AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /13 MJOH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH"

Transkript

1 AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune ( ) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget meddelelse om, at Rebild kommune har sendt forslag til lokalplan nr. 277 i offentlig høring, sammen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 for et bolig- og butiksområde i Skørping. Området er beliggende umiddelbart vest for Skørping Nykirke og har til formål at give mulighed for at opfører en dagligvarebutik samt et boligområde. Lokalplanområdet er inddelt i tre området, hvor området 1 må anvendes til dagligvarebutik og området 2 og 3 må anvendes til boliger. Det bemærkes, at Skørping Nykirke er placeret højt i forhold til lokalplanområdet, hvor delområde 3 er beliggende umiddelbart vest for kirken, hvor der er indsigt til kirken. I dette område må der opføres boliger i op til 2 etager og bebyggelsen må opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Boliger i delområde 3 opføres nærmest ved skrænten mod kirken og nærmest eksisterende bebyggelsen lands Jyllandsgade. Lokalplanforslaget følger ikke helt de principper, der er gældende for bygningshøjder på Rytters plads, idet delområde 2 med 12 meter bygningshøjde dels er udvidet til lokalplanområdets nordvestlige hjørne, hvor terrænet er relativt højt og dels er området udvidet langs skrænten i retning mod kirken. Derved opstår der mulighed for, at nye bygninger i delområdet 2 bliver væsentligt afvigende i forhold til eksisterende bebyggelse. Aalborg Stiftsøvrighed har valgt at fremsende lokalplan og kommuneplan til Den kongelige Bygningsinspektør og til kirkegårdskonsulenten for at få deres vurdering af planerne. Udtalelserne fra begge konsulenter er vedhæftet dette dokument. Indsigelse mod lokalplanforslaget Aalborg Stiftsøvrighed har ud fra en samlet vurdering valgt at nedlægge veto mod lokalplanforslaget i henhold til planlovens 29, stk. 3, hvor en statslig myndighed kan fremsætte indsigelser mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden skal varetage. Thulebakken Aalborg - Tlf.: E-post: Fax: I henhold til formålsbestemmelsen i 1 i lovbekendtgørelsen nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde skal det sikres, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde. Dette sammenholdt med 29, stk. 1 og 2 i bekendtgørelsen nr af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, som

2 skal sikre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser ikke bygges eller bruges på skræmmende måde, eller at der sker en forringelse af de kirkenæreomgivelser, giver Aalborg Stiftsøvrighed lovhjemmel til at fremsende en indsigelse med baggrund i planlovens 29, stk. 3. Aalborg Stiftsøvrighed ønsker med denne indsigelse at sikre, at lokalplanforslaget ikke får en negativ indflydelse på Skørping Nykirke. Det er Aalborg Stiftsøvrighed ønske, at der udarbejdes visualiseringer, med niveauplaner, der viser, hvorledes boliger i 3 etager påvirker kirken i område 2 og med særligt fokus på de dele af området, der afviger fra principplanen for rytters Plads, Skørping midtbyplan. Desuden ønsker Aalborg Stiftsøvrighed, at der udarbejdes visualiseringer af boligernes virkninger i delområde 3 set fra vest. Aalborg Stiftsøvrighed vil gerne være behjælpelig med at udtage fotostandpunkter sammen med Rebild kommune. Ligeledes ønsker Aalborg Stiftsøvrighed, at det indføres i lokalplanen, at beplantningen på skråningen op mod kirken bevares. Såfremt beplantningen ønskes fjernet, skal der indhentes udtalelser fra menighedsrådet, provstiet og kirkegårdskonsulenten, inden der træffes beslutning om fældningen. Ligeledes ønsker Aalborg Stiftsøvrighed en drøftelse af, hvordan de stiforbindelser, der fremgår af planens side 10, indarbejdes i lokalplanområdet. På baggrund af visualiseringerne kan Rebild kommune og Aalborg Stiftsøvrighed indlede forhandling om lokalplanen med henblik på at opnå en harmonisk bebyggelse og med indsigter til kirken. Med venlig hilsen på stiftsøvrighedens vegne Kopi til: Skørping sogns menighedsråd ( ) Rebild provsti ( ) Kirkegårdskonsulenten ( ) Den kongelige Bygningsinspektør ( )

3

4

5 Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej Aalborg Tlf Træffes bedst efter kl november 2013 Aalborg Stiftsøvrighed Ref. Dok. nr /13 Aalborg Stiftsøvrighed har med brev af anmodet om en udtalelse vedrørende: Lokalplanforslag nr Centerområde Rytters Plads, Skørping. Rebild Kommune Lokalplanområdet ligger umiddelbart vest for Skørping Nykirke. Lokalplanens formål er at give mulighed for anvendelse af lokalplanområdet til en dagligvarebutik samt til boliger. Da området ligger central i Skørping by, bør bebyggelsen ifølge lokalplanforslaget opføres med en tæthed, der kendetegner en bykerne. Område 1 anvendes til dagligvarebutik. Område 2 og 3 anvendes til boliger. I område 1 må bygninger opføres med en bygningshøjde på op til 5,5 m. I område 2 skal boliger opføres i mindst 1½ etage og må opføres i op til 3 etager. Boliger må opføres med en bygningshøjde på op til 12 m. I område 3 må boliger opføres i op til 2 etager. Bebyggelse må opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 m. Til lokalplanforslaget bemærkes, at kirken ligger højt i forhold til lokalplanområdet. Lokalplanområdet umiddelbart vest for kirken, hvor der er indsigt til kirken, ligger i delområde 3, hvor boliger må opføres i op til 2 etager og bebyggelsen må opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 m. Nord derfor i delområde 1, må dagligvarebutikker opføres i 5,5 m højde. En meget høj og skæmmende telemast står i dette område. Boliger i delområde 3 opføres nærmest ved skrænten mod kirken og nærmest eksisterende bebyggelse langs Jyllandsgade. I Skørping Midtbyplan er fastlagt nogle principper for bygningshøjder på Rytters plads. Jeg er principielt enig i principperne. Lokalplanen følger ikke helt principperne, idet delområde 2 med 12 m bygningshøjde dels er udvidet til lokalplanområdets nordvestlige hjørne, hvor terrænet er relativt højt og dels er området udvidet langs skrænten i retning mod kirken. Derved opstår der mulighed for, at nye bygninger i delområde 2 bliver væsentligt afvigende i forhold til eksisterende bebyggelse. Det er en mulighed, at boliger i lokalplanområdets nordvestlige område vil rage op over eksisterende bygninger ved Jyllandsgade på grund af det højere terræn. 1

6 Med henblik på at kunne vurdere disse forhold, bør kommunen fremstille visualiseringer med indlagte niveauplaner. Bebyggelsen i delområde 3 i 8,5 m højde vil formentlig friholde væsentlig indsigt til den højt beliggende kirke. Men også dette forhold bør visualiseres. Det er hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen er udlagt stier, der giver adgang til den trampede sti, der giver adgang til kirkegården langs med skræntens fod. Det indstilles, at stiftsøvrigheden afgiver indsigelse mod lokalplanforslaget med henblik på at få udarbejdet visualiseringer med niveauplaner, der viser, hvorledes boliger i 3 etager påvirker kirken i område 2 og med særligt fokus på de dele af området, der afviger fra principplanen for Rytters Plads, Skørping midtbyplan. Desuden visualiseres boligernes virkninger i delområde 3 set fra vest. Fotostandpunkter kan udtages sammen med kommunen. På baggrund af visualiseringerne kan lokalplanen eventuelt tilrettes med henblik på at opnå harmonisk bebyggelse og indsigter til kirken. Bilag uddrag fra lokalplan nr. 177 Lokalplanen udlægger området til en dagligvarebutik og boliger. Terrænet stiger ca. 4 m fra vest mod øst. Den største stigning sker de første ca. 40 m fra Møldrupvej, hvorefter terrænet flader mere ud. Øst for lokalplanområdet ligger Skørping Nykirke og et boligområde bestående af en blanding af enfamilieshuse og dobbelthuse. Langs med lokalplanens østlige grænse stiger terrænet kraftigt mod øst. Skrænten er bevokset med en blanding af løvfældende træer og buske. Inde i bevoksningen løber en trampesti fra Nykirkevej 2 ned til kirken. Gående færdsel kan ledes ned igennem lokalplanområdet fra Jyllandsgade til kirken sydøst for lokalplanområdet, hvorved området bliver knyttet yderligere til midtbyen. Der skal skabes stiforbindelse til det omkringliggende boligområde samt til kirken for at binde byens område sammen Kirker Lokalplanområdet grænser mod øst op til Skørping Nykirke, som er en kirke opført af mursten i nygotisk stil i Kirken kaster ingen kirkebyggelinje eller beskyttelseszone om aftalekirker. Der er ligger dog en fredning fra 1951 på arealet mellem lokalplanområdet og kirken. Iht. fredningsbestemmelsen må der ikke bygges nærmere end 15 m fra kirkens skel, og der må kun opføres lav bebyggelse. Fredningen er ikke pålagt arealer omfattet af lokalplanen, og har derfor ikke nogen direkte betydning for lokalplanen. Indkigget til kirken bør dog stadig sikres som nævnt i Skørping Midtbyplan, se kapitel 5.2. Terrænet i lokalplanområdet stiger fra vest mod øst op mod kirken. Der er en stejl skrænt fra lokalplanens østlige grænse til kirken. Kirken ligger ca. 4-5 m højere end lokalplanens østlige afgrænsning. Set fra afstand vil ny bebyggelse i lokalplanområdet derfor ikke få indvirkning på Indkigget til kirken. Der vokser en tæt række af høje løvtræer på skrænten mellem lokalplanområdet og kirken. Når træerne har blade er det meste af kirken skjult bag træerne. Kun det øverste af tårne er synligt. Om vinteren kan kirken ses bag bevoksningen, og det er synligt, hvor flot kirken kan fremstå, hvis bevoksningen fjernes eller beskæres. Bebyggelsen bør derfor indpasses, så indkigget til kirken sikres i tilfældet af, at beplantningen fjernes, beskæres eller går til. Især set fra den kommende vej mod vest under jernbanen. Når man færdes af denne vej mod kirken vil man få et flot indkig til kirken, når man nærmer sig Møldrupvej. Den endelige placering af vejen er i skrivende stund endnu ikke fastlagt. 2

7 3

8 4

9 5

10 MBA fotos Skørking Nykirke set fra rundkørslen ved vejkrydset: Buderupholmvej Himmerlandsvej. Bemærk den skæmmende telemast Indsigt til kirken fra Mølholmvej / Scoda. Bemærk den skæmmende telemast 6

11 Udsigt fra kirkens parkeringsplads Udsnit af udsigt fra kirkens parkeringsplads Udsnit af udsigt fra kirkens parkeringsplads 7

12 Trampet sti giver adgang til kirkegården Trampet sti giver adgang til kirkegården 8

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere