforvaltning i.f.b.m. både klimatilpasning, byudvikling og naturgenopretning med følgende ekspertområder: Helhedsorienteret vandforvaltning Klimatilpasning Vandløbsrestaurering og naturgenopretning Integration af vand og natur i byer Byudvikling, Helhedsplaner og Klimalokalplaner UDVALGTE REFERENCER, KLIMATILPASNING / HELHEDSORIENTERET VANDFORVALTNING Byudvikling og vandforvaltningsstrategi, Syddjurs Kommune, Projektleder Boligforeningen DjursBO A/S ønsker at udvikle et område i Horslet by med 78 boliger. Da der ikke kan gives udledningstilladelse til den nærliggende recipient som allerede er hydraulisk belastet, udarbejdes en vandforvaltningsstrategi som baseres på landskabsbaseret afvanding, hvor håndtering af alt overfaldevand som udgangspunkt nedsives lokalt hvor nedbøren falder. Ligeledes integreres regnvandet som et æstetisk og rekreativt element i området. Vandforvaltningsstrategien udarbejdes i sammenhæng og synergi med udarbejdelse af lokalplanen. Arbejdet bruges ligeledes som grundlag for efterfølgende optimering af procedure og arbejdsprocesser hvor håndtering af vand indgår i kommunens og forsyningens arbejde. Frederiksgade i Aarhus, det blå-grønne kulturstrøg, Projektleder På vegne af Aarhus Kommunes Klimasekretariat arbejdes med et hovedformål om at vende den negative tendens i Frederiksgade til et attraktivt og levende gadestrøg. Via innovativt OPI-samarbejde søges at skabe en ny identitet i gaden ved en transformation til det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus og derved danne en ny hovedåre i midtbyen fra Aarhus Å til Musikhuset. Projektet har et stærkt fokus på helhedsorienteret vandhåndtering i det åbne tætte byrum hvor det integreres som et værdiskabende element. Projektet forventes realiseret inden Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017, og derved være et fremvisningsvindue for helhedsorienteret byrumomdannelse. Se mere på

16 Bæredygtig Byudvikling - Helhedsplan for vandforvaltning, Tækker Group, Projektleder I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplan for byudviklingsprojekt (over indbyggere) er der udarbejdet en vandforvaltningsstrategi, der fokuser på bæredygtig og multifunktionelle løsninger hvor vand og natur integreres som et naturligt element i bymiljøet. Vandstrategien er baseret på landskabsbaseret afvanding. Der er udarbejdet baggrundsstudier og sårbarhedsanalyser for natur, vandløb, grundvand, som grundlag for en helhedsorienteret vandstrategi for området. I forbindelse med Kommuneplan og Lokalplan arbejdes videre med hvorledes strategien transformeres til konkrete virkemidler, i et samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Se mere på Klimatilpasningsplan, Varde Kommune, Projektleder Udarbejdelse af kommunens klimatilpasningsplan som tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen omfatter oversvømmelseskortlægning af trusler fra nedbør, havet, grundvand og vandløb, samt værdi- og risikokortlægning for de oversvømmelsestruende områder. Efterfølgende opstilles tiltag der kan imødekomme og håndtere de områder/lokaliteter som er i risiko for oversvømmelser. Byudvikling, vandhåndtering, veje og vand, Horsens Kommune, Projektleder I forbindelse med forestående byggemodning gennemføres en kortlægning af hydrologiske delopland og forventet arealdisponeringer, samt der laves nedsivningstest for at kunne lave vandbalancer for udvikling af lokalplanområdet, med prioritering af landskabsbaseret vandhåndtering af både dagligdagsregn samt skybrud. Der er ligeledes fokus på håndtering af vejvand, samt vejenes potentiale som korridor til transport af skybrud. Den tætte by og klimatilpasning, Aarhus Kommune Klimasekretariat, Projektleder Med udgangspunkt i Klimapartnerskaber blandt mange interessenter i Aarhus Kommune, er der nedsat en arbejdsgruppe med fokus på den tætte by og klimatilpasning. Opgaven består i at jeg skal iværksætte og drifte udvikling og projektfinansiering af konkrete projektområder i Aarhus, hvor der er fokus på udvikling af det tætte byrum i relation til klimatilpasning, hvor der ønskes at multifunktionelle løsninger der både vil bibringe en øget byrumskvalitet samt klimatilpasning. Holistisk byudvikling af Godsbanearealer i Aalborg, DSB Ejendomsudvikling, Projekt bidrag I forbindelse med byudviklingsprojekt af gamle godsbanearealer, arbejdes med vandhåndtering af regnvand ved LAR-løsninger, som implementeres i projektområdet, samt integration af projektområdet i byens nuværende afvandingsforvaltning. Ligeledes laves projektforslag for genåbning af rørlagt vandløb som integreres i byrummet som et rekreativt område, der samtidig har formål at kunne håndtere fremtidens klimaændringer med mere nedbør. Se mere på og Helhedsorienteret Vandplanlægning i Brønderslev, Projekt bidrag I forbindelse med intern temadag for Brønderslev Forsyningens bestyrelse blev der afholdt indlæg med fokus på mulige synergi mellem kommune og forsyningens udfordringer i forhold til vandforvaltning. Der blev fremlagt overordnet bud på muligheder for helhedsorienteret tilgang til forvaltning og håndtering af overfladevand i Brønderslev by. Efterfølgende er der startet et arbejde med at udnytte park- og naturområder til håndtering af regnvand i byen, hvilket nu sammenfattes i en helhedsplan for håndtering af overfaldevand i Hjørring by. Kvalitetssikring af håndtering af overfladevand ved nyt sygehus, Projekt bidrag I forbindelse med etableringen af, DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus har den udførende rådgivergruppe arbejdet med håndtering af overfladevand, specielt i relation til klimaudvikling og oversvømmelsesrisiko. For bygherre, Region Midt, er der lavet en kritisk gennemgang og vurdering af det fremlagte arbejde for strategi, beregningskoncepter, vurderinger/konklusioner for håndtering af overfladevand. Fokus har været på daglig håndtering af overfaldevand samt risiko for oversvømmelser i forbindelse med ekstremnedbør Forstandens fremtid, Projekt bidrag Horsens Kommune er udvalgt til at deltage i samarbejdet omkring Forstædernes Tænketank, der er etableret mellem Realdania og Naturstyrelsen. Intentionen med samarbejdet er at kvalificere debatten om og indsatsen for at gøre nye og eksisterende forstæder mere bæredygtige. Horsens Kommunes bidrag til samarbejdet er benævnt Forstadens Fremtid. NIRAS bidrag, på vegne af Horsens Kommune, er fokus på bæredygtig energiforsyning, - vandforvaltning og byplanlægning.

17 Jens Bernhard Poulsen, Konstruktionsingeniør Bygningsingeniør, husbygningslinien, Århus Teknikum Telefon: Jens Bernhard har mange års erfaring med projektering af bærende konstruktioner, projektledelse, opfølgning og tilsyn inden for bl.a.: Udvidelser og ombygninger af hospitaler Administrationsbygninger Boligbyggeri Restaurering og ombygning af kirker UDVALGTE REFERENCER MURVÆRKSPROJEKTERING Urbakken, bygning 5 Opgaven omfatter ombygning af bygning 5, inkl. gangbro og sengeelevator i tidligere plejehjem Urbakken. AAB Odder, 24 boliger, Østergade i Odder Opførelse af 24 familieboliger. Projektet består af 10 boligblokke i ét plan med 2 eller 3 boliger i hver blok. NIRAS' ydelser: Projektering af bærende konstruktioner og installationer, udbud og kontrahering samt fagtilsyn. Projektering, konstruktioner Institution, 20 boliger, Ågårdsarealet, Hornslet Opførelse af 20 plejeboliger med servicearealer, heraf 12 boliger for personer med autisme og 8 boliger for personer med erhvervet senhjerneskade. Projektering, konstruktioner Katedralskolen i Aarhus - Forbedring af indeklima Vurdering af termisk og atmosfærisk indeklima i undervisningsrum i forbindelse med renovering af undervisningslokaler i henhold til påbud fra Arbejdstilsynet. Hovedprojektering af indeklimaløsninger samt øvrige renoveringsarbejder. Styring af udbud i hovedentrepriser samt byggeledelse og fagtilsyn på pladsen. Projekterne gennemføres mens skolen er i drift. Alle bygninger er fredede. Projektet koordineres med arkitekt, bygherre, Arbejdstilsynet, Kulturarvsstyrelsen og Aarhus Kommune. Projektering, konstruktioner

18 Skødstrup, Lauritshøj - Boliger Opgaven omfatter opførelse af 44 boliger (etape I) i lavenergiklasse 1 med tilhørende anlæg på grunden. Det samlede etageareal er på ca m 2. Grundarealet udgør ca m 2. Der opføres 12 stk. 1-plansboliger i to forskellige størrelser, 8 stk. boliger i tre forskudte plan samt 24 boliger i to plan. Der anlægges 88 p-pladser svarende til 2 pr. bolig. Projektering, konstruktioner Sabro Vandværk, Tilsyn med byggeri Tilsyn mv. i forbindelse med opførelse af nyt vandværk i Sabro. Specialkonstruktioner Konstruktioner, opfølgning og tilsyn i forbindelse med en række ombygningssager med specialkonstruktioner. Renovering etc. af kirker Bærende konstruktioner, opfølgning og tilsyn: Fredenskirken, Viby Renovering af kirketårn Gellerup Kirke Tilbygning Fonnesbæk Kirke, Ikast - kirke med sognegård Grene Kirke, tårn - muret kirketårn med spirtag Hjerting kirke - kirke med sognegård og kapel Skelager Kirke, Århus - kirke med sognegård

19 CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Steffen Bloch Frandsen Dansk 1986 Diplomingeniør Projektingeniør Siden 2013 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER Klimatilpasning, fra plan til projekt. Erfaring fra flere konkrete projekter med lokal afledning af regnvand. Ekstremregns-sikring. Håndtering af ekstremregn ved identificering af konkrete problemer og løsninger Regnvandsbassiner. Projektering og udførelse. Tryksat kloakering i det åbne land. Primært erfaring med minipumpestationer, etablering af afskærende trykledninger samt svovlbrinteproblematikker. Hydrauliske beregninger i Mike Urban samt tilhørende datahåndtering. UDFØRT ARBEJDE NIRAS A/S 2013 Forlægning af Sejling Hedevej, SIlkeborg Skitseprojekt for forlægning af Sejling Hedevej i Silkeborg, indeholdende afvandingsplan baseret på nedsivning i grøfter og bassiner, samt analyse af skybrudsrisiko. Kunde: Silkeborg Kommune 2013 Regn- og spildevandshåndtering på Midtbyskolen, Aarhus Projektering af regnvandsanlæg ifbm. totalentreprise på Midtbyskolen i Aarhus centrum. Projekteringen består i kortlægning af eksisterende interne og eksterne afvandingsforhold samt projektering af nyt regn- og spildevandssystem heriblandt skybrudssikring til en 30 års hændelse på egen grund og udformning af tørt regnvandsbassin samt koordinering med landskabsarkitekt. Kunde: Aarhus Kommune Børn og unge 2013 Regnvandshåndtering på Vonsild Plejehjem, Kolding Projektering af regnbede til nedsivning af regnvand fra parkeringsplads, ifbm. totalentreprise på Vonsild Plejehjem i Kolding. Projekteringen består bl.a. i dimensionering af regnbede, håndtering af skybrud og koordinering med ekstern landskabsarkitekt. Kunde: Kolding Kommune SBF/

20 2013 Bredballe Etape 2, afskæring af regnvand fra private ejendomme Borgerinddragelsesprojekt, hvor borgerne skal vælge mellem traditionel kloakseparering eller at håndtere deres regnvand på egen grund. Projektet består primært i borgermøde samt besøg hos de enkelte lodsejere, i samarbejde med entreprenør og forsyningsselskab. Kunde: Vejle Spildevand 2013 Screening for LAR-potentiale ifbm. separering af Strandvejsområdet, Hellerup Skitseprojektering af LAR-elementer i Strandsvejsområdet i Hellerup til tilbageholdelse og/eller nedsivning af regnvand, samt økonomiske og hydrauliske analyser på effekten af disse anlæg i det samlede projekt. Kunde: Nordvand 2013 Klimatilpasning og klimasikring af Tåsinge Plads Udarbejdelse af strategi og skitseprojektering af klimatilpasning- og klimasikrings-anlæg på Tåsinge Plads og Tåsingegade på Østerbro, i forbindelse med projektet Københavns første klimakvarter. Kunde: HOFOR 2013 Regnvandsbassiner i Hammel Dimensionering og projektering af 3 koblede regnvandsbassiner i Hammel, Favrskov. Desuden udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenørtilbud. Kunde: Favrskov Spildevand 2013 Vandforvaltningsstrategi for byggemodning ved Bygholm Sø, Horsens Kommune Udførelse af nedsivningstest, og udarbejdelse af overordnet vandforvaltningsstrategi, baseret på nedsivning og forsinkelse, for en byggemodning i Horsens Kommune Kunde: Horsens Kommune 2013 Vandforvaltningsstrategi for byggemodning i Drastrup, Randers Kommune Udarbejdelse af vandforvaltningsstrategi for nyt boligområde i Drastrup, hvor regnvandet skal afledes på overfladen og nedsives i centrale nedsivningsbassiner. Kunde: Randers Kommune og Forsyning 2013 Vandforvaltningsstrategi for byggemodning i Hornslet, Syddjurs Kommune Udarbejdelse af vandforvaltningsstrategi for et nyt boligområde beliggende i Hornslet. Vandet skal håndteres på overfladen og nedsives i nedsivningsbassin. Kunde: Syddjurs Kommune og Djursbo SBF/

21 2013 Intelligent brug af regnvand - Middelfart og Allerød Projektmedarbejder på løsningsscenarier og overvejelser vedr. samfundsøkonomiske beregninger på forskellige løsningsmuligheder. Med i Have-teamet hvor de konkrete løsninger findes sammen med den enkelte haveejer. Kunde: Haveselskabet 2013 Regnvandsbassiner i Slugten i Hammel Projektering og udbud af regnvandsbassiner i Slugten i Hammel. Kunde: Favrskov Forsyning 2013 Klimatilpasningsplan for Guldborgsund Kommune Projektmedarbejder på opstilling af Mike Urban model til udarbejdelse af oversvømmelseskort. Kunde: Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Forsyning Orbicon Afløbsingeniør Klimatilpasning af Kongebrokvarteret Skitseprojektering af tiltag til håndtering af regnvand som følge af klimatilpasningen i et fælleskloakeret opland i Middelfart by, samt efterfølgende hydrauliske beregninger. Tværfagligt samarbejde i kommunen/forsyningen samt samarbejde med uddannelsesinstitutioner mm. Kunde: Middelfart Spildevand Lokal håndtering af regnvand i Bredballe, Vejle Skitsering og detailprojektering af regnbede i vejen, kaldet kantstensbede. Efterfølgende tilsyn på udførelsen samt koordination og udførelse af diverse nedsivningstest med bl.a. brandhaner, brandbiler og palletanke. Kunde: Vejle Spildevand SBF/

22 Ulrich Steffen Hansen, Projektleder Diplomingeniør, 2001 Projektleder og vejingeniør med mere end 13 års erfaring indenfor vejprojektering. 7 års erfaring med projektledelse på en lang rækker små og store anlægsopgaver i NIRAS. Telefon: Ulrich har stor projekteringserfaring ved gade- og pladsrenovering, vejgeometri, vejkonstruktion, vejafvanding, vejbygning og byggemodning samt, trafikomlægninger og trafikafviklingsplaner. Erfaring med udbud af anlægsarbejder herunder udarbejdelse af udbudsmaterialer og kontrahering, Byggeleder og tilsynsførende med erfaring indenfor økonomistyring, lodsejerkontakt, byggeregnskab, opfølgning på bygherrebudget, AB92 og kvalitetskontrol. Kurser: Akademi uddannelse i projektledelse Styring af projektøkonomi Juridisk grundkursus i tilbud og aftaler Bentley In Roads XM edition Internt projektlederkursus Vejen som arbejdsplads Sikkerhedskoordinator UDVALGTE REFERENCER, LAR byggemodning Gødvad Enge i Silkeborg, LAR konsulent Projektering af byggemodning med afvanding efter principperne ved LAR. Byggemodningen består af 890 m stamvej med grøfter, 1050 m boligveje med afvandings render og trug og 800 m stier med trug. Klient: Silkeborg Kommune Cykelsti langs Freltoftevej, Projektleder Projektledelse, projektering og tilsyn for etablering af 1 km ny dobbeltrettet cykelsti langs Freltoftevej mellem Fremtofte og Nr. Lyndelse, hvor afvandingen er udført efter principperne ved LAR. Klient: Faaborg-Midtfyn Kommune. LAR for byggemodning Bygholm sø i Horsens, LAR konsulent Konsulent ifm. vejafvanding efter principperne ved LAR for forestående byggemodning. Klient: Horsens Kommune

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Stephen Willacy E-mail: stw@aarhus.dk Telefon: 89402600/60157941

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12 Hvordan får vi optimeret samspil

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser hvad stiller vi op?

Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser hvad stiller vi op? Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser hvad stiller vi op? Katalog over løsningsmuligheder præsenteret ved eksempler. Henrik Lynghus lyn@niras.dk 1 skybrud Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

3D projektering giver overblik EVA møde d. 26/9 2013 Hotel Nyborg Strand Af: Uffe Gangelhof, Grontmij

3D projektering giver overblik EVA møde d. 26/9 2013 Hotel Nyborg Strand Af: Uffe Gangelhof, Grontmij 1 Copyright 2013 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 3D projektering giver overblik EVA møde d. 26/9 2013 Hotel Nyborg Strand Af: Uffe Gangelhof, Grontmij Agenda 2 Lidt om Grontmij Udvikling mod 3D 3D projektering

Læs mere

NOTAT. Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022

NOTAT. Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022 NOTAT Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022 Projektleder Gitte Hansen Sagsbehandler Søren Gabriel og Niels Lützen Revisionsnr. 13. marts 2013 Godkendt af Gitte Hansen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09)

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) 12 anbefalinger fra projektet 1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning Der er kommet en klarere rollefordeling mellem kommuner og forsyninger,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Badevand Service til borgere og erhvervslivet Sundhed og sikkerhed

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0 Til: Realdania/Styregruppen BY, KULTUR OG ERHVERV Dato:2.12.2014 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: agi@balk.dk Kontakt: Annegitte Hjort Sagsnr: 2013-20167 Dok.nr: 2013-152132 Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt

Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt Rebild Kommune Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt TILBUD PÅ TILVEJEBRINGELSE AF GRUNDLAG FOR ANSØGNING OM MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER I SØRUP SAMT POTENTIALEANALYSE OG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere