3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040"

Transkript

1 Transportministeriet Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej Beregningsforudsætninger... 1 Indledning Dette notat omhandler de fastlagte beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af en række supplerende trafikmodelberegninger for en Østlig Ringvej i København. Trafikmodelberegningerne gennemføres med trafikmodellen OTM 5.4 for prognoseårene 2025 og I OTM 5.4 omfatter de beregningsforudsætninger, der indgår ved trafikmodelberegninger for et givet beregningsår, følgende: Befolkning fordelt på beskæftigelse og indkomst (zonefordelte data) Antal arbejdspladser fordelt på erhvervsgrupper (zonefordelte data) Antal studiepladser (zonefordelte data) Infrastruktur og kollektiv trafikbetjening Personbilsejerskab (personbiler per 1000 indbyggere, kommunefordelte data) Parkeringsafgifter og -søgetider for biltrafikken (zonefordelte data) Kollektive trafiktakster og kørselsomkostninger med bil Portzonetrafik (trafik ind/ud af Hovedstadsområdet) Der gennemføres prognoseberegninger for en række scenarier for udbygning af en østlig ringvejsforbindelse mellem Nordhavnsvej og Amagermotorvejen. Med scenarierne undersøges de trafikale konsekvenser i forhold til alternative løsningsforslag med hensyn til udbygningsetaper for ringvejen, supplerende trafiksanering af indre by og alternative udbygningsforslag for den kollektive trafik. Endvidere vurderes den forventelige generelle byplan-, demografiske og socioøkonomiske udvikling, idet prognoseberegningerne gennemføres for prognoseårene 2025 og Dato: Notatnr.: Rev: 3 Udarbejdet af:mba/hp Kontrolleret / godkendt : HP/HP Filnavn: S:\ Ostlig_ringvej\Dokumenter\ _3_forud.docx Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 De forudsætninger med hensyn til vejinfrastruktur og kollektive trafikbetjening, der varieres i de enkelte udbygningsscenarier, er beskrevet i notatets afsnit 2, medens basisforudsætningerne for henholdsvis 2025 og 2040 er nærmere beskrevet i afsnit 3. 2 Udbygningsscenarier De enkelte udbygningsscenarier baseres på de opstillede basisforudsætninger for 2025 og 2040 samt alternative forudsætninger med hensyn til etaper for udbygning af Østlig Ringvej, trafiksanering af indre by og yderligere udbygning af den kollektive trafik. 2.1 Østlig Ringvej Etape ½ til Nordhavnen Nordhavnsvej videreføres i en tunnel fra Kalkbrænderihavnsgade under Svanemøllebugten til Nordhavn. I Ydre Nordhavn etableres et ruderanlæg med vestvendte ramper fra den nye fordelingsvej på tværs af Balticavej. Etape 1 til Refshaleøen/Kløvemarken I Etape 1 af Østlig Ringvej videreføres forbindelsen fra Nordhavnen sydpå i en tunnel til Kløvermarken med tilslutningsanlæg på Refshaleøen og ved Kløvermarken. Vejanlægget er forudsat anlagt som en 4-sporet vejforbindelse med en skiltet hastighed på 90 km/t. Etape 2 til Amagermotorvejen Etape 1 føres videre som en boret tunnel til Amagermotorvejen ved Sjællandsbroen. Vejanlægget er forudsat anlagt som en 4-sporet vejforbindelse med en skiltet hastighed på 90 km/t. 2.2 Trafiksanering Indre By Der forudsættes gennemført en trafikal fredeliggørelse af Indre By, som beskrevet i rapporten Trafikal fredeliggørelse af Indre By - efter anlæg af en havnetunnel, Københavns Kommune Udbygning af den kollektive trafik 2025 og Metrolinie M4 mellem København H og Trælastholmen udbygges til henholdsvis Ny Ellebjerg og til Ydre Nordhavn med et loop i Nordhavnen med seks nye stationer. Den samlede køretid mellem Ny Ellebjerg og Nordhavn Nord er 22 minutter Der forudsættes etableret en metrolinie M6 mellem Prags Boulevard og Bellahøj via Kø- Side 2

3 benhavn H og Rigshospitalet. Linjen har en køretid på 19 minutter og betjener 16 stationer. Det forudsættes endvidere, at metrolinie M6 har samme frekvens som metrolinie M4. Der forudsættes etableret en ny metroring M7, som betjener det nordøstlige Amager, Østerport, Rigshospitalet og København H. Mellem Stengade og Prags Boulevard har linjen samme linjeforløb som metrolinie M6. Frekvensen på metrolinie M7 er forudsat at være den samme som for metrolinie M6. Der forudsættes indført automatisk S-banedrift på hele S-banen med metrolike kørsel. Køreplanforudsætningerne er et beregningseksempel på automatisk drift, som er fastlagt af Transportministiet. Med automatisk drift vil der være stop på alle stationer og samtidig opnås en besparelse i køretiden. 3 Basisforudsætninger for 2025 og Planforudsætninger Forudsætningerne for befolkningstal, antal arbejdspladser samt antal studiepladser baseret sig på de opstillede forudsætninger fra KIK-projektet (analysefasen) for 2025 og I forhold til KIK-projektets forudsætninger er der foretaget følgende ændringer. Der er foretaget en justering af befolkningstal/arbejdspladsantal for 2 zoner dækkende Enghave Brygge og Valby Idrætspark (zone 127 og 162) baseredet på de seneste planlægningsforudsætninger for disse områder. Desuden er der fra 2025 indlagt nye arbejdspladser nord for Vasbygade (zone 130) som følge af statens etablering af et nyt styrelsesdomicil her i Aalborg Universitet har etableret et nyt fakultet i Sydhavnen. I 2013 er her studerende og 450 ansatte. Disse arbejds- og studiepladser medtages i 2025 og 2040, idet de fremskrives med væksten i aldersgruppen år. Samtidig fjernes 900 arbejdspladser, svarende til den tidligere benyttelse (NOKIA) af Universitetets bygninger. For TV-byen/Gyngemosen i Gladsaxe (zone 444) er plandata justeret for at tage højde for den aktuelle anvendelse af området. For DTU-området i Lundtofte er der endvidere anvendt nye planforudsætninger, hvor DTU og Lyngby kommune i forbindelse med planlægningsarbejdet for en letbane i Ring 3 har udmeldt opdaterede plandata. De udmeldte planforudsætningerne for DTU for 2030 er forudsat gældende for KIK-projektets forudsætninger vedrørende befolkningstal, antal arbejds- og studiepladser er beskrevet i de følgende afsnit. Den forudsatte vækst i indbyggertal og antal arbejdspladser er vist i nedenstående tabel. Side 3

4 Tabel 1 Forudsat byudvikling i Nordhavn og på Amager 2025 og 2040 Forudsat byudvikling Befolkning Antal arbejdspl Nordhavn Nordøstlige Amager Ørestad Befolkningstal Befolkningstallet i de enkelte zoner er fremskrevet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks kommunefordelte og aldersfordelte Befolkningsfremskrivning For hver kommune er befolkningens fremtidige fordeling på alders- og socioøkonomiske grupper fremskrevet på grundlag af den relative udvikling i den aldersgruppe, som den nugældende gruppe primært omfatter. Således er antallet af lønmodtagere fremskrevet med udviklingen i aldersgruppen år, antallet af pensionister og efterlønsmodtagere med udviklingen i aldersgruppen over 64 år og antallet af studerende med udviklingen i aldersgruppen år. De forudsatte befolkningstal i de enkelte kommuner for de enkelte prognoseår er fordelt på zoner i forhold til befolkningstallene i 2009 for de zoner, der omfatter den pågældende kommune. For Københavns Kommune vedkommende er befolkningstilvæksten dog fordelt internt i kommunen dels på de enkelte byudviklingsområder i kommunen efter rummelighed og forventet udbygningstakt, dels jævnt fordelt på de eksisterende byområder, som en fortsættelse af den fortætning, der allerede finder sted i dag. Fordelingen af befolkningstilvæksten på zoner i den eksisterende by er foretaget proportionalt med befolkningsfordelingen i For Glostrup, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner (Ringby kommuner) er der tillagt en yderligere befolkningsvækst stationsnært (for en kommende letbane i Ring 3) på indbyggere frem til For byudviklingszoner i Københavns Kommune, hvor der i forhold til dagens situation forudsættes en væsentlig udbygning eller ændret arealanvendelse frem til 2040, er indbyggernes fordeling på socioøkonomiske, alders- og indkomstgrupper forudsat at svare til fordelingen for kommunen som helhed for det pågældende prognoseår. For byudviklingszoner i Ringby kommunerne (Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Kommuner) er fordelingerne tilsvarende forudsat at svare til fordelingen af indbyggerne i Ringby kommunerne som helhed. De forudsatte befolkningstal i prognoseårene for de enkelte kommuner fremgår af nedenstående Tabel 2. Side 4

5 3.1.2 Indkomstfordeling Indkomstfordelingen for indbyggerne i de enkelte zoner er justeret i forhold til fordelingen i 2009 for at tage hensyn til den forventede generelle indkomstudvikling i perioden frem til Fremskrivningen af befolkningens fordeling på indkomstgrupper er foretaget på basis af den forventede udvikling i bruttonationalproduktet (BNP) jævnfør Finansministeriets ADAM-fremskrivning fra Danmarks Konvergensprogram Konvergensprogrammet 2012 forudsiger en realvækst i BNP for perioden 2009 frem til: ,3 procent ,8 procent Denne udvikling i BNP forudsættes at gælde for alle zonerne i Hovedstadsområdet. Forudsætningerne om udviklingen i BNP er opdateret i forhold til KIK-projektet, hvor fremskrivningen tog udgangspunkt i Konvergensprogram Dette medførte en højere vækst fra 2009 og frem til 2025 på 33,3 procent og til 2040 på 64,2 procent. Side 5

6 Tabel 2 Forudsatte befolkningstal på kommuner Kommune København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Roskilde Solrød Gribskov Lejre Stevns (Vallø del) I alt Hovedstadsomr Antal arbejdspladser Fremskrivningen af antallet af arbejdspladser og deres fordeling på brancher i de enkelte zoner er baseret på en fremskrivning, som DTU Transport har foretaget til brug for den kommende Landstrafikmodel. Der er tale om en kommunefordelt fremskrivning af antallet af arbejdspladser frem til 2040 fordelt på brancher (opstillet i 2011). For Københavns Kommune er den forudsatte vækst i antallet af arbejdspladser på fra i 2010 til i 2040, udelukkende forudsat fordelt på byudviklingsområderne i kommunen efter rummelighed. Side 6

7 For de øvrige kommuner er det forudsatte antal branchefordelte arbejdspladser i de enkelte prognoseår fordelt på zoner i forhold til antallet af arbejdspladser i 2009 i de zoner, der omfatter den pågældende kommune. DTU Transports fremskrivning af den geografiske fordeling af væksten tager ikke hensyn til, at væksten i regionen gennem byplanlægning søges koncentreret i de stationsnære områder, herunder omkring stationerne på de nye baner, der indgår i scenarierne. Det er derfor forudsat, at der i centralkommunerne og i Ringby kommunerne vil være en 50 procent større vækst i antallet af arbejdspladser end forudsat i DTU Transports fremskrivning. Denne ekstra vækst er lagt oveni den øvrige forudsatte vækst i regionen uden, at der er foretaget reduktioner i andre områder. For Københavns Kommune er der tale om yderligere arbejdspladser, for Frederiksberg Kommune yderligere arbejdspladser og for Ringbykommunerne i alt yderligere arbejdspladser, fordelt stationsnært i forhold til den kommende letbane i Ring 3 i Albertslund (1.000) Brøndby (1.000), Gladsaxe (2.000), Glostrup (1.000), Herlev (2.000) og Lyngby-Taarbæk (1.000) kommuner. Derudover er der foretaget følgende justeringer af antallet af arbejdspladser i de enkelte zoner. Det er forudsat, at der er foretaget en udbygning af vidensområdet Nørre Campus i København Kommune omfattende såvel flere arbejds- som flere studiepladser. Det er desuden forudsat, at Frederiksberg Hospital i 2025 er sammenlagt med Bispebjerg Hospital på dette hospitals område. På Frederiksberg Hospitals område forudsættes der med nedlæggelsen af hospitalet etableret nye boliger og arbejdspladser. I Ørestad forudsættes inden 2018 etableret en Multiarena med plads til siddende tilskuere. Det forudsatte antal arbejdspladser i prognoseårene for de enkelte kommuner fremgår af nedenstående Tabel Studiepladser Forudsætningerne for antallet af studiepladser er opdelt i studerende på højst 15 år og studerende over 15 år. Udviklingen i antal studerende på højst 15 år er fremskrevet fra 2009 til 2040 på basis af befolkningsudviklingen for aldersgruppen 8-14 år i den enkelte kommune på basis af Befolkningsfremskrivning Antallet af studiepladser for personer over 15 år i de enkelte zoner er fremskrevet til 2040 baseret på udviklingen i det samlede antal årige i Hovedstadsområdet (OTM modelområdet). Der er således anvendt en ens fremskrivning for alle zoner. Det forudsatte samlede antal studiepladser i prognoseårene for de enkelte kommuner fremgår af nedenstående Tabel 4. Side 7

8 Tabel 3 Forudsatte arbejdspladstal på kommuner Kommune København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Roskilde Solrød Gribskov Lejre Stevns (Vallø del) I alt Hovedstadsomr Side 8

9 Tabel 4 Forudsatte antal studiepladser på kommuner Kommune København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Roskilde Solrød Gribskov Lejre Stevns (Vallø del) I alt Hovedstadsomr Side 9

10 3.2 Vejinfrastruktur De forudsatte ændringer i vejinfrastrukturen i de enkelte scenarier er beskrevet i det følgende Vejnet Scenarie 2025 Følgende større infrastrukturprojekter er forudsat etableret i forhold til 2009-vejnettet: Nordhavnsvejen er etableret som 4-sporet vej mellem Helsingørmotorvejen og Kalkbrænderihavnsgade med en skiltet hastighed på 60 km/t. Der er etableret ramper mod nord ved Nordhavnsvejens tilslutning til Helsingørmotorvejen. Motorring 4 er udbygget til 6 spor mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Holbækmotorvejen er udbygget til 8 spor fra Baldersbrønde til Hedeland og til 6 spor fra Hedeland til Roskilde Vest (forventes færdig 2013). Frederikssundmotorvejen er udbygget til 6 spor mellem Motorring 3 og Motorring 4 (forventes færdig 2013) og med 4 spor mellem Motorring 4 og Tværvej. Tværvej er etableret som 2-sporet vej mellem Frederikssundmotorvejen og Frederikssundsvej. Køge Bugt Motorvejen er udbygget til 8 spor mellem Greve Syd og Køge. Helsingørmotorvejen er udbygget til 6 spor mellem Øverødvej og Hørsholm Syd. Udbygget vejnet i Ørestad svarende til primo Motorring 3 er udbygget til 6 spor mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen, strækningen mellem Slotsherrensvej og Roskildevej forventes afsluttet i Der er forudsat etableret ny vejforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Forudsatte nye mindre anlæg og lokalprægede ændringer omfatter: Nørre Voldgade ved Nørreport er reduceret til et spor i hver retning som følge af Ny Nørreport Station. 4-sporet vejforbindelse mellem Vermlandsgade og Refshaleøen ved udbygning af Uplandsgade, Prags Boulevard og Forlandet. At Århusgade lukkes ved Kalkbrænderihavnsgade og Vordingborgsgade åbnes for biltrafik i begge retninger mod Kalkbrænderihavnsgade. Vejnettet i Ydre Nordhavn er udbygget svarende til den forventede byudvikling af området. Parallelramper på Hillerødmotorvej ved Værebro. Forbindelsesrampe mellem Motorring 3 og Helsingørmotorvejen. Udbygget Amager Motorvej med frakørsel og ramper mellem Centrumforbindelsen og Ørestad. Omfartsvej vest om Græsted. Side 10

11 Omfartsvej øst om Gørløse. Omfartsvej øst om Ølstykke mellem Ring Nord og Dam Holme. Ombygget og udvidet rundkørsel ved J. F. Willumsensvej i Frederikssund. Køgevej mellem Tjærebyvej og Salløvej udbygges til 3-spor. Frederiksborgvej ved Risø udvides til 3-spor. Helsingør Kongevej ombygges og udvides til 4 spor mellem Klostermosevej og Rønnebær Alle. Der er foretaget en række vejnetstilpasninger i form af ændret kapacitet og hastigheder for strækninger og vejkryds langs Ring 3, som følger af etablering af en letbane mellem Lundtofte og Ishøj. De tilpasninger er indarbejdet, som de forelå skitseret i efteråret 2012 i forbindelse med letbaneudredningen gennemført af Metroselskabet. Der er gennemført en sanering af Nørrebrogade og Østerbrogade, herunder en lukning af Nørrebrogade ved Nørrebro Station. Den tilladte hastighed på Østerbrogade mellem Classensgade og Svanemøllen forudsættes til 30 km/t med et spor i hver retning og dermed ens kapacitet (900 biler per time per spor) på hele strækningen. Kapacitet i kryds langs strækningen reduceres svarende til reduktion i antal spor til og fra kryds. Kapaciteten på Strandpromenaden, Strandøre og Strandvænget reduceres til et spor i hver retning Stinet Scenarie 2025 I forhold til stinettet i 2009 forudsættes der etableret en stibro over havneløbet mellem Nyhavn og Holmen. I Nordhavnsområdet forudsættes stinettet fortsat udbygget i takt med den forventede byudvikling af området. Der forudsættes etableret stiforbindelser under banen ved Nordre Frihavnsgade samt mellem Langeliniemolen og Marmormolen. I Sydhavnen forudsættes udbygget et stinet i området med ny stiforbindelser fra Teglholmen til Enghave Brygge, over havneløbet mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, mellem Teglholmen og Nokken/Amager Fælled samt over slusen nord for Sjællandsbroen. Scenarie 2040 I forhold til Scenarie 2025 forudsættes stinettet i Nordhavnsområdet fuldt udbygget og der forudsættes etableret en stiforbindelse ved Svaneknoppen over Svanemøllebugten. Der forudsættes desuden etableret stiforbindelse over Baneterrænet mellem Ingerslevsgade og Vasbygade samt en ny stiforbindelse mellem Kastellet og Nyholm på tværs af havnen. Side 11

12 3.3 Kollektiv trafikbetjening Det kollektive net omfatter infrastruktur og trafikbetjening med hensyn til S-tog, Regionalog fjerntog, Metro og letbaner, lokalbanerne samt MOVIA s busbetjening Busbetjening Scenarie 2025 Busnettet i scenarie 2025 er baseret på det busnet for 2018 uden letbane på Frederikssundsvej, der blev opstillet i KIK-projektet. Der er efterfølgende i 2012 til brug for Metroselskabets undersøgelser af en letbane i Ring 3 gennemført en række bustilpasninger til letbanen i korridoren 1. Disse tilpasninger indgår i busnettet i scenarie Letbane Scenarie 2025 og 2040 Der er etableret en letbane langs Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj St. Letbanen forudsættes betjent med 12 afgange per time i perioderne kl og med i alt 186 afgange i driftsdøgnet på hver linje. Køretiden mellem Lundtofte og Ishøj St. er 55,8 minutter Metro Scenarie 2025 og 2040 Cityringen (M3) er etableret med 17 stationer, hvoraf to af dem er skiftestationer til den eksisterende metro. Frekvensen er 24 afgange per time i myldretiden og i alt 371 afgange per hverdagsdøgn. Den suppleres af en metrolinje (M4) mellem København H og Trælastholmen via Østerport med en køretid på 10 minutter og en frekvens på 18 afgange per time i myldretiden og i alt 280 afgange per hverdagsdøgn S-tog Scenarie 2025 og 2040 I forhold til køreplanen for 2013 forudsættes 4 minutters drift på Ringbanen Lokalbaner Scenarie 2025 og 2040 Betjeningen af lokalbaner forudsættes uændret i forhold til Regional- og fjerntog Scenarie 2025 Trafikstyrelsen har opdateret og fremsendt principkøreplan for regional- og fjerntogsbetjening, som anvendes for En række alternative køreplaner for regionaltogsbetje- 1 COWI A/S (2012). Forudsætninger for bustilpasning til letbane i Ring 3. Memo af den 2. juli Side 12

13 ningen med forskellige standsningsmønstre for regionaltogene i bl.a. Glostrup og Ny Ellebjerg undersøges i projekt Sammenhængende Kollektiv Trafik. I nærværende undersøgelse er det for overskuelighedens skyld valgt kun at arbejde med et af disse standsningsmønstre, Scenarie 1B med 13 stop i Glostrup og 9 stop i Ny Ellebjerg i hver retning per time. Den anvendte principkøreplan er oversat til linjer, som er kodet i OTM. I forhold til principkøreplanen er der endvidere forudsat en ny regionaltogslinje mellem Roskilde og Københavns Lufthavn, som stopper ved Trekroner, Høje Tåstrup, Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad. Linjen har en køretid på 30 minutter og betjenes med 3 afgange pr. time. Derudover er der forudsat indført flere stop ved Glostrup og Ny Ellebjerg samt omlægning af lyntogs afgang direkte til lufthavn udenom København H. Der er konkret tale om, at Linje R50.1 og R56.2 stopper ved Glostrup. Linje R59 deles så afgange føres via Glostrup og Ny Ellebjerg til lufthavnen. Linje R62 stopper ved Ny Ellebjerg Linje R63 deles så afgange føres udenom Købehavn H til lufthavnen med stop ved Ny Ellebjerg. De forudsatte regional- og fjerntogslinjer fremgår af nedenstående tabel, som angiver antal afgange pr. hverdagsdøgn og køretid fra start- til slutstation. Der kan være varierende betjening af linjerne. Når der i kolonnen under afgange er anført flere værdier, angiver det, at delstrækninger på linjen har et forskelligt antal afgange. Køretider i tabellen for linjer, som strækker sig ud over Hovedstadsområdet, er ikke reelle. Det skyldes, at OTM kun omfatter stationer inden for eller tilstødende til Hovedstadsområdet. I det tilfælde, at linjen strækker sig udover Hovedstadsområdet, regnes køretid fra en fiktiv port eller station umiddelbart uden for Hovedstadsområdet. Tabel 5 Køretid og antal afgange per hverdagsdøgn for regional- og fjerntog i Scenarie 2025 OTM-ID Linjeføring Afg./døgn Køretid R35.1 Øresundsbanen (u/stop Hellerup - Kokkedal) 60/36 82 min R35.2 Øresundsbanen (Sverige - Helsingør) min R35.3 Øresundbanen (Sverige - Nivå) min R45.2 Re Ringsted - Østerport 20/32 57 min R45.3 Re Ringsted - København H min R50.1 IC (Nykøbing F) - Ringsted - Helsingør 30/6 84 min R51 Re Køge - Roskilde min R56.1 Re (Holbæk) - Tølløse - Østerport min R56.2 Re (Kalundborg) - Tølløse - Helsingør 30/6 78 min R59.1 IC (Fyn) - Ringsted - Helsingør 11/6 83 min R59.2 IC (Fyn) - Ringsted - Ny Ellebjerg - Lufthavnen min R60 Re (Næstved) - Tureby - Østerport min R61 IC (Fyn) - port - Køge N - København H min R62 IC (Rødby) - port Ny Ellebjerg -København H min R63.1 Lyn (Fyn) - port - København H - Lufthavnen min R63.2 Lyn (Fyn) - port - Ny Ellebjerg - Lufthavnen min Side 13

14 R0 Roskilde- Ny Ellebjerg- Lufthavnen min Scenarie 2040 Der forudsættes ingen ændringer i Regional- og fjerntogsbetjeningen i forhold til Scenarie Bilejerskabsfremskrivning Personbilejerskabet er i modellen fremskrevet til 2040 baseret på den forventede udvikling i BNP og en generel elasticitet på 0,43. Denne elasticitet er baseret en undersøgelse af sammenhæng mellem indkomst og bilejerskab, udført af DTU Transport (Rådighed over bil - En beskrivelse af sammenhængen mellem husstandsindkomst, bilrådighed og geografi, DTF notat ). Personbilsejerskabet er i beregningsforudsætningerne opgjort kommunevis, dog på bydele for Københavns Kommune. Der forudsættes, jævnfør afsnit en vækst i BNP for perioden på 54,8 procent. Der forudsættes på dette grundlag en vækst i bilejerskabet for perioden 2009: ,2 procent ,6 procent Disse vækstrater er anvendt for alle kommuner i Hovedstadsområdet (OTM-området) med undtagelse af København. For Københavns Kommune er væksten reduceret med 20 procent for at simulere en observeret mindre kørsel per personbil i København end i de øvrige kommuner. I KIK-projektet var væksten i bilejerskabet fra 2009 frem til 2025 på 14,3 procent og frem til 2040 på 27,6 procent. 3.5 Parkeringsafgifter og -søgetider I modellen indgår oplysninger vedrørende parkeringsafgifter og søgetider i de enkelte zoner. Antallet af parkeringspladser i de enkelte zoner indgår ikke i modellens beregningsforudsætninger. Scenarie 2025 Forudsætningerne vedrørende parkeringsafgifter og søgetider forudsættes som i KIKprojektet. Dette betyder, at det i forhold til 2009 forudsættes, at den røde betalingszone udvides til og med Metropolzonen, Farimagsgade og Dronnings Tværgade/Sankt Annæ Plads jævnfør Københavns Kommunens parkeringsstrategi Den nye parkeringsstrategi forudsættes at gælde frem til 2025, idet taksterne forudsættes pristalsreguleret. Lyngby kommune har i 2010 indført betaling for parkering i den centrale bydel omkring Lyngby Storcenter (10 kr. per time i dagtimer på hverdage). Det forudsættes fortsat gældende i 2025 (pristalsreguleret). Side 14

15 I Nordhavnsområdet forudsættes indført parkeringsafgifter svarende til takstniveauet i Ørestad City. Der forudsættes indført parkeringsafgifter i Nordhavnen og de enkelte øvrige byudviklingsområder i København svarede til takstniveauet i Ørestad City. Parkeringssøgetider i København og Frederiksberg Kommune forudsættes at stige med 25 procent i perioden Scenarie 2040 Parkeringstaksterne (i faste priser) og parkeringssøgetiderne forudsættes være uændrede i forhold til Scenarie Kørselsomkostninger med bil Kørselsomkostningerne med bil forudsættes at følge den forventede stigning i forbrugerprisen på 95 oktan benzin (målt i faste priser). De anvendte brændstofpriser er historiske priser frem til og med Fra 2012 er priserne baseret på Energistyrelsens prognose for udviklingen i benzin- og dieselpriserne. Dette medfører en stigning i forbrugerprisen på 95 oktan benzin på 13,5 procent for perioden og på 16,0 procent for perioden Der er her forudsat en uændret brændstofudnyttelse i perioden. De anvendte brændstofpriser er de historiske priser frem til og med Fra 2012 er priserne baseret på Energistyrelsens prognose for udviklingen i benzin- og dieselpriserne. I KIK-projektet, hvor kørselsomkostningerne med bil blev forudsat fastholdt på primo 2012 niveau frem til 2040, var den forudsatte realstigning på 18 procent set i forhold til Kollektive trafiktakster Takstniveauet i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet forudsættes, jævnfør beregninger fra Transportministeriet, at stige realt med 14,0 procent i perioden og med 28,5 procent for perioden Dette er baseret på forventede udvikling i lønninger og brændstof, en takstnedsættelse på 4,6 procent i 2013 samt en forudsætning om at takststigningsloftet vil blive udnyttet fuldt ud af trafikselskaberne. I forhold til KIK-projektet, hvor takstniveauet i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet blev forudsat fastholdt på primo 2012 niveau svarende til en realvækst på 2,0 procent i forhold til 2009, er der tale om en større ændring af forudsætningerne om takstniveauet i den kollektive trafik. Side 15

16 3.8 Portzonetrafik Ture til og fra Hovedstadsområdet og transitture igennem Hovedstadsområdet, de såkaldte portzoneture (eksterne ture), beregnes ikke af trafikmodellen, men skal angives som inddata til modelberegningerne for et givent prognoseår. Der anvendes samme forudsætninger for portzonetrafikken i 2025 og 2040 som i KIKprojektet. Dog forudsættes en ny fordeling af turmålene for passagererne med den nye bane over Køge Nord (opstillet på basis af data fra Trafikstyrelsen). Side 16

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere