Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen"

Transkript

1 Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel Formål Gyldighedsområde Bilag til regulativet Generel ansvarsplacering Bevillinger Godkendelse af bilag Fakturakontrol Forretningsgangsbeskrivelse Kassefunktion Forskudskasser/personligt udlæg Afstemning af kasser Selvstændig bogføring Poståbning Betalingsbetingelser, afskrivninger m.m Kontante midlers anbringelse Bankkonti Deponering og sikkerhedsstillelse Adkomstdokumenter, sikkerhedsstillelse m.m. samt transporter Registrering af fysiske aktier m.m Forsikringer Bilagsopbevaring Regnskabsaflæggelse Regnskabsføring for eksterne institutioner Supplement til regulativet Ikrafttrædelsestidspunkt Godkendelse

3 Hjemmel: 1: Nærværende regulativ for Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen er fastsat i medfør af lov om kommunernes styrelse 42, stk. 7. Stk.2: Ud over kasse- og regnskabsregulativet med hertil hørende bilag er kasse- og regnskabsvæsenet undergivet bestemmelserne i den kommunale styrelseslov og styrelsesvedtægten for Nyborg Kommune. Stk.3: Kasse- og regnskabsvæsenet er endvidere undergivet Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner og Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Formål: 2: Regulativets formål er i forbindelse med de i 1, stk. 2 nævnte bestemmelser at beskrive den virksomhed, der udøves indenfor kommunens kasse- og regnskabsvæsen samt at fastlægge retningslinjer for en hensigtsmæssig og betryggende forretningsgang herunder fastlæggelse af ansvaret for reglernes overholdelse. Regulativet skal samtidig sikre, at Økonomiudvalgets indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold tilgodeses, samt at der på alle ledelsesniveauer er et betryggende tilsyn. Gyldighedsområde: 3: Regulativet gælder for alle kommunens regnskabsområder. I det omfang kommunen varetager kasse- og /eller regnskabsfunktioner for ikke kommunale virksomheder eller institutioner, er regulativet tillige gældende for sådanne områder. Bilag til regulativet: 4: På visse områder forudsætter regulativet, at der udarbejdes særskilte detailregler som bilag til regulativet eller udformes detailbestemmelser til uddybning af regulativets bestemmelser. Generel ansvarsplacering: 5: Med ansvar over for Byrådet påhviler det Direktionen at påse overholdelse af regulativet med tilhørende bilag, jf. 1, stk. 2. Den, der er ansvarlig for administration af det pågældende driftsområde, har over for Direktionen ansvaret for overholdelsen af de fastsatte regler. 3

4 Bevillinger: 6: Byrådet beslutter, i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved meddelelse af en tillægsbevilling, specifikationsgraden af de poster, der skal tages bevillingsmæssig stilling til (dvs. kommunens budget- og bevillingsniveauer). Anlægsbevilling meddeles som hovedregel i forbindelse med stillingtagen til det konkrete arbejde forud for dettes igangsætning. En forudsætning for udnyttelse af en meddelt anlægsbevilling er, at der i årsbudgettet er fastsat rådighedsbeløb til formålet. Stk. 2: Af de til årsbudgettet og flerårige budgetoverslag ledsagende bemærkninger fremgår, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for den meddelte bevilling, ligesom der kan være knyttet særlige bemærkninger til en bevillingsmeddelelse. Stk. 3: Medmindre andet er besluttet af Byrådet, kan der ikke disponeres over beløb, der er afsat som rådighedsbeløb. Stk. 4: Det påhviler herefter udvalgene og de ansvarlige for det pågældende driftsområde, at de meddelte bevillinger administreres i overensstemmelse med de givne forudsætninger samt, at der sker indberetning i overensstemmelse med de af Økonomiudvalget fastsatte retningslinjer herfor. Stk. 5: Udvalgene og Borgmesteren foretager gennem Økonomiudvalget indstilling til Byrådet, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller fornødne. Dette gælder såvel positive som negative afvigelser i forhold til det bevilgede samt overskridelser af bevillinger, som klart er kalkulatoriske. I øvrigt forelægger udvalgene for Økonomiudvalget enhver påtænkt disposition, der kan få økonomisk betydning for kommunen, og hvortil der ikke er taget hensyn ved udarbejdelsen af årsbudgettet. Økonomiudvalget foretager herefter det videre fornødne. Stk. 6: Økonomiudvalget fastlægger hvert år retningslinjer samt tidsplan for den årlige budgetlægning. Budgettet udarbejdes i en form, der opfylder Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav. Godkendelse af bilag: 7: Med ansvar over for Borgmesteren, jfr. styrelseslovens 31, stk. 3, er det den budgetansvarlige leder, der afgør, hvem der skal have adgang til at godkende bilag på det enkelte budgetområde inden for en fastsat beløbsgrænse. Stk. 2: Den der er bemyndiget til at godkende bilag har ansvaret for, at der er bevillingsmæssig hjemmel, at det omhandlende beløb kan afholdes inden for bevillingen, og at grundlaget for både udbetaling og bogføring er i orden. 4

5 Stk. 3: Godkendelse af udgifter i forbindelse med udlandsrejser samt repræsentationsudgifter på et niveau, der går ud over, hvad der er kutyme i kommunen, kan kun foretages med Borgmesterens godkendelse. Stk. 4: Direktionen forelægger Borgmesteren de regnskabsbilag, der vedrører dispositioner, der ikke skønnes at have bevillingsmæssig hjemmel. Stk. 5: Ingen må godkende beløb til sig selv eller sine nærmeste (f.eks. familie). Fakturakontrol: 8: Den der godkender et bilag indestår for: 1) at kommunen har modtaget eller leveret den omhandlende ydelse, 2) at kvalitet, mængde og pris er kontrolleret, 3) at ydelse baseret på kontraktforhold, tilbud eller aftale er i overensstemmelse hermed, 4) at konteringen er i overensstemmelse med sit indhold og på det regnskabsår, det rettelig vedrører. Forretningsgangsbeskrivelse: 9: Økonomiudvalget godkender efter indstilling fra Direktionen forskrifter vedrørende forretningsgange og kontrolforanstaltninger, herunder bestemmelser om kassevirksomhedens omfang, afregningsforhold, betalingsog kvitteringssystemer eller andre forhold af kontrolmæssig betydning, således at delegation og ansvarsplacering i den daglige administration fastlægges. Med ansvar over for Borgmesteren påhviler det Direktionen at udarbejde udkast hertil. Stk. 2: Etablering og væsentlige ændringer i anvendelsen af IT-systemer i tilknytning til kasse- og regnskabsvæsenet, som eksempelvis bogholderi og lønudbetaling, skal godkendes af Økonomiudvalget. Enhver væsentlig ændring af systemerne skal forelægges Direktionen, forinden den iværksættes. Forretningsgange for anvendelse af kommunens IT-systemer og autorisation fremgår af IT-håndbogen. 5

6 Kassefunktion: 10: Der forefindes ingen hovedkasse i Nyborg Kommune, men der er placeret et lukket kassesystem med kasseregistrering i Borgerservice. På områder med en selvstændig kassefunktion, skal der tilrettelægges en kassekontrol, så længe der eksisterer en kassefunktion og/eller en kasseregistrering. Stk. 2: Forretningsgangene i forbindelse med kasse- og bogholderifunktioner skal tilrettelægges således, at den samme person ikke kommer til at udøve flere funktioner, der medfører kontrol af sig selv, samt at der etableres effektiv personalemæssig adskillelse mellem kasse og kontrolfunktion. Forskudskasser/personligt udlæg: 11: Såfremt en institution ønsker en forskudskasse oprettes et personligt udlæg til lederen af institutionen. Udlægget udbetales til lederen, som løbende kan få refunderet udlagte beløb. Men kontantkøb skal minimeres. Undtagelsesvis kan en institution eller en afdeling få etableret en forskudskasse, hvis forholdene kræver det. Oprettelsen heraf skal godkendes af Regnskabschefen, der underretter revisionen om godkendelsen af sådanne. Retningslinjer for disse kasser fastsættes af Regnskabschefen. Stk. 2: Der påhviler kassereren at holde den kontante kassebeholdning på et efter kasseforretningernes omfang rimeligt niveau. Afstemning af kasser: 12: Der skal regelmæssigt foretages afstemning af kontanter og bankkonti. Fremkommer der ved disse afstemninger differencer, der ikke umiddelbart opklares, skal disse straks bogføres. Selvstændig bogføring: 13: Økonomiudvalget kan godkende, at en afdeling har selvstændig bogføring. 6

7 Poståbning: 14: Alle postforsendelser til kommunen afleveres i Sekretariatet, som åbner posten og afleverer den til den centrale indskanningsfunktion og der laves postindgangslister over indgåede checks, kontanter eller andre værdier. Den centrale indskanningsfunktion behandler posten efter retningslinjerne i ESDH håndbogen. Betalingsbetingelser, afskrivninger m.m.: 15: Det påhviler den budgetansvarlige, henholdsvis lederen af selvstændigt bogførende institutioner at påse, at kommunens indtægter indgår og udgifter betales til rette tid, og at eventuelle tilgodehavender inddrives. Stk. 2: Såfremt et beløb skønnes uerholdeligt, afgør Regnskabschefen, efter indstilling af den for området ansvarlige, om beløbet skal afskrives. Stk. 3: Økonomiudvalget får i forbindelse med regnskabet orientering om, hvad der er afskrevet som uerholdeligt i årets løb. Kontante midlers anbringelse: 16: Økonomiudvalget påser, at den del af kommunens midler, der ikke er fornøden til dækning af løbende udgifter, forvaltes på forsvarlig måde. Stk. 2: Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal være til umiddelbar disposition, skal indsættes på konto i pengeinstitut i kommunens navn eller anbringes i obligationer eller investeringsbeviser. Økonomiudvalget kan fastlægge nærmere retningslinjer for anbringelse af midler. Bankkonti: 17: Økonomichefen og Regnskabschefen er berettiget til at oprette og ophæve bankkonti. Der gives meddelelse om sådanne dispositioner til revisionen. Stk. 2: Økonomichefen bestemmer hvilke personer, der i forening er berettiget til at underskrive. 7

8 Deponering og sikkerhedsstillelse: 18: Afdelingerne skal sikre, at der foretages en registrering af alle deponerede effekter, der indleveres til kommunen som sikkerhed for restancer, tilgodehavender m.v. Stk 2: Såfremt institutioner opbevarer værdier på klienters vegne, skal der ske registrering heraf. Ved udlevering skal der kvitteres herfor af klienten eller en person, der er bemyndiget hertil. Adkomstdokumenter, sikkerhedsstillelse m.m. samt transporter: 19: Afdelinger og institutioner, der opbevarer kommunens tilhørende adkomstpapirer, værdipapirer, kontrakter, sikkerhedsstillelser og lignende dokumenter, skal opbevare disse forsvarligt og med iagttagelse af god orden. Stk. 2: Afdelingerne skal sikre, at der foretages notering af alle transporter i leverandører tilgodehavender ved kommunen. Registrering af fysiske aktiver m.m.: 20: Direktionen fastsætter regler for regnskabspraksis og procedurer til udarbejdelse af balance, afskrivninger og bogføringsprincipper vedrørende finansielle aktiver, materielle anlægsaktiver, finansielle leasingaftaler samt grunde og bygninger til videresalg, herunder principper for registreringen af fysiske aktiver. Forsikringer: 21: Økonomiudvalget fastsætter regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Sekretariatet skal sørge for at der udarbejdes forretningsgangsbeskrivelse af forsikringsforholdene. Bilagsopbevaring: 22: Det påhviler afdelinger og institutioner at varetage opbevaringen af de til bogføringen hørende bilag. Stk. 2: Opbevaringen skal ske på forsvarlig måde og kassation må kun ske i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriets fastsatte regler for kassation af arkivalier. 8

9 Regnskabsaflæggelse: 23: Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet inden den af Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsatte frist. Kommunens regnskabsmæssige supplementsperiode fastlæggelse i forbindelse med tidsplan for regnskabsafslutningen, og udover interne omposteringer kan bogføringen herefter kun ske i særlige tilfælde efter aftale med Økonomiafdelingen. Stk. 2: Økonomiudvalget fastlægger hvert år en procedure for regnskabsafslutningen indeholdende en tidsplan. Regnskabet aflægges så det opfylder Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav til obligatoriske oversigter og redegørelser. Regnskabsføring for eksterne institutioner: 24: Såfremt kommunen fører regnskab eller udfører andre opgaver af regnskabsmæssig art for eksterne virksomheder/institutioner, skal der foreligge en af Økonomiudvalget godkendt aftale herom. Supplement til regulativet: 25: Økonomiudvalget kan fastsætte regler, der supplerer regulativets bestemmelser samt udfærdige retningslinjer for de enkelte administrative områder. Stk. 2: Det påhviler Direktionen at underrette revisionen om de udfærdigede retningslinjer i medfør af nærværende regulativ. Ikrafttrædelsestidspunkt: 26: Nærværende regulativ træder i kraft den 12. oktober Godkendelse: 27: Regulativet er godkendt af Byrådet den 12. oktober

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere