Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skuldelev Energiselskab a.m.b.a."

Transkript

1 Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015

2 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen Pedersen Egevej Skibby Telefon: I planlægningsfasen bistås af DFP A.m.b.a. Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ bygningsingeniør Mette Villadsen Telefon: Mobil: DFP A.m.b.a Kolding Skuldelev By, Skuldelev Telefon:

3 Indhold 1. Redegørelse for projektet Indledning Formål Indstilling Baggrund Omfang Organisation Projektets gennemførelse Forhold til anden lovgivning og planlægning Fysisk planlægning Varmeplanlægning Forbrugertilslutning Miljøforhold Andre forhold Forhandling med berørte parter Jordbundsundersøgelser Arealafståelse og servitutpålæg Styringsmidler Tilknyttede projekter Normer og standarder m.v Beskrivelse af projektet Hoveddisposition Tekniske specifikationer Overslag for anlægsudgifter Konsekvensberegninger Beregningsmetode Beregningsforudsætninger Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Energi og miljø Konklusion Bilag: 1. Oversigtskort 2. Plangrundlag 3. Kedelberegning 4. EnergyPRO simulering af reference (2015) 5. EnergyPRO simulering af nyt biomasse kedelanlæg (2015) Side 2 af 12

4 1. Redegørelse for projektet 1.1. Indledning Denne rapport beskriver et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til forsyning af Skuldelev Energiselskabs forsyningsområde. Forligskredsen bag Energiaftalen 2012 har besluttet at de 43 dyreste decentrale kraftvarmeværker skal have tilladelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg. Skuldelev Energiselskab er på listen med de 43 dyreste værker i landet, hvor der er givet tilladelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg. Ændringen af varmeforsyningsloven er vedtaget pr. 19. maj På baggrund af ovenstående, ansøger Skuldelev Energiselskab om projektgodkendelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg Formål Projektforslaget belyser forholdene ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg, der danner grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet iht.: Bekendtgørelse af Lov om Varmeforsyning, LBK nr af 24. november 2014 (Varmeforsyningsloven). Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven, LOV nr 745 af 1. juni Projektforslaget er udarbejdet iht. retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen). Det forudsættes at de 43 værker tilføjes på bilag 3 på lige vilkår med de eksisterende 35 værker. Skuldelev Energiselskab fremsender projektforslaget, hvis formål er, at opnå projektgodkendelse til at aftage varme fra et 990 kw biomassefyret kedelanlæg som supplement til den nuværende produktionsform med solvarme og naturgas som spids- og reservelastproduktion. Skuldelev Energiselskab er anført på listen over de 43 værker/fjernvarmeforsyninger, som er indstillet til 1 MW biokedel. En biomasse kedel med en indfyret effekt på 990 kw kan således godkendes efter 17, stk. 5, nr. 1 i Projektbekendtgørelsen. Jf. projektbekendtgørelsens 23 stk. 3 skal projektforslaget ikke ledsages af en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Projektet kan, på baggrund af ovenstående, godkendes alene på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi samt en energi- og miljøvurdering. Projektet vil forbedre driftsøkonomien i det decentrale kraftvarmeværk. Projektforslaget fremsendes til Frederikssund Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om varmeforsyning Indstilling Skuldelev Energiselskab ønsker at opføre et 990 kw biomassefyret kedelanlæg og ansøger herved Frederikssund Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Side 3 af 12

5 1.4. Baggrund Skuldelev Energiselskab er et af de decentrale kraftvarmeværker, der er anført på listen over de 43 værker/fjernvarmeforsyninger, der er indstillet til 1 MW biomasse. Med ændringen af Varmeforsyningsloven, hvor der gives tilladelse til opførelse af et 1 MW biomasse kedelanlæg ved Skuldelev Energiselskab, er det nu muligt, at tilbyde fjernvarmeforbrugerne i Skuldelev et økonomisk attraktivt produkt, der kan give incitament til at forblive tilsluttet den kollektive varmeforsyning og dermed sikre varmeaftaget. Skuldelev Energiselskab får i dag varmen fra deres solvarmeanlæg samt produktion på eksisterende gaskedel samt gasmotor Omfang Projektet omhandler etablering af et biomassefyret kedelanlæg til fyring med træflis og træpiller med en indfyret effekt på 990 kw. Kedelanlægget etableres i kedelcentral nord for den eksisterende bygning. I forlængelse af kedelcentralen etableres en nedgravet og støbt brændselsgrube med låg, en betonplads for en askecontainer, en plads til et elektrofilter samt en ca m høj skorsten. Endelig højde fastlægges ved OML-beregning. Der planlægges endvidere etableret indkørselsforhold til askecontaineren og brændselslevering nord for varmeværket Organisation I projektfasen bistås af DFP A.m.b.a Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering, er angivet nedenstående. - Projektforslag fremsendes til kommunen, primo juli Projektet myndighedsbehandles i juli-august-september 2015, hvorefter projektet sendes i høring i 4 uger, hos berørte parter. - Projektet forventes endelig godkendt efter endt høringsperiode primo oktober 2015 efterfulgt af 2 ugers klagefrist. - Bygge- og anlægsarbejdet forventes opstartet december Kommerciel drift maj Side 4 af 12

6 2. Forhold til anden lovgivning og planlægning Skuldelev Energiselskab anmoder Frederikssund Kommune om godkendelse af projektet iht. 17, stk. 5, nr. 1 i Projektbekendelsen, omhandlende valg af brændsel. Ændringen af brændsel vil betyde en forbedring af selskabs- og brugerøkonomien for Skuldelev Energiselskab samt dets forbrugere. Arealet, hvorpå kedelanlægget skal opføres, er omfattet af Kommuneplan (kommuneplanramme D 4.4.), samt lokalplan nr. 73. Etablering af et biomassefyret kedelanlæg er et naturligt og, med ændringen af Varmeforsyningsloven, lovligt supplement til varmeproduktionen. Nærværende projekt forventes ikke at kræve ændringer til lokalplanen. Efter aftale med Frederikssund Kommune udarbejdes ikke tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, eftersom biomassekedlen er på under 1 MW. Der skal gennemføres en VVM-screening af kedelanlægget Fysisk planlægning Anlægget placeres på eksisterende grund matrikel nr. 10al Skuldelev By, Skuldelev. Oversigtskort og plangrundlag fremgår af bilag 1 og Varmeplanlægning Skuldelev Energiselskab er beliggende i et decentralt kraftvarmeområde og forsynes for nuværende udelukkende fra eksisterende naturgas kraftvarmeværk samt solvarmeanlæg. Skuldelev Energiselskab er blandt de 43 værker med højest gennemsnitlige varmeudgift ifølge energistyrelsens varmeprisstatistik pr. 15 august 2014, som ikke er omfattet af litra a eller b i lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven 5 stk 2 nr. 2 c. De 43 værker er sidestillet med værkerne på bilag 3 i projektbekendtgørelsen. Nærværende projekt kan på baggrund af ovenstående godkendes jf. Projektbekendtgørelsen 17, stk Forbrugertilslutning Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere Miljøforhold Efter aftale med kommunen udarbejdes ikke tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, eftersom biomassekedlen er på under 1 MW. Anlægget etableres ikke med røggaskondensering, og der genereres derfor ikke kondensat i forbindelse med afbrænding af biomasse brændslerne. Jf. lokalplanen må der opføres en skorsten på maksimalt 30 m. den endelige skorstenshøjde fastlægges ifm. udbud af kedelanlægget. Skorstenen bliver maksimalt 25 m. Side 5 af 12

7 I forhold til at anvende fossilt brændsel som naturgas, er der en reduktion af CO 2 ved anvendelse af biomasseprodukter som brændsel, idet dette brændsel er CO 2 neutralt. Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biomasse forudsættes deponeret på godkendt losseplads eller tilbageført til jordforbedring i overensstemmelse med gældende Bioaskebekendtgørelse - Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. VVM-screening af anlægget samt anmeldelse herom fremsendes sideløbende med projektforslaget. Side 6 af 12

8 3. Andre forhold 3.1. Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Skuldelev Energiselskab og Frederikssund Kommune Plan, Vej og Miljø Jordbundsundersøgelser De nødvendige jordbundsundersøgelser udføres i forbindelse med detailprojekteringen Arealafståelse og servitutpålæg Skuldelev Energiselskab ejer grunden, hvorpå det nye biomassefyrede kedelanlæg skal placeres, og der skal derfor ikke ske arealafståelse Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen Tilknyttede projekter Der er ikke tilknyttet andre projekter Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen af varmeproduktionsanlægget skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. Side 7 af 12

9 4. Beskrivelse af projektet 4.1. Hoveddisposition Skuldelev Energiselskab ønsker at etablere ny 990 kw biomassefyret kedelanlæg til produktion af varme til Skuldelev by Tekniske specifikationer Skuldelev Energiselskabs nuværende bestykning med produktionsenheder er angivet i nedenstående tabel: Enhed Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. Type Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. Indfyret effekt (MW) Varme-effekt (MW) El-effekt (MW) Virkningsgrad (%) Varme Gasmotor 3,1 1,3 1,2 43% 38% Gaskedel 1,9 1,7-90% - El Samlet effekt 5,0 3,0 1,2 Tabel 4.1: Skuldelev Energiselskab - Nuværende produktionsenheder Skuldelev Energiselskabs samlede varmeproduktionskapacitet er, som det fremgår af skemaet 3,0 MW. El-produktionskapaciteten udgør 1,2 MW. Hertil kommer solvarmeanlægget på m 2. Værket er desuden bestykket med to akkumuleringstanke på henholdsvis 300 m 3 og 800 m 3, der udjævner spidslastforbrug og -produktion. Ved etablering af et 990 kw biomassekedelanlæg, produceres varmen fremover primært på træflis med et vandindhold på op til 35 %, solvarme samt naturgaskraftvarme og -varme. Der er udført kedelberegning på 990 kw biomassekedelanlæg på bilag 3. Biomassekedlen vil kunne dække ca. 66 % af varmebehovet i Skuldelev. Ca. 29 % dækkes af solvarmeanlægget og de resterende 5 % dækkes af de eksisterende naturgasbaserede produktionsenheder. Varmeproduktionsbehovet udgør ca MWh årligt, hvoraf ledningstabet udgør ca MWh svarende til ca. 31 % Overslag for anlægsudgifter Skuldelev Energiselskab råder over grunden hvor der etableres kedelcentral, nedstøbt brændselsgrube med låg for brændselsopbevaring, betonfundamenter for hhv. elektrofilter og askecontainer samt en stålskorsten. Omkostninger til maskinanlæg, bygningsmæssige arbejder samt øvrige poster fremgår af nedenstående overslag, der bygger på erfaringstal fra tidligere afholdte licitationer. Side 8 af 12

10 Anlægsomkostninger - Scenarie 1 Kedelcentral + brændselsgrube Med posefilter Med elektrofilter Investering Maskinanlæg (1MW) Kedelcentral + brændselsgrube Ombygning i SRO-anlæg Tilslutning til værket Røggasrensning Rådgiverhonorar Diverse omkostninger I alt, ekskl. moms [kr.] Tabel 4.2: Skuldelev Energiselskab Anlægsomkostninger ekskl. moms Afdrag på lån samt afskrivning foretages over en periode på 20 år, og med en årlig rente inkl. omkostninger på 3% medfører det en årlig kapitalomkostning på kr. Side 9 af 12

11 5. Konsekvensberegninger 5.1. Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabs- og brugerøkonomi samt for energi og miljø. Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget. Reference: Varmen produceres i dag på eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg samt solvarme, EnergyPRO simulering af referencen, det eksisterende anlæg, fremgår af bilag 4. Projekt: Projektet omfatter etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til ca. 5,4 mio. kr. inklusiv rådgivning og diverse udgifter. Drift og vedligeholdelse (D og V) på anlægget udgør ca. 35 kr./mwh og kr./år. Brændselsprisen for tørt træflis er sat til 800 kr./ton, jf. Dansk Fjernvarmes brændselsprisstatistik. EnergyPRO simulering af projektet (med den ny biomassekedel) fremgår af bilag 5. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet, indgår ikke i beregningerne. Eksempelvis drift af ledningsnet og administration, samt renter og afdrag på eksisterende lån. Resultatet udgøres af forskellen mellem de to sæt beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne til drift af anlægget, samt i energi- og miljøforhold ved gennemførelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de to anlæg Beregningsforudsætninger Beregningerne er alle udført i faste priser 2015-niveau ekskl. moms Selskabsøkonomi Der er i beregningen benyttet et varmebehov/-salg på ca MWh. Ledningstabet udgør ca. 31 % af årsproduktionen på MWh. Ved udførsel af projektet, vil der være en selskabsøkonomisk gevinst, da udgifterne til varmeproduktionen bliver lavere ved etablering af en biomassekedel. Gevinsten beregnes ved forskellen på udgift til varmeproduktion i referencen og projektet. Selskabsøkonomi Reference [kr./år] Projekt [kr./år] Forbedret selskabsøkonomi [kr./år] Reduktion i varmeprisen [kr./mwh] 71 Tabel 5.1: Skuldelev Energiselskab Selskabsøkonomi, beløb er ekskl. moms Jf. tabel 5.1 så opnår Skuldelev Energiselskab en besparelse i på kr./år ved etablering af en biomassekedel med en indfyret effekt på 990 KW. Modregnes kapitalomkostningerne til afskrivning af anlæg på kr. er besparelsen således på kr./år ekskl. moms. Side 10 af 12

12 5.4. Brugerøkonomi Jf. ovenstående er besparelsen, når afskrivning af anlægget er fratrukket, på kr./år - En gevinst, der vil komme alle brugerne tilsluttet Skuldelev Energiselskab til gode. Besparelsen vil kunne medføre en sænkning af varmeprisen med ca. 71 kr./mwh solgt varme ekskl. moms (varmesalg er ca MWh/år). Omregnes den mulige reduktion i varmesalgspris om til en årlig besparelse for et standardhus (varmeforbrug på 18,1 MWh, jf. definition fra Dansk Fjernvarme), vil besparelsen for slutbrugeren være ca kr. årligt ekskl. moms. Den årlige besparelse inkl. moms er således ca kr Samfundsøkonomi Jf. afsnit 2.2 Varmeplanlægning, skal der ikke udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget på baggrund af simulering af driftssituationerne i EnergyPRO samt Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgasproduceret varme til biomasseproduceret varme, reduceres naturgasforbruget med m 3 årligt, og der vil maksimalt blive brugt tons træflis årligt. Naturgas- og biomasseforbrug fremgår af hhv. bilag 4 og 5 Energiomsætning, Årlig. Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Naturgasmotor 56,7 481,0 0,5 0,3 135,0 0,161 Naturgaskedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42,0 0,1 Træ 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Emissioner Projekt CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgas motor Naturgas kedel Solvarmeanlæg Ny biomassekedel Sum Reference CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgasmotor Naturgas kedel Solvarmeanlæg Sum Tabel 5.2: Skuldelev Energiselskab Emissioner jf. Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Den årlige CO 2 reduktion fremgår af ovenstående tabel og er på ca. 684 ton/år. Til beregning af skorstenshøjde anvendes emissionsgrænseværdierne for biomassefyret kedelanlæg mellem 120 kw til 1 MW grænseværdien for støv iht. brændeovnsbekendtgørelsen. Emissionsgrænseværdien for støv er således 300 mg/nm 3 og for CO 500 mg/nm 3. Ved etablering af elektrofilter kan anlægget overholde en skærpet emissionsgrænse på 40 mg/nm 3. Side 11 af 12

13 6. Konklusion Med den vedtagne ændring af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen har Skuldelev Energiselskab nu mulighed for at skifte til et billigere brændsel, der medfører, at de kan sænke varmeprisen i Skuldelev. Der er beregnet en selskabsøkonomisk gevinst på ca kr./år ekskl. moms (når afskrivning på det nye anlæg er indregnet) ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg. Dette vil betyde en væsentlig årlig reduktion i varmeprisen for Skuldelev Energiselskabs forbrugere. Brugerøkonomisk vil det betyde en sænkning af varmeprisen på ca kr./år inklusiv moms for et standardhus (18,1 MWh/år). Ved etablering af en biomassefyret kedel med en indfyret effekt på 990 kw er det således muligt at forbedre økonomien i Skuldelev Energiselskab. Projektet medfører en årlig CO 2-reduktion på 684 tons CO 2. Side 12 af 12

14 Bilag 1 - Oversigtskort Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Projektforslag - Nyt biomassefyret kedelanlæg Support: Målforhold: 1:500 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

15 Bilag 2 - Plangrundlag Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Projektforslag - Nyt biomassefyret kedelanlæg Support: Målforhold: 1:500 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

16 Bilag 3 - Kedelberegning ENERGI OVERSIGT SKRUBBEBEREGNING SUGETRÆKSBLÆSER RØGGASANALYSE Ind effekt = 994 [kw] Brændværdi nedre = [kj/kg] Nominel kedel effekt 870 [kw] Belastning = 100 [%] Samlet varmetab = 20 [kw] Samlet effekt = 870 [kw] Total virkningsgrad = 87,5 [%] Skrubber beregning NEJ T retur,fjernvarme = 40,0 [ C] δt retur,skrubber = 5,0 [ C] Nyttevirkning sugetræk = 80 [%] p blæser,rg = 300 [mmh2o] EL Sugetræk = 2,7 [kw] tør volumen basis CO 2 = 13,5 [%] O2 våd = 5,9 [%] O 2 = 7,0 [%] CO = 400 [ppm] NO 2 = 146 [ppm] BRÆNDSEL Biomasse = 260 [kg/time] Q øvrige,varmetab = 0 [kw] Q tab,%,af,indfyret = 2,0 [%] Q tab,kedel = 20 [kw] Øvrigt Elforbrug 35 [kw] Q fj,kedel = 870 [kw] T dug = 55,1 [ C] T røggas = 180 [ C] T skorsten = 180 [ C] Brændselstype Træ Askeprocent på tør basis 1,0 [%] SKRUBBER Askeprocent på våd basis 0,8 [%] Fugtprocent 25 [%] T brændsel,ind = 5 [ C] INDFØDER λ= 1,48 FYRRUM KEDEL CYKLON/ FILTER Q tab,skrubber = 0 [kw] Q fj,skrubber = 0 [kw] FORBRÆNDINGSLUFT T luft,ind = 25 [ C] Vand kond = 0 [kg/time] Relativ luftfugtighed 75 [%] Vand aske = 0 [kg/time] Andel H2O,udkondenseret = 0 [%] p blæser,luft = 300 [mmh2o] Nyttevirkning luft = 80 [%] EL Luft = 1,5 [kw] V luft = 1499 [m 3 /time] T aske,ud = 400 [ C] Fugtprocent i samlet aske Aske deponering = 3 [kg/time] 0 [%] Vand afløb = 0 [kg/time] Fugt i luft= 26,0 [kg/time] Kulstofprocent i tør aske 25 [%] Asketab = 6,2 [kw] ØKONOMI OVERSIGT VARMEPRIS BEREGN Pris pr. enhed Enheder pr. døgn Pris pr. døgn Pris pr. år Pris pr. produceret enhed Print Skærmbillede Brændsel 60,00 [Kr/GJ] 828 [kr/ton] 86 [GJ] 6,2 [tons] 5153 [Kr] 1881 [TKr] 78,9 [Kr/GJ] Save Load Elforbrug 75 [øre/kwh] 941 [kwh] 706 [Kr] 258 [TKr] 284,1 [Kr/MWh] Deponering 1200 [Kr/tons] 400 [kg/m3] 0,06 [Tons] 0,16 [m3] 75 [Kr] 27 [TKr] Total 5934 [Kr] 2166 [TKr] Aarlig varmeproduktion = 7,6 [GWh]

17 Bilag 3 - Kedelberegning MASSE- og VOLUMENSTRØMME INDSTRØMME Aske i brændsel 0,001 [kg/s] 2 [kg/time] Vand i brændsel 0,018 [kg/s] 65 [kg/time] Tør askefri biomasse 0,054 [kg/s] 193 [kg/time] Brændsel ind 0,072 [kg/s] 260 [kg/time] Tør luft 0,4803 [kg/s] 1729 [kg/time] Vanddamp i luft 0,007 [kg/s] 26 [kg/time] Samlet luft 0,4875 [kg/s] 1755 [kg/time] 1499 [m 3 /time] Samlet massestrøm ind 0,5597 [kg/s] 2015 [kg/time] UDSTRØMME Faststof ud af kedel Uorganisk del af aske 0,001 [kg/s] 2 [kg/time] Uforbrændt kulstof i aske 0,000 [kg/s] 1 [kg/time] Samlet aske fra kedel 0,001 [kg/s] 3 [kg/time] Vand tilsat aske 0,000 [kg/s] 0 [kg/time] Aske til deponering 0,001 [kg/s] 3 [kg/time] Gasstrømme ud af kedel N2 0,368 [kg/s] 1326 [kg/time] O2 0,037 [kg/s] 133 [kg/time] CO2 0,098 [kg/s] 353 [kg/time] CO 0,000 [kg/s] 1 [kg/time] NOx 0,000 [kg/s] 0 [kg/time] H20 0,055 [kg/s] 199 [kg/time] Samlet røggas efter kedel 0,559 [kg/s] 2012 [kg/time] 2625 [m3/time] Efter skrubber / I skorsten Kondensat 0,000 [kg/s] 0 [kg/time] Vanddamp i røggas efter skrubber 0,055 [kg/s] 199 [kg/time] Røggas i skorsten 0,559 [kg/s] 2012 [kg/time] 2625 [m3/time] ENERGI BALANCE Indfyret effekt Effekt fra kedel Effekt fra skrubber Varmetab kedel Øvrige varmetab Varmetab skrubber Varmetab fra aske Tab pga. uforbrændt kulstof Røggastab (uden kondensation) 994 [kw] 870 [kw] 0 [kw] 20 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 6 [kw] 95 [kw]

18 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :08:36 / 1 Grafisk layout

19 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:16 / 1 Varighedskurve for varmebehov 5,8 Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2015 til 1. Januar 2016) 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 [MW] 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Time [Timer] Naturgaskedel Solfanger Naturgasmotor 1

20 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 1 Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Tidsserier Samlet solindstråling, DRY, zone 5, det østlige Sjælland Symbol:Rad_DRY_6188 [W/m2] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, Februar, Marts, April, Maj, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, December, Hele perioden Tidsserier flyttet på uge basis DK-Øst Spotpriser 2014 Symbol:DK2Spot14 [DKK/MWh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,70-0,37 527,39 Februar, ,47-28,13 596,02 Marts, ,96-449,70 512,58 April, ,46 98,92 444,92 Maj, ,36 112,19 786,56 Juni, ,15 101,02 506,68 Juli, ,57 116,82 321,05 August, ,39 67,02 404,56 September, ,27 73,32 515,79 Oktober, ,77 0,82 516,90 November, ,83 14,51 516,61 December, ,41-229,47 625,85 Hele perioden 239,67-449,70 786,56 Tidsserier flyttet på uge basis Udetemperatur, DRY, zone 5, Det centrale Sjælland og Fyn Symbol:T_DRY_6156 [C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,7-7,8 4,9 Februar, ,4-10,3 6,7 Marts, ,7-15,0 13,1 April, ,1-0,4 19,7 Maj, ,5 4,0 22,6 Juni, ,2 4,2 25,8 Juli, ,8 8,8 27,5 August, ,9 8,2 27,7

21 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 2 Forudsætningskatalog, Teknik September, ,5 4,5 27,3 Oktober, ,8 1,0 15,9 November, ,4-7,8 11,7 December, ,7-14,3 6,9 Hele perioden 8,1-15,0 27,7 Tidsserier flyttet på uge basis 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas 11,0000 kwh/nm3 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmebehov Skuldelev: Varmetab Skuldelev: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmebehov Skuldelev: MWh Udvikler sig ikke over årene Varmetab Skuldelev: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmebehov Skuldelev [MW] 1,6 0,1 Varmetab Skuldelev [MW] 0,2 0,2 Varmebehov, Detaljer Varmebehov Skuldelev: Demand er konstant Vejrafhængig andel af behovet: 70,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Afhængigt behov 0,0410MW/grad Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T_DRY_6156(_);0) Uafhængigt behow 0,1541MW Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 04:00 90,00 05:00 110,00 07:00 120,00 10:00 100,00 12:00 80,00 17:00 90,00 20:00 100,00 22:00 80,00 23:00 70,00

22 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 3 Forudsætningskatalog, Teknik Varmetab Skuldelev: Månedsværdier MWh Januar 169,90 Februar 153,40 Marts 169,90 April 164,40 Maj 169,90 Juni 164,40 Juli 169,90 August 169,90 September 164,40 Oktober 169,90 November 164,40 December 169,90 5 Energianlæg Naturgasmotor 1 Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] Eleffekt [kw] Eleffekt [%] , ,0 42, ,0 37,7 Årlige udetider: Naturgaskedel Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 90,0 Årlige udetider: Solfanger Areal og orientering Samlet solfangerareal 3742 [m²] Breddegrad: 56 [ ] Inklination: 37 [ ] Orientering: 0 [ ] Tidsserie Aggregeret stråling: Udetemperaturer: Samlet solindstråling, DRY, zone 5, det østlige Sjælland Udetemperatur, DRY, zone 5, Det centrale Sjælland og Fyn Solfanger specifikation Konverteringsfaktor (N0) 0,817 Tabskoefficient (K1) 2,205 [W/m² C] Tabskoefficient (K2) 0,014 [W/(m² C)²]

23 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 4 Forudsætningskatalog, Teknik Indfaldsvinkel korrektion -Koefficient ª 5 -K-Theta ved 50 grader 0,970 Solfanger fremløbstemperatur 90 [ ] Solfanger returtemperatur 30 [ ] Årlige udetider: 5 Lagre Akk.tank Nettovolumen: 300,0 [m3] Temperaturforskel: 40,0 [ C] Udnyttelsesgrad: 90,0 [%] Kapacitet: 12,5 [MWh] Akk.tank ny Nettovolumen: 800,0 [m3] Temperaturforskel: 40,0 [ C] Udnyttelsesgrad: 90,0 [%] Kapacitet: 33,4 [MWh] 6 El-marked Spot Marked Navn på anvendt tidsserie: DK-Øst Spotpriser 2014 Navn på prognose-tidsserie: DK-Øst Spotpriser Driftsstrategi Driftsstrategi er beregnet som netto varmeproduktionsomkostning

24 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :09:58 / 5 Forudsætningskatalog, Teknik Note: Grafen viser første måned i beregningen Produktion til lager tilladt Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Dellast tilladt Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Ja Ja Ja Ja Ja Nej Driftsstrategi Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Beregnet Beregnet Høj

25 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :10:28 / 1 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmebehov Skuldelev Varmetab Skuldelev Total Max varmebehov 4.500,0 M W h 2.000,3 M W h 6.500,3 M W h 1,8 M W Varmeproduktioner: Naturgasmotor 1 162,2 MWh/år 2,5 % Naturgaskedel 4.473,2 MWh/år 68,8 % Solfanger 1.864,8 MWh/år 28,7 % Total 6.500,3 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spot Marked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Naturgasmotor 1 142,6 100,0% Peak elproduktion: Naturgasmotor ,0 kw-el Driftstimer: Spot Marked: Total Af årlig [t/år] timer Naturgasmotor 1 124,0 1,4% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Naturgaskedel 3.294,0 37,6% Solfanger 1.943,0 22,2% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Naturgasmotor 1 49 Naturgaskedel 39 Solfanger 325 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug ,6 Nm3 Som energianlæg Naturgasmotor 1 378,6 M W h =34.413,9 Nm3 Naturgaskedel 4.970,3 M W h = ,7 Nm3 Solfanger 0,0 M W h =0, Total 5.348,8 M W h

26 Bilag 4 - Referenceberegning Reference_Skuldelev.epp Referenceberegning :10:48 / 1 Forudsætningskatalog, Økonomi 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Møntenhed: kr. 3 Betalinger 3.1 Driftsindtægter Elproduktionstilskud Produktionsuafhængigt tilskud Elsalg ,0000 kr. /År 3.2 Driftsudgifter D&V Naturgasmotor 1 Naturgaskedel Solfanger Brændselskøb Naturgas Distribution m.m. Afgifter Gaskedel Energiafgift CO2 NOx Naturgasmotor 1 Energiafgift Refusion energiafgift CO2 NOx CH4 Indfødningstarif el 40,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 3,3000 kr. /MWh 1,9132 kr. /Nm3 0,2063 kr. /Nm3 163,4400 kr. /MWh 48,6000 kr. /MWh 0,0420 kr. /Nm3 2,1580 kr. /Nm3-1,2110 kr. /Nm3 0,3840 kr. /Nm3 0,1460 kr. /Nm3 0,0660 kr. /Nm3 3,0000 kr. /MWh

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA DECEMBER 2014 GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere