Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling"

Transkript

1 Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling Bioetik i ord og handling

2 Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling og fremstilling af farmaceutiske produkter. Det omfatter de etiske aspekter af anvendelsen af humant biologisk materiale, anvendelse af dyr og genteknologi i forskning samt kliniske forsøg. Novo Nordisks bioetikpolitik I Novo Nordisk vil vi konstant forbedre vores indsats inden for bioetik. Dette betyder, at vi vil: fremme forståelsen for bioetik i hele organisationen fastlægge og sikre høje etiske standarder for: dyreforsøg kliniske afprøvninger og brug af humant materiale genteknologi vores eksterne partnere, kontraktorganisationer og leverandører og overvåge deres indsats indgå i dialog og partnerskaber med interessenter og rapportere om vores indsats leve op til relevante konventioner, love og krav i ånd, værdier, principper og indhold. Indhold Novo Nordisk og bioetik 1 Anvendelse af dyr i forskning og udvikling 2 Globale standarder 5 Novo Nordisks principper for anvendelse af dyr 6 Reducere og erstatte 9 Forfine 10 Etiske dilemmaer 13 Etisk vurdering 14 Bioetik i Novo Nordisk 17 Interessenterne bliver hørt 18 Yderligere information 20

3 Novo Nordisk og bioetik I mange år fremover vil det være nødvendigt at anvende dyr i vores forsknings- og udviklingsarbejde. Det komplekse samspil mellem et farmaceutisk produkt og en levende organisme vil sandsynligvis aldrig helt kunne genskabes i et reagensglas, og derfor er det et lovkrav, at alle nye lægemidler skal afprøves på levende dyr, før de må afprøves på mennesker. Vi erkender, at vi ikke helt kan afskaffe brugen af dyr. Vi anser det derfor for vores ansvar at gøre alt, hvad vi kan, for at minimere antallet af dyr og sikre, at de dyr, vi anvender, bliver behandlet godt, og at Novo Nordisks globale standarder bliver overholdt. Vi arbejder hele tiden på at finde alternative løsninger til anvendelsen af dyr i forskning og udvikling, herunder brug af vævskulturer og cellebaserede metoder. Novo Nordisk er desuden pioner inden for det nye område, der kaldes biosimulering, hvor der udvikles computermodeller til at simulere den menneskelige biologi så nøjagtigt som muligt. Dyrene indgår kun i forsøg i en meget lille del af deres levetid. Derfor gør vi særligt meget ud af deres opstaldningsforhold og pasning, og vi har indført moderne opstaldningsfaciliteter for alle dyr i Novo Nordisk. Vi er opmærksomme på, at dyreforsøg vækker bekymring i samfundet, samt ønsket om, at dyrenes velfærd prioriteres. Vi har en løbende, lærerig dialog med vores interessenter på dette område. Vi rapporterer om vores anvendelse af dyr i vores årsrapport, og hvert år viser vi med glæde mange besøgende rundt i vores dyrestalde herunder studerende, dyrevelfærdsorganisationer, journalister og Novo Nordisk-medarbejdere, der ikke arbejder med dyr. Vi bestræber os på at være åbne og ærlige om alt, hvad vi foretager os, og jeg håber derfor, at du vil finde denne brochure interessant. Mads Krogsgaard Thomsen Koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling Novo Nordisk Bioetik / Dyrevelfærd 1

4 Anvendelse af dyr i forskning og udvikling Dyr har været anvendt til medicinsk forskning og udvikling siden år 300 f.kr. og har spillet en væsentlig rolle igennem hele den lægevidenskabelige udvikling. I det 20. århund - rede var forsøg med dyr med til at skabe mange fremskridt og nye behandlingsmetoder inden for lægevidenskaben, bl.a. insulin til behandling af diabetes. I 1921 blev insulin for første gang afprøvet på en hund med diabetes. Dette revolutionerede behandlingen af diabetes og førte kort tid efter til grundlæggelsen af Novo Nordisk i dag verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling. Den dag i dag er anvendelsen af dyr til forskningsformål en nødvendighed for alle medicinalvirksomheders forskning, udvikling og fremstilling af nye lægemidler. Faktisk er det et krav fra myndighederne, at nye lægemidler bliver afprøvet på levende dyr, før de må afprøves på mennesker. Virksomhederne skal fremlægge relevante oplysninger om effekt, sikkerhed og toksicitet fra afprøvning på både dyr og mennesker, før myndighederne kan godkende et nyt præparat. Novo Nordisk anvender dyr til forskning og udvikling af nye produkter, når der ikke findes relevante alternativer, der er godkendt af myndighederne. Samtidig arbejder virksomheden bevidst på at reducere antallet af anvendte dyr, og i perioden fra 1993 til 1999 lykkedes det at reducere antallet af indkøbte dyr med næsten 70%. Siden da har virksomheden stort set kunnet fastholde dette niveau (se graf på modsatte side) på trods af, at forskningsaktiviteterne er steget hvert år. Det forventes, at ny og fremtidig teknologi vil gøre det muligt at opnå flere væsentlige oplysninger uden brug af levende dyr. En række faktorer er bestemmende for, hvor mange dyr Novo Nordisk anvender i løbet af et givet år, f.eks. antallet og typen af forskningsprojekter, samt de faser projekterne befinder sig i, myndighedskrav og udviklingen af nye, validerede alternative metoder, der kan reducere eller erstatte anvendelsen af dyr. Over 90% af de dyr, Novo Nordisk anvender i sin forskning, er mus og rotter, som indgår i de tidlige stadier af afprøvnin - gen af potentielle nye lægemidler. I de senere forsøgsstadier anvendes et relativt lille antal større dyr som kaniner, grise, hunde og aber. Novo Nordisk udfører p.t. omkring 75% af sine dyreforsøg på egne forskningsanlæg i Danmark. De resterende 25% bliver udført af eksterne kontraktlaboratorier. 2 Bioetik / Dyrevelfærd

5 Samlet antal dyr indkøbt af Novo Nordisk og kontraktforskningslaboratorier Novo Nordisk, Novozymes og kontraktforskningslaboratorier Kontraktforskningslaboratorier Novo Nordisk I perioden lykkedes det Novo Nordisk at reducere det samlede antal indkøbte dyr til forskning og udvikling med næsten 70%. Siden da har Novo Nordisk kunnet fastholde antallet på omtrent samme niveau på trods af en stigning i forskningsaktiviteterne hvert år.

6 Etiske spørgsmål kender ingen grænser. Novo Nordisk arbejder derfor med globale standarder og har fastlagt globale krav til sine forretningspartnere og leverandører.

7 Globale standarder Novo Nordisk har fastlagt en række principper og globale standarder for opstaldning og pasning af dyr. Disse standarder overholder de seneste og mest omfattende internationale retningslinjer, Europarådets Konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der benyttes til forsøg og andre videnskabelige formål (ETS 123, Bilag A), der efter grundig revision blev vedtaget i Disse retningslinjer tager de forskellige dyrearters fysiologiske og etologiske (adfærdsmæssige) behov i betragtning og er blevet indarbejdet i dansk lovgivning. For at sikre overholdelse af disse standarder i hele organisationen har Novo Nordisk udarbejdet en række Standard Operating Procedures (SOP), herunder en SOP fra 2006 om opstaldning af dyr i Novo Nordisk. I forbindelse med outsourcing af dyreforsøg til eksterne samarbejdspartnere har firmaet etableret en auditeringsproces, der sikrer, at Novo Nordisks principper og Europarådets regler også overholdes her. I Danmark, hvor størstedelen af Novo Nordisks forskning og udvikling foregår (ca. 75%), skal der forud for hver type forsøg indhentes tilladelse fra Rådet for Dyreforsøg under Justitsministeriet. Men Novo Nordisk går endnu videre i sine bestræbelser på at sikre dyrenes velfærd. For eksempel er der i Danmark ikke noget lovkrav om interne etiske komiteer. Vi har imidlertid nedsat en sådan komite, som gennemgår alle forsøgsstudier, hvor der anvendes dyr, siger Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær og formand for Novo Nordisks Dyreetikkomite. Novo Nordisk støtter aktivt princippet om de tre R er: reduce, refine, replace, dvs. reducere, forfine og erstatte. Virksomheden bestræber sig således på at reducere antallet af anvendte dyr til at opnå samme resultater, forbedre levevilkårene for dyrene og erstatte dyreforsøg med in vitro-metoder. 3R blev først introduceret i 1959 i publikationen The Principles of Humane Experimental Technique, der er skrevet af professor William Russell og Rex Burch. 3R er blevet bredt accepteret internationalt som det grundlæggende princip for anvendelse af dyr i forskning, undervisning og forsøg. Novo Nordisk har indarbejdet dette princip i alle sine processer og procedurer. Bioetik / Dyrevelfærd 5

8 Novo Nordisks principper for anvendelse af dyr For at sikre ensartede forhold skal følgende principper overholdes i hele Novo Nordisk samt hos alle vores eksterne forskningslaboratorier, kontraktlaboratorier, partnere og leverandører: Alle aktiviteter, der involverer dyr, skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alternativer til dyreforsøg skal anvendes, hvor det er muligt. Transgene dyr kan anvendes, når denne model er velbegrundet. Der skal anvendes dyr, som er avlet til forsøgsbrug, med mindre særlige forhold umuliggør dette. Opstaldning, pasning og transport af dyr skal som minimum overholde de internationalt accepterede standarder. Opstaldning skal tage hensyn til den enkelte dyrearts særlige behov. Pasning, håndtering og opsyn af dyrene skal varetages af medarbejdere, der har modtaget en dokumenteret tilstrækkelig og relevant uddannelse. Sundhedskontrol skal varetages af dyrlæge med erfaring vedrørende forsøgsdyr. Transport af dyr skal foregå så skånsomt og forsvarligt som muligt under hensyntagen til den enkelte dyrearts særlige behov. Alle forholdsregler skal træffes for at reducere lidelse og ubehag mest muligt. Der skal foreligge regler for overvågning og vurdering af dyrenes velbefindende samt behandling. Der skal føres protokol over forsøgstype, dyreart samt antal af anvendte dyr i overensstemmelse med myndighedernes og Novo Nordisks egne krav. Antallet af dyr, der anvendes internt og eksternt, offentliggøres årligt i Novo Nordisks årsrapport. Planlagte afvigelser fra disse principper skal forhåndsgodkendes af Novo Nordisks Miljø-, Bioetik-, og Arbejdsmiljøkomite. 6 Bioetik / Dyrevelfærd

9 Novo Nordisk har fastlagt retningslinjer for virksomhedens brug af dyr i forskning og udvikling.

10 I løbet af de sidste 10 år er det lykkedes Novo Nordisk at opnå myndighedernes tilladelse til at erstatte kontrol af styrke og kvalitet af en række af virksomhedens markedsførte produkter på levende dyr med metoder, der ikke involverer dyr. Herved er antallet af anvendte dyr reduceret væsentligt.

11 Reducere og erstatte Nye lægemidler skal afprøves på dyr for effekt, sikkerhed og toksicitet, før de afprøves på mennesker, og det er endnu ikke muligt at undersøge det komplekse samspil, der foregår i en levende organisme, udelukkende ved brug af cellekulturer og vævsmateriale. Novo Nordisk anvender kun dyr i forskning og udvikling, når der ikke findes noget alternativ. Anvendelsen af dyr i de tidlige forsknings- og udviklingsstadier er blevet reduceret takket være in vitro-metoder f.eks. anvendelse af humane vævskulturer og celler. Novo Nordisk er pioner inden for den nye disciplin kaldet biosimulering, hvor der anvendes computermodeller, der så nøjagtigt som muligt simulerer biologiske processer i mennesker: Som initiativtager og partner i EU s Network of Excellence in Biosimulation (BioSim) er det lykkedes at få mere end 200 af EU s topforskere til at beskæftige sig med, hvordan biosimulering kan bidrage til lægemiddeludvikling og støtte 3R-princippet, siger Morten Colding-Jørgensen, videnskabelig rådgiver i Novo Nordisk og professor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Novo Nordisk har endvidere med positivt resultat gjort indsigelse over for myndighederne med hensyn til, om det er rimeligt at anvende levende dyr til kontrol af produkter, myndighederne allerede har godkendt. Af de oprindelige 10 test, myndighederne krævede, er otte nu helt fjernet eller erstattet af in vitro-analyser udviklet af Novo Nordisk, og antallet af dyr, der anvendes til de sidste to test, er væsentligt reduceret. Derudover er der blevet indført procedurer, som sikrer, at nye produkter ikke kræves afprøvet i dyr, når de først har fået markedsføringsgodkendelse. Bioetik / Dyrevelfærd 9

12 Forfine Novo Nordisk anser det for vigtigt at behandle de dyr, der anvendes til forskning og udvikling, ordentligt og har derfor udviklet høje standarder for dyrevelfærd. Derudover er alle medarbejdere, der arbejder med dyr, blevet undervist i dyrevelfærd og pasning og håndtering af dyr. I et enestående partnerskab mellem Dyrenes Beskyttelse og Novo Nordisk er der fastlagt nye standarder for opstaldning, hvorved dyrenes velfærd øges, og deres stress - niveau minimeres. De forbedrede standarder for opstaldning tager hensyn til dyrenes fysiologiske og etologiske (adfærdsmæssige) behov og er baseret på værdifulde oplysninger fra etologer og dyrepassere. Forbedringerne omfatter bl.a. opstaldning af flere kaniner sammen i store, åbne bure, større bure med gemmesteder til gnavere og udendørs arealer til hunde. Novo Nordisk indførte disse standarder, der siden er blevet inkorporeret i Europarådets reviderede retningslinjer om beskyttelse af dyr, der anvendes til forskning og udvikling, og i den nye danske lovgivning. Omkring 25% af alle dyreforsøg, der udføres af Novo Nordisk, udføres af eksterne samarbejdspartnere, og Novo Nordisk sikrer sig, at disse også overholder virksomhedens globale standarder og principper for anvendelse af dyr. Novo Nordisk besøger, vurderer og godkender alle eksterne partnere før igangsættelse af et projekt for at sikre, at alle forhold og procedurer er i orden. Virksomhedens krav til eksterne samarbejdspartnere er baseret på Europarådets retningslinjer om opstaldning og pasning af dyr. Eventuelle afvigelser fra disse retningslinjer beskrives og evalueres. Vi accepterer ikke, at der udføres nogen form for dyreforsøg hos ikke-godkendte eksterne samarbejdspartnere. Hvis der kun er behov for mindre justeringer, samarbejder vi med den eksterne partner, så niveauet bringes op på et for os acceptabelt niveau. Denne form for samarbejde og dialog har medført forbedrede forhold hos adskillige eksterne samarbejdspartnere. Det er vores overbevisning, at det er den bedste måde at indføre forbedringer inden for dyrevelfærd rundt omkring i verden, siger Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær i Novo Nordisk. Når niveauet er acceptabelt, underskriver begge parter en dyrevelfærdserklæring. 10 Bioetik / Dyrevelfærd

13 Novo Nordisks standarder for opstaldning af dyr tager hensyn til dyrenes fysiologiske og etologiske (adfærdsmæssige) behov. Virksomheden har med stor succes indført disse standarder for alle internt opstaldede dyr.

14 Genetisk modificering af celler og organismer giver en enestående mulighed for at opnå indsigt i menneskets sygdomme.

15 Etiske dilemmaer Ligesom mange andre i samfundet er vi i Novo Nordisk opmærksomme på problem - stillinger i forbindelse med anvendelse af dyr i forskning og udvikling. Nogle områder kræver særlig opmærksomhed, som f.eks. anvendelse af såkaldte dyremodeller, samt transgene dyr og aber. Dyremodeller Novo Nordisk anvender dyremodeller, herunder transgene dyr, til at simulere menneskets sygdomme for at opnå de bedste videnskabelige resultater, der kan forudsige effekten og sikkerheden af virksomhedens nye lægemidler, før disse afprøves på mennesker. Vi anerkender, at når dyr påføres menneskets sygdomme, kan dette medføre ubehag for dyrene. Derfor sørger vi for passende pleje af dyrene og afslutter forsøget så tidligt som muligt i forhold til forskningsprojektets videnskabelige formål, forklarer dyrlæge Jan Ottesen, leder af Novo Nordisks dyreenhed. Transgene dyr Novo Nordisk anvender transgene dyr som modeller for menneskets sygdomme, når nye lægemidler skal afprøves. Transgene dyr er dyr, hvis arveegenskaber er blevet permanent ændret ved indførelse af rekombinant DNA i deres kønsceller. Novo Nordisk deltager i den offentlige debat om, hvorfor og hvordan dyr modificeres genetisk og anvendes i forskningsøjemed. Aber Mange mennesker sætter spørgsmålstegn ved anvendelsen af aber i forskning og udvikling af lægemidler af etiske, velfærds- og artsbevarende årsager. Novo Nordisk anvender udelukkende aber, når der ikke findes noget acceptabelt alternativ. Novo Nordisk anvender relativt få aber og kun efter intern etisk vurdering af hver enkelt forsøgsprotokol. Aber anvendes til vurdering af visse lægemidlers effekt og sikkerhed forud for afprøvning på mennesker. Alle Novo Nordisks forskningsforsøg, der involverer aber, udføres af eksterne samarbejdspartnere, som er specialiseret i opstaldning, pasning og anvendelse af aber. Vi arbejder tæt sammen med vores partnere for at sikre de bedst mulige etiske og velfærdsmæssige standarder, og vi sikrer os løbende, at de overholder vores krav og forventninger. Derudover har vi nedsat en arbejdsgruppe bestående af interne og eksterne abevelfærdseksperter, som skal udvikle og udveksle bedste praksis inden for opstaldning, pasning og pleje af aber, siger Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær i Novo Nordisk. Bioetik / Dyrevelfærd 13

16 Etisk vurdering Novo Nordisks interne Dyreetikkomite gennemgår og godkender alle påtænkte forsknings forsøg, der involverer dyr, uanset om de udføres i Novo Nordisk eller hos eksterne samarbejdspartnere. Komiteen modtager en beskrivelse af forsøgets formål, begrundelse for valget af dyreart(er), antal dyr, der påtænkes anvendt, samt forsøgs - design. Ved gennemgangen fokuserer komiteen på følgende punkter: 1) overholdelse af dansk og europæisk lovgivning, 2) overholdelse af Novo Nordisks principper om anvendelse af dyr, 3) 3R-princippet og 4) cost-benefit-analyse af forsøget samt vurdering af humane endepunkter og eventuel ubehag eller smerte for dyrene. Komiteen har beføjelse til at gøre indsigelse, ændre eller endog afvise protokoller, hvis der rejses tvivl om, hvorvidt forsøget er etisk forsvarligt set i relation til dyrenes velfærd. Komiteens beslutninger øger indimellem omkostningerne, men vi mener, at øgede økonomiske omkostninger mere end opvejes af værdien af en bedre praksis, mere pålidelige videnskabelige resultater og allervigtigst forbedret dyrevelfærd, forklarer Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær i Novo Nordisk. Novo Nordisks dyrefaciliteter og -procedurer bliver hyppigt vurderet af interne og eksterne auditører. Myndigheder, bl.a. Dyreforsøgstilsynet, aflægger anmeldte og uanmeldte besøg for at kontrollere, at virksomheden lever op til gældende regler og de betingelser, der er fastsat i de tilladelser, myndighederne har givet. Herudover inviterer Novo Nordisk med jævne mellemrum eksterne eksperter, bl.a. dyrevelfærdsorganisationer, til at udfordre virksomhedens standarder og foreslå nye indsatsområder. Siden 1994 har Novo Nordisk årligt rapporteret om antal dyr og dyrearter, som er indkøbt af virksomheden selv eller anvendt af eksterne forsøgslaboratorier. Oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed og pålidelighed sikres gennem interne kontrolforanstaltninger og uafhængig ekstern revision. 14 Bioetik / Dyrevelfærd

17 Rex L. Burch (t.v.) og William M. Russell fotograferet i De to forskere formulerede 3R-princippet om reduktion, forfinelse og erstatning. Lægemiddel- og kosmetikindustrien kan bidrage væsentligt til at fremme 3R-princippet, og jeg kan med glæde sige, at de allerede har taget et stort skridt i den rigtige retning, sagde professor Russell. Novo Nordisks Dyreetikkomite sikrer, at virksomheden lever op til sine forpligtelser på bioetikområdet, bl.a. overholdelse af 3R-princippet (Reduce, Refine, Replace: reducere, forfine, erstatte).

18 Miljø-, Bioetik- og Arbejdsmiljøkomite Bioetisk Råd Bioetikafdeling Dyreetikkomite Fokusgruppe Fokusgruppe Fokusgruppe Novo Nordisk var en af de første medicinalvirksomheder, der indførte en overordnet ledelsesstruktur inden for bioetik, der bl.a. omfatter virksomhedens aktiviteter vedrørende anvendelse af dyr i forskning og udvikling. 16 Bioetik / Dyrevelfærd

19 Bioetik i Novo Nordisk Novo Nordisk har udviklet en systematisk tilgang til håndteringen af bioetiske spørgsmål og har således oprettet en speciel afdeling, Bioetikafdelingen, og et virtuelt, tværfunktionelt team bestående af medarbejdere, der skal sikre, at Novo Nordisks forskningsaktiviteter er etisk forsvarlige. Miljø-, Bioetik- og Arbejdsmiljøkomiteen: Virksomhedens bioetiske arbejde styres af Miljø-, Bioetik- og Arbejdsmiljøkomiteen, som har fået mandat af Novo Nordisk koncerndirektion og ledes af direktører herfra. Komiteen er ansvarlig for virksomhedens politik og strategi på bioetikområdet. Bioetisk Råd: Rådet styrker koordineringen af de bioetiske aktiviteter og sikrer samtidig udveksling af viden og information. Rådet udarbejder forslag til nye tiltag, udvikler og implementerer nye politikker og retningslinjer samt overvåger virksomhedens håndtering af bioetiske spørgsmål på verdensplan. Dyreetikkomite: Novo Nordisk Dyreetikkomite sikrer, at alle dyreforsøg, der udføres af eller på vegne af Novo Nordisk, bliver grundigt vurderet ud fra et etisk perspektiv og udføres i overensstemmelse med 3R-princippet. Komiteens medlemmer er Novo Nordiskmedarbejdere med akademisk eller teknisk uddannelse hvoraf nogle arbejder med dyr og andre ikke og komiteen sikrer derved et bredt perspektiv i vurderingen af dyrenes velfærd. Fokusgrupper: Der oprettes fokusgrupper og andre ad hoc-grupper, når et konkret bioetisk spørgsmål kræver særlig opmærksomhed. Novo Nordisk har p.t. fokusgrupper til at vurdere anvendelse af dyr til biologisk produktkontrol, overvågning af eksterne samarbejdspartnere samt aber. Undervisning og vejledning: Novo Nordisk har i mange år afholdt interne kurser i dyrevelfærd og anvendelse af dyr i forskning og udvikling for alle medarbejdere, der arbejder inden for dette område. Etiske implikationer og dilemmaer er et centralt element i kursusforløbet. Eksterne eksperter i dyreetik og -velfærd deltager som gæste - undervisere, siger dyrlæge Jan Ottesen, leder af Novo Nordisks dyreenhed. Særligt uddannede medarbejdere vejleder dagligt kolleger med henblik på at sikre overholdelse af virksomhedens standarder for dyreetik og -velfærd. Bioetik / Dyrevelfærd 17

20 Interessenterne bliver hørt I årenes løb har Novo Nordisk lært meget af sine partnerskaber og af dialogen med interessenter. Vi anerkender vigtigheden af de input, vi får fra vores egne medarbejdere og fra eksterne interessenter. Vi lytter til alle disse stemmer og tager deres bekymringer og ideer i betragtning, når vi opdaterer vores eksisterende bioetiske retningslinjer, og når vi formulerer nye politikker og retningslinjer, siger Lise Holst, bioetikchef i Novo Nordisk. Dyrevelfærdsorganisationer: Novo Nordisk samarbejder med dyrevelfærdsorganisationer som f.eks. Dyrenes Beskyttelse og har været i konstruktiv dialog med de britiske organisationer Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) og Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) med henblik på at forbedre opstaldningsforholdene for dyr, der anvendes i forskning og udvikling. Brancheorganisationer: Novo Nordisk er medlem af arbejdsgruppen vedrørende forsøgsdyr under Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Foreningen arbejder for, at lovkrav og administrative procedurer tager hensyn til den nødvendige balance mellem dyrs og menneskers behov og velfærd. Foreningen er medlem af den Europæiske Sammen - slutning af Farmaceutindustrisammenslutninger (EFPIA), som har adskillige arbejdsgrupper, der fokuserer på emner vedrørende anvendelse af dyr. Novo Nordisk deltager i dette arbejde for at dele bedste praksis med sine europæiske ligestillede. Derudover er Novo Nordisk medlem af det Europæiske Partnerskab til Fremme af Alternativer til Dyreforsøg (EPAA), et fælles initiativ fra Europa-Kommissionen og en række virksomheder og brancheforeninger med henblik på at fremme udviklingen af 3R-princippet. Offentlige private partnerskaber: Novo Nordisk er medstifter af Center for Anvendt Forsøgsdyrsforskning (CALAR), et dansk partnerskab mellem universiteter og industrien. Forskere fra universiteter og private forskningsinstitutioner arbejder sammen på projekter til forbedring af opstaldningsforhold og forsøgsprocedurer til gavn for både dyr og de mennesker, der arbejder med dyrene. Konsensusplatforme for alternativer: Gennem Lif er Novo Nordisk repræsenteret i Den Danske Konsensus Platform for Alternativer til Forsøgsdyr (DACOPA), hvor repræsentanter fra danske dyreværnsgrupper, myndighederne, industrien og universiteter arbejder sammen om at fremme implementeringen af 3R-princippet i Danmark. DACOPA er medlem af Den Europæiske Konsensus Platform for Alternativer til Forsøgsdyr (ECOPA), som bringer nationale platforme sammen om fremme af 3R-princippet i Europa. 18 Bioetik / Dyrevelfærd

21 patienter ngo er medarbejdere i sundhedssektoren Novo Nordisk universiteter fremtidige medarbejdere borgere industriorganisationer leverandører medier myndigheder investorer lokalsamfund Novo Nordisk holder ofte møder med forskellige interessenter, herunder ikke-statslige organisationer (ngo'er), mellemstatslige organisationer (igo'er), politikere og lovgivere, forskere, studerende og journalister for at drøfte bioetiske spørgsmål. Virksomheden deltager i seminarer, symposier og konferencer med henblik på at udveksle viden og synspunkter.

22 Yderligere information tre dage jagten på bedre behandling Bioetiske udfordringer ved forskning og udvikling af nye lægemidler novonordisk.com/science/bioethics Se mere ny film! Bioetiske overvejelser er en integreret del af forsknings- og udviklingsarbejdet (R&D) i Novo Nordisk. En ny film giver et indblik i virksomhedens bestræbelser på at finde bedre behandlingsmetoder. Dokumentarfilmen Tre dage jagten på bedre behandling følger tre medarbejdere på en meget vigtig dag i deres projekter. Her fornemmer man ånden i Novo Nordisks forskning og udvikling. Filmen viser den lange og besværlige vej fra ide til patient, og hvordan etiske dilemmaer er en uundgåelig del af rejsen. Du kan læse mere eller bestille filmen og den medfølgende pjece på Novo Nordisks bioetikhjemmeside: novonordisk.com/science/bioethics/animal_welfare.asp Mere om bioetik online Yderligere oplysninger om Novo Nordisks holdning til bioetik, herunder brug af dyr i forskning og udvikling, samt videooptagelser af forskellige dyrearters opstaldningsforhold findes ligeledes på Novo Nordisks bioetikhjemmeside. Hensigten med denne hjemmeside er at give alle interesserede let adgang til information om virksomhedens holdninger og tiltag inden for en lang række bioetiske områder. Produceret af Bioethics Management, Juni Medforfatter: Hanne Gürtler. Projektledelse: Fitch Communications. Foto: Jesper Westley, Willi Hansen og BSIP. Design og produktion: Branded Design. Tryk: Bording A/S. 20 Bioetik / Dyrevelfærd

23 Det er yderst vigtigt, at vi i forbindelse med udviklingen af nye lægemidler omhyggeligt overvejer alle bioetiske spørgsmål, herunder velfærd for dyr, der anvendes i forskning og udvikling, sikkerhed for deltagere i kliniske forsøg, forsvarlig anvendelse af genteknologi samt vores påvirkning af miljø og samfund. Mads Krogsgaard Thomsen Koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling Novo Nordisk

24 Som led i Novo Nordisks løbende dialog med og involvering af interessenterne modtager vi gerne feedback, kommentarer og forslag til denne brochure. Send dine kommentarer til: Lise Holst, bioetikchef, Bioethics Management Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Tlf novonordisk.com

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Side 2 I denne publikation kan du finde viden om forsøgsdyr og deres vilkår. Vi har udarbejdet publikationen til skoleelever i folkeskolens

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

INDHOLD. Uddannelse i forsøgsdyr. 16 Dyremodeller i udforskningen af sukkersyge Af Karsten Buschard

INDHOLD. Uddannelse i forsøgsdyr. 16 Dyremodeller i udforskningen af sukkersyge Af Karsten Buschard INDHOLD Uddannelse i forsøgsdyr Det kræver særlig uddannelse at arbejde med forsøgsdyr, uanset om man passer og plejer dem, medvirker ved forsøg, udfører forsøgene eller har ansvaret for en forsøgsdyrsstald.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Biomedicinsk Laboratorium er den centrale dyreforsøgsfacilitet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Odense

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Sikkerhed på generalforsamlingen Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Novo Nordisk vurdering af trusselbilledet Kaj Møller Corporate Security Manager Novo Nordisk A/S 3. november 2011 3.

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof?

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere