Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, august Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, august 1994', som oprindelig blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-2088). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-2088: Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, august Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet. DDA-2088, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1997 respondenter, 172 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (151 pp.). Den foreliggende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af to datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i august 1995 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0525: Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, august 1994.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Den efterfølgende læsevejledning kan være en hjælp til at bruge publikationen. Denne er, bortset fra det spørgeskema som er optrykt bagest, fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Juni 2006 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, august 1994

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi; generel sociologi; socialmedicin og mentalhygiejne. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: handicap og kroniske sygdomme; kroniske sygdomme og handicap; sygdomme (kroniske) og handicap; helbred; førlighed; vandladning, ufrivillig; ufrivillig vandladning; inkontinens; synsproblemer; hørelse, nedsat; hukommelseproblemer; socialt samvær; bevægelsesproblemer; bibeskæftigelse, omfang af; sort arbejde; fradrag, uberettigede; skattefradrag, uberettigede; solbadning; solbrændthed, holdning til; solarium, brug af; hudkræft og solbadning; solforbrænding, beskyttelse mod; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-2088: Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, august Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet (SFI). DDA-2088, 1. udgvae (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (1997 respondenter, 172 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (151 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Projektnummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik har regelmæssigt i perioden fra januar 1974 til oktober 1991 gennemført de såkaldte omnibusundersøgelser. Ideen med disse undersøgelser er, at der indsamles data om flere forskellige emner i samme interview. Herved opnår man, at de indsamlede baggrundsoplysninger kan anvendes af flere undersøgelser, og derved reduceres omkostningerne ved dataindsamlingen. Omnibusundersøgelserne blev påbegyndt, da der i Socialforskningsinstituttet, Danmarks Statistik, andre statsinstitutioner og blandt forskere m.v. med jævne mellemrum viste sig behov for at undersøge større eller mindre problemer uden at iværksætte selvstændige undersøgelser.

8 Omnibusundersøgelserne har således væsentligt forbedret mulighederne for at gennemføre følgende typer opgaver: 1. Mindre undersøgelser, der ud over traditionelle baggrundsvariable kun vedrører så få variable, at etablering af en selvstændig dataindsamling ikke er økonomisk forsvarlig. 2. Eksplorative undersøgelser, der har til formål at vurdere fordelingen af en planlagt undersøgelses hovedvariable eller at vurdere størrelsen af bestemte personkategorier eller frekvensen af bestemte holdninger, som er af betydning for den praktiske gennemførelse af en planlagt undersøgelse. 3. Etablering af et baggrundsmateriale, fx fordeling eller frekvens i hele befolkningen af faktorer, som indgår i en mere intensiv undersøgelse af en speciel befolkningsgruppe. 4. Tilvejebringelse af sammenligningsgrundlag eller kontrolgruppe for allerede eksisterende materialer, som kun omhandler en speciel del af befolkningen. 5. Opfølgning af kvalitative undersøgelser. Ved at anvende centrale spørgsmål fra intensive undersøgelser kan man belyse i hvilket omfang, forhold og sammenhænge, der er påvist i kvalitative undersøgelser, forekommer i hele befolkningen. 6. Supplerende dataindsamling, fx i tilfælde hvor man under analysen af et tidligere indsamlet datamateriale finder problemer, som har været overset, eller som ved uheld er blevet dårligt belyst ved hovedundersøgelsens dataindsamling. 7. Gentagelse af tidligere undersøgelser. For en del gennemførte undersøgelser gælder, at det vil være ønskeligt med mellemrum at foretage ny måling af nogle af undersøgelsens hovedvariable. Det formelle samarbejde mellem Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik omkring gennemførelsen af omnibusundersøgelserne ophørte med udgangen af Imidlertid har Socialforskningsinstituttet videreført og udviklet interviewkorpset og startede i februar 1993 en ny serie omnibusser: SFI-bussen, som udmærker sig ved at være fleksibel i designet - dvs. den udbydes i en grundmodel, som kan udbygges. Grundmodellen: SFI-bussen kører som ren telefonbus på et simpelt tilfældigt udsnit af befolkningen på 16 år og derover. Stikprøvestørrelsen sættes, så der netto interviewes 1000 personer. Der er et fast baggrundsskema, som varer 5 minutter, og som omhandler følgende oplysninger om interviewpersonen: - køn og alder; - skole- og erhvervsuddannelse; - beskæftigelse; - civilstand og børn; - boligform; - eventuel ægtefælles/samlevers uddannelse og beskæftigelse. Der gives alene skriftlig interviewerinstruktion. Efter planen vil de faste bustider være: 1. primo februar, 2. primo maj, 3. ultimo august og 4. primo november. Udbygningsmuligheder: 1. Stikprøven kan gøres større - generelt eller som specielle ekstrastikprøver (fx dele af landet og/eller bestemte aldersgrupper). 2. Bussen kan gennemføres som kombineret telefon/besøg eller ren besøg. 3. Der kan afholdes instruktionsmøder.

9 4. Der er mulighed for udlevering af fil med egne spørgsmål plus baggrundsspørgsmål. Omnibusundersøgelsen august 1994 belyser følgende: Hvorvidt respondenten pga. vanskeligheder med helbred og førlighed har problemer med: - at gå - at bruge armene - fingerfærdighed - personlig pleje - at gå på toilettet - ufrivillig vandladning - synet - hørelsen - samtale med andre mennesker - samvær med andre mennesker - hukommelse og intelligens samt - type af eventuelt andet arbejde - omfang af bibeskæftigelse - udeholdelse af indtægter fra selvangivelse - brug af uberettigede fradrag i selvangivelse og yderligere - respondentens hudfarve om sommeren - omfang af solbadning - hvorvidt respondenten har været solskoldet - holdninger til forskellige udsagn om at blive solbrændt - holdninger til forskellige udsagn om solens virkning på huden - vaner omkring beskyttelse mod solforbrænding - brug af solarium Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Undersøgelsen omfatter to datasæt indsamlet dels ved interviewing (1754 respondenter) og dels gennem postenquete (243 respondenter). Datasættets størrelse: 1997 respondenter; 172 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 145 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Undersøgelsens interviewdel omfatter 95 spørgsmål (baggrundspørgsmål, spørgsmål om helbred og førlighed, spørgsmål om sort arbejde etc. samt spørgsmål om solbeskyttelse), og postenqueten omfatter 50 spørgsmål (baggrundsspørgsmål samt spørgsmål om helbred og førlighed). Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Personer, der på undersøgelsestidspunktet har bopæl i Danmark, og som på undersøgelsestidspunktet er fyldt 16 år. Skema 1: Alle respondenter.

10 Skema 2: årige. Skema 3: Alle respondenter. Skema 4: årige. Slutskema: Alle respondenter. Udvælgelsesprocedurer: Stikprøven udtrækkes ved simpel tilfældig udvælgelse fra hele populationen ud fra Indenrigsministeriets centrale personregister (CPR-registret) eller Danmarks Statistiks Befolkningsstatistik register. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af arkivet: ingen. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Fødselsår og -måned. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen. Husstandens karakteristika: Om respondenten bor sammen med ægtefælle/samlever; antal børn i husstanden og børnenes alder; om respondenten bor sammen med andre end ægtefælle/samlever og børn; ægtefælles/samlevers alder. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: antal ansatte (hvis arbejdsgiver); respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs); ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Ægtefælle/samlever: antal ansatte og arbejdsløshedens varighed; respondenten og ægtefælle/samlever: samlet ugentlig arbejdstid i hovedbeskæftigelse og eventuel bibeskæftigelse. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; ægtefælle: højest opnåede eksamen. Respondenten og ægtefælle/samlever: erhvervsuddannelse. INDLEDNING

11 Denne undersøgelse er foretaget af Socialforskningsinstituttet i august 1994 og oktober 1994 som en del af en omnibusundersøgelse. Fra Socialforskningsinstituttet modtog man i DDA to datafiler med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer, interviewervejledninger og kodevejledninger. Desuden modtog man en dictionary kodebog i OSIRIS-format. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilerne til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V0001 og V0002), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (2088) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Desuden har oparbejdningen omfattet en del rekodninger af data samt tilrettelser af den oprindeligt modtagne kodebog, således at retningslinjerne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt. Endelig er nærværende datadokumentationspublikation blevet produceret. Manglende data og filtre I det oparbejdede materiale opereres der herefter med tre former for manglende data (MD): Koderne 11, 101,... er anvendt for "deltog ikke'. Spørgsmålet er ikke stillet i alle interviews. Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Kodebogens opbygning Undersøgelsens datamateriale er indsamlet gennem besvarelser af fem spørgeskemaer i august 1994 og et spørgeskema i oktober 1994:

12 Skema 1, som hovedsagelig omfatter baggrundsoplysninger, 21 spørgsmål. Besvarelserne fra alle 21 spørgsmål indgår i datamaterialet. Skema 2a, som omfatter spørgsmål om helbred og førlighed. 42 spørgsmål. Besvarelserne fra alle 42 spørgsmål indgår i datamaterialet. Skema 2b, som omfatter baggrundsspørgsmål og spørgsmål om helbred og førlighed, 50 spørgsmål. Spørgsmål 8 til 49 indgår i datamaterialet. Skema 3, som omfatter spørgsmål om forskellige biindtægter. 10 spørgsmål. Besvarelserne fra alle 10 spørgsmål indgår i datamaterialet. Skema 4, som omfatter spørgsmål om solvaner. 21 spørgsmål. Besvarelserne fra alle 21 spørgsmål indgår i datamaterialet. Slutskema, 1 spørgsmål om IP må kontaktes igen. Det er overalt i kodebogen blevet tilstræbt at følge spørgeskemaets struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA studienummer V2 Sekvensnummer V3-V4 SFI-oplysninger V5-V46 Skema 1, spm og skema 2b spm. 1-7 V47-V97 Skema 2a, spm og skema 2b spm V98-V118 Skema 3, spm V119-V156 Skema 4, spm V157-V159 Slutskema, spm. 1 og skema 2b spm. 50 V160-V172 SFI-genererede oplysninger Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet samt interviewervejledninger, hvor disse forekommer. Meget omfattende interviewervejledninger samt kodeinstrukser er anbragt som noter bagest i kodebogen med henvisninger fra den berørte variabel. Referencer og forkortelser KODEBOG Referencer til spørgeskemaet findes i spørgsmålsteksten. Forkortelsen IP refererer til interviewpersonen (respondenten). Forkortelsen ÆF refererer til interviewpersonens ægtefælle/samlever.

13 Identifikationsvariable V0001 DDA-STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 Sekvensnummer Variablen er genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. V0003 SFI-UNDERSØGELSESNUMMER start 9, bredde 4 SFI Undersøgelsesnummer Standard 7430 august V0004 IP-LØBENUMMER start 13, bredde 6 IP løbenummer SFI løbenummer er fjernet pga. konfidentialitetshensyn. V0005 SKEMA TYPE 1 start 19, bredde 2, tekstfelt Skema type Skema 1 og skema 2b.

14 Baggrundsspørgsmål, skema 1 og skema 2b Tekst 1: De første spørgsmål, handler om Dem selv og Deres familie V0006 KØN start 21, manglende data: = 9 Spm. 1.1/2b.1: Er De: Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 100 V0007 FØDSELSÅR start 22, bredde 5 Spm. 1.2/2b.2: Hvilket år er De født? År: Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 14 tilfælde) V0008 FØDSELSMÅNED start 27, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 1.2: Hvilket år er De født? Måned: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ved ikke

15 Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 88 V0009 SKOLEUDDANNELSE start 30, manglende data: = 9 Spm. 1.3/2b.3: Hvilken skoleuddannelse har De? Interviewerinstruktion: Der tænkes på afsluttet skolegang. Hvis en IP har forladt fx. gymnasiet uden studentereksamen kodes formentlig 3, fordi IP formentlig har afsluttet 9. klasse Under 7 års skolegang års skolegang års skolegang Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX) Andet (herunder udenlandsk skole) Uoplyst svarprocent: 99 V0010 HAR ERHVERVSUDDANNELSE start 31, manglende data: = 9 Spm. 1.4/2b.4: Har De en erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spm. 5 (V12) Uoplyst svarprocent: 100 V0011 HVILKEN ERHVERVSUDDAN. start 32, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V10 Spm. 1.4/2b.4: Har De en erhvervsuddannelse? 4.a. Hvilken? (Hvis flere, angiv den højeste) Se note: 1

16 Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejderuddannelse EFG-basisår, (men ikke 2. del) Fuldført lærlinge- eller efg-udd Anden faglig uddannelse Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse, (3-4 år) Lang videregående uddannelse, over 4 år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0012 HOVEDBESKÆFTIGELSE start 34, manglende data: = 99 Spm. 1.5/2b.5: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse for tiden? Interviewerinstruktion: Læg mærke til, at vi har trukket elever i handel og kontor samt lærlinge/elever i håndværksfag ud i to selvstændige kategorier. Andre under uddannelse - dvs fx studerende ender i kategori Selvstændig landmand, gå til spm. 1.7 (V14) Selvstændig i øvrigt, gå til spm. 1.7 (V14) Medarbejdende ægtefælle, gå til spm. 1.7 (V14) Funktionær/tjenestemand Elev i kontor/handel Faglært arbejder Lærling/elev i håndværksfag Ufaglært arbejder/specialarbejder Arbejdsløs, gå til spm. 1.9 (V17) Pensionist, gå til spm. 1.9 (V17) Efterlønsmodtager, gå til spm. 1.9 (V17) Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm. 1.9 (V17) Under uddannelse i øvrigt, gå til spm. 1.9 (V17) Andet Uoplyst svarprocent: 99

17 V0013 OFF./PRIVAT ANSAT start 36, manglende data: >=10 FILTER: V12 Spm. 1.6: Er De offentlig eller privat ansat? Offentlig ansat Privat ansat Irrelevant svarprocent: 47 V0014 ANTAL UNDERORDNEDE start 38, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V12 Spm. 1.7: Har De nogle underordnede/ansatte Skriv antal. (Hvis ingen, skriv 0). Variablen er kodet i intervallet (irrelevant tilfælde) (deltog ikke tilfælde) V0015 NORMAL ARBEJDSTID start 43, bredde 4, manglende data: >=1000 FILTER: V12 Spm. 1.8: Hvor lang er Deres samlede ugentlige arbejdstid normalt? 8.a. I hovedbeskæftigelse (Antal timer pr. uge) Variablen er kodet i intervallet (varierende - 3 tilfælde) 1000 (irrelevant tilfælde) 1001 (deltog ikke tilfælde) V0016 ARBEJDSTID BIBESKÆFTIG. start 47, bredde 4, manglende data: >=1000 FILTER: V12 Spm. 1.8: Hvor lang er Deres samlede ugentlige arbejdstid normalt?

18 8.b. I eventuel bibeskæftigelse Variablen er kodet i intervallet (irrelevant tilfælde) 101 (deltog ikke tilfælde) Fortsæt med spm. 11 (V19) V0017 TIDLIGERE BESKÆFTIGET start 51, manglende data: >=10 FILTER: V12 Spm. 1.9/2b.6: Har De tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja Nej, gå til spm. 11 (V19) Irrelevant svarprocent: 39 V0018 TID SIDEN BESKÆFTIGET start 53, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12, V17 Spm. 1.10/2b.7: Hvor længe er det siden, De sidst var i beskæftigelse? Under 1 måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder eller mere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V0019 ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER start 55, manglende data: >=10 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? A. Ægtefælle/samlever

19 Ja, ægtefælle Ja, samlever Nej svarprocent: 88 V0020 HJEMMEBOENDE BØRN start 57, manglende data: >=10 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.B. Ingen hjemmeboende børn Nævnt, gå til spm 11.D (V27) Ikke nævnt svarprocent: 88 V0021 ANTAL BØRN start 59, manglende data: >=10 FILTER: V20 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.B. Antal børn i husstanden barn børn børn børn børn Irrelevant svarprocent: 33 V0022 ALDER/YNGSTE BARN start 61, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V20, V21 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med?

20 11.C. Hvor gamle er børnene? Yngste barns alder: Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 2 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) 101 (deltog ikke tilfælde) V0023 ALDER/NÆSTYNGSTE BARN start 64, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V20, V21 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.C. Hvor gamle er børnene? Næstyngste barns alder: Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 3 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) 101 (deltog ikke tilfælde) V0024 ALDER/3.YNGSTE BARN start 67, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V20, V21 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.C. Hvor gamle er børnene? 3. yngste barns alder: Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 2 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) 101 (deltog ikke tilfælde) V0025 ALDER/4.YNGSTE BARN start 70, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V20, V21 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.C. Hvor gamle er børnene? 4. yngste barns alder: Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 1 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) 101 (deltog ikke tilfælde)

21 V0026 ALDER/5.YNGSTE BARN start 73, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V20, V21 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.C. Hvor gamle er børnene? 5. yngste barns alder: Variablen er kodet 12 og (irrelevant tilfælde) 101 (deltog ikke tilfælde) V0027 BOR SAMMEN IP/ÆF FAR start 76, manglende data: >=10 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.D. Bor De sammen med andre (end ægtefælle/ samlever og børn)? 1. IP's eller ægtefælle/samlevers far Nævnt Ikke nævnt svarprocent: 88 V0028 BOR SAMMEN IP/ÆF MOR start 78, manglende data: >=10 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.D. Bor De sammen med andre (end ægtefælle/ samlever og børn)? 2. IP's eller ægtefælle/samlevers mor Nævnt Ikke nævnt svarprocent: 88 V0029 BOR SAMMEN IP/ÆF SØSKEND start 80, manglende data: >=10

22 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.D. Bor De sammen med andre (end ægtefælle/ samlever og børn)? 3. IP's eller ægtefælle/samlevers søskende Nævnt Ikke nævnt svarprocent: 88 V0030 BOR SAMMEN ANDRE FAM.MED start 82, manglende data: >=10 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.D. Bor De sammen med andre (end ægtefælle/ samlever og børn)? 4. Andre familiemedlemmer Nævnt Ikke nævnt svarprocent: 88 V0031 BOR SAMMEN ANDRE start 84, manglende data: >=10 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med? 11.D. Bor De sammen med andre (end ægtefælle/ samlever og børn)? 5. Andre Nævnt Ikke nævnt svarprocent: 88 V0032 BOR SAMMEN INGEN ANDRE start 86, manglende data: >=10 Spm. 1.11: Hvem bor De sammen med?

23 11.D. Bor De sammen med andre (end ægtefælle/ samlever og børn)? 6. Ingen andre Nævnt Ikke nævnt svarprocent: 88 V0033 EJE/LEJE BOLIG start 88, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 1.12: Er Deres/familiens bolig en ejer- eller en lejerbolig? Lejet værelse Lejet lejlighed Andelslejlighed Lejet parcelhus/villa/rækkehus e.l Lejet eller forpagtet landejendom Ejet parcelhus/villa/rækkehus e.l Ejerlejlighed Ejet landejendom Andet, skriv Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 87 V0034 BOLIG ANDET start 91, bredde 40, tekstfelt FILTER: V33 Spm. 1.12: Er Deres/familiens bolig en ejer- eller en lejerbolig? Hvis andet, skriv Variablen indeholder en liste over andre boligformer. Ægtefælle/samlever, skema FILTER 1: IP har en ægtefælle/samlever, gå til spm. 13 (V36)

24 IP har ikke en ægtefælle/samlever, gå til filter 2 (V47) V0035 HAR ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER start 131, manglende data: >=10 Filter 1. Ægtefælle/samlever IP har en ægtefælle/samlever IP har ikke ægtefælle/samlever, gå til filter 2 (V47) svarprocent: 88 V0036 ÆF ALDER start 133, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V35 Spm. 1.13: Hvor gammel er Deres ægtefælle/samlever? Alder i år: Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 6 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) 101 (deltog ikke tilfælde) V0037 ÆF SKOLEUDDANNELSE start 136, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35 Spm. 1.14: Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle/samlever? Interviewerinstruktion: Der tænkes på afsluttet skolegang. Hvis en ægtefælle/samlever har forladt fx. gymnasiet uden studentereksamen kodes formentlig 3, fordi ægtefælle/samlever formentlig har afsluttet 9. klasse Under 7 års skolegang års skolegang års skolegang Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX) Andet (herunder udenlandsk skole) Ved ikke

25 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0038 ÆF ERHVERVSUDDANNELSE start 138, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35 Spm. 1.15: Har Deres ægtefælle/samlever en erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spm (V40) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0039 ÆF ERHV.UDDAN. HVILKEN start 140, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 1.15: Har Deres ægtefælle/samlever en erhvervsuddannelse? 15.a. Hvilken (Hvis flere, angiv den højeste). Se note: Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejderuddannelse EFG-basisår, (men ikke 2. del) Fuldført lærlinge- eller efg-uddannelse Anden faglig uddannelse Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse, (3-4 år) Lang videregående uddannelse, over 4 år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43

26 V0040 ÆF HOVEDBESKÆFTIGELSE start 142, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V35 Spm. 1.16: Hvad er Deres ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelses for tiden Interviewerinstruktion: Læg mærke til, at vi har trukket elever i handel og kontor samt lærlinge/elever i håndværksfag ud i to selvstændige kategorier. Andre under uddannelse - dvs fx studerende ender i kategori Selvstændig landmand, gå til spm (V42) Selvstændig i øvrigt, gå til spm (V42) Medarbejdende ægtefælle, gå til spm (V42) Funktionær/tjenestemand Elev i kontor/handel Faglært arbejder Lærling/elev i håndværksfag Ufaglært arbejder/specialarbejder Arbejdsløs, gå til spm (V45) Pensionist, gå til spm (V45) Efterlønsmodtager, gå til spm (V45) Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm (V45) Under uddannelse i øvrigt, gå til spm (V45) Andet Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 62 V0041 ÆF OFF./PRIVAT ANSAT start 145, manglende data: >=10 FILTER: V35, V40 Spm. 1.17: Er Deres samlever/ægtefælle offentlig eller privat ansat?

27 Offentlig ansat Privat ansat Irrelevant svarprocent: 36 V0042 ÆF ANTAL UNDERORDNEDE start 147, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V35, V40 Spm. 1.18: Har Deres ægtefælle/samlever nogle underordnede/ansatte Skriv antal. (Hvis ingen, skriv 0). Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 7 tilfælde) 1000 (irrelevant tilfælde) 1001 (deltog ikke tilfælde) V0043 ÆF NORMAL ARBEJDSTID start 152, bredde 4, manglende data: >=1000 FILTER: V35, V40 Spm. 1.19: Hvor lang er Deres ægtefælles/samlevers samlede ugentlige arbejdstid normalt? 19.a. I hovedbeskæftigelse (Antal timer pr. uge) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 7 tilfælde) 997 (varierende - 6 tilfælde) 1000 (irrelevant tilfælde) 1001 (deltog ikke tilfælde) V0044 ÆF ARBEJDSTID BIBESKÆF. start 156, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V35, V40 Spm. 1.19: Hvor lang er Deres ægtefælles/samlevers samlede ugentlige arbejdstid normalt? 19.b. I eventuel bibeskæftigelse (Antal timer pr. uge) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 5 tilfælde)

28 97 (varierende - 1 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) 101 (deltog ikke tilfælde) Fortsæt med tekst 2 skema 2.a (V49) V0045 ÆF TIDLIGERE BESKÆFTIGET start 159, manglende data: >=10 FILTER: V35, V40 Spm. 1.20: Har Deres ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja Nej, gå til FILTER 2 (V47) Irrelevant svarprocent: 21 V0046 ÆF TID SIDEN BESKÆFTIGET start 161, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V40, V45 Spm. 1.21: Hvor længe er det siden, Deres ægtefælle/ samlever sidst var i erhverv? Under 1 måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder eller mere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 19 Helbred og førlighed, skema 2a og 2b Filter 2:

29 Hvis IP er 60 og derunder, gå til skema 2a (V49) Hvis IP er 61 eller ældre, gå til skema 3 (V98) V0047 IP OVER/UNDER 60 ÅR start 163, manglende data: >=10 Filter IP er 60 år og derunder IP er 61 år eller ældre, gå til skema 3 (V98) svarprocent: 88 V0048 SKEMA TYPE 2 start 165, bredde 2, tekstfelt Skema type Skema 2a og skema 2b Tekst 2: De næste spørgsmål drejer sig om Deres helbred og førlighed. V0049 VANSKELIGT GØRE TING start 167, manglende data: >=10 FILTER: V47 Spm. 2a.1/2b.8: Har De på grund af Deres helbred eller fysiske handicap vanskeligheder med at gøre ting, som de fleste på Deres alder kan? Interviewerinstruktion: Handicap = fysisk eller psykisk handicap Nogle fagfolk taler også om "socialt handicap", hvilket fx kan betyde, at personen ikke har de rigtige vaner, normer. Det tager vi ikke med. Hvis fx der svares: "Jeg har vænnet mig til en livsform uden arbejde" eller "jeg kan ikke acceptere, at andre skal bestemme", regner vi IKKE personen for handicappet. Fx handicap: Ordblind Evnesvag Neurotisk Ikke handicap: Alkoholiker* Narkoman* Medlem af subkultur

30 * Med mindre der er alvorlige følgevirkninger Ja Ja, nogle vanskeligheder Nej, ingen vanskeligheder, gå til spm. 2a.10/2b.17 (V63) Irrelevant svarprocent: 79 V0050 VANSKELIGT HYGIEJNE start 169, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.2/2b.9: Har De på grund af Deres helbred vanskeligheder med selv at klare Deres personlige hygiejne (toiletbesøg, vask, badning)? Interviewerinstruktion: SELV dvs. ikke bistået af hjælper Ja Ja, nogle vanskeligheder Nej, ingen vanskeligheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0051 VANSKELIGT TAGE TØJ start 171, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.3/2b.10: Har De på grund af Deres helbred vanskeligheder med selv at tage tøj af og på? Interviewerinstruktion: SELV dvs. ikke bistået af hjælper Ja Ja, nogle vanskeligheder Nej, ingen vanskeligheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9

31 V0052 VANSKELIGT SPISE SELV start 173, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.4/2b.11: Har De på grund af Deres helbred vanskeligheder med selv at spise? Interviewerinstruktion: SELV dvs. ikke bistået af hjælper Ja Ja, nogle vanskeligheder Nej, ingen vanskeligheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0053 VANSKELIGT LAVE MAD start 175, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.5/2b.12: Har De på grund af Deres helbred vanskeligheder med selv at lave mad, vaske op og lignende? Interviewerinstruktion: SELV dvs. ikke bistået af hjælper Ja Ja, nogle vanskeligheder Nej, ingen vanskeligheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0054 VANSKELIGT KLARE JOB start 177, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.6/2b.13: Har De på grund af Deres helbred vanskeligheder med at klare et fuldtidsjob? Interviewerinstruktion: SELV dvs. ikke bistået af hjælper.

32 Ja Ja, nogle vanskeligheder Nej, ingen vanskeligheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0055 VANSKELIGT FRITIDSAKTIV. start 179, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.7/2b.14: Har De på grund af Deres helbred vanskeligheder med at deltage i fritidsaktiviteter? (sport, hobbies og lignende) Ja Ja, nogle vanskeligheder Nej, ingen vanskeligheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0056 VANSKELIGT KONTAKT FAM. start 181, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.8/2b.15: Har De på grund af Deres helbred vanskeligheder ved at have kontakt med Deres familie, venner og bekendte? Ja Ja, nogle vanskeligheder Nej, ingen vanskeligheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0057 SKYLDES BLIVER TRÆT start 183, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49

33 Spm. 2a.9/2b.16: Skyldes Deres vanskeligheder, at De: a. Bliver træt? (Een ring i hver linie) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0058 SKYLDES FÅR SMERTER start 185, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.9/2b.16: Skyldes Deres vanskeligheder, at De: b. Får smerter? (Een ring i hver linie) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0059 SKYLDES KRONISK SYGDOM start 187, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.9/2b.16: Skyldes Deres vanskeligheder, at De: c. Har en kronisk sygdom? (Een ring i hver linie) Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant

34 svarprocent: 9 V0060 SKYLDES AKUT SYGDOM start 189, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.9/2b.16: Skyldes Deres vanskeligheder, at De: d. Har en akut sygdom? (Een ring i hver linie) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0061 SKYLDES PSYKISK UDVIK.HÆ start 191, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.9/2b.16: Skyldes Deres vanskeligheder, at De: e. Har en psykisk udviklingshæmning? (Een ring i hver linie) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0062 SKYLDES ANDET HANDICAP start 193, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V49 Spm. 2a.9/2b.16: Skyldes Deres vanskeligheder, at De: f. Har et andet handicap? (Een ring i hver linie)

35 Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0063 PROBLEM BEVÆGE RUNDT start 195, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 2a.10/2b.17: Har De problemer med selv at bevæge Dem rundt? (Uden brug af kørestol) Ja Nej, gå til spm. 2a.12 (V65) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0064 HVOR LANGT GÅ start 197, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V47, V63 Spm. 2a.11/2b.18: Hvor langt kan De gå, uden at stoppe eller få det meget dårligt? Over 150 m Over 75 m Over 15 m Gå uden støtte fra møbler e.l Kun med møbelstøtte Kan slet ikke gå Uoplyst Irrelevant svarprocent: 2 V0065 PROBLEM BRUGE ARME start 201, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 2a.12/2b.19: Har De problemer med at bruge

36 Deres arme? Ja Nej, gå til spm. 2a.14 (V67) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0066 KAN STIKKE ARME BAGUD start 203, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V47, V65 Spm. 2a.13/2b.20: Kan De stikke armene bagud i et jakke- eller frakkeærme? Ja, med begge arme Besvær med den ene arme Besvar med begge arme Kan ikke med nogen af armene Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0067 PROBLEM FINGERFÆRDIGHED start 206, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 2a.14/2b.21: Har De problemer med Deres fingerfærdighed? Ja Nej, gå til spm. 2a.16 (V69) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0068 SAMLE SIKKERHEDSNÅL OP start 208, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V47, V67 Spm. 2a.15/2b.22: Kan De samle en sikkerhedsnål

37 op fra gulvet? Ja, med såvel højre som venstre hånd Ja, men kun med een af hænderne Kan ikke med nogen af hænderne Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0069 PROBLEM PERSONLIG PLEJE start 211, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 2a.16/2b.23: Har De problemer med at klare Deres personlige pleje? Ja Nej, gå til spm. 2a.19 (V72) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0070 KAN VASKE SIG DET HELE start 213, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V47, V69 Spm. 2a.17/2b.24: Kan De vaske Dem over det hele uden hjælp? Ja, gå til spm. 2a.19 (V72) Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0071 KAN VASKE ANSIGTET start 216, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V47, V69, V70 Spm. 2a.18/2b.25: Kan De vaske Dem i ansigtet uden hjælp?

38 Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0072 KAN TOILETBESØG UDEN HJÆ start 219, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V47 Spm. 2a.19/2b.26: Kan De gå på toilettet uden hjælp? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0073 PROBLEM UFRIV. VANDLADN. start 223, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 2a.20/2b.27: Har De problemer med ufrivillig vandladning? Ja Nej, gå til spm. 2a.22 (V75) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0074 TIT UFIVILLIG VANDLADN. start 225, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V47, V73 Spm. 2a.21/2b.28: Hvor tit har De ufrivillig vandladning?

39 Mindst een gang om måneden Mindst een gang om ugen Mindst een gang om dagen Har ingen kontrol over vandladningen Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0075 PROBLEM SYN MED BRILLER start 229, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 2a.22/2b.29: Har De problemer med synet selv med brug af briller? Ja Nej, gå til spm. 2a.26 (V79) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0076 KAN GENKENDE BEKENDT AFS start 231, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V47, V75 Spm. 2a.23/2b.30: Kan De genkende en bekendt på den modsatte side af gaden? Interviewerinstruktion:..Eventuelt med brug af briller Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0077 KAN LÆSE OVERSKRIFTER start 234, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V47, V75 Spm. 2a.24/2b.31: Kan De læse overskrifterne i avisen?

40 Interviewerinstruktion:..Eventuelt med brug af briller Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0078 KAN GENKENDE BEKENDT NÆR start 237, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V47, V75 Spm. 2a.25/2b.32: Kan De genkende en bekendt, hvis De er er helt tæt på hans ansigt? Interviewerinstruktion:..Eventuelt med brug af briller Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0079 PROBLEM MED HØRELSEN start 241, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 2a.26/2b.33: Har De problemer med hørelsen? (uden brug af høreapparat) Ja Nej, gå til spm. 2a.29 (V82) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0080 KAN FØLGE TV NORMAL LYD start 243, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V47, V79

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- -------------------

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- DDA-1613 -------- Datamateriale ------------- SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- DDA-0828 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0558 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1982 ---- ----- ----- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- DDA-0847 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- DDA-0560 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- DDA-1399 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere