Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling"

Transkript

1 Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling Bioetik i ord og handling

2 Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling og fremstilling af farmaceutiske produkter. Det omfatter de etiske aspekter af anvendelsen af humant biologisk materiale, anvendelse af dyr og genteknologi i forskning samt kliniske forsøg. Novo Nordisks bioetikpolitik I Novo Nordisk vil vi konstant forbedre vores indsats inden for bioetik. Dette betyder, at vi vil: fremme forståelsen for bioetik i hele organisationen fastlægge og sikre høje etiske standarder for: dyreforsøg kliniske afprøvninger og brug af humant materiale genteknologi vores eksterne partnere, kontraktorganisationer og leverandører og overvåge deres indsats indgå i dialog og partnerskaber med interessenter og rapportere om vores indsats leve op til relevante konventioner, love og krav i ånd, værdier, principper og indhold. Indhold Novo Nordisk og bioetik 1 Anvendelse af dyr i forskning og udvikling 2 Globale standarder 5 Novo Nordisks principper for anvendelse af dyr 6 Reducere og erstatte 9 Forfine 10 Etiske dilemmaer 13 Etisk vurdering 14 Bioetik i Novo Nordisk 17 Interessenterne bliver hørt 18 Yderligere information 20

3 Novo Nordisk og bioetik I mange år fremover vil det være nødvendigt at anvende dyr i vores forsknings- og udviklingsarbejde. Det komplekse samspil mellem et farmaceutisk produkt og en levende organisme vil sandsynligvis aldrig helt kunne genskabes i et reagensglas, og derfor er det et lovkrav, at alle nye lægemidler skal afprøves på levende dyr, før de må afprøves på mennesker. Vi erkender, at vi ikke helt kan afskaffe brugen af dyr. Vi anser det derfor for vores ansvar at gøre alt, hvad vi kan, for at minimere antallet af dyr og sikre, at de dyr, vi anvender, bliver behandlet godt, og at Novo Nordisks globale standarder bliver overholdt. Vi arbejder hele tiden på at finde alternative løsninger til anvendelsen af dyr i forskning og udvikling, herunder brug af vævskulturer og cellebaserede metoder. Novo Nordisk er desuden pioner inden for det nye område, der kaldes biosimulering, hvor der udvikles computermodeller til at simulere den menneskelige biologi så nøjagtigt som muligt. Dyrene indgår kun i forsøg i en meget lille del af deres levetid. Derfor gør vi særligt meget ud af deres opstaldningsforhold og pasning, og vi har indført moderne opstaldningsfaciliteter for alle dyr i Novo Nordisk. Vi er opmærksomme på, at dyreforsøg vækker bekymring i samfundet, samt ønsket om, at dyrenes velfærd prioriteres. Vi har en løbende, lærerig dialog med vores interessenter på dette område. Vi rapporterer om vores anvendelse af dyr i vores årsrapport, og hvert år viser vi med glæde mange besøgende rundt i vores dyrestalde herunder studerende, dyrevelfærdsorganisationer, journalister og Novo Nordisk-medarbejdere, der ikke arbejder med dyr. Vi bestræber os på at være åbne og ærlige om alt, hvad vi foretager os, og jeg håber derfor, at du vil finde denne brochure interessant. Mads Krogsgaard Thomsen Koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling Novo Nordisk Bioetik / Dyrevelfærd 1

4 Anvendelse af dyr i forskning og udvikling Dyr har været anvendt til medicinsk forskning og udvikling siden år 300 f.kr. og har spillet en væsentlig rolle igennem hele den lægevidenskabelige udvikling. I det 20. århund - rede var forsøg med dyr med til at skabe mange fremskridt og nye behandlingsmetoder inden for lægevidenskaben, bl.a. insulin til behandling af diabetes. I 1921 blev insulin for første gang afprøvet på en hund med diabetes. Dette revolutionerede behandlingen af diabetes og førte kort tid efter til grundlæggelsen af Novo Nordisk i dag verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling. Den dag i dag er anvendelsen af dyr til forskningsformål en nødvendighed for alle medicinalvirksomheders forskning, udvikling og fremstilling af nye lægemidler. Faktisk er det et krav fra myndighederne, at nye lægemidler bliver afprøvet på levende dyr, før de må afprøves på mennesker. Virksomhederne skal fremlægge relevante oplysninger om effekt, sikkerhed og toksicitet fra afprøvning på både dyr og mennesker, før myndighederne kan godkende et nyt præparat. Novo Nordisk anvender dyr til forskning og udvikling af nye produkter, når der ikke findes relevante alternativer, der er godkendt af myndighederne. Samtidig arbejder virksomheden bevidst på at reducere antallet af anvendte dyr, og i perioden fra 1993 til 1999 lykkedes det at reducere antallet af indkøbte dyr med næsten 70%. Siden da har virksomheden stort set kunnet fastholde dette niveau (se graf på modsatte side) på trods af, at forskningsaktiviteterne er steget hvert år. Det forventes, at ny og fremtidig teknologi vil gøre det muligt at opnå flere væsentlige oplysninger uden brug af levende dyr. En række faktorer er bestemmende for, hvor mange dyr Novo Nordisk anvender i løbet af et givet år, f.eks. antallet og typen af forskningsprojekter, samt de faser projekterne befinder sig i, myndighedskrav og udviklingen af nye, validerede alternative metoder, der kan reducere eller erstatte anvendelsen af dyr. Over 90% af de dyr, Novo Nordisk anvender i sin forskning, er mus og rotter, som indgår i de tidlige stadier af afprøvnin - gen af potentielle nye lægemidler. I de senere forsøgsstadier anvendes et relativt lille antal større dyr som kaniner, grise, hunde og aber. Novo Nordisk udfører p.t. omkring 75% af sine dyreforsøg på egne forskningsanlæg i Danmark. De resterende 25% bliver udført af eksterne kontraktlaboratorier. 2 Bioetik / Dyrevelfærd

5 Samlet antal dyr indkøbt af Novo Nordisk og kontraktforskningslaboratorier Novo Nordisk, Novozymes og kontraktforskningslaboratorier Kontraktforskningslaboratorier Novo Nordisk I perioden lykkedes det Novo Nordisk at reducere det samlede antal indkøbte dyr til forskning og udvikling med næsten 70%. Siden da har Novo Nordisk kunnet fastholde antallet på omtrent samme niveau på trods af en stigning i forskningsaktiviteterne hvert år.

6 Etiske spørgsmål kender ingen grænser. Novo Nordisk arbejder derfor med globale standarder og har fastlagt globale krav til sine forretningspartnere og leverandører.

7 Globale standarder Novo Nordisk har fastlagt en række principper og globale standarder for opstaldning og pasning af dyr. Disse standarder overholder de seneste og mest omfattende internationale retningslinjer, Europarådets Konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der benyttes til forsøg og andre videnskabelige formål (ETS 123, Bilag A), der efter grundig revision blev vedtaget i Disse retningslinjer tager de forskellige dyrearters fysiologiske og etologiske (adfærdsmæssige) behov i betragtning og er blevet indarbejdet i dansk lovgivning. For at sikre overholdelse af disse standarder i hele organisationen har Novo Nordisk udarbejdet en række Standard Operating Procedures (SOP), herunder en SOP fra 2006 om opstaldning af dyr i Novo Nordisk. I forbindelse med outsourcing af dyreforsøg til eksterne samarbejdspartnere har firmaet etableret en auditeringsproces, der sikrer, at Novo Nordisks principper og Europarådets regler også overholdes her. I Danmark, hvor størstedelen af Novo Nordisks forskning og udvikling foregår (ca. 75%), skal der forud for hver type forsøg indhentes tilladelse fra Rådet for Dyreforsøg under Justitsministeriet. Men Novo Nordisk går endnu videre i sine bestræbelser på at sikre dyrenes velfærd. For eksempel er der i Danmark ikke noget lovkrav om interne etiske komiteer. Vi har imidlertid nedsat en sådan komite, som gennemgår alle forsøgsstudier, hvor der anvendes dyr, siger Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær og formand for Novo Nordisks Dyreetikkomite. Novo Nordisk støtter aktivt princippet om de tre R er: reduce, refine, replace, dvs. reducere, forfine og erstatte. Virksomheden bestræber sig således på at reducere antallet af anvendte dyr til at opnå samme resultater, forbedre levevilkårene for dyrene og erstatte dyreforsøg med in vitro-metoder. 3R blev først introduceret i 1959 i publikationen The Principles of Humane Experimental Technique, der er skrevet af professor William Russell og Rex Burch. 3R er blevet bredt accepteret internationalt som det grundlæggende princip for anvendelse af dyr i forskning, undervisning og forsøg. Novo Nordisk har indarbejdet dette princip i alle sine processer og procedurer. Bioetik / Dyrevelfærd 5

8 Novo Nordisks principper for anvendelse af dyr For at sikre ensartede forhold skal følgende principper overholdes i hele Novo Nordisk samt hos alle vores eksterne forskningslaboratorier, kontraktlaboratorier, partnere og leverandører: Alle aktiviteter, der involverer dyr, skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alternativer til dyreforsøg skal anvendes, hvor det er muligt. Transgene dyr kan anvendes, når denne model er velbegrundet. Der skal anvendes dyr, som er avlet til forsøgsbrug, med mindre særlige forhold umuliggør dette. Opstaldning, pasning og transport af dyr skal som minimum overholde de internationalt accepterede standarder. Opstaldning skal tage hensyn til den enkelte dyrearts særlige behov. Pasning, håndtering og opsyn af dyrene skal varetages af medarbejdere, der har modtaget en dokumenteret tilstrækkelig og relevant uddannelse. Sundhedskontrol skal varetages af dyrlæge med erfaring vedrørende forsøgsdyr. Transport af dyr skal foregå så skånsomt og forsvarligt som muligt under hensyntagen til den enkelte dyrearts særlige behov. Alle forholdsregler skal træffes for at reducere lidelse og ubehag mest muligt. Der skal foreligge regler for overvågning og vurdering af dyrenes velbefindende samt behandling. Der skal føres protokol over forsøgstype, dyreart samt antal af anvendte dyr i overensstemmelse med myndighedernes og Novo Nordisks egne krav. Antallet af dyr, der anvendes internt og eksternt, offentliggøres årligt i Novo Nordisks årsrapport. Planlagte afvigelser fra disse principper skal forhåndsgodkendes af Novo Nordisks Miljø-, Bioetik-, og Arbejdsmiljøkomite. 6 Bioetik / Dyrevelfærd

9 Novo Nordisk har fastlagt retningslinjer for virksomhedens brug af dyr i forskning og udvikling.

10 I løbet af de sidste 10 år er det lykkedes Novo Nordisk at opnå myndighedernes tilladelse til at erstatte kontrol af styrke og kvalitet af en række af virksomhedens markedsførte produkter på levende dyr med metoder, der ikke involverer dyr. Herved er antallet af anvendte dyr reduceret væsentligt.

11 Reducere og erstatte Nye lægemidler skal afprøves på dyr for effekt, sikkerhed og toksicitet, før de afprøves på mennesker, og det er endnu ikke muligt at undersøge det komplekse samspil, der foregår i en levende organisme, udelukkende ved brug af cellekulturer og vævsmateriale. Novo Nordisk anvender kun dyr i forskning og udvikling, når der ikke findes noget alternativ. Anvendelsen af dyr i de tidlige forsknings- og udviklingsstadier er blevet reduceret takket være in vitro-metoder f.eks. anvendelse af humane vævskulturer og celler. Novo Nordisk er pioner inden for den nye disciplin kaldet biosimulering, hvor der anvendes computermodeller, der så nøjagtigt som muligt simulerer biologiske processer i mennesker: Som initiativtager og partner i EU s Network of Excellence in Biosimulation (BioSim) er det lykkedes at få mere end 200 af EU s topforskere til at beskæftige sig med, hvordan biosimulering kan bidrage til lægemiddeludvikling og støtte 3R-princippet, siger Morten Colding-Jørgensen, videnskabelig rådgiver i Novo Nordisk og professor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Novo Nordisk har endvidere med positivt resultat gjort indsigelse over for myndighederne med hensyn til, om det er rimeligt at anvende levende dyr til kontrol af produkter, myndighederne allerede har godkendt. Af de oprindelige 10 test, myndighederne krævede, er otte nu helt fjernet eller erstattet af in vitro-analyser udviklet af Novo Nordisk, og antallet af dyr, der anvendes til de sidste to test, er væsentligt reduceret. Derudover er der blevet indført procedurer, som sikrer, at nye produkter ikke kræves afprøvet i dyr, når de først har fået markedsføringsgodkendelse. Bioetik / Dyrevelfærd 9

12 Forfine Novo Nordisk anser det for vigtigt at behandle de dyr, der anvendes til forskning og udvikling, ordentligt og har derfor udviklet høje standarder for dyrevelfærd. Derudover er alle medarbejdere, der arbejder med dyr, blevet undervist i dyrevelfærd og pasning og håndtering af dyr. I et enestående partnerskab mellem Dyrenes Beskyttelse og Novo Nordisk er der fastlagt nye standarder for opstaldning, hvorved dyrenes velfærd øges, og deres stress - niveau minimeres. De forbedrede standarder for opstaldning tager hensyn til dyrenes fysiologiske og etologiske (adfærdsmæssige) behov og er baseret på værdifulde oplysninger fra etologer og dyrepassere. Forbedringerne omfatter bl.a. opstaldning af flere kaniner sammen i store, åbne bure, større bure med gemmesteder til gnavere og udendørs arealer til hunde. Novo Nordisk indførte disse standarder, der siden er blevet inkorporeret i Europarådets reviderede retningslinjer om beskyttelse af dyr, der anvendes til forskning og udvikling, og i den nye danske lovgivning. Omkring 25% af alle dyreforsøg, der udføres af Novo Nordisk, udføres af eksterne samarbejdspartnere, og Novo Nordisk sikrer sig, at disse også overholder virksomhedens globale standarder og principper for anvendelse af dyr. Novo Nordisk besøger, vurderer og godkender alle eksterne partnere før igangsættelse af et projekt for at sikre, at alle forhold og procedurer er i orden. Virksomhedens krav til eksterne samarbejdspartnere er baseret på Europarådets retningslinjer om opstaldning og pasning af dyr. Eventuelle afvigelser fra disse retningslinjer beskrives og evalueres. Vi accepterer ikke, at der udføres nogen form for dyreforsøg hos ikke-godkendte eksterne samarbejdspartnere. Hvis der kun er behov for mindre justeringer, samarbejder vi med den eksterne partner, så niveauet bringes op på et for os acceptabelt niveau. Denne form for samarbejde og dialog har medført forbedrede forhold hos adskillige eksterne samarbejdspartnere. Det er vores overbevisning, at det er den bedste måde at indføre forbedringer inden for dyrevelfærd rundt omkring i verden, siger Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær i Novo Nordisk. Når niveauet er acceptabelt, underskriver begge parter en dyrevelfærdserklæring. 10 Bioetik / Dyrevelfærd

13 Novo Nordisks standarder for opstaldning af dyr tager hensyn til dyrenes fysiologiske og etologiske (adfærdsmæssige) behov. Virksomheden har med stor succes indført disse standarder for alle internt opstaldede dyr.

14 Genetisk modificering af celler og organismer giver en enestående mulighed for at opnå indsigt i menneskets sygdomme.

15 Etiske dilemmaer Ligesom mange andre i samfundet er vi i Novo Nordisk opmærksomme på problem - stillinger i forbindelse med anvendelse af dyr i forskning og udvikling. Nogle områder kræver særlig opmærksomhed, som f.eks. anvendelse af såkaldte dyremodeller, samt transgene dyr og aber. Dyremodeller Novo Nordisk anvender dyremodeller, herunder transgene dyr, til at simulere menneskets sygdomme for at opnå de bedste videnskabelige resultater, der kan forudsige effekten og sikkerheden af virksomhedens nye lægemidler, før disse afprøves på mennesker. Vi anerkender, at når dyr påføres menneskets sygdomme, kan dette medføre ubehag for dyrene. Derfor sørger vi for passende pleje af dyrene og afslutter forsøget så tidligt som muligt i forhold til forskningsprojektets videnskabelige formål, forklarer dyrlæge Jan Ottesen, leder af Novo Nordisks dyreenhed. Transgene dyr Novo Nordisk anvender transgene dyr som modeller for menneskets sygdomme, når nye lægemidler skal afprøves. Transgene dyr er dyr, hvis arveegenskaber er blevet permanent ændret ved indførelse af rekombinant DNA i deres kønsceller. Novo Nordisk deltager i den offentlige debat om, hvorfor og hvordan dyr modificeres genetisk og anvendes i forskningsøjemed. Aber Mange mennesker sætter spørgsmålstegn ved anvendelsen af aber i forskning og udvikling af lægemidler af etiske, velfærds- og artsbevarende årsager. Novo Nordisk anvender udelukkende aber, når der ikke findes noget acceptabelt alternativ. Novo Nordisk anvender relativt få aber og kun efter intern etisk vurdering af hver enkelt forsøgsprotokol. Aber anvendes til vurdering af visse lægemidlers effekt og sikkerhed forud for afprøvning på mennesker. Alle Novo Nordisks forskningsforsøg, der involverer aber, udføres af eksterne samarbejdspartnere, som er specialiseret i opstaldning, pasning og anvendelse af aber. Vi arbejder tæt sammen med vores partnere for at sikre de bedst mulige etiske og velfærdsmæssige standarder, og vi sikrer os løbende, at de overholder vores krav og forventninger. Derudover har vi nedsat en arbejdsgruppe bestående af interne og eksterne abevelfærdseksperter, som skal udvikle og udveksle bedste praksis inden for opstaldning, pasning og pleje af aber, siger Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær i Novo Nordisk. Bioetik / Dyrevelfærd 13

16 Etisk vurdering Novo Nordisks interne Dyreetikkomite gennemgår og godkender alle påtænkte forsknings forsøg, der involverer dyr, uanset om de udføres i Novo Nordisk eller hos eksterne samarbejdspartnere. Komiteen modtager en beskrivelse af forsøgets formål, begrundelse for valget af dyreart(er), antal dyr, der påtænkes anvendt, samt forsøgs - design. Ved gennemgangen fokuserer komiteen på følgende punkter: 1) overholdelse af dansk og europæisk lovgivning, 2) overholdelse af Novo Nordisks principper om anvendelse af dyr, 3) 3R-princippet og 4) cost-benefit-analyse af forsøget samt vurdering af humane endepunkter og eventuel ubehag eller smerte for dyrene. Komiteen har beføjelse til at gøre indsigelse, ændre eller endog afvise protokoller, hvis der rejses tvivl om, hvorvidt forsøget er etisk forsvarligt set i relation til dyrenes velfærd. Komiteens beslutninger øger indimellem omkostningerne, men vi mener, at øgede økonomiske omkostninger mere end opvejes af værdien af en bedre praksis, mere pålidelige videnskabelige resultater og allervigtigst forbedret dyrevelfærd, forklarer Lars Friis Mikkelsen, forsøgsdyrveterinær i Novo Nordisk. Novo Nordisks dyrefaciliteter og -procedurer bliver hyppigt vurderet af interne og eksterne auditører. Myndigheder, bl.a. Dyreforsøgstilsynet, aflægger anmeldte og uanmeldte besøg for at kontrollere, at virksomheden lever op til gældende regler og de betingelser, der er fastsat i de tilladelser, myndighederne har givet. Herudover inviterer Novo Nordisk med jævne mellemrum eksterne eksperter, bl.a. dyrevelfærdsorganisationer, til at udfordre virksomhedens standarder og foreslå nye indsatsområder. Siden 1994 har Novo Nordisk årligt rapporteret om antal dyr og dyrearter, som er indkøbt af virksomheden selv eller anvendt af eksterne forsøgslaboratorier. Oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed og pålidelighed sikres gennem interne kontrolforanstaltninger og uafhængig ekstern revision. 14 Bioetik / Dyrevelfærd

17 Rex L. Burch (t.v.) og William M. Russell fotograferet i De to forskere formulerede 3R-princippet om reduktion, forfinelse og erstatning. Lægemiddel- og kosmetikindustrien kan bidrage væsentligt til at fremme 3R-princippet, og jeg kan med glæde sige, at de allerede har taget et stort skridt i den rigtige retning, sagde professor Russell. Novo Nordisks Dyreetikkomite sikrer, at virksomheden lever op til sine forpligtelser på bioetikområdet, bl.a. overholdelse af 3R-princippet (Reduce, Refine, Replace: reducere, forfine, erstatte).

18 Miljø-, Bioetik- og Arbejdsmiljøkomite Bioetisk Råd Bioetikafdeling Dyreetikkomite Fokusgruppe Fokusgruppe Fokusgruppe Novo Nordisk var en af de første medicinalvirksomheder, der indførte en overordnet ledelsesstruktur inden for bioetik, der bl.a. omfatter virksomhedens aktiviteter vedrørende anvendelse af dyr i forskning og udvikling. 16 Bioetik / Dyrevelfærd

19 Bioetik i Novo Nordisk Novo Nordisk har udviklet en systematisk tilgang til håndteringen af bioetiske spørgsmål og har således oprettet en speciel afdeling, Bioetikafdelingen, og et virtuelt, tværfunktionelt team bestående af medarbejdere, der skal sikre, at Novo Nordisks forskningsaktiviteter er etisk forsvarlige. Miljø-, Bioetik- og Arbejdsmiljøkomiteen: Virksomhedens bioetiske arbejde styres af Miljø-, Bioetik- og Arbejdsmiljøkomiteen, som har fået mandat af Novo Nordisk koncerndirektion og ledes af direktører herfra. Komiteen er ansvarlig for virksomhedens politik og strategi på bioetikområdet. Bioetisk Råd: Rådet styrker koordineringen af de bioetiske aktiviteter og sikrer samtidig udveksling af viden og information. Rådet udarbejder forslag til nye tiltag, udvikler og implementerer nye politikker og retningslinjer samt overvåger virksomhedens håndtering af bioetiske spørgsmål på verdensplan. Dyreetikkomite: Novo Nordisk Dyreetikkomite sikrer, at alle dyreforsøg, der udføres af eller på vegne af Novo Nordisk, bliver grundigt vurderet ud fra et etisk perspektiv og udføres i overensstemmelse med 3R-princippet. Komiteens medlemmer er Novo Nordiskmedarbejdere med akademisk eller teknisk uddannelse hvoraf nogle arbejder med dyr og andre ikke og komiteen sikrer derved et bredt perspektiv i vurderingen af dyrenes velfærd. Fokusgrupper: Der oprettes fokusgrupper og andre ad hoc-grupper, når et konkret bioetisk spørgsmål kræver særlig opmærksomhed. Novo Nordisk har p.t. fokusgrupper til at vurdere anvendelse af dyr til biologisk produktkontrol, overvågning af eksterne samarbejdspartnere samt aber. Undervisning og vejledning: Novo Nordisk har i mange år afholdt interne kurser i dyrevelfærd og anvendelse af dyr i forskning og udvikling for alle medarbejdere, der arbejder inden for dette område. Etiske implikationer og dilemmaer er et centralt element i kursusforløbet. Eksterne eksperter i dyreetik og -velfærd deltager som gæste - undervisere, siger dyrlæge Jan Ottesen, leder af Novo Nordisks dyreenhed. Særligt uddannede medarbejdere vejleder dagligt kolleger med henblik på at sikre overholdelse af virksomhedens standarder for dyreetik og -velfærd. Bioetik / Dyrevelfærd 17

20 Interessenterne bliver hørt I årenes løb har Novo Nordisk lært meget af sine partnerskaber og af dialogen med interessenter. Vi anerkender vigtigheden af de input, vi får fra vores egne medarbejdere og fra eksterne interessenter. Vi lytter til alle disse stemmer og tager deres bekymringer og ideer i betragtning, når vi opdaterer vores eksisterende bioetiske retningslinjer, og når vi formulerer nye politikker og retningslinjer, siger Lise Holst, bioetikchef i Novo Nordisk. Dyrevelfærdsorganisationer: Novo Nordisk samarbejder med dyrevelfærdsorganisationer som f.eks. Dyrenes Beskyttelse og har været i konstruktiv dialog med de britiske organisationer Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) og Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) med henblik på at forbedre opstaldningsforholdene for dyr, der anvendes i forskning og udvikling. Brancheorganisationer: Novo Nordisk er medlem af arbejdsgruppen vedrørende forsøgsdyr under Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Foreningen arbejder for, at lovkrav og administrative procedurer tager hensyn til den nødvendige balance mellem dyrs og menneskers behov og velfærd. Foreningen er medlem af den Europæiske Sammen - slutning af Farmaceutindustrisammenslutninger (EFPIA), som har adskillige arbejdsgrupper, der fokuserer på emner vedrørende anvendelse af dyr. Novo Nordisk deltager i dette arbejde for at dele bedste praksis med sine europæiske ligestillede. Derudover er Novo Nordisk medlem af det Europæiske Partnerskab til Fremme af Alternativer til Dyreforsøg (EPAA), et fælles initiativ fra Europa-Kommissionen og en række virksomheder og brancheforeninger med henblik på at fremme udviklingen af 3R-princippet. Offentlige private partnerskaber: Novo Nordisk er medstifter af Center for Anvendt Forsøgsdyrsforskning (CALAR), et dansk partnerskab mellem universiteter og industrien. Forskere fra universiteter og private forskningsinstitutioner arbejder sammen på projekter til forbedring af opstaldningsforhold og forsøgsprocedurer til gavn for både dyr og de mennesker, der arbejder med dyrene. Konsensusplatforme for alternativer: Gennem Lif er Novo Nordisk repræsenteret i Den Danske Konsensus Platform for Alternativer til Forsøgsdyr (DACOPA), hvor repræsentanter fra danske dyreværnsgrupper, myndighederne, industrien og universiteter arbejder sammen om at fremme implementeringen af 3R-princippet i Danmark. DACOPA er medlem af Den Europæiske Konsensus Platform for Alternativer til Forsøgsdyr (ECOPA), som bringer nationale platforme sammen om fremme af 3R-princippet i Europa. 18 Bioetik / Dyrevelfærd

21 patienter ngo er medarbejdere i sundhedssektoren Novo Nordisk universiteter fremtidige medarbejdere borgere industriorganisationer leverandører medier myndigheder investorer lokalsamfund Novo Nordisk holder ofte møder med forskellige interessenter, herunder ikke-statslige organisationer (ngo'er), mellemstatslige organisationer (igo'er), politikere og lovgivere, forskere, studerende og journalister for at drøfte bioetiske spørgsmål. Virksomheden deltager i seminarer, symposier og konferencer med henblik på at udveksle viden og synspunkter.

22 Yderligere information tre dage jagten på bedre behandling Bioetiske udfordringer ved forskning og udvikling af nye lægemidler novonordisk.com/science/bioethics Se mere ny film! Bioetiske overvejelser er en integreret del af forsknings- og udviklingsarbejdet (R&D) i Novo Nordisk. En ny film giver et indblik i virksomhedens bestræbelser på at finde bedre behandlingsmetoder. Dokumentarfilmen Tre dage jagten på bedre behandling følger tre medarbejdere på en meget vigtig dag i deres projekter. Her fornemmer man ånden i Novo Nordisks forskning og udvikling. Filmen viser den lange og besværlige vej fra ide til patient, og hvordan etiske dilemmaer er en uundgåelig del af rejsen. Du kan læse mere eller bestille filmen og den medfølgende pjece på Novo Nordisks bioetikhjemmeside: novonordisk.com/science/bioethics/animal_welfare.asp Mere om bioetik online Yderligere oplysninger om Novo Nordisks holdning til bioetik, herunder brug af dyr i forskning og udvikling, samt videooptagelser af forskellige dyrearters opstaldningsforhold findes ligeledes på Novo Nordisks bioetikhjemmeside. Hensigten med denne hjemmeside er at give alle interesserede let adgang til information om virksomhedens holdninger og tiltag inden for en lang række bioetiske områder. Produceret af Bioethics Management, Juni Medforfatter: Hanne Gürtler. Projektledelse: Fitch Communications. Foto: Jesper Westley, Willi Hansen og BSIP. Design og produktion: Branded Design. Tryk: Bording A/S. 20 Bioetik / Dyrevelfærd

23 Det er yderst vigtigt, at vi i forbindelse med udviklingen af nye lægemidler omhyggeligt overvejer alle bioetiske spørgsmål, herunder velfærd for dyr, der anvendes i forskning og udvikling, sikkerhed for deltagere i kliniske forsøg, forsvarlig anvendelse af genteknologi samt vores påvirkning af miljø og samfund. Mads Krogsgaard Thomsen Koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling Novo Nordisk

24 Som led i Novo Nordisks løbende dialog med og involvering af interessenterne modtager vi gerne feedback, kommentarer og forslag til denne brochure. Send dine kommentarer til: Lise Holst, bioetikchef, Bioethics Management Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Tlf novonordisk.com

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere