Praktikvejledning Serviceassistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikvejledning Serviceassistent"

Transkript

1 Praktikvejledning Serviceassistent Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn til virksomhedens daglige drift, elevens behov og den individuelle uddannelsesplan. Praktiktiden er en meget vigtig del af uddannelsen. Den teoretiske undervisning sker i skoleperioden, men selve læringen sker først i praktikperioden i virksomheden, når eleverne får nogle praktiske opgaver, hvor de kan anvende de "teoretiske værktøjer" fra skoleperioden. Vekslingen mellem teori og praktik er vigtig af hensyn til elevens motivation, læring og socialisering. Denne veksling forudsætter et positivt samarbejde mellem skolen og virksomheden, så elevens læringsproces og kompetencetilegnelse styrkes. Eleven skal opleve meningsfuld sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikken i virksomheden. Vi håber, vejledningen vil være til hjælp og inspiration ved planlægning af virksomhedens del af uddannelsen og hermed bidrage til at sikre kompetente og velkvalificerede medarbejdere til rengørings- og servicebranchen. Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September

2 Indholdsfortegnelse Forord 1 1. Indledning Vejledning At have elever 3 2. Information om uddannelsens praktikdel og mål Praktikundervisning Elevens uddannelsesbog Introduktion og evaluering Praktikerklæring Skriftlig opgave mellem skoleperioderne Konklusion i forhold til praktikperioderne 7 3. Oversigtskema praktikopgaver 8 4. Internet henvisninger 19 2

3 1. Indledning 1.1 Vejledningen Denne praktikvejledning omhandler uddannelsen til serviceassistent, som varer fra 2 år til 2 år 6 måneder, inklusiv grundforløbet. For unge varer uddannelsens trin 1 Rengøringstekniker 1 år (hovedforløb) heraf 12 uger på skole. Trin 2 Serviceassistent 6 måneder (hovedforløb) heraf 12 uger på skole. EUV - ErhvervsUddannelse for Voksne Trin 1 Rengøringstekniker 6 måneder heraf 11 uger på skole Trin 2 Serviceassistent 6 måneder heraf 11 uger på skole EUV findes i 3 varianter, pga. forskellige erhvervserfaring - derfor vil der også være elever som får kortere skoleophold pga. merit. Hovedforløbet er fordelt på mindst 2 skoleophold på hvert trin. Tabel 1. Uddannelsesmodel. Eksempel på model for uddannelsens struktur (unge): Grundforløb Trin 1 Rengøringstekniker Skole Praktik Skole 6 uger 6 uger Hovedforløb Trin 2 Serviceassistent Praktik Skole Praktik Skole 6 uger 6 uger Evt. praktik Bekendtgørelsen 1 og uddannelsesordningen for uddannelsen - der bl.a. beskriver uddannelsens overordnede formål og målene for praktikuddannelsen - kan findes på henholdsvis og Denne vejledning bør læses i sammenhæng med skolens lokale undervisningsplan, bekendtgørelsen om uddannelsen til serviceassistent samt uddannelsesordningen til serviceassistent. 1.2 At have elever At modtage en elev er ikke som at modtage en ny medarbejder. Eleven er i virksomheden for at få en uddannelse. Eleven skal i videst muligt omfang deltage i så mange aspekter af rengørings- og servicefaget som muligt også de mere prestigefyldte opgaver, der måske normalt kun varetages af erfarent rengørings- og servicepersonale. Det er i denne forbindelse vigtigt, at virksomhedens medarbejdere er informeret om formålet med at have elever. At have en elev er en fælles opgave for alle virksomhedens medarbejdere, der skal være informeret om uddannelsen. Medarbejderne skal også informeres om den nye elev, og de læringsopgaver eleven skal deltage i. 1 Bekendtgørelse nr. 294 af

4 2. Information om uddannelsens praktikdel 2.1 Praktikundervisningen Virksomheden har ansvaret for den praktiske del af uddannelsen. Der skal i virksomheden til stadighed være medarbejdere, der behersker de grundlæggende funktioner, som eleven skal gennemgå som et led i den praktiske del af uddannelsen. Det er vigtigt, at praktikdelen tilrettelægges i sammenhæng med skoledelen, så praktikdelen bliver en udbytterig del af den samlede uddannelse. Samarbejdet mellem skolen og virksomheden sker ved: Løbende dialog mellem skolen og virksomheden. Samtale mellem elev, virksomhed og skole som afslutning på de enkelte moduler. Arbejde med praktikpladsopgave (se 2.5) Uddannelsesbog - elevplan Lokalt uddannelsesudvalg Evt. lærerbesøg i virksomheden. Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen, så den sammen med skoleundervisningen fører frem til, at eleven kan nå uddannelsens mål. For at sikre, at praktikuddannelsen og skoleundervisningen understøtter og supplerer hinanden skal skolen sørge for, at virksomheden - inden eleven starter i praktik - modtager: et oversigtsskema, der viser tidspunktet for placeringen af skoleundervisningen i hovedforløbet et oversigtsskema, der viser hvilke fag, der er pla i forhold til de enkelte skoleperioder Med dette som udgangspunkt skal virksomheden udarbejde en plan for elevens praktiske oplæring i virksomheden. Planen skal være med til at sikre, at eleven opnår de kompetencer, der har været omfattet af forudgående og/eller kommende skoleperioder. En oversigt over de mål, som eleven skal opnå i praktikperioderne, findes på side 8 i denne vejledning (3. Oversigtskema praktikopgaver). Eleven skal i praktikperioden modtage en alsidig oplæring i de enkelte arbejdsområder og funktioner. Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver skal så vidt muligt tilpasses både virksomhedens arbejdsgang og den fortsatte udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer for eksempel elevens evne til samarbejde, til at løse nye problemstillinger o. lign. De opgaver, eleven stilles over for i praktikperioden, skal gradvis stige i sværhedsgrad samtidig med, at eleven får en stadig større selvstændighed i udførelsen af opgaverne. Eleven skal i starten af praktikperioden følge en erfaren medarbejder og indgå i en direkte sidemandsoplæring. Sidemandsoplæringen afløses efterhånden af selvstændigt arbejde og ansvar. Der skal således i praktikuddannelsen tilstræbes en stigende grad af selvstændighed hos eleven såvel i de enkelte praktik moduler som i hele uddannelsesforløbet. Eleven bevæger sig således fra et begynderniveau til et rutineret niveau for til sidst at kunne løse opgaverne på et avan niveau (Målniveauerne er beskrevet i tabel 2). 4

5 På skolen er der tilknyttet en kontaktlærer til eleven. I forhold til planlægningen af praktikforløbet kan kontaktlæreren inddrages fx i en drøftelse af, hvordan arbejdsdelingen kan forløbe mellem skole og virksomhed. Tabel 2. Målniveauer. Undervisningsministeriet arbejder med 3 mål niveauer (, rutine og avan niveau). Tabellen viser niveauerne set i forhold til henholdsvis faglige/erhvervsrettede og personlige kvalifikationer og kompetencer De tre niveauer niveau niveau niveau Ekspert niveau Faglige/erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation, eller ud fra en kendt problemstilling, eller kan udføre en mere kompli aktivitet under vejledning. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer alene og i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. Personlige kvalifikationer og kompetencer På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge. 5

6 2.2 Elevens uddannelsesbog Uddannelsesbogen er en vigtig del af uddannelsen. Den skal medvirke til at formidle og sikre en god kommunikation mellem skole og virksomhed om den enkelte elevs uddannelsesforløb, så eventuelle behov for supplerende skole- eller praktikundervisning kan tilgodeses. Uddannelsesbogen kan ses elektronisk via Elevplan ( der er et webbaseret planlægningsværktøj. På elevplan kan virksomheden se, hvornår eleven skal på skole, elevens fravær, elevens karakterer og hvilke mål eleven skal nå i henholdsvis skole- og praktikperioden. Dette gør, at virksomheden kan anvende elevplan som et planlægningsværktøj. Login og password kan rekvireres ved henvendelse til skolen. Er der problemer i forhold til elevens fremmøde eller manglende fremskridt i praktikken, kan skolens kontaktlærer inddrages i dialog med eleven. 2.3 Introduktion og evaluering Eleven skal sikres en god introduktion til virksomheden, afdelingen, området og den enkelte arbejdsfunktion eksempelvis under medvirken af arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. Som et led i styrkelsen af samarbejdet omkring uddannelsen af elever bør der udpeges en ansvarlig for oplæringen i virksomheden. Der skal altid være en person, eleven kan henvende sig til i forhold til støtte, og som samtidigt kan være med til at bidrage til, at eleven får de udfordringer og den inspiration, der skal til, for at uddannelsens mål nås. Den uddannelsesansvarlige i virksomheden kan ligeledes have ansvaret for at fortælle om den enkelte virksomhedskultur og om, hvilke forventninger virksomheden har til eleven. Eleven skal fra starten gøres bekendt med den enkelte praktikperiodes formål, mål og indhold for at kunne medvirke til en tilfredsstillende gennemførelse. Det nødvendige oplæringsmateriale skal være tilgængeligt for eleven i uddannelsesperioden, (fx instruktioner, beskrivelser, planer, udstyr osv.) Der skal foregå en løbende evaluering af elevens faglige niveau, og der bør være oplæringskontrol såvel undervejs som ved afslutningen af den enkelte praktikperiode. Evalueringen skal omfatte mindst én samtale pr. praktikperiode med den enkelte elev jf. uddannelsesordningen for uddannelsen. 2.4 Praktikerklæring Ved afslutningen af hver praktikperiode skal virksomheden udfylde en praktikerklæring til skolen som dokumentation for, at eleven har nået de mål, der er sat for praktikperioden. I tilfælde af afvigelser fra praktikreglerne bør virksomheden meddele dette til skolen sammen med forslag til det videre forløb. I praktikerklæringen kan det endvidere anføres, om virksomheden mener, at eleven har særlige behov for undervisning i den efterfølgende skoleperiode på samme måde, som skolen anfører i skolevejledningen, når eleven har særlige behov for praktisk læring. 6

7 Det faglige udvalg har udarbejdet et sæt praktikerklæringer. Erklæringen kan bl.a. hentes på Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat s hjemmeside Når hele praktikuddannelsen er slut, sender virksomheden den afsluttende praktikerklæring til Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen som markering af, at uddannelsens praktiske del er gennemført efter reglerne. Praktikerklæringen er en forudsætning for, at der kan udstedes afsluttende bevis til eleven. 2.5 Skriftlig opgave mellem skoleperioderne (Praktikpladsopgave) Jf. Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent får eleverne mellem skoleperioderne en skriftlig opgave, som besvares af eleven og fremlægges på den efterfølgende skoleperiode. Opgaven tager sit udgangspunkt i den skoleperiode, der lige er blevet gennemført. Eleven besvarer opgaven i praktikperioden, og opgaven medbringes til næste skoleperiode. 2.6 Konklusion i forhold til praktikperioderne Praktikvirksomheden har ansvaret for, at praktikperioden gennemføres, så praktikken sammen med skoleundervisningen fører frem til, at eleven når uddannelsens mål. Praktikperioderne skal: være så alsidige som muligt (inden for praktikperiodens emner) give eleven træning i at udføre sine arbejdsopgaver selvstændigt og effektivt understøtte udviklingen af elevens personlige kompetencer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger sikre, at eleven opnår færdigheder i de arbejdsfunktioner m.v., der har været omfattet af de forudgående skoleperioder være i overensstemmelse med den af virksomheden udarbejdede uddannelsesplan for praktikperioderne omfatte mindst en samtale pr. praktikperiode med den enkelte elev om dennes arbejdsindsats og udvikling i praktikperioderne 7

8 3. Oversigtskema praktikopgaver Følgende opgaver/funktioner skal gennemføres i praktikuddannelsen: Trin 1 - Rengøringstekniker Praktisk erhvervsrengøring (avan) Eleven udfører alle dagligt forekommende rengøringsopgaver. Eleven bruger og er opmærksom på de ergonomisk korrekte arbejdsbevægelser ved anvendelse af redskaber og maskiner. på Eleven forskellige har kendskab lokaliteter til de i overensstemmelse anvendte rengøringsmidler, med praktikvirksomhedens sikkerhedsdatablade og rengøringsplan. arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) på praktikvirksomheden samt arbejdsmiljø generelt på arbejdspladsen. Eleven kan til- og afrigge den på praktikvirksomheden benyttede rengøringsvogn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse (rutineret eller avan) Eleven kan arbejde ud fra sin arbejdsplan og kender til principperne for dennes opbygning. Eleven kan udføre en personlig planlægning ud fra egen plan, som tager højde for dagligdagens ændringer i arbejdsforholdene, som sygdom, ferie og lign. blandt kollegaer. Eleven anvender, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer. Eleven deltager i muligt omfang i opmåling på praktikvirksomheden. 8

9 Specielle rengøringsopgaver (rutineret eller avan) Eleven udfører rengøringsopgaver i køkkenområder, kan anvende egenkontrol og medvirker til hygiejniske justeringer i forbindelse med rengøringsarbejdet. Eleven deltager i de mest almindeligt forekommende periodeog grundrengøringsopgaver på praktikvirksomheden. Eleven deltager i olie- og/eller polishbehandling af gulve, hvis det er muligt på praktikvirksomheden. Eleven deltager i rengøring af boligtekstiler, hvis det er muligt på praktikvirksomheden. Eleven deltager i sortering og vask af fx tøj og gardiner, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, så det sker i overensstemmelse med retningslinjerne i NIR. Kvalitetssikring (avan) Eleven kan anvende egenkontrol og visuel kontrol i forbindelse med sit arbejde ved brug af praktikvirksomhedens målesystem for kvalitet, ved hjælp af INSTA 800, egenkontrol m.m. Eleven kan iværksætte korrigerende handlinger på baggrund af resultat fra kontrol, så rengøringskvaliteten bringes på niveau med givne krav. Eleven har kendskab til, hvordan reklamationsbehandling inden for eget arbejdsområde håndteres på praktikvirksomheden i det omgang det er muligt. Rengøringshygiejne (avan eller ekspert) Eleven forebygger og hindrer spredning af mikroorganismer, bryder smittekæden og sikrer den relevante hygiejniske standard i overensstemmelse med retningslinjer på praktikvirksomheden. 9

10 Eleven kan søge information og udføre rengøring og relevant desinfektion i forbindelse med isolation af borgere /patienter og vælge rengørings- og desinfektionsmiddel samt metode afhængig af tilstedeværende mikroorganismer, hvis det er muligt på praktikvirksomheden. I den forbindelse bruge korrekte værnemidler. Eleven udviser en god personlig hygiejne, herunder korrekt håndhygiejne, samt overholder gældende hygiejnekrav på praktikvirksomheden. Affaldshåndtering (begynder) Eleven deltager i affaldshåndtering alene eller i samarbejde med andre på praktikvirksomheden. Eleven deltager i affaldshåndtering alene eller i samarbejde med andre på praktikvirksomheden. Eleven har viden om nogle af de samarbejdspartnere praktikvirksomheden har i forhold til affaldshåndtering og genanvendelse. Eleven ved i tvivlstilfælde, hvor der kan findes relevante informationer om affaldshåndtering. Kommunikation og konflikthåndtering (rutineret) Eleven kommunikerer mundtligt og skriftligt gennem it med kunder, ledere og kollegaer. Eleven kan kommunikere på en hensigtsmæssig måde i forskellige situationer. Branchespecifik rengøring (begynder) Eleven deltager i branchespecifik rengøring, som fx rengøring af rene rum, rengøring af transportmidler, skadeservice eller rengøring af fødevarevirksomheder, hvis det er muligt på praktikvirksomheden. 10

11 Trin 2 Serviceassistent Hospitalsservice Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Patienttransport og forflytning m.v. (avan) Eleven arbejder ud fra praktikvirksomhedens anvisninger omkring identifikation af patienten og etisk korrekt patienttransport. Eleven kan anvende praktikvirksomhedens forskellige hjælpemidler i forbindelse med patienttransport. Eleven anvender løfte- og forflytningsteknik samt relevante hjælpemidler. Eleven kan alene og i samarbejde med andre udføre forflytning af patienter. Eleven håndterer praktikvirksomhedens rullende materiel. Eleven udfører daglige arbejdsopgaver vedrørende depotfunktioner som fx varebestilling og linnedhåndtering. Forflytning og speciallejring (rutineret eller avan) Eleven kan alene og i samarbejde med andre deltage i lejring af patienter i de på praktikvirksomhedens hyppigst forekommende situationer. Eleven kan være behjælpelig ved forflytning og benytte relevante hjælpemidler. Etik i sundhedssektoren (rutineret) Eleven kender til praktikvirksomhedens informationer om tavshedspligten om patienter/borgere og deres behandling, og kan arbejde ud fra disse. Eleven udviser forståelse for patienters blufærdighed og intimsfære og kan tilpasse sin adfærd herefter. 11

12 Eleven udviser gennem sin adfærd og kommunikation respekt over for andre. Tilberedning, anretning og servering samt diæter (rutineret) Eleven har kendskab til praktikvirksomhedens bestillingssystemer. Eleven har et alment kendskab til praktikvirksomhedens patienter og borgere og de forskellige behov for diæter. Eleven anretter og serverer mad og drikke for patienter og borgere ud fra forskellige tilberednings- og anretningsprincipper. Eleven opbevarer, tilbereder og serverer fødevarer på en hygiejnisk forsvarlig måde samt udfører egenkontrol. Eleven kan anvende praktikvirksomheden maskiner og hjælpemidler i forbindelse med anretning og servering af maden. Brancherelateret engelsk (begynder) Eleven kan foretage korrekt patientidentifikation på engelsk Hvad fejler den syge? (begynder) Eleven deltager, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i forskellige brugerrelaterede opgaver under hensynstagen til patientens fysiske sikkerhed og kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. Arbejde med døende og afdøde patienter (rutineret) Eleven deltager, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i forskellige brugerrelaterede opgaver fx bistå plejepersonalet med praktiske opgaver med terminale patienter eller afdøde. Eleven har kendskab til, hvilke opgaver serviceassistenterne udfører i forbindelse med mors fx transport af afdøde. 12

13 Fysisk genoptræning af borgere/patienter (begynder) Eleven deltager, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i tværfagligt samarbejde omkring den fysiske genoptræning af borgere/patienter med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser. Eleven har fokus på ergonomi i forbindelse med arbejdet med borgere/patienter, således at risiko for belastning minimeres. Valgfri specialefag Hospitalsservice (Der skal vælges 2 uger) Kontakt med psykisk syge (begynder) Eleven deltager under vejledning fra plejepersonale, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i tværfagligt samarbejde om psykisk syge og kan videregive observationer vedrørende den psykisk syge til relevante samarbejdspartnere. Eleven, der afvikler praktik på psykiatriske afdelinger, skal kende til de specielle forholdsregler, der kan være i forbindelse med at udføre sit arbejder der. Arbejde på patienthotel (rutineret) Eleven udfører almindeligt forekommende service- og rengøringsopgaver på patienthotel. Sterilarbejdet på sygehusene (uden niveau - AMU-mål) Eleven udfører i samarbejde med det øvrige personale arbejdsopgaver på sterilcentralen. Eleven udfører sit daglige arbejde på sterilcentralen ud fra sin viden omkring infektionshygiejne og kvalitetssikring. 13

14 Diæt- og allergikost (uden niveau - AMU-mål) Eleven kan sammensætte, beregne og fremstille retter til diæter for personer med særlige behov, hvis det er muligt på praktikvirksomheden. Personer med demens, sygdomskendskab (uden niveau AMU-mål) Eleven kan i udførelsen af sit daglige arbejde udvise hensigtsmæssig adfærd i forhold til patientgruppens sygdom. Portøren og hospitalsserviceassistent som fast vagt (uden niveau -AMU-mål) Eleven deltager, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i forskellige brugerrelaterede opgaver fx bistå plejepersonalet ved at medvirke ved fast vagt og lign. Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter (uden niveau AMU mål) Eleven deltager, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i samarbejdet med det øvrige personale om forskellige opgaver i FAM, skadestue og traumecenter. Eleven har kendskab til, hvilke opgaver serviceassistenter har på FAM, skadestue og traumecenter. 14

15 Trin 2 Serviceassistent Virksomhedsservice Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mødeservice (rutineret) Eleven kan planlægge og gennemføre serviceopgaver ved møder fx klargøring af lokale, opdækning, bordpynt samt anretning af mad. Eleven kan ud fra mødebudget planlægge gennemførelse af møder og lign. Grundtilberedning 1 (begynder eller rutineret) Eleven kan medvirke ved tilberedning, anretning og servering af varme og kolde retter efter gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Eleven kan anvende praktikvirksomhedens værktøj og maskiner på en hygiejne- og en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til tilberedningen. Kontorsupport (rutineret) Eleven kan udføre mindre kontorfunktioner fx telefonpasning, kopieringsopgaver, postomdeling, varebestilling o. lign. Anretning, servering og brugerbetjening (rutineret) Eleven kan udføre enkle serveringsopgaver. Eleven kan klargøre, afrydde og rengøre serveringsområdet. 15

16 Kundeservice og kvalitetsstyring (avan) Eleven viser forståelse for kundernes og brugernes henvendelser og yder en kompetent og værdig service. Eleven forstår vigtigheden af forebyggende handlinger og udfører opgaver under hensyntagen til kvalitetsmål. Eleven kan identificere og afhjælpe fundne fejl og iværksætte korrigerende handlinger, så fejl ikke gentages. Eleven kan efterleve de myndighedskrav, der er på eget arbejdsområde. Valgfri specialefag - Virksomhedsservice Der skal vælges 2 uger Indeklima (rutineret) Eleven kan igennem sine rengøringsopgaver vise sammenhæng mellem rengøringsstandarden og indeklima og dermed brugernes velbefindende og arbejdsmiljø. Eleven har i samarbejde med andre arbejdskollegaer kendskab til praktikvirksomhedens klima- og ventilationsanlæg og egne arbejdsopgaver i forbindelse med klima- og ventilationsanlæg. Salg og administration (begynder) Eleven har kendskab til praktikvirksomhedens varebestilling, indkøb og varemodtagelse. Eleven kan foretage prisberegning med udregning af kostpriser inden for eget arbejdsområde. 16

17 Grundtilberedning 2 (begynder) Eleven kan klargøre, fremstille og anrette enkle varme, kolde og lune retter til servering på praktikvirksomheden. Eleven kan foretage enkel emballering af praktikvirksomhedens fødevareproduktion. Eleven han under vejledning deltage i prisfastsættelse af produkter. Mad og kultur (begynder) Eleven kan, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, sammensætte måltider samt yde gæste- og kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling. Planteservice (rutineret) Eleven kan udføre pasning og pleje af indendørsplanter på praktikvirksomheden. Eleven udviser i praksis kendskab til vækstforhold, gødning og bekæmpelse af skadedyr på praktikvirksomhedens indendørs beplantning. Drift og omkostninger (begynder) Eleven kan i praksis udvise forståelse for, hvordan forkert materialeforbrug, overdoseringer, fejlbehandling af kundens inventar, reklamationer og fravær kan påvirke praktikvirksomhedens økonomi. 17

18 Grøn kost (uden niveau - AMU-mål) Eleven kan planlægge og tilberede forskellige former for grøn kost og kan integrere grøn kost i dagens forskellige måltider på praktikvirksomheden. Eleven kan opbevare, tilberede og anrette frugt, grønt og cerealier hygiejnisk og ernæringsmæssigt korrekt. Ernæring og sundhed (uden niveau - AMU-mål) Eleven kan ud fra naturlige råvarer udvikle og producere ernæringsmæssig korrekt mad til praktikvirksomhedens målgruppe ud fra specifikke ernæringsmæssige behov. 18

19 4. Internet henvisninger Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Uddannelsesguiden Mødested for elever og virksomheder Elevplan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 19

Praktikvejledning sikkerhedsvagt

Praktikvejledning sikkerhedsvagt Praktikvejledning sikkerhedsvagt Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan for

Den lokale Undervisningsplan for Den lokale Undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for uddannelsen...

Læs mere

Praktikvejledning Sikkerhedsvagt

Praktikvejledning Sikkerhedsvagt Praktikvejledning Sikkerhedsvagt Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 29 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 8115 Psykologi F Grundfag 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Vesterbrogade 6D, 4. sal tlf.: 32 54 50 55 e-mail: sus@sus-udd.dk www.susudd.dk Praktikvejledning Laboratorietandtekniker Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn Dette eksamensreglementet er gældende for prøver og eksamen på, der afvikles på Fyn i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og AMU-Fyn. Grundforløbet tages på Syddansk Erhvervsskole, hovedforløbet

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 1 Praktikvejledning for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 3 år og 9 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017)

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Generel information om skolen Praktiske oplysninger Nærværende lokale undervisningsplan er gældende for erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Uddannelsen til gastronom, specialet kok, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes

Læs mere

Udarbejdelse af kompetencepakke

Udarbejdelse af kompetencepakke AF KONSULENT CORINA ROIG Udarbejdelse af kompetencepakke på rengøringsområdet Analyserapport 20-12-2012 Indhold 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 2 Analyserapport... 2 2. Kompetencepakkens

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Uddannelsen til gastronom, specialet smørrebrød og catering, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Uddannelsen til tjener er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan

Den lokale Undervisningsplan Den lokale Undervisningsplan for 1-årig serviceassistentuddannelse indenfor Hospitalsservice 1 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Uddannelsens formål og mål... 4 Optagelse på uddannelsen... 5 Lærer-

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesmappe for HSA elever. HE Midt

Uddannelsesmappe for HSA elever. HE Midt Uddannelsesmappe for HS elever HE Midt Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsesplan for serviceassistentuddannelsen... 3 Beskrivelse af en serviceassistents arbejdsopgaver... 3 Beskrivelse af praktikken...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Fagmoduler Obligatoriske moduler

Fagmoduler Obligatoriske moduler Fagmoduler Obligatoriske moduler Hygiejne- og rengøringsteknologi grundlæggende (10 ECTS-point) Få styr på udvalgte rengøringsteknikker, hvilke der er mest velegnede til de givne omstændigheder. Fagmodulets

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra 01.08.2017 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1:

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Fire kvalitetsmål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere