Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr Redegørelse om jordforurening 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000"

Transkript

1 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr Redegørelse om jordforurening 2000

2

3 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN Opfølgning på jordforureningsloven OVERORDNEDE PRINCIPPER OG MÅLSÆTNINGER MED INDSATSEN FORURENING SOM TRUER AREALANVENDELSEN Frugt og grøntsager, dybder SAMMENHÆNG MED VANDFORSYNINGSLOVEN ANDRE INITIATIVER TIL BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND Renserier Benzinstationer og MTBE 20 2 GENERELLE FORUDSÆTNINGER FOR REDEGØRELSEN BAGGRUND FOR REDEGØRELSEN DEPOTRÅDET 23 3 AMTERNES ADMINISTRATION AF JORDFORURENINGSOMRÅDET RESSOURCEFORBRUG I STATUS FOR KORTLÆGNING PR AKTIVITETER DER HAR VÆRET ELLER KAN VÆRE KILDE TIL FORURENING AREALER, SOM UDGÅR AF KORTLÆGNINGEN TILLADELSE TIL ÆNDRET STATUS PRIORITERING/UNDERSØGELSE OPRYDNING Valg af afværgemetode ANDRE INDSATSFORMER Overvågning Naturlig nedbrydning Rådgivning af beboere 42 4 PLANER FOR DEN OFFENTLIGE INDSATS I

4 4.1 RESSOURCEFORBRUG I FASTLÆGGELSE AF INDSATSOMRÅDER 46 5 VÆRDITABSORDNINGEN VÆRDITABSORDNINGEN AKTIVITETEN PÅ VÆRDITABSORDNINGEN I DEN PRIVATE INDSATS FRIVILLIGE UNDERSØGELSER/OPRYDNING PÅBUD OM UNDERSØGELSER/OPRYDNING Påbudsmuligheder ved villaolietanke ANTAL OPRYDNINGER Udgifter til oprydning AFVÆRGETYPE 62 7 ANDRE OPRYDNINGSORDNINGER OLIEBRANCHENS MILJØPULJE DSB OG BANESTYRELSEN FORSVARET 67 8 DEN SAMLEDE OPRYDNINGSINDSATS PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET DEN SAMLEDE ØKONOMI PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET Beskæftigede i AMTERNES VIDENSCENTER FOR JORDFORURENING TEKNOLOGIPULJEN HVILKE PROJEKTER IGANGSÆTTES OVERSIGT OVER IGANGSATTE PROJEKTER UDREDNINGSPROJEKTER STATUS Resultater fra feltprojekterne Resultater fra udredningsprojekter TEKNOLOGIPROGRAM FOR JORDSTRØMME ANMELDEPLIGTEN FOR FLYTNING AF JORD JORDMÆNGDER I Oprydning finansieret af amterne Værditabsordningen Privat finansierede oprydninger 90 4

5 11.3 SAMLEDE FORURENEDE JORDMÆNGDER LUKNING AF VANDFORSYNINGSBORINGER INTERNATIONALT ARBE JDE HVIDBOG OM MILJØANSVAR CLARINET TEMATISK STRATEGI OM JORD 97 Bilag A Bilag B Kortlagte arealer opgjort på aktiviteter. Miljø- og Energiministeriets cirkulære af 19. oktober 2000 om indberetning for 2000 og 2001 om jordforurening 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusion Lov om forurenet jord trådte i kraft den 1. januar 2000 og samlede hermed al lovgivning om jordforurening. Redegørelsen er Depotrådets årlige redegørelse til miljøministeren om indsatsen på jordforureningsområdet. Status efter det første års administration under jordforureningsloven er: Samlet er godt lokaliteter kortlagt/registreret hos de amtslige myndigheder lokaliteter er kortlagt på vidensniveau 2(konstateret jordforurening), og 1770 er kortlagt på vidensniveau 1(kendskab til aktiviteter der kan have forårsaget jordforurening). Herudover har kommunerne indberettet i alt 1170 lokaliteter til amterne som endnu ikke har taget stilling til kortlægning af disse. 532 lokaliteter er kortlagt på vidensniveau 2 i Samlet kommer antallet af lokaliteter der er kortlagt på vidensniveau 2 dermed op på 5293 lokaliteter svarende til en stigning i løbet af 2000 på 353 lokaliteter. I alt 179 lokaliteter er udgået af kortlægningen i De nye kortlagte arealers størrelse er i gennemsnit kun det kvarte af de tidligere kortlagte arealer. Der er tale om et bredt spektrum af forureningskilder. Benzinog servicestationer og andre aktiviteter med olie/benzin udgør sammen med renserier de største grupper af årsager til kortlægning på vidensniveau 2 i Diffust forurenede arealer er indtil videre kun kortlagt i begrænset omfang. Amterne har prioriteret både kortlægning, supplerende undersøgelser og oprydninger jf. Jordforureningslovens indsatsområder i områder med særlige drikkevandsinteresse, indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg og arealer med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads hvilket er tilfredsstillende. 7

8 Der er næsten ligelig fordeling mellem kortlægning af arealer med bolig m.v. og arealer som kortlægges på grund af risiko for forurening af drikkevandsinteresser. 43 % af de arealer der blev kortlagt i 2000, blev således anvendt til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads, 29 % i områder med særlige drikkevandsinteresse og 18 % i områder med drikkevandsinteresse. Antallet af oprydninger som finansieres af amterne, synes efter et fald i 1999 at være oppe på samme niveau som i Amterne har rapporteret at i alt 89 oprydninger er startet i Også ved prioritering af oprydninger er der en nogenlunde ligelig fordeling mellem hensyn til bolig m.v. og drikkevandsinteresser. Der er dog en lille overvægt til gruppen bolig m.v. som primært skyldes at der i Københavns Kommune er gennemført mange oprydninger i børneinstitutioner. Der har fortsat i 2000 været en stor søgning til værditabsordningen. Der blev givet tilsagn for 75,3 mio. kr. Ventelisten er pr. 31. december 2000 på 82 ansøgninger svarende til et samlet beløb på 44,6 mio. kr. Evalueringen af værditabsordningen blev afsluttet i sommeren Hovedkonklusionen på evalueringen er at ordningen har opfyldt sit formål idet der er behandlet et tilfredsstillende antal sager og løst en væsentlig del af arealanvendelseskonflikten på forurenede grunde. Kommunerne har med Jordforureningsloven fået udvidet deres myndighedsopgaver. Kommunerne har således fået helt nye opgaver i forbindelse med anmeldelse af jordflytninger og tilsyn med handlepligten. Desuden er opgaverne i forbindelse med påbud, rådgivning og bistand til amternes kortlægning steget i omfang. Samlet skønnes der at være gennemført minimum 900 oprydninger i Heraf vurderes 124 at være offentligt finansieret, 297 af være gennemført under særlige ordninger primært Oliebranchens Miljøpulje, mens de resterende er frivillige oprydninger eller oprydninger efter påbud som er privat finansierede. De samlede udgifter på jordforurenings området er skønnet til at udgøre 596 mio. kr. 8

9 Udviklingen i udgifterne afholdt af amterne er stigende. Dette er sket fordi amternes egenfinansiering har været stigende fra 1995 til De samlede jordmængder der renses og deponeres, er skønnet til tons. Der er imidlertid stor usikkerhed forbundet med fastlæggelse af mængder, typer og slut disponerings steder ligesom jord fra vejarealer ikke indgår. Depotrådet har derfor besluttet at sætte et projekt i gang under teknologipuljeprogrammet m.h.p. at klarlægge disse parametre. Kommunerne har i 2000 fortsat temaindberetningen om årsager til lukning af vandindvindingsboringer. Ud af de 72 boringer som lukkede i 2000, angives punktkilder som kilde i 1 tilfælde, mens fladekilder i form af landbrug, skovbrug m.v. angives som kilde i 25 % af tilfældene. Depotrådet har vurderet at datagrundlaget på jordforurenings området i en række tilfælde kunne forbedres. For at forbedre, herunder ensarte, datagrundlaget m.h.p. at sikre sammenlignelige data, har amterne i samarbejde med kommuner og Miljøstyrelsen udarbejdet en datamodel for jordforurening. Modellen forventes at være grundlag for data om forurenet jord fra 2003 og fremefter. Modellen vil blive anvendt som grundlag for design for amters og i en vis udstrækning også kommuners administrative databaser over forurenet jord og dermed som grundlag for indberetning til Depotrådet. Datamodellen for jordforurening vil være grundlaget for udformning af en webapplikation med data om jordforurening. Efter det første års administration af jordforureningsloven er der endnu kun opsamlet begrænset erfaring med hvordan loven fungerer. Det er Depotrådets opfattelse at det er nødvendigt at samle flere erfaringer før rådet kan give anbefalinger om på hvilke områder der bør tages initiativer. Rådet forventer at der om 1 år vil være opsamlet så mange erfaringer at rådet vil have mulighed for at komme med anbefalinger for den fremtidige udvikling af administrationen af jordforureningsområdet. 9

10 10

11 Summary and conclusions The Contaminated Soil Act entered into force on 1 January 2000 and consolidates all legislation on soil contamination. This report is the Deposit Council s yearly report to the Minister for the Environment, presenting the concerted efforts to combat soil contamination. Following the first year of administration under the Contaminated Soil Act, the current status is: A total of more than 8,000 sites have been identified and listed with the regional councils. A total of 5,293 sites have been listed at knowledge level 2 (established soil contamination), and 1,770 have been listed at knowledge level 1 (knowledge of activities that are able to cause soil contamination). Furthermore, the local councils have reported 1,170 sites to the regional councils, but the sites have not yet been formally have listed. A total of 532 sites were listed at knowledge level 2 in Thus, the total number of sites listed at knowledge level 2 amounts to 5,293, corresponding to an increase of 353 sites during A total of 179 sites were cancelled from the lists in The average size of the new listed areas is only one quarter of the previously listed areas. Contamination originates from a wide range of sources. Petrol stations, service stations, and other activities involving oil/petrol, together with dry-cleaning establishments make up the largest groups of listing at knowledge level 2 in Areas with diffuse contamination have only been listed to a limited extent so far. The regional councils prioritisation of the activities listing, supplementary investigations, and remediation has taken place in accordance with the Contaminated Soil Act, i.e. in the special target areas: areas with special drinking water interests; water 11

12 abstraction areas of common water supply plants; and areas with housing, children's institutions, or public playgrounds. This is satisfactory. There is an almost equal distribution between listings of areas with housing, etc. and areas listed because of the risk of conflicting drinking water interests. A total of 43 per cent of the areas listed in 2000 were used for housing, children's institutions, or public playgrounds, 29 per cent were areas with special drinking water interests, and 18 per cent were areas with drinking water interests. After a drop in 1999, the number of remediations funded by the regional councils seems to have returned to the same level as in The regional councils have reported that a total of 89 remediations were started in The distribution between housing and drinking water interests with regard to remediation priorities is more or less even. However, there is a slight imbalance in favour of housing, etc., primarily because the City of Copenhagen has carried out many remediations at children's institutions. Applications under the Land Depreciation Programme for Homeowners, etc. have remained high in Payments of DKK 75.3 million have been approved. As at 31 December applications were pending, representing a total amount of DKK 44.6 million. The evaluation of the Land Depreciation Programme was completed in the summer of The main conclusion of the evaluation was that the Programme has fulfilled its objectives: a satisfactory number of cases have been processed, and a significant number of land-use conflicts involving contaminated sites have been resolved. Through the Contaminated Soil Act, the responsibilities of the local councils have increased. The local councils have thus been given new tasks in connection with notifications of soil transport and supervision of the duty to take action. Moreover, their powers have been extended in connection with orders, consultancy, and assistance to regional councils with listing. An estimated total of at least 900 remediations were completed in Of these, 124 were funded by the public sector,

13 were completed under special schemes, primarily the Danish Oil Industry's Association for Remediation of Retail Sites, while the remainder were voluntary remediations or ordered remediations that were financed privately. Total expenditure for soil contamination is estimated at DKK 596 million. Expenditure incurred by regional authorities is increasing, because funding by regional councils has increased from 1995 to The total amount of soil cleaned up and deposited is estimated at 535,000 tonnes. However, there is great uncertainty regarding the amounts, types and final disposal sites, and soil from roads is not included. The Contaminated Sites Council has therefore decided to start a project under the Technology Programme for Soil and Groundwater Contamination with a view to clarifying these parameters. In 2000, the local councils continued their theme reports on water abstraction drillings. Of the 72 drillings closed in 2000, point sources were mentioned as the source in one case, while area sources such as agriculture, forestry, etc. were mentioned as sources in 25 per cent of the cases. The Deposits Council has assessed that the data on soil contamination could be improved in a number of cases. In order to improve the data, including uniform data to ensure comparability, the regional councils, in cooperation with the local councils and the Danish Environmental Protection Agency, have prepared a data model for soil contamination. This model is expected to provide the basis for data on contaminated soil from 2003 onwards. The model will be used as a basis for the design of the regional councils' and to a certain extent the local councils' administrative databases on contaminated soil, and thus provide a foundation for notifications to the Deposits Council. The data model for soil contamination will be the basis for the design of a web-application with regard to the data on soil contamination. After the first year of administration of the Soil Contamination Act, only limited experience has been gathered on how the Act is working. The Deposits Council believes that it is necessary to gather more experience before it will be able to issue recom- 13

14 14 mendations on areas that require initiatives. The Council expects that sufficient experience will have been gathered in a year, enabling it to make recommendations for the future development of the administration of the soil contamination area.

15 1 Indledning 1.1 Første år med jordforureningsloven Lov om forurenet jord trådte i kraft den 1. januar 2000, og samtidig er den gamle lov om affaldsdepoter ophævet. Hermed er der indført ændrede forudsætninger for amternes arbejde med forurenet jord. Hvor amternes offentlige indsats tidligere skulle koncentrere sig om de gamle affaldsdepoter fra før affaldsdepotlovens tidsgrænser i 1970'erne, skal amterne nu i princippet inddrage alle jordforureninger, uanset hvornår de er sket. Diffus jordforurening fra skorstene, biludstødning og opfyld m.m. er kommet med i den nye lov, dvs. alle jordforureninger skal med i den offentlige indsats, uanset hvordan de er sket. Dog er forurening som skyldes jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider m.v., ikke omfattet af loven. Der er indført en overordnet prioritering i loven. Den offentlige undersøgelses- og oprydningsindsats skal koncentreres de steder hvor forureningen kan have skadelig virkning på grundvand til drikkevandsforsyning eller skadelig virkning på mennesker i boligområder, børneinstitutioner eller offentlig legeplads. Amterne skal også kortlægge uden for disse højt prioriterede arealer. Her skal kortlægningen danne grundlag for regulering af jordflytninger og regulering af ændret arealanvendelse. Terminologien er ændret idet betegnelsen "affaldsdepoter" nu ikke længere anvendes som betegnelse for jordforurening. I stedet anvendes nu betegnelsen "forurenede arealer". Ligeledes er begrebet "registrering af affaldsdepoter" erstattet af "kortlægning af forurenede arealer". Kortlægning sker på 2 niveauer henholdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Arealer kan kortlægges på vidensniveau 1 hvis der er kendskab til aktiviteter der kan have forårsaget forurening på arealet. Kortlægning på vidensniveau 2 forudsætter dokumentation for forurening. Uden for ovennævnte prioritere- 15

16 de arealer er det tilstrækkeligt at amterne kortlægger på vidensniveau 1 mens de inden for indsatsområderne skal føre kortlægningen frem til vidensniveau 2. Oplysninger om kortlagte arealer skal indlægges i matrikelregister fra 1. januar Med lov om forurenet jord er der indført en lovpligtig forsikringsordning for ejere af villaolietanke. Forsikringsordningen er trådt i kraft den 1. marts Som noget nyt indeholder lov om forurenet jord endvidere bestemmelser om at myndighederne kan påbyde forurenere at rydde op uanset om myndighederne kan påvise at forureneren har udvist ansvarspådragende adfærd. Dog er forureninger fra brand, hærværk og naturkatastrofer undtaget. Det fulde ansvar for oprydning er trådt i kraft den 1. januar Opfølgning på jordforureningsloven Lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999) er fulgt op af følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 16. december 1999 om Depotrådets sammensætning og virksomhed. Bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen. Bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord. Bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2000 om fastsættelse af dato for konstatering af forurening fra visse olietanke. Bekendtgørelse nr. 675 af 27. juni 2000 om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal ( anmeldebekendtgørelsen ). Bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder ( genanvendelsesbekendtgørelsen ). Bekendtgørelse nr. 925 af 19. september 2000 om forudgående offentlighed ved amtsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen på jordforureningsområdet.. 16

17 Bekendtgørelse nr af 17. december 2000 om ikrafttrædelse af 14 i lov om forurenet jord. Bekendtgørelse nr.555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. følgende cirkulærer: Cirkulære af 19. oktober 2000 om indberetninger for 2000 og 2001 om jordforureninger. Cirkulære nr. 187 af 17. december 2000 om indberetning og registrering af oplysninger om forureningskortlagte arealer i matrikelregister og matrikelkort. følgende vejledninger: Vejledning nr. 7, 2000, Miljøstyrelsen: Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder. Vejledning nr. 8, 2000, Miljøstyrelsen: Kortlægning af forurenede arealer. og følgende orienteringer: Orientering nr. 7, 2001, Miljøstyrelsen: Evaluering af værditabsordningen samlet vurdering. Orientering nr. 8, 2001, Miljøstyrelsen: Påbud i jordforureningssager. En vejledning om flytning og genanvendelse af jord er under udarbejdelse. 1.2 Overordnede principper og målsætninger med indsatsen Hensynet til menneskers sundhed og grundvand er de bærende hovedhensyn for den offentlige indsats. Grundvandsbeskyttelsen prioriteres i områder udpeget i regionplanen som områder med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg mens indsatsen af hensyn til menneskers sundhed særligt tilrettelægges på arealer med bolig, børneinstitution eller offentlig lege- 17

18 plads. Oprydningsindsats udenfor disse områder kan dog også finde sted. 1.3 Forurening som truer arealanvendelsen Oprydnings- og afværgeindsats overfor forurening i indsatsområderne der truer arealanvendelsen, igangsættes ved kraftigere forurening mens amter og kommuner ved lettere forurening giver rådgivning om hvorledes kontakten reduceres. Der gennemføres løbende projekter som kan klargøre hvilken rådgivning der skal gives til borgerne. I 2000 er der startet et projekt om bedre information og tidlig indsats på boliggrunde med indeklimapåvirkning fra klorerede opløsningsmidler. Projektet forventes afsluttet i slutningen af Desuden er der i sommeren 2001 sat et projekt i gang med henblik på at undersøge viden, holdning og adfærd hos beboere på lettere forurenede grunde og et andet projekt hvor man efterprøver effekten af de metoder til omlægning af legepladser som anbefales i rådgivningsvejledningen til nedsættelse af eksponering på let forurenede arealer Frugt og grøntsager, dybder Miljøstyrelsen har udført undersøgelser af optagelsen af metaller og PAH-forbindelser i frugt og grøntsager dyrket i forurenet jord. Undersøgelsen viste at dyrkning i lettere forurenet jord (koncentrationer lavere end afskæringskriterierne ) kan medføre uacceptabelt høje koncentrationer i rodfrugter (f.eks. kartofler og gulerødder). Det vurderes at ovennævnte stoffer ikke optages af planterne og transporteres videre rundt i planterne på linie med hvordan f.eks. næringsstoffer optages og fordeles i planterne. Derimod sker der en hvis optagelse i roden ved direkte kontakt med forurenet jorden. Skrælning af rodfrugterne kan derfor reducere indholdet til et acceptabelt niveau. Det er derfor i lettere forurenede områder tilstrækkeligt til sikring af grøntsager at udskifte/udlægge ren jord til den maksimale dybde hvor rodfrugterne findes hvilket generelt er 30 cm. 1.4 Sammenhæng med Vandforsyningsloven Den primære beskyttelse af drikkevandsressourcen sker med udgangspunkt i Vandforsyningsloven. Amterne skal efter Vand- 18

19 forsyningsloven gennemføre en vandressourceplanlægning som bl.a. indeholder udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser og afgrænsning af de områder indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg som er særligt følsomme overfor en eller flere typer af forurening. Vandressourceplanlægningen inkludere også at der skal udarbejdes indsatsplaner for områder hvor amterne finder at en særlig indsats til beskyttelse af drikkevandsinteresserne er nødvendig. Jordforureningslovens prioritering af grundvandstruende forureninger som er beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresse og indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg (afsnit 1.2) falder således i tråd med intentionerne i vandforsyningsloven. Der er således basis for at amterne kan koordinere grundvandsbeskyttelsen i medfør af vandforsyningsloven og jordforureningsloven. En række amter anfører da også i deres indberetning at grundvandsbeskyttelsesindsatsen efter jordforureningsloven koordineres med arbejdet med indsatsplaner efter vandforsyningsloven. 1.5 Andre initiativer til beskyttelse af jord og grundvand Renserier I forbindelse med Fyns Amts undersøgelser og projektering af afværgeforanstaltninger for en jord- og grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler (perchlorethylen = PCE), stammende fra et renseri, blev det klart at der ud over påvirkning fra forureningen også skete en kraftig påvirkning af indeklimaet i omkringliggende boliger fra den fortsatte drift af renseriet. Det samme konstaterede en række kommuner i Københavns Amt da de udførte undersøgelser i forbindelse med deres tilsyn med renserier. Miljøstyrelsens industrikontor og jordforureningskontor igangsatte på denne baggrund et undersøgelse- og udredningsarbejde til afklaring af problemerne og til støtte for kommunernes håndhævelse af deres tilsyn. Følgende projekter blev igangsat: fastlæggelse af baggrundsniveauer af PCE i ude- og indeluft udarbejdelse af katalog over billige løsninger til midlertidig sikring af indeklima mod påvirkning fra jord- og grundvandsforurening 19

20 udredning af muligheder og effekt af spredningsbegrænsende foranstaltninger for idriftværende renserier Miljøstyrelsen har desuden på baggrund af et forslag til EU s risikovurdering af PCE revurderet luftkvalitetskriteriet som herefter fastsættes til 0,006 mg/m 3. I undersøgelser udført i 9 renserier og omkringliggende lejligheder i 4 københavnske kommuner er der i lejligheder konstateret væsentlige overskridelser af denne værdi i størrelsesorden gange Benzinstationer og MTBE For at imødegå problemer med forurening af jord og grundvand med olieprodukter fra benzinstationernes tankanlæg, herunder forurening med benzintilsætningsstoffet MTBE, er der igangsat en række initiativer. Miljøstyrelsen har indgående drøftet problemerne ved MTBE med den danske oliebranche idet styrelsen anser MTBE s fortsatte anvendelse i motorbenzin som en trussel mod drikkevandsforsyningen idet stoffet er mobilt i jord og grundvand og selv i lave koncentrationer kan gøre vand udrikkeligt på grund af lugt og smag. MTBE tilsættes benzin med det formål at hæve oktantallet bl.a. som følge af at bly er fjernet fra benzinen. Drøftelserne har ført til at Oliebranchens Fællesrepræsentation i 2000 offentliggjorde en udfasningsplan for MTBE indeholdende følgende initiativer: - Senest fra den 1. oktober 2001 skal 92 og 95 oktan benzin ikke være tilsat MTBE. - Salget af 98 oktan benzin (med MTBE) bliver fra den 1. maj 2001 begrænset til mindre end 10 % af det hidtidige antal salgssteder for herved at reducere antallet af mulige forureningskilder. Udfasningsplanen løber for så vidt angår fjernelsen af MTBE fra 92 og 95 oktan benzin indtil videre kun til udgangen af 2004 hvor skærpede krav til benzinens aromat-indhold, jf. EU s brændstofdirektiv måske igen kan nødvendiggøre tilsætning af MTBE til 95 oktan benzin for at holde oktantallet oppe. 20

21 Fra dansk side presses der på i EU for at medlemslande, hvor MTBE kan true grundvandet, får mulighed for at udfase brugen af stoffet. Reglerne i det nugældende brændstofdirektiv muliggøre en tilsætning på op til 15 % MTBE i motorbenzin. Bekendtgørelsen om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (benzinstationsbekendtgørelsen) trådte i kraft den 1. juli Bekendtgørelsen skal reducere riskoen for udslip af olieprodukter generelt fra benzinstationernes tankanlæg. Bekendtgørelsen omfatter dels regler for eksisterende benzinstationer og dels regler for nyanlæg af benzinstationer. Reglerne for de eksisterende benzinstationer skal sikre at alle installationer der hidtil har givet anledning til væsentlig forurening påmonteres overvågningsteknologi og/eller tæthedsprøves eller udskiftes. Reglerne for nye benzinstationer omfatter i det væsentlige dobbeltvæggede tank- og rørkonstruktioner samt etablering af tætte belægninger de steder hvor der kan ske spild af olieprodukter. Olie-/benzinforurenet jord og grundvand (herunder MTBE) er et af indsatsområderne for de næste 2-5 år i teknologi programmet. Teknologiprogrammet er beskrevet i kapitel

22 2 Generelle forudsætninger for redegørelsen 2.1 Baggrund for redegørelsen I den tidligere Affaldsdepotlov (Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse, nr. 939 af 27. oktober 1996 af lov om affaldsdepoter) var det fastlagt at Miljø- og energiministeren nedsætter et råd, Depotrådet, som skal følge myndighedernes administration af loven og udarbejde en årlig redegørelse til Miljø- og Energiministeren. Som led heri skal amtsrådene afgive en årlig indberetning til Depotrådet om gennemførte aktiviteter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for de kommende år. Kravet om en årlig redegørelse til Miljø- og Energiministeren blev gennemført ved lov nr. 396 af 22. maj 1996 i forbindelse med at beslutnings- og godkendelseskompetencen vedrørende afværgeforanstaltninger på alle typer af affaldsdepoter pr. 1. juli 1996 fuldt ud blev henlagt til amtsrådene. Denne bestemmelse er videreført i Jordforureningslovens (Lov nr. 370 af 2. juni 1999) 24. I Miljø- og Energiministeriets cirkulære af 19. oktober 2000 blev kravene til amtsrådenes og kommunalbestyrelsernes årlige indberetning for 2000 og 2001 fastlagt (cirkulæret er vedlagt som bilag A). Indberetningen for 2000 skal indeholde oplysninger om jordforurening uanset tidspunktet for den skete forurening eller hvordan forureningen er sket om det er en punktkilde eller en diffus kilde. Den elektroniske indberetning sker i form af en total indberetningen af data om alle lokaliteter der er eller har været berørt af forurening. Det betyder at nogle oplysninger vil være korrigeret i forhold til tidligere år fordi der er sket nye aktiviteter på tidligere indberettede lokaliteter. Erfaringen viser at nogen data indberettes med 1 års forsinkelse. Det betyder eksempelvis at hvis man sammenligner antallet af afværgeforanstaltninger i 1999 opgjort i denne redegørelse med antallet af gennemførte afværgeforanstaltninger opgjort i Depotredegørelse om af- 22

23 faldsdepotområdet 1999 vil man konstatere at antallet er større i denne redegørelse end i redegørelsen for Den skriftlige indberetning er som i 1998 og 1999 udvidet med en indberetning af oplysninger om boringer ved almene vandværker som er lukket eller hvor der er iværksat avanceret vandbehandling i indberetningsåret. Indberetningen er sket, dels via edb-systemet ROKA (Registret Over Kortlagte Arealer), dels via en skriftlig indberetning. Kommunerne har (via amterne) indberettet oplysninger om forureninger hvor de er tilsynsmyndighed og om lukkede vandindvindinger. Tidsfristen for indberetning har været 1. marts Indholdet af cirkulærets krav blev fastlagt af Miljøog Energiministeren efter drøftelser i Depotrådet den 21. september Depotrådet I henhold til Affaldsdepotlovens 8 b nedsatte Miljø- og Energiministeren i efteråret 1996 Depotrådet. Depotrådet videreføres jfr. Jordforureningslovens 24. Pr. 1. juni 2001 har rådet følgende sammensætning: Kontorchef Palle Boeck, Miljøstyrelsen, 14. kontor (formand) Konsulent Pia Færch Amtsrådsforeningen Civilingeniør Rikke Vinten Nielsen Frederiksberg Kommune Miljøkonsulent Anne Marie Zinck Landboforeningerne Kontorchef Henrik Winther Nielsen, Københavns Kommune, Miljøkontrollen Direktør Tommy Mostrup, Ringkjøbing Amt 23

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 Sag 76/2009 (1. afdeling) Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussen (advokat Vivi Bruhn Knudsen for begge, beskikket) mod Region Hovedstaden (advokat

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Vurdering af beskæftigelseseffekt i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger. Amternes Videncenter for Jordforurening

Vurdering af beskæftigelseseffekt i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger. Amternes Videncenter for Jordforurening Vurdering af beskæftigelseseffekt i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger Amternes Videncenter for Jordforurening 3 KLOFON Titel: Vurdering af beskæftigelseseffekt i forbindelse med jord- og

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere