K OMPETENCE PROFIL K OMPETENCE P ROFIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K OMPETENCE PROFIL K OMPETENCE P ROFIL"

Transkript

1 K OMPETENCE P ROFIL Ktfattet resume Mere end 20 års erfaring fra rådgivningsbranchen indenf vandfsyning, og IT & GIS krydret med dokumenterede erfaringer som projektleder (IPMA-certificering). Spidskompetencer ligger især indenf: (Numerisk) analyse af vandfsyningsnetværk med optimering, udvidelse eller blot status f øje. Opstilling og brug af grundvands og stoftransptmodeller med henblik på vurdering af grundvandsressourcens tilstrækkelighed og sårbarhed. Analyse af data under anvendelse af IT og GIS. Udarbejdelse af tematiske kt til illustration af analyseresultater. IT går som en rød tråd igennem det hele som både en uundværlig og velkendt komponent. Lige fra starten har programudvikling til både kommercielle som interne projektet været en del af hverdagen. Som mangeårig projektleder med ansvar f både ste og komplicerede projekter er økonomisk såvel som faglig planlægning, økonomistyring og budgettering, opfølgning og fankring naturligvis velkendte discipliner. Uddannelse 1979 Civilingeniør fra DTU med specialbetegnelserne Almen Bygningsteknik og Vandbygning og fundering. Afgangsprojekt i numeriske modeller indenf hydrologi og hydraulik ved ISVA Fransk niveau IIIA, Højere handelseksamens niveau. Handelskolernes enkeltfagsbevis projektleder. IPMA-D (den0640). Sprogkundskaber Dansk som modersmål. Taler og skriver engelsk på fhandlingsniveau. Fstår fransk, svensk og i mindre grad tysk og thailandsk Udlandserfaring Er rejsevant. Har siden 1997 haft rejsedage om året i Østeuropa. Har tidligere haft udstationeringer af længere varighed i Asien (Thailand, Sri Lanka og Philippinerne). Har erhvervserfaring fra arbejde i Slovakiet, Moldavien, Ukraine, Litauen, Estland, Rusland, Sri Lanka, Philippinerne og Thailand Ansættelse I. Krüger A/S, Kruger A/S, titel af overingeniør Kruger International Consult, titel af projektleder Kruger A/S titel af projektleder Freelance

2 P ROJEKTL EDELSE Projektledelseserfaring spændende fra mindre tekniske projekter med få interessenter til større komplicerede multidisciplin-projekter med mange interessenter og samarbejdspartnere blandt både private og offentlige myndigheder. Mere fmelt har jeg gennemgået et 6-ugers projektlederkursus hos Soft- Advice og er efterfølgende eksamineret og certificeret på IPMA-D niveau. [www.projektfeningen.dk] Combined Heat & Power Plant in Prešov, Slovakia. Feasibility Studie. Joint Implementation fberedelse (Kyoto Protocol). Reduktion i CO 2 udledning og generel fbedring af helbredssituationen gennem ombygning af ældre kul-fyret værk med moderne, naturgas fyret kraft-varme værk. Cost: 1.1 mill.. Extern sikret financing : 16.8 mill.. Partnere: Kruger International Consult, GasCon Aps, Health International, Spravbyt ambg. Styregruppe: Prešov Municipality, Slovak Ministry of Environment, Power Research Institute in Bratislava, Danish Environmental Protection Agency. Fabijoniskes Landfill, Vilnius, Lithuania. Undersøgelse af nedlagt losseplads med hensyn til grundvandsfurening, helbredsrisiko f befolkning og økonomisk rentabilitet af at bruge metan-gassen som energikilde. Cost: 1.1 mill.. Partnere: Kruger International Consult, GasCon Aps, Baltic Consulting Group. Styregruppe: Vilnius City Municipality, Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, Danish Environmental Protection Agency. Investigation and Clean-up of polluted Sites in Prešov, Slovakia Undersøgelse af industrielle virksomheder med hensyn til fastlæggelse af fureningsgrad og risiko f befolkning og miljø. Rådgivning mht. Mulige afværgetiltag. Priitering af afværgetiltag og demonstration af in-situ metoder. Cost: mill.. Partnere: Kruger International Consult Styregruppe: Prešov Municipality, Ministry of the Environment, Slovakia, Danish Environmental Protection Agency. Andre projekter omfatter bl. andet Chisinau Water Services Rehabilitation Project. WS & Sewerage, modelling Kaliningrad Water Services rehabilitation WS, modeling, optimising Sillamae Water Supply GW ressources, modelling Køge Water Supply. WS, modeling, optimizing Human resource management (Resur) IT, resource prediction and moniting Køge Water Supply. GW resource, modeling, evaluation

3 V ANDFORSYNING Opgaverne i relation til vandfsyning omfatter Analyse af pejledata fra pumpe og moniteringsbinger Analyse af data fra SRO-anlæg Planlægning af måle og undersøgelsesprogrammer Analyse af driftsfhold baseret på måledata Opstilling, kalibrering og anvendelse af ledningsnetsmodel Rådgiver rappter angående driftsoptimering, strukturændringer Udarbejdelse af fslag til ledningsrenovering eller fstærkning Køge vandfsyning Opbygning af digital ledningsmodel baseret på digitalt kt fra landmåler. Gennemførelse af målinger på ledningsnettet og analyse af måledata og data fra SRO. Kalibrering af model. Identifikation af flaskehalse i net og afhjælpningsfslag. Analyse af zoneinddeling og vurdering af mulighed f ændring / sammenlægning af zoner. Vurdering af ændring i styring f optimal udnyttelse af indvindingstilladelser. Chisinau Water Services Rehabilitation Project Opbygning af digital ledningsnet model f Chisinau vandfsyning i Moldavien. Daglig udpumpning ca m 3 fdelt på 7 trykzoner af 16 pumpestationer. Samlet længde af medtagne ledninger ca. 550 km med diametre fra ca 150 mm til 1,200 mm. Planlægning og udførelse af måle og undersøgelsesprogram samt kalibrering af model. Undervisning af vandfsyningens medarbejdere. Arbejdet generelt baseret på MapInfo/Epanet men afslutningsvis konverteret til brug i Cybernet. Kaliningrad Water Services Rehabilitation Supervision og uddannelse af vandfsyningens stab i opbygning af digital ledningsnetsmodel. Samlet ledningslængde ca. 450 km. Daglig udpumpning ca m 3. Planlægning og udførelse af målekampagne med efterfølgende kalibrering. Afsluttende analyse af fskellige scenarier med hensyn til at øge udpumpningen med 25%. Andre opgaver i relation til vandfsyning Master plan of the Water Supply in Dnipropetrovsk (digital model samt planlægning) Emergency Water Supply Project f the Tapa Municipality (digital model, wellfield) Digitale modeler f danske vandfsyninger (Ballerup, Herlev, Skælskør)

4 G RUNDVANDSR ESSOURCER Grundvandsressourcens tilstand har været målet f en større del af det professionelle virke. Startende allerede fra studietiden har jeg arbejdet med overflademodeller (Nam), grundvandsmodeller og stoftransptmodeller. Ved siden af de digitale modeller er mere traditionelle områder som moniterings og overvågningsopgaver blevet løst. Sidst men ikke mindst er ressourcens sikkerhed blevet analyseret i en bredere fstand via sårbarhedsanalyser hv effekterne af øvrige menneskeskabte trusler er vurderet. Sillamae Sillamae er et tidligere lukket sovjetisk område f udvinding af tungmetaller og uran i Estland. Grundet dels de komplicerede geologiske fhold og dels de mange trusler mod grundvandsressourcen blev en 7 lags model opstillet f at kunne vurdere muligheden f at udvikle kildefelterne og bedre vandkvaliteten. Modellen blev kalibreret mod eksisterende oplysninger om grundvandsstanden i de fskellige reservoirer og efterfølgende blev modellen brugt til at prognosticere den fremtidige udvikling samt konsekvenserne ved fskellige alternative udvidelser af indvindingen. Maghaway Cebu Maghaway er en alluvial dal på Philippinerne, hv en speciel programmeret grundvandsmodel blev benyttet til at vurdere mulighederne f øge grundvandsindvindingen gennem kunstig infiltration af flodvand til ste infiltrationsbassiner. Sideløbende blev der opstillet en 3d stoftransptmodel til at beskrive saltvandsindtrængningen omkring de kystnære kildepladser. Begge modeller var specielt programmerede til at beskrive de omhandlede problemstillinger. Selve beregningerne blev fetaget på Recku (Københavns Universitets EDB-center) Dyrup Mange års fsømmelser og manglende erkendelse af problemet har bevirket omfattende furening hidrørende fra fskellige industrier. En 3d stoftransptmodel opstilledes f en industrigrund f at beskrive konsekvenserne af påtænkte afværgetiltag som dokumentation f at de af myndighederne fastsatte acceptkriterier kunne overholdes. Modellen prognosticerede stofkoncentrationen i 3 fskellige reservoirer i planen og tiden (50 års fremskrivning). Andre modelstudier og grundvandsrelaterede opgaver Litauen, Fabijoniskes Furening fra nedlagt losseplads, monitering, afværge Slovakiet, Prešov Undersøgelse af industrifurening, losseplads, afværge Køge kommune Opstilling af grundvandsmode, vandløbsaftapning Randers Design og levering af moniteringssystem på losseplads Software Udvikling og salg af database til registrering af vanddata Data analyse Analyse af histiske data, software udvikling Litauen, Siauliai Stoftransptmodel, furening fra nedlagt militær flyveplads Gentofte kommune Grundvandsmodel (3000 m 2 over 75 år), vandløbspåvirkning Hovedstadsrådet Opstilling af grundvandsmodel f hele Hovedstadsregionen

5 GIS GIS har indenf de sidste 8 år været flittigt brugt til planlægningsopgaver såvel hv et af de primære fmål har været at fmidle infmation som som et vigtigt værktøj til analyse og præsentation. Det primære GISværktøj har oftest været MapInfo / MapBasic, men såvel Arcview som AutoCad har fundet anvendelse. Spektret f anvendelse af GIS er langt og rækker helt fra simplere fremstillinger i fbindelse med sårbarhedsktlægning og registrering af furening eller grundvandsinteresser til programmerede løsninger til eksempelvis registrering af afløbs eller rentvandssystemer med tilhørende hydrauliske beregningsfaciliteter. Rugballe F Rugballe indvindingsområde (under Hsens Vandfsyning) er der udført en tematisk ktlægning af alle fhold af interesse f grundvandsressourcen. Arbejdet blev udført ved sammenbringning af fskelligartede data fra fskellige instanser (Kommune, Amt, Geus, Rådgiver) med MapInfo som værktøj. Banestyrelsen I fbindelse med planlægningen af alternativer f en ny linieføring mellem København og Fredericia blev en særlig sårbarhedsvurdering lavet f Køge Bugt området. Data fra Københavns og Roskilde Amter, Geus bingsarkiv samt up-to-date vandrejsningsdata blev sammenstillet med MapInfo og Surfer. Et samlet overblik over placering af depoter, fureningskilder, drikkevandsinteresser samt særligt sårbare områder kunne hermed fremskaffes og bruges ved placering af linieføringsalternativerne. Avedøre F Spildevandscenter Avedøre udførtes en sårbarhedsktlægning af de kommunale afløbssystemer. F interesseområdet ktlagdes dels de primære grundvandsinteresse (driftsbinger) og dels vurderedes hv beskyttet grundvandsmagasinet var af lerlag Andre GIS-relaterede projekter Ukraine, Master Plan f Water Supply in Dnipropetrovsk. Data indsamling Køge Kommune, Vandfsyningsmodel. Data indsamling og præsentation Estland, Water Supply f Tapa Municipality. Data indsamling og præsentation Rusland, Kaliningrad Water Supply Rehabilitation. Data indsamling og præsentation Moldova, Chisinau Water Services Rehabilitation Project. Modelværktøj, præsentation Slovakiet. Presov. Ktlægning og analyse af industrifurening Litauen. Fabijoniskes Landfill Project. Grundvandsressource og fureningsundersøgelse Estland. Sillamae. Databehandling og præsentation

6 IT Interessen f IT startede helt tilbage I studietiden og programudvikling har altid været en del af arbejdet. I de tidlige år omfattede den udvikling i assembler, Ftrans og C af tekniske programmer som i dag er standardvarer (grundvandsmodeller / ledningsnetsmodeller / data præsentation / data logger styring) mens den i de seneste år i højere grad har omhandlet højniveau programmering i Visuelle udviklingsmilieuer (Visual Basic, Mapbasic, Gem), databaseudvikling og GIS-programmering. Embedded MapInfo Chisinau Inspection Data management and Sewerage netwk analyser. Et Access database system til håndtering af kemianalyser fra vandprøver, beregning og opkrævning af udledningsafgifter samt fastlæggelse af udledningstilladelser til afløbssystemet. Integreret GIS (MapInfo) med komplet aflløbsnetværk til visualisering af beregnede koncentrationer i netværk og fastsatte tilladelser. CRM Udvikling af system til Customer Relation Management f Kruger Denmark. Flerbruger system til håndtering af kunder, projekter, projekt histik økonomi og aftaler. Udviklet i Access med dynamiske link til firmaets administrative systemer (Oracle) Tekniske programmer Udvikling af en mængde af mindre programmer til lige at løse et akut problem som ikke umiddelbart kunne håndteres i standard værktøjer oftest datapræsentation eller konditionering fud f anvendelse i andre værktøjer. Som oftest udviklet i Visual Basic men lejlighedsvis udviklet i andre værktøjer. IT-relaterede projekter Udvikling af software i MapInfo til opbygning og beregning af vandfsyningsnetværk. Udvikling af projekt database til analyse af afsluttede projekter. Access Medvirkende ved specifikation, indføring og fejlfinding af nyt økonomi system (MMS) Udvikling og drift af flerbruger system til ressource administration (Resur) Udvikling af database system til vidneafhøringer. (Fsikring / furening ) Udvikling af kommerciel software til beregning af vandfsyningsnet (Newton) Udvikling af kommerciel software til håndtering af kemidata / vandprøver (IK-DB) Udvikling af kommerciel software til tolkning af prøvepumpningsdata Udvikling af kommerciel software til datalogger styring og data visualisering (CTL) Udvikling af software til grundvandsmodeller, stoftransptmodeller samt fjernvarmenet

7 S ALG & UNDERVISNING Salg og markedsføringserfaring er indhentet på flere fronter. Dels som salgsansvarlig f dataloggere (bingskontrol og ledningsnetsmålinger) og teknisk software (kemianalyse-database, grundvands og stoftransptmodeller samt ledningsnetsmodeller) og dels som ansvarlig f udarbejdelse af tilbud og præsentationsmateriale. Har endvidere deltaget på messer og møder med produktstande. Har undervisningserfaring fra flere sider: on the job træning af lokale partnere på udenlandske projekter med Danced finansiering / manuduktion af en eller få deltagere i anvendelse af specifikke software produkter Klasserumsundervisning (Herlev Teknikum, Stoftransptmodellering), (DTH, indledende Geoteknik) Større grupper (Anvendelse af administrativ software) Danske kunder Dancee Køge Vandfsyning & kommune Hovedstadsrådet Danida Ballerup Vandfsyning Miljøstyrelsen Gentofte Vandfsyning/Sjælsøudvalget Dyrup & Co A/S Hsens Vandfsyning Avedøre SpildevandsCenter Banestyrelsen Sønderjyllands Amt R EFERENCER Randers Kommune Frederikshavn Kommune Skagen Vandfsyning Århus Amt Greve Vandfsyning Herlev Vandfsyning Skælskør Vandfsyning Vestsjællands Amt Dopas Gladsaxe Kommune København Teknikum Danske samarbejdspartnere Cowi Niras Rambøll Udenlandske partnere / kunder Asian Development Bank Sweco (Sverige) ApaCanal Chisinau (Moldavien) Houthoff Buruma (Holland) CS Trade Ltd (Rusland) Slovak Ministry of Environment Power Research Institute in Bratislava UN Development Programme DUHA a.s. (Slovakiet) Spravbyt a.m.s.l (Slovakiet) Geological Survey of Slovak Republic, Geological Survey of Estonia DHI Gascon Aps Health International Aps Baltic Consulting Group (Litauen) Prešov Municipality (Slovakiet) Eesti Veevaerk (Estland) Vilnius City Municipality (Litauen) Ida-Viru County (Estland) Universitatea Agrara de stat din Moldova Tallinn Technical University (Estland) Ministry of the Republic of Lithuania Seureca Space (Frankrig) Dnipropetrovsk Vodokanal (Ukraine) Zemgraf (Ukraine)

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015 INDHOLD 2 Leder 3 Så kom JAGG 2.0 endelig 5 Kort info 6 P ressemeddelse - AquaConSoil 2015 7 U dbredelse af gasolieforureninger i grundvandet - erfaringer fra de danske regioner 12 Vækst i jordhåndteringen

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Rapport 2: Internationale Erfaringer Martine Buser Casper Schultz Larsen Christian Koch Rapport R-133 BYG DTU ISBN 87-7877-204-4 Juli 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God praksis i hydrologisk modellering

God praksis i hydrologisk modellering God praksis i hydrologisk modellering Jens Christian Refsgaard, Lars Troldborg, Hans Jørgen Henriksen, Anker Lajer Højberg, Rasmus Rønde Møller, Anne Mette Nielsen GEO-VEJLEDNING 7 G E U S God praksis

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Projekt forløb/indhold

Projekt forløb/indhold Projektbeskrivelse Projekttitel Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede oversvømmelser af punktkildeforureninger i Kystzonen (KIMONO) Baggrund KIMONO beskriver udviklingen

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere