Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling"

Transkript

1 Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling Bioetik i ord og handling

2 Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling og fremstilling af farmaceutiske produkter. Det omfatter de etiske aspekter af anvendelsen af humant biologisk materiale, anvendelse af dyr og genteknologi i forskning samt kliniske forsøg. Novo Nordisks bioetikpolitik I Novo Nordisk vil vi konstant forbedre vores indsats inden for bioetik. Dette betyder, at vi vil: fremme forståelsen for bioetik i hele organisationen fastlægge og sikre høje etiske standarder for: dyreforsøg kliniske afprøvninger og brug af humant materiale genteknologi vores eksterne partnere, kontraktorganisationer og leverandører og overvåge deres indsats indgå i dialog og partnerskaber med interessenter og rapportere om vores indsats leve op til relevante konventioner, love og krav i ånd, værdier, principper og indhold. Indhold Novo Nordisk og bioetik 1 Anvendelse af dyr i forskning og udvikling 2 Globale standarder 5 Novo Nordisks principper for anvendelse af dyr 6 Reducere og erstatte 9 Forfine 10 Etiske dilemmaer 13 Etisk vurdering 14 Bioetik i Novo Nordisk 17 Interessenterne bliver hørt 18 Yderligere information 20

3 Novo Nordisk og bioetik I mange år fremover vil det være nødvendigt at anvende dyr i vores forsknings- og udviklingsarbejde. Det komplekse samspil mellem et farmaceutisk produkt og en levende organisme vil sandsynligvis aldrig helt kunne genskabes i et reagensglas, og derfor er det et lovkrav, at alle nye lægemidler skal afprøves på levende dyr, før de må afprøves på mennesker. Vi erkender, at vi ikke helt kan afskaffe brugen af dyr. Vi anser det derfor for vores ansvar at gøre alt, hvad vi kan, for at minimere antallet af dyr og sikre, at de dyr, vi anvender, bliver behandlet godt, og at Novo Nordisks globale standarder bliver overholdt. Vi arbejder hele tiden på at finde alternative løsninger til anvendelsen af dyr i forskning og udvikling, herunder brug af vævskulturer og cellebaserede metoder. Novo Nordisk er desuden pioner inden for det nye område, der kaldes biosimulering, hvor der udvikles computermodeller til at simulere den menneskelige biologi så nøjagtigt som muligt. Dyrene indgår kun i forsøg i en meget lille del af deres levetid. Derfor gør vi særligt meget ud af deres opstaldningsforhold og pasning, og vi har indført moderne opstaldningsfaciliteter for alle dyr i Novo Nordisk. Vi er opmærksomme på, at dyreforsøg vækker bekymring i samfundet, samt ønsket om, at dyrenes velfærd prioriteres. Vi har en løbende, lærerig dialog med vores interessenter på dette område. Vi rapporterer om vores anvendelse af dyr i vores årsrapport, og hvert år viser vi med glæde mange besøgende rundt i vores dyrestalde herunder studerende, dyrevelfærdsorganisationer, journalister og Novo Nordisk-medarbejdere, der ikke arbejder med dyr. Vi bestræber os på at være åbne og ærlige om alt, hvad vi foretager os, og jeg håber derfor, at du vil finde denne brochure interessant. Mads Krogsgaard Thomsen Koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling Novo Nordisk Bioetik / Dyrevelfærd 1

4 Anvendelse af dyr i forskning og udvikling Dyr har været anvendt til medicinsk forskning og udvikling siden år 300 f.kr. og har spillet en væsentlig rolle igennem hele den lægevidenskabelige udvikling. I det 20. århund - rede var forsøg med dyr med til at skabe mange fremskridt og nye behandlingsmetoder inden for lægevidenskaben, bl.a. insulin til behandling af diabetes. I 1921 blev insulin for første gang afprøvet på en hund med diabetes. Dette revolutionerede behandlingen af diabetes og førte kort tid efter til grundlæggelsen af Novo Nordisk i dag verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling. Den dag i dag er anvendelsen af dyr til forskningsformål en nødvendighed for alle medicinalvirksomheders forskning, udvikling og fremstilling af nye lægemidler. Faktisk er det et krav fra myndighederne, at nye lægemidler bliver afprøvet på levende dyr, før de må afprøves på mennesker. Virksomhederne skal fremlægge relevante oplysninger om effekt, sikkerhed og toksicitet fra afprøvning på både dyr og mennesker, før myndighederne kan godkende et nyt præparat. Novo Nordisk anvender dyr til forskning og udvikling af nye produkter, når der ikke findes relevante alternativer, der er godkendt af myndighederne. Samtidig arbejder virksomheden bevidst på at reducere antallet af anvendte dyr, og i perioden fra 1993 til 1999 lykkedes det at reducere antallet af indkøbte dyr med næsten 70%. Siden da har virksomheden stort set kunnet fastholde dette niveau (se graf på modsatte side) på trods af, at forskningsaktiviteterne er steget hvert år. Det forventes, at ny og fremtidig teknologi vil gøre det muligt at opnå flere væsentlige oplysninger uden brug af levende dyr. En række faktorer er bestemmende for, hvor mange dyr Novo Nordisk anvender i løbet af et givet år, f.eks. antallet og typen af forskningsprojekter, samt de faser projekterne befinder sig i, myndighedskrav og udviklingen af nye, validerede alternative metoder, der kan reducere eller erstatte anvendelsen af dyr. Over 90% af de dyr, Novo Nordisk anvender i sin forskning, er mus og rotter, som indgår i de tidlige stadier af afprøvnin - gen af potentielle nye lægemidler. I de senere forsøgsstadier anvendes et relativt lille antal større dyr som kaniner, grise, hunde og aber. Novo Nordisk udfører p.t. omkring 75% af sine dyreforsøg på egne forskningsanlæg i Danmark. De resterende 25% bliver udført af eksterne kontraktlaboratorier. 2 Bioetik / Dyrevelfærd

5 Samlet antal dyr indkøbt af Novo Nordisk og kontraktforskningslaboratorier Novo Nordisk, Novozymes og kontraktforskningslaboratorier Kontraktforskningslaboratorier Novo Nordisk I perioden lykkedes det Novo Nordisk at reducere det samlede antal indkøbte dyr til forskning og udvikling med næsten 70%. Siden da har Novo Nordisk kunnet fastholde antallet på omtrent samme niveau på trods af en stigning i forskningsaktiviteterne hvert år.

6 Etiske spørgsmål kender ingen grænser. Novo Nordisk arbejder derfor med globale standarder og har fastlagt globale krav til sine forretningspartnere og leverandører.

7 Globale standarder Novo Nordisk har fastlagt en række principper og globale standarder for opstaldning og pasning af dyr. Disse standarder overholder de seneste og mest omfattende internationale retningslinjer, Europarådets Konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der benyttes til forsøg og andre videnskabelige formål (ETS 123, Bilag A), der efter grundig revision blev vedtaget i Disse retningslinjer tager de forskellige dyrearters fysiologiske og etologiske (adfærdsmæssige) behov i betragtning og er blevet indarbejdet i dansk lovgivning. For at sikre overholdelse af disse standarder i hele organisationen har Novo Nordisk udarbejdet en række Standard Operating Procedures (SOP), herunder en SOP fra 2006 om opstaldning af dyr i Novo Nordisk. I forbindelse med outsourcing af dyreforsøg til eksterne samarbejdspartnere har firmaet etableret en auditeringsproces, der sikrer, at Novo Nordisks principper og Europarådets regler også overholdes her. I Danmark, hvor størstedelen af Novo Nordisks forskning og udvikling foregår (ca. 75%), skal der forud for hver type forsøg indhentes tilladelse fra Rådet for Dyreforsøg under Justitsministeriet. Men Novo Nordisk går endnu videre i sine bestræbelser på at sikre dyrenes velfærd. For eksempel er der i Danmark ikke noget lovkrav om interne etiske komiteer. Vi har imidlertid nedsat en sådan komite, som gennemgår alle forsøgsstudier, hvor der anvendes dyr, siger Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær og formand for Novo Nordisks Dyreetikkomite. Novo Nordisk støtter aktivt princippet om de tre R er: reduce, refine, replace, dvs. reducere, forfine og erstatte. Virksomheden bestræber sig således på at reducere antallet af anvendte dyr til at opnå samme resultater, forbedre levevilkårene for dyrene og erstatte dyreforsøg med in vitro-metoder. 3R blev først introduceret i 1959 i publikationen The Principles of Humane Experimental Technique, der er skrevet af professor William Russell og Rex Burch. 3R er blevet bredt accepteret internationalt som det grundlæggende princip for anvendelse af dyr i forskning, undervisning og forsøg. Novo Nordisk har indarbejdet dette princip i alle sine processer og procedurer. Bioetik / Dyrevelfærd 5

8 Novo Nordisks principper for anvendelse af dyr For at sikre ensartede forhold skal følgende principper overholdes i hele Novo Nordisk samt hos alle vores eksterne forskningslaboratorier, kontraktlaboratorier, partnere og leverandører: Alle aktiviteter, der involverer dyr, skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alternativer til dyreforsøg skal anvendes, hvor det er muligt. Transgene dyr kan anvendes, når denne model er velbegrundet. Der skal anvendes dyr, som er avlet til forsøgsbrug, med mindre særlige forhold umuliggør dette. Opstaldning, pasning og transport af dyr skal som minimum overholde de internationalt accepterede standarder. Opstaldning skal tage hensyn til den enkelte dyrearts særlige behov. Pasning, håndtering og opsyn af dyrene skal varetages af medarbejdere, der har modtaget en dokumenteret tilstrækkelig og relevant uddannelse. Sundhedskontrol skal varetages af dyrlæge med erfaring vedrørende forsøgsdyr. Transport af dyr skal foregå så skånsomt og forsvarligt som muligt under hensyntagen til den enkelte dyrearts særlige behov. Alle forholdsregler skal træffes for at reducere lidelse og ubehag mest muligt. Der skal foreligge regler for overvågning og vurdering af dyrenes velbefindende samt behandling. Der skal føres protokol over forsøgstype, dyreart samt antal af anvendte dyr i overensstemmelse med myndighedernes og Novo Nordisks egne krav. Antallet af dyr, der anvendes internt og eksternt, offentliggøres årligt i Novo Nordisks årsrapport. Planlagte afvigelser fra disse principper skal forhåndsgodkendes af Novo Nordisks Miljø-, Bioetik-, og Arbejdsmiljøkomite. 6 Bioetik / Dyrevelfærd

9 Novo Nordisk har fastlagt retningslinjer for virksomhedens brug af dyr i forskning og udvikling.

10 I løbet af de sidste 10 år er det lykkedes Novo Nordisk at opnå myndighedernes tilladelse til at erstatte kontrol af styrke og kvalitet af en række af virksomhedens markedsførte produkter på levende dyr med metoder, der ikke involverer dyr. Herved er antallet af anvendte dyr reduceret væsentligt.

11 Reducere og erstatte Nye lægemidler skal afprøves på dyr for effekt, sikkerhed og toksicitet, før de afprøves på mennesker, og det er endnu ikke muligt at undersøge det komplekse samspil, der foregår i en levende organisme, udelukkende ved brug af cellekulturer og vævsmateriale. Novo Nordisk anvender kun dyr i forskning og udvikling, når der ikke findes noget alternativ. Anvendelsen af dyr i de tidlige forsknings- og udviklingsstadier er blevet reduceret takket være in vitro-metoder f.eks. anvendelse af humane vævskulturer og celler. Novo Nordisk er pioner inden for den nye disciplin kaldet biosimulering, hvor der anvendes computermodeller, der så nøjagtigt som muligt simulerer biologiske processer i mennesker: Som initiativtager og partner i EU s Network of Excellence in Biosimulation (BioSim) er det lykkedes at få mere end 200 af EU s topforskere til at beskæftige sig med, hvordan biosimulering kan bidrage til lægemiddeludvikling og støtte 3R-princippet, siger Morten Colding-Jørgensen, videnskabelig rådgiver i Novo Nordisk og professor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Novo Nordisk har endvidere med positivt resultat gjort indsigelse over for myndighederne med hensyn til, om det er rimeligt at anvende levende dyr til kontrol af produkter, myndighederne allerede har godkendt. Af de oprindelige 10 test, myndighederne krævede, er otte nu helt fjernet eller erstattet af in vitro-analyser udviklet af Novo Nordisk, og antallet af dyr, der anvendes til de sidste to test, er væsentligt reduceret. Derudover er der blevet indført procedurer, som sikrer, at nye produkter ikke kræves afprøvet i dyr, når de først har fået markedsføringsgodkendelse. Bioetik / Dyrevelfærd 9

12 Forfine Novo Nordisk anser det for vigtigt at behandle de dyr, der anvendes til forskning og udvikling, ordentligt og har derfor udviklet høje standarder for dyrevelfærd. Derudover er alle medarbejdere, der arbejder med dyr, blevet undervist i dyrevelfærd og pasning og håndtering af dyr. I et enestående partnerskab mellem Dyrenes Beskyttelse og Novo Nordisk er der fastlagt nye standarder for opstaldning, hvorved dyrenes velfærd øges, og deres stress - niveau minimeres. De forbedrede standarder for opstaldning tager hensyn til dyrenes fysiologiske og etologiske (adfærdsmæssige) behov og er baseret på værdifulde oplysninger fra etologer og dyrepassere. Forbedringerne omfatter bl.a. opstaldning af flere kaniner sammen i store, åbne bure, større bure med gemmesteder til gnavere og udendørs arealer til hunde. Novo Nordisk indførte disse standarder, der siden er blevet inkorporeret i Europarådets reviderede retningslinjer om beskyttelse af dyr, der anvendes til forskning og udvikling, og i den nye danske lovgivning. Omkring 25% af alle dyreforsøg, der udføres af Novo Nordisk, udføres af eksterne samarbejdspartnere, og Novo Nordisk sikrer sig, at disse også overholder virksomhedens globale standarder og principper for anvendelse af dyr. Novo Nordisk besøger, vurderer og godkender alle eksterne partnere før igangsættelse af et projekt for at sikre, at alle forhold og procedurer er i orden. Virksomhedens krav til eksterne samarbejdspartnere er baseret på Europarådets retningslinjer om opstaldning og pasning af dyr. Eventuelle afvigelser fra disse retningslinjer beskrives og evalueres. Vi accepterer ikke, at der udføres nogen form for dyreforsøg hos ikke-godkendte eksterne samarbejdspartnere. Hvis der kun er behov for mindre justeringer, samarbejder vi med den eksterne partner, så niveauet bringes op på et for os acceptabelt niveau. Denne form for samarbejde og dialog har medført forbedrede forhold hos adskillige eksterne samarbejdspartnere. Det er vores overbevisning, at det er den bedste måde at indføre forbedringer inden for dyrevelfærd rundt omkring i verden, siger Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær i Novo Nordisk. Når niveauet er acceptabelt, underskriver begge parter en dyrevelfærdserklæring. 10 Bioetik / Dyrevelfærd

13 Novo Nordisks standarder for opstaldning af dyr tager hensyn til dyrenes fysiologiske og etologiske (adfærdsmæssige) behov. Virksomheden har med stor succes indført disse standarder for alle internt opstaldede dyr.

14 Genetisk modificering af celler og organismer giver en enestående mulighed for at opnå indsigt i menneskets sygdomme.

15 Etiske dilemmaer Ligesom mange andre i samfundet er vi i Novo Nordisk opmærksomme på problem - stillinger i forbindelse med anvendelse af dyr i forskning og udvikling. Nogle områder kræver særlig opmærksomhed, som f.eks. anvendelse af såkaldte dyremodeller, samt transgene dyr og aber. Dyremodeller Novo Nordisk anvender dyremodeller, herunder transgene dyr, til at simulere menneskets sygdomme for at opnå de bedste videnskabelige resultater, der kan forudsige effekten og sikkerheden af virksomhedens nye lægemidler, før disse afprøves på mennesker. Vi anerkender, at når dyr påføres menneskets sygdomme, kan dette medføre ubehag for dyrene. Derfor sørger vi for passende pleje af dyrene og afslutter forsøget så tidligt som muligt i forhold til forskningsprojektets videnskabelige formål, forklarer dyrlæge Jan Ottesen, leder af Novo Nordisks dyreenhed. Transgene dyr Novo Nordisk anvender transgene dyr som modeller for menneskets sygdomme, når nye lægemidler skal afprøves. Transgene dyr er dyr, hvis arveegenskaber er blevet permanent ændret ved indførelse af rekombinant DNA i deres kønsceller. Novo Nordisk deltager i den offentlige debat om, hvorfor og hvordan dyr modificeres genetisk og anvendes i forskningsøjemed. Aber Mange mennesker sætter spørgsmålstegn ved anvendelsen af aber i forskning og udvikling af lægemidler af etiske, velfærds- og artsbevarende årsager. Novo Nordisk anvender udelukkende aber, når der ikke findes noget acceptabelt alternativ. Novo Nordisk anvender relativt få aber og kun efter intern etisk vurdering af hver enkelt forsøgsprotokol. Aber anvendes til vurdering af visse lægemidlers effekt og sikkerhed forud for afprøvning på mennesker. Alle Novo Nordisks forskningsforsøg, der involverer aber, udføres af eksterne samarbejdspartnere, som er specialiseret i opstaldning, pasning og anvendelse af aber. Vi arbejder tæt sammen med vores partnere for at sikre de bedst mulige etiske og velfærdsmæssige standarder, og vi sikrer os løbende, at de overholder vores krav og forventninger. Derudover har vi nedsat en arbejdsgruppe bestående af interne og eksterne abevelfærdseksperter, som skal udvikle og udveksle bedste praksis inden for opstaldning, pasning og pleje af aber, siger Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær i Novo Nordisk. Bioetik / Dyrevelfærd 13

16 Etisk vurdering Novo Nordisks interne Dyreetikkomite gennemgår og godkender alle påtænkte forsknings forsøg, der involverer dyr, uanset om de udføres i Novo Nordisk eller hos eksterne samarbejdspartnere. Komiteen modtager en beskrivelse af forsøgets formål, begrundelse for valget af dyreart(er), antal dyr, der påtænkes anvendt, samt forsøgs - design. Ved gennemgangen fokuserer komiteen på følgende punkter: 1) overholdelse af dansk og europæisk lovgivning, 2) overholdelse af Novo Nordisks principper om anvendelse af dyr, 3) 3R-princippet og 4) cost-benefit-analyse af forsøget samt vurdering af humane endepunkter og eventuel ubehag eller smerte for dyrene. Komiteen har beføjelse til at gøre indsigelse, ændre eller endog afvise protokoller, hvis der rejses tvivl om, hvorvidt forsøget er etisk forsvarligt set i relation til dyrenes velfærd. Komiteens beslutninger øger indimellem omkostningerne, men vi mener, at øgede økonomiske omkostninger mere end opvejes af værdien af en bedre praksis, mere pålidelige videnskabelige resultater og allervigtigst forbedret dyrevelfærd, forklarer Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær i Novo Nordisk. Novo Nordisks dyrefaciliteter og -procedurer bliver hyppigt vurderet af interne og eksterne auditører. Myndigheder, bl.a. Dyreforsøgstilsynet, aflægger anmeldte og uanmeldte besøg for at kontrollere, at virksomheden lever op til gældende regler og de betingelser, der er fastsat i de tilladelser, myndighederne har givet. Herudover inviterer Novo Nordisk med jævne mellemrum eksterne eksperter, bl.a. dyrevelfærdsorganisationer, til at udfordre virksomhedens standarder og foreslå nye indsatsområder. Siden 1994 har Novo Nordisk årligt rapporteret om antal dyr og dyrearter, som er indkøbt af virksomheden selv eller anvendt af eksterne forsøgslaboratorier. Oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed og pålidelighed sikres gennem interne kontrolforanstaltninger og uafhængig ekstern revision. 14 Bioetik / Dyrevelfærd

17 Rex L. Burch (t.v.) og William M. Russell fotograferet i De to forskere formulerede 3R-princippet om reduktion, forfinelse og erstatning. Lægemiddel- og kosmetikindustrien kan bidrage væsentligt til at fremme 3R-princippet, og jeg kan med glæde sige, at de allerede har taget et stort skridt i den rigtige retning, sagde professor Russell. Novo Nordisks Dyreetikkomite sikrer, at virksomheden lever op til sine forpligtelser på bioetikområdet, bl.a. overholdelse af 3R-princippet (Reduce, Refine, Replace: reducere, forfine, erstatte).

18 Miljø-, Bioetik- og Arbejdsmiljøkomite Bioetisk Råd Bioetikafdeling Dyreetikkomite Fokusgruppe Fokusgruppe Fokusgruppe Novo Nordisk var en af de første medicinalvirksomheder, der indførte en overordnet ledelsesstruktur inden for bioetik, der bl.a. omfatter virksomhedens aktiviteter vedrørende anvendelse af dyr i forskning og udvikling. 16 Bioetik / Dyrevelfærd

19 Bioetik i Novo Nordisk Novo Nordisk har udviklet en systematisk tilgang til håndteringen af bioetiske spørgsmål og har således oprettet en speciel afdeling, Bioetikafdelingen, og et virtuelt, tværfunktionelt team bestående af medarbejdere, der skal sikre, at Novo Nordisks forskningsaktiviteter er etisk forsvarlige. Miljø-, Bioetik- og Arbejdsmiljøkomiteen: Virksomhedens bioetiske arbejde styres af Miljø-, Bioetik- og Arbejdsmiljøkomiteen, som har fået mandat af Novo Nordisk koncerndirektion og ledes af direktører herfra. Komiteen er ansvarlig for virksomhedens politik og strategi på bioetikområdet. Bioetisk Råd: Rådet styrker koordineringen af de bioetiske aktiviteter og sikrer samtidig udveksling af viden og information. Rådet udarbejder forslag til nye tiltag, udvikler og implementerer nye politikker og retningslinjer samt overvåger virksomhedens håndtering af bioetiske spørgsmål på verdensplan. Dyreetikkomite: Novo Nordisk Dyreetikkomite sikrer, at alle dyreforsøg, der udføres af eller på vegne af Novo Nordisk, bliver grundigt vurderet ud fra et etisk perspektiv og udføres i overensstemmelse med 3R-princippet. Komiteens medlemmer er Novo Nordiskmedarbejdere med akademisk eller teknisk uddannelse hvoraf nogle arbejder med dyr og andre ikke og komiteen sikrer derved et bredt perspektiv i vurderingen af dyrenes velfærd. Fokusgrupper: Der oprettes fokusgrupper og andre ad hoc-grupper, når et konkret bioetisk spørgsmål kræver særlig opmærksomhed. Novo Nordisk har p.t. fokusgrupper til at vurdere anvendelse af dyr til biologisk produktkontrol, overvågning af eksterne samarbejdspartnere samt aber. Undervisning og vejledning: Novo Nordisk har i mange år afholdt interne kurser i dyrevelfærd og anvendelse af dyr i forskning og udvikling for alle medarbejdere, der arbejder inden for dette område. Etiske implikationer og dilemmaer er et centralt element i kursusforløbet. Eksterne eksperter i dyreetik og -velfærd deltager som gæste - undervisere, siger dyrlæge Jan Ottesen, leder af Novo Nordisks dyreenhed. Særligt uddannede medarbejdere vejleder dagligt kolleger med henblik på at sikre overholdelse af virksomhedens standarder for dyreetik og -velfærd. Bioetik / Dyrevelfærd 17

20 Interessenterne bliver hørt I årenes løb har Novo Nordisk lært meget af sine partnerskaber og af dialogen med interessenter. Vi anerkender vigtigheden af de input, vi får fra vores egne medarbejdere og fra eksterne interessenter. Vi lytter til alle disse stemmer og tager deres bekymringer og ideer i betragtning, når vi opdaterer vores eksisterende bioetiske retningslinjer, og når vi formulerer nye politikker og retningslinjer, siger Lise Holst, bioetikchef i Novo Nordisk. Dyrevelfærdsorganisationer: Novo Nordisk samarbejder med dyrevelfærdsorganisationer som f.eks. Dyrenes Beskyttelse og har været i konstruktiv dialog med de britiske organisationer Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) og Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) med henblik på at forbedre opstaldningsforholdene for dyr, der anvendes i forskning og udvikling. Brancheorganisationer: Novo Nordisk er medlem af arbejdsgruppen vedrørende forsøgsdyr under Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Foreningen arbejder for, at lovkrav og administrative procedurer tager hensyn til den nødvendige balance mellem dyrs og menneskers behov og velfærd. Foreningen er medlem af den Europæiske Sammen - slutning af Farmaceutindustrisammenslutninger (EFPIA), som har adskillige arbejdsgrupper, der fokuserer på emner vedrørende anvendelse af dyr. Novo Nordisk deltager i dette arbejde for at dele bedste praksis med sine europæiske ligestillede. Derudover er Novo Nordisk medlem af det Europæiske Partnerskab til Fremme af Alternativer til Dyreforsøg (EPAA), et fælles initiativ fra Europa-Kommissionen og en række virksomheder og brancheforeninger med henblik på at fremme udviklingen af 3R-princippet. Offentlige private partnerskaber: Novo Nordisk er medstifter af Center for Anvendt Forsøgsdyrsforskning (CALAR), et dansk partnerskab mellem universiteter og industrien. Forskere fra universiteter og private forskningsinstitutioner arbejder sammen på projekter til forbedring af opstaldningsforhold og forsøgsprocedurer til gavn for både dyr og de mennesker, der arbejder med dyrene. Konsensusplatforme for alternativer: Gennem Lif er Novo Nordisk repræsenteret i Den Danske Konsensus Platform for Alternativer til Forsøgsdyr (DACOPA), hvor repræsentanter fra danske dyreværnsgrupper, myndighederne, industrien og universiteter arbejder sammen om at fremme implementeringen af 3R-princippet i Danmark. DACOPA er medlem af Den Europæiske Konsensus Platform for Alternativer til Forsøgsdyr (ECOPA), som bringer nationale platforme sammen om fremme af 3R-princippet i Europa. 18 Bioetik / Dyrevelfærd

21 patienter ngo er medarbejdere i sundhedssektoren Novo Nordisk universiteter fremtidige medarbejdere borgere industriorganisationer leverandører medier myndigheder investorer lokalsamfund Novo Nordisk holder ofte møder med forskellige interessenter, herunder ikke-statslige organisationer (ngo'er), mellemstatslige organisationer (igo'er), politikere og lovgivere, forskere, studerende og journalister for at drøfte bioetiske spørgsmål. Virksomheden deltager i seminarer, symposier og konferencer med henblik på at udveksle viden og synspunkter.

22 Yderligere information tre dage jagten på bedre behandling Bioetiske udfordringer ved forskning og udvikling af nye lægemidler novonordisk.com/science/bioethics Se mere ny film! Bioetiske overvejelser er en integreret del af forsknings- og udviklingsarbejdet (R&D) i Novo Nordisk. En ny film giver et indblik i virksomhedens bestræbelser på at finde bedre behandlingsmetoder. Dokumentarfilmen Tre dage jagten på bedre behandling følger tre medarbejdere på en meget vigtig dag i deres projekter. Her fornemmer man ånden i Novo Nordisks forskning og udvikling. Filmen viser den lange og besværlige vej fra ide til patient, og hvordan etiske dilemmaer er en uundgåelig del af rejsen. Du kan læse mere eller bestille filmen og den medfølgende pjece på Novo Nordisks bioetikhjemmeside: novonordisk.com/science/bioethics/animal_welfare.asp Mere om bioetik online Yderligere oplysninger om Novo Nordisks holdning til bioetik, herunder brug af dyr i forskning og udvikling, samt videooptagelser af forskellige dyrearters opstaldningsforhold findes ligeledes på Novo Nordisks bioetikhjemmeside. Hensigten med denne hjemmeside er at give alle interesserede let adgang til information om virksomhedens holdninger og tiltag inden for en lang række bioetiske områder. Produceret af Bioethics Management, Juni Medforfatter: Hanne Gürtler. Projektledelse: Fitch Communications. Foto: Jesper Westley, Willi Hansen og BSIP. Design og produktion: Branded Design. Tryk: Bording A/S. 20 Bioetik / Dyrevelfærd

23 Det er yderst vigtigt, at vi i forbindelse med udviklingen af nye lægemidler omhyggeligt overvejer alle bioetiske spørgsmål, herunder velfærd for dyr, der anvendes i forskning og udvikling, sikkerhed for deltagere i kliniske forsøg, forsvarlig anvendelse af genteknologi samt vores påvirkning af miljø og samfund. Mads Krogsgaard Thomsen Koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling Novo Nordisk

24 Som led i Novo Nordisks løbende dialog med og involvering af interessenterne modtager vi gerne feedback, kommentarer og forslag til denne brochure. Send dine kommentarer til: Lise Holst, bioetikchef, Bioethics Management Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Tlf novonordisk.com

DYR I FARMACEUTISK FORSKNING. En ansvarlig tilgang

DYR I FARMACEUTISK FORSKNING. En ansvarlig tilgang DYR I FARMACEUTISK FORSKNING En ansvarlig tilgang INDHOLD S 03 S04 S06 S 08 S 10 S12 S 14 S 16 S 19 S 20 VORES TILGANG TIL DYREFORSØG ANVENDELSE AF DYR I FORSKNING OG UDVIKLING GLOBALE STANDARDER VORES

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Artikel om forsøgsdyr og de 3R'er

Artikel om forsøgsdyr og de 3R'er Artikel om forsøgsdyr og de 3R'er Undervisningsmaterialet er tiltænkt biologiundervisningen i grundskolens 8.-10. klasse, men er i høj grad relevant i tværfaglige forløb. Opgave (før du læser) 1. Lav en

Læs mere

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Side 2 I denne publikation kan du finde viden om forsøgsdyr og deres vilkår. Vi har udarbejdet publikationen til skoleelever i folkeskolens

Læs mere

Hvad kan knurhår og haler fortælle os om HS?

Hvad kan knurhår og haler fortælle os om HS? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Mus eller mand: brug af dyremodeller til at studere Huntingtons Sygdom Dyremodeller for HS: hvad

Læs mere

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Dyrefors øgstilsynet Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Denne udgave af nyhedsbrevet sætter fokus på den nye bekendtgørelse om dyreforsøg, der fuldt implementerer det nye EU-direktiv Den 1.

Læs mere

Reduction Et overblik og eksempler

Reduction Et overblik og eksempler Reduction Et overblik og eksempler Ove Svendsen Professor, direktør, dr.med., dyrlæge Reduction 3 R er Replacement, Reduction, Refinement William Russell og Rex Burch The Principles of Humane Experimental

Læs mere

mini seminar vurdering af belastning af forsøgsdyr Novo Nordisk 24. september 2013

mini seminar vurdering af belastning af forsøgsdyr Novo Nordisk 24. september 2013 mini seminar vurdering af belastning af forsøgsdyr Novo Nordisk 24. september 2013 Dyreforsøgstilsynet Mini seminar vurdering af belastning - Hvorfor er vi her - Regler for belastning af forsøgsdyr - Vurdering

Læs mere

Vedr.: Revision af EU-direktiv 86/609/EEC om beskyttelse af forsøgsdyr

Vedr.: Revision af EU-direktiv 86/609/EEC om beskyttelse af forsøgsdyr Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K 6. januar 2009 7.1.2.2.5 Att.: Mette Johansen Tlf.: 7226 8542 mjo@jm.dk Vedr.: Revision af EU-direktiv 86/609/EEC om beskyttelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2004-156-0101 Dok.: NIP20371 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 26. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg om forslag til lov

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Fedtmolekyler og hjernen

Fedtmolekyler og hjernen Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Specielle 'hjernefedt'-injektioner hjælper HSmus At injicere HS-musehjerner direkte med en god

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Sådan udfyldes en ansøgning om dyreforsøg:

Sådan udfyldes en ansøgning om dyreforsøg: Sådan udfyldes en ansøgning om dyreforsøg: A-skemaet I A-skemaet angives navn og kvalifikationer for ansøgeren. Udover de oplysninger, der følger af skemaets felter, har vi brug for følgende oplysninger

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

Steno ledelsen: Joan Fuglsang, Allan Arp, John Nolan, Trine Nielsen, Peter Rossing, Martin Ridderstråle, Bjarne Bruun Jensen, Ulla Bjerre-Christensen

Steno ledelsen: Joan Fuglsang, Allan Arp, John Nolan, Trine Nielsen, Peter Rossing, Martin Ridderstråle, Bjarne Bruun Jensen, Ulla Bjerre-Christensen STENOWAY STENOWAY I 1932 skabte vores grundlæggere Steno som et sted for optimal behandling af mennesker med diabetes. Formålet har altid været at forlænge og forbedre livet for mennesker med diabetes

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Dyreforsøgstilsynets Årsberetning

Dyreforsøgstilsynets Årsberetning Dyreforsøgstilsynets Årsberetning 2003 - 0 - INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmerne af Rådet for Dyreforsøg og ansatte i sekretariatet... 1 Afgivelse af årsberetningen for 2003... Dyreforsøgsstatistikken i udvalgte

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Dyreforsøgstilsynet. Stk. 5. Loven omfatter ikke genmodificering på hvirveldyr, der udelukkende er genmodificerede i deres somatiske celler.

Dyreforsøgstilsynet. Stk. 5. Loven omfatter ikke genmodificering på hvirveldyr, der udelukkende er genmodificerede i deres somatiske celler. Dyreforsøgstilsynet Fødevarestyrelsen Vejledning til ansøgning om tilladelse til kloning og genmodificering af dyr, jf. lov nr. 550 af 24. juni 2005 om kloning og genmodificering af dyr mv. med de ændringer,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Godkendelse af medicinsk udstyr

Godkendelse af medicinsk udstyr Godkendelse af medicinsk udstyr 2 Hvad er medicinsk udstyr? Medicoprodukter eller medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver os hos lægen, på hospitalet eller som hjælpemidler i hjemmeplejen.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1403942 Dok. Nr.: 1524724 Dato: 09. september 2014 TALEPAPIR Det talte ord gælder Den videnskabsetiske hæderspris

Læs mere

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING Kvalitetsmål Børn indlagt på Neonatalklinikken får den til enhver tid bedst mulige forebyggelse og behandling af deres smerteoplevelser gennem kontinuerlig observation, registrering

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Valg af ekstern eller intern evaluering

Valg af ekstern eller intern evaluering Valg af ekstern eller intern evaluering Minikursus i dokumentation og evaluering af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser Anna Paldam Folker, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Forskningsprogrammet

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10)

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Sundhedsstyrelsen har i perioden 17. maj til 11. juni 2012 modtaget yderligere bidrag. Det drejer sig om følgende: Copenhagen

Læs mere

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof?

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0543 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0543 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0543 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 6. juli 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5420-0004 Dok.: MJO41470 om forslag til

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere