Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med venlig hilsen Anders Møller Direktør"

Transkript

1

2 Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der for alvor sat gang i udviklingsarbejdet medio Som driftsvirksomhed med megen borgerkontakt, er det vigtigt i forhold til den daglige opgavevaretagelse, at initiativer og tiltag udføres løbende. Der er allerede flere af de igangsatte tiltag, som har medført en positiv udvikling, og har afsæt i en filosofi man kunne kalde just do it. Mål og resultatstyringen i form af Virksomhedsplaner, som har været implementeret siden udgangen af 2003, har selvsagt også bidraget i væsentlig grad til den positive udvikling. Det alt overskyggende og vigtigste har dog været en grundlæggende tro på, at en positiv påvirkning på medarbejdernes dagligdag, giver positive resultater. Det handler fx om at tilføre virksomheden energi gennem synlighed og kommunikation. Det gør vi gennem en åben og moderne ledelsesstil, hvor det primære mål har været at skabe engagement og selvtillid såvel organisatorisk som individuelt. Eller ved at få skabt mentalt overskud, der fører til glæde og stolthed blandt medarbejdere. Medarbejdere der har styrke til at matche de krav, som stilles af vores borgere og brugere. Det mener vi nu er lykkedes i sådant omfang, at vi vil ansøge om Københavns Kommunes Kvalitetspris. I arbejdet med denne kvalitetsrapport er de mange resultater tydeliggjort, og der er undervejs i processen blevet bidraget af såvel ledere som medarbejdere. Vores udfordringer fremadrettet, er at fastholde og udvikle den positive udvikling gennem optimering af de allerede igangværende processer. Det skal ske ved at lade medarbejderne være med til at udvikle de rammer, de trives bedst under. For har medarbejderne det godt, har hele virksomheden det godt og kan derigennem bidrage til en positiv kvalitetsudvikling. Med venlig hilsen Anders Møller Direktør 1

3 FORORD 1 RAMMER OG MÅL 4 Indledning 4 Parkering Københavns historie 4 Parkering Københavns opgaver 5 Organisation og ansatte 5 Parkering Københavns, mission, vision og værdier 8 Værdigrundlag 8 Ansatte 9 Parkering Københavns målgruppe 11 Parkering Københavns samarbejdspartnere 11 Pressekontakt 12 Langsigtet parkeringsstrategi for Københavns Kommune 13 Strategier, mål og visioner 15 Administrationsgrundlaget 18 FORORD TIL FOKUSOMRÅDER 19 Kvalitetscirkel DELEGERING AF BESLUTNINGSKOMPETENCER 20 Ledernes kompetencer og ansvar 22 Nye beslutningskompetencer til parkeringsvagterne 23 Resultater KOMPETENCEUDVIKLING 26 Målsætninger i virksomhedsplanerne i perioden Resultater 31 Lederevaluering ARBEJDSMILJØ 33 Arbejdspladsvurdering 33 Trivsel og sundhed 34 Mål 1: Bedre psykisk arbejdsmiljø 36 Aktiviteter 36 Opgør med sygefravær 37 Mål 2: Voldsforebyggelse 37 Aktiviteter 38 Resultater 39 Mål 3: Attraktiv arbejdsplads 39 Mål 4: Nedbringe sygefravær 41 Aktiviteter 41 2

4 Indholdsfortegnelse Resultater 42 Mål 5: Mangfoldighed 43 Aktiviteter 43 Mål 6: Forebygge arbejdsskader 45 Mål 7: Medarbejdernes velbefindende 46 Resultater 47 Mål 8: Lønpolitik som udviklingsinstrument BRUGERINDFLYDELSE/UDVIKLING AF PRODUKTER OG INDFLYDELSE timers zonen - opstrammet parkeringsordning 51 Mål 2: Kvalitetssikre informationen 52 Mål 3: Minimere ulovlige parkeringer 52 Mål 4: Information via hjemmeside 52 Lave brugerundersøgelse 54 Mål 6: Bedre breve til borgerne 55 Mål 7: Kundeservice RESURSESTYRING - ØKONOMI 59 Mål 1: Forretningsgange 60 Ny budgetmodel 61 Mål 2: Arbejdstid som resurse 61 Nye udfordringer MILJØ 64 Formål med miljøledelse 64 Resultater TEKNOLOGIANVENDELSE 70 Mål 1: Strategisk ledelsesværktøj 70 Implementeringen af ESDH 71 Mål 3: Beboerlicenser via hjemmeside 71 Mål 5: Nye billetautomater 72 VORES MÅL MED EVALUERINGEN 74 3

5 Rammer og mål Rammer og Mål Indledning Parkering København er en kontraktstyret virksomhed under Teknik- og Miljøforvaltning 1 i Københavns Kommune. Vi administrerer Kommunes parkeringsordning, som skal sikre, at byen er fremkommelig og sikker at færdes i for alle bilister såvel som fodgængere og cyklister. Derudover tilbyder vi rådgivning og kurser for andre kommuner med parkeringsdrift. Parkering Københavns historie Parkering København begyndte sit virke 1. januar Dengang var virksomhedens navn Parkeringsservicekontoret og hørte under Stadsingeniørernes direktorat. Organisationen var dengang spredt på tre forskellige adresser, hvilket betød, at mulighederne for at opnå en sammentømret enhed med gode samarbejdsrelationer afdelingerne imellem blev besværliggjort. Derfor blev der i slutningen af 1990 erne sat fokus på at finde én fælles adresse til Parkering København. I 2001 lykkedes det at samle det meste af organisationen, da vi indgik aftale med ejendomsselskabet Norden om at leje en bygning i Kommunehospitalets ejendomskompleks i Gammeltoftsgade. Teknikken blev på Enghavevej af tre årsager: Sikkerheden ved tømningen af bilerne og efterfølgende optælling ville blive forringet. Der ville blive dårligere arbejdsforhold pga. mange tunge løft, og arbejdsgangen i øvrigt, og forholdende i forbindelse med parkering om natten for tømnings-bilerne ville blive forringede. Kontraktstyring Parkering København blev i 2000 kontraktstyret driftsvirksomhed under det, der dengang hed Bygge- og Teknikforvaltningen 2. Formålet med virksomhedskontrakten var at fastsætte de overordnede målsætninger for Parkering København og præcisere de forudsætninger og midler, der var til rådighed i kontraktperioden. Samtidig var det i forhold til fremtidige procedurer vigtigt for os at tage højde for forhold, der kunne have politisk opmærksomhed. Kontrakten for Parkering København blev derfor udformet, så udgiftsbudgettet, antallet af indkomne klager og fastholdte afgifter indgik som kriterier for vurdering af virksomheden ved siden af indtjeningsevnen. I forbindelse med de nye forvaltningskontrakter fra 2005 blev der blevet indført en ny struktur for ledelsesrapportering forud for de halvårlige kontraktopfølgningsmøder. Udkastet til den færdige skabelon er inspireret af Københavns Kommunes kvalitetsmodel. 1 Omtales også som TMF 2 Omtales også som BTF 4

6 Rammer og mål Den genforhandlede kontrakt fra 2005 mellem Bygge- og Teknikforvaltning (nu Teknik- og Miljøforvaltningen) og Parkering København løber frem til Den indeholder følgende punkter, som afspejler TMF s fælles ledelsesgrundlag: Forvaltningskontraktens forudsætninger Forvaltningskontraktens indhold og formål Mål- og resultatstyring Opgaver og organisering Rammer og retningslinier for Parkering Københavns virke Opfølgning og evaluering/afrapportering Kontraktperiode og ikrafttræden Virksomhedsplanen skal være det styringsredskab 3, der sikrer en udvikling i kvaliteten af de opgaver der varetages. Den skal samtidig fastslå, hvilke visioner og mål Parkering har fremadrettet samt sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til den myndighedsopgave og de aktiviteter virksomheden udfører. Parkering Københavns opgaver Parkering København er en virksomhed i konstant udvikling. De mange funktioner og opgaver, der varetages i Parkering København, er under konstant bevågenhed både politisk og i offentligheden. Den opmærksomhed retter sig både mod den daglige drift og administrationen ved at varetage myndighedsopgaven. Herunder betjening af borgere, både den personlig kontakt med frontlinjepersonalet samt øvrig kontakt telefonisk, skriftligt og elektronisk. Parkering Københavns opgaver kan inddeles i følgende kerneområder parkeringskontrol og service behandling af afgifter klagebehandling salg af parkeringslicenser og -kort og -billetter samt hjælp, råd og vejledning i parkeringsspørgsmål drift og vedligeholdelse af kommunens billetautomater kompetenceudvikling og uddannelse relateret til kommunal parkeringskontrol og service Organisation og ansatte Ledelses- og organisationsforandringer For at være optimal rustet til at takle udfordringerne som kontraktstyret virksomhed indledte vi ultimo 2000 et organisations- og lederudviklingsprojekt for at finde frem til den bedst egnede organisationsstruktur. Den gamle struktur var opdelt som i nedenstående figur. 3 Virksomhedsplanerne kan ses på KKnet 5

7 Rammer og mål Derudover blev ledernes job- og kompetenceprofiler afdækket med henblik på at sætte fokus på den enkeltes leders udviklingspotentialer. Vi valgte Garuda-metoden, hvis modeller indeholder værktøjer til udvikling inden for kompetenceprofiler. Gennem et spørgeskema afdækker man 16 forskellige personlighedstræk, der alle er nøglefaktorer for ledelsesmæssig succes. Organisationsudviklingsprojektet og justeringen af strukturen blev implementeret i forbindelse med samlingen i det nye domicil i Gammeltoftsgade. I løbet af 2002 gennemførte vi ændringer i organisationens struktur, og ansatte en ny ledelse. Anders Møller tiltrådte som direktør 1. marts 2002 og fortsatte arbejdet med strukturudviklingen og organisationsændringerne. I den forbindelse blev der, af en ekstern konsulentvirksomhed ultimo 2002, gennemført endnu en undersøgelse af ledelses- og organisationsforholdene % af de ansatte udfyldte et spørgeskema, hvor de ansatte gav et billede og en vurdering af opgaveudførelse, arbejdsklima og de værdier, som skulle være med til at tegne en organisationsprofil. Kombineret med materiale fra en tidligere trivselsundersøgelse fra 2001, var resultaterne med til at udstikke rammerne for 17 arbejdsgrupper, med både mellemledere og medarbejderrepræsentanter, der skulle komme med forslag til den nye struktur. Strukturændringen i 2002 I maj 2002 forelå en færdig struktur, der var fladere end hidtil, og som tog hensyn til helhedsorientering i virksomheden. Ændringerne afstedkom samtidig, at flere afdelinger, der hidtil havde haft egen særskilt ledelse, nu blev placeret under samme ledelse. Ændringerne i organisationsstrukturen tilstræbte en mere balanceret organisation, hvor der blev bedre sammenhæng mellem de enkelte afdelinger. Personalemæssigt opnåede man en højre grad af ligevægt mellem antallet af ansatte i afdelingerne, dvs. mellem drift og administration. Virksomheden fik således to store afdelinger; en driftsafdeling og en administrationsafdeling samt en mindre stab: Driftsafdelingen blev opdelt i kontrol og service samt teknikken. 4 En ikke offentliggjort rapport kan ses, hvis det ønskes. 6

8 Rammer og mål o Kontrol og service havde kontrollen af parkering i Københavns Kommune og her iblandt vejledning til byens bilister, turister og borgere i forhold til tolkning af parkeringsregler og andre parkeringsrelaterede spørgsmål, anviser parkeringspladser og egentlig vejvisning. o Teknikkens opgaver var at tømme billetautomater samt reparation, service, overvågning og vedligeholdelse af billetautomater. Administrationen dækkede afgiftsøkonomi, budget og regnskab, bogholderi, klageafdeling, løn og personale, it samt kundeservice. Budget og regnskab varetog desuden statistik funktioner og ekstern konsulentbistand inkl. salg af it-værktøjer til andre kommuner. Kundeservice fik funktionerne med licensøkonomi, da det blev fundet mest hensigtsmæssig, at økonomifunktionen for disse ydelser var tæt knyttet til salg og distribution. Stabens opgaver omhandlede intern service, journalisering og information. Den ændrede organisationsstruktur fra 2002 kom til at se således ud: Strukturen i 2006 Den seneste omstrukturering i foråret 2006 har medført en samling af flere administrative afdelinger, så de nu er funktionsopdelte. Et projekt med at kortlægge arbejdsgangene i økonomiafdelingen er lavet ud fra Lean-metoden. Det viste sig at flere af medarbejderne sad med unikke kompetencer, der ved længerevarende fravær gjorde dem svære at erstatte og det førte til pukler og dermed uhensigtsmæssig lang sagsbehandlingstid der var stort behov for vidensdeling. 7

9 Rammer og mål Derfor indføres Lean nu som styringsværktøj for alle økonomiopgaver og til løbende effektiviseringer af de administrative funktioner. Målet er dog først og fremmest at opnå et bedre arbejdsmiljø med bedre sagsbehandling og mindre fravær til følge. Parkering Københavns, mission, vision og værdier Parkering Københavns mission er: at udøve trafiksikkerhedsskabende og trafikregulerende service og myndighed i forhold til parkering Parkering Københavns vision er at: Vi vil være den førende parkeringsvirksomhed og det betyder: o at vi vil arbejde for international erfaringsudveksling o at vi vil arbejde for en fremgang i oplevelsen af, at vi gør en positiv forskel for trafiksikkerhed og fremkommelighed o at vi vil udnytte al teknologi i Parkering København så optimalt som muligt, indadtil og i forholdet til borgerne. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads og det betyder: o at vi vil arbejde med kvaliteten i opgaveløsningen og miljøet på arbejdspladsen o at vi vil arbejde med kompetenceudvikling af lederne o at vi vil sætte fokus på resurserne hos alle medarbejderne Vi vil levere høj kvalitet i såvel ydelser som i mødet med borgerne og det betyder: o at vi vil optimere udnyttelsen af de økonomiske resurser o at vi vil sikre kvaliteten i den måde vi pålægger afgifter o at vi vil udfylde rammen, der regulerer parkering i København o at vi forbedrer servicen og kommunikationen med borgerne Vi vil fremstå som en helhed og det betyder: o at borgerne skal opleve Parkering København som en virksomhed, hvor der både ydes en helhedsorienteret indsats over for borgerne og sker en professionel opgavevaretagelse Værdigrundlag I 2003 blev der i arbejdssamarbejdsudvalget (ASU) nedsat og godkendt en fraværspolitik, en alkoholpolitik, en voldspolitik 5, samt et værdigrundlag der var i overensstemmelse med BTF s værdier. Vores værdier blev baseret på storytelling fra medarbejderne. Forumet for storytelling bestod af en repræsentativ skare af medarbejdere og ledere samt tillidsrepræsentanter fra virksomheden. Der var to eksterne konsulenter, som sparkede processen i gang og opsamlede de positive historier. Opgaven var ganske enkelt den, at deltageren skulle fortælle det positive ved at være en del af Parkering København. 5 De tre politikker kan ses, hvis det ønskes 8

10 Rammer og mål Det samlede udbytte fra denne storytelling-dag blev skrevet ud og fordelt til alle deltagere. Fase I var alle de positive historier. Fase II var en fortsat proces, hvor ledergruppen sammen med tillidsrepræsentanterne raffinerede den samlede masse af historier. På den måde nåede man frem til et værdigrundlag, der lå indenfor rammerne af det overordnede værdigrundlag for Københavns kommune. Det hele blev gennemført på et eksternt heldagsseminar plus et halvdagsseminar på intern lokalitet. Derefter var der i ASU-regi en sidste drøftelse og afpudsning, inden det færdige resultat forelå til godkendelse. Tidsmæssigt strækker hele forløbet sig fra ultimo nov ultimo feb Værdigrundlaget fokuserede på: Helhedstænkning Initiativ Arbejdsglæde Fleksibilitet Gensidig respekt Ansvar Af gode grunde var det fælles ledelsesgrundlag og BTF s værdier endnu ikke sat i spil, da de først blev skabt i slutningen af 2003 og begyndelsen af Ansatte I Parkering København er den enkelte medarbejder den vigtigste resurse. Der er ca. 230 medarbejdere ansat, og her udgør parkeringsvagterne den største gruppe. De 230 ansatte i Parkering København fordeler sig fagligt således: Parkeringsvagter og Vagtledere Kontorfunktionærer Kontoradministrativt personale Specialarbejdere AC ere Tjenestemandsansatte Alle ansatte er overenskomst- eller tjenestemandsansatte. Hovedparten er fuldtids-ansatte. Vi har dog 6 deltidsansatte og 3 på fleksjob. Der er 19 mellemledere, hvoraf 9 sidder i administrationen og 10 i driften. Parkering København modtager løbende elever, som del af en turnusordning i forvaltningen. Pt. har vi dog ingen. Parkering København har en vis personaleomsætning først og fremmest blandt parkeringsvagterne. Derfor svinger vores personaletale en del over tid. I nedenstående tabel ses medarbejderstyrken fra henholdsvis primo 2006 og primo Det skal understreges, at opgørelserne er øjebliksbilleder, der alene afspejler det registrerede antal medarbejdere og ikke det nødvendige antal medarbejdere. 9

11 Rammer og mål Personaletal Antal Primo 2006 Primo 2007 Tjenestemænd Øvrige ansatte Tjenestemandslignende vilkår 6 6 I alt Parkering København rekrutterer med jævne mellemrum nye medarbejdere til vagtopgaverne dette sker i hold af ca. 15 mand af hensyn til uddannelsesomkostningerne. Det Parkeringsforlig 6 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog i juni 2005 betyder fx, at der i 2007 vil være betalingsparkering hele døgnet undtagen fra lørdag kl.17 til mandag kl. 8. Skal det give mening at indføre betalingsparkering i døgndrift, skal der i er vist omfang også være kontrol hele døgnet derfor er der i parkeringsforliget også taget højde for, at det er nødvendigt at ansætte flere p-vagter. Budgetramme Vores virksomhed er som kontraktstyret enhed i TMF Parkering København, driftsbudget Funktion og drift Budgetforslag 2006 Budget 2005 Regnskab 2004 Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau kr kr kr kr kr. Driftsramme Vejvedligeholdelse Drift Bevilling i alt Se afsnittet Langsigtet Parkeringsstrategi samt Byens udvikling under strategier og mål 10

12 Rammer og mål Budgetforslag 2007 og rammeberegning. Budget 2007 P-aftale 2007 Reguleringer Prisopregninger Lønpulje NEM 2007 I 1000 kr Omkostninger Løn Øvrige omkostninger Statens andel af P-afgifter Omkostninger i alt Indtægter/omsætning P-afgifter Betalingsparkering, Indre by Betalingsparkering, Blå zone Kort og billetter Licenser Indtægter/omsætning Resultat Parkering Københavns målgruppe Parkering Københavns primære målgrupper: Borgere i Københavns Kommune. De har mulighed for at købe en beboerlicens og også mulighed for at købe p-billetter, uge- og månedeskort, dagbilletter m.m. Erhverv visse virksomheder i Københavns Kommune kan købe en erhvervslicens. De har også mulighed for at købe p-billetter, uge- og månedskort, dagbilletter m.m. Turister/ besøgende Pendlere Tilflyttere Vores primære målgruppe er borgere og besøgende, der færdes i København. For at nå dem anvender vi en række kanaler, som nævnes mere udførligt i afsnittet om Brugerindflydelse. Der ud over sker kontakten gennem en række interessenter og samarbejdspartnere. Parkering Københavns samarbejdspartnere Vi har en række samarbejdspartnere og interessenter, som har betydning for udførelsen af vores arbejdsområder. Nedenfor er en liste over de professionelle kontakter vi pt. arbejder med. Pressen beskrives efterfølgende for sig selv. 11

13 Rammer og mål Samarbejdspartnere og andre interessenter: Internt Borgerrepræsentationen Teknik- og Miljøudvalget (tidl. Bygge- og Teknikudvalget) Enhederne inden for Teknik- og Miljøforvaltning herunder: o Vej & Park, hvor samarbejdet er blevet opkvalificeret med henblik på optimering af skiltning, oplysningstavler og gensidig information om ændringer. o o Københavns Brandvæsen, hvor vi samarbejder omkring uniformer KTK, hvor vi blandt andet samarbejder omkring køretøjer, renholdelse af byen eks. er der indført et system med anmeldelse af fyldte skraldespande. Økonomiforvaltningen Eksternt Parkering København samarbejder med andre danske kommuner med parkeringskontorer omkring kurser i parkeringsret, grundkursus til parkeringsvagt samt efteruddannelse, hvor Parkering København tilbyder undervisning. Københavns politi/ Politiet dataafdeling Udenrigsministeriet om afgifter pålagt ambassadefunktionærer/diplomater Easy Park Siemens Mobile Parking SKAT - omkring opkrævning af afgifter Dansk Automationsselskab, hvor vi har et samarbejde om hurtig tilbagemelding, når en af deres udlejningsbiler har modtaget en afgift TOP-Danmark ift. samarbejder omkring at finde stjålne biler Lufthavns Parkering Københavns Radio Tivoli Wonderful Copenhagen Operaen City-Cykler Borgerservice-butikkerne Borgerrådgivningen Hoteller og biludlejningsfirmaer Q8 og Post-Danmark Europa Parkering København har søgt om optagelse i den europæiske parkeringsforening EPA og taget initiativ til etablering af en dansk brancheforening. Parkering København samarbejder med Stockholms kommune omkring udveksling af medarbejdere/vidensdeling Wien Oslo Færøerne Euro Parking Collection (Lindorf) Parktrade Provoice Pressekontakt Vi betragter arbejdet med pressen som et samarbejde, hvor vi får mulighed for at formidle vigtige brugeroplysninger samt nuancere billedet af Parkering Københavns arbejde og dermed forbedre vores image. Vi bestræber os på at yde pressen en god service og svare åbent på spørgsmål så hurtigt som muligt. Vi svarer stort set på alle læserbreve og laver opsøgende arbejde i forbindelse med nye tiltag, ændringer og større arrangementer i København, hvor vi bl.a. samarbejder med DR s trafikradio. 12

14 Rammer og mål Alle pressehenvendelser går gennem kommunikationschefen / kommunikationsafdelingen, som screener henvendelserne fx i forhold til vinklingen på historien, hvilke spørgsmål der vil blive stillet, hvilke personer der udtaler sig, mulighed for citater til godkendelse etc. Derved får vi et overblik over den sammenhæng vi vil komme til at optræde i. Politik og mediedækning Parkering Københavns kommunikationschef / kommunikationsafdeling varetager det formaliserede samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningens pressechef. Som en del af Københavns Kommune, der er en politisk styret organisation, er vi underlagt beslutninger, der medfører forandringer, som vi i Parkering København forholder os professionelt til. Vi har en klar adskillelse i vores kommunikation. Politik er ikke vores boldgade, og det giver almindeligvis ikke de store problemer i hverdagen. Borgmesteren orienteres altid via pressechefen, når vi har udtalt os om et eller andet. Hvad enten det er en lokalavis eller landsdækkende medier. Skulle vi få dårlig omtale, som det fx skete med Operation X 7, forholder vi os professionelt til det, selvom det med Operation X var en svær balance, da vores samarbejdspartner København Politi kom med udtalelser, der fremstod som modstridende med vores. Det forholder sig ofte sådan, at det der er umiddelbart indlysende for parkeringsvagter, ikke nødvendigvis opleves som indlysende af borgeren hjemme i stuen. Derfor er professionalismen nødvendig. Vi arbejder ud fra devisen om kontinuerligt at gentage vores mission, og undgå at komme i defensiven. Når der i medierne fx tales om pengemaskinen, forsøger vi gennem forklaring at afdække, hvem der står bag beløbsrammerne i den fordelingsnøgle, der udefra ligner en pengemaskine. Vi holder altid fast på, at vi ikke kan pålægge afgifter, med mindre det ikke sker på et 100 % sikkert grundlag. Langsigtet parkeringsstrategi for Københavns Kommune Borgerrepræsentationen vedtog som tidligere nævnt en ny parkeringsstrategi, der trådte i kraft 1. januar Den nye parkeringsstrategi kan samles i følgende punkter: 2-timers-zonerne i de indre brokvarterer ændres til betalingsparkering. Det giver mere overskuelige regler og ordninger. Prisen på p-billetter øges med 25 % og der indføres nattakst Beboer- og erhvervslicenser fortsætter med at eksistere, men fra 2010 stiger beboerlicensen til 600 kr. og erhvervslicenserne til 2500 kr. Kommunen overtager alle private fællesveje og den dermed følgende regulering og drift. I løbet af en 10-årige periode etableres 4000 nye underjordiske p-pladser i områderne rundt om middelalderbyen. Det sker for at forbedre p-forholdene for beboerne i København. Samtidig nedlægges 1000 p-pladser i gadeplan, som dermed giver plads til rekreative formål. Den nye parkeringsstrategi var et bredt forlig mellem Borgerrepræsentationens medlemmer, Enhedslisten undtaget, og godkendt i Borgerrepræsentationen den 15. juni Den har som 7 TV2s kritiske dokumentarprogrammer 13

15 Rammer og mål formål at optimere parkeringsforholdene for kommunens borgere, og gøre det nemmere for bilister og beboere at overskue reglerne. Interessenter og ekstern kommunikation Vi kommunikerer vores rammer og mål ud til relevante interessenter via vores virksomhedsplan. Virksomhedsplanen har fra første eksemplar været tilgængelig via Internettet. Det vil sige, at alle interessenter kan søge de oplysninger, de måtte have behov for der. Derudover afrapporteres to gange årligt på vores virksomhedskontrakt. Denne afrapportering sker systematisk med afsæt i virksomhedsplanen samt de budgetmål, der er fastsat for enheden. Vi har også fremsendt eksemplarer af virksomhedsplanen til de øvrige enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen og naturligvis fremsendt eksemplarer til forvaltningsledelsen. Den interne kommunikation Intern kommunikation foregår via forvaltningens intranet samt opslagstavler rundt i huset, som er målrettet de medarbejdere, der ikke sidder foran en computerskærm. Inden tilkoblingen til intranettet KKnet i april 2005 blev et internt nyhedsbrev fordelt til alle medarbejdere via dueslag eller elektronisk på mail. Noget tilsvarende var gældende for adgang til referater fra diverse mødefora. Forvaltningens syv ledelsesprincipper På et møde i november 2005 vedtog ledelsen i BTF og i Miljøkontrollen syv principper for god ledelse i den nye Teknik- og Miljøforvaltning og det betød for Parkering København, at vi nu skal henholde os til TMF ś fælles ledelsesgrundlag og principper. Illustreret som her: Strategisk ledelse Evne til at sætte dagsorden og være fremsynet og analytisk i en politisk organisation samt til at omsætte TMF ś mission og vision til strategiske mål og initiativer Resultatfokus Evnen til at skabe resultater ved at omsætte strategiske mål til konkrete mål og handlinger samt løbende forbedre resultaterne gennem målinger og sammenligne sig med de bedste Forandringskraft Evnen og viljen til at lede forandringer og samtidig sikre driften Kommunikation Evnen til at skabe energi og engagement hos medarbejderne og samarbejdspartnere ved indlevelse og involvering, ved at lytte og forstår, ved at anerkende og give kritik samt ved at være tillidsfuld og respektfuld. Integritet Evnen til at være personlig og organisatorisk troværdig som offentlig leder i ord og handling og fastholde TMF s mission, vision og værdier og dermed være rollemodel. Refleksion over egen ledelse Evnen til at forholde sig til egen ledelse, være åben over for kritik og have vilje til at udvikle sig. Motivation Evnen til at skabe energi og engagement hos medarbejdere og samarbejdspartnere ved indlevelse og involvering, ved at lytte og forstå, ved at anerkende og give kritik samt ved at være tillidsfuld og respektfuld. 14

16 Rammer og mål Strategier, mål og visioner Parkering Københavns visioner, strategier og mål er udarbejdet på baggrund af vores tilknytning til Teknik og Miljøforvaltningen. Som kontraktstyret virksomhed ligger vores strategier inden for rammerne af TMF s strategiske temaer. De mål Parkering København sigter imod, understøtter strategierne samt de fælles strategiske temaer for 2006: Byens udvikling Byens drift Attraktiv arbejdsplads Effektivitet og kvalitet Økonomi og resultater I virksomhedsplan 2006 har hvert mål en eller flere udfordringer, som er bundet op på et strategisk tema. Der udarbejdes løbende aktivitets- eller handlingsplaner for at sikre, at Parkering København styrer efter strategierne og opfylder såvel målene som TMF s strategiske temaer. Tema 1: Byens udvikling Udvikling af byen skal understøtte de enkelte områders identitet, kvalitet og tilgængelighed. Udvikling af unikke byområder af internationalt format, der tolker den lokale egenart. Parkering København deltager løbende i TMF s arbejde med Den internationale Handlingsplan. På ledelsesniveau er der deltagelse i Koordineringsgruppen, der sikrer udarbejdelse af status papirer til TMU 8, koordinering af internationale projekter, erfaringsudveksling mv. Parkering København har arbejdet for at stifte en dansk brancheorganisation for offentlige parkeringsvirksomheder, hvor et af målene var, at det skulle bane vej for en indmeldelse i European Parking Assosiation (EPA). I 2006 har Parkering København derfor søgt om optagelse i EPA. Med de fordele det kan have for branchen, er det fortsat Parkering Københavns strategi at søge samarbejde og erfaringsudveksling med en evt. dansk brancheorganisation for offentlig parkeringsvirksomhed. Trafik og Miljø I 2005 havde Parkering København og Stockholm Parkering medarbejderudveksling som pilotprojekt. Erfaringerne fra denne udveksling var så gode, at projektet blev videreført i Der er således blevet medarbejderudvekslet med Stockholm, Oslo og Færøerne og målet om at opnå erfaringsudveksling med mindst to parkeringsorganisationer i Europa, er derfor nået. Parkering En ny parkeringsstrategi blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i juni Parkeringsstrategien rækker mange år frem. For 2006 bliver de største udfordringer, i tæt samarbejde med Vej & Park, at implementere de nye betalingszoner, samt at formidle hele projektet til de berørte borger. Som konsekvens af strategien er der 1. januar 2006 dele af brokvartererne, der ophører med at være 2- timers zone. Et udbud af nye billetautomater skal afsluttes primo 2006, så opstilling af de nye billetautomater kan påbegyndes medio Forkortelse for Teknik- og Miljøudvalget 15

17 Rammer og mål Tema 2: Byens drift København skal opleves som en ren, sikker og velholdt by Parkering Købehavns rolle i forhold til trafiksikkerhed og fremkommelighed synliggøres. Parkering København, og i særdeleshed parkeringskontrollen, har en stor synlighed i gadebilledet og en stor opmærksomhed i borgernes og mediernes bevidsthed. Det er vores opfattelse, at den fokus er god og skærper virksomhedens prioritering af kvalitet i opgavevaretagelsen. Parkering København ønsker at formidle den overordnede mission for virksomheden og dermed den berettigelse der er for at udøve parkeringskontrol, administration, mv. Vi søger i relevante sammenhæng at skabe et godt image af virksomheden og i 2006 gennemføres en kampagne, der fokuserer på information/image. For at kunne sikre kvaliteten og servicen i opgaveløsning er det godt at måle borgernes opfattelse af de opgaver vi løser og registrere, hvor borgerne mener, at vi kan blive bedre. Det gøres løbende i den daglige drift ved, at vi forholder os konstruktivt til de indsigelser og klager der er på området. I 2006 vil vi foretage en brugerundersøgelse, der skal sammenholdes med en tilsvarende brugerundersøgelse foretaget ultimo Tema 3: Attraktiv arbejdsplads TMF skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor samarbejde og ledelse sker på et fælles grundlag.. Fortsat forankring og udvikling af det fælles ledelsesgrundlag (se KKnet) i alle enheder. Parkering København vil fremstå som en helhed. For at opnå det skal der i 2006, i højere grad end tidligere, laves et introduktionsforløb ved nyansættelser, hvor hele virksomheden bliver introduceret inkl. ledelsesgrundlaget, der skal være kendt og anerkendt af alle ledere og medarbejdere. Desuden arbejder vi løbende med, at alle ledere og medarbejdere tænker helhedsorienteret og professionelt i forhold til deres varetagelse af opgaver. Et med på en snuser projekt fra 2005 bliver videreført i 2006, da det var en succes og var med til at øge forståelsen og helhedstænkningen i organisationen. Opfølgning på Personalepolitisk Regnskab (PPR) 9 Personalepolitisk Regnskab 2005 for hele Københavns Kommune blev udsendt i september Det gav et øjebliksbillede af, hvordan kommunen opleves som arbejdsplads. PPR bliver foretaget ved stikprøvevis udfyldelse af skemaer om tilfredshed og trivsel i Kommunen, og giver ikke konkrete svar, men retter opmærksomheden mod de områder, hvor der kan være problemer. Vi prioriterer medarbejdernes trivsel og et godt arbejdsmiljø højt. Derfor fortsætter arbejdet med udvikling af arbejdsmiljøet, med fokus på arbejdsglæden, i Der vil blive foretaget en 9 Resultaterne fra fire PPR-målinger er samlet, jf. note 14 16

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere