DET TEOLOGISKE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET TEOLOGISKE FAKULTET"

Transkript

1 DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anne Christine Benner Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Lektor Ninna Jørgensen Professor Kirsten Busch Nielsen Lektor Jesper Tang Nielsen MØDEREFERAT REFERAT Forum: Studienævnet for Teologi Møde: Ordinært møde. Tidspunkt: Tirsdag den 19. maj 2009 kl. 9:00-11:00. Sted: Købmagergade 46, 1150 København K, vær Referent: Bente Guldsborg. Til stede: Anne Christine Benner (stud. theol.), Ninna Jørgensen (lektor), Anders Martin Lauritsen (stud. theol.), Kirsten Busch Nielsen (professor; formand), Jesper Tang Nielsen (lektor) og Trine L. Taylor (stud. theol.; næstformand). Til stede fra administrationen: Rasmus Dreyer (stud. theol.; studievejleder), Bente Guldsborg (fuldmægtig; studienævnssekretær), Maj-Britt Johannsen (specialkonsulent; områdeleder) og Marie-Louise Lieberoth Wadum (stud. theol.; studievejleder). Dagsorden Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Pkt. 2% Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 21. april Pkt. 3 Mindre sager og meddelelser. Pkt. 4% Studieordningsændringer (nogle høringssvar er vedhæftet, øvrige svar vil blive eftersendt). Pkt. 5% Drøftelse af udkast til evalueringsprocedure og -plan for Det Teologiske Fakultet. Pkt. 6 Studiestartsprogram 2009 (status quo). Lukket møde: Pkt. 7 Ansøgninger vedr. Fleksibel Master. Pkt. 8 Ansøgninger om dispensation. Pkt. 9 Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering. Pkt. 10 Eventuelt. 22. JUNI 2009 SEKRETARIATET FOR STUDIENÆVNET FOR TEOLOGI KØBMAGERGADE POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR FAX REF: BEG Sag: /

2 Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad 2) Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 21. april 2009 Referatet blev godkendt med få ændringer. Ad 3) Mindre sager om meddelelser a. Nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klage. Lektor Ninna Jørgensen og stud.theol.trine Taylor udpegedes som Studienævnets repræsentanter. b. Oprettelse af kursus Tysk for Teologer i efteråret 2009 drøftedes. Studienævnet anbefaler dette. c. Evaluering af mentorordningen. Studienævnet besluttede, at denne ordning videreføres. d. Referat af møde den april 2009 i programkomiteen i Oslo vedr. The Religious Roots of Europe. e. Referat af konstituerende og ordinært møde den 20. januar samt ordinært møde den 17. februar 2009 i Studienævnet for Teologi ved Aarhus Universitet. f. Mødeindkaldelse til møde den 26. maj 2009 i det faste studieudvalg ved Pastoralseminariet i København. Ad 4) Studieordningsændringer Der forelå høringssvar fra Fagrådet og de teologiske afdelinger. Ændringsforslagene samt de indkomne bemærkninger blev gennemgået. Studielederen drøfter pensum for Teologiske Temaer 1-2 med faglærerne. Studieordningsrevisionen vil være punkt på førstkommende studienævnsmøde, inden denne sendes til dekanens endelige godkendelse. Ad 5) Drøftelse af udkast til evalueringsprocedure og -plan for Det Teologiske Fakultet Dekanens høringsskrivelse vedr. evalueringsprocedure blev forelagt Studienævnet, og Nævnet noterede sig, at fakultetets nuværende model er taget op i KU s retningslinjer for evaluering. 2

3 Særskilt drøftedes: 1) Forslag om, at kun visse kurser evalueres pr. semester under forudsætning af, at nye kurser altid evalueres. Fagrådet anbefaler, at der i alle tilfælde sker en sammentælling og indrapportering af alle kurser i hvert semester. 2) Muligheden for nye evalueringsformer, herunder om besvarelserne skal være anonyme. 3) Opfølgning af evaluering, herunder anbefales drøftet i faggrupperne. 4) Kommunikation / offentliggørelse af semesterets evalueringer. 5) Kompetenceudvikling (efter behov / det pædagogisk-didaktiske). Ad 6) Studiestartsprogram 2009 Stud. theol. Anders Martin Lauritsen, tutoransvarlig ved dette års studiestartsprogram, orienterede om status på planlægningen af studiestartsprogram De faglige vejledere har ansvaret for studiestarten. Første tutormøde samt arbejdslørdag den 9. maj har været afholdt, og studiestarten vil i høj grad forme sig som tidligere år. Studiestartsprogrammets tema vil i 2009 være Tilgivelse august afholdes introdage på fakultetet september 2009 afholdes internatkursus. Ad 7) Ansøgninger vedr. Fleksibel Master Der forelå ingen ansøgninger til behandling. Ad 8) Ansøgninger om dispensation Der forelå otte ansøgninger til behandling: baggrund af de særlige omstændigheder og hensynet til studiefremdriften. Den studerende meddeltes tilladelse til eksamenstilmelding til bacheloruddannelsesfaget Dogmatik med Økumenisk Teologi ved sommereksamen 2009, skønt Latin 3 endnu ikke er bestået. baggrund af de særlige omstændigheder og hensynet til studiefremdriften. Den studerende meddeltes tilladelse til eksamenstilmelding til bacheloruddannelsesfaget Kirke- og Teologihistorisk Område 1 (før 1300), skønt KH-Metode endnu ikke er bestået. baggrund af de særlige omstændigheder og hensynet til studiefremdrif- 3

4 ten. Den studerende meddeltes tilladelse til eksamenstilmelding til indlevering af bachelorprojekt senest den 15. juni Ansøgning om forlængelse af fristen for dokumentation for studieaktivitet blev på baggrund af de særlige omstændigheder imødekommet. Den studerende meddeltes tilladelse til at udskyde dokumentation for studieaktivitet til den 1. februar Ansøgning om dispensation blev imødekommet på baggrund af de særlige omstændigheder. Den studerende meddeltes tilladelse til at genopgive en tekst som grundlag for bachelorprojekt. Ansøgning om dispensation blev imødekommet delvist på baggrund af dokumentation for barsel. Hvad angår ansøgning om tilladelse til eksamenstilmelding til skriftlig prøve i bacheloruddannelsesfaget Praktisk Teologi, besluttede Nævnet ikke at imødekomme ansøgningen, idet Nævnet ikke fandt, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne give anledning til at dispensere fra gældende regler. På baggrund af de særlige omstændigheder (barsel) besluttede Nævnet at meddele den studerende tilladelse til at udskyde mundtlig eksamen i Praktisk Teologi til oktober Hvad angår ansøgning om tilladelse til at eksamenstilmelde sig til indlevering af bachelorprojekt, meddeles den studerende tilladelse til at indlevere dette ved januareksamen (frist 2. januar 2010). Vejleder ved og bedømmer af BA-projektet vil være en af de lærere, som underviser ved BA-projektseminaret i efteråret baggrund af de særlige omstændigheder. Den studerende meddeltes tilladelse til at skrive speciale i faget Det Nye Testamentes Eksegese tillige med, at det samme fag også absolveres som obligatorisk fag. Under forudsætning af, at den studerende benytter sig af denne mulighed, meddeltes tillige tilladelse til at absolvere kandidatuddannelsesfaget Etik og Religionsfilosofi i henhold til valgfagsreglerne. Ansøgning vedr. benyttelse af særlig vejleder og bedømmer på bachelorprojekt i forårssemesteret 2009 blev ikke at imødekommet. Nævnet fandt ikke, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne give anledning til at dispensere fra gældende regler. 4

5 Ad 9) Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering Der forelå syv ansøgninger til behandling: Ansøgning om forhåndstilsagn om meritoverførsel blev imødekommet. Den studerende meddeltes forhåndstilsagn om meritoverførsel af planlagt studieforløb i efterårssemesteret 2009 ved Angelicum i Rom. Fire kurser vil kunne meritoverføres til hhv. KAN-valgfag (30 ECTS) og obligatorisk fag i Dogmatik med Økumenisk Teologi (15 ECTS) under forudsætning af, at pensum og niveau svarer til 2005-studieordningens bestemmelser for sammensætning af pensum, niveau mv. Ansøgning om meritoverførsel blev imødekommet. På grundlag af dokumentation for studieaktivitet ved Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland, meritoverføres følgende prøver under den teologiske kandidatuddannelse: KAN-emnekursus NT (15 ECTS) anses afløst på baggrund af bestået Seminar on Der Römerbrief: Exegese-Dogmatik- Predigt og Lecture on Der Römerbrief. KAN-Valgfag (15 ECTS) anses afløst på baggrund af bestået Course on Toleranz und Intoleranz im Neuen Testament, Postgraduate Seminar on Die religiöse Dimension der politischen Kultur og Seminar on Kirchenkampf. Ansøgning om meritoverførsel blev imødekommet. På grundlag af dokumentation for studieaktivitet ved Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland, meritoverføres således følgende prøve/eksamen under den teologiske kandidatuddannelse: KAN-valgfag (15 ECTS) anses for afløst på baggrund af bestået Vorlesung: Kirchegenschichte III (Reformation) og Hausarbeit: Sermon von Ablass und Gnade. Ansøgning om meritoverførsel blev imødekommet. På baggrund af dokumentation for studieaktivitet ved Journalisthøjskolen i Århus meritoverføres således følgende prøve under den teologiske kandidatuddannelse (2005-studieordningen): KAN-valgfag (30 ECTS) anses for afløst på baggrund af bestået Tillægsuddannelsen, Journalisthøjskolen i Århus. Ansøgning om meritoverførsel blev delvist imødekommet. I henhold til studieordningens bestemmelser (2005-studieordningen, pkt ) meddeltes den studerende meritoverførsel til bacheloruddannelsesfaget Kirke- og Teologihistorisk Metode, som godskrives på baggrund af bestået Afløsning i en Kirkehistorisk periode (2003). Ansøgning om meritoverførsel blev imødekommet. På grundlag af dokumentation for studieaktivitet ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet meritoverføres følgende prøve under den teologiske kandidatuddannelse: KAN-valgfag (15 ECTS) anses for afløst på baggrund af bestået Socio.teorifag: Kosmopolis: Byen som verden, verden som byen,

6 Hvad angår ansøgning om meritoverførsel af kurser ved Arabisk Områdestudium over Islam, Områdestudiets metodelære samt Temagrupperapport 1 bestået ved Odense Universitet 1983/1984, besluttede Nævnet at efterspørge yderligere oplysninger om uddannelsens omfang og niveau. Når Studienævnet har modtaget disse oplysninger, vil ansøgningen blive behandlet på førstkommende nævnsmøde. Ad 10) Eventuelt Intet fremkom Kirsten Busch Nielsen / Bente Guldsborg 6

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Karsten Krambs Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor (næstformand) Lektor

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. NN Professor Mette Birkedal Bruun Lektor

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Stud. theol. Stine Wolff (næstformand) Lektor Bodil

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anne Christine Benner Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Lektor Ninna

Læs mere

MØDEREFERAT. Dagsorden

MØDEREFERAT. Dagsorden DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Frederik Poulsen (næstformand) Stud. theol. Karsten Krambs Stud. theol. Stine Wolff Lektor Ninna Jørgensen

Læs mere

Bent Flemming Nielsen (lektor) og Rasmus Dreyer (stud.theol.; studievejleder).

Bent Flemming Nielsen (lektor) og Rasmus Dreyer (stud.theol.; studievejleder). DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. Anders Martin Lauritsen Professor Mette

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2010): Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. Anders Martin Lauritsen Professor

Læs mere

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 20. JUNI 2005 SEKRETARIATET FOR STUDIENÆVNET FOR TEOLOGI KØBMAGERGADE POSTBOKS 2164

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 20. JUNI 2005 SEKRETARIATET FOR STUDIENÆVNET FOR TEOLOGI KØBMAGERGADE POSTBOKS 2164 DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT Forum: Ordinært studienævnsmøde, Studienævnet for Teologi Møde afholdt: Fredag den 29. april 2005 kl. 13:00-15:00 Sted: Købmagergade 46, 1150

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2009): Stud. theol. Anne Christine Benner Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Lektor

Læs mere

D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T

D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. Kristine

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Stud. theol. Stine Wolff (næstformand) Lektor Bodil

Læs mere

MØDEREFERAT. Dagsorden

MØDEREFERAT. Dagsorden DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Frederik Poulsen Stud. theol. Karsten Krambs Stud. theol. Stine Wolff Lektor Bodil Ejrnæs/lektor

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2012) Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Christine Damgaard Jensen Stud.theol. Jonas Hennild Professor Mette Birkedal

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2013) Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Christine Damgaard Jensen Stud.theol. Aske Emil Olsen Professor Mette Birkedal

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Karsten Krambs Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor (næstformand) Lektor

Læs mere

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmer af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Casper Gregers Bangert Stud. theol. Frederik Poulsen (næstformand) Stud. theol. Niels Valdemar Vinding

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anne Christine Benner Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Lektor Ninna

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. Kristine Krarup Professor Mette Birkedal

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. Kristine Krarup Professor Mette Birkedal

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2015) Stud.theol. Christine Damgaard Stud.theol. Thomas Neergaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard Professor Mette

Læs mere

Ninna Jørgensen (lektor) og Frederik Poulsen (stud. theol.; næstformand).

Ninna Jørgensen (lektor) og Frederik Poulsen (stud. theol.; næstformand). DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Frederik Poulsen (næstformand) Stud. theol. Karsten Krambs Stud. theol. Stine Wolff Lektor Ninna Jørgensen

Læs mere

MØDEREFERAT. Ikke til stede: Christine Damgaard (stud.theol.).

MØDEREFERAT. Ikke til stede: Christine Damgaard (stud.theol.). DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2015) Stud.theol. Christine Damgaard Stud.theol. Thomas Neergaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard Professor Mette

Læs mere

D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T

D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2013) Stud.theol. Christine Damgaard Jensen Stud.theol. Aske Emil Olsen Stud.theol.

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anders Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Stud. theol. Stine Wolff (næstformand) Lektor Bodil Ejrnæs

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2013) Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Christine Damgaard Jensen (næstformand) Stud.theol. Aske Emil Olsen Professor

Læs mere

Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat af konstituerende og ordinært studienævnsmøde

Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat af konstituerende og ordinært studienævnsmøde DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Frederik Poulsen Stud. theol. Karsten Krambs Stud. theol. Stine Wolff Lektor Bodil Ejrnæs Lektor

Læs mere

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2014) Stud.theol. Hans Ahlmann-Ohlsen Stud.theol. Christine Damgaard Jensen Stud.theol. Aske Emil Olsen Professor

Læs mere

Pkt. 7 Evaluering af Studienævnets Temadag den 29. oktober 2008 om Kristendommen

Pkt. 7 Evaluering af Studienævnets Temadag den 29. oktober 2008 om Kristendommen DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Karsten Krambs Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor (næstformand) Lektor

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. Kristine Krarup Professor Mette Birkedal

Læs mere

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2014) Stud.theol. Hans Ahlmann-Ohlsen Stud.theol. Christine Damgaard Jensen Stud.theol. Aske Emil Olsen Professor

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Stud. theol. Stine Wolff (næstformand) Lektor Bodil

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. Kristine Krarup Professor Mette Birkedal

Læs mere

MØDEREFERAT. Dagsorden

MØDEREFERAT. Dagsorden DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Frederik Poulsen (næstformand) Stud. theol. Karsten Krambs Stud. theol. Stine Wolff Lektor Ninna Jørgensen

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. Kristine Krarup Professor Mette Birkedal

Læs mere

Dagsorden Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 17. september

Dagsorden Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 17. september DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anne Christine Benner Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Lektor Ninna

Læs mere

Dagsorden: Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 13. december

Dagsorden: Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 13. december DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2013) Stud.theol. Hans Ahlmann-Ohlsen Stud.theol. Christine Damgaard Jensen Stud.theol. Aske Emil Olsen Professor

Læs mere

Godkendelse af dagsorden. Pkt. 2% Godkendelse af ordinært studienævnsmøde den 14.juni 2013.

Godkendelse af dagsorden. Pkt. 2% Godkendelse af ordinært studienævnsmøde den 14.juni 2013. D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2013) Stud.theol. Christine Damgaard Jensen Stud.theol. Aske Emil Olsen Stud.theol.

Læs mere

MØDEREFERAT REFERAT 28. OKTOBER 2009

MØDEREFERAT REFERAT 28. OKTOBER 2009 DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anne Christine Benner Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Lektor Ninna

Læs mere

Til stede under pkt. 2: Afdelingslederne: Lektor Jakob Wolf, professor Mogens Müller (suppl. for Heike Omerzu), lektor Carsten Selch Jensen.

Til stede under pkt. 2: Afdelingslederne: Lektor Jakob Wolf, professor Mogens Müller (suppl. for Heike Omerzu), lektor Carsten Selch Jensen. DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2015) Stud.theol. Christine Damgaard Stud.theol. Thomas Neergaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard Professor Mette

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Benedicte Glæsel Stud.theol. Thomas Neergaard Stud.theol.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Benedicte Glæsel Stud.theol. Thomas Neergaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard (stud.theol. Laura

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anne Christine Benner Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Lektor Ninna

Læs mere

MØDEREFERAT. Nyt fra studentervejlederne Nyt fra de studerende DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT. Nyt fra studentervejlederne Nyt fra de studerende DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Benedicte Glæsel Stud.theol. Thomas Neergaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard Professor MSO

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Godkendelse af referat af Studienævnets ordinære møde den 28. april 2017 Referatet blev godkendt med få ændringer i punkt 7.

Godkendelse af referat af Studienævnets ordinære møde den 28. april 2017 Referatet blev godkendt med få ændringer i punkt 7. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2017) Stud.theol. Thomas Neergaard Stud.theol. Søren Frank Jensen Stud.theol. Filip Bjørnemalm Fleischer Professor

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T

D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2014) Stud.theol. Hans Ahlmann-Ohlsen Stud.theol. Christine Damgaard Jensen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: Carolina Krystyna Magnowska, Karen Margrethe Callsen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: Carolina Krystyna Magnowska, Karen Margrethe Callsen Møde den: 7. juni 2012, kl. 15.00-17.00 Lokale 9, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov, lektor Bente

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 8. december 2017, kl. 10-12 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab Møde den: 17. september 2012, kl. 15.15-17.00 Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov,

Læs mere

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 13. NOVEMBER 8 Forum: Møde i censorformandskabet Møde afholdt: Onsdag den.

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Stefan Marschall Kristensen, stud.mag.

Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Stefan Marschall Kristensen, stud.mag. Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2105 Fax: 6550 2232 E-mail: majuhl@hist.sdu.dk 17. september 2009 J. nr.: Ref.: PGM/mjn Referat af møde i Studienævn for Historie torsdag den 20. august

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 21. OKTOBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Det Teologiske Studium Bachelor- og kandidatuddannelsen Generelle bestemmelser

Det Teologiske Studium Bachelor- og kandidatuddannelsen Generelle bestemmelser D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Det Teologiske Studium Bachelor- og kandidatuddannelsen Generelle bestemmelser Gældende fra 1. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 12. OKTOBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 24. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj Hegelund,

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2013) Stud.theol. Hans Ahlmann-Ohlsen Stud.theol. Christine Damgaard Jensen Stud.theol. Aske Emil Olsen Professor

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere