Kvalitetsrapporten 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapporten 2007/08"

Transkript

1 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 5 Del Indsatsområder - Handleplaner Opfølgning på handleplaner fra kvalitetsrapporten 2006/ Opkvalificering af liniefagsuddannede lærere og uddannelse af matematikvejledere Kurser til lærere vedr. faglig læsning i 4., 6. og 8. kl Fokus på forholdet mellem tosprogede elever og karaktergennemsnittet samt kurser til lærere vedr. dansk som andetsprog i undervisningen Fokus på at faget varetages af en liniefagsuddannet lærer IT-indsatser vedr. SkoleIntra, interaktive whiteboards og trådløst netværk Nedbringelse af personalefravær Handleplaner for hele skolevæsenet, der understøtter kvalitetsrapportens dataområder Nedbringelse af personalefravær Fokus på registrering af elevfravær Allerede planlagte og igangsatte indsatser Skolevæsnets omfang Skoler, SFO og andre institutioner Kapacitetsforhold Elevforhold Elevtal Elevtal - privatskoler Andel af elever i SFO Antal elever pr. lærer Udgifter pr. elev Ressourcer til specialundervisning Ressourcer til dansk som andetsprog Elevfravær Afgangskarakterer Aflyste lektioner Uddannelsesønsker Pædagogiske processer Specialundervisning Den løbende evaluering Kommunale og nationale test Dansk som andetsprog Kommunale indsatsområder Læseindsats i Frederiksberg kommune Fokus på matematik IT i skolen Fra skolebibliotek til mediecenter Naturfag fra børnehave til Den praktisk-musiske dimension Kommunale budgetmål Opsamling på budgetmål Beskrivelse af budgetmål i Tematikker for budget

3 Indholdsfortegnelse 5. Personaleindsats Lærernes kompetencer Efter-videreuddannelse Fravær Del De enkelte skolers beskrivelse Det samlede skolevæsen og de enkelte skoler Skolen ved Bülowsvej Præsentation af skolen Elevforhold Pædagogiske processer Lokal tilgang til kommunale indsatsområder Personaleforhold Skolen på Duevej Præsentation af skolen Elevforhold Pædagogiske processer Lokal tilgang til kommunale indsatsområder Personaleforhold Skolen på la Cours Vej Præsentation af skolen Elevforhold Pædagogiske processer Lokal tilgang til kommunale indsatsområder Personaleforhold Lindevangskolen Præsentation af skolen Elevforhold Pædagogiske processer Lokal tilgang til kommunale indsatsområder Personaleforhold Ny Hollænderskolen Præsentation af skolen Elevforhold Pædagogiske processer Lokal tilgang til kommunale indsatsområder Personaleforhold Skolen på Nyelandsvej Præsentation af skolen Elevforhold Pædagogiske processer Lokal tilgang til kommunale indsatsområder Personaleforhold Søndermarkskolen Præsentation af skolen Elevforhold Pædagogiske processer Lokal tilgang til kommunale indsatsområder Personaleforhold Skolen ved Søerne Præsentation af skolen Elevforhold Pædagogiske processer Lokal tilgang til kommunale indsatsområder Personaleforhold

4 Indholdsfortegnelse 6.10 Tre Falke Skolen Præsentation af skolen Elevforhold Pædagogiske processer Lokal tilgang til kommunale indsatsområder Personaleforhold Christianskolen Præsentation af skolen Elevforhold Formålsbeskrivelse Indsatsområder Fritidsperspektiv Personaleforhold Frederikskolen Præsentation af skolen Elevforhold Formålsbeskrivelse Indsatsområder Fritidsperspektiv Personaleforhold Sofus Franck Skolen Præsentation af skolen Elevforhold Formålsbeskrivelse Indsatsområder Fritidsperspektiv Personaleforhold

5 Indledning 4

6 Indledning Indledning Kvalitetsrapporten for Frederiksberg Skolevæsen 2007/08 er udformet, så den beskriver samtlige af de elementer, der fremgår af bekendtgørelsen vedr. kvalitetsrapporter. Rapporten består af to dele: Del 1 som beskriver alle de krævede temaer for hele kommunen Del 2 som indeholder en beskrivelse fra hver skole. Skolerne har selv stået for denne beskrivelse efter en fælles skabelon, både for at gøre det mere overskueligt og for samlet at forsøge at holde den samlede rapport inden for et rimeligt omfang De enkelte skolers bidrag til kvalitetsrapporten spejler sig i den fælles kommunale beskrivelse. Der er således en tæt sammenhæng mellem den generelle beskrivelse, vurdering og opfølgning af Frederiksberg Kommunes samlede skolevæsen og skolernes individuelle besvarelser. I rapporten fremgår det både inden for den fælles beskrivende del og inden for hver skoles individuelle indsatser, at der er områder, som der ønskes yderligere fokus på. Frederiksberg Skolevæsen har igennem mange år været bygget op om mange fælles mål og indsatsområder. Gennem fælles kommunale test og en omfattende evaluering og dokumentation er der stor indsigt i, hvor det har været og er hensigtsmæssigt at sætte ind med både fælles og individuelle handleplaner. I kap. 1 er der en oversigt over de mål, som har betydning for tilrettelæggelsen af de fælles indsatser og der er en opsamling på de handleplaner, der retter sig mod kvalitetsrapportens dataområder. Formålet med kvalitetsrapporter er jfr. lovgivningen at give Kommunalbestyrelsen et overordnet redskab, som belyser skolevæsenet og som giver mulighed for, at der politisk kan identificeres mulige temaer, som der ønskes yderligere handleplaner for. Kvalitetsrapporten skal efter den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen lægges på hjemmesiden, således at den kan være informationsmateriale for mange forskellige interessenter. Dette er forsøgt indtænkt i fastlæggelsen af formen på denne rapport. Frederiksberg Kommune har gennem en lang årrække haft fokus på den fælles folkeskole med en lokal profil. Der er i mange år blevet vedtaget fælles indsatsområder, som har medvirket til et fælles kvalitetsløft for det samlede skolevæsen. Samtidig har Kommunen arbejdet med forskellige former for kvalitetssikring af såvel det fælles grundlag som de lokale initiativer. Hvert år i forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse besluttes de endelige forhold og vilkår, som beskrives i den årlige sektorplan for folkeskoleområdet og samtidig besluttes de kommende indsatsområder. Sektorplanen beskriver skolevæsenets omfang, den nye lovgivning, de kommende udfordringer og den nærmeste udviklingszone. På baggrund af sektorplanens fokusområder planlægges kommende kommunale indsatser. Børne- og undervisningsudvalget er i bred kontakt og dialog med skolevæsenets parter. Der afholdes mindst fire årlige formandsrådsmøder, hvor formændene og yderligere en repræsentant fra hver skolebestyrelse, repræsentanter fra skoleledelsen, SFO-ledelse og elevrådsrepræsentanter debatterer med udvalget. På formandsrådsmøder drøftes den fælles indsats løbende ligesom der evalueres på indsatsen. Derudover gennemfører udvalget to årlige dialogmøder, hvor alle medlemmer fra skolernes bestyrelser er indbudt. Her drøftes nye indsatsområder og evaluering af de tidligere. Rapporten er blevet meget omfangsrig og er spækket med data og trods det, er der sikkert mange områder, hvor der kan være individuelle ønsker om yderligere uddybning. Det har været nødvendigt at foretage mange afgrænsninger, og det er kun udvalgte områder, der kan belyses overordnet i en sådan rapport. Fordybelsen og refleksionen må henvises til den enkelte skoles vigtige arbejde i samarbejde med bestyrelsen og til andre af de uddybende beskrivelser af skolevæsenet, der kommer til udtryk ved andre politiske behandlinger. Men alligevel giver denne rapport mange nye vinkler, som kan virke som inspiration til yderligere tiltag på den enkelte skole og i kommunen. God læselyst! 5

7 Beskrivelse af det fælles skolevæsen 6

8 Beskrivelse af det fælles skolevæsen Del 1 Beskrivelse af det fælles skolevæsen 7

9 Indsatsområder - Handleplaner 8

10 Indsatsområder - Handleplaner 1. Indsatsområder - Handleplaner Udviklingen i skolevæsenet har igennem mange år været præget af en række fælles indsatsområder som enten har haft sit udspring i de politisk vedtagne mål eller i indsatsområder, som har været en del af prioriteringer i forhold til de aktuelle pædagogisk-faglige udviklingstendenser eller behov. For at sikre et vist fælles niveau og for at drage nytte af synergien, der opstår når temaerne er fælles for alle skolerne, har der været en tydelig fælles opstilling af mål og handleplaner på de givne indsatsområder. Disse planer har været dokumenter og værktøjer mellem forvaltningen og skoleledelserne, og de er indgået i den løbende refleksion og evaluering, der altid er mellem forvaltning og skoler i form af faglige møder, kontrakter, skoleindividuelle samtaler og resultatvurderinger. Skolevirksomhed er bundet op til en detaljeret og mangfoldig lovgivning og til en lang række resultatkrav. Tilrettelæggelse af den daglige virksomhed og iværksættelse af mål og indsatsområder for den enkelte skole som kan udspringe af kommunale mål, skolebestyrelsesbeslutninger, skolens egne virksomhedsmål og de mange tiltag, der udspringer af lederens strategier for at tilgodese behov og ønsker for skolens vedvarende kvalitetsudvikling kræver langtidsplanlægning. At ville noget i et skoleår skal stort set være afklaret og planlagt et halvt år før skoleåret begynder, og derudover skal indsatserne have det nødvendige rum til at blive udviklet og konkretiseret i forhold til den altid løbende faglige og pædagogiske debat. Det er derfor en naturlig del af hele denne fælles dynamik og viden om resultater og mål i skolevæsenet, at der i forvejen er besluttet handleplaner og igangsat initiativer, som understøtter de oplysninger og udviklingsretninger, som afspejler sig i dataene i kvalitetsrapporten. Og væsentligt er det at holde sig for øje, at det at drive folkeskole er så mangfoldigt, omfattende, lovreguleret og resultatbeskrevet i forvejen, at de indsatsområder og handleplaner, der her skal fokuseres på kun er et supplement, men et væsentligt supplement, fordi de tydeliggør særlige ønskede pejlemærker og resultater for netop skolevæsenet i Frederiksberg Kommune. De generelle resultater Børnene i Frederiksberg Kommunes folkeskoler lærer generelt mere end de centralt fastsatte mål foreskriver; de lærer hurtigt at læse og samlet ligger karakterniveauet hos eleverne fra skolerne på Frederiksberg et pænt stykke over landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve. Samtidig kan det konstateres, at 98,2 pct. af ungdomsårgangen 2006/7 fortsætter på en ungdomsuddannelse dette skal ses i lyset af regeringens mål om at hæve niveauet til 95 pct. på landsplan. Ser man på de dokumenterede resultater, ligger variationen skolerne i mellem inden for et acceptabelt niveau, der afspejler udsving mellem årgangene og den enkelte skoles rammebetingelser. Ambitionsniveauet for den fælles folkeskole i Frederiksberg Kommune er med rette ganske højt, og indsatserne er igangsat med henblik på at bibeholde og fremme det faglige niveau i kommunen. Der er grundet den årelange tradition for test i dansk og matematik en stor viden om kommunens og skolernes resultater og mange af de områder, der er aktuelle i landsdebatten inden for skoleudvikling har i flere år været fokusområder i kommunen. Det gælder f.eks. bevægelse, lektiecafe, faglig fokus i dansk samt matematik ligesom den historiske og demokratiske tilgang til undervisningen også er et allerede gennemført indsatsområde. De udvalgte områder, der er datamæssigt belyst i kvalitetsrapporten, har med den tradition, der er for en stor fælles viden om indsats- og udviklingsområderne, ikke i sig selv givet anledning til overvejelser om specifikke handleplaner, da der for alle områderne stort set i forvejen var igangsatte specifikke initiativer og planer, som konkretiserer mål og resultater. Mål- og indsatser er på skoleområdet konkretiseret i en række dokumenter: Mål som fremgår af skolepjecen, som er politisk vedtaget for en flerårig periode (fokusområder) Mål som de er besluttede i forbindelse med hvert års budgetvedtagelse (budgetmålindsatsområder) 9

11 Indsatsområder - Handleplaner Interne mål og indsatser mellem forvaltning og skolerne Fællesmål fra de generelle kontrakter der er gældende for hele kommunen Målene vedtages for kalenderåret og derved kommer de til at have indflydelse på to skoleår. Oftest vil starten af året medgå til planlægning og prioritering og afviklingen/gennemførelsen sker derfor i det efterfølgende skoleår. Denne problematik er en stadig udfordring for automatisk opsamling som knytter sig til skoleår. 1.1 Opfølgning på handleplaner fra kvalitetsrapporten 2006/ Opkvalificering af liniefagsuddannede lærere og uddannelse af matematikvejledere Skolerne har fra skoleåret 2007/08 gennem udarbejdelse af kompetenceplaner beskrevet deres indsats for hensigtsmæssig linjefagsdækning inden for fagrækkerne. Indsatsen omhandler dels optimering gennem omstrukturering af lærerkompetencer, fokus på fastholdelse af fagkompetencer i skolens principper for vikardækning, samt kompetenceudvikling af den nuværende lærerstab og styrket fokus på fagkombination ved nyansættelser. Indsatsen er nærmere beskrevet under punkt Beskrivelse af budgetmål i 2008 Faglig efteruddannelse af lærerne. Derudover er der i skoleåret 2007/08 uddannet 9 matematikvejledere (en på hver skole) med henblik på at skabe et øget fokus på matematikundervisningen Kurser til lærere vedr. faglig læsning i 4., 6. og 8. kl. Der er påbegyndt et 3-årigt efteruddannelsesforløb for lærere på 4., 6. og 8. trin, der retter sig mod dansk- matematik- historie- og natur- og tekniklærere for 4. trins lærere 2007 for 6. trins lærere 2008 for 8. trins lærere Uddannelsen er tænkt som et kompetenceløft for fagenes lærere i den fortsatte læseudvikling med henblik på, at elevernes læsefærdighed styrkes, samtidig med at deres læselyst og læseglæde bevares. Projektet har som mål at efteruddanne grundskolens lærere i at benytte metoder og redskaber til styrkelse af såvel skønlitterær som faglitterær læsning. Endelig skal de enkelte team udarbejde handleplaner for læsning i alle fag. Det skal af handleplanen fremgå, hvordan det sikres at lærerne i alle boglige fag inddrages i læseundervisningen Fokus på forholdet mellem tosprogede elever og karaktergennemsnittet samt kurser til lærere vedr. dansk som andetsprog i undervisningen I skoleåret 2006/07 har der været afholdt et kursus for lærere, der underviser i skolernes tosprogscentre. Kurset fokuserede på det at arbejde med dansk som andetsprog i fagene samt på at støtte og vejlede faglærere i deres arbejde med tosprogede elever. I skoleåret 2007/08 har der været afholdt et kursus for matematik- og naturfagslærere på mellemtrinnet og/eller i udskolingen med fokus på at integrere andetsprogsdimensionen i fagundervisningen. Herigennem skulle der gerne opnås en bedre faglig læring og på sigt også bedre resultater i forhold til kommunens samlede faglige niveau Fokus på at faget varetages af en liniefagsuddannet lærer Det er ganske vanskeligt at opnå, at et fag altid bliver varetaget af en lærer med liniefag. Der er mange bindinger på den samlede arbejdsfordeling og detaljerede krav til arbejdstidsplanlægningen. Andelen af liniefagsuddannede lærere i Frederiksberg Kommune er dog generelt meget tilfredsstillende, men der arbejdes fortsat på at forøge denne andel (se punkt 1.1.1). Pejlemærkerne vil være at liniefagsdækningen i følgende fag: dansk, matematik, sprog, fysik/kemi skal være på minimum 75 % og en dækning på 50 % i de øvrige fag. 10

12 Indsatsområder - Handleplaner IT-indsatser vedr. SkoleIntra, interaktive whiteboards og trådløst netværk Intranettet SkoleIntra er implementeret og anvendes på alle skoler, og der kan nu fokuseres på intranettets læringsmuligheder i pædagogisk perspektiv. Ved starten af skoleåret 2008/09 har alle skoler min. 5 stk. interaktive whiteboards og satsningen fortsætter. Der vil være efteruddannelsesplan for anvendelse af interaktive whiteboards, både for førstegangsbrugere, men også videregående kurser for lærere der allerede har implementeret interaktive whiteboards i den daglige undervisning. Det trådløse netværk er renoveret og klar til drift ved starten af skoleåret 2008/ Nedbringelse af personalefravær Handleplanen fra kvalitetsrapporten 2006/07 har desværre ikke medført de ønskede resultater, idet der er sket en stigning i personalefraværet på SFO erne. Skolerne har samlet set et fravær på under 6,5 %, men der er fortsat skoler, hvor fraværet overstiger 6,5 %. Der vil fortsat være fokus på at nedbringe fraværet blandt de ansatte og punktet vil også indgå som en handleplan i kvalitetsrapporten 2007/08 (se punkt 1.2.1). 1.2 Handleplaner for hele skolevæsenet, der understøtter kvalitetsrapportens dataområder Nedbringelse af personalefravær Som nævnt under opfølgning på handleplaner fra kvalitetsrapporten 2006/07 er der sket en stigning i personalefraværet på SFO erne og der er fortsat skoler, hvor fraværet overstiger 6,5 %. Frederiksberg Kommune har fortsat fokus på at nedbringe fraværet blandt de ansatte. I de interne kontrakter for 2008 er der fokus på trivsel, og der er i januar 2008 gennemført en første trivselsundersøgelse på skolerne. I december vil der blive gennemført en opfølgende trivselsundersøgelse. Det er hensigten, at skolerne i den mellemliggende tid skal iværksætte projekter med henblik på at øge trivslen. Såfremt der er en sammenhæng mellem trivsel og sygefravær, vil disse projekter understøtte et faldende sygefravær, hvilket i givet fald vil kunne aflæses i kvalitetsrapporten 2008/09. Indsatsen vil fortsat have som mål at få nedbragt fraværet, således at ingen skole eller SFO har et fravær på mere end 6,5 % Fokus på registrering af elevfravær Indsatsen på dette område har til formål at arbejde hen imod en ensartethed i skolernes registrering af elevfravær med henblik på at kunne optimere både skolernes lokale indsats på fraværsområdet og Frederiksberg Kommunes grundlag for at følge udviklingen i elevfraværet Allerede planlagte og igangsatte indsatser Naturfag i børnehaven til 10.. Eleverne skal opleve naturfagene (natur/teknik 1.-6., fysik/kemi, biologi og geografi i ) i folkeskolen som relevante. Dette skal bl.a. sikres gennem en alsidig undervisning, hvor eleverne inddrages i beslutninger om emner og projekter. I denne fase skal der tages højde for drengenes og pigernes forskellige ønsker og forventninger til naturfagsundervisningen. Den praktisk/musiske dimension omfatter de praktisk/musiske fag idræt (alle trin), musik (1.-6. trin), billedkunst (1.-5. trin) samt håndarbejde, sløjd og hjemkundskab (på ét eller flere trin i forløbet trin). Udvikling af skolernes mediecenter der understøtter en fælles udviklingsretning for mediecenterområdet i Frederiksberg Kommune og et højt fagligt niveau for læringscenterets funktion og udbud, herunder at sikre et højt fagligt IT-niveau i skolens hverdag. Herudover understøtte en fortsat udvikling af det kreative læringsmiljø på skolerne. 11

13 Indsatsområder - Handleplaner Det brede specialundervisningstilbud i normalundervisningen hvor der arbejdes videre på at styrke den forebyggende og foregribende indsats gennem uddannelse af speciallæreren som rådgiver og vejleder. Forbedret læsning for alle hvor der er fokus på en målrettet indsats for den fortsatte læsning. For at sikre sammenhæng og kontinuitet for det samlede skolevæsen på læseområdet skal der udarbejdes en kommunal læsepolitik og handleplan for læsning. Matematik hvor der bliver sat særlig fokus på matematikundervisningen på alle trin for derved at forbedre elevernes matematikfaglige niveau gennem hele skoleforløbet. Yderligere skal der tilbydes en tidlig og særlig indsats til de svageste elever. IT-strategi hvor der arbejdes på at opnå driftsstabilitet og automatisere support og reparationsprocedure, således at der i de kommende år kan fokuseres udelukkende på den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen. Derudover skal der sikres løbende udskiftningsprocedure af PC er, således at hele maskinparken altid vil være tidssvarende. 12

14 Skolevæsnets omfang 2. Skolevæsnets omfang 2.1 Skoler, SFO og andre institutioner Frederiksberg Kommune har i alt ni folkeskoler - otte folkeskoler med tilhørende SFO og en overbygningsskole med to spor på trin samt kommunens 10. r. Skolen ved Søerne er nu fuldt udbygget. I skoleåret (2007/08) er lokalerne på Filippavej udnyttet af og skolen har derved alle trin repræsenteret. På fire af kommunens skoler er der særlige rækker: L-sporet for elever med store læse- og skrivevanskeligheder på Skolen på la Cours Vej C-sporet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Søndermarkskolen A-gruppen for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder på Lindevangskolen Modtager og modtagefunktion for skolestartere for elever med et mangelfuldt eller intet kendskab til dansk på Skolen ved Bülowsvej Frederiksberg Skolevæsen omfatter derudover en heldagsskole, Frederikskolen, som optager elever i hele skoleforløbet. Christianskolen, som startede 1. juni 2006 for elever i års-alderen, som ikke kan rummes i Frederiksberg Kommunes eksisterende undervisningstilbud, er nu i fuld gang med ca. 20 elever. Det er et heldagstilbud, hvor personalegruppen omfatter såvel lærere som pædagoger. Sofus Franck Skolen er Frederiksberg Kommunes specialskole for elever, som har behov for vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens 20 stk. 2. Til specialskolen er der oprettet et specialfritidshjem, Sofus. 2.2 Kapacitetsforhold Øget elevtal Antallet af folkeskoleelever i Frederiksberg Kommune har været stigende gennem en årrække. Således er antallet af elever fra skoleåret 1996/97 til 2007/08 steget med 63 pct. fra 3432 i 96/97 til et elevtal på ca i 07/08. Frem til 2010 forventes der at være en fortsat stigning i antallet af elever. Planlægningen af skolernes kapacitet er nært forbundet med indskrivningen til børnehave og SFO. Forventningen til dette tal bygger på kommunens udarbejdede prognose. Prognosen bygger på en 4-årig historik med hensyn til folkeskolefrekvensen for 1. til 10.r. For børnehaver er frekvensen 1-årig. Skolerne er fuldt udbygget og kapaciteten er intenst udnyttet. De seneste års tendens til en øget tilslutningsandel til folkeskolen i stedet for privatskoler samt en mindre fraflytning fra skolerne ved hjemmets evt. flytning til anden kommune nødvendiggør en stadig fokusering på planlægning af skolekapaciteten. Denne nødvendige detaljerede kapacitetstilpasning sætter fokus på stadige reguleringer af skoledistrikterne. Især i den østlige del af kommunen fortsætter stigningen i elevtallet. Det er dejligt, men også udfordrende for planlægningen. Nedenfor er oversigter over elevtal fordelt på normalr i intervallerne børnehave, 1. 3., 4. 6., og 10. pr. 5/ og efterfølgende det forventede elevtal pr. 5/ baseret på en fremskrivning af elevtal pr. 30/6 2008, samt de indskrevne børnehave-tal. Dette tal opdateres siden hen med de nøjagtige elevtal pr. 5/

15 Skolevæsnets omfang Figur 1 Elevfordeling 2007/08 og 2008/09 (fremskrevet) Antal / / bh Kilde: KMD Elev Det fremgår, at skolerne har meget store indskolingsafdelinger (bh.kl.- 3.kl.), som lægger beslag på megen plads og dermed sætter skolernes fysiske rammer under pres. Presset på de fysiske rammer forstærkes af de mange og forskelligartede aktivitetstilbud, der hører til i en skolefritidsordning og med ca. 300 børn, og endda flere steder over 300 børn, bliver der vedvarende taget initiativer, der kan medvirke til at tilgodese dette. Skoleudbygning Kommunalbestyrelsen har i de senere år indgået en række skoleforlig for at imødekomme den øgede elevtilgang i den kommunale folkeskole. Kommunalbestyrelsen har ved skoleforligene fra henholdsvis 1999, 2002 og 2006 besluttet flere udbygninger og nye skoler for at sikre kapaciteten på skole- og SFO-området. Herudover er der indgået skoleforlig i maj 2008, hvor der er besluttet udbygning og modernisering af skolerne på Frederiksberg. Forliget giver en stor udvidelse af antallet af - og faglokaler og forbedringer i form af en række værksteder, multiidrætssale samt bedre toiletforhold. Der vil ske en væsentlig udbygning af Skolen ved Bülowsvej og en stor ombygning af Ny Hollænderskolen som tilsammen tilgodeser det store kapacitetsbehov i den østlige del af kommunen. Endvidere vil de øvrige skoler opleve mindre ud- og ombygninger og forbedringer, bl.a. af toiletforhold. 14

16 Skolevæsnets omfang 2.3 Elevforhold Elevtal Elevtalsudviklingen i faktiske tal for elever fra bh. til 10. inkl. specialelever i perioden i 2000/01 til 2008/09 fremgår af tabel 1. Tabel / / / / / / / / / * *Fremskrevet 30/ Af tabel 2 fremgår det, hvorledes eleverne for skoleåret 2007/2008 fordelte sig på trin. Antal elever Tabel 2 Normalr Antal r Klasse kvotient Tosprogede Tosprogs % Trin , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % I alt , % Specialr og Specialskoler C spor ,2 A-gruppen ,7 læser ,0 Fredeikskolen ,3 6 23% Sofus Franck skolen , % Christianskolen ,0 I alt special r/skoler ,0 18 8% I alt Frederiksberg Kommune I alt Frb. Kom , % Kilde: UVM-data Elevtal - privatskoler Af kommunens 7160 børn og unge i den skolepligtige alder pr. 5/ gik de 1786 i skoleåret 2007/2008 i privatskole, svarende til en andel på 24,9 pct. I 2006/07 var denne procent på 25,3. Andelen har i de senere år været faldende i 2004/05 og 2005/06 var andelen på 27 %. Det fremgår af figur 2, at væksten af elever har fordelt sig ulige mellem privatskoler og folkeskolen. Der er kun sket en mindre stigning i privatskoleandelen trods den samlede tilvækst af skolebørn. Andelen af privatskoleelever følger ikke stigningstakten i antallet af folkeskoleelever. 15

17 Skolevæsnets omfang Figur 2 Elevfordeling folkeskole/privatskole 2006/07 og 2007/ Antal I alt privatskole I alt folkeskole / /08 Skoleår Kilde: KMD-elev Andel af elever i SFO Alle elever i børnehave til 3. tilbydes plads i den pågældende skoles skolefritidsordning. Af tabel 3 fremgår det, at næsten alle elever, nemlig 96 %, på de pågældende trin benytter sig af dette tilbud. Tabel 3 Antal børn i SFO pr. 5/ Antal elever bh - 3. (5/9 2007) Andel af elever i SFO % Antal elever pr. lærer Kilde: KMD-elev og Extence Antallet af elever pr. lærer er beregnet for folkeskolerne, excl. specialrækkerne, og for specialrækkerne. Beregningerne er lavet på baggrund af det samlede antal af fuldtidsstillinger, som meldes ud til skolerne sammenholdt med det samlede elevtal for elever fra trin, som det fremkommer af skolernes indberetning til Undervisningsministeriet pr. 5. september Af tabel 4 fremgår, at der i Frederiksberg Kommune er i gennemsnit 12,5 elever pr. lærer i folkeskolerne, excl. specialrækkerne. Tabel 4 Antal elever ( ) pr Udmeldte fuldtidsstillinger for 2007/2008 Antal elever pr. lærer ,9 12,5 Kilde: KMD-elev og Extence, UVM-data, budgetudmelding Frederiksberg Kommune 2007 Af tabel 5 fremgår, at der i Frederiksberg Kommune er i gennemsnit 3,1 elev pr. lærer i specialrækkerne. Tabel 5 Antal elever ( ) pr Udmeldte fuldtidsstillinger for 2007/2008 Antal elever pr. lærer 94 30,5 3,1 16

18 Skolevæsnets omfang Udgifter pr. elev De anvendte udgifter per elev omfatter alle lønudgifter samt udgifter til kurser, tolkning, skolebibliotek, rådighedsbeløb til alle indkøb, lokal administration, indvendig bygningsvedligeholdelse, energi (vand, varme og el), rengøringsselskab, udgifter til pleje af udendørs arealer samt snerydning i Skolerne tildeles ressourcer efter ensartede og gennemskuelige principper og enhedsbeløb. Når disse ressourcer opgøres pr. elev kan det dog give store udsving. Figur Alle udgifter (minus husleje) pr. elev BÜ DU LC LI NH NY SM SØ TFS Frb. Gnm, Kilde: Økonomisystemet Frederiksberg Kommune Skoler med specialordninger og overbygningsskolen er de skoler, der har de højeste udgifter pr. elev. For skoler med specialordninger skyldes det blandt andet, at der er færre elever pr. lærer i disse specialordninger, hvilket har betydning for antallet af lærere og dermed lærerlønninger. For overbygningsskolen skyldes de høje udgifter flere aspekter. Dels er der i overbygningen flere undervisningstimer pr. elev end i indskolingen og på mellemtrinet, hvilket betyder øgede udgifter til lærerlønninger og desuden er der en større forpligtelse til at tilbyde valgfag, tilbudsfag etc. i overbygningsskolen, hvilket også er fordyrende. Desuden er der nogle driftsudgifter, der er rimelige ens for alle skoler, og derfor bliver udgiften pr. elev højere på overbygningsskolen, hvor der ikke er så mange elever, som på de andre skoler Ressourcer til specialundervisning Skolerne tildeles ressourcer til specialcenterundervisning samt specialordninger på baggrund af skolens elevtal. Ressourcerne tildeles ud fra følgende nøgletal: 1. trin: antal 1. r gange 120 lektioner trin: antal elever gange 5,7 lektioner Specialordning: antal hold pr. år gange 1700 lektioner I forhold til den samlede ressourceudmelding udgør ressourceudmeldingen til specialområdet 8 %, hvilket svarer til ca. 34 fuldtidsstillinger. Herudover er der i kommunen ansat en specialundervisningskonsulent til at vejlede og rådgive skolerne inden for specialundervisningsområdet Ressourcer til dansk som andetsprog Skolerne tildeles ressourcer til dansk som andetsprog samt modtager på baggrund af antallet af to-sprogede elever. Eleverne placeres i tre kategorier baseret efter særlig undervisningsbehov, og på baggrund heraf tildeles ekstra ressourcer til skolerne. I forhold til den samlede ressourceudmelding udgør ressourceudmeldingen til tosprogsområdet 3 %, hvilket svarer til ca. 11 fuldtidslærerstillinger. 17

19 Skolevæsnets omfang Herudover er der i kommunen ansat en konsulent for sprogligt mindretal til blandt andet at vejlede og rådgive skolerne i dansk som andetsprog Elevfravær Elevfraværet i Frederiksberg Kommunes registreres dagligt af lærerne på skolerne. Fraværet opgøres pr. dag. Skolerne indberetter hver måned til Kulturdirektoratet, som udarbejder opgørelser til skolerne. Opgørelserne afspejler periodens statistiske fravær fordelt på r og benyttes på skolerne til løbende drøftelse af den lokale indsats på fraværsområdet. Figur 4: Elevfravær i Frederiksberg Kommunes skolevæsen 07/08 Dage 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Bü Gennemsnitlige fraværsdage pr. elev fordelt på fraværstyper Perioden Alle skoler samt Frederiksberg gennemsnittet for 07/08 og 06/07 DU LC LI NH NY SM SØ TFS FRB FRB Kilde: Skolernes indberetning til Kulturdirektoratet Definition på kategorier: Ulovligt fravær bekymrende: Meget fravær uden forklaring eller tilladelse Sygdom bekymrende: Længere tids sygdom uden forklaring også gentagende enkeltdags sygdom Ulovligt fravær: Fravær hvor der ikke er givet tilladelse Ekstraordinært fri: Fri hvor skolen har givet tilladelse Sygdom: Fraværende pga. sygdom Som det fremgår af figur 4 er eleverne i Frederiksberg Kommune gennemsnitligt fraværende omkring syv dage fra august til maj. Heraf skyldes gennemsnitligt fire fraværsdage sygdom, to fraværsdage ekstraordinært fri, een fraværsdag ulovligt fravær og meget lidt bekymrende fravær. Det fremgår også af figur 4, at det samlede fravær i Frederiksberg Kommune er faldet med knap 3 dage, hvilket er meget glædeligt. Det er primært på fravær, der skyldes sygdom, at der er sket en positiv udvikling. Sammenlignes kommunens samlede resultat med skolernes gennemsnitsfravær svinger skolerne mellem godt fire dage pr. elev, hvor fraværet er lavest til godt 10 dage pr. elev på den skole, hvor fraværet er højest. Den største forskel på fraværet ses i antallet af fraværsdage grundet sygdom og ulovligt fravær. Det samlede billede af fravær grundet ekstraordinært fri er på alle skoler tæt på det kommunale gennemsnit på to fraværsdage (enkelte skoler har en spredning på +/- 1 dag). Der tegnes et ensartet billede, som ikke giver anledning til bekymring. Spredningen for sygdom er omkring tre dage med knap tre dage på den skole, der har færrest sygdomsdage, og godt seks dage på den skole med flest sygdomsdage. Frederiksberg Kommune følger udviklingen af sygdomsdage ved de kvartalsmæssige opgørelser. 18

20 Skolevæsnets omfang Spredningen for ulovligt fravær er omkring halvanden dag med godt to dage på den skole, der har flest ulovlige fraværsdage, og knap en halv dag til den skole med færrest ulovlige fraværsdage. Frederiksberg Kommune følger udviklingen af ulovligt fravær ved de kvartalsmæssige opgørelser. Under de individuelle skolebeskrivelser kommenteres hver skoles fraværsprofil Afgangskarakterer FSA, 9. Af figur 5 og 6 fremgår karakterer for FSA (9. ) for Frederiksberg Kommune, for to sammenligningskommuner og for hele landet for skoleåret 06/07. Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune er udvalgt til sammenligning, da Frederiksberg Kommune som skolevæsen på andre områder ofte sammenligner sig med disse omkringliggende kommuner. I denne sammenhæng adskiller Gentofte Kommune sig ved ikke at have den samme andel tosprogede elever som de to andre kommuner. Figur Gennemsnitskarakter for obilgatoriske prøver FSA juni 2007 Frederiksberg Kommune Frederiksberg 2007 Gladsaxe Dansk læsning Dansk retskrivning Dansk skriftlig fremstilling Dansk orden Dansk mundtlig Matematik matematiske færdigheder Matematik problemløsning Engelsk mundtlig Fysik/kemi praktisk/mundtlig Gentofte 2007 Hele landet 2007 Frederiksberg 2006 Kildedata UVM: Karakterer pr. sommer for skoleåret 06/07 Figur Engelsk skriftlig Tysk skriftlig Fransk skriftlig Gennemsnitskarakter for udtræksfag FSA Juni 2007 Frederiksberg Kommune Historie skriftlig Samfundfag skriftlig Kristendomskundsk ab skriftlig Biologi skriftlig Geografi skiftlig Frederiksberg 2007 Gladsaxe 2007 Gentofte 2007 Hele landet 2007 Kildedata UVM: Karakterer pr. sommer for skoleåret 06/07 19

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere