Afslutningsrapport juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningsrapport juni 2012"

Transkript

1 Afslutningsrapport juni 2012

2 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen Juncher Jensen, Christian Schack Date: Approved by: Christian Schack C Final PSS/JJJ/CRS INO CRS B Second Revision PSS/JJJ/CRS INO CRS A Original PSS/JJJ/CRS INO CRS Revision Description By Checked Approved Date Keywords: Classification: Open Internal Confidential

3 i INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Introduktion Resume og konklusioner Rammevilkår Fremtidens udfordringer for industrien Uddannelse og rollen som fyrtårn Generelt Specielle projekter Green Ship of the Future Projekter Generelt Vessel performance control Fault detection for onboard systems Dynamic stability Fuel saving devices Applied CFD Resistance in waves Swirl in 2-stroke diesel engines Propeller cavitation with CFD Unconventional prime movers and WHR systems Roll damping Propulsive performance in a seaway Second generation onboard system Understanding the Physics of Trim Fuel Saving Devices Continued Leverance af simulator til DTU MEK Videnspredning, markedsføring og networking Generelt Spredning af højt uddannet og specialiseret arbejdskraft Præsentationer Publikationer Brochurer Website Konferencen i Skibsteknisk Selskab efterår DSE-messer Deltagelse og medfinansiering fra erhvervet Udtalelser fra Advisory Board Konklusion DCMT og fremtiden PSS/CRS

4 1 1. Introduktion I 2005 indgik DTU Mekanik og FORCE Technology en aftale om etablering af Dansk Center for Maritim Teknologi (DCMT). DCMT har i perioden været finansieret af dels Den Maritime Fond med 25 mio kr over fem år, dels af de deltagende private virksomheder. Formålet med DCMT er at øge sammenhængskraften i det danske maritime cluster gennem et øget fokus på forskning, udvikling og innovation. Yderligere er det DCMT s formål at øge interessen for og tiltrække studerende til det maritime område og derved sikre et kontinuert flow af kompetente og innovative ingeniører til Det Blå Danmark. Figur 1 Illustration af FORCE Techonology s og DTU s komplementære indsatsområder. Med henblik på at etablere nære bånd til det danske maritime cluster blev der til DCMT knyttet et Advisory Board. Dette består for nuværende (juli 2012) af: Carsten Melchiors, Administrator, Danish Maritime Foundation Søren Kirkebæk Madsen, Odense Steel Shipyard Ivan Seistrup, Maersk Line Claus Kruse, DFDS A/S Klaus Sørensen, The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization Kurt Rye Damkjær, Clipper Group Mogens Schrøder Bech, Danish Maritime Authority Michael Højsholm Schmidt, Schmidt Maritime (tidligere ansat hos Grontmij (tidligere Carl Bro) Søren Westergaard, DS Norden A/S Thomas Knudsen, MAN Diesel Gennem hele projektet har der været en tæt dialog med Advisory Board-medlemmer omkring udvælgelse af nye projekter og dialog omkring igangværende projekter. De faglige mål, DCMT satte sig i forbindelse med bevillingen fra Den Danske Maritime Fond, er sammenholdt i skematisk form med de pt indfriede mål i afsnit 10.

5 2 2. Resume og konklusioner I 2005 da DCMT-projektet blev igangsat, var situationen for den danske maritime branche, at branchen var overgået til at være domineret af rederier og leverandører og underleverandører til skibe, mens den egentlige skibsbygning var rykket til østen. På det skibstekniske område var og er branchen udfordret ved, at der bliver uddannet relativt få kandidater og forsket relativt lidt i branchen i forhold til dens størrelse, mens der på netop disse områder satses kraftigt i østen blandt andet i takt med den øgede skibsbygning. For at imødegå dette og bidrage til at vende denne udvikling har Den Danske Maritime Fond støttet DCMT-projektet, hvor DTU MEK og FORCE Technology i tæt samarbejde med industrien har skullet støtte forskningen og udviklingen inden for det skibstekniske. Samtidig har projektet skullet fungere som et fyrtårn for den tekniske maritime uddannelse for derigennem at tiltrække studerende. Projektet er nu afsluttet. Der er gennemført 15 projekter, uddannet 4 PhD er med endnu 2 på vej og gennem ført 2 Post Docs. Der er desuden givet 20 præsentationer og udgivet 36 publikationer. Flere af de udviklede metoder udgør i dag kernen i produkter og services markedsført blandt andet af FORCE Technology. Den danske maritime branche har taget godt imod de nye services og de nye produkter. I forhold til synlighed har projektet leveret en website, 2 brochurer (endnu en er på vej), deltaget i uddannelsesmesser og står i december måned i år for et DCMT-arrangement i IDA/Skibsteknisk Selskabs regi. På baggrund af dette og på baggrund af de løbende positive tilbagemeldinger fra branchen finder styregruppen således, at projektet har været en succes.

6 3 3. Rammevilkår Da DCMT-projektet i 2005 blev initieret, havde situationen for den danske maritime sektor ændret sig dramatisk over de foregående 10 år. Danmark var i den periode gået fra at være en skibsbygningsnation til i stedet at operere en af verdens største handelsflåder. Danmark havde og har fortsat fastholdt et stort antal (under)leverandører til den maritime branche, der udvikler og afsætter deres produkter til værfter og redere world-wide. Figur 2 Skibsbygningsordrer fordelt på værfter i forskellige nationer (ref. Rogers, 2008) 15 By Owner By Operator 10 % 5 0 Japan Germany Greece China Bermuda South Korea USA Denmark Norway U.K. Figur 3 Verdens handelsflåde (ref. Danmarks Rederiforening, 2011) I takt med de ændrede rammevilkår har DCMT sat fokus på udstyr, drift og operation. Derudover har miljødebatten for alvor accelereret indsatsen omkring grøn teknologi og innovation.

7 4 4. Fremtidens udfordringer for industrien Alle i og omkring det blå Danmark erkender behovet for et højt og godt uddannelsesniveau inden for det maritime erhverv. Herunder også behovet for fortsat forskning og udvikling. Senest har Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn lanceret igangsættelsen af en ny strategi for dansk skibsfart, hvor fokus vil være på vækst og arbejdspladser. Der er således fortsat tro på søfarten som en af landets vigtigste brancher og en af de brancher, der kan have gode udsigter. De asiatiske universiteter satser hårdt på uddannelse, innovation og kompetencer. Dansk, og for den sags skyld europæisk, konkurrenceevne afhænger af en konstant indsats omkring viden, tværdisciplinære kompetencer og kreativitet. Det er således afgørende for Danmark som en af verdens mest betydende søfartsnationer at fastholde et stærkt nationalt cluster med fokus på teknologisk forskning og udvikling samt uddannelse af ingeniører til det maritime erhverv. Som det ses af det øjeblikkelige store fokus på brændstofforbrug og emissioner, kommer et meget væsentligt bidrag til Det Blå Danmarks konkurrenceevne fra innovative løsninger på komplekse tekniske problemer. DCMT har gennem et varigt og tillidsfuldt samarbejde mellem industrien, GTS og universitetsmiljøerne bidraget positivt til forskningen, udviklingen og uddannelsen i den maritime branche.

8 5 5. Uddannelse og rollen som fyrtårn 5.1 Generelt Et af målene med DCMT som teknologisk fyrtårn har været at øge kendskabet til og skabe fokus på det maritime fagområde, der udgør en central, tværfaglig disciplin, som giver den ingeniørmæssige baggrund for fremstilling og drift af store maritime konstruktioner. Herudover lægger DCMT vægt på at inddrage andre teknologiske fagområder såsom motorteknologi og styringsteknologi, der kan bidrage til innovative måder at opnå effektive daglige operationer, effektive løsninger til opnåelse af øget sikkerhed, formindskede miljøbelastninger, teknisk ekspertise i forbindelse med udformning af nye internationale regler osv Bachelors Diplom Masters Total Figur 4 Udviklingen i antal DTU dimittender fordelt på bachelors, diplom og masters. Antallet af dimittender fra DTU med et maritimt afgangsprojekt er faldet, hvis man ser over perioden , mens billedet er mere uklart, hvis hele perioden betragtes. Antal afgangsprojekter er dog langtfra et korrekt mål for hvor mange ingeniører, der forlader DTU med en god maritim baggrund. Et entydigt mål herfor findes ikke, da der ikke er nogen egentlige maritime uddannelser på DTU. Ser man på de enkelte maritime kurser, så har der i nogle været et højere optag af studerende og i andre et lavere optag gennem DCMT-perioden; men fluktuationerne år for år er store. Tallene for beståede studerende i de maritime kurser i 2011 er vist i Tabel 1 (kurserne med dansk titel er diplom-/bachelor-kurser, og kurserne med engelsk titel er civil, dvs kandidatkurser): Kursustitel Antal Skibsprojektering 14 Grundlæggende skibs- og offshore teknik 1 36 Grundlæggende skibs- og offshore teknik 2 14 Skiver, plader og skaller 38 Fluid mekanik 102 Simulering af termiske energisystemer 18 Grøn skibsfart starter først 2013 Bæredygtighed i ingeniørløsninger 14 Marine Structures 1 94 Marine Structures 2 19

9 6 Structural Assessment of Ships ikke afviklet i 2011 Advanced Fluid Mechanics 61 Ship Propulsion and Manoeuvering 5 Wave loads on Ships and Offshore Structures 5 Ship Operations 2 Tabel 1: Kurser og antal studerende, 2011 Samlet er det vores kvalitative opfattelse, at der i perioden har været en stabil interesse for det maritime fagområde blandt danske studerende; men en markant forøgelse blandt udenlandske studerende. Det sidste afspejles klart af vores mange udenlandske PhD-studerende (delvis) finansieret af DCMT. En væsentlig grund til den manglende forventede forøgelse af maritime ingeniører kan ligge i, at de tekniske udfordringer i den danske maritime industri i denne periode ikke har været særligt synlige for de studerende hverken i medier eller på DTU. Andre industrier, f.eks. vindmølleindustrien, har været langt mere synlige og proaktive, og det flytter naturligt de studerende derhen. I den forbindelse skal man erindre, at de studerende har frit valg af uddannelse, selv efter at de er kommet på DTU, og at de selvfølgelig går efter, hvad de synes er interessant at arbejde med efter studiet. Samtidig optages der et fast antal nye studerende hvert år, så de enkelte fagdiscipliner slås om det samme faste antal studerende. I DCMT-perioden er der gjort en del for at tiltrække flere studerende til fagområdet. Ud over information om den bagvedliggende forskning har DCMT også bidraget til at sende de studerende på sejlpraktik og til at deltage i relevante danske konferencer og seminarer. Vi kan dog nu se, at der skal en mere koordineret indsats fra DTU og den maritime industri til for at få en markant forøgelse af kandidater med maritim baggrund og interesse. Derfor var det meget positivt, at Den Danske Maritime Fond bevilgede lønmidler til PhD-studerende Ingrid Marie Vincent Andersen, så hun kunne tage orlov i et halvt år for at arbejde på dette komplekse problem. Udgangspunktet for hendes arbejde har været ATV-rapport Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse, som har påpeget, at de nyuddannede maritime ingeniører bør have både en specialviden om maritime konstruktioners virkemåde og en mere bred viden omfattende logistik, management, økonomi, bæredygtighed mm. Dermed bliver anbefalede studieforløb absolut nødvendige, for at de studerende kan vælge de rette fagkombinationer på tværs af institutter på DTU. Dette arbejde er nu næsten færdiggjort, og nedenfor er givet et kort resume heraf. Når arbejdet afsluttes 1. august 2012, vil der blive fremsendt en fyldestgørende rapport over de tiltag, som vi forventer vil give en positivt afsmittende effekt på antallet af dimittender fra DTU med maritim baggrund og interesse. Det primære arbejde under Ingrid Maries orlov har bestået i at definere anbefalede studieforløb på bachelor-, kandidat- og diplomniveau, der afspejler erhvervets behov for en T-formet kompetenceprofil hos den nyuddannede ingeniør. Da mange af kurserne på DTU hænger sammen i kæder af forudsætningskurser, har det været nødvendigt at identificere de kandidatkurser, som har en vis maritim relevans, for eksempel livscyklusanalyse, logistik eller risikomanagement, og så sikre at de studerende på bachelorniveau rettidigt tager de rigtige forudsætningskurser. Konkret er resultatet tre nye studieforløb fra semesterstart 2012: Bachelorforløbet er bygget om rammerne for bachelorretningen Produktion og Konstruktion og indeholder alle de grundlæggende kurser for en ingeniør såsom matematik, fysik, styrkelære, materialelære, fluid mekanik, projektkurser og de tre grundlæggende skibskurser, Grundlæggende Skibs- og Offshoreteknik 1 & 2 og Skibsprojektering. Ud over bachelorkurser hos DTU Mekanik er tilføjet to bachelorkurser hos DTU Transport, som giver forudsætninger for at tage kurser inden for maritim logistik på kandidatniveau på DTU Transport. Desuden er tilføjet et kursus i grundlæggende livscyklusanalyse og bæredygtighed, der giver forudsætninger for at

10 7 tage DTU Managements kandidatkurser inden for livscyklusanalyse. Endelig er tilføjet et bachelorkursus inden for simulering af (skibs)maskineri til studieplanen på bachelorniveau. For at den nye studieplan kan hænge sammen, har det været nødvendigt at flytte Grundlæggende Skibs- og Offshoreteknik 1 til efterårssemesteret og Grundlæggende Skibs- og Offshoreteknik 2 til tre-ugersperioden i januar, hvilket de studerende har udtrykt stor tilfredshed med. På kandidatniveau er forløbet bygget op omkring kandidatuddannelsen Engineering Design and Applied Mechanics, og der er kommet maritimt fokus på indholdet af flere kurser. Det de-facto obligatoriske kursus (TEMO-kurset) hos DTU Management vil således i år have en case fra A.P. Møller-Mærsk. På længere sigt arbejdes der på at etablere et opfølgende kursus til på DTU Mekanik, for at de studerende kan anvende den generiske teori fra på maritime udfordringer. Et andet de-facto obligatorisk kursus er kurset Risk Management, hvor de studerende kan vælge mellem to maritime cases. I DTU Managements kandidatkursus Life Cycle Assessment of Products and Systems bliver det muligt at vælge et maritimt system som projektemne. En væsentlig ændring på kandidatniveau er, at de to maritime DTU Mekanik kurser Ship Operations og Wave Loads on Ships and Offshore Structures formelt er blevet omkategoriseret fra at være valgfri kurser til at være en del af den teknologiske specialisering, hvilket frigør 10 ECTS til valgfri kandidatkurser, som den studerende så kan vælge at tage på DTU Management eller DTU Transport. På diplomretningen har intentionen været at sætte mere fokus på økonomi og miljø. Dette er gjort ved at gøre kurset Teknisk Økonomi obligatorisk på den maritime specialisering og ved at oprette det nye kursus Grøn Skibsfart fra juni De anbefalede, veldefinerede studieforløb er helt centrale for at øge synligheden over for både studerende og industrien. Udover studieforløbene arbejdes der også på at gøre medsejlads/sejlpraktik i en kortere periode (1-3 uger) til en formel del af ingeniøruddannelsen på bachelorniveau. Det forventes, at muligheden for at komme ud at sejle vil virke tiltrækkende på de potentielle studerende. Slutteligt arbejdes der på muligheden af at gøre brug af tidssvarende software i de maritime kurser i form af skibsdesignsoftwaren NAPA. Denne software anvendes udbredt i industrien og vil på dét punkt bringe DTU og industrien tættere sammen. Et andet tiltag for at øge interessen blandt de studerende for det maritime fagområde er at tilbyde de studerende studiejob. Det har stor interesse blandt de studerende, som man bl.a. kunne se af den nyligt afholdte TechEvent, hvor 90 studerende fra DTU deltog for at høre om mulighederne i den maritime industri. En interessant ide er her foreslået af Magnus Gary fra FORCE Technology, som går ud på en egentlig jobrotation mellem tre maritime virksomheder over en 3-årig periode. I rotationsordningen vil den studerende være på studielønnet ophold et år i hver af de tre virksomheder. Således vil den studerende bruge sine faglige kompetencer til at løse problemstillinger for den enkelte virksomhed. Dette giver den studerende erfaring fra tre forskellige maritime virksomheder, netværk fra de tre virksomheder og ikke mindst et rigtig godt indblik i den maritime verden. Hvis den studerende i studiejobrotationen finder sig til rette med de udfordringer, den maritime verden tilbyder, kan det forventes, at den studerende vil følge maritime fag på DTU og følgelig vælge en maritim karrierevej. For nærværende er et sådant samarbejde aftalt mellem Maersk Maritime Technology, OSK ShipTech og FORCE Technology. Endvidere er der aftalt samarbejde mellem MAN Diesel, FORCE

11 8 Technology og et rederi (det endnu ikke afgjort hvilket). Yderligere har virksomheder inden for offshore-segmentet vist interesse for at deltage i ordningen. Bo Cerup Simonsen (Vice Præsident A.P. Møller Mærsk A/S ) udtaler: Fra industriens side er der generelt en anerkendelse af, at konkurrenceevnen kan styrkes - og vækst dermed genereres - gennem nye avancerede tekniske løsninger. Der er ingen tvivl om, at DTU har leveret mange nøglepersoner til industrien tidligere og ligeledes vil kunne gøre det fremover med forskningsbaseret uddannelse, en tæt dialog med industrien og en relateret konstant udvikling af kursusindhold og studieplaner, sådan som DTU nu senest har udarbejdet. Anders Ørgård Hansen (Adm. direktør OSK ShipTech A/S) udtaler: Hos OSK er samarbejdet imellem uddannelsesinstitutioner og virksomheden altafgørende for virksomhedens udviklingsmuligheder. I takt med vores vækst har vi igennem de seneste år ansat en del nyuddannede og kvaliteten af vores nyansatte er meget høj. Specielt værdsætter vi tværfaglighed og evnen til hurtigt at sætte sig ind i nyt stof. Netop disse temaer har også været nøgleord fra vores side i arbejdet med at støtte den fortsatte udvikling af Skibsingeniøruddannelsen. I dette felt er samarbejdet på tværs af industrien vigtig. DCMT har ved at koordinere projekter på tværs også bidraget til denne udvikling. Preben Terndrup Pedersen (Professor DTU) udtaler: Set fra DTU Mekaniks side har dette samarbejde været eksemplarisk. Forskningsprogrammet har ført til en række vigtige forskningsresultater, der nu bliver overført til praktisk anvendelse til gavn for den maritime industri. Desuden har det øgede fokus samtidig bidraget til uddannelse af et øget antal dygtige PhD er samt civil- og akademiingeniører, som har fået arbejde i den maritime industri. 5.2 Specielle projekter Green Ship of the Future DCMT var inkubator for opstarten af Green Ship of the Future (GSF), og efter aftale med Den Danske Maritime Fond blev der brugt midler til opstarten af GSF. GSF opnåede derefter selvstændig støtte fra Den Danske Maritime Fond i den første periode op til COP15 og har siden arbejdet uafhængigt af DCMT. Fra starten hvor MAN Diesel, A.P. Moeller-Maersk, Aaalborg Industries (I dag Alfa Laval), Odense Lindø Skibsværft sammen med Søfartsstyelsen startede samarbejdet op, har det udviklet sig til at tælle næsten 40 medlemmer og er i dag selvfinansierende på den daglige drift og markedsføring af netværket. Kerneaktiviteten for GSF er demonstration og implementering af teknologi til reduktion af emissioner fra skibe. GSF danner ligeledes rammerne for et styrket teknologisk samarbejde mellem virksomheder i den danske maritime branche. Fokus er i dag både på nybygninger og på retrofit-løsninger til den store flåde af eksisterende skibe.

12 9 I skrivende stund tæller GSF 22 projekter og 3 større studier (yderligere et er startet op i foråret 2012). De nuværende GSF-partnere er for de flestes vedkommende aktører i den danske maritime industri. For mere information, se venligst GSF afholder 3-4 netværksmøder årligt for partnerne, hvor der præsenteres nye teknologier, og ligeledes præsenterer de enkelte projekter deres fremdrift og resultater. GSF deltager løbende på udstillinger og konferencer i ind- og udland blandt flere BIMCO, Danmarks Rederiforening, Skibsteknisk Selskab, Green Ship Technology Conference, SMM i Hamburg, Nor Shipping i Lillestrøm o.l GSF har således opnået en væsentlig platform og har høstet stor anerkendelse i både ind- og udland for det arbejde, der udføres.

13 10 6. Projekter 6.1 Generelt DCMT s portefølje har spændt over projekter, der er erhvervsrettede, applikationsorienterede og som spinder årlige resultater af sig i form af systemer, komponenter, metoder m.m. fx til brug ombord samt en understøttende udvikling af basisviden til brug for applikationer. Fokusområderne for DCMT har været: Sikkerhed Miljø Effektivitet Siden starten af DCMT har specielt miljø og emissioner fået større fokus, og det må forventes, at denne trend fortsætter fremover.

14 Vessel performance control I dette projekt er der dels udviklet en fremdrivningsmodel (Propulsion Model), dels nye avancerede værktøjer til analyse af operationelle data. Fremdrivningsmodellen er udviklet af FORCE Technology og er efterfølgende blevet implementeret af FORCE Technology i SeaTrend, som er et system til performance-monitorering. Sideløbende har Benjamin Pjedsted Pedersen i sit PhD-projekt arbejdet med at undersøge mulighederne for brug af neurale netværk til at analysere operationelle data Fremdrivningsmodel Fremdrivningsmodellen indeholder generiske og empiriske metoder til bestemmelse af den nødvendige effekt til fremdrivning af et skib som funktion af hastighed, dybgang og vejrforhold. Modellen er efterfølgende blevet anvendt af FORCE Technology i deres udvikling af både SeaTrend og SeaPlanner. SeaTrend er et kommercielt program til performance-monitorering. I forbindelse med udvikling af fremdrivningsmodellen i SeaTrend har Clipper testet systemet ombord på flere af deres skibe. SeaTrend er nu et kommercielt produkt og anvendes af flere redere. SeaTrend har i løbet af DCMT perioden udviklet sig til at være et omkostningseffektivt værktøj for både danske og udenlandske redere til optimering af dokningsintervaller. Således er der pt godt 100 skibe, der benytter og betaler for servicen, heraf 83 fra danske redere. SeaPlanner er et ruteoptimeringsprogram udviklet i samarbejde mellem DMI og FORCE Technology. Baseret på erfaringerne med udviklingen af fremdrivningsmodellen i SeaTrend har DMI og FORCE Technology sammen udviklet SeaPlanner. SeaPlanner reducerer olieforbruget på ruter ved at optimere fart og kurs i forhold til de givne vejrprognoser og dybdeforhold. SeaPlanner er pt installeret på 32 skibe, heraf 22 danske. Forventningerne til produktet rækker langt videre. Branchen har i løbet af DCMT-projektperioden fået øjnene op for de mulige gevinster ved effektiv overvågning af skibenes performance. Performance evaluering er nu særdeles udbredt inden for skibstransport. Teknikkerne, der benyttes til performance overvågning, er fortsat unge, og det forudses, at modellerne de kommende år vil videreudvikles markant. Konkret har projektet således ført til, at FORCE Technology nu tilbyder særdeles billig performance overvågning, som det blå Danmark har taget godt imod med for øjeblikket 83 installationer på danske skibe. Projektet findes beskrevet på under titlen Performance monitoring II Performance-monitorering med neurale netværk For at øge nøjagtigheden af værktøjer til performance-monitorering har Benjamin Pjedsted Pedersen arbejdet med at undersøge mulighederne for brug af neurale netværk til performance evaluering. I modsætning til fremdrivningsmodellen, som er udviklet under pkt. 0, er det ikke nødvendigt at opstille en matematisk/fysisk fremdrivningsmodel for skibet. Med neurale netværk trænes en model til at finde sammenhænge i et repræsentativt udvalg af data fra et datasæt.

15 12 Baseret på resultatet af denne træning bestemmes multi-dimensionelle sammenhænge i dataene. De således fundne multi-dimensionelle sammenhænge benyttes efterfølgende til at beskrive, hvorledes skibene burde kunne performe, hvilket videre benyttes i evalueringen af skibenes performance. I forbindelse med projektet har Benjamin opsamlet data på en 100,000 DWT tanker fra TORM, som blev udstyret med sensorer og kontinuerlig dataopsamling. Baseret på databehandlingen af disse data har Benjamin efterfølgende vist, at det med neurale netværk er muligt, på basis af operationelle data fra et skib, at estimere fremdrivningseffekten langt mere præcist end med traditionelle empiriske modeller som f.eks. Holtrop-Mennen og Guldhammer-Harvald. Derudover har Benjamin vist, at hvis de visuelle observationer af vind og bølger fra skibet erstattes med hindcast-data fra meteorologiske institutter, kan nøjagtigheden forbedres yderligere. Det forventes, at projektet vil bidrage med metoder til at øge nøjagtigheden af modeller for performance-monitorering, hvilket vil være til fordel og anvendelse for specielt danske virksomheder, herunder f.eks. A.P. Møller Mærsk A/S og FORCE Technology, som arbejder med performance-monitorering. Maersk Maritime Technology har vist interesse for projektet, og den udviklede metode er blevet anvendt på et større datasæt dækkende en længere periode af performancedata fra et containerskib. Formålet med denne undersøgelse var at bestemme sammenhængen mellem farttab og bølgehøjder. Projektet har ført til følgende publikationer: WMTC 2009 (Mumbai) paper/presentation: "Modeling of Ship Propulsion Performance" Benjamin P. Pedersen, Jan Larsen COMPIT 2009 (Budapest) paper/presentation: "Prediction of Full-Scale Propulsion Power using Artificial Neural Networks" Benjamin P. Pedersen, Jan Larsen og er præsenteret i følgende sammenhænge: SIMAC/Skibsteknisk Selskab 2007 MEK, SKK 2007 Skibsteknisk Selskab 2009 Præsentation af Skibsingeniør uddannelsen på Foreningen til Søfartens Fremmes Oslotur: 2007, 2008 og 2009 Gæsteforelæsning om modelforsøg og mekanik i praksis på kurset "41532 Mekanik" på DTU, 2008, Fault detection for onboard systems I dette PhD-projekt har Zoran Lajic arbejdet med modeller for fejlidentifikation af sensorbaserede ombordsystemer. Formålet med projektet er at udvikle modeller til at identificere eventuelle fejl på sensorsignaler samt efterfølgende estimere fejlens størrelse. Projektet tager udgangspunkt i SeaSense-systemet, som tidligere er udviklet i samarbejde mellem A.P. Møller Mærsk A/S, DTU Mekanik, FORCE Technology og Søværnet. I projektet har Zoran således udviklet en model til SeaSense, som kontinuerligt vurderer pålideligheden og nøjagtigheden af sensorsignaler fra SeaSense-sensorerne. Baseret på krydskoblinger mellem sensorsignalerne vurderes nøjagtigheden, og i tilfælde af en evt. fejl eller afvigelse i forhold til det forventede signal bestemmes en korrektion, hvormed signalet kan justeres. Potentiale for projektet er større end blot integration med SeaSense, idet modellen kan tænkes bredere anvendt på sensorbaserede ombordsystemer til generelt at øge pålideligheden og nøjagtigheden af disse systemer.

16 13 Referencerne inkluderer: Z. Lajic, M. Blanke, and U.D. Nielsen, Fault Detection for Shipboard Monitoring - Volterra Kernel and Hammerstein Model Approaches, Proc. of 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes (Barcelona, Spain), Z. Lajic and U.D. Nielsen, Fault Detection for Shipboard Monitoring and Decision Support Systems, Proc. Of OMAE'09 (Honolulu, HI, USA), Zoran Lajic: My experience with DCMT is perfect. I got all the support for my research I needed. Therefore, it was possible to carry out my project successfully. In a few months my work will be over. That was possible thanks to DCMT s support. Trenden inden for nybygning er, at skibene udstyres med langt flere sensorer end tidligere til brug for beslutningsstøttesystemer. Metoderne udviklet under Zorans projekt er oplagte til brug i laget mellem sensorer og beslutningsstøttesystemer. Det er således forventeligt, at metoderne vil finde vej til kommercielle maritime beslutningssystemer inden for de næste år. Zoran er p.t. ansat hos A.P. Moeller Maersk, hvor han bl.a. arbejder med at implementere sine metoder i A.P. Moeller-Maersk s in-house performance-monitoreringssystem. 6.4 Dynamic stability I dette projekt har Jelena Vidic-Perunovic bidraget til at cementere DTU s stærke faglige position inden for stærkt dynamiske problemstillinger. I projektet har Jelena lavet en model for parametrisk rul, som inkluderer fartvariationer som følge af store rullebevægelser. Arbejdet er udført på et meget højt teknisk og forskningsmæssigt niveau og har bidraget til den internationale forskning inden for området. Jelena har skrevet en 42-siders sammenfattende rapport over sit arbejde med titlen. Ship Dynamic Intact Stability Focus on Parametric Roll dateret juli Referencerne inkluderer: Journal Articles: Vidic-Perunovic, J, and Jensen, JJ, (2009). ''Parametric Roll due to Hull Instantaneous Volumetric Changes and Speed Variations''. Ocean Engineering, Vol 36, pp Conference Papers Published in Books of Proceedings: Jensen, JJ, Pedersen, PT, Vidic-Perunovic, J, (2008).''Estimation of Parametric Roll in a Stochastic Seaway''. IUTAM Symposium on Fluid-Structure Interaction in Ocean Engineering. Hamburg, Germany. Jensen, JJ, Vidic-Perunovic, J, Pedersen, PT, (2007). 'Influence of Surge Motion on the Probability of Parametric Roll in a Stationary Sea State''. Proc. of the 10th International Ship Stability Workshop. Hamburg, Germany. Vidic-Perunovic, J, Rognebakke, O, Jensen, JJ, Pedersen, PT, (2008). 'Influence of Surge Motion on Extreme Roll Amplitudes''. Proc. of the 27th International Conference on OffshoreMechanics and Arctic Engineering - OMAE2008. Estoril, Portugal. Galeazzi, R,Vidic-Perunovic, Blanke, M, J, Jensen, JJ, (2008). ''Stability Analysis of the Parametric Roll Resonance under Non-Constant Ship Speed''. Proc. of the 9th Biennial ASME Conference on Engineering System Design and Analysis- ESDA2008. Haifa, Israel.

17 14 Vidic-Perunovic, J, Jensen, JJ, (2009). ''Estimation of Parametric Rolling of Ships Comparison of Different Probabilistic Methods''. Proc. of MARSTRUCT Lisbon. Portugal Vidic-Perunovic, J, (2009). ''Effect of Roll Restoring Lever Calculation on Parametric Roll Prediction in a Stationary Sea State''. Proc. of Proc. of 10th International Conference on Stability of Ships and Ocean Vehicles STAB Snkt. Petersburg, Russia. Desuden er arbejdet præsenteret på interne DTU-møder samt ved den Blå konference 2008 på CBS. Jelena Vidic-Perunovic: I am grateful and happy that DCMT supported my research, and made it possible for me to focus on parametric roll topics - both as desk research and to make a number of travels to valuable conferences. Through the DCMT cooperation I also had the chance to enlarge my network and experience. I am actually sad it ended! This was one of the nicest periods in my research. Den udviklede model er indtil videre tilgængelig for beregninger på DTU, men det undersøges, hvorledes resultaterne kan anvendes mere generelt i erhvervet, evt. i forbindelse med design eller ruteplanlægning. Tidlig varsling med tilhørende guidning i, hvad der skal til for at minimere risikoen for parametrisk rul, vil være af stor værdi specielt for container driften. Jelena arbejder p.t. hos American Bureau of Shipping (ABS) i Houston, USA. ABS var et af de første klassifikationsselskaber, som udgav en detaljeret vejledning i, hvordan parametrisk rulning kan imødegås på designstadiet. Hendes erfaringer og metoder vil derfor kunne diskuteres og evt. indgå i kommende revisioner af sådanne vejledninger.

18 Fuel saving devices Studiet, der er lavet i forlængelse af projektet om praktisk anvendelse af CFD (Computational Fluid Dynamics) (beskrevet afsnit 6.6), har undersøgt og vist, at strømningsforholdene omkring forskellige fuel saving devices kan beskrives såvel kvalitativt som kvantitativt ved hjælp af RANS-CFD. Studiet førte til forfinelse af flere af metoderne omkring modellering af selvfremdrivning for skibe. Beregninger for en Diamond 34/SeaHorse 35 bulk carrier designet af Grontmij A/S er foretaget for et traditionelt ror-design og efterfølgende for et design med Rolls-Royce PROMAS-ror i forskellige udformninger. Design af PROMAS-roret er udført og leveret af Rolls-Royce Marine. Studiet indeholder såvel beregninger som modelforsøg og sammenligninger af resultaterne. Konklusionen på studiet er, at det er muligt kvantitativt at regne på gevinsten ved fuel saving devices af typen, der forbedrer ror-propeller-flowet. Konklusionen er videre, at meget præcis modellering af selvfremdrivningspunktet og den dertil hørende aflastning til inklusion af Reynolds skala effekterne er krævet. Claus Simonsen: Working with DCMT has been a very good experience. On one hand it has provided the possibility to work with partners from the industry and from DTU, which is beneficial from the standpoint of knowledge exchange. On the other hand it has been an opportunity to raise the knowledge level within application of CFD methods to marine flow problems. Today improved CFD tools, meshing techniques and large parallel computers have opened up for a wide range of advanced CFD applications. However, gaining experience with the CFD tools for new applications related to advanced practical flow problems requires a lot of effort. Through DCMT, FORCE Technology has been able to focus on the application of CFD for simulations of fully appended ships and fuel saving devices. This has given valuable insight in the possibilities and limitations of the methods plus insight in the physics related to these types of flows. For det blå Danmark betyder dette, at mulighederne og potentialet i forskellige fuel saving devices til forbedring af flowet mellem ror og propeller kan evalueres præcist uden brug af modelforsøg. Det store antal retrofitting projekter, der gennemføres i branchen, vil kunne få stor glæde af dette. Resultaterne af det udførte arbejde er dokumenteret i CFD based estimation of potential power saving for ships with fuel saving rudder-propeller device af Claus D. Simonsen og Christian Klimt Nielsen. Paperet findes på DCMT-websiten. 6.6 Applied CFD I samarbejde med MAN Diesel i Frederikshavn og DTU Mekanik har Claus Simonsen fra FORCE Technology udført et stort valideringsprojekt for at vise nøjagtigheden og anvendeligheden af nyeste RANS-CFD-teknologi. Baseret på skrogform og modelforsøgsresultater for søværnets 70 m inspektionsskib til Grønland, som er bygget på Karstensens Skibsværft i Skagen, er der udført et omfattende beregningsarbejde med RANS-CFD. Baseret på sammenligninger med modelforsøg er det vist og dokumenteret, at både modstand og propellerkoefficienter kan beregnes med god nøjagtighed i forhold til modelforsøg. De meget positive resultater er kommunikeret til erhvervet i form af en rapport og en præsentation i Skibsteknisk Selskab.

19 16 Desuden er der udført beregninger med inkludering af kavitation, hvor resultaterne også er sammenlignet med modelforsøg. Også disse resultater er opløftende, idet beregningerne indikerer, at det er muligt med tilstrækkelig opløsning af beregningsnettet at vise samme kavitationsomfang som ved forsøg. Dog kræves flere beregninger og sammenligninger, men potentialet er stort, hvis det lykkedes at vise, at kavitationsfænomener kan beregnes vha. RANS- CFD. Referencerne inkluderer: "RANS Simulation of Complex Marine Flow Problems" presented at the STAR European Conference, London, March 2009 "Numerical Flow Simulation of Model Ship with Appendages. Method, Validation and Investigation of the Flow around Hull, Rudder and Propeller", FORCE Technology Report, July Desuden er arbejdet præsenteret i Skibsteknisk Selskab. Anders Ørgaard Hansen, Direktør OSK-Shiptech: Ovennævnte projekt har bidraget signifikant til at forstå og synliggøre, hvorledes den nyeste CFD-teknologi kan anvendes til beregning af hydrodynamiske problemer for skibe, og publiceringen af resultaterne om CFD fra DCMT har klart understøttet OSK-Shiptech s beslutning om at investere i eget CFD-software og -udstyr 6.7 Resistance in waves Med dette projekt har Soizic Annick Gabrielle Joncquez vist, at der er et klart potentiale for at beregne forøget modstand i bølger baseret på 3D-modeller af skroglinier. Ved hjælp af en 3Dpanel-model fra en af DTU s samarbejdspartnere har Soizic beregnet forøget modstand i bølger for en bulk carrier og et containerskib. Beregningerne er udført med forskellige metoder og grænsebetingelser, som så er sammenlignet med forsøg i bølger udført hos FORCE Technology. For en DWT bulk carrier designet af Bro Marine har Soizic således sammenlignet sine beregningsresultater med resultater fra tankforsøg udført af Benjamin Pjedsted Pedersen under hans eksamensprojekt. Projektets resultater er imponerende og viser klart, at der er et potentiale både i forhold til design og operation af skibe, og det forventes at Soizic vil arbejde videre med projektets resultater og konklusioner i forhold til at bringe værktøjet og metoden endnu tættere på erhvervet. Der er således lavet et projektforslag vedrørende optimering af en bulk carrier og et containerskib i bølger, hvor der tages højde for den statistiske variation af bølger i løbet af skibets operationsperiode. Referencerne inkluderer: Full conference paper: JONCQUEZ S. A. G., BINGHAM, H. B, and ANDERSEN, P., Validation of Added Resistance Computations by a Potential-Flow Boundary-Element Method, Proceedings of the 27 th Symposium on Naval Hydrodynamics, 2008, Séoul National University. Extended abstract: JONCQUEZ S. A. G., BINGHAM, H. B, and ANDERSEN, P., A Comparison of methods for computing the added resistance of ships using a high-order BEM, 24 th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, PhD thesis: JONCQUEZ S. A. G., Second-order Forces and Moments acting on Ships in Waves, (published in November)

20 17 Præsentationer: 11 th internal DCAMM Symposium, March 2007, Denmark. 27 th Symposium on Naval Hydrodynamics, 5-10 October 2008, Séoul, Corea. 12 th internal DCAMM Symposium, March 2009, Denmark. 24 th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, April 2009, Saint-Petersburg, Russia. 29 th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 6-11 June 2010, Shanghai, China (ABSTRACT ACCEPTED) Presentation at the STS meeting on 2nd November Soizic Joncquez: DCMT has allowed me to do a PhD thesis that had both a research aspect as well as a practical aspect (for the industry). It helped me to validate my numerical results with experimental data from a real ship. Michael Højsholm Schmidt, Schmidt Marine (tidligere ansat hos Grontmij): Based on my long experience with design of ships the propulsive performance in a seaway is highly relevant but often very little concern is made to this issue. Therefore, it is very interesting for ship designers and operators with advanced tools for fast and efficient calculation of added resistance in a seaway. I am really looking forward to see the final conclusions on his project, and I trust that the knowledge developed in this project will be very important for the industry. 6.8 Swirl in 2-stroke diesel engines I dette PhD-projekt har Sajjad Haider udført et imponerende og omfangsrigt studie af swirlprocessen i en cylinder på en totaktsmotor. Ved at kende swirl-processen i detaljer forventes det, at det er muligt at optimere forbrændingsprocessen og dermed optimere den termiske virkningsgrad og evt. reducere emissioner. I projektet har Sajjad lavet en avanceret og omfattende CFD-beregningsmodel (Computational Fluid Dynamics) til beregning af swirl i cylinderen. Sajjad har også gennemført en eksperimentel undersøgelse af en simplificeret fysisk model af en cylinder ved hjælp af avancerede PIV-målinger. Resultater fra simuleringer er sammenlignet med eksperimentelle resultater for at evaluere simuleringerne i forhold til de faktiske strømningsforhold i cylinderen. Det er et yderst omfattende arbejde Sajjad har udført både eksperimentelt og numerisk og Sajjad har publiceret to videnskabelige artikler på højt niveau. Resultaterne er dokumenteret i Sajjads PhD-afhandling. På trods af de gode resultater kræves der dog yderligere studier og yderligere udvikling af CFD-metoderne for at bestemme swirl-processen med stor nøjagtighed. Referencerne inkluderer: S. Haider;T. Schnipper;A. Obeidat;K. E. Meyer;V. L. Okulov;S. Mayer;Jens HonoreWalther: PIV Study of the Effect of Piston Position on the In-Cylinder Swirling Flow During the Scavenging Process in Large Two-Stroke Marine Diesel Engines, accepted for publication in Journal of Marine Science and Technology (2012)

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 t)tu O ++ ataa Dansk CerÈer for Maritim Teknolooi Title of RepoÊ! Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrappoft June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref,: Carsten

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

C.V. for PER NIELSEN

C.V. for PER NIELSEN NAVN: Per Nielsen ADRESSE: Bistrup Park 81 3460 Birkerød e mail: per42nielsen@gmail.com FØDT: 25. juli 1961 UDDANNELSE: 1991 Ph.D., Danmarks Tekniske Universitet, Laboratoriet for Anvendt Matematisk Fysik

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Det Maritime SDU Forskning, samarbejde, uddannelse og projekter

Det Maritime SDU Forskning, samarbejde, uddannelse og projekter Det Maritime SDU Forskning, samarbejde, uddannelse og projekter Syddansk Universitet Oprettet i 1966 Omsætning: 2.632 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Det

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Green Ship of the Future IDA Heldagskonference 26. oktober 2009 Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Jens Ring Nielsen Senior Manager Propulsion R&D J Oversigt Optimering af fremdrivningsanlæg

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Generic Virtual Power Plant for optimised micro CHP Operation and Integration

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Generic Virtual Power Plant for optimised micro CHP Operation and Integration Dato: 8/1/2012 Afslutningsskema 1. Projekttitel Generic Virtual Power Plant for optimised micro CHP Operation and Integration 2. Projektidentifikation Energinet.dk project no. 7572 3. Projektperiode (dato,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status

Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status Den Blå Konference 4. december 2009 Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Maritim sundheds- og sikkerhedsforskning

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden!

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden! Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To virksomhedsrepræsentanter giver deres syn på behovet for transportforskning - men de havde

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Maritime eksamensprojekter fra DTU. Lektor Poul Andersen, DTU Mekanik, Sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner

Maritime eksamensprojekter fra DTU. Lektor Poul Andersen, DTU Mekanik, Sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner Maritime eksamensprojekter fra DTU Lektor Poul Andersen, DTU Mekanik, Sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner Aftenens program Introduktion: Skibsingeniør - studiemulighederne inden for maritim teknik

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere