Regler for strukturfondsstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020"

Transkript

1 Regler for strukturfondsstøtte Her finder du Regler for strukturfondsstøtte (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde (EU s Regionalfond og EU s Socialfond) i Danmark. Reglerne er afgørende for en fornuftig tilrettelæggelse og korrekt gennemførelse af dit strukturfondsprojekt. De fastlægger den administrative praksis, og supplerer og udmønter de EUbestemmelser og nationale bestemmelser, der i øvrigt gælder med relevans for strukturfondsprojekter. Derfor skal du kende dem. For programmer under målet om europæisk territorielt samarbejde (Interreg-programmer) kan støtteberettigelsesreglerne fungere til inspiration ved fastlæggelsen af bestemmelser i tilknytning til de enkelte programmer. For tilskud ydet under Globaliseringsfonden finder de generelle regler for regional- og socialfondstilskud og de særlige regler for socialfondstilskud anvendelse. For teknisk bistand til de administrerende myndigheders aktiviteter 1 under programmerne er reglerne vejledende. De overordnede rammer for strukturfondsprojekterne er fastlagt i programmerne for henholdsvis Regionalfonden, Innovation og bæredygtig vækst, og Socialfonden, Vækst via uddannelse og iværksætteri. For at kunne vurdere om dit projekt kan ansøge om strukturfondsstøtte skal du finde ud af om dit projekt/din projektidé ligger indenfor rammerne af et af disse to programmer. Strukturfondsprojekter skal derudover gennemføres inden for de regionale vækst- og udviklingsstrategier, som regionerne og vækstfora skal udarbejde i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2. 1 Aktiviteter, der kan få teknisk bistand, er fx forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evaluering, oplysningsvirksomhed og kontrolaktiviteter. 2 8 a og 10 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 om erhvervsfremme med senere ændringer. 1

2 Centrale definitioner Støttemodtager i danske strukturfondsprojekter EU-reglerne fastlægger, at en udgift skal være afholdt og betalt af en støttemodtager for at være støtteberettiget. Støtteberettiget betyder, at der gives et tilskud fra EU til udgiften. Støttemodtager defineres i samme regelsæt som en offentlig eller privat enhed, der er ansvarlig for at gennemføre projektet. Samtidig fastlægger reglerne, at der skal være et revisionsspor, som leder direkte fra en konkret udgift (afholdt og betalt) til en støttemodtager. Derfor skal alle juridiske og fysiske enheder, der ønsker at få støtte til udgifter i et strukturfondsprojekt (f.eks. konsulentudgifter og lønudgifter) skrive under på at være bekendt med betingelserne for at være støttemodtager. Den danske administration af strukturfondene er tilrettelagt således, at støtten til et projekt udbetales til én ansvarlig partner, og der administreres efter ét samlet budget for hele projektet og ikke for hver enkelt projektpartner. Denne model er valgt for at samle opgaverne med at indsamle og opbevare dokumentation, skrive afrapportering og udarbejde regnskaber hos en enkelt partner, som derved hurtigt opnår rutine og stordriftsfordele, i stedet for at sprede det ud på mange små partnere. Det betyder, at Erhvervsstyrelsen ikke forholder sig til, hvordan det konkrete tilskud fordeler sig internt i projektet. Her har projektet således en fleksibilitet i forhold til den økonomiske organisering inden for projektet. Det har den praktiske konsekvens, at en fysisk eller juridisk enhed, der ifølge EU-reglerne defineres som støttemodtager ikke nødvendigvis skal modtage en andel af den økonomiske støtte fra EU, men stadig er støttemodtager i EU-regelsættets forstand. Eksempel En virksomhed deltager i et projekt, og har derfor udgifter til at betale løn til medarbejderne i den tid, de bruger på projektet. Det gør virksomheden fordi ledelsen regner med, at virksomheden vil "få noget ud af det" i form af en nyttig viden. Hvis virksomheden synes, at denne viden er "nok" kan den vælge slet ikke at indrapportere lønudgifterne og dermed undgå dokumentationskravene for lønudgifterne. Når udgifterne ikke indrapporteres, så bedes EU heller ikke om støtte til at betale udgiften, og derfor er virksomheden ikke støttemodtager. Omvendt, hvis virksomheden godt vil bruge tiden på at dokumentere udgifterne og synes at det er helt rimeligt, at den får udbetalt støtte til en del af lønudgiften, så er det logisk, at virksomheden er støttemodtager. Men virksomheden kan også vælge at sige vi vil godt indrapportere udgiften og vi ved, at den udløser støtte, men vi behøver ikke selv at få udbetalt den støtte, den vil vi godt lade gå ind i finansieringen af projektet i sin helhed. I og med at en udgift udløser støtte, vil den, som har betalt udgiften, i EU-forordningens forstand være en støttemodtager, men når virksomheden ikke får udbetalt støtte, bliver ordet misvisende på dansk. Der er imidlertid ikke tvivl om, at virksomheden har bidraget til økonomien i projektet via sin betaling af en udgift, som udløser støtte. Derfor er det mere sigende at bruge betegnelsen økonomisk partner i støtteberettigelsesreglerne, i kommunikationen mellem Erhvervsstyrelsen og projekterne, samt i de værktøjer og blanketter, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af strukturfondsprojekter, fordi det afgørende for at vurdere om virksomheden er omfattet af strukturfondsreglerne eller ej er, om den bidrager til økonomien i projektet. Som eksemplet viser, er begrebet økonomisk partner centralt i administrationen af strukturfondsprojekter. 2

3 Økonomisk partner (støttemodtager) Økonomiske partnere er alle fysiske og juridiske personer som afholder udgifter, der er relevante for projektet og derfor indgår i projektbudgettet/-regnskabet og dermed er en del af det grundlag, som EUtilskuddet beregnes af. Vi identificerer disse ved enten CPR-nr. eller CVR-nr. Tilskudsansvarlig partner I bekendtgørelserne 3 anvendes begrebet tilsagnsmodtager om den økonomiske partner, som administrerer projektet på alle de økonomiske partneres vegne og som dermed er økonomisk ansvarlig for projektets gennemførelse. I Støtteberettigelsesreglerne, i kommunikationen mellem Erhvervsstyrelsen og projekterne samt i de værktøjer og blanketter, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af strukturfondsprojekter anvendes betegnelsen tilskudsansvarlig partner, for at understrege, at den tilskudsansvarlige partner altid er økonomisk partner. Det er med andre ord ikke muligt at lade en part, som ikke har økonomisk (med-)ansvar for et projekt være ansvarlig for gennemførelsen af det. Det er Erhvervsstyrelsens erfaring, at der er mange forskellige måder at deltage i et projekt på, selv om aktørerne har det til fælles, at de har udgifter i projektet, dvs. er økonomisk partner. Nedenfor finder du eksempler på de aktører, som typisk er med i strukturfondsprojekter. Du skal gerne kunne genkende din virksomhed eller organisation i eksemplerne for at være sikker på at din deltagelse ligger indenfor reglerne og du får den rigtige information. Eksempel Projektpartnere Partnere, som er med i planlægningen og gennemførelsen af projektet, f.eks. projektgruppen og/eller projektets styregruppe. Deltagervirksomhed En virksomhed som er med i et projekt alene med henblik på udvikling af egen virksomhed. Deltagerens arbejdsgiver En virksomhed/institution/organisation, hvor deltageren på et kompetenceudviklingsforløb i et socialfondsprojekt er ansat. Definitioner af andre centrale begreber Statsstøttemodtager Som du så i eksemplet ovenfor, om en virksomhed som har udgifter til at deltage i et projekt, så kan en virksomhed som udgangspunkt vælge slet ikke at medtage lønudgifter og derved slippe for at dokumentere værdien af dem. Derved fravælges muligheden for at modtage støtte til en del af udgiften, og derfor kommer de færreste automatisk til at tænke på statsstøtte. Det er imidlertid vigtigt at vide, at statsstøtte ikke kun er når der udbetales kontant støtte til en virksomhed. Statsstøtte kan også komme på tale, hvor en 3 Bekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og Bekendtgørelse nr. xxx om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. 3

4 virksomhed får noget gratis, og derved kun indirekte får støtte. En statsstøttemodtager er med andre ord en juridisk enhed, der via offentlige midler opnår en konkurrencefordel på markedet. Som du så ovenfor i eksemplet behøver statsstøttemodtageren altså ikke at være økonomisk partner. Projektmedarbejder En projektmedarbejder er kendetegnet ved, at vedkommendes løn er en udgift i projektet og ved at den pågældende person er ansat hos den tilskudsansvarlige partner eller en projektpartner. En projektmedarbejder er således ikke en deltager (jf. definitionen af en deltager). Deltager En deltager er en person, der er med i et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at opnå læring i overensstemmelse med det konkrete projekts formål. Tilsagnskontrakt En tilsagnskontrakt, er den aftale om regionalfonds- eller socialfondsstøtte, der indgås mellem Erhvervsstyrelsen som forvaltningsmyndighed for strukturfondene og projektet. Projektperiode Projektperioden er den periode, inden for hvilken projektet skal gennemføres indholdsmæssigt og økonomisk. Projektperioden kan tidligst løbe fra den dato, som det regionale vækstforum angiver som datoen for, hvornår udgifter til et projekt kan medtages. Startdato og slutdato fremgår af tilsagnskontrakten. Udgifter, som er afholdt før eller efter perioden er ikke støtteberettigede. Den maksimale tilskudsperiode er som hovedregel 5 år. Kompetenceudviklingsforløb Indholdet i et kompetenceudviklingsforløb i et strukturfondsprojekt kan være sammensat af følgende elementer for den enkelte deltager: A. Holdundervisning, hvor samtlige deltagere i projektet samles, og hvor deltagelse kan registreres af underviser. B. Deltageres daglige arbejde i den virksomhed, hvor de er ansat, når det daglige arbejde er: 1) En del af kursusaktiviteten, 2) Afgrænset, relevant for og direkte relateret til projektet, og 3) En nødvendig del af projektets gennemførelse. Forholdet mellem dagligt arbejde og teoritimer skal være mindst 1:1, og projekter kan derfor ikke have et indhold af dagligt arbejde alene. Ledige kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af anden overførselsindkomst (dog ikke dagpenge), der af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan deltage i et kursusforløb, der består af dagligt arbejde og teoritimer i forholdet minimum 1:1, kan skriftligt anmode Erhvervsstyrelsen om, at der anvendes et forhold mellem teoritimer og dagligt arbejde, hvor det daglige arbejde vægtes højere. C. Erhvervspraktik, hvor deltagerne kan være fordelt på forskellige virksomheder eller arbejdssteder. 1) Forholdet mellem praktik- og teoritimer skal være mindst 1:1, og derfor kan projekter aldrig have et indhold af praktiktimer alene. 2) Når deltagerne er på praktikophold, skal deltageren og dennes leder på arbejdspladsen underskrive for deltagerens underhold. 4

5 3) Der skal forud for forløbet laves en skriftlig aftale, hvor praktikkens omfang, art og mål specificeres. D. Hjemmearbejde/fjernundervisning, hvor deltagerne arbejder hjemme og selv registrerer tid, der efterfølgende godkendes af projektleder/underviser. 5

6 Projekter skal være additionelle og have nyhedsværdi Et projekt skal også være være additionelt. Det betyder, at regional- og socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet eller drift, du som økonomisk partner normalt gennemfører uden støtten. Strukturfondstilskud skal derfor anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den aktivitet, der er nødvendig for din almindelige drift. Se mere herom i afsnittet Der gives ikke støtte til drift. Kravet om additionalitet medfører: At der ikke kan ydes tilskud til projekter, som alene er begrundet i lovkrav. F.eks. vil der ikke kunne ydes støtte til implementering af lovkrav At et projekt ikke må sættes i gang, inden der er indsendt en ansøgning om strukturfondstilskud, fordi det antyder, at projektet også ville blive gennemført uden støtte, som en del af den almindelige drift. At der ikke må indgås en bindende aftale med en leverandør, konsulent eller samarbejdspartner om at gennemføre projektet, inden der er indsendt en ansøgning. Når projektet ansøger om tilskud, skal projektet redegøre for projektets additionalitet. Minimumskravet til redegørelsen er, at projektet skal forklare, at projektet ikke kan gennemføres uden støtten: i samme omfang, på samme tidspunkt eller indenfor samme tidsramme 6

7 Sund finansforvaltning Tilskuddet fra strukturfondene er offentlige midler. Derfor skal tilskuddet administreres økonomisk forsvarligt i overensstemmelse med princippet om sund finansforvaltning. Det påhviler den tilskudsansvarlige partner at dokumentere, at der i projektet er udvist sund finansforvaltning. Princippet om sund finansforvaltning skal sikre, at et projekt ved afholdelsen af en udgift har fået en modydelse, der er rimelig i forholdet mellem pris, kvalitet og ydelse. For at udvise sund finansforvaltning skal alle i projektet være sparsommelige, produktive og effektive. For interne udgifter som lønninger betyder det fx at lønnen til en ansat i et projekt, ikke må være højere end en almindelig, rimelig og realistisk løn for den arbejdsopgave, den ansatte udfører i projektet, ligesom der kun må medtages de timer i projektregnskabet, som direkte har med projektgennemførslen at gøre. Derfor kan f.eks. generelle møder, timer til generel ledelse, sygdom og frokost ikke medregnes i projektregnskabet for medarbejdere, som timeregistrerer. Hvis du vil vide mere om, hvem der skal timeregistrere, kan du finde oplysningerne i afsnittet om [_link ] Eksterne indkøb ske i henhold til det almindelige prisniveau på markedet. Udvekslingen af varer og tjenesteydelser skal altså ske fuldt ud som på det frie marked og under fuld konkurrence. I afsnittet om Udgifter til eksterne køb (udbuds- og tilbudsregler) kan du læse kravene til eksterne indkøb af varer og tjenesteydelser og eksempler på hvordan du kan dokumentere dit indkøb. Skal udgifter afregnes til markedspris eller kostpris? Afregning til markedspris kan kun ske, hvis køber og sælger ikke er interesseforbundne. Du kan læse definitionen af interesseforbundne parter i afsnittet Interesseforbundne parter. Hvis køber og sælger er interesseforbundne, skal afregning ske til kostpris. Med kostpris forstås, at sælger ikke opnår fortjeneste på den leverede vare eller tjenesteydelse. Der kan således ikke tillægges overhead, avancetillæg eller lignende. Det betyder f.eks., at varer skal afregnes til indkøbspris og at lønudgifter skal afregnes til den faktiske løn. Der kan ikke afregnes i henhold til vejledende udsalgspriser, standardpriser, kataloger mv. Det påhviler den tilskudsansvarlige partner at dokumentere, at varer eller tjenesteydelser er afregnet til kostpris. Dokumentation herfor kunne være fakturaen for indkøbet af den videresolgte vare eller lønseddel for faktisk løn samt timeregistrering. Reglen om, at der imellem interesseforbundne parter skal ske afregning til kostpris gælder også selvom der gennemføres afsøgning af markedet eller et udbud. 7

8 Interesseforbundne parter At parter er interesseforbundne betyder, at to eller flere parter på grund af deres indbyrdes relation kan have sammenfaldende interesser ved valg af leverandør, fastlæggelse af pris eller vilkår, eller lignende. Sammenfaldende interesser er: et indbyrdes ejerforhold, familiemæssige relationer eller en fælles tilknytning til samme større organisatoriske enhed. Hvor denne risiko for interessesammenfald består, kan en faktura ikke tillægges samme bevisværdi som en faktura, som udstedes mellem ikke-interesseforbundne parter. Derfor kan udgifter til køb af varer eller ydelser, f.eks. konsulentbistand eller undervisning, som erhverves hos en person, juridisk enhed, organisation eller et selskab, som en økonomisk partner er interesseforbundet med, ikke dokumenteres med en faktura mellem parterne. Udgiften skal i stedet afregnes til kostpris. Du kan læse mere om begrebet kostpris i afsnittet princippet om sund finansforvaltning Eksempler på parter, der ofte anses for interesseforbundne, er: Et moderselskab og dets datterselskab Et selskab og dets personlige hovedaktionær En afdeling i et fagforbund og dets hovedkontor En afdeling i en kommune og kommunens øvrige afdelinger En selvejende institution og en kommune, som har givet en underskudsgaranti Eksempler på parter, som altid anses for interesseforbundne, er: Ægtefæller, hvor den ene er støttemodtager og den anden ægtefælle driver den virksomhed, der leverer varer eller tjenesteydelser til projektet. Økonomiske partnere i et strukturfondsprojekt. Hvis et projekt vælger at sammensætte en meget stor kreds af økonomiske partnere, er der en risiko for, at de økonomiske partnere måske deltager på forskellige tidspunkter af projektet eller i forskellige delprojekter, og derfor ikke er opmærksomme på, om de indgår aftale med en af de øvrige økonomiske partnere. Den tilskudsansvarlige partner har derfor ved denne projektkonstruktion et særligt ansvar for at sikre sig, at de økonomiske partnere kender til reglen om afregning til kostpris mellem projektets økonomiske partnere. 8

9 Informationsforpligtelse i forhold til EU-støtten Som tilskudsansvarlig partner har du ansvaret for, at det kan ses på al information om projektet til offentligheden og deltagere, at det er støttet af EU s regional- eller socialfond. Alle udgivelser samt informations- og markedsføringsmaterialer, både på tryk og elektronisk, skal påføres EU-logo. Det gælder eksempelvis: - Rapporter - Facebook sider - Hjemmeside - Brochurer - Skilte - Deltagererklæringer På materialet skal påføres EU-logo som vedrører den fond, projektet modtager støtte fra. Logoerne som skal anvendes findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, Du skal også sikre dig, at projektet i hele dets levetid, har en beskrivelse af projektet på projektets hjemmeside, hvor den økonomiske støtte fra EU fremhæves. Derudover skal der opsættes mindst en plakat (mindst A3) om projektet med projektbeskrivelse og den økonomiske støtte fra EU. Plakaten skal placeres et klart og synligt sted, f.eks. ved indgangen til en bygning. Efter projektets levetid skal alle publikationer/dokumenter rettet mod offentligheden eller deltagere, herunder deltagerbeviser,, indeholde oplysninger om, hvorvidt der er ydet støtte fraregional- eller Socialfonden. Der er særlige regler vedrørende opsætning af en varig plade, hvis der modtages støtte til varigt udstyr/maskiner. Hvis du er i tvivl om dit projekt skal sætte en plade op kan du kontakte Erhvervsstyrelsen. Dokumentation for brug af EU-logo Det skal kunne dokumenteres, at der er anvendt EU-logo under gennemførelsen af projektet. Det kan f.eks. ske ved at gemme eksemplarer af publikationer og lave screen dumps af hjemmesider. Da deltagere på projektet skal informeres om, at den aktivitet de deltager i, er medfinansieret af Regionalfonden og/eller Socialfonden, skal det kunne dokumenteres, at den tilskudsansvarlige partner har givet denne information. Det kan f.eks. være i forbindelse med en deltagererklæring.. 9

10 Samtykke til behandling af personoplysninger (persondataloven) Alle projektmedarbejdere eller deltagere, der er tilknyttet et regionalfonds- eller socialfondsprojekt, skal give samtykke til, at personoplysninger om dem registreres og behandles i det it-system, der stilles til rådighed af Erhvervsstyrelsen. Det gør de ved at underskrive Samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger. Den tilskudsansvarlige partner har ansvaret for, at alle personer, der er tilknyttet projektet underskriver samtykkeerklæringen. Hvis en person med tilknytning til projektet ikke vil underskrive samtykkeerklæringen, kan der ikke gives tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden til personens deltagelse i projektet. 10

11 Finansiering af projektet Strukturfondsprojekter skal finansieres efter krone til krone-princippet. Det betyder, at et EU-tilskud på 50 % skal have en dansk medfinansiering af samme størrelse. Er EU-tilskuddet f.eks. 40 % skal den danske medfinansiering være 60 %. Der kan ikke under de danske stukturfondsprogrammer søges støtte til projekter, hvor den samlede, offentlige støtte er under Overfinansiering Et projekt må ikke være overfinansieret, og summen af alle projektets finansieringskilder skal svare til de budgetterede udgifter. Dansk medfinansiering Projektet skal ved regnskabsaflæggelse oplyse medfinansieringen fordelt på kilder. Du kan også se dette af de værktøjer, som skal anvendes, når der aflægges regnskab. Erhvervsstyrelsen er forpligtet til at oplyse EU-Kommissionen om sammensætningen af den danske medfinansiering på tværs af projekterne. Den danske medfinansiering kan bestå af private og offentlige bidrag, f.eks. kontante tilskud eller timer til projektets gennemførelse. Private bidrag kan f.eks. bestå af kontante tilskud eller timer fra private virksomheder, der er partnere i projektet. Offentlige bidrag kan komme fra stat, regioner, kommuner, offentligt lignende institutioner 4 og andre aktører, der gennemfører offentligt lignende projekter. Bidragene kan bestå af kontante tilskud, timer, deltagerunderhold eller naturalier. Læs mere i afsnittene om deltagerunderhold og naturalier. Ved offentlige bidrag forstås: 1) alle bidrag, der kommer fra statens, regionale eller lokale myndigheders budget; 2) alle bidrag, der kommer fra sammenslutninger af regionale eller lokale myndigheder eller sammenslutninger af offentligretlige organer; 3) alle bidrag, der kommer fra offentligretlige organer, f.eks. universiteterne, som er defineret i artikel 1(9) i udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EF); 4) alle bidrag, der kommer fra offentligretlige organer, herunder visse NGOer (Non Governmental Organizations) og andre nonprofit organer, der kan dokumentere, at man, som offentligretligt organ, generelt følger reglerne for offentligt udbud: udbudsdirektivet, EF-traktatens regler og principper 5 (for aftaler, der kan have betydning for det indre marked) og danske udbudsregler (særligt tilbudsloven). 4 Ved offentligt lignende institutioner forstås institutioner, som følger reglerne i udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004), jf. artikel 2, 16) i RFO (EF) nr. 1303/2013 af 17. december Disse omfatter bl.a. fri udveksling af tjenesteydelser, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet og gensidig anerkendelse, jf. Kommissionens fortolkningsmeddelelse om den fællesskabsret, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun delvis er omfattet af udbudsdirektiverne (2006/C 179/02). Fortolkningsmeddelelsen omfatter følgende: offentliggørelse, kontrakttildeling og domstolsbeskyttelse. 11

12 Kontante tilskud Hvis der indgår kontante tilskud fra økonomiske partnere eller andre i finansieringen af et projekt, skal projektet oplyse det særskilt til projektets sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen. Alle kontante tilskud til projektet, skal fremgå af regnskabet. Vær opmærksom på, at hvis der er knyttet en modydelse fra projektet til et kontant tilskud/bidrag fra andre end de økonomiske partnere i projektet, så betragtes bidraget som en indtægt, der skal trækkes fra projektets støttegrundlag. Du kan læse mere om, hvordan indtægter behandler i afsnittet Indtægter [link]. 12

13 Indtægter Et tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden må ikke medføre, at økonomiske partnere får et overskud ved finansieringen af projektet. Kun nettoudgifter i et projekt er tilskudsberettigede. Der er regler for såvel indtægter, som falder i projektperioden, som indtægter, som først falder efter at projektet er afregnet overfor Erhvervsstyrelsen. Indtægter i projektperioden, Regionalfondsprojekter og Socialfondsprojekter Hvis et projekt har indtægter i projektperioden, skal disse indtægter altid trækkes fra de støtteberettigede udgifter, før tilskuddet kan beregnes. Rabatter og eventuelle scrapværdier 6 i forbindelse med et projekt skal også fratrækkes støttegrundlaget. Hvis projektet ikke kan opgøre en evt. scrapværdi præcist, kan der efter aftale med Erhvervsstyrelsen indhentes en erklæring fra en uafhængig skønsmand. Dette gælder også, hvis et produkt, som er resultat af et strukturfondsprojekt, videregives gratis til f.eks. videreforarbejdning, og der på denne måde kan opnås en indtægt efter projektets afslutning. Der skal altså ske fradrag af indtægter uanset hvem, der får indtægten. Hvis der er knyttet en modydelse fra projektet til et bidrag, betragtes bidraget også som en indtægt, der skal trækkes fra projektets støttegrundlag. Indtægter efter projektperioden, regionalfondsprojekter For regionalfondsprojekter, som: a. ikke er omfattet af reglerne om statsstøtte, og som b. har samlede projektudgifter på mere end 1 mio., gælder følgende regler: 1. Regulering af støttegrundlaget før projektets afslutning Hvis Erhvervsstyrelsen eller projektet selv vurderer, at projektet også efter projektperiodens afslutning vil have indtægter, f.eks. i form af brugerbetaling, skal støtten nedsættes inden Erhvervsstyrelsen foretager en endelig beregning af støtten. Nedsættelsen sker for at sikre, at de støtteberettigede udgifter ikke er større end udgifterne ved investeringen minus nettoindtægterne af investeringen. Dette gælder for en periode, som svarer til den levetid, der normalt gælder for en investering af den pågældende type. EU-Kommissionen har fastlagt disse perioder, og den rentesats, der skal anvendes ved udregningen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Fradraget for nettoindtægterne fordeles forholdsmæssigt på de støtteberettigede og de ikkestøtteberettigede udgifter, hvis det ikke er alle udgifter til den pågældende investering der er støtteberettigede. 2. Regulering af støttegrundlaget efter projektets afslutning Nettoindtægter, som realiseres indenfor tre år efter den sidste udbetaling til projektet, og som der ikke var taget højde for ved udbetalingen til projektet, skal afrapporteres til Erhvervsstyrelsen, som kan nedsætte tilskuddet. 6 En scrapværdi er den mindste værdi, et aktiv kan nedskrives til. 13

14 Det gælder både hvis et projekt - ikke inden afslutningen af projektet kunne foretage et objektivt skøn over, om projektet ville få nettoindtægter i investeringens levetid, - har haft andre indtægter, end dem projektet havde forudset, Disse indtægter kan altså ikke uden videre beholdes af projektet. 14

15 Ordinær drift støttes ikke Driftsstøtte defineres som støtte, som fritager en økonomisk partner fra sine sædvanlige udgifter eller omkostninger i dennes daglige drift eller aktiviteter. Det kan f.eks. være almindeligt vedligehold, ordinære, løbende anskaffelser og lovpligtige aktiviteter. Der kan dog i en begrænset periode ydes tilskud til udgifter til driften af offentlige eller offentligt lignende institutioner i forbindelse med ekstraordinære aktiviteter. Støtteperioden kan ikke være længere, end hvad der er nødvendigt for at fortsætte driften på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Vedrørende klyngesekretariater henvises der til programmerne. 15

16 Projektændringer Ændringer i aktiviteterne Ændringer i projektets indhold, f.eks. i aktiviteterne og målgruppen, er altid væsentlige og de kan have betydning for, om tilskuddet kan opretholdes eller der er vilkår i tilsagnskontrakten, som skal ændres. Er der behov for at foretage ændringer i projektet skal du som projektleder altid kontakte styrelsen med en anmodning om sådanne ændringer. Sagsbehandleren i styrelsen vil ofte skulle høre det regionale vækstforum om de ønskede ændringer inden en eventuel godkendelse. Ændringer i budgettet Hvis der er behov for at ændre i det godkendte projektbudget - enten i fordelingen af ressourcer mellem konti, i projektperioder eller i ændringer i finansieringen - skal du sende en anmodning om budgetændring til styrelsen via PRV med begrundelse for ændringen. Sagsbehandleren i styrelsen vil af og til skulle høre det regionale vækstforum om de ønskede ændringer inden en eventuel godkendelse. Hvis din anmodning kan godkendes, vil du få oplyst dit nye godkendte budget eller projektperiode i PRV. Ændringer i projektorganiseringen Styrelsen skal altid orienteres om ændringer i projektets organisering, som har betydning for, om der kan foretages den fornødne sagsbehandling af projektet og kommunikeres med de relevante personer i projektet. Styrelsen skal derfor orienteres, når der sker udskiftning af centrale personer f.eks. projektlederen. Hvis den tilskudsansvarlige partner skifter kontonummer skal den person, der tegner den tilskudsansvarlige partner, oplyse styrelsen om det nye kontonummer. I nogle situationer kan ændringer i projektorganiseringen være af så stor betydning, at projektet skal have det godkendt af styrelsen. Sagsbehandleren i styrelsen vil ofte skulle høre det regionale vækstforum om de ønskede ændringer inden en eventuel godkendelse. Eksempel Et projekt har fået et tilskud under forudsætning af, at en bestemt virksomhed eller institution er med i projektet, fordi det blev vurderet at være en afgørende præmis for, at projektet ville få den estimerede effekt. Hvis denne virksomhed vælger at udtræde af projektet, er en af forudsætningerne for tilskuddet forsvundet og styrelsen og det regionale vækstforum skal derfor tage stilling til, om projektet kan fortsætte. 16

17 Støtte fra både Regional- og Socialfonden til ét projekt Som hovedregel kan et strukturfondsprojekt ikke opnå tilskud fra begge fonde. Hvis en større indsats kræver, at der gennemføres aktiviteter fra begge fonde, skal der udarbejdes en ansøgning til hver fond. Der er dog ved gennemførelsen af et projekt under en af fondene mulighed for at opnå tilskud, som ellers kun ville være støtteberettigede under den anden fond, hvis aktiviteten højst udgør 10 % af de budgetterede og betalte udgifter. Reglen kan anvendes i tilfælde, hvor hovedvægten i et projekt falder ind under den ene fond, og hvor der naturligt indgår en mindre aktivitet, som kun er støtteberettiget under den anden fond, men som ikke udgør et selvstændigt projekt. Fleksibiliteten mellem fondene forudsætter at aktiviteten, der udgør en mindre del, er direkte knyttet til projektets øvrige aktiviteter, samt at den er nødvendig for en tilfredsstillende gennemførelse af projektet. Ved et regionalfondsprojekt kan fleksibiliteten anvendes til at medtage udgifter til kompetenceudviklingsforløb, kurser eller lignende, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Her skal projektet særligt være opmærksom på, at deltagernes løn/underhold i perioden også er en del af de 10 %, hvis udgiften medtages i regnskabet. Eksempel Ved et regionalfondsprojekt kan fleksibiliteten anvendes til at medtage udgifter til kompetenceudviklingsforløb, kurser eller lignende, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Her skal projektet særligt være opmærksom på, at deltagernes løn/underhold i perioden også er en del af de 10 %, hvis udgiften medtages i regnskabet. 17

18 Principper for, at en udgift er støtteberettiget I dette afsnit kan du læse om reglerne, for hvilke udgifter projektet kan få tilskud til i forbindelse med gennemførelse af et strukturfondsprojekt. Nogle udgifter kan der ikke gives støtte til. Disse udgifter kan findes i oversigten nedenfor Udgifter, der aldrig er støtteberettiget. Udgifter skal være projektrelevante og projektrelaterede For at få støtte til en udgift, skal den som minimum være relevant for og relateret til projektet. En projektrelateret udgift er en udgift, som er afholdt i forbindelse med gennemførelse af projektet og inden for projektperioden. Projektperioden løber fra den dato, det regionale vækstforumsekretariat har skrevet i kvitteringsskrivelsen for modtagelse af ansøgningen. Start og slutdato fremgår også af jeres tilsagn. En projektrelevant udgift, er en udgift, der er relevant og nødvendig for at I kan gennemføre lige netop dette projekts aktiviteter. Det kan afhænge af, hvornår i projektets levetid, udgiften er afholdt. Eksempel Et projektlederkursus eller et kursus om strukturfondsregler kan være projektrelevante ved projektets start (og dermed støtteberettiget). Samme kursus vil dog ikke være støtteberettiget umiddelbart før projektets afslutning. Efter samme princip vil f.eks. en studierejse med det formål at indhente inspiration ikke være støtteberettiget, hvis den foretages på et tidspunkt, hvor de indvundne erfaringer ikke tidsmæssigt vil kunne nå at blive brugt i projektet. Et andet eksempel er, at en større anskaffelse skal kunne anvendes i projektet i en længere periode, og kan derfor normalt ikke anskaffes i projektets slutfase. Ved tvivl kan I kontakte projektets sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen. Udgifter, som aldrig er støtteberettigede Følgende udgifter er i Danmark hverken støtteberettigede under Regionalfonden eller Socialfonden: renter af gæld, momsudgifter, som kan refunderes, køb af bygninger, herunder også afskrivninger på bygninger, køb af anlæg udgifter til køb af jord. Udgifter, som ikke er støtteberettigede under Regionalfonden Følgende udgiftstype er ikke støtteberettiget under Regionalfonden: Udgifter til kompetenceudviklingsforløb, kurser eller lignende, herunder deltageres løn/underhold, mens de går på kurser eller lignende. 18

19 Udgifter, som ikke er støtteberettigede under Socialfonden Følgende udgiftstyper er ikke støtteberettiget under Socialfonden: Udgifter til køb af maskiner, inventar og udstyr. Udover de udgiftstyper, som er nævnt i afsnittene foran, fordi de aldrig er støtteberettigede, er der udgiftstyper, som kun er støtteberettigede til bestemte aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at du læser i afsnittet om generelle principper og under hver enkelt prioritet i Regionalfondsprogrammet og Socialfondsprogrammet, fordi du her kan finde præcise beskrivelser af, hvad der kan gives støtte til i netop den type projekt, som du planlægger. Særligt om moms Moms er ikke en støtteberettiget udgift, fordi den som hovedregel kan fås refunderet. Om støttemodtager rent faktisk får udgiften refunderet, eller f.eks. ved udenlandsk moms vælger at undlade at anmode om refusion er derfor uden betydning for støtteberettigelsen kun hvis en momsudgift reelt og endeligt bæres af en økonomisk partner, som ikke kunne have fået den refunderet, er udgiften støtteberettiget. Sådan ikke-refunderbar moms skal dog ikke dokumenteres særskilt, da det dækkes af det udokumenterede tillæg på 18 %, som omtales i et særskilt afsnit. Tilskud fra strukturfondene anses ikke for et vederlag og skal derfor ikke indgå i momsgrundlaget. Hvis projektet består af aktiviteter, som kan udskilles fra støttemodtagers eventuelle momspligtige aktiviteter, giver udgifterne til disse aktiviteter ikke ret til momsfradrag. For nærmere vejledning om moms henvises til SKAT. Naturalier En naturalieydelse er et aktiv, som indskydes i et projekt, og hvis værdi projektet ønsker at medtage i projektets finansiering. Et eksempel kunne være den tid, som en iværksætter, som ikke udbetaler løn til sig selv, bruger på et projekt, eller en maskine, som et virksomhed forærer et projekt til brug i et udviklingsprojekt. Hvis projektet mener, at denne maskine har en økonomisk værdi, som derved er blevet tilført projektet, kan projektet anmode om, at maskinens værdi sidestilles med et kontant tilskud til projektet når der skal ses på, om projektet har fundet den fornødne egenfinansiering på min. 50%. Det kræver, at naturalydelser behandles som en udgift, som en økonomisk partner har betalt i forbindelse med gennemførelsen af et projekt. Derfor skal følgende betingelser alle være opfyldt: programmets regler for støtteberettigelse skal tillade at der indgår naturalier, den offentlige støtte, der er betalt til projektet, må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter, eksklusive bidrag i form af naturalydelser ved afslutningen af projektet, værdien af naturalydelser må ikke overstige de omkostninger, der normalt accepteres på det pågældende marked, 19

20 værdien og leveringen af naturalydelserne skal kunne vurderes og verificeres af en uafhængig instans (ved maskiner en skønsmand), og drejer det sig om naturalydelser i form af ulønnet arbejde, skal værdien af det pågældende arbejde fastlægges under hensyntagen til verificeret tidsforbrug og vederlagssatsen for tilsvarende lønnet arbejde. 20

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Regler for EU-medfinansiering

Regler for EU-medfinansiering Regler for EU-medfinansiering 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: 18 % automatisk

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen Regional- og Socialfonden 2014-2020 hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen UNDERVISNING I IVÆRKSÆTTERI Projektet skal motivere de studerende til at blive selvstændigt

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen Regional- og Socialfonden 2014-2020 hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen INNOVATIONSSAMARBEJDER Retter sig i mod samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner

Læs mere

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 6. JULI 2007 I. INDLEDNING...4 Internationalt samarbejde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse...5 II. GENERELLE PRINCIPPER...6

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte:

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: - Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Fjerkræafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for revision

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013.

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013. 1. Indledning og formål med Globaliseringsfonden (EGF) Formålet med EGF er at bidrage til intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og fremme vedvarende beskæftigelse. Retsgrundlaget for Globaliseringsfonden

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere