Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skuldelev Energiselskab a.m.b.a."

Transkript

1 Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015

2 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen Pedersen Egevej Skibby Telefon: I planlægningsfasen bistås af DFP A.m.b.a. Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ bygningsingeniør Mette Villadsen Telefon: Mobil: DFP A.m.b.a Kolding Skuldelev By, Skuldelev Telefon:

3 Indhold 1. Redegørelse for projektet Indledning Formål Indstilling Baggrund Omfang Organisation Projektets gennemførelse Forhold til anden lovgivning og planlægning Fysisk planlægning Varmeplanlægning Forbrugertilslutning Miljøforhold Andre forhold Forhandling med berørte parter Jordbundsundersøgelser Arealafståelse og servitutpålæg Styringsmidler Tilknyttede projekter Normer og standarder m.v Beskrivelse af projektet Hoveddisposition Tekniske specifikationer Overslag for anlægsudgifter Konsekvensberegninger Beregningsmetode Beregningsforudsætninger Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Energi og miljø Konklusion Bilag: 1. Oversigtskort 2. Plangrundlag 3. Kedelberegning 4. EnergyPRO simulering af reference (2015) 5. EnergyPRO simulering af nyt biomasse kedelanlæg (2015) Side 2 af 12

4 1. Redegørelse for projektet 1.1. Indledning Denne rapport beskriver et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til forsyning af Skuldelev Energiselskabs forsyningsområde. Forligskredsen bag Energiaftalen 2012 har besluttet at de 43 dyreste decentrale kraftvarmeværker skal have tilladelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg. Skuldelev Energiselskab er på listen med de 43 dyreste værker i landet, hvor der er givet tilladelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg. Ændringen af varmeforsyningsloven er vedtaget pr. 19. maj På baggrund af ovenstående, ansøger Skuldelev Energiselskab om projektgodkendelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg Formål Projektforslaget belyser forholdene ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg, der danner grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet iht.: Bekendtgørelse af Lov om Varmeforsyning, LBK nr af 24. november 2014 (Varmeforsyningsloven). Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven, LOV nr 745 af 1. juni Projektforslaget er udarbejdet iht. retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen). Det forudsættes at de 43 værker tilføjes på bilag 3 på lige vilkår med de eksisterende 35 værker. Skuldelev Energiselskab fremsender projektforslaget, hvis formål er, at opnå projektgodkendelse til at aftage varme fra et 990 kw biomassefyret kedelanlæg som supplement til den nuværende produktionsform med solvarme og naturgas som spids- og reservelastproduktion. Skuldelev Energiselskab er anført på listen over de 43 værker/fjernvarmeforsyninger, som er indstillet til 1 MW biokedel. En biomasse kedel med en indfyret effekt på 990 kw kan således godkendes efter 17, stk. 5, nr. 1 i Projektbekendtgørelsen. Jf. projektbekendtgørelsens 23 stk. 3 skal projektforslaget ikke ledsages af en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Projektet kan, på baggrund af ovenstående, godkendes alene på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi samt en energi- og miljøvurdering. Projektet vil forbedre driftsøkonomien i det decentrale kraftvarmeværk. Projektforslaget fremsendes til Frederikssund Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om varmeforsyning Indstilling Skuldelev Energiselskab ønsker at opføre et 990 kw biomassefyret kedelanlæg og ansøger herved Frederikssund Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Side 3 af 12

5 1.4. Baggrund Skuldelev Energiselskab er et af de decentrale kraftvarmeværker, der er anført på listen over de 43 værker/fjernvarmeforsyninger, der er indstillet til 1 MW biomasse. Med ændringen af Varmeforsyningsloven, hvor der gives tilladelse til opførelse af et 1 MW biomasse kedelanlæg ved Skuldelev Energiselskab, er det nu muligt, at tilbyde fjernvarmeforbrugerne i Skuldelev et økonomisk attraktivt produkt, der kan give incitament til at forblive tilsluttet den kollektive varmeforsyning og dermed sikre varmeaftaget. Skuldelev Energiselskab får i dag varmen fra deres solvarmeanlæg samt produktion på eksisterende gaskedel samt gasmotor Omfang Projektet omhandler etablering af et biomassefyret kedelanlæg til fyring med træflis og træpiller med en indfyret effekt på 990 kw. Kedelanlægget etableres i kedelcentral nord for den eksisterende bygning. I forlængelse af kedelcentralen etableres en nedgravet og støbt brændselsgrube med låg, en betonplads for en askecontainer, en plads til et elektrofilter samt en ca m høj skorsten. Endelig højde fastlægges ved OML-beregning. Der planlægges endvidere etableret indkørselsforhold til askecontaineren og brændselslevering nord for varmeværket Organisation I projektfasen bistås af DFP A.m.b.a Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering, er angivet nedenstående. - Projektforslag fremsendes til kommunen, primo juli Projektet myndighedsbehandles i juli-august-september 2015, hvorefter projektet sendes i høring i 4 uger, hos berørte parter. - Projektet forventes endelig godkendt efter endt høringsperiode primo oktober 2015 efterfulgt af 2 ugers klagefrist. - Bygge- og anlægsarbejdet forventes opstartet december Kommerciel drift maj Side 4 af 12

6 2. Forhold til anden lovgivning og planlægning Skuldelev Energiselskab anmoder Frederikssund Kommune om godkendelse af projektet iht. 17, stk. 5, nr. 1 i Projektbekendelsen, omhandlende valg af brændsel. Ændringen af brændsel vil betyde en forbedring af selskabs- og brugerøkonomien for Skuldelev Energiselskab samt dets forbrugere. Arealet, hvorpå kedelanlægget skal opføres, er omfattet af Kommuneplan (kommuneplanramme D 4.4.), samt lokalplan nr. 73. Etablering af et biomassefyret kedelanlæg er et naturligt og, med ændringen af Varmeforsyningsloven, lovligt supplement til varmeproduktionen. Nærværende projekt forventes ikke at kræve ændringer til lokalplanen. Efter aftale med Frederikssund Kommune udarbejdes ikke tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, eftersom biomassekedlen er på under 1 MW. Der skal gennemføres en VVM-screening af kedelanlægget Fysisk planlægning Anlægget placeres på eksisterende grund matrikel nr. 10al Skuldelev By, Skuldelev. Oversigtskort og plangrundlag fremgår af bilag 1 og Varmeplanlægning Skuldelev Energiselskab er beliggende i et decentralt kraftvarmeområde og forsynes for nuværende udelukkende fra eksisterende naturgas kraftvarmeværk samt solvarmeanlæg. Skuldelev Energiselskab er blandt de 43 værker med højest gennemsnitlige varmeudgift ifølge energistyrelsens varmeprisstatistik pr. 15 august 2014, som ikke er omfattet af litra a eller b i lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven 5 stk 2 nr. 2 c. De 43 værker er sidestillet med værkerne på bilag 3 i projektbekendtgørelsen. Nærværende projekt kan på baggrund af ovenstående godkendes jf. Projektbekendtgørelsen 17, stk Forbrugertilslutning Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere Miljøforhold Efter aftale med kommunen udarbejdes ikke tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, eftersom biomassekedlen er på under 1 MW. Anlægget etableres ikke med røggaskondensering, og der genereres derfor ikke kondensat i forbindelse med afbrænding af biomasse brændslerne. Jf. lokalplanen må der opføres en skorsten på maksimalt 30 m. den endelige skorstenshøjde fastlægges ifm. udbud af kedelanlægget. Skorstenen bliver maksimalt 25 m. Side 5 af 12

7 I forhold til at anvende fossilt brændsel som naturgas, er der en reduktion af CO 2 ved anvendelse af biomasseprodukter som brændsel, idet dette brændsel er CO 2 neutralt. Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biomasse forudsættes deponeret på godkendt losseplads eller tilbageført til jordforbedring i overensstemmelse med gældende Bioaskebekendtgørelse - Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. VVM-screening af anlægget samt anmeldelse herom fremsendes sideløbende med projektforslaget. Side 6 af 12

8 3. Andre forhold 3.1. Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Skuldelev Energiselskab og Frederikssund Kommune Plan, Vej og Miljø Jordbundsundersøgelser De nødvendige jordbundsundersøgelser udføres i forbindelse med detailprojekteringen Arealafståelse og servitutpålæg Skuldelev Energiselskab ejer grunden, hvorpå det nye biomassefyrede kedelanlæg skal placeres, og der skal derfor ikke ske arealafståelse Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen Tilknyttede projekter Der er ikke tilknyttet andre projekter Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen af varmeproduktionsanlægget skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. Side 7 af 12

9 4. Beskrivelse af projektet 4.1. Hoveddisposition Skuldelev Energiselskab ønsker at etablere ny 990 kw biomassefyret kedelanlæg til produktion af varme til Skuldelev by Tekniske specifikationer Skuldelev Energiselskabs nuværende bestykning med produktionsenheder er angivet i nedenstående tabel: Enhed Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. Type Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. Indfyret effekt (MW) Varme-effekt (MW) El-effekt (MW) Virkningsgrad (%) Varme Gasmotor 3,1 1,3 1,2 43% 38% Gaskedel 1,9 1,7-90% - El Samlet effekt 5,0 3,0 1,2 Tabel 4.1: Skuldelev Energiselskab - Nuværende produktionsenheder Skuldelev Energiselskabs samlede varmeproduktionskapacitet er, som det fremgår af skemaet 3,0 MW. El-produktionskapaciteten udgør 1,2 MW. Hertil kommer solvarmeanlægget på m 2. Værket er desuden bestykket med to akkumuleringstanke på henholdsvis 300 m 3 og 800 m 3, der udjævner spidslastforbrug og -produktion. Ved etablering af et 990 kw biomassekedelanlæg, produceres varmen fremover primært på træflis med et vandindhold på op til 35 %, solvarme samt naturgaskraftvarme og -varme. Der er udført kedelberegning på 990 kw biomassekedelanlæg på bilag 3. Biomassekedlen vil kunne dække ca. 66 % af varmebehovet i Skuldelev. Ca. 29 % dækkes af solvarmeanlægget og de resterende 5 % dækkes af de eksisterende naturgasbaserede produktionsenheder. Varmeproduktionsbehovet udgør ca MWh årligt, hvoraf ledningstabet udgør ca MWh svarende til ca. 31 % Overslag for anlægsudgifter Skuldelev Energiselskab råder over grunden hvor der etableres kedelcentral, nedstøbt brændselsgrube med låg for brændselsopbevaring, betonfundamenter for hhv. elektrofilter og askecontainer samt en stålskorsten. Omkostninger til maskinanlæg, bygningsmæssige arbejder samt øvrige poster fremgår af nedenstående overslag, der bygger på erfaringstal fra tidligere afholdte licitationer. Side 8 af 12

10 Anlægsomkostninger - Scenarie 1 Kedelcentral + brændselsgrube Med posefilter Med elektrofilter Investering Maskinanlæg (1MW) Kedelcentral + brændselsgrube Ombygning i SRO-anlæg Tilslutning til værket Røggasrensning Rådgiverhonorar Diverse omkostninger I alt, ekskl. moms [kr.] Tabel 4.2: Skuldelev Energiselskab Anlægsomkostninger ekskl. moms Afdrag på lån samt afskrivning foretages over en periode på 20 år, og med en årlig rente inkl. omkostninger på 3% medfører det en årlig kapitalomkostning på kr. Side 9 af 12

11 5. Konsekvensberegninger 5.1. Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabs- og brugerøkonomi samt for energi og miljø. Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget. Reference: Varmen produceres i dag på eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg samt solvarme, EnergyPRO simulering af referencen, det eksisterende anlæg, fremgår af bilag 4. Projekt: Projektet omfatter etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til ca. 5,4 mio. kr. inklusiv rådgivning og diverse udgifter. Drift og vedligeholdelse (D og V) på anlægget udgør ca. 35 kr./mwh og kr./år. Brændselsprisen for tørt træflis er sat til 800 kr./ton, jf. Dansk Fjernvarmes brændselsprisstatistik. EnergyPRO simulering af projektet (med den ny biomassekedel) fremgår af bilag 5. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet, indgår ikke i beregningerne. Eksempelvis drift af ledningsnet og administration, samt renter og afdrag på eksisterende lån. Resultatet udgøres af forskellen mellem de to sæt beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne til drift af anlægget, samt i energi- og miljøforhold ved gennemførelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de to anlæg Beregningsforudsætninger Beregningerne er alle udført i faste priser 2015-niveau ekskl. moms Selskabsøkonomi Der er i beregningen benyttet et varmebehov/-salg på ca MWh. Ledningstabet udgør ca. 31 % af årsproduktionen på MWh. Ved udførsel af projektet, vil der være en selskabsøkonomisk gevinst, da udgifterne til varmeproduktionen bliver lavere ved etablering af en biomassekedel. Gevinsten beregnes ved forskellen på udgift til varmeproduktion i referencen og projektet. Selskabsøkonomi Reference [kr./år] Projekt [kr./år] Forbedret selskabsøkonomi [kr./år] Reduktion i varmeprisen [kr./mwh] 71 Tabel 5.1: Skuldelev Energiselskab Selskabsøkonomi, beløb er ekskl. moms Jf. tabel 5.1 så opnår Skuldelev Energiselskab en besparelse i på kr./år ved etablering af en biomassekedel med en indfyret effekt på 990 KW. Modregnes kapitalomkostningerne til afskrivning af anlæg på kr. er besparelsen således på kr./år ekskl. moms. Side 10 af 12

12 5.4. Brugerøkonomi Jf. ovenstående er besparelsen, når afskrivning af anlægget er fratrukket, på kr./år - En gevinst, der vil komme alle brugerne tilsluttet Skuldelev Energiselskab til gode. Besparelsen vil kunne medføre en sænkning af varmeprisen med ca. 71 kr./mwh solgt varme ekskl. moms (varmesalg er ca MWh/år). Omregnes den mulige reduktion i varmesalgspris om til en årlig besparelse for et standardhus (varmeforbrug på 18,1 MWh, jf. definition fra Dansk Fjernvarme), vil besparelsen for slutbrugeren være ca kr. årligt ekskl. moms. Den årlige besparelse inkl. moms er således ca kr Samfundsøkonomi Jf. afsnit 2.2 Varmeplanlægning, skal der ikke udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget på baggrund af simulering af driftssituationerne i EnergyPRO samt Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgasproduceret varme til biomasseproduceret varme, reduceres naturgasforbruget med m 3 årligt, og der vil maksimalt blive brugt tons træflis årligt. Naturgas- og biomasseforbrug fremgår af hhv. bilag 4 og 5 Energiomsætning, Årlig. Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Naturgasmotor 56,7 481,0 0,5 0,3 135,0 0,161 Naturgaskedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42,0 0,1 Træ 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Emissioner Projekt CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgas motor Naturgas kedel Solvarmeanlæg Ny biomassekedel Sum Reference CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgasmotor Naturgas kedel Solvarmeanlæg Sum Tabel 5.2: Skuldelev Energiselskab Emissioner jf. Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Den årlige CO 2 reduktion fremgår af ovenstående tabel og er på ca. 684 ton/år. Til beregning af skorstenshøjde anvendes emissionsgrænseværdierne for biomassefyret kedelanlæg mellem 120 kw til 1 MW grænseværdien for støv iht. brændeovnsbekendtgørelsen. Emissionsgrænseværdien for støv er således 300 mg/nm 3 og for CO 500 mg/nm 3. Ved etablering af elektrofilter kan anlægget overholde en skærpet emissionsgrænse på 40 mg/nm 3. Side 11 af 12

13 6. Konklusion Med den vedtagne ændring af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen har Skuldelev Energiselskab nu mulighed for at skifte til et billigere brændsel, der medfører, at de kan sænke varmeprisen i Skuldelev. Der er beregnet en selskabsøkonomisk gevinst på ca kr./år ekskl. moms (når afskrivning på det nye anlæg er indregnet) ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg. Dette vil betyde en væsentlig årlig reduktion i varmeprisen for Skuldelev Energiselskabs forbrugere. Brugerøkonomisk vil det betyde en sænkning af varmeprisen på ca kr./år inklusiv moms for et standardhus (18,1 MWh/år). Ved etablering af en biomassefyret kedel med en indfyret effekt på 990 kw er det således muligt at forbedre økonomien i Skuldelev Energiselskab. Projektet medfører en årlig CO 2-reduktion på 684 tons CO 2. Side 12 af 12

14 Bilag 1 - Oversigtskort Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Projektforslag - Nyt biomassefyret kedelanlæg Support: Målforhold: 1:500 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

15 Bilag 2 - Plangrundlag Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Projektforslag - Nyt biomassefyret kedelanlæg Support: Målforhold: 1:500 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

16 Bilag 3 - Kedelberegning ENERGI OVERSIGT SKRUBBEBEREGNING SUGETRÆKSBLÆSER RØGGASANALYSE Ind effekt = 994 [kw] Brændværdi nedre = [kj/kg] Nominel kedel effekt 870 [kw] Belastning = 100 [%] Samlet varmetab = 20 [kw] Samlet effekt = 870 [kw] Total virkningsgrad = 87,5 [%] Skrubber beregning NEJ T retur,fjernvarme = 40,0 [ C] δt retur,skrubber = 5,0 [ C] Nyttevirkning sugetræk = 80 [%] p blæser,rg = 300 [mmh2o] EL Sugetræk = 2,7 [kw] tør volumen basis CO 2 = 13,5 [%] O2 våd = 5,9 [%] O 2 = 7,0 [%] CO = 400 [ppm] NO 2 = 146 [ppm] BRÆNDSEL Biomasse = 260 [kg/time] Q øvrige,varmetab = 0 [kw] Q tab,%,af,indfyret = 2,0 [%] Q tab,kedel = 20 [kw] Øvrigt Elforbrug 35 [kw] Q fj,kedel = 870 [kw] T dug = 55,1 [ C] T røggas = 180 [ C] T skorsten = 180 [ C] Brændselstype Træ Askeprocent på tør basis 1,0 [%] SKRUBBER Askeprocent på våd basis 0,8 [%] Fugtprocent 25 [%] T brændsel,ind = 5 [ C] INDFØDER λ= 1,48 FYRRUM KEDEL CYKLON/ FILTER Q tab,skrubber = 0 [kw] Q fj,skrubber = 0 [kw] FORBRÆNDINGSLUFT T luft,ind = 25 [ C] Vand kond = 0 [kg/time] Relativ luftfugtighed 75 [%] Vand aske = 0 [kg/time] Andel H2O,udkondenseret = 0 [%] p blæser,luft = 300 [mmh2o] Nyttevirkning luft = 80 [%] EL Luft = 1,5 [kw] V luft = 1499 [m 3 /time] T aske,ud = 400 [ C] Fugtprocent i samlet aske Aske deponering = 3 [kg/time] 0 [%] Vand afløb = 0 [kg/time] Fugt i luft= 26,0 [kg/time] Kulstofprocent i tør aske 25 [%] Asketab = 6,2 [kw] ØKONOMI OVERSIGT VARMEPRIS BEREGN Pris pr. enhed Enheder pr. døgn Pris pr. døgn Pris pr. år Pris pr. produceret enhed Print Skærmbillede Brændsel 60,00 [Kr/GJ] 828 [kr/ton] 86 [GJ] 6,2 [tons] 5153 [Kr] 1881 [TKr] 78,9 [Kr/GJ] Save Load Elforbrug 75 [øre/kwh] 941 [kwh] 706 [Kr] 258 [TKr] 284,1 [Kr/MWh] Deponering 1200 [Kr/tons] 400 [kg/m3] 0,06 [Tons] 0,16 [m3] 75 [Kr] 27 [TKr] Total 5934 [Kr] 2166 [TKr] Aarlig varmeproduktion = 7,6 [GWh]

17 Bilag 3 - Kedelberegning MASSE- og VOLUMENSTRØMME INDSTRØMME Aske i brændsel 0,001 [kg/s] 2 [kg/time] Vand i brændsel 0,018 [kg/s] 65 [kg/time] Tør askefri biomasse 0,054 [kg/s] 193 [kg/time] Brændsel ind 0,072 [kg/s] 260 [kg/time] Tør luft 0,4803 [kg/s] 1729 [kg/time] Vanddamp i luft 0,007 [kg/s] 26 [kg/time] Samlet luft 0,4875 [kg/s] 1755 [kg/time] 1499 [m 3 /time] Samlet massestrøm ind 0,5597 [kg/s] 2015 [kg/time] UDSTRØMME Faststof ud af kedel Uorganisk del af aske 0,001 [kg/s] 2 [kg/time] Uforbrændt kulstof i aske 0,000 [kg/s] 1 [kg/time] Samlet aske fra kedel 0,001 [kg/s] 3 [kg/time] Vand tilsat aske 0,000 [kg/s] 0 [kg/time] Aske til deponering 0,001 [kg/s] 3 [kg/time] Gasstrømme ud af kedel N2 0,368 [kg/s] 1326 [kg/time] O2 0,037 [kg/s] 133 [kg/time] CO2 0,098 [kg/s] 353 [kg/time] CO 0,000 [kg/s] 1 [kg/time] NOx 0,000 [kg/s] 0 [kg/time] H20 0,055 [kg/s] 199 [kg/time] Samlet røggas efter kedel 0,559 [kg/s] 2012 [kg/time] 2625 [m3/time] Efter skrubber / I skorsten Kondensat 0,000 [kg/s] 0 [kg/time] Vanddamp i røggas efter skrubber 0,055 [kg/s] 199 [kg/time] Røggas i skorsten 0,559 [kg/s] 2012 [kg/time] 2625 [m3/time] ENERGI BALANCE Indfyret effekt Effekt fra kedel Effekt fra skrubber Varmetab kedel Øvrige varmetab Varmetab skrubber Varmetab fra aske Tab pga. uforbrændt kulstof Røggastab (uden kondensation) 994 [kw] 870 [kw] 0 [kw] 20 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 6 [kw] 95 [kw]

18 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :08:36 / 1 Grafisk layout

19 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:16 / 1 Varighedskurve for varmebehov 5,8 Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2015 til 1. Januar 2016) 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 [MW] 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Time [Timer] Naturgaskedel Solfanger Naturgasmotor 1

20 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 1 Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Tidsserier Samlet solindstråling, DRY, zone 5, det østlige Sjælland Symbol:Rad_DRY_6188 [W/m2] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, Februar, Marts, April, Maj, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, December, Hele perioden Tidsserier flyttet på uge basis DK-Øst Spotpriser 2014 Symbol:DK2Spot14 [DKK/MWh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,70-0,37 527,39 Februar, ,47-28,13 596,02 Marts, ,96-449,70 512,58 April, ,46 98,92 444,92 Maj, ,36 112,19 786,56 Juni, ,15 101,02 506,68 Juli, ,57 116,82 321,05 August, ,39 67,02 404,56 September, ,27 73,32 515,79 Oktober, ,77 0,82 516,90 November, ,83 14,51 516,61 December, ,41-229,47 625,85 Hele perioden 239,67-449,70 786,56 Tidsserier flyttet på uge basis Udetemperatur, DRY, zone 5, Det centrale Sjælland og Fyn Symbol:T_DRY_6156 [C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,7-7,8 4,9 Februar, ,4-10,3 6,7 Marts, ,7-15,0 13,1 April, ,1-0,4 19,7 Maj, ,5 4,0 22,6 Juni, ,2 4,2 25,8 Juli, ,8 8,8 27,5 August, ,9 8,2 27,7

21 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 2 Forudsætningskatalog, Teknik September, ,5 4,5 27,3 Oktober, ,8 1,0 15,9 November, ,4-7,8 11,7 December, ,7-14,3 6,9 Hele perioden 8,1-15,0 27,7 Tidsserier flyttet på uge basis 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas 11,0000 kwh/nm3 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmebehov Skuldelev: Varmetab Skuldelev: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmebehov Skuldelev: MWh Udvikler sig ikke over årene Varmetab Skuldelev: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmebehov Skuldelev [MW] 1,6 0,1 Varmetab Skuldelev [MW] 0,2 0,2 Varmebehov, Detaljer Varmebehov Skuldelev: Demand er konstant Vejrafhængig andel af behovet: 70,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Afhængigt behov 0,0410MW/grad Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T_DRY_6156(_);0) Uafhængigt behow 0,1541MW Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 04:00 90,00 05:00 110,00 07:00 120,00 10:00 100,00 12:00 80,00 17:00 90,00 20:00 100,00 22:00 80,00 23:00 70,00

22 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 3 Forudsætningskatalog, Teknik Varmetab Skuldelev: Månedsværdier MWh Januar 169,90 Februar 153,40 Marts 169,90 April 164,40 Maj 169,90 Juni 164,40 Juli 169,90 August 169,90 September 164,40 Oktober 169,90 November 164,40 December 169,90 5 Energianlæg Naturgasmotor 1 Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] Eleffekt [kw] Eleffekt [%] , ,0 42, ,0 37,7 Årlige udetider: Naturgaskedel Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 90,0 Årlige udetider: Solfanger Areal og orientering Samlet solfangerareal 3742 [m²] Breddegrad: 56 [ ] Inklination: 37 [ ] Orientering: 0 [ ] Tidsserie Aggregeret stråling: Udetemperaturer: Samlet solindstråling, DRY, zone 5, det østlige Sjælland Udetemperatur, DRY, zone 5, Det centrale Sjælland og Fyn Solfanger specifikation Konverteringsfaktor (N0) 0,817 Tabskoefficient (K1) 2,205 [W/m² C] Tabskoefficient (K2) 0,014 [W/(m² C)²]

23 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 4 Forudsætningskatalog, Teknik Indfaldsvinkel korrektion -Koefficient ª 5 -K-Theta ved 50 grader 0,970 Solfanger fremløbstemperatur 90 [ ] Solfanger returtemperatur 30 [ ] Årlige udetider: 5 Lagre Akk.tank Nettovolumen: 300,0 [m3] Temperaturforskel: 40,0 [ C] Udnyttelsesgrad: 90,0 [%] Kapacitet: 12,5 [MWh] Akk.tank ny Nettovolumen: 800,0 [m3] Temperaturforskel: 40,0 [ C] Udnyttelsesgrad: 90,0 [%] Kapacitet: 33,4 [MWh] 6 El-marked Spot Marked Navn på anvendt tidsserie: DK-Øst Spotpriser 2014 Navn på prognose-tidsserie: DK-Øst Spotpriser Driftsstrategi Driftsstrategi er beregnet som netto varmeproduktionsomkostning

24 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 5 Forudsætningskatalog, Teknik Note: Grafen viser første måned i beregningen Produktion til lager tilladt Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Dellast tilladt Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Ja Ja Ja Ja Ja Nej Driftsstrategi Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Beregnet Beregnet Høj

25 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :10:28 / 1 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmebehov Skuldelev Varmetab Skuldelev Total Max varmebehov 4.500,0 M W h 2.000,3 M W h 6.500,3 M W h 1,8 M W Varmeproduktioner: Naturgasmotor 1 162,2 MWh/år 2,5 % Naturgaskedel 4.473,2 MWh/år 68,8 % Solfanger 1.864,8 MWh/år 28,7 % Total 6.500,3 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spot Marked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Naturgasmotor 1 142,6 100,0% Peak elproduktion: Naturgasmotor ,0 kw-el Driftstimer: Spot Marked: Total Af årlig [t/år] timer Naturgasmotor 1 124,0 1,4% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Naturgaskedel 3.294,0 37,6% Solfanger 1.943,0 22,2% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Naturgasmotor 1 49 Naturgaskedel 39 Solfanger 325 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug ,6 Nm3 Som energianlæg Naturgasmotor 1 378,6 M W h =34.413,9 Nm3 Naturgaskedel 4.970,3 M W h = ,7 Nm3 Solfanger 0,0 M W h =0, Total 5.348,8 M W h

26 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :10:48 / 1 Forudsætningskatalog, Økonomi 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Møntenhed: kr. 3 Betalinger 3.1 Driftsindtægter Elproduktionstilskud Produktionsuafhængigt tilskud Elsalg ,0000 kr. /År 3.2 Driftsudgifter D&V Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Brændselskøb Naturgas Distribution m.m. Afgifter Gaskedel Energiafgift CO2 NOx Naturgasmotor 1 Energiafgift Refusion energiafgift CO2 NOx CH4 Indfødningstarif el 40,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 3,3000 kr. /MWh 1,9132 kr. /Nm3 0,2063 kr. /Nm3 163,4400 kr. /MWh 48,6000 kr. /MWh 0,0420 kr. /Nm3 2,1580 kr. /Nm3-1,2110 kr. /Nm3 0,3840 kr. /Nm3 0,1460 kr. /Nm3 0,0660 kr. /Nm3 3,0000 kr. /MWh

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere