Modulets undervisning er bygget op omkring det overordnede tema: Relationer og interaktioner der er delt op i følgende undertemaer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulets undervisning er bygget op omkring det overordnede tema: Relationer og interaktioner der er delt op i følgende undertemaer:"

Transkript

1 VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Modulet retter sig ligeledes mod pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i patientsygeplejerske samspil. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner, herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande. At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske At redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og dynamik. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Modulets struktur og opbygning Modul 7 varer i 10 uger og svarer til 15 ECTS-point der alle er teoretiske. De centrale fagområder på modul 7 er: Sygepleje 6 ECTS Farmakologi 2 ECTS Psykologi 2 ECTS Pædagogik 3 ECTS Kommunikation 2 ECTS Modulet består af 6 ugers teoretisk undervisningsforløb, 2½ uges projektforløb og 1½ uge med prøveforberedelse og teoretisk modulprøve. Modulets undervisning er bygget op omkring det overordnede tema: Relationer og interaktioner der er delt op i følgende undertemaer: 1) Humanvidenskabelige perspektiver på sygepleje til patienter/borgere med eksistentielle eller psykologiske problemstillinger 2) Indledende viden om farmakologi i sygeplejen Oktober

2 3) Formidling og undervisning i sundhedssektoren: Pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient/borger og sygeplejerske 4) Kommunikation, relationer og samspil mellem patient/borger/pårørende og sygeplejerske 5) Psykologiske aspekter knyttet til menneskers udvikling og til menneskers kriser og eksistentielle problemstillinger 6) At identificere et sygeplejefagligt problem (disharmoni) knyttet til relationer og interaktioner med henblik på at vurdere handlemuligheder, der giver værdi for patienter/borgere/pårørende. Modulets indhold 1) Humanvidenskabelige perspektiver på sygepleje til patienter/borgere med eksistentielle eller psykologiske problemstillinger Målet er at du som studerende: - Opnår viden om og forståelse for professionel omsorg i (konkurrence)samfundet, som eksempler på humanvidenskabens bidrag til sygeplejen. Herunder: a) Støtte til mestring af sundhed og sygdom, der respekterer den enkeltes autonomi og integritet. b) Sygepleje der kan imødekomme behovet for støtte til mennesker i sårbare situationer c) Samarbejde med patient, borger og netværket (familie og pårørende) - At du som studerende bliver i stand til at identificere, analysere og håndtere sygeplejefaglige problemstillinger/disharmonier Emneområder: Emneområderne fokuserer på sygepleje relateret til mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande herunder: - Overgange fra rask til syg - Patient og borgerdeltagelse - Støtte til mestring - Sygepleje til marginaliserede grupper - Sygepleje som familiesygepleje og samarbejde med pårørende - Humanvidenskabelige retninger og deres bidrag til viden i sygeplejen 2) Indledende viden om farmakologi i sygeplejen Målet er at du som studerende: - Opnår indsigt i sygeplejerskens ansvar som medicinalperson herunder: a) Håndtering af medicin b) Lægemidlers omsætning i kroppen c) Lægemidlers dosering og administration d) Udvalgte lægemidlers virkning, bivirkning og interaktioner e) Egne regnefærdigheder Emneområder: Kinetik, dynamik og administration af lægemidler Udvalgte lægemidler: Blodfortyndende midler, antibiotika og astmamidler Oktober

3 Forberedelse til lægemiddelregning På modulet skal I alle gennemføre en regnetest. Denne test giver mulighed for at vurdere Jeres egne forudsætninger, inden for de regneformer der anvendes i forbindelse med lægemiddelregning. Lægemiddelregning indgår i fagområdet farmakologi Ved lav scoring forventes det, at du deltager i sygeplejerskeuddannelsens regnekursus, der afvikles senere på modulet. 3) Formidling og undervisning i sundhedssektoren: Pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient/borger og sygeplejerske Formålet er at du som studerende: - Udvikler viden om, forståelse for og kompetencer i forhold til afgrænsede dele af pædagogikkens dimension i samspillet mellem patient og sygeplejerske. - Udvikler færdigheder i at søge og anvende pædagogisk praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden som grundlag for sygeplejefaglige vurderinger og identificering af muligheder for pædagogisk handling. Målet er at du som studerende kan: - Redegøre for udvalgte pædagogiske teorier og begreber og reflektere over deres anvendelse i sygeplejen - Identificere læringsbehov og vurdere hvilken undervisning i sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, behandling og lindring, der kan understøtte den enkelte og netværkets læring - Tilrettelægge, gennemføre og evaluere information, vejledning og/eller undervisning der kan anspore og hjælpe den enkelte og netværket med de forandringer en ændret livssituation fordrer - Vælge hensigtsmæssige metoder til information, vejledning og undervisning til personer og grupper i forskellige aldre og med forskellige læringsbehov Herunder at du som studerende kan planlægge, sætte mål, organisere og lede afgrænsede pædagogiske aktiviteter. Emneområder: - Didaktik og undervisning i sundhedssektoren - Patientundervisning, vejledning og information - Sundhedspædagogik og sundhedspædagogiske metoder - Læring og læreprocesser - Evaluering og vurdering af undervisning - Fra teori til praksis 4) Kommunikation, relationer og samspil mellem patient/borger og sygeplejerske Formålet er at du som studerende: - Udvikler viden om, forståelse for og kompetencer til professionel kommunikation i samspillet mellem patient/borger/pårørende og sygeplejerske. - Gennem kommunikationen opnår forståelse for og udviser respekt for menneskets værdier, kultur, livsanskuelser, livsbetingelser, tænkning, adfærd og reaktioner. Oktober

4 - Udvikler færdigheder i at søge og anvende kommunikativ praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden som grundlag for sygeplejefaglige vurderinger og identificering af muligheder for kommunikativ handling. - Får indsigt i de humanistiske fags teorier og metoder Målet er at du som studerende kan: - Skabe en professionel kontakt og bliver i stand til at vurdere og anvende forskellige kommunikative tilgange i sit samarbejde med patient, borger, pårørende og kollegaer. - Gennem interaktion og kommunikation vurdere behov for sygeplejehandlinger, herunder behov for information og vejledning samt støtte til patient, borger, pårørende, sundhedsprofessionelle og andre i det sociale netværk. - Identificere behovet for forandring og kan vurdere muligheder at for understøtte patientens/borgerens motivation for forandring - Vurdere behov for støtte i belastede situationer og vurdere mulighed for, gennem kommunikation, at støtte patienten/borgeren til mestring Emneområder: - Online-, verbal-, nonverbal-, kognitiv kommunikation og kommunikation i et systemisk perspektiv - Spørgsmålstyper, spørgeteknikker og gensvar - Aktiv og reflekterende lytning - Støtte til motivation og forandring 5) Psykologiske aspekter knyttet til menneskers udvikling og til menneskers kriser og eksistentielle problemstillinger Formålet er at du som studerende: - Opnår forståelse for psykologiske aspekter i relation til menneskers mulighed for at opnå mental sundhed. - Opnår skærpet opmærksomhed på de psykologiske faktorer der kan have betydning for hvordan mennesket (inter)agerer i en belastende situation. - Udvikler færdigheder i at søge og anvende psykologisk praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden som grundlag for sygeplejefaglige vurderinger og identificering af muligheder for handling. - Får indsigt i psykologiske aspekter, der medvirker til at konstituere personligheden Målet er at du som studerende kan: - Beskrive udvalgte psykologiske begreber og fænomener, og anvende disse til at analysere og diskutere sygeplejefaglige muligheder - Diskutere de nære relationers betydning for dannelsen af et selv og personlighedens udvikling - Kender til forhold, der kan true selvet - Identificere behov og diskutere forskellige psykologiske tilgange til mestring og udvikling Oktober

5 Emneområder: Se undervisningsplanen Der er to studieaktiviteter, der skal gennemføres for at gå til den afsluttende modulprøve. 1. Den fastlagte studieaktivitet: En pædagogisk øvelse der gennemføres i mindre grupper. 2. Den planlagte studieaktivitet: Et gruppeprojekt, af betydning for relationer og interaktioner i sygeplejen, gennemføres med entreprenørskab som metode. (Se beskrivelsen heraf senere) Sygeplejeprofessionens metoder - kliniske metoder, refleksionsmetoder, forsknings- og udviklingsmetoder Modulet har sigte på at studere og udvikle sygeplejen ud fra især et humanvidenskabelig- men også et samfundsvidenskabeligt perspektiv således, at menneskets hele livssituation kommer i fokus. Modulets temaer illustrerer udvalgte sygeplejefaglige problemområder og bliver bearbejdet gennem integration af kundskaber fra fagområderne. Der vil være fokus på : - Forståelse og fortolkning - Den oplevede livsverden - Didaktiske metoder til information, vejledning og undervisning - Kommunikative metoder til professionelle samtaler - Grundlæggende akademiske metoder. - Innovation, entreprenørskab og projektarbejde som metode til udvikling af sygeplejen. Entreprenørskab forstås her som når der bliver handlet på muligheder og gode ideer og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisnings og arbejdsformer - forelæsning, dialog- og diskussionsbaseret undervisning, vejledning, øvelser m.m. Hensigten med undervisningen er, at studerende får mulighed for at studere med fokus rettet mod at nå læringsudbyttet for modulet. Den grundlæggende forståelse bag undervisningen er, at studerende lærer bedst og mest ved at være aktive og foretagsomme, hvilket her vil sige, at man omsætter tanker til handlinger. En handling kan fx være tale eller skrift. Viden skabes primært gennem praktiske erfaringer. Studier kan være med eller uden underviser. Se *Studieaktivitetsmodellen* for modul 7: Der udbydes teoretiske undervisningsforløb med varierede undervisningsmetoder. F.eks.: Oktober

6 - E-portfolio vil være et gennemgående redskab på modulet som undervisnings- og læringsredskab og som grundlag for ekstern teoretisk prøve - ACT som selvrefleksions- og evalueringsredskab. ACT kan score flg. entreprenørielle kompetencer: Engagement, mod, kompetence, relationer og frihed. Entreprenørielle kompetencer er personlige kompetencer, der omhandler indre motivation og foretagsomhed og arbejdet med disse er en måde på at arbejde hen mod læringsudbyttet for modulet. - Forelæsning og dialogbaseret undervisning - Gruppearbejde med vejledning / facilitering - Øvelser på holdet, i sygeplejelaboratoriet og i lokalsamfundet - Studiespørgsmål og casearbejde - Projektarbejde med entreprenørskab som metode. Der præsenteres udvalgte teorier og begreber i tilknytning til modulets temaer og fagområder mhp. bearbejdning i relation til cases, konkrete livssituationer, film og autentiske patientberetninger. I løbet af den første uge introduceres der til den eksterne prøve med den hensigt, at du har mulighed for at arbejde med dit eget interesseområde og læringsbehov parallelt med undervisningsforløbene. Samarbejdsrelationer mellem studerende og teoretiske- og kliniske undervisere Den modulansvarlige: - Deltager i studerendes timer og dialogmøder (+ evt. andre undervisere) - Fordeler faciliterings- og vejledningsopgaver blandt modulets undervisere. Der vil være forskellige undervisere til modulets temaer og fag og der vil indgå eksterne undervisere fra relevante praksisområder. Der vil være en vejleder/facilitator til studieaktiviteter og en vejleder til den eksterne prøve. Vejledning kan søges efter fastsatte kriterier. Se under de enkelte studieaktiviteter, den afsluttende prøve samt generelt om vejledning ved sygeplejerskeuddannelsen: Du skal selv opsøge vejledningen. Litteratur/pensum Der vil være krav om litteratur svarende i alt til ca sider. Heraf forventes ca. 500 sider er selvvalgt litteratur Pensum: Se undervisningsplan Oktober

7 Bedømmelser Fastlagt studieaktivitet Den fastlagte studieaktivitet er en pædagogisk øvelse med sigte på at iværksætte og gennemføre forandrende handlinger, der har værdi for målgruppen. Hensigten er at I som studerende øver Jer i: - At anvende psykologiske, pædagogiske, kommunikative og farmakologiske aspekter i sygeplejefaglige interventioner. - At søge, vurdere og anvende forsknings og udviklingsbaseret viden som grundlag for undervisningens indhold. - At reflektere over dine/jeres egne ressourcer i samspilsprocesser. Rammer for den fastlagte studieaktivitet - Studieaktiviteten er obligatorisk og gennemføres i små grupper (3 højst 4 studerende) på skemalagte dage. I tilfælde af sygdom/fravær aftaler gruppen et andet forløb med vejlederen. - Alle grupper skal planlægge, gennemføre og evaluere et undervisnings- eller vejledningsforløb til en selvvalgt målgruppe, som I selv tager kontakt til. - Undervisnings- eller vejledningsforløbet skal afspejle målgruppens behov og muliggøre forandrende handlinger, der giver værdi for de medvirkende i målgruppen - En vejleder fra underviserteamet forestår vejledning og evaluering. Vejlederen er med ved gennemførelsen og inddrages inden gruppen retter kontakt til den selvvalgte målgruppe. - Der udarbejdes et skriftligt oplæg (max 2 sider) som afleveres til vejlederen dagen før præsentation og evalueringen. - Oplægget skal indeholde en forudsætningsanalyse samt en beskrivelse af undervisningens mål, indhold og planlægningen af hvordan læreprocessen støttes. - Undervisningens indhold skal bygges op omkring aktuel, forskningsbaseret kundskab. - Søgeprocessen beskrives kort i prosatekst og søgehistorien vedlægges som bilag - Skriftligt informations- eller vejledningsmateriale anvendes i det omfang det er relevant. - Der er mulighed for 1½ times vejledning pr gruppe. I skal selv tage kontakt til den tildelte underviser med henblik på at aftale tidspunkt for vejledning og en aftale om, hvordan vejledningen skal foregå (face-to-face, Lync, mail osv.). Evaluering af studieaktiviteten Der afsættes 45 min. pr gruppe til gennemførelse, refleksion og evaluering. Evalueringen foregår umiddelbart efter undervisningsøvelsen. Evalueringen rettes mod planlægning, gennemførelse og refleksion og fokuserer på de erfaringer gruppen har fået med undervisningsforløbet og mod din individuelle udvikling af pædagogiske, foretagsomme og kommunikative kompetencer. Oktober

8 Planlagt studieaktivitet Den planlagte studieaktivitet er gennemførelse af et gruppeprojekt hvor der, gennem entreprenørielle metoder, arbejdes med en selvvalgt disharmoni relateret til relationelle eller interaktionelle faktorers betydning for menneskers sundhed og udvikling. Hensigten er: At I som studerende arbejder med flere af modulets forventede læringsudbytte ved at øve Jer i at: - Arbejde fagligt med en selvvalgt disharmoni med anvendelse af pædagogisk, psykologisk eller kommunikationsteori og med entreprenørskab som metode. Herunder at: - Identificere og analysere udvalgt disharmoni - Reflektere over og kan redegøre for egne ressourcer i forhold til problemstillingen - Opfinde kreative ideer til løsningsforslag, analysere muligheder og opnå mod til at handle herpå - Søge, vurdere og anvende praksis- forsknings- og/eller udviklingsbaseret viden som grundlag for at kunne præsentere et løsningsforslag - Præsentere et løsningsforslag der ved at gennemføre forandrende handlinger, kan få værdi for patienter, borgere og/eller pårørende. Overordnede rammer for den planlagte studieaktivitet Projektet er bygget op omkring Me2 modellen og en detaljeret ramme- struktur- og tidsplan kommer på studienettet. Me2 modellen er udviklet på Århus Universitet og kan findes her: - Studieaktiviteten er obligatorisk og gennemføres i små grupper (ca. 4 studerende) over ca. 2½ uge - Gruppens ressourcer og refleksioner, indhold og proces skal beskrives løbende i projektportfolien. - Alle grupper arbejder med en selvvalgt sygeplejefaglig relevant disharmoni relateret til relationelle eller interaktionelle faktorers betydning for menneskers sundhed og udvikling - Der skal anvendes pædagogiske, psykologiske eller kommunikative teorier til at analysere og kvalificere disharmonien - I praksis søges dokumentation for disharmoniens aktualitet og relevans - Gruppen idégenererer og kvalificerer muligheder til løsning af disharmonien. Her søges viden og der kan anvendes såvel videnskabelig som praksisnær viden. Søgningen dokumenteres i projektportfolien - Idéen beskrives og præsenteres for praksis - Undervisere fra modulet faciliterer grupperne gennem projektperioden - Der skal anvendes både pensum og selvvalt litteratur og referenceliste lægges i projektportfolien I tilfælde af sygdom kontaktes vejleder eller modulansvarlig. Oktober

9 Ekstern teoretisk prøve modul 7 Modul 7 afsluttes med en individuel ekstern teoretisk mundtlig prøve inden for beskrevne dele af modulets læringsudbytte. Eksaminationen tager udgangspunkt i din individuelle præsentationsportfolio og dit mundtlige oplæg. Forudsætning for at gå til prøven Dokumentation for gennemført fastlagt og planlagt obligatorisk studieaktivitet og rettidig aflevering af præsentationsportfolio med overholdelse af formelle krav hertil. Formålet med prøven At du som studerende på baggrund af præsentationsportfolio og mundtlig eksamination viser at have opnået læringsudbyttet for modul 7. Rammer for præsentationsportfolio På baggrund af arbejdsportfolio og projektportfolio udarbejder du en individuel præsentationsportfolio, der skal danne grundlag for den mundtlige prøve. Omfang: Mindst 5 og maksimum 7 sider. Der må være både tekster og illustrationer. Krav til indhold: Præsentationsportfolien skal præsentere et bredt udsnit af dit arbejde gennem modulet med henblik på at opnå læringsudbyttet. Dvs.: En præsentation fra de to fag der ikke har været perspektivet i projektet: - Kommunikation, psykologi eller pædagogik - En præsentation fra sygepleje - En præsentation fra farmakologi - Udvalgte dele fra projektet. Heraf skal det mindst fremgå: - Hvad er problemet (disharmonien), dets relevans for sygeplejen og om perspektivet er psykologi, pædagogik eller kommunikation - Faglig vurdering af et konkret løsningsforslags mulighed for, at det ved at gennemføre forandrende handlinger, kan få værdi for patienter/borgere/pårørende - En udvalgt søgehistorik fra modulets. Søgehistorikken skal indeholde: a) Inklusions- og eksklusionskriterier b) Valg af databaser (hvilke og hvorfor. c) Søgetermer (hvilke og hvorfor) d) Fund (hvordan udvalgt) - Referenceliste hvor liste over selvvalgt litteratur fremgår separat (Reference til i alt min. 500 sider ) *Retningslinjer for skriftlige opgaver* skal anvendes Aflevering i WISEFlow (tidspunkt angives på studienettet) Vejledning Der gives 1½ times individuel vejledning til præsentationsportfolio og til mundtlig prøve. Du skal selv tage kontakt til din tildelte vejleder med henblik på at aftale tidspunkt for vejledning og en aftale om, hvordan vejledningen skal foregå (face-to-face, lync, mail, etc). Forud for vejledningen Oktober

10 er det muligt at maile max. én side til vejleder som udkast eller med spørgsmål. Når præsentationportfolien er afleveret, gives der ikke vejledning. Rammer for mundtlig teoretisk prøve: Samlet varighed: 35 minutter - 5 minutter til dit mundtlige oplæg med udgangspunkt i din individuelle præsentationsportfolio (medbringes på USB). Du må vise elementer derfra undervejs. Kort disposition kan medbringes minutters eksamination fortrinsvis ved eksaminator, men spørgsmål kan også stilles af censor. Mener eksaminator og/eller censor ikke at eksaminationsgrundlaget er fyldestgørende i forhold til at vurdere læringsudbyttet, kan der stilles spørgsmål generelt til indhold på modul minutter til votering og afgivelse af karakter. Eksaminationsgrundlag: Din individuelle præsentationsportfolio og dit mundtlige oplæg. Den mundtlige prøve KAN forstås som en guidet tur gennem præsentationsportfolien, hvor eksaminator og evt. censor har lov til at stille spørgsmål evt. ved at bede om at se på en bestemt fane i portfolien. Bedømmelse 7-trinsskalaen Bedømmelsen sker som en helhedsbedømmelse på baggrund af præsentationsportfolio og dit mundtlige præstation. Bedømmelsen foretages af eksaminator og censor. Niveau for din præstation vurderes ud fra Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. For at bestå skal du mindst opnå karakteren 02. Bedømmelsen meddeles af censor umiddelbart efter voteringen Bedømmelsesgrundlag for 4 dele beskrevet ud fra læringsudbyttet: 1. Viser forståelse for anvendelse af psykologisk teori i relation til patienters/borgeres udvikling, eksistentielle problemstillinger og/eller krisetilstande 2. Viser forståelse for anvendelse af pædagogisk teori og kommunikationsteori i samspillet mellem patient/borger og sygeplejerske At opnå karakteren 12 betyder: Den fremragende og udtømmende præstation: Du kan bevæge dig fra konkret til abstrakt niveau og kan generalisere og perspektivere. Kan vurdere og diskutere forskellige teorier og give bud på forudsigelser gennem eksempler fra cases (fiktive eller autentiske). At bestå med minimum karakteren 02 betyder: Den minimalt acceptable og tilstrækkelige præstation: Du kan beskrive enkelte begreber og dele af teorier, men har vanskelig ved at kombinere til helheder. Kan formulere og anvende teori og begreber ved enkeltstående cases(fiktive eller autentiske). Har svært ved at lave sammenligninger. 3. Kan inddrage relevant humanvidenskabelig teori og/eller kvalitativ forskning og Oktober

11 kan beskrive hvilken tradition indenfor klassiske humanvidenskabelige tilgange der er tale om. Kan beskrive hvilken viden det bidrager med ift. den humanvidenskabelige interesse. At opnå karakteren 12 betyder: Den fremragende og udtømmende præstation Du kan beskrive forskelle i forestillinger og forståelser om viden der ligger bag forskellige retninger indenfor humanvidenskaben. Kan give eksempler på forskning og teori der kommer fra humaniora og kan give eksempler på, hvor det kan anvendes i sygeplejepraksis, evt. eksempler via cases. At bestå med minimum karakteren 02 betyder: Den minimalt acceptable og tilstrækkelige præstation Du kan beskrive generelt om humanvidenskabens forestilling om viden, men ikke specifikke retningers forestillinger. Kan give et enkelt eksempel på humanioras bidrag til sygeplejeteori eller sygeplejepraksis. 4. Kan identificere, argumentere fagligt for og analysere sygeplejefaglige problemstillinger relateret til relationer og interaktioner af betydning for menneskers mentale sundhed. - Kan vurdere muligheder for sygeplejefaglige handlinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden At opnå karakteren 12 betyder: Den fremragende og udtømmende præstation Du kan argumentere fagligt, klart og overbevisende for en sygeplejefaglig problemstilling eller disharmoni s relevans og aktualitet. Kan, på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden, analysere, vurdere og diskutere forskellige muligheder for løsningsforslag til handlinger, der giver værdi for andre. Kan kombinere viden, erfaringer og personlige ressourcer fra forskellige områder på nye måder. Kan se muligheder for generaliseringer og kan perspektivere i en sygeplejefaglig kontekst. At bestå med minimum karakteren 02 betyder: Den minimalt acceptable og tilstrækkelige præstation Du kan argumentere med en enkelt faglig kilde og ikke klart sammenhængende for en sygeplejefaglig problemstilling eller disharmoni s relevans og aktualitet. Kan, på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden, analysere og vurdere en enkel mulighed for løsningsforslag til handlinger, der giver værdi for andre. Kan ikke kombinere på nye måder og kan ikke se muligheder for generaliseringer. Kan ikke tydeligt perspektivere i en sygeplejefaglig kontekst Afmelding, omprøve og sygdom Afmelding til prøven kan kun ske hvis der foreligger usædvanlige forhold fx dokumenteret sygdom se: dning%20rev%20%20september%20%202014%20(3).pdf Ved sygdom eller ikke-bestået eksamen henvises til tillæg til studieordningen Undervisere/vejledere: Navne, telefonnumre og adresser Oktober

12 Birgith Lauszus Modulansvarlig Jonna Vilstrup Ellen Bye Jensen Randi Kontni Hanne Duedal Nørgaard Dorte Vølpert Møller Karen Vejrup Skema Se hjemmesiden Oktober

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Modulbeskrivelse. For modul 7 Relationer og interaktioner. Modulbetegnelse, tema og kompetencer. Modulets struktur og opbygning.

Modulbeskrivelse. For modul 7 Relationer og interaktioner. Modulbetegnelse, tema og kompetencer. Modulets struktur og opbygning. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

For modul 8 psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

For modul 8 psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 8 psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse 4. semester - modul 7 Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 7 RELATIONER OG INTERAKTIONER... 1 SYGEPLEJE... 2 FARMAKOLOGI...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier, kultur og livsanskuelse. Modulet retter sig ligeledes

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner 2017 Modul 7 Relationer og interaktioner Revideret Januar 2017 Indhold 1. Sygepleje, relationer og interaktioner... 3 2. Læringsmål... 3 2.2. Studieaktivitets-modellen... 3 2.2. Fagområdernes ECTS (European

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 9 Sygepleje,

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere