Statusrapport for visionsprocessen. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard"

Transkript

1 Statusrapport for visionsprocessen Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

2 Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.: Mail: Hanne Greisen Tlf.: Mail: 2

3 Indholdsfortegnelse Statusrapport for visionsprocessen s. 4 Bilag 1 Oversigt over processen og rapporter, analyser mv. der er udarbejdet i forbindelse med visionsprocessen s. 10 Bilag 2 Status på visionsprojekterne ultimo 2009 s. 14 Bilag 3 Oversigt over visionsgruppens medlemmer s. 78 Bilag 4 Oversigt over visionsmidler s. 81 Bilag 5 Projektoversigt november 2009 s. 85 Bilag 6 Sammentælling af evalueringer s

4 Statusrapport visionsprocessen Kære læser, Tilbage i 2005 igangsatte de 4 kommuner, Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre en visionsproces. Her 4 år efter at denne proces påbegyndtes, er tiden kommet til at gøre status og samle op på resultaterne af disse års arbejde. Denne rapport samler således op på fase 1 af visionsprocessen 1 dvs. perioden fra man medio 2005 igangsatte udarbejdelse af analyser, strategier og igangsætning af 36 projekter til ultimo Formålet med opsamling på de resultater og erfaringer, der er kommet ud af de første 4 års arbejde i visionsprocessen er naturligvis at bruge disse fremadrettet til igangsætning af en fase 2 for visionsprocessen. Denne fase tænkes påbegyndt primo Hvorfor gik vi i gang med visionsprocessen? Årsagen til igangsætningen af visionsprocessen var først og fremmest et ønske om: At prioritere, fokusere og sætte alle gode kræfter bag udvalgte initiativer At få skabt fællesskab og samarbejde på tværs og dermed inddrage så mange interessenter som muligt At også den nye stor kommune hurtigt blev forbundet med initiativ og handlekraft At dette ikke kun skulle være stor ord der skulle gennemføres en række konkrete projekter At alle kendte vejen og gik i samme retning Med andre ord - handling var nødvendig! En anden årsag til igangsætning af visionsprocessen var også en større undersøgelse fra , hvor man konkluderede, at: 70% af alle ændringsprocesser fejler. Disse tal kunne virke skræmmende tilbage i 2005, hvor regeringens strukturreform nærmede sig med hastige skridt. I denne henseende var man klar over, at den forestående kommunesammenlægning, ville byde på en stor forandringsproces. Men hvorfor lykkes mange ændringsprocesser ikke? Ifølge ovennævnte undersøgelse er de væsentligste årsager hertil uklare visioner, manglende lederskab og generel manglende involvering af interessenter. De 4 kommuner, der senere blev til Skive storkommune, stillede på baggrund af ovennævnte derfor nogle afgørende spørgsmål til sig selv: Hvordan sikrer vi, at kommunesammenlægningen og storkommunens fortsatte udvikling realiseres med succes? Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling, der kan sikre et øget skattegrundlag? Hvordan fastholder og ikke mindst tiltrækker vi såvel borgere som erhverv? Hvordan kan vi både være driftseffektive og samtidig udviklingsorienterede? Svaret blev, at der var behov for en fælles idé og vision for den kommende storkommune. En idé og vision, der kunne samle kommunens styrker og potentialer, og gøre Skive Storkommune til en ressourcestærk og fremtidssikret kommune. Dermed var ønsket om at igangsætte en omfattende visionsproces en realitet og et stort og omfattende arbejde gik i gang. Hvordan gjorde vi? På baggrund af ovennævnte undersøgelse fra 2003 besluttede man sig hurtigt for, at visionsprocessen ikke skulle være et kommunalt projekt udtænkt og drevet af kommunale embedsmænd alene. Ambitionen var at gøre visionsprocessen til hele egnens 1 Betegnelsen af visionsprocessen arbejde fra medio 2005 ultimo 2009 som fase 1 må her ikke forveksles med de 6 faser som visionsprocessen i sin tid blev inddelt i dvs.: Fase 1 Opstart (foråret 2005 efteråret 2005) Fase 2 Analyse (efteråret 2005 medio 2006) Fase 3 Inspiration til strategi og vision (efteråret 2005 medio 2006) Fase 4 Strategier og handleplaner (efteråret 2005 medio 2006) Fase 5 Markedsføring (efteråret 2005 medio 2006) Fase 6 Implementering (medio 2006 ultimo 2009) 2 En undersøgelse fra den franske business skole INSEAD 4

5 proces. Derfor blev der nedsat en visionsgruppe bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet, turisterhvervet, kulturen, sporten, private borgere etc. Denne visionsgruppe bestod af knap 40 mennesker. De mødtes til 3-4 workshops og til nogle af disse workshops var inviteret yderligere repræsentanter for Skiveegnen. Alle bidrog de aktivt til at tegne de overordnede linier for, hvad Skiveegnen skulle leve af og for i fremtiden. Men ikke kun resultaterne fra ovennævnte workshops havde indflydelse på dette arbejde. Mange flere borgere og virksomhedsrepræsentanter blev undervejs inddraget aktivt i processen nogle fik besøg af en antroprolog i deres hjem, nogle udfyldte spørgeskemaer som bl.a. dannede baggrund for de to rapporter Borgerundersøgelse fra juni 2006 og Virksomhedsundersøgelse 3 fra april Andre blev interviewet på gaden og andre gav deres mening til kende på en hjemmeside, hvor man kunne skrive om sine ideer til at gøre den nye Skive storkommune til et attraktivt sted at leve. Borgerinddragelse og inddragelse af øvrige interessenter var således et yderst vigtigt element i arbejdet med at tegne de nye overordnede linier for, hvad Skiveegnen skulle leve af og for i fremtiden. Og rigtig mange borgere bidrog aktivt i dette arbejde. Hvad kom vi frem til? Efter dette indledende arbejde, hvor der blev analyseret, rapporteret og diskuteret stod vi i sommeren 2006 med et digert værk rapporten Skive vi gør det. Denne rapport beskriver visionerne, levereglerne og strategierne for den nye storkommune. Den overordnede visionen for Skiveegnen lyder således: Skiveegnens vision er at være en synlig egn kendetegnet ved handlekraft, fællesskab og livskvalitet. Men ovennævnte rapport indeholdt ikke kun vision, leveregler og strategier. Som fremhævet ovenfor var ord ikke nok handling var nødvendig. Rapporten fremlagde derfor også 36 handleplaner på konkrete projekter. Projekter, der alle skulle medvirke til at realisere visionen for kommunen. Projekterne fordelte sig på 3 hovedområder: Erhverv & viden Bosætning & kultur Turisme 4 Til de enkelte hovedområder knyttede sig også strategier og leveregler, der viste vejen frem mod målet og fortalte, hvordan vi gør det. Hvad nåede vi? Arbejdet med at finde visionen og strategierne for Skiveegnen og de tilhørende konkrete handlinger, der skulle sørge for, at ordene blev omsat til handling førte i foråret 2006 til forslag på over 100 projekter. At sætte gang i 100 projekter samtidig med den forestående strukturreform kunne alle se var urealistisk. Derfor måtte der en udvælgelsesproces 3 Rapporten Virksomhedsundersøgelse findes på Rapporten Borgerundersøgelse findes på 4 Ønsker man at læse mere om vision, strategier, levergler og handleplaner henvises til rapporten Skive vi gør det fra august Rapporten findes på Skive Lystbådehavn, foto Thomas Køser 5

6 Skive Lystbådehavn, foto Thomas Køser 6

7 til. Resultatet af denne proces blev et katalog på 36 projekter. Her 3 år efter at implementeringen af de første projekter blev skudt i gang i sensommeren 2006 er 22 ud af de 36 projekter overgået til drift. I løbet af 2010 forventes yderligere 8 af de 36 projekter at overgå til drift, idet der arbejdes med disse også ind i Dertil kommer, at de 36 projekter, der blev udvalgt i sommeren 2006 har fået selskab af yderligere 13 projekter, der har modtaget økonomisk støtte af visionspuljen. 5 Implementeringen af de enkelte projekter har naturligvis alle ført til nogle effekter og resultater. Det vil her blive for omfattende at komme ind på hvert enkelt projekts effekter og resultater. I stedet fokuseres nedenfor på de effekter og resultater som visionsprocessen helt overordnet set har affødt. Fokus på udvikling Som nævnt ovenfor førte arbejde med at finde frem til Skiveegnens vision også til leveregler, der skulle vise vejen frem mod målet og fortælle, hvordan vi gør det. I to af levereglerne hedder det således: Aktion frem for reaktion Udviklingsorientering frem for status quo At påbegynde implementeringen af 36 projekter, hvis primære fokus var på udvikling af nye tiltag samtidig med, at strukturreformen trådte i kraft pr. 1. januar 2007 må siges at være udtryk for fokus på udvikling og aktion frem for reaktion. Udfordringerne tilbage i 2006 og ønsket om at få skabt én fælles vision for hele Skiveegnen var imidlertid af en sådan karakter, at man var klar over vigtigheden af - samtidig med at løse de mange driftsopgaver og samtidig med, at man havde travlt med fusionen af 4 kommuner - at fastholde fokus på udvikling for at undgå afvikling. Fokus på samarbejde Én anden af levereglerne anviser: Samarbejde frem for enegang Netop samarbejde og dannelsen af netværk har været i fokus i mange af visionsprojekterne. Et visionsprojekt som Skolebyen Skive 6, hvor ét af delprojekterne var dannelsen af Uddannelsesrådet i Skive/URiS er resulteret i et samarbejde iblandt kommunens uddannelsesinstitutioner mhp. en styrkelse af Skive som uddannelsesby. Interessant at fremhæve i denne forbindelse er, at samarbejdet er etableret iblandt ungdomsuddannelsesinstitutioner, der ellers traditionelt set er konkurrenter, idet de bejler til samme målgruppe. Ungdomsuddannelserne er samme med de øvrige uddannelser repræsenteret i Skive kommune nu samlet i URiS og pga. deres tætte fysiske beliggenhed deler de i dag bl.a. teknisk personale. Parterne i URiS har imidlertid også bevæget sig i retning af samarbejder, hvor der er fokus på også at få fælles indhold. Samarbejde og dannelsen af netværk var også i højsædet for projektet Karriere i Skive. Projektet var en sammentænkning af visionsprojekterne Særlig indsats for tiltrækning af akademisk arbejdskraft og Tilflytter - projektet. Her gennemførte ikke færre end 7 af Skives ingeniørtunge virksomheder DEIF, Dantherm, Kilde, Energi Midt- Skive, IdéPro, Lyngdorf Audio og Skov sammen med Kultur & markedsføring, Skive kommune og Skiveegnens Erhvervs og turistcenter en markedsføringskampagne. Kampagnen var målrettet unge nyudannede ingeniører og opgaven var overfor denne målgruppe at synliggøre de mange spændende jobmuligheder for ingeniører på egnen. Opgaven var naturligvis også at synliggøre de mange herligheder egnen har at byde på for at sikre, at de fik smag for at flytte til kommunen. Som dannelsen af URiS var der her også tale om et samarbejde iblandt 7 af egnens virksomheder, der i en periode med mangel på højtuddannet arbejdskraft havde bejlet til de samme medarbejdere. Projekter som Salling Sport 7, Lean Management, Hestecentrum og etableringen af Maskin-ingeniøruddannelsen i Skive er også eksempler på, visionsprojekter, der har fået etableret et bredt og solidt samarbejde og dette vel at mærke også iblandt potentielle konkurrenter. Behovsdrevet frem for formodningsdrevet Også dette fremhæves som en leveregel der er nødvendig at efterleve for at opfylde den overordnede vision for Skiveegnen. Visionsprojektet LEAN- management var netop udsprunget af et konkret behov, der blev udtrykt af virksomhederne i forbindelse med 5 For yderligere oplysninger om de 13 projekter se bilag 2 6 Ønsker man at læse mere om vision, strategier, levergler og handleplaner henvises til rapporten Skive vi gør det fra august Rapporten findes på 7 Salling Sport er ét af de projekter der er kommet til undervejs i processen og blevet støttet med midler fra visionspuljen. 7

8 rapporten Virksomhedsundersøgelse fra april Det kom frem, at virksomhederne efterspurgte samarbejde omkring en vækstgruppe, der imødekommer de behov, erhvervslivet har, for effektivisering af virksomhederne lokalt for at klare sig i den globale konkurrence. Projektet blev gennemført med i alt 8 deltagende virksomheder og efterfølgende etableredes de 8 virksomheder imellem et netværk. Projektet Karriere i Skive opstod også på baggrund af virksomhedernes mangel på ingeniører som det kom til udtryk i Virksomhedsundersøgelsen fra I forlængelse heraf skal også etableringen af Maskiningeniør-uddannelsen ses. VIA University College havde ikke haft modet til at satse på etablering af denne uddannelse i Skive, hvis det ikke var fordi, man kunne dokumentere, at virksomhederne havde brug for ingeniører og ikke mindst, at virksomhederne også var parate til at bakke op om uddannelsen ved eksempelvis at stille praktikpladser til rådighed for de studerende. Mod til at fokusere og prioritere for derigennem at positionere sig Bag ovennævnte overskrift gemmer sig endnu én af vore leveregler og Blue Ocean- strategien. Blue Ocean strategien blev og er løbende blevet brugt i forbindelse med visionsprocessen. Strategien går kort fortalt ud på at finde sine helt egne specielle værdier, styrkepositioner og muligheder og dyrke disse for dermed at positionere sig ift. øvrige konkurrenter. Blue Ocean-strategien animerer også til at tænke utraditionelt og kreativt for derigennem at skabe nye markeder. Strategien skærper således bevidstheden om at have modet til at fokusere og prioritere. Helt konkret har ovennævnte udmøntet sig i et projekt som Salling Sport. Projekt udnytter vores 190 km. kystlinie optimalt og maksimalt og har via fokus på familier med teenagere turdet prioritere ift. en udvalgt målgruppe. Projektet har i evalueringerne fra testfamilierne og de mange deltagende foreninger vist sig som en succes, der udbydes igen i sommeren Dannelsen af Musikcollege er også et eksempel på et projekt, hvor man har turdet at prioritere og ikke mindst prioriteret ift. den styrkeposition vi har indenfor musikken. Der er således blevet skabt et enestående tilbud til de unge mennesker, der ønsker at opprioritere deres musikalske evner samtidig med, at de tager en ungdomsuddannelse. Erfaringer at bygge videre på En så omfattende og langvarig proces som visionsprocessen har naturligvis også betydet, at vi har draget os en lang række af gode erfaringer at bygge videre på og bruge fremadrettet. Én af disse erfaringer er bl.a. at fastholde fokus på kommunikationen. Med dette menes, at vi undervejs i arbejdet med implementering af de 36 projekter kunne have haft langt højere grad af fokus på kommunikationen. Vi havde godt fat i mange af den kommende storkommunes borgere inden implementeringen af projekterne gik i gang borgerinddragelsen som omtalt ovenfor vidner om dette. Under arbejdet med at få ideerne udmøntet til konkrete handlinger, var vi imidlertid knap så gode til at kommunikere herunder bl.a. at få kommunikeret de mange gode resultater ud. Da startskuddet for implementering af de 36 visionsprojekter lød i sensommeren 2006 var der for årene 2007 og 2009 afsat midler til gennemførelse af projekterne. Spørgsmålet her 3 år efter er imidlertid, om der ikke også skulle have været afsat flere medarbejderressourcer til implementering af projekterne? Ganske vist er 22 ud af 36 projekter overgået til drift og der vil i 2010 blive arbejdet på at føre yderligere 8 af projekterne over i driftsfase, men det har ikke været uden omkostninger. Projektlederne har løbet stærkt og har undervejs også måttet håndtere udfordringer som strukturreform og fusion af Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter. Én tredje af de erfaringer vi har draget os og som skal med videre i processen er uddannelse af medarbejderne til at agere projektleder. Da projekterne i sin tid blev fordelt til medarbejdere i Skive kommune og Skiveegnens Erhvervs og turistcenter skulle man have skelet til, om de pågældende medarbejdere havde de nødvendige redskaber og metoder til at agere som projektleder. Dette var ikke altid tilfældet. Kultur & Borgerservice gennemførte i det tidlige forår 2007 et projektlederkursus, hvor også Skiveegnens Erhvervs- og turistcenter deltog. Evalueringerne iblandt projektlederne har efterfølgende vist, at dette kursus var en god støtte, men skulle have været fulgt op løbende af tilsvarende kurser. Hvor skal vi nu hen? Med et beskatningsgrundlag der stadig er lavere end på regionalt og nationalt plan, med en befolkningsudvikling der ved fremskrivninger viser sig for nedadgående, med et uddannelsesniveau, der også er lavere end på regionalt og nationalt plan og med flere indpendlere end udpendlere også i 2009 er det tydeligt, at det stadig er nødvendigt at holde fast i udvikling for at undgå afvikling. 8

9 Afslutning af fase 1 er således ikke ensbetydende med stop for den udvikling, innovation og vidensgenerering, der var kendetegnende for fase 1. I fase 2 vil der fortsat være fokus på elementerne fra fase 1: Der arbejdes derfor pt. på at have et oplæg til Visionsprocessens fase 2 klar til beslutning i det nye byråd i foråret Fokus på handling og udvikling Fokus på samarbejde Fokus på behov frem for formodninger Mod til at fokusere og prioritere for derigennem at positionere sig Fase 2 vil også lægge op til, at der arbejdes med færre projekter. Projekterne foreslås baseret på indsatsområderne udvalgt fra den overordnede planstrategi s 5 indsatsområder og tværgående fokusområder, dvs. Skive by 2020 Skive et godt sted at bo Campus Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Tværgående fokusområder Energi Sundhed Konklusion Som det er fremgået af ovennævnte og som oversigten over de mange projekter vidner om, så er vi nået langt og vi har opnået meget. Vi har fået masser af gode erfaringer at bygge videre på og videre det skal vi. Skal vi klare os i den nationale og globale konkurrence og ønsker vi fortsat at medvirke til at skabe de bedste betingelser for vore borgere og virksomheder, så er det vigtigt at vi fastholder fokus på udvikling. Vi ser derfor frem til arbejdet med fase 2 for visionsprocessen og har forventninger om, at også denne fase vil generere flotte resultater. Venlig Hilsen Per Mathiasen kommunaldirektør Skive Lystbådehavn, foto Henrik Hansen 9

10 Svanemor, foto Anton Madsen Bilag 1 Oversigt over processen og rapporter, analyser mv. der er udarbejdet i forbindelse med visionsprocessen 10

11 Visionsprocessen kom til at indeholde følgende faser: Fase 1 Opstart (foråret 2005 slutningen af efteråret 2005) Fase 2 Analyse (efteråret 2005 medio 2006) Fase 3 Inspiration til strategi og vision (efteråret 2005 medio 2006) Fase 4 Strategier og handleplaner (efteråret 2005 medio 2006) Fase 5 Markedsføring (efteråret 2005 medio 2006) Fase 6 Implementering (medio 2006 ultimo 2009) Faserne 1-4 førte bl.a. til flg. produkter: Konkrete analyser og andet skriftligt materiale: Oplæg til proces for udarbejdelse af visioner mv. for Skive Storkommune (marts 2005) Skive Kommune Skiveegnen i kultur og oplevelsesøkonomien (september 2005) Visions og strategiproces resultater af opstartworkshop (november 2005) Statusrapport for analysefasen (marts 2006 revideret juli 2006) Virksomhedsundersøgelse (april 2006) Borgerundersøgelse 11

12 (juni 2006) Kommunikationsstrategi for Skiveegnen (august 2006) Skive vi gør det! (august 2006) Pjecen Skive vi gør det! (foråret 2007) Rapport fra RUC- studerende Kasper Nyvold (sommeren 2008) Artikel i Danske Kommuner Skive og det blå hav (januar 2006) Iværksættermagasinet Skive vi gør det (primo 2007) Workshops o.a. Visionsseminar for Skive Storkommune inspiration fra Fireball v. Anthony Aconis, 20. april 2004 Studietur til København marts 2005 inspiration fra Fireball v. Anthony Aconis Skive-egnen i oplevelsesøkonomien workshop 9. maj 2005 Visions og strategiproces deltagere visionsgruppen 2. november

13 Visionskonference 25. april 2006 deltagere ca. 60 inkl. de 38 fra visionsgruppen Hvad skal Skiveegnen leve af og for i fremtiden? Opfølgende workshop Hvad skal Skive-egnen leve af og for i fremtiden? Krabbesholm Højskole 3. maj 2006 deltagere visionsgruppen. Workshop 14. juni 2006 deltagere ca. 100 inviterede heriblandt også visionsgruppens deltagere. Event i februar 2007 med Katja K. om iværksætteri på Skive Handelsskole eventen havde naturligt også fokus på visionsprocessen. Derudover har der i fase 6 af visionsprocessen dvs. implementeringsfasen fra sensommeren 2006 til ultimo 2009 været afholdt kvartalsvise møder for visionsprocessens projektledere. Der har her været tale om en gruppe bestående af ca projektledere, der har arbejdet med implementering af de 36 projekter og de projekter, der er kommet til undervejs i processen. For en samlet oversigt over projekter og projektledere se bilag 2. 13

14 Solopgang Skive Fjord, foto Henrik Dalsgaard Bilag 2 Status på visionsprojekterne ultimo

15 Projektets titel: Udrykningsservice Projektets formål: Formålet med en udrykningsservice er, at virksomhederne får en oplevelse af, at der bliver taget godt imod dem på Skiveegnen. Målet er en fast ansvarsplacering af denne indsats. Projektleder: Erland A. Nielsen, Skive kommune Er projektet overgået til drift? Nej Projektet vil ikke blive implementeret - begrund hvorfor dette ikke er tilfældet: Projektet er ikke blevet realiseret. Det blev efterfølgende sparet væk. Projektet forventes implementeret - uddyb via revideret tidsplan for implementering af projektet. Hvis der er tale om at projektet også har fået revideret kommissorium uddybes dette også: Økonomi: Eventuelle særlige bemærkninger: 15

16 Projektets titel: Udviklingshus for iværksættere/teknisk udviklingshus Projektets formål: At skabe de ideelle rammer for starte som iværksætter/ at starte egen virksomhed. Projektleder: Jens E. Christensen og Jeanne Søgaard, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Er projektet overgået til drift? Nej Projektet vil ikke blive implementeret - begrund hvorfor dette ikke er tilfældet: Projektet forventes implementeret - uddyb via revideret tidsplan for implementering af projektet. Hvis der er tale om at projektet også har fået revideret kommissorium uddybes dette også: Visionen er, at udviklingshuset skal samle gode kræfter om at styrke erhvervsudvikling og innovation på Skiveegnen. Egnen skal kendetegnes ved en særlig iværksætterkultur, der tiltrækker og fostrer ambitiøse og initiativrige iværksættere, og derved sikrer en underskov af spændende, nye virksomheder. Dette skal ske gennem et tæt samarbejde mellem virksomheder, rådgivere, investorer og andre former for samarbejdspartnere. Huset skal kunne yde hjælp og støtte til perspektivrige iværksættere, så de får en nem start, og et incitament til at gå i gang. Der skal være fokus på dynamisk indbyrdes sparring, og huset skal tilbyde mere end blot kontorhold med rådgivning. Huset skal både være attraktivt for iværksættere, der har adresse på stedet og iværksættere, der har adresse andetsteds. Udviklingshuset skal kunne tilbyde: Moderne og attraktivt kontorhotel (kontorhjælp, reception, kantine, mødefaciliteter etc.) Lagerplads (i mindre omfang) Dynamisk vækstmiljø med mulighed for tilførsel af viden og know how Videndeling blandt lejerne Mulighed for rådgivning og sparring fra lokale virksomheder Faciliteter, som gør det muligt at benytte huset selv om man ikke er lejer Dannelse af interne netværk med særlige fokusområder Tilknytning til flere af Danmarks universitets- og forskermiljøer Etablering af klynger, således at der etableres et unikt vækstmiljø indenfor udvalgte brancher 16

17 Udviklingshuset skal etableres som en selvstændig enhed. Der skal nedsættes en bestyrelse der sikrer, at der ansættes kompetent og visionært personale, der leder den daglige drift. Udviklingshuset skal på sigt, efter opstartsfasen, drives på almindelige forretningsmæssige vilkår, hvor husets finansiering omkring drift og ejendom skarpt adskilles. Ligeledes er det et mål at ansætte en projektleder (et tilskud hertil er allerede bevilliget fra Visionspuljen), som har dels en startkapital til rådighed, dels positive medspillere at arbejde sammen med. Projektlederen skal varetage det videre arbejde med at realisere huset, herunder kontakt og aftaler med yderligere potentielle samarbejdspartnere og investorer, markedsføring af udviklingshuset, kontakt til potentielle lejere, samle yderligere finansiering af projektet og endelig den daglige pleje af lejerne. Status, august 2009: Styregruppen har i 1. halvår af 2009 arbejdet intenst med at finde interesserede investorer, således at huset sikres det rette fundament. Målet var, at huset i første omgang skulle placeres i et allerede velfungerende kontormiljø, for på denne måde straks at kunne tilbyde de rette faciliteter for lejerne. Direktøren for Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, gennemførte således i maj/juni besøg hos adskillige toneangivende, lokale virksomheder og fonde for at fremlægge projektet. Formålet var at bede om økonomisk opbakning til projektet. Desværre blev resultatet af besøgsrunden ikke som ønsket. Ikke fordi etableringen af iværksætterhuset vurderes som en dårlig idé, men fordi virksomhederne ikke p.t. finder sig i stand til at yde hverken økonomisk eller anden form for støtte. På baggrund heraf har styregruppen på seneste møde ultimo juni 2009 besluttet at parkere projektet. Der er i styregruppen klar enighed om ikke at forsøge etableringen af iværksætterhuset i en stærkt reduceret form (som en dårlig udgave af projektet). Men gruppen er samtidig endnu engang blevet bekræftet i, at projektet er godt og at ideen har interessante fremtidsperspektiver. Det er vigtigt at understrege, at styregruppen består, men at projektets fysiske aktiviteter afventer mere gunstige etableringsbetingelser. Eventuelle yderligere bemærkninger: Økonomi: Projektet fik i februar 2007 bevilget kr. til udarbejdelse af en behovsundersøgelse. Projektet fik i september 2008 bevilget kr. til dækning i forbindelse med ansættelse af en ekstern konsulent. De kr. skulle udbetales kr. i 2008 og kr. i På 17

18 Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2009 blev der givet tilsagn om, at bevillingen på de kr. til ansættelse af eksterne konsulent opretholdes til og med Projektet fik i september kr. til udarbejdelse af professionelt markedsføringsmateriale til projektet. Dvs. projektet har i alt modtaget kr. til projektet. 18

19 Projektets titel: Så frø find spiren Projektets formål: Et forsøg på at finde mulige iværksættere tidligt i deres liv samt at skabe en interesse for og viden om selv at starte en virksomhed. Projektleder: Henriette Helge og Kirsten Jørgensen, Skive kommune Er projektet overgået til drift? Nej Projektet forventes implementeret - uddyb via revideret tidsplan for implementering af projektet. Hvis der er tale om at projektet også har fået revideret kommissorium uddybes dette også: Projektet forventes at overgå til almindelig drift i skoleåret For skoleåret, har der været pilotprojekter på Ørslevkloster Skole og Højslev Skole, hvor nogle få klasser har været involverede. Næste skoleår vil der blive gennemført et justeret pilotprojekt, som kommer til at omfatte flere skoler og mange klasser med henblik på at udarbejde et blivende koncept for projektet Så frø find spiren for alle kommunens 6. klasser. Eventuelle yderligere bemærkninger: Økonomi: Projektet fik i januar 2008 bevilget kr. til projektet. 19

20 Projektets titel: Én formidlingskanal for iværksættere Projektets formål: Etablering af én formidlingskanal for iværksættere skal gøre det nemmere og mere overskueligt at starte selv og yde en kompetent og alsidig rådgivning til iværksættere Projektleder: Jens E. Christensen, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter Er projektet overgået til drift? Ja Projektet forventes implementeret - uddyb via revideret tidsplan for implementering af projektet. Hvis der er tale om at projektet også har fået revideret kommissorium uddybes dette også: Der blev i foråret 2007 indgået en samarbejdsaftale med Væksthus Midtjylland. Aftalen sikrer bl.a. en opgavefordeling vedr. henvendelser fra og servicering af iværksættere. En af hjørnestenene i aftalen er, at det lokale erhvervscenter er første indgang, vedr. henvendelser fra såvel iværksættere som etablerede virksomheder. Der er fra Væksthusets side etableret et fælles telefonnummer, som, når det benyttes, automatisk stiller om til det nærmeste lokale erhvervskontor. Et opkald til Væksthuset fra en telefon i Skive Kommune vil derfor automatisk blive stillet om til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Visionsprojektet er således afsluttet. Eventuelle yderligere bemærkninger: Økonomi: 20

21 Projektets titel: Knopskydning på Skiveegnen Projektets formål: Det skal være let at knopskyde på Skiveegnen både at finde de fysiske faciliteter og at få den specifikke service, man har brug for. Projektleder: Jeanne Søgaard, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Er projektet overgået til drift? Ja Projektet forventes implementeret - uddyb via revideret tidsplan for implementering af projektet. Hvis der er tale om at projektet også har fået revideret kommissorium uddybes dette også: Knopskydning - også kaldet Spin-off - adskiller sig fra traditionelt iværksætteri ved involveringen af en forældrevirksomhed, nemlig den nuværende arbejdsplads. Det er således vigtigt at forstå, hvordan knopskydning foregår, og at den bør planlægges, så en knopskydning udvikler sig til et frugtbart samarbejde, der gavner både den nye og den gamle virksomhed. Netop derfor bør den almindelige, generelle rådgivning om iværksætteri suppleres med nogle specifikke forhold og udfordringer, som en spin-off iværksætter møder. Der er således tale om en udvidet informationsindsats og vejledning i forhold til etableringen af optimale muligheder for at udvikle denne type virksomhed. Målet er, at det skal være let at knopskyde på Skiveegnen både at finde de fysiske faciliteter og at få den specifikke service, som iværksætteren har brug for. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter understøtter arbejdet med at øge antallet af både vækst- og spinoff iværksættere samt medvirker til videreudviklingen af nyetablerede virksomheder med et vækstpotentiale. Iværksætter og nye virksomheder får således mulighed for, i større omfang end traditionelle iværksættere, at få tilført viden og kompetence fra professionelle, specialiserede rådgivere. Dette sker med udgangspunkt i et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland, der tilbyder gratis rådgivning eller rådgivning til reduceret pris (tilskud) til ambitiøse iværksættere. Der opereres med to tilbud: Startpakken, som er et tilbud om rådgivning før start af virksomhed, så iværksætteren kan etablere sin kommende vækstvirksomhed på et solidt forretningsgrundlag. Vækstpakken, som er et tilbud om rådgivning til nyetablerede virksomheder (0-3 år) med vækstambitioner, så disse kan omsættes i styret vækst, hovedsageligt udenfor det regionale marked. 21

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August 2006. Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management

Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August 2006. Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Skive Vi gør det! August 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Forord 1 2. Indledning 2 3. Resumé 3 4. Vision 5 4.1 Portræt af fremtiden 6 5. Leveregler og strategi

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere