Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skuldelev Energiselskab a.m.b.a."

Transkript

1 Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015

2 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen Pedersen Egevej Skibby Telefon: I planlægningsfasen bistås af DFP A.m.b.a. Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ bygningsingeniør Mette Villadsen Telefon: Mobil: DFP A.m.b.a Kolding Skuldelev By, Skuldelev Telefon:

3 Indhold 1. Redegørelse for projektet Indledning Formål Indstilling Baggrund Omfang Organisation Projektets gennemførelse Forhold til anden lovgivning og planlægning Fysisk planlægning Varmeplanlægning Forbrugertilslutning Miljøforhold Andre forhold Forhandling med berørte parter Jordbundsundersøgelser Arealafståelse og servitutpålæg Styringsmidler Tilknyttede projekter Normer og standarder m.v Beskrivelse af projektet Hoveddisposition Tekniske specifikationer Overslag for anlægsudgifter Konsekvensberegninger Beregningsmetode Beregningsforudsætninger Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Energi og miljø Konklusion Bilag: 1. Oversigtskort 2. Plangrundlag 3. Kedelberegning 4. EnergyPRO simulering af reference (2015) 5. EnergyPRO simulering af nyt biomasse kedelanlæg (2015) Side 2 af 12

4 1. Redegørelse for projektet 1.1. Indledning Denne rapport beskriver et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til forsyning af Skuldelev Energiselskabs forsyningsområde. Forligskredsen bag Energiaftalen 2012 har besluttet at de 43 dyreste decentrale kraftvarmeværker skal have tilladelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg. Skuldelev Energiselskab er på listen med de 43 dyreste værker i landet, hvor der er givet tilladelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg. Ændringen af varmeforsyningsloven er vedtaget pr. 19. maj På baggrund af ovenstående, ansøger Skuldelev Energiselskab om projektgodkendelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg Formål Projektforslaget belyser forholdene ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg, der danner grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet iht.: Bekendtgørelse af Lov om Varmeforsyning, LBK nr af 24. november 2014 (Varmeforsyningsloven). Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven, LOV nr 745 af 1. juni Projektforslaget er udarbejdet iht. retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen). Det forudsættes at de 43 værker tilføjes på bilag 3 på lige vilkår med de eksisterende 35 værker. Skuldelev Energiselskab fremsender projektforslaget, hvis formål er, at opnå projektgodkendelse til at aftage varme fra et 990 kw biomassefyret kedelanlæg som supplement til den nuværende produktionsform med solvarme og naturgas som spids- og reservelastproduktion. Skuldelev Energiselskab er anført på listen over de 43 værker/fjernvarmeforsyninger, som er indstillet til 1 MW biokedel. En biomasse kedel med en indfyret effekt på 990 kw kan således godkendes efter 17, stk. 5, nr. 1 i Projektbekendtgørelsen. Jf. projektbekendtgørelsens 23 stk. 3 skal projektforslaget ikke ledsages af en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Projektet kan, på baggrund af ovenstående, godkendes alene på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi samt en energi- og miljøvurdering. Projektet vil forbedre driftsøkonomien i det decentrale kraftvarmeværk. Projektforslaget fremsendes til Frederikssund Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om varmeforsyning Indstilling Skuldelev Energiselskab ønsker at opføre et 990 kw biomassefyret kedelanlæg og ansøger herved Frederikssund Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Side 3 af 12

5 1.4. Baggrund Skuldelev Energiselskab er et af de decentrale kraftvarmeværker, der er anført på listen over de 43 værker/fjernvarmeforsyninger, der er indstillet til 1 MW biomasse. Med ændringen af Varmeforsyningsloven, hvor der gives tilladelse til opførelse af et 1 MW biomasse kedelanlæg ved Skuldelev Energiselskab, er det nu muligt, at tilbyde fjernvarmeforbrugerne i Skuldelev et økonomisk attraktivt produkt, der kan give incitament til at forblive tilsluttet den kollektive varmeforsyning og dermed sikre varmeaftaget. Skuldelev Energiselskab får i dag varmen fra deres solvarmeanlæg samt produktion på eksisterende gaskedel samt gasmotor Omfang Projektet omhandler etablering af et biomassefyret kedelanlæg til fyring med træflis og træpiller med en indfyret effekt på 990 kw. Kedelanlægget etableres i kedelcentral nord for den eksisterende bygning. I forlængelse af kedelcentralen etableres en nedgravet og støbt brændselsgrube med låg, en betonplads for en askecontainer, en plads til et elektrofilter samt en ca m høj skorsten. Endelig højde fastlægges ved OML-beregning. Der planlægges endvidere etableret indkørselsforhold til askecontaineren og brændselslevering nord for varmeværket Organisation I projektfasen bistås af DFP A.m.b.a Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering, er angivet nedenstående. - Projektforslag fremsendes til kommunen, primo juli Projektet myndighedsbehandles i juli-august-september 2015, hvorefter projektet sendes i høring i 4 uger, hos berørte parter. - Projektet forventes endelig godkendt efter endt høringsperiode primo oktober 2015 efterfulgt af 2 ugers klagefrist. - Bygge- og anlægsarbejdet forventes opstartet december Kommerciel drift maj Side 4 af 12

6 2. Forhold til anden lovgivning og planlægning Skuldelev Energiselskab anmoder Frederikssund Kommune om godkendelse af projektet iht. 17, stk. 5, nr. 1 i Projektbekendelsen, omhandlende valg af brændsel. Ændringen af brændsel vil betyde en forbedring af selskabs- og brugerøkonomien for Skuldelev Energiselskab samt dets forbrugere. Arealet, hvorpå kedelanlægget skal opføres, er omfattet af Kommuneplan (kommuneplanramme D 4.4.), samt lokalplan nr. 73. Etablering af et biomassefyret kedelanlæg er et naturligt og, med ændringen af Varmeforsyningsloven, lovligt supplement til varmeproduktionen. Nærværende projekt forventes ikke at kræve ændringer til lokalplanen. Efter aftale med Frederikssund Kommune udarbejdes ikke tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, eftersom biomassekedlen er på under 1 MW. Der skal gennemføres en VVM-screening af kedelanlægget Fysisk planlægning Anlægget placeres på eksisterende grund matrikel nr. 10al Skuldelev By, Skuldelev. Oversigtskort og plangrundlag fremgår af bilag 1 og Varmeplanlægning Skuldelev Energiselskab er beliggende i et decentralt kraftvarmeområde og forsynes for nuværende udelukkende fra eksisterende naturgas kraftvarmeværk samt solvarmeanlæg. Skuldelev Energiselskab er blandt de 43 værker med højest gennemsnitlige varmeudgift ifølge energistyrelsens varmeprisstatistik pr. 15 august 2014, som ikke er omfattet af litra a eller b i lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven 5 stk 2 nr. 2 c. De 43 værker er sidestillet med værkerne på bilag 3 i projektbekendtgørelsen. Nærværende projekt kan på baggrund af ovenstående godkendes jf. Projektbekendtgørelsen 17, stk Forbrugertilslutning Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere Miljøforhold Efter aftale med kommunen udarbejdes ikke tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, eftersom biomassekedlen er på under 1 MW. Anlægget etableres ikke med røggaskondensering, og der genereres derfor ikke kondensat i forbindelse med afbrænding af biomasse brændslerne. Jf. lokalplanen må der opføres en skorsten på maksimalt 30 m. den endelige skorstenshøjde fastlægges ifm. udbud af kedelanlægget. Skorstenen bliver maksimalt 25 m. Side 5 af 12

7 I forhold til at anvende fossilt brændsel som naturgas, er der en reduktion af CO 2 ved anvendelse af biomasseprodukter som brændsel, idet dette brændsel er CO 2 neutralt. Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biomasse forudsættes deponeret på godkendt losseplads eller tilbageført til jordforbedring i overensstemmelse med gældende Bioaskebekendtgørelse - Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. VVM-screening af anlægget samt anmeldelse herom fremsendes sideløbende med projektforslaget. Side 6 af 12

8 3. Andre forhold 3.1. Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Skuldelev Energiselskab og Frederikssund Kommune Plan, Vej og Miljø Jordbundsundersøgelser De nødvendige jordbundsundersøgelser udføres i forbindelse med detailprojekteringen Arealafståelse og servitutpålæg Skuldelev Energiselskab ejer grunden, hvorpå det nye biomassefyrede kedelanlæg skal placeres, og der skal derfor ikke ske arealafståelse Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen Tilknyttede projekter Der er ikke tilknyttet andre projekter Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen af varmeproduktionsanlægget skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. Side 7 af 12

9 4. Beskrivelse af projektet 4.1. Hoveddisposition Skuldelev Energiselskab ønsker at etablere ny 990 kw biomassefyret kedelanlæg til produktion af varme til Skuldelev by Tekniske specifikationer Skuldelev Energiselskabs nuværende bestykning med produktionsenheder er angivet i nedenstående tabel: Enhed Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. Type Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. Indfyret effekt (MW) Varme-effekt (MW) El-effekt (MW) Virkningsgrad (%) Varme Gasmotor 3,1 1,3 1,2 43% 38% Gaskedel 1,9 1,7-90% - El Samlet effekt 5,0 3,0 1,2 Tabel 4.1: Skuldelev Energiselskab - Nuværende produktionsenheder Skuldelev Energiselskabs samlede varmeproduktionskapacitet er, som det fremgår af skemaet 3,0 MW. El-produktionskapaciteten udgør 1,2 MW. Hertil kommer solvarmeanlægget på m 2. Værket er desuden bestykket med to akkumuleringstanke på henholdsvis 300 m 3 og 800 m 3, der udjævner spidslastforbrug og -produktion. Ved etablering af et 990 kw biomassekedelanlæg, produceres varmen fremover primært på træflis med et vandindhold på op til 35 %, solvarme samt naturgaskraftvarme og -varme. Der er udført kedelberegning på 990 kw biomassekedelanlæg på bilag 3. Biomassekedlen vil kunne dække ca. 66 % af varmebehovet i Skuldelev. Ca. 29 % dækkes af solvarmeanlægget og de resterende 5 % dækkes af de eksisterende naturgasbaserede produktionsenheder. Varmeproduktionsbehovet udgør ca MWh årligt, hvoraf ledningstabet udgør ca MWh svarende til ca. 31 % Overslag for anlægsudgifter Skuldelev Energiselskab råder over grunden hvor der etableres kedelcentral, nedstøbt brændselsgrube med låg for brændselsopbevaring, betonfundamenter for hhv. elektrofilter og askecontainer samt en stålskorsten. Omkostninger til maskinanlæg, bygningsmæssige arbejder samt øvrige poster fremgår af nedenstående overslag, der bygger på erfaringstal fra tidligere afholdte licitationer. Side 8 af 12

10 Anlægsomkostninger - Scenarie 1 Kedelcentral + brændselsgrube Med posefilter Med elektrofilter Investering Maskinanlæg (1MW) Kedelcentral + brændselsgrube Ombygning i SRO-anlæg Tilslutning til værket Røggasrensning Rådgiverhonorar Diverse omkostninger I alt, ekskl. moms [kr.] Tabel 4.2: Skuldelev Energiselskab Anlægsomkostninger ekskl. moms Afdrag på lån samt afskrivning foretages over en periode på 20 år, og med en årlig rente inkl. omkostninger på 3% medfører det en årlig kapitalomkostning på kr. Side 9 af 12

11 5. Konsekvensberegninger 5.1. Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabs- og brugerøkonomi samt for energi og miljø. Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget. Reference: Varmen produceres i dag på eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg samt solvarme, EnergyPRO simulering af referencen, det eksisterende anlæg, fremgår af bilag 4. Projekt: Projektet omfatter etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til ca. 5,4 mio. kr. inklusiv rådgivning og diverse udgifter. Drift og vedligeholdelse (D og V) på anlægget udgør ca. 35 kr./mwh og kr./år. Brændselsprisen for tørt træflis er sat til 800 kr./ton, jf. Dansk Fjernvarmes brændselsprisstatistik. EnergyPRO simulering af projektet (med den ny biomassekedel) fremgår af bilag 5. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet, indgår ikke i beregningerne. Eksempelvis drift af ledningsnet og administration, samt renter og afdrag på eksisterende lån. Resultatet udgøres af forskellen mellem de to sæt beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne til drift af anlægget, samt i energi- og miljøforhold ved gennemførelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de to anlæg Beregningsforudsætninger Beregningerne er alle udført i faste priser 2015-niveau ekskl. moms Selskabsøkonomi Der er i beregningen benyttet et varmebehov/-salg på ca MWh. Ledningstabet udgør ca. 31 % af årsproduktionen på MWh. Ved udførsel af projektet, vil der være en selskabsøkonomisk gevinst, da udgifterne til varmeproduktionen bliver lavere ved etablering af en biomassekedel. Gevinsten beregnes ved forskellen på udgift til varmeproduktion i referencen og projektet. Selskabsøkonomi Reference [kr./år] Projekt [kr./år] Forbedret selskabsøkonomi [kr./år] Reduktion i varmeprisen [kr./mwh] 71 Tabel 5.1: Skuldelev Energiselskab Selskabsøkonomi, beløb er ekskl. moms Jf. tabel 5.1 så opnår Skuldelev Energiselskab en besparelse i på kr./år ved etablering af en biomassekedel med en indfyret effekt på 990 KW. Modregnes kapitalomkostningerne til afskrivning af anlæg på kr. er besparelsen således på kr./år ekskl. moms. Side 10 af 12

12 5.4. Brugerøkonomi Jf. ovenstående er besparelsen, når afskrivning af anlægget er fratrukket, på kr./år - En gevinst, der vil komme alle brugerne tilsluttet Skuldelev Energiselskab til gode. Besparelsen vil kunne medføre en sænkning af varmeprisen med ca. 71 kr./mwh solgt varme ekskl. moms (varmesalg er ca MWh/år). Omregnes den mulige reduktion i varmesalgspris om til en årlig besparelse for et standardhus (varmeforbrug på 18,1 MWh, jf. definition fra Dansk Fjernvarme), vil besparelsen for slutbrugeren være ca kr. årligt ekskl. moms. Den årlige besparelse inkl. moms er således ca kr Samfundsøkonomi Jf. afsnit 2.2 Varmeplanlægning, skal der ikke udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget på baggrund af simulering af driftssituationerne i EnergyPRO samt Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgasproduceret varme til biomasseproduceret varme, reduceres naturgasforbruget med m 3 årligt, og der vil maksimalt blive brugt tons træflis årligt. Naturgas- og biomasseforbrug fremgår af hhv. bilag 4 og 5 Energiomsætning, Årlig. Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Naturgasmotor 56,7 481,0 0,5 0,3 135,0 0,161 Naturgaskedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42,0 0,1 Træ 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Emissioner Projekt CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgas motor Naturgas kedel Solvarmeanlæg Ny biomassekedel Sum Reference CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgasmotor Naturgas kedel Solvarmeanlæg Sum Tabel 5.2: Skuldelev Energiselskab Emissioner jf. Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Den årlige CO 2 reduktion fremgår af ovenstående tabel og er på ca. 684 ton/år. Til beregning af skorstenshøjde anvendes emissionsgrænseværdierne for biomassefyret kedelanlæg mellem 120 kw til 1 MW grænseværdien for støv iht. brændeovnsbekendtgørelsen. Emissionsgrænseværdien for støv er således 300 mg/nm 3 og for CO 500 mg/nm 3. Ved etablering af elektrofilter kan anlægget overholde en skærpet emissionsgrænse på 40 mg/nm 3. Side 11 af 12

13 6. Konklusion Med den vedtagne ændring af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen har Skuldelev Energiselskab nu mulighed for at skifte til et billigere brændsel, der medfører, at de kan sænke varmeprisen i Skuldelev. Der er beregnet en selskabsøkonomisk gevinst på ca kr./år ekskl. moms (når afskrivning på det nye anlæg er indregnet) ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg. Dette vil betyde en væsentlig årlig reduktion i varmeprisen for Skuldelev Energiselskabs forbrugere. Brugerøkonomisk vil det betyde en sænkning af varmeprisen på ca kr./år inklusiv moms for et standardhus (18,1 MWh/år). Ved etablering af en biomassefyret kedel med en indfyret effekt på 990 kw er det således muligt at forbedre økonomien i Skuldelev Energiselskab. Projektet medfører en årlig CO 2-reduktion på 684 tons CO 2. Side 12 af 12

14 Bilag 1 - Oversigtskort Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Projektforslag - Nyt biomassefyret kedelanlæg Support: Målforhold: 1:500 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

15 Bilag 2 - Plangrundlag Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Projektforslag - Nyt biomassefyret kedelanlæg Support: Målforhold: 1:500 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

16 Bilag 3 - Kedelberegning ENERGI OVERSIGT SKRUBBEBEREGNING SUGETRÆKSBLÆSER RØGGASANALYSE Ind effekt = 994 [kw] Brændværdi nedre = [kj/kg] Nominel kedel effekt 870 [kw] Belastning = 100 [%] Samlet varmetab = 20 [kw] Samlet effekt = 870 [kw] Total virkningsgrad = 87,5 [%] Skrubber beregning NEJ T retur,fjernvarme = 40,0 [ C] δt retur,skrubber = 5,0 [ C] Nyttevirkning sugetræk = 80 [%] p blæser,rg = 300 [mmh2o] EL Sugetræk = 2,7 [kw] tør volumen basis CO 2 = 13,5 [%] O2 våd = 5,9 [%] O 2 = 7,0 [%] CO = 400 [ppm] NO 2 = 146 [ppm] BRÆNDSEL Biomasse = 260 [kg/time] Q øvrige,varmetab = 0 [kw] Q tab,%,af,indfyret = 2,0 [%] Q tab,kedel = 20 [kw] Øvrigt Elforbrug 35 [kw] Q fj,kedel = 870 [kw] T dug = 55,1 [ C] T røggas = 180 [ C] T skorsten = 180 [ C] Brændselstype Træ Askeprocent på tør basis 1,0 [%] SKRUBBER Askeprocent på våd basis 0,8 [%] Fugtprocent 25 [%] T brændsel,ind = 5 [ C] INDFØDER λ= 1,48 FYRRUM KEDEL CYKLON/ FILTER Q tab,skrubber = 0 [kw] Q fj,skrubber = 0 [kw] FORBRÆNDINGSLUFT T luft,ind = 25 [ C] Vand kond = 0 [kg/time] Relativ luftfugtighed 75 [%] Vand aske = 0 [kg/time] Andel H2O,udkondenseret = 0 [%] p blæser,luft = 300 [mmh2o] Nyttevirkning luft = 80 [%] EL Luft = 1,5 [kw] V luft = 1499 [m 3 /time] T aske,ud = 400 [ C] Fugtprocent i samlet aske Aske deponering = 3 [kg/time] 0 [%] Vand afløb = 0 [kg/time] Fugt i luft= 26,0 [kg/time] Kulstofprocent i tør aske 25 [%] Asketab = 6,2 [kw] ØKONOMI OVERSIGT VARMEPRIS BEREGN Pris pr. enhed Enheder pr. døgn Pris pr. døgn Pris pr. år Pris pr. produceret enhed Print Skærmbillede Brændsel 60,00 [Kr/GJ] 828 [kr/ton] 86 [GJ] 6,2 [tons] 5153 [Kr] 1881 [TKr] 78,9 [Kr/GJ] Save Load Elforbrug 75 [øre/kwh] 941 [kwh] 706 [Kr] 258 [TKr] 284,1 [Kr/MWh] Deponering 1200 [Kr/tons] 400 [kg/m3] 0,06 [Tons] 0,16 [m3] 75 [Kr] 27 [TKr] Total 5934 [Kr] 2166 [TKr] Aarlig varmeproduktion = 7,6 [GWh]

17 Bilag 3 - Kedelberegning MASSE- og VOLUMENSTRØMME INDSTRØMME Aske i brændsel 0,001 [kg/s] 2 [kg/time] Vand i brændsel 0,018 [kg/s] 65 [kg/time] Tør askefri biomasse 0,054 [kg/s] 193 [kg/time] Brændsel ind 0,072 [kg/s] 260 [kg/time] Tør luft 0,4803 [kg/s] 1729 [kg/time] Vanddamp i luft 0,007 [kg/s] 26 [kg/time] Samlet luft 0,4875 [kg/s] 1755 [kg/time] 1499 [m 3 /time] Samlet massestrøm ind 0,5597 [kg/s] 2015 [kg/time] UDSTRØMME Faststof ud af kedel Uorganisk del af aske 0,001 [kg/s] 2 [kg/time] Uforbrændt kulstof i aske 0,000 [kg/s] 1 [kg/time] Samlet aske fra kedel 0,001 [kg/s] 3 [kg/time] Vand tilsat aske 0,000 [kg/s] 0 [kg/time] Aske til deponering 0,001 [kg/s] 3 [kg/time] Gasstrømme ud af kedel N2 0,368 [kg/s] 1326 [kg/time] O2 0,037 [kg/s] 133 [kg/time] CO2 0,098 [kg/s] 353 [kg/time] CO 0,000 [kg/s] 1 [kg/time] NOx 0,000 [kg/s] 0 [kg/time] H20 0,055 [kg/s] 199 [kg/time] Samlet røggas efter kedel 0,559 [kg/s] 2012 [kg/time] 2625 [m3/time] Efter skrubber / I skorsten Kondensat 0,000 [kg/s] 0 [kg/time] Vanddamp i røggas efter skrubber 0,055 [kg/s] 199 [kg/time] Røggas i skorsten 0,559 [kg/s] 2012 [kg/time] 2625 [m3/time] ENERGI BALANCE Indfyret effekt Effekt fra kedel Effekt fra skrubber Varmetab kedel Øvrige varmetab Varmetab skrubber Varmetab fra aske Tab pga. uforbrændt kulstof Røggastab (uden kondensation) 994 [kw] 870 [kw] 0 [kw] 20 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 6 [kw] 95 [kw]

18 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :08:36 / 1 Grafisk layout

19 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:16 / 1 Varighedskurve for varmebehov 5,8 Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2015 til 1. Januar 2016) 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 [MW] 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Time [Timer] Naturgaskedel Solfanger Naturgasmotor 1

20 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 1 Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Tidsserier Samlet solindstråling, DRY, zone 5, det østlige Sjælland Symbol:Rad_DRY_6188 [W/m2] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, Februar, Marts, April, Maj, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, December, Hele perioden Tidsserier flyttet på uge basis DK-Øst Spotpriser 2014 Symbol:DK2Spot14 [DKK/MWh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,70-0,37 527,39 Februar, ,47-28,13 596,02 Marts, ,96-449,70 512,58 April, ,46 98,92 444,92 Maj, ,36 112,19 786,56 Juni, ,15 101,02 506,68 Juli, ,57 116,82 321,05 August, ,39 67,02 404,56 September, ,27 73,32 515,79 Oktober, ,77 0,82 516,90 November, ,83 14,51 516,61 December, ,41-229,47 625,85 Hele perioden 239,67-449,70 786,56 Tidsserier flyttet på uge basis Udetemperatur, DRY, zone 5, Det centrale Sjælland og Fyn Symbol:T_DRY_6156 [C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,7-7,8 4,9 Februar, ,4-10,3 6,7 Marts, ,7-15,0 13,1 April, ,1-0,4 19,7 Maj, ,5 4,0 22,6 Juni, ,2 4,2 25,8 Juli, ,8 8,8 27,5 August, ,9 8,2 27,7

21 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 2 Forudsætningskatalog, Teknik September, ,5 4,5 27,3 Oktober, ,8 1,0 15,9 November, ,4-7,8 11,7 December, ,7-14,3 6,9 Hele perioden 8,1-15,0 27,7 Tidsserier flyttet på uge basis 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas 11,0000 kwh/nm3 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmebehov Skuldelev: Varmetab Skuldelev: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmebehov Skuldelev: MWh Udvikler sig ikke over årene Varmetab Skuldelev: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmebehov Skuldelev [MW] 1,6 0,1 Varmetab Skuldelev [MW] 0,2 0,2 Varmebehov, Detaljer Varmebehov Skuldelev: Demand er konstant Vejrafhængig andel af behovet: 70,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Afhængigt behov 0,0410MW/grad Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T_DRY_6156(_);0) Uafhængigt behow 0,1541MW Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 04:00 90,00 05:00 110,00 07:00 120,00 10:00 100,00 12:00 80,00 17:00 90,00 20:00 100,00 22:00 80,00 23:00 70,00

22 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 3 Forudsætningskatalog, Teknik Varmetab Skuldelev: Månedsværdier MWh Januar 169,90 Februar 153,40 Marts 169,90 April 164,40 Maj 169,90 Juni 164,40 Juli 169,90 August 169,90 September 164,40 Oktober 169,90 November 164,40 December 169,90 5 Energianlæg Naturgasmotor 1 Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] Eleffekt [kw] Eleffekt [%] , ,0 42, ,0 37,7 Årlige udetider: Naturgaskedel Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 90,0 Årlige udetider: Solfanger Areal og orientering Samlet solfangerareal 3742 [m²] Breddegrad: 56 [ ] Inklination: 37 [ ] Orientering: 0 [ ] Tidsserie Aggregeret stråling: Udetemperaturer: Samlet solindstråling, DRY, zone 5, det østlige Sjælland Udetemperatur, DRY, zone 5, Det centrale Sjælland og Fyn Solfanger specifikation Konverteringsfaktor (N0) 0,817 Tabskoefficient (K1) 2,205 [W/m² C] Tabskoefficient (K2) 0,014 [W/(m² C)²]

23 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 4 Forudsætningskatalog, Teknik Indfaldsvinkel korrektion -Koefficient ª 5 -K-Theta ved 50 grader 0,970 Solfanger fremløbstemperatur 90 [ ] Solfanger returtemperatur 30 [ ] Årlige udetider: 5 Lagre Akk.tank Nettovolumen: 300,0 [m3] Temperaturforskel: 40,0 [ C] Udnyttelsesgrad: 90,0 [%] Kapacitet: 12,5 [MWh] Akk.tank ny Nettovolumen: 800,0 [m3] Temperaturforskel: 40,0 [ C] Udnyttelsesgrad: 90,0 [%] Kapacitet: 33,4 [MWh] 6 El-marked Spot Marked Navn på anvendt tidsserie: DK-Øst Spotpriser 2014 Navn på prognose-tidsserie: DK-Øst Spotpriser Driftsstrategi Driftsstrategi er beregnet som netto varmeproduktionsomkostning

24 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 5 Forudsætningskatalog, Teknik Note: Grafen viser første måned i beregningen Produktion til lager tilladt Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Dellast tilladt Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Ja Ja Ja Ja Ja Nej Driftsstrategi Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Beregnet Beregnet Høj

25 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :10:28 / 1 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmebehov Skuldelev Varmetab Skuldelev Total Max varmebehov 4.500,0 M W h 2.000,3 M W h 6.500,3 M W h 1,8 M W Varmeproduktioner: Naturgasmotor 1 162,2 MWh/år 2,5 % Naturgaskedel 4.473,2 MWh/år 68,8 % Solfanger 1.864,8 MWh/år 28,7 % Total 6.500,3 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spot Marked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Naturgasmotor 1 142,6 100,0% Peak elproduktion: Naturgasmotor ,0 kw-el Driftstimer: Spot Marked: Total Af årlig [t/år] timer Naturgasmotor 1 124,0 1,4% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Naturgaskedel 3.294,0 37,6% Solfanger 1.943,0 22,2% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Naturgasmotor 1 49 Naturgaskedel 39 Solfanger 325 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug ,6 Nm3 Som energianlæg Naturgasmotor 1 378,6 M W h =34.413,9 Nm3 Naturgaskedel 4.970,3 M W h = ,7 Nm3 Solfanger 0,0 M W h =0, Total 5.348,8 M W h

26 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :10:48 / 1 Forudsætningskatalog, Økonomi 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Møntenhed: kr. 3 Betalinger 3.1 Driftsindtægter Elproduktionstilskud Produktionsuafhængigt tilskud Elsalg ,0000 kr. /År 3.2 Driftsudgifter D&V Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Brændselskøb Naturgas Distribution m.m. Afgifter Gaskedel Energiafgift CO2 NOx Naturgasmotor 1 Energiafgift Refusion energiafgift CO2 NOx CH4 Indfødningstarif el 40,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 3,3000 kr. /MWh 1,9132 kr. /Nm3 0,2063 kr. /Nm3 163,4400 kr. /MWh 48,6000 kr. /MWh 0,0420 kr. /Nm3 2,1580 kr. /Nm3-1,2110 kr. /Nm3 0,3840 kr. /Nm3 0,1460 kr. /Nm3 0,0660 kr. /Nm3 3,0000 kr. /MWh

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.

Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 12. november 2014 Rev. 24. november 2014 12. november 2014 Projektforslag rev.

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Solid Energy A/S. Projektforslag. Gasmotordrevet varmepumpe

Solid Energy A/S. Projektforslag. Gasmotordrevet varmepumpe Solid Energy A/S Projektforslag Gasmotordrevet varmepumpe 17. februar 2016 rev. 29. feb. 2016 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Solid Energy A/S Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Direktion Jørn

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Frederikssund Kommune Plan, Vej og Miljø Torvet 3 3600 Frederikssund Kolding, 3. juli 2015

Frederikssund Kommune Plan, Vej og Miljø Torvet 3 3600 Frederikssund Kolding, 3. juli 2015 Frederikssund Kommune Plan, Vej og Miljø Torvet 3 3600 Frederikssund Kolding, 3. juli 2015 Anmeldelse af anlæg iht. VVM bekendtgørelsens 2 995 kw biomasse kedelanlæg på Egevej 27, Skibby I henhold til

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk Projektforslag i h.t. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Marts 2015 Thorsminde Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S Vordingborg Forsyning A/S Etablering af ny transmissionsledning mellem Masnedøværket og Bødkervænget central Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen juni 2012 Vordingborg Forsyning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby A.m.b.a. KEERY Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for et udskiftning af eksisterende halm kraftvarmeanlæg med 8,5 MW. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2016

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a.

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 8742

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 12. februar 2016 Revideret 28. november 2016 Projektansvarlig

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015

Læs mere

Skive kommune etape 1 2 og 4

Skive kommune etape 1 2 og 4 Emne Driftsindtægter ninger bution Transmission Spøttrup Varmeværk Varmesalg 8.155 MWh á 0,0* = 0 8.179 MWh á 0,0* = 0 8.205 MWh á 0,0* = 0 8.160 MWh á 0,0* = 0 8.167 MWh á 0,0* = 0 Spøttrup Varmeværk

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Januar 2016 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 1 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af

Læs mere