Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2005. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Danmarks JordbrugsForskning Aktivitetsplan 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2

3 Forord... 3 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling... 5 Kompetenceudvikling... 7 Kommercialisering og nyttiggørelse af forskningsresultater Forskningsafdelinger Afdeling for Genetik og Bioteknologi Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Afdeling for Råvarekvalitet Afdeling for Havebrugsproduktion Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Afdeling for Jordbrugsteknik Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr Afdelinger for teknisk støtte til forskning og drift af anlæg Administrationen Afdeling for Mark- og Stalddrift Driftsafdelingen Afdeling for Sortsafprøvning Ressourcer Tabel 1. Omsætnings- og bevillingsoversigt, kr Tabel 2. Budgetterede udgifter angivet på afdelinger og enheder, kr Tabel 3. Opgørelse over personale ved DJF pr Tabel 4. Citationer og impact factor for publicerede tidsskriftsartikler, institutionen DJF

4

5 Forord Aktivitetsplan 2005 for Danmarks JordbrugsForskning indeholder DJF s operationelle målsætninger med resultat- og produktionsmål for afdelingerne og forskergrupperne i forskningsafdelingerne og for funktionerne i støtteafdelingerne. Aktivitetsplanen er i Danmarks JordbrugsForskning det centrale faglige og økonomiske styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem aktivitetsplanen sikres opfyldelse af, dels de mål og resultatkrav, der skal nås i det pågældende år, dels visionens mål. Aktivitetsplanens 1-årige perspektiv på resultat- og produktionsmålene. Aktivitetsplanen omfatter alle DJF s aktiviteter og er således dækkende for alle DJF s forsknings- og udviklingsaktiviteter i den pågældende planperiode. Aktivitetsplanens resultat- og produktionsmål justeres og opdateres en gang årligt. Aktivitetsplanen indgår som led i det samlede ledelsessystem i Fødevareministeriets forskningsvirksomhed, der bygger på følgende elementer: Den nationale strategi for jordbrugsforskningen Den nationale strategi for fiskeriforskningen Fødevareministeriets Rådgivende Forskningsudvalgs Strategi Danmarks JordbrugsForsknings Mission, Vision, Værdigrundlag og Strategi 2010 Danmarks JordbrugsForsknings Resultatkontrakt Danmarks JordbrugsForsknings Årsrapport Strategi er en strategiplan for Fødevareministeriets Rådgivende Forskningsudvalg om ministeriets forskningsaktiviteter. Strategien omfatter forskningsaktiviteterne inden for det samlede fødevare-, jordbrugs- og fiskeriområde med følgende fire indsatsområder: Samspil mellem fødevarer og sundhed Fødevarers betydning for livskvalitet Samspil mellem fødevarer og miljø i primærproduktionen En konkurrencedygtig og bæredygtig jordbrugsog fødevareindustri der spænder fra forbrugeren til primærproduktionen Arne Jensen 3

6

7 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling DJF er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. DJF er en statsvirksomhed med forskningsaktiviteter på centre i Foulum, Bygholm, Årslev, Flakkebjerg og Sorgenfri. Hertil kommer 4 forsøgsstationer samt Afdelingen for Sortsafprøvning i Tystofte. Ud over de basale drifts- og administrative funktioner er der til støtte for forskningen etableret enheder, der varetager opgaver vedr. mark- og stalddrift, biblioteks- og IT funktioner samt informations- og dokumentationsvirksomhed. DJF råder således over de mest moderne laboratorier og forsøgsfaciliteter, herunder stalde, væksthuse og semifieldanlæg. Dertil kommer et jordareal på ca ha, hvoraf forpagtning udgør ca. 200 ha, til forskning og forsøg samt foderproduktion. I 2003 havde virksomheden ca medarbejdere heraf 390 videnskabelige medarbejdere og 660 tekniske medarbejdere fordelt på de forskellige centre og lokaliteter. DJF omsatte for 577 mio. kr. i 2003, hvoraf 343 mio. kr. var driftsindtægter, mens yderligere 234 mio. kr. blev modtaget som nettobevilling. DJF ledes af en bestyrelse udnævnt af Fødevareministeren. Bestyrelsen består af 16 medlemmer som repræsenterer relevant ekstern forskning, erhvervsrelaterede brugere af forskningen samt institutionens medarbejdere. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Direktør Jens Kampmann (formand) Professor Henriette Giese Professor Karsten Kristiansen Professor Ellen Margrethe Basse Professor Jan-Erik Hällgren Gårdejer Lindhart Nielsen Gårdejer Kaj Ole Petersen Husmand Ib Jensen Gårdejer Kaj Kristensen Vicedirektør Anette Toft Gartneriejer Poul Thage Pedersen Direktør Lisbeth Damsgaard Barnchekonsulent Gitte Hestehave Professor Pia Haubro Andersen Seniorforsker Martin Tang Sørensen Forsøgsmedarbejder Ruth Nielsen Direktionen består af Arne Jensen, administrerende direktør samt Ole Olsen og Søren A. Mikkelsen, vicedirektører. Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af DJF under ansvar over for bestyrelsen. Direktionen sikrer, at institutionen administreres i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning. Organisation DJF s organisation er en linie-matrix organisation, hvor forskningen udføres i projekter, der går på tværs af linieorganisationen. DJF lægger vægt på helhedsorienterede og tværgående aktiviteter og fremmer forskningssamarbejdet mellem forskningsdiscipliner inden for dyre- og planteområder. Derved kan DJF igangsætte og håndtere forskning, som går på tværs af fagområder, discipliner, emner og forskningstyper. Dette muliggør, at DJF kan sikre forskningsmæssig nytænkning og dermed bedre understøtte den samfundsmæssige udvikling. 5

8 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling DJF s aktiviteter er organiseret i en tostrenget struktur, der består af henholdsvis en forskningsmæssig streng og en streng med støttefunktioner, der varetager driftsmæssige opgaver. Forskningen er organiseret i 7 afdelinger, og støttefunktionerne er opdelt i 4 afdelinger. Organisationen er illustreret i nedenstående organogram: Bestyrelse Direktion Direktionssekretariat Presse og information Afdeling for Genetik og Bioteknologi Administrationen Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Driftsafdelingen Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Afdeling for Mark- og Stalddrift Afdeling for Havebrugsproduktion Afdeling for Sortsafprøvning Afdeling for Råvarekvalitet Afdeling for Jordbrugsteknik Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr 6

9 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Kompetenceudvikling Der fokuseres i det følgende på centrale, tværgående aktiviteter formuleret med udgangspunkt i delmålene på området. I afdelingerne gennemføres kompetenceudvikling på afdelings- og gruppeniveau på mange forskellige måder, og det er ikke hensigten med dette afsnit at tilvejebringe et detaljeret, fælles overblik. Resultater og planer i DJF på området kompetenceudvikling Chefgruppen og HSU afklarer på møder i slutningen af 2004 og begyndelsen af 2005, hvordan DJF s strategi, og mere specifikt den igangværende omorganisering, kan hjælpes på vej gennem målrettet kompetenceudvikling. Særlige opmærksomhedspunkter er kompetencemæssige konsekvenser af ny lovgivning og strategisk nyorientering, indholdet i DJF s fælles årsrytme herunder anvendelse af MUS og GRUS, ledelsesudvikling, problemstillinger knyttet til fusionsprocesserne, hvordan der skal opnås øget faglig synergi i de nye afdelinger gennem stimulering af positive faktorer bl.a. inden for det psykiske arbejdsmiljø. En ekstern evaluering af projekt Kom Nu pegede blandt meget andet på, at selve kompetencebegrebet er diffust i DJF. I evalueringen blev der lagt vægt på at operere med en bred forståelse af, hvordan kompetencer kan defineres, beskrives og udvikles. Det blev understreget, at der både er tale om praksisnære læreprocesser knyttet til arbejdets udførelse og læreprocesser, som stimuleres gennem eksterne input på kurser og lignende. Sådanne grundlæggende diskussioner fortsættes i 2005 for at opnå en fælles begrebsforståelse. Kompetencenetværket inddrages aktivt i drøftelsen af kompetencebegrebet og i udmøntningen af de overordnede målsætninger i form af idéer og forslag til prioriterede aktiviteter indenfor og på tværs af afdelinger og faggrupper. Netværket skal fungere som et anerkendt, arbejdende forum for information, dialog, projektudvikling, evaluering og forbedringer. Afdelingerne beskriver primo 2005 de afdelingsspecifikke behov, ønsker og aftaler med udgangspunkt i MUS og GRUS, gerne i samarbejde med Personaleenheden. På dette grundlag tilrettelægges årets aktiviteter, herunder anvendelsen af de overenskomstaftalte midler, som også antages at være til rådighed i den nye overenskomstperiode, samt afdelingernes deltagelse i DJF s projekter på området. Forslag på DJF-niveau drøftes også i afdelingerne med særlig vægt på at medvirke til en positiv implementeringsproces på områder, hvor der sker organisatoriske ændringer. Specielt på driftsområdet tages der udgangspunkt i resultaterne fra den evaluering af støttefunktionerne, som gennemføres i efteråret Det forventes, at evalueringen vil påpege og prioritere en række forbedringsområder, som i mange tilfælde vil omfatte kompetenceudvikling. Erfaringerne fra MSD s kompetenceudviklingsprojekt inddrages i forbindelse med kompetence- og organisationsudvikling på driftsområdet. I forskningsafdelingerne lægges der særlig vægt på præcisering af, hvordan forskernes kompetenceudviklingsmuligheder kan styrkes især på de generelle færdigheder. I den forbindelse inddrages projekt Strategisk og systematisk kompetenceudvikling i sektorforskningen ( ELU-projektet ) samt projektlederuddannelsen. Et godt generelt erfaringsgrundlag er høstet gennem projekterne Kom Nu og DJF s deltagelse i et projekt under Videnskabsministeriet ( VTUprojektet ). Anbefalinger og metoder fra begge projekter skal i 2005 anvendes aktivt i arbejdet med at forbedre organisationens kompetencer på såvel DJFniveau som i afdelingerne. Ledelsesudvikling Der er i 2004 gennemført en evaluering af ledelsen på direktions- og afdelingschefniveau. Resultaterne er drøftet i chefgruppen og de enkelte afdelinger m.h.t. henholdsvis direktionens og den enkelte afdelingschefs resultater. På dette grundlag skal ske udvikling af DJF s principper for ledelse og fastlægges handleplaner for udvikling af ledelsen på DJF og for den enkelte leder. Dette kan foregå i slutningen af 2004 og begyndelsen af 2005 og drøftes i chefgruppen, HSU og LSU. Det nærmere indhold afventer den generelle behandling i chefgruppen og HSU. Væsentlige elementer i ledelsesudviklingen i 2005 kan f.eks. være fælles kurser, tværgående interne netværk og sparring, ledercoaching, lederudviklingssamtaler, e- learning for ledere samt individuel deltagelse i lederkurser og eksterne netværk. I løbet af 2005 gennemføres en ledelsesevaluering af forskergruppe- og funktionslederniveauet. Evalueringsmetoder og procestilrettelæggelse sker på baggrund af en evaluering af erfaringerne med første runde på direktions-/afdelingschefniveau. 7

10 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling DJF har været meget aktiv i udviklingen af Fødevareministeriets projektlederuddannelse, som nu både udbydes til forskere og teknisk-administrative medarbejdere. DJF deltager også i forskerlederuddannelsen. Begge initiativer videreføres i 2005 i form af nye kursusforløb, efter nærmere drøftelse eventuelt i et bredere fællesskab mellem institutioner fra flere ministerier, herunder flere sektorforskningsinstitutioner. Kompetenceudvikling for faggrupper DJF s personale består af en række faggrupper med hver deres kendetegn, opgaver og udviklingsbehov. Der er gennem de sidste par år gennemført gruppevise drøftelser med fokus på behov, ønsker og idéer til udviklingsprojekter. I 2003 og 2004 er der opnået ekstern støtte til henholdsvis et projekt for HK ere og et for forskere ( ELU-projektet ). HK-projektet afsluttes i 2004, blandt andet med anbefalinger om at implementere modeller for kompetenceafdækning og dermed et bedre fundament for beslutninger om kompetenceudvikling. Metoderne antages også at være relevante for andre grupper end HK erne og flere afdelinger arbejder i 2005 videre med projektets konklusioner. I forbindelse med evalueringen af Kom Nu projektet er det påpeget, at der bør gøres en indsats også for andre teknisk-administrative faggrupper. Dette vil blive prioriteret i ELU-projektets kursus- og udviklingsaktiviteter gennemføres i 2005 i samarbejde med GEUS. Der lægges i projektet vægt på kompetencekrav affødt af ændringerne på sektorforskningsområdet med henblik på: Generel forbedring / tydeliggørelse af forskernes karrieremuligheder og behovene for kompetenceudvikling gennem et arbejdsliv som forsker med mange forskellige opgaver ud over de rent forskningsfaglige Øget vægt på innovation og kommercialisering Øget vægt på undervisning i samarbejde med universiteterne Øget vægt på forskningskommunikation og større synlighed Kursus og udviklingsaktiviteter evalueres og formidles løbende til resten af DJF med en afsluttende evaluering ultimo 2005 / primo Projektet vil generelt bidrage til præcisering af kompetenceudviklingsbehov for sektorforskere samt afsøge behov og muligheder med hensyn til anvendelse af IT i forbindelse med registrering af kompetencer i DJF. Personaleenheden vil i efter en nærmere prioriteringsdrøftelse - arbejde videre med kompetenceudviklingsinitiativer på faggruppeniveau, her- under om muligt skaffe midler fra eksterne finansieringskilder. Individuel kompetenceudvikling med støtte fra bl.a. Kompetencefonden DJF har i overenskomstperioden i lighed med andre statslige institutioner modtaget midler til individuel kompetenceudvikling (et led i Kompetencepakken ). Midlerne kan supplere DJF s egne muligheder for at yde støtte til kursusaktiviteter o.l. aftalt mellem den enkelte medarbejder og den relevante leder. Der er formuleret kriterier for midlernes anvendelse og i en række tilfælde vil de konkrete kursusaktiviteter blive gennemført i 2005 (og senere). Det antages, at der også i den kommende overenskomstperiode vil blive aftalt centrale midler til dette formål, men omfanget og spørgsmålet om hvordan de i givet fald forvaltes er ikke kendt før aftalerne er indgået. DJF vil gennem Personaleenheden søge maksimal indflydelse på midlernes fordeling og anvende mulighederne i den nye overenskomst i tæt samarbejde med afdelingerne, så nye rammer og midler kommer så hurtigt og godt i spil som muligt. Incitamentspulje Som en del af DJF s samlede kompetencemidler afsættes en pulje til medfinansiering af strategisk velbegrundede og nyskabende initiativer i eller på tværs af afdelingerne. Formålet er: Øget incitament til udvikling af leder- og medarbejderkompetencer i overensstemmelse med DJF s strategi og behov Hurtigere realisering af nye idéer inden for kompetenceudvikling, herunder tværgående udviklingsprojekter Øget videndeling og synergi på tværs af DJF s afdelinger Videreudvikling af DJF s tilrettelæggelse af processer og metoder på kompetenceområdet Intern og ekstern synliggørelse af DJF som en attraktiv arbejdsplads med udvikling af de menneskelige ressourcer som høj prioritet Midlerne administreres af Personaleenheden efter nærmere drøftelse i chefgruppen og HSU og efter aftale med direktionen. Som nævnt søges der tilvejebragt eksterne midler i maksimalt omfang. 8

11 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Resultatkrav 2005 Detailplanlægning vedr. kompetenceudvikling 2005 gennemføres Et fælles DJF-årshjul udvikles og godkendes til anvendelse i hele organisationen DJF fastlægger en klar fælles definition af kompetencebegrebet Kompetencenetværket skal fungerer aktivt i hele DJF Alle afdelinger skal formulere en kompetenceplan for 2005 Forslag fra evalueringen af driftsområdet prioriteres og besluttes ELU-projektets kursusaktiviteter gennemføres og evalueres Godkendte anbefalinger fra Kom Nu projektet implementeres Godkendte anbefalinger fra HK-projektet implementeres Godkendte anbefalinger fra VTU-projektet implementeres Ledelsesudvikling 2005 besluttes Aftalt ledelsesudvikling gennemføres Ledelsesevaluering på forskergruppe- og funktionslederniveau gennemføres i form af en måling Projektlederkurser gennemføres efter behov Forskerlederkurser gennemføres efter behov Nye kompetenceudviklingsprojekter på faggruppeniveau drøftes og prioriteres Kriterier for anvendelse af formodede nye midler til kompetenceudvikling OK 05 fastlægges 9

12 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Kommercialisering og nyttiggørelse af forskningsresultater I 2005 vil der ske fortsat pleje af DJF s eksisterende portefølje af patent- og kommercialiseringssager. Herudover vil der blive gjort en særlig indsats for etablering af innovative klynger blandt relevante DJF-forskere på tværs af forskningsafdelingerne. Denne indsats vil ske inden for følgende teknologiog anvendelsesområder: Sensorer og udstyr til præcisionsjordbrug i marken Sensor og udstyr til præcisionsjordbrug i stalden Gener og avl for forebyggelse af sygdomme Teknologier til gyllebehandling Teknologier til forbedret foderudnyttelse Teknologier til plantemedicin og human ernæring 10

13 Afdeling for Genetik og Bioteknologi Forskningschef: Just Jensen Resultatmål for organisationsudvikling Effektivisering og professionalisering af DJF administrative værktøjer. I 2005 ved indførelse af projektstyringsværktøjer og omkostningsbaseret regnskabsprincip i ARS 2 og Navision Stat 3.60 Samkøre e-handel og elektronisk fakturering i 2005 Udarbejde og implementere afdelingens handlingsplaner vedr. kompetenceudvikling. Afdelingen indgår aktivt i DJF kompetencenetværk Indgåelse af 3 årige kontrakter mellem forskningsafdelinger og relevante driftsafdelinger vedr. brugerbetalte ydelser Fortsættelse af arbejdet med at implementere afdelingens Ramme- og aktivitetsplan på gruppe- og projektniveau Afdelingens resultatmål Tidsregistrering integreres med budgettering og regnskab Iværksættelse af kompetenceudviklingsprojekter i afdelingen, mindst et på ledelsesniveau og mindst et på medarbejderniveau, alene eller i samarbejde med andre afdelinger Sikring af en effektiv strategisk ledelse for at fremme synergi og samarbejde Udvikling af afdelingens deltagelse i internationalt netværk og i internationale projekter Udvikling af afdelingens deltagelse i Networks of Excellence under kommende EU rammeprogrammer Afholdelse af åbent hus med faglige seminarer og fremvisninger Initiativer overfor pressen med henblik på omtale af forskningen og dens perspektiver Afdelingens produktionsmål Bidrag til færdiggørelse af kandidater 16 Bidrag til færdiggørelse af bachelorer 2 Bidrag til færdiggørelse af ph.d.-studier 7 Antal månedsværk for forskere, der er i udlandet som gæsteforskere 41 Antal månedsværk for udenlandske forskeres ophold ved afdelingen 92 Antal månedsværk for medarbejdere, der er udstationeret i udlandet i øvrigt 8 Antal patentansøgninger 7 Antal opnåede patenter 1 Udgivelse af reviewede publikationer 89 Udgivelse af andre internationale publikationer 74 Udgivelse af danske publikationer 69 Undervisning Ved universitet, højere læreanstalt og forskningsinstitutioner (timer) 2918 Efter- og videreuddannelse af konsulenter (timer) 360 Undervisning og foredrag og mundtlig formidling i øvrigt (timer)

14 Netværksindikatorer Censorarbejde, antal (kandidat, bachelor, specialer, ph.d.-afhandlinger og disputatser) 33 Bedømmelsesudvalg til stillinger, antal (forsker, seniorforsker, adjunkt, lektor og professor) 26 Review på internationale publikationer, antal (artikler) 77 Review på int. ansøgninger for udenlandske forskningsråd og bevillingsgivere, antal 28 Deltagelse i udvalg udnævnt af ministerium, direktorat eller EU-Kommissionen, antal 7 Koordinator for etablerede faglige nationale og internationale netværk, antal 9 Forskningschefer 1 Forskningsprofessorer 4 Seniorforskere (inkl. projektseniorforskere, afdelingsforstandere og afdelingsledere) 41,25 Forskere (inkl. projektforskere) 29 Seniorrådgivere 0 Videnskabelige assistenter 4 Ph.d.- og kandidatstipendiater 30 Øvrige kandidatuddannede med forskningsforpligtelser 0 Øvrige kandidatuddannede med andre opgaver (inkl. AC-TAP) 1 Gæsteforskere 7,2 Teknisk/adm. personale 43 I alt 160,45 Afdelingen har tre adjungerede professorer og fem adjungerede lektorer tilknyttet KVL. Endvidere forventer afdelingen at have ni B.Sc. og M.Sc. studerede i Citationer og impact factor for publicerede tidsskriftsartikler Antal tidsskriftsartikler Antal citationer Citationer pr. artikel 8,50 6,92 3,89 1,77 Forventede citationer pr. artikel 6,07 5,35 4,43 2,43 Sum af impact factor 239,73 248,46 281,08 338,45 Gns. impact factor pr. artikel 1,63 1,73 2,01 2,14 Antal årsværk 188,88 192,88 185,75 174,81 Tidsskriftsartikler pr. årsværk 0,78 0,75 0,75 0,90 * Opgørelserne er baseret på databasen, Institutional Citation Report (ISI) - en søgning i ISI source journals - søgeprofil = Danish Institute of Agricultural Sciences * Antal tidsskriftartikler er summen af artikler i en rullende 3-årsperiode * Citationer opregner summen af citationer for alle artikler fra udgivelsesår til og med år 2002 * Forventede citationer pr. artikel angiver relativ impact på baggrund af en tilsvarende tidsskriftsartikel publiceret i samme tidsskrift i samme år * Impact factor er angivet i 2003 værdier 12

15 Forskergrupper Afgrødeøkologi og Produktkvalitet Forskningsleder: Birte Boelt Resultatmål Initiere et center for Korn- og Frøkvalitet ved Forskningscenter Flakkebjerg Vedligeholde og koordinere Cerealienetværket Initiere forskningsarbejde omkring frøkvalitet i grønsagsfrøafgrøder Udbygge database med resultater fra kerneprøver/planteprøver i korn og frøgræs til kalibrering af NIRS Påbegynde et internationalt samarbejde omkring sameksistens i græs- og kløverafgrøder Deltagelse i et EU-projekt vedrørende introduktion af genetisk modificerede afgrøder i europæisk jordbrug Gennemføre stressforsøg (tørke og høj temperatur) i korn Initiering og gennemførelse af et forskningsprojekt omkring vejsalt Udvikling af koncept for prøveudtagning og analyse af fruktan i over- og underjordiske plantedele af foder- og plænegræs Analysere fruktanindhold under kuldestress i engrapgræs Understøtte udvikling og anvendelse af ny sensorteknologi med biologisk viden Udvikling af vækstmodel for biomasse- og kvælstofakkumulering i foråret i almindelig rajgræs til frø Udbygge europæisk samarbejde vedrørende opbygning af kvælstofregnskaber i frøgræs Bidrage til metodeudvikling for single kerner 1H MAS NMR Analysere kerneprøver fra forsøg med dyrkningsstrategi af korn til foderbrug Afslutte og afrapportere Forskningsprogram frøavl II Afslutte og afrapportere FØJO II projekt (NIMAB) Afslutte og afrapportere FØJO II projekt (VEFOS) Udarbejde en videnssyntese om frøkvalitet Afholdelse af temamøder og seminarer Afholdelse af en temadag vedr. planters tolerance overfor vejsalt Markering af det regionale vækstmiljø Frøvækst Øst 1-2 temamøder indenfor mark- og havefrø Afholdelse af Cerealienetværkets årsmøde 2005 Supplerende resultatmål Produktionsmål Bidrag til færdiggørelse af kandidater 1 Bidrag til færdiggørelse af bachelorer 0 Bidrag til færdiggørelse af ph.d.-studier 1 Antal månedsværk for forskere, der er i udlandet som gæsteforskere 0 Antal månedsværk for udenlandske forskeres ophold ved afdelingen 0 Antal månedsværk for medarbejdere, der er udstationeret i udlandet i øvrigt 0 Antal patentansøgninger 0 13

16 Antal opnåede patenter 0 Udgivelse af reviewede publikationer 10 Udgivelse af andre internationale publikationer 8 Udgivelse af danske publikationer 20 Undervisning Ved universitet, højere læreanstalt og forskningsinstitutioner (timer) 16 Efter- og videreuddannelse af konsulenter (timer) 12 Undervisning og foredrag og mundtlig formidling i øvrigt (timer) 40 Netværksindikatorer Censorarbejde, antal (kandidat, bachelor, specialer, ph.d.-afhandlinger og disputatser) 1 Bedømmelsesudvalg til stillinger, antal (forsker, seniorforsker, adjunkt, lektor og professor) 2 Review på internationale publikationer, antal (artikler) 2 Review på int. ansøgninger for udenlandske forskningsråd og bevillingsgivere, antal 0 Deltagelse i udvalg udnævnt af ministerium, direktorat eller EU-Kommissionen, antal 1 Koordinator for etablerede faglige nationale og internationale netværk, antal 2 Forskningsprofessorer 0 Seniorforskere (inkl. projektseniorforskere, afdelingsforstandere og afdelingsledere) 2,25 Forskere (inkl. projektforskere) 5 Seniorrådgivere 0 Videnskabelige assistenter 0 Ph.d.- og kandidatstipendiater 4 Øvrige kandidatuddannede med forskningsforpligtelser 0 Øvrige kandidatuddannede med andre opgaver (inkl. AC-TAP) 0 Gæsteforskere 0 Teknisk/adm. personale 7 I alt 18,25 Citationer og impact factor for publicerede tidsskriftsartikler Antal tidsskriftsartikler Antal citationer Citationer pr. artikel 2,33 3,00 2,25 1,00 Forventede citationer pr. artikel 3,88 4,25 3,30 1,33 Sum af impact factor 3,85 6,14 6,14 6,54 Gns. impact factor pr. artikel 1,29 1,53 1,53 1,09 Antal årsværk 24,16 22,83 19,67 17,51 Tidsskriftsartikler pr. årsværk 0,12 0,18 0,20 0,34 * Opgørelserne er baseret på databasen, Institutional Citation Report (ISI) - en søgning i ISI source journals - søgeprofil = Danish Institute of Agricultural Sciences * Antal tidsskriftartikler er summen af artikler i en rullende 3-årsperiode * Citationer opregner summen af citationer for alle artikler fra udgivelsesår til og med år 2002 * Forventede citationer pr. artikel angiver relativ impact på baggrund af en tilsvarende tidsskriftsartikel publiceret i samme tidsskrift i samme år * Impact factor er angivet i 2003 værdier 14

17 Bioinformatik og Statistisk Genetik Forskningsleder: Mogens Sandø Lund Resultatmål Afrapportering af QTL-analyser for grupper af egenskaber hos kvæg To patentansøgninger mht. gentest for mastitis og kælvningsegenskaber er indsendt Finkortlægning af mastitis QTL til et lille genomisk område (ca. 2 cm) Manuskript om kortlægning af QTL baseret på koblingsuligevægt vha. generaliserede lineære mixed modeller er fremsendt til international publikation Metode til integration af genomisk (QTL) information og genexpression implementeret og verificeret Udvikling af statistisk metode som kombinerer expressions målinger med bioinformatisk informationen fra biologiske databaser Analyser af data fra genekspressionseksperimenter i afdelingen og ved DJF generelt Modeller og metoder til fællesnordisk avlsværdivurdering af mælkeproduktion som udnytter enkeltkontrolleringer hos kvæg udviklet og implementeret Markør Integreret avlsværdivurdering med inddragelse af koblingsuligevægtsinformation implementeret Afholdelse af ph.d.-kursus: Quantitative genome analysis and QTL mapping Oprettelse af Bioinformatik DJF-netværk Afholdelse af temamøder og seminarer Temamøde om QTL i avlsarbejdet Supplerende resultatmål Produktionsmål Bidrag til færdiggørelse af kandidater 2 Bidrag til færdiggørelse af bachelorer 0 Bidrag til færdiggørelse af ph.d.-studier 0 Antal månedsværk for forskere, der er i udlandet som gæsteforskere 12 Antal månedsværk for udenlandske forskeres ophold ved afdelingen 12 Antal månedsværk for medarbejdere, der er udstationeret i udlandet i øvrigt 0 Antal patentansøgninger 2 Antal opnåede patenter 0 Udgivelse af reviewede publikationer 20 Udgivelse af andre internationale publikationer 14 Udgivelse af danske publikationer 10 Undervisning Ved universitet, højere læreanstalt og forskningsinstitutioner (timer) 870 Efter- og videreuddannelse af konsulenter (timer) 200 Undervisning og foredrag og mundtlig formidling i øvrigt (timer)

18 Netværksindikatorer Censorarbejde, antal (kandidat, bachelor, specialer, ph.d.-afhandlinger og disputatser) 3 Bedømmelsesudvalg til stillinger, antal (forsker, seniorforsker, adjunkt, lektor og professor) 5 Review på internationale publikationer, antal (artikler) 10 Review på int. ansøgninger for udenlandske forskningsråd og bevillingsgivere, antal 2 Deltagelse i udvalg udnævnt af ministerium, direktorat eller EU-Kommissionen, antal 0 Koordinator for etablerede faglige nationale og internationale netværk, antal 0 Forskningsprofessorer 0,5 Seniorforskere (inkl. projektseniorforskere, afdelingsforstandere og afdelingsledere) 7 Forskere (inkl. projektforskere) 6 Seniorrådgivere 0 Videnskabelige assistenter 0 Ph.d.- og kandidatstipendiater 3 Øvrige kandidatuddannede med forskningsforpligtelser 0 Øvrige kandidatuddannede med andre opgaver (inkl. AC-TAP) 0 Gæsteforskere 1 Teknisk/adm. personale 0,5 I alt 18 Citationer og impact factor for publicerede tidsskriftsartikler Antal tidsskriftsartikler Antal citationer Citationer pr. artikel 4,17 4,90 3,54 2,60 Forventede citationer pr. artikel 5,82 4,16 2,78 1,39 Sum af impact factor 25,56 25,50 35,78 54,20 Gns. impact factor pr. artikel 1,42 1,28 1,29 1,55 Antal årsværk 18,00 17,42 16,84 19,01 Tidsskriftsartikler pr. årsværk 1,00 1,15 1,66 1,84 * Opgørelserne er baseret på databasen, Institutional Citation Report (ISI) - en søgning i ISI source journals - søgeprofil = Danish Institute of Agricultural Sciences * Antal tidsskriftartikler er summen af artikler i en rullende 3-årsperiode * Citationer opregner summen af citationer for alle artikler fra udgivelsesår til og med år 2002 * Forventede citationer pr. artikel angiver relativ impact på baggrund af en tilsvarende tidsskriftsartikel publiceret i samme tidsskrift i samme år * Impact factor er angivet i 2003 værdier 16

19 Cellevægsbiologi og Molekylær Virologi Forskningsleder: Elisabeth Johansen Resultatmål Afprøve GBSS som promoter til fremstilling af markørfrie planter Bestemmelse af silencing spektret for Pea early browning virus Starte udvikling af silencing vektorer til en og to-kimbladede afgrøder Optimere parametre, som påvirker effektiviteten af virus induceret gene silencing Etablere silencing af gener med en potentiel rolle i bygmeldug resistens Undersøge effekten af centrale gener i interaktioner med mikroorganismer Etablere en PCR baseret markør for bønne gul mosaik virus resistens Kloning af mindst to putative glycosyltransferaser Levere to karakteriserede promotorer til styring af lignificering i strandsvingel til et samarbejde med Poalis A/S. Iværksætte PectiCoat, et nanobioteknologisk projekt under EU s 6. rammeprogram Etablere kursus i heterolog ekspression og computer assisted vektor design Etablere samarbejde med Danish seed health center om forskning og undervisning i virologi på ulandsområdet Etablere nyt kursus i Innovation baseret på patentkurset og tilpasse kurset Plant Virology til den nye kursusstruktur på KVL Etablere et nyt kursus i nanobioteknologi i samarbejde med KVL-kollegaer Afholdelse af temamøder og seminarer Internationalt temamøde om nanobioteknologi i regi af Plant Products indenfor Plant Biotech Denmark Supplerende resultatmål Produktionsmål Bidrag til færdiggørelse af kandidater 5 Bidrag til færdiggørelse af bachelorer 0 Bidrag til færdiggørelse af ph.d.-studier 0 Antal månedsværk for forskere, der er i udlandet som gæsteforskere 6 Antal månedsværk for udenlandske forskeres ophold ved afdelingen 12 Antal månedsværk for medarbejdere, der er udstationeret i udlandet i øvrigt 5 Antal patentansøgninger 0 Antal opnåede patenter 0 Udgivelse af reviewede publikationer 6 Udgivelse af andre internationale publikationer 4 Udgivelse af danske publikationer 2 Undervisning Ved universitet, højere læreanstalt og forskningsinstitutioner (timer) 872 Efter- og videreuddannelse af konsulenter (timer) 0 Undervisning og foredrag og mundtlig formidling i øvrigt (timer) 5 17

20 Netværksindikatorer Censorarbejde, antal (kandidat, bachelor, specialer, ph.d.-afhandlinger og disputatser) 5 Bedømmelsesudvalg til stillinger, antal (forsker, seniorforsker, adjunkt, lektor og professor) 3 Review på internationale publikationer, antal (artikler) 10 Review på int. ansøgninger for udenlandske forskningsråd og bevillingsgivere, antal 11 Deltagelse i udvalg udnævnt af ministerium, direktorat eller EU-Kommissionen, antal 0 Koordinator for etablerede faglige nationale og internationale netværk, antal 1 Forskningsprofessorer 0 Seniorforskere (inkl. projektseniorforskere, afdelingsforstandere og afdelingsledere) 8 Forskere (inkl. projektforskere) 2 Seniorrådgivere 0 Videnskabelige assistenter 0 Ph.d.- og kandidatstipendiater 7 Øvrige kandidatuddannede med forskningsforpligtelser 0 Øvrige kandidatuddannede med andre opgaver (inkl. AC-TAP) 0 Gæsteforskere 1 Teknisk/adm. personale 4,5 I alt 22,5 Citationer og impact factor for publicerede tidsskriftsartikler Antal tidsskriftsartikler Antal citationer Citationer pr. artikel 14,57 5,93 4,57 3,32 Forventede citationer pr. artikel 16,11 10,03 8,49 6,25 Sum af impact factor 27,07 54,21 82,19 86,04 Gns. impact factor pr. artikel 3,87 3,88 21,00 3,91 Antal årsværk 45,22 46,84 42,25 35,67 Tidsskriftsartikler pr. årsværk 0,15 0,30 0,50 0,62 * Opgørelserne er baseret på databasen, Institutional Citation Report (ISI) - en søgning i ISI source journals - søgeprofil = Danish Institute of Agricultural Sciences * Antal tidsskriftartikler er summen af artikler i en rullende 3-årsperiode * Citationer opregner summen af citationer for alle artikler fra udgivelsesår til og med år 2002 * Forventede citationer pr. artikel angiver relativ impact på baggrund af en tilsvarende tidsskriftsartikel publiceret i samme tidsskrift i samme år * Impact factor er angivet i 2003 værdier 18

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi NYHEDSBREVET Nr. 3 Juni 2003 Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi Ager-Tidsel har i de seneste år været et stigende problem i de danske kornmarker, særligt i de økologiske sædskifter. Ved en

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere