3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040"

Transkript

1 Transportministeriet Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej Beregningsforudsætninger... 1 Indledning Dette notat omhandler de fastlagte beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af en række supplerende trafikmodelberegninger for en Østlig Ringvej i København. Trafikmodelberegningerne gennemføres med trafikmodellen OTM 5.4 for prognoseårene 2025 og I OTM 5.4 omfatter de beregningsforudsætninger, der indgår ved trafikmodelberegninger for et givet beregningsår, følgende: Befolkning fordelt på beskæftigelse og indkomst (zonefordelte data) Antal arbejdspladser fordelt på erhvervsgrupper (zonefordelte data) Antal studiepladser (zonefordelte data) Infrastruktur og kollektiv trafikbetjening Personbilsejerskab (personbiler per 1000 indbyggere, kommunefordelte data) Parkeringsafgifter og -søgetider for biltrafikken (zonefordelte data) Kollektive trafiktakster og kørselsomkostninger med bil Portzonetrafik (trafik ind/ud af Hovedstadsområdet) Der gennemføres prognoseberegninger for en række scenarier for udbygning af en østlig ringvejsforbindelse mellem Nordhavnsvej og Amagermotorvejen. Med scenarierne undersøges de trafikale konsekvenser i forhold til alternative løsningsforslag med hensyn til udbygningsetaper for ringvejen, supplerende trafiksanering af indre by og alternative udbygningsforslag for den kollektive trafik. Endvidere vurderes den forventelige generelle byplan-, demografiske og socioøkonomiske udvikling, idet prognoseberegningerne gennemføres for prognoseårene 2025 og Dato: Notatnr.: Rev: 3 Udarbejdet af:mba/hp Kontrolleret / godkendt : HP/HP Filnavn: S:\ Ostlig_ringvej\Dokumenter\ _3_forud.docx Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 De forudsætninger med hensyn til vejinfrastruktur og kollektive trafikbetjening, der varieres i de enkelte udbygningsscenarier, er beskrevet i notatets afsnit 2, medens basisforudsætningerne for henholdsvis 2025 og 2040 er nærmere beskrevet i afsnit 3. 2 Udbygningsscenarier De enkelte udbygningsscenarier baseres på de opstillede basisforudsætninger for 2025 og 2040 samt alternative forudsætninger med hensyn til etaper for udbygning af Østlig Ringvej, trafiksanering af indre by og yderligere udbygning af den kollektive trafik. 2.1 Østlig Ringvej Etape ½ til Nordhavnen Nordhavnsvej videreføres i en tunnel fra Kalkbrænderihavnsgade under Svanemøllebugten til Nordhavn. I Ydre Nordhavn etableres et ruderanlæg med vestvendte ramper fra den nye fordelingsvej på tværs af Balticavej. Etape 1 til Refshaleøen/Kløvemarken I Etape 1 af Østlig Ringvej videreføres forbindelsen fra Nordhavnen sydpå i en tunnel til Kløvermarken med tilslutningsanlæg på Refshaleøen og ved Kløvermarken. Vejanlægget er forudsat anlagt som en 4-sporet vejforbindelse med en skiltet hastighed på 90 km/t. Etape 2 til Amagermotorvejen Etape 1 føres videre som en boret tunnel til Amagermotorvejen ved Sjællandsbroen. Vejanlægget er forudsat anlagt som en 4-sporet vejforbindelse med en skiltet hastighed på 90 km/t. 2.2 Trafiksanering Indre By Der forudsættes gennemført en trafikal fredeliggørelse af Indre By, som beskrevet i rapporten Trafikal fredeliggørelse af Indre By - efter anlæg af en havnetunnel, Københavns Kommune Udbygning af den kollektive trafik 2025 og Metrolinie M4 mellem København H og Trælastholmen udbygges til henholdsvis Ny Ellebjerg og til Ydre Nordhavn med et loop i Nordhavnen med seks nye stationer. Den samlede køretid mellem Ny Ellebjerg og Nordhavn Nord er 22 minutter Der forudsættes etableret en metrolinie M6 mellem Prags Boulevard og Bellahøj via Kø- Side 2

3 benhavn H og Rigshospitalet. Linjen har en køretid på 19 minutter og betjener 16 stationer. Det forudsættes endvidere, at metrolinie M6 har samme frekvens som metrolinie M4. Der forudsættes etableret en ny metroring M7, som betjener det nordøstlige Amager, Østerport, Rigshospitalet og København H. Mellem Stengade og Prags Boulevard har linjen samme linjeforløb som metrolinie M6. Frekvensen på metrolinie M7 er forudsat at være den samme som for metrolinie M6. Der forudsættes indført automatisk S-banedrift på hele S-banen med metrolike kørsel. Køreplanforudsætningerne er et beregningseksempel på automatisk drift, som er fastlagt af Transportministiet. Med automatisk drift vil der være stop på alle stationer og samtidig opnås en besparelse i køretiden. 3 Basisforudsætninger for 2025 og Planforudsætninger Forudsætningerne for befolkningstal, antal arbejdspladser samt antal studiepladser baseret sig på de opstillede forudsætninger fra KIK-projektet (analysefasen) for 2025 og I forhold til KIK-projektets forudsætninger er der foretaget følgende ændringer. Der er foretaget en justering af befolkningstal/arbejdspladsantal for 2 zoner dækkende Enghave Brygge og Valby Idrætspark (zone 127 og 162) baseredet på de seneste planlægningsforudsætninger for disse områder. Desuden er der fra 2025 indlagt nye arbejdspladser nord for Vasbygade (zone 130) som følge af statens etablering af et nyt styrelsesdomicil her i Aalborg Universitet har etableret et nyt fakultet i Sydhavnen. I 2013 er her studerende og 450 ansatte. Disse arbejds- og studiepladser medtages i 2025 og 2040, idet de fremskrives med væksten i aldersgruppen år. Samtidig fjernes 900 arbejdspladser, svarende til den tidligere benyttelse (NOKIA) af Universitetets bygninger. For TV-byen/Gyngemosen i Gladsaxe (zone 444) er plandata justeret for at tage højde for den aktuelle anvendelse af området. For DTU-området i Lundtofte er der endvidere anvendt nye planforudsætninger, hvor DTU og Lyngby kommune i forbindelse med planlægningsarbejdet for en letbane i Ring 3 har udmeldt opdaterede plandata. De udmeldte planforudsætningerne for DTU for 2030 er forudsat gældende for KIK-projektets forudsætninger vedrørende befolkningstal, antal arbejds- og studiepladser er beskrevet i de følgende afsnit. Den forudsatte vækst i indbyggertal og antal arbejdspladser er vist i nedenstående tabel. Side 3

4 Tabel 1 Forudsat byudvikling i Nordhavn og på Amager 2025 og 2040 Forudsat byudvikling Befolkning Antal arbejdspl Nordhavn Nordøstlige Amager Ørestad Befolkningstal Befolkningstallet i de enkelte zoner er fremskrevet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks kommunefordelte og aldersfordelte Befolkningsfremskrivning For hver kommune er befolkningens fremtidige fordeling på alders- og socioøkonomiske grupper fremskrevet på grundlag af den relative udvikling i den aldersgruppe, som den nugældende gruppe primært omfatter. Således er antallet af lønmodtagere fremskrevet med udviklingen i aldersgruppen år, antallet af pensionister og efterlønsmodtagere med udviklingen i aldersgruppen over 64 år og antallet af studerende med udviklingen i aldersgruppen år. De forudsatte befolkningstal i de enkelte kommuner for de enkelte prognoseår er fordelt på zoner i forhold til befolkningstallene i 2009 for de zoner, der omfatter den pågældende kommune. For Københavns Kommune vedkommende er befolkningstilvæksten dog fordelt internt i kommunen dels på de enkelte byudviklingsområder i kommunen efter rummelighed og forventet udbygningstakt, dels jævnt fordelt på de eksisterende byområder, som en fortsættelse af den fortætning, der allerede finder sted i dag. Fordelingen af befolkningstilvæksten på zoner i den eksisterende by er foretaget proportionalt med befolkningsfordelingen i For Glostrup, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner (Ringby kommuner) er der tillagt en yderligere befolkningsvækst stationsnært (for en kommende letbane i Ring 3) på indbyggere frem til For byudviklingszoner i Københavns Kommune, hvor der i forhold til dagens situation forudsættes en væsentlig udbygning eller ændret arealanvendelse frem til 2040, er indbyggernes fordeling på socioøkonomiske, alders- og indkomstgrupper forudsat at svare til fordelingen for kommunen som helhed for det pågældende prognoseår. For byudviklingszoner i Ringby kommunerne (Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Kommuner) er fordelingerne tilsvarende forudsat at svare til fordelingen af indbyggerne i Ringby kommunerne som helhed. De forudsatte befolkningstal i prognoseårene for de enkelte kommuner fremgår af nedenstående Tabel 2. Side 4

5 3.1.2 Indkomstfordeling Indkomstfordelingen for indbyggerne i de enkelte zoner er justeret i forhold til fordelingen i 2009 for at tage hensyn til den forventede generelle indkomstudvikling i perioden frem til Fremskrivningen af befolkningens fordeling på indkomstgrupper er foretaget på basis af den forventede udvikling i bruttonationalproduktet (BNP) jævnfør Finansministeriets ADAM-fremskrivning fra Danmarks Konvergensprogram Konvergensprogrammet 2012 forudsiger en realvækst i BNP for perioden 2009 frem til: ,3 procent ,8 procent Denne udvikling i BNP forudsættes at gælde for alle zonerne i Hovedstadsområdet. Forudsætningerne om udviklingen i BNP er opdateret i forhold til KIK-projektet, hvor fremskrivningen tog udgangspunkt i Konvergensprogram Dette medførte en højere vækst fra 2009 og frem til 2025 på 33,3 procent og til 2040 på 64,2 procent. Side 5

6 Tabel 2 Forudsatte befolkningstal på kommuner Kommune København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Roskilde Solrød Gribskov Lejre Stevns (Vallø del) I alt Hovedstadsomr Antal arbejdspladser Fremskrivningen af antallet af arbejdspladser og deres fordeling på brancher i de enkelte zoner er baseret på en fremskrivning, som DTU Transport har foretaget til brug for den kommende Landstrafikmodel. Der er tale om en kommunefordelt fremskrivning af antallet af arbejdspladser frem til 2040 fordelt på brancher (opstillet i 2011). For Københavns Kommune er den forudsatte vækst i antallet af arbejdspladser på fra i 2010 til i 2040, udelukkende forudsat fordelt på byudviklingsområderne i kommunen efter rummelighed. Side 6

7 For de øvrige kommuner er det forudsatte antal branchefordelte arbejdspladser i de enkelte prognoseår fordelt på zoner i forhold til antallet af arbejdspladser i 2009 i de zoner, der omfatter den pågældende kommune. DTU Transports fremskrivning af den geografiske fordeling af væksten tager ikke hensyn til, at væksten i regionen gennem byplanlægning søges koncentreret i de stationsnære områder, herunder omkring stationerne på de nye baner, der indgår i scenarierne. Det er derfor forudsat, at der i centralkommunerne og i Ringby kommunerne vil være en 50 procent større vækst i antallet af arbejdspladser end forudsat i DTU Transports fremskrivning. Denne ekstra vækst er lagt oveni den øvrige forudsatte vækst i regionen uden, at der er foretaget reduktioner i andre områder. For Københavns Kommune er der tale om yderligere arbejdspladser, for Frederiksberg Kommune yderligere arbejdspladser og for Ringbykommunerne i alt yderligere arbejdspladser, fordelt stationsnært i forhold til den kommende letbane i Ring 3 i Albertslund (1.000) Brøndby (1.000), Gladsaxe (2.000), Glostrup (1.000), Herlev (2.000) og Lyngby-Taarbæk (1.000) kommuner. Derudover er der foretaget følgende justeringer af antallet af arbejdspladser i de enkelte zoner. Det er forudsat, at der er foretaget en udbygning af vidensområdet Nørre Campus i København Kommune omfattende såvel flere arbejds- som flere studiepladser. Det er desuden forudsat, at Frederiksberg Hospital i 2025 er sammenlagt med Bispebjerg Hospital på dette hospitals område. På Frederiksberg Hospitals område forudsættes der med nedlæggelsen af hospitalet etableret nye boliger og arbejdspladser. I Ørestad forudsættes inden 2018 etableret en Multiarena med plads til siddende tilskuere. Det forudsatte antal arbejdspladser i prognoseårene for de enkelte kommuner fremgår af nedenstående Tabel Studiepladser Forudsætningerne for antallet af studiepladser er opdelt i studerende på højst 15 år og studerende over 15 år. Udviklingen i antal studerende på højst 15 år er fremskrevet fra 2009 til 2040 på basis af befolkningsudviklingen for aldersgruppen 8-14 år i den enkelte kommune på basis af Befolkningsfremskrivning Antallet af studiepladser for personer over 15 år i de enkelte zoner er fremskrevet til 2040 baseret på udviklingen i det samlede antal årige i Hovedstadsområdet (OTM modelområdet). Der er således anvendt en ens fremskrivning for alle zoner. Det forudsatte samlede antal studiepladser i prognoseårene for de enkelte kommuner fremgår af nedenstående Tabel 4. Side 7

8 Tabel 3 Forudsatte arbejdspladstal på kommuner Kommune København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Roskilde Solrød Gribskov Lejre Stevns (Vallø del) I alt Hovedstadsomr Side 8

9 Tabel 4 Forudsatte antal studiepladser på kommuner Kommune København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Roskilde Solrød Gribskov Lejre Stevns (Vallø del) I alt Hovedstadsomr Side 9

10 3.2 Vejinfrastruktur De forudsatte ændringer i vejinfrastrukturen i de enkelte scenarier er beskrevet i det følgende Vejnet Scenarie 2025 Følgende større infrastrukturprojekter er forudsat etableret i forhold til 2009-vejnettet: Nordhavnsvejen er etableret som 4-sporet vej mellem Helsingørmotorvejen og Kalkbrænderihavnsgade med en skiltet hastighed på 60 km/t. Der er etableret ramper mod nord ved Nordhavnsvejens tilslutning til Helsingørmotorvejen. Motorring 4 er udbygget til 6 spor mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Holbækmotorvejen er udbygget til 8 spor fra Baldersbrønde til Hedeland og til 6 spor fra Hedeland til Roskilde Vest (forventes færdig 2013). Frederikssundmotorvejen er udbygget til 6 spor mellem Motorring 3 og Motorring 4 (forventes færdig 2013) og med 4 spor mellem Motorring 4 og Tværvej. Tværvej er etableret som 2-sporet vej mellem Frederikssundmotorvejen og Frederikssundsvej. Køge Bugt Motorvejen er udbygget til 8 spor mellem Greve Syd og Køge. Helsingørmotorvejen er udbygget til 6 spor mellem Øverødvej og Hørsholm Syd. Udbygget vejnet i Ørestad svarende til primo Motorring 3 er udbygget til 6 spor mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen, strækningen mellem Slotsherrensvej og Roskildevej forventes afsluttet i Der er forudsat etableret ny vejforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Forudsatte nye mindre anlæg og lokalprægede ændringer omfatter: Nørre Voldgade ved Nørreport er reduceret til et spor i hver retning som følge af Ny Nørreport Station. 4-sporet vejforbindelse mellem Vermlandsgade og Refshaleøen ved udbygning af Uplandsgade, Prags Boulevard og Forlandet. At Århusgade lukkes ved Kalkbrænderihavnsgade og Vordingborgsgade åbnes for biltrafik i begge retninger mod Kalkbrænderihavnsgade. Vejnettet i Ydre Nordhavn er udbygget svarende til den forventede byudvikling af området. Parallelramper på Hillerødmotorvej ved Værebro. Forbindelsesrampe mellem Motorring 3 og Helsingørmotorvejen. Udbygget Amager Motorvej med frakørsel og ramper mellem Centrumforbindelsen og Ørestad. Omfartsvej vest om Græsted. Side 10

11 Omfartsvej øst om Gørløse. Omfartsvej øst om Ølstykke mellem Ring Nord og Dam Holme. Ombygget og udvidet rundkørsel ved J. F. Willumsensvej i Frederikssund. Køgevej mellem Tjærebyvej og Salløvej udbygges til 3-spor. Frederiksborgvej ved Risø udvides til 3-spor. Helsingør Kongevej ombygges og udvides til 4 spor mellem Klostermosevej og Rønnebær Alle. Der er foretaget en række vejnetstilpasninger i form af ændret kapacitet og hastigheder for strækninger og vejkryds langs Ring 3, som følger af etablering af en letbane mellem Lundtofte og Ishøj. De tilpasninger er indarbejdet, som de forelå skitseret i efteråret 2012 i forbindelse med letbaneudredningen gennemført af Metroselskabet. Der er gennemført en sanering af Nørrebrogade og Østerbrogade, herunder en lukning af Nørrebrogade ved Nørrebro Station. Den tilladte hastighed på Østerbrogade mellem Classensgade og Svanemøllen forudsættes til 30 km/t med et spor i hver retning og dermed ens kapacitet (900 biler per time per spor) på hele strækningen. Kapacitet i kryds langs strækningen reduceres svarende til reduktion i antal spor til og fra kryds. Kapaciteten på Strandpromenaden, Strandøre og Strandvænget reduceres til et spor i hver retning Stinet Scenarie 2025 I forhold til stinettet i 2009 forudsættes der etableret en stibro over havneløbet mellem Nyhavn og Holmen. I Nordhavnsområdet forudsættes stinettet fortsat udbygget i takt med den forventede byudvikling af området. Der forudsættes etableret stiforbindelser under banen ved Nordre Frihavnsgade samt mellem Langeliniemolen og Marmormolen. I Sydhavnen forudsættes udbygget et stinet i området med ny stiforbindelser fra Teglholmen til Enghave Brygge, over havneløbet mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, mellem Teglholmen og Nokken/Amager Fælled samt over slusen nord for Sjællandsbroen. Scenarie 2040 I forhold til Scenarie 2025 forudsættes stinettet i Nordhavnsområdet fuldt udbygget og der forudsættes etableret en stiforbindelse ved Svaneknoppen over Svanemøllebugten. Der forudsættes desuden etableret stiforbindelse over Baneterrænet mellem Ingerslevsgade og Vasbygade samt en ny stiforbindelse mellem Kastellet og Nyholm på tværs af havnen. Side 11

12 3.3 Kollektiv trafikbetjening Det kollektive net omfatter infrastruktur og trafikbetjening med hensyn til S-tog, Regionalog fjerntog, Metro og letbaner, lokalbanerne samt MOVIA s busbetjening Busbetjening Scenarie 2025 Busnettet i scenarie 2025 er baseret på det busnet for 2018 uden letbane på Frederikssundsvej, der blev opstillet i KIK-projektet. Der er efterfølgende i 2012 til brug for Metroselskabets undersøgelser af en letbane i Ring 3 gennemført en række bustilpasninger til letbanen i korridoren 1. Disse tilpasninger indgår i busnettet i scenarie Letbane Scenarie 2025 og 2040 Der er etableret en letbane langs Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj St. Letbanen forudsættes betjent med 12 afgange per time i perioderne kl og med i alt 186 afgange i driftsdøgnet på hver linje. Køretiden mellem Lundtofte og Ishøj St. er 55,8 minutter Metro Scenarie 2025 og 2040 Cityringen (M3) er etableret med 17 stationer, hvoraf to af dem er skiftestationer til den eksisterende metro. Frekvensen er 24 afgange per time i myldretiden og i alt 371 afgange per hverdagsdøgn. Den suppleres af en metrolinje (M4) mellem København H og Trælastholmen via Østerport med en køretid på 10 minutter og en frekvens på 18 afgange per time i myldretiden og i alt 280 afgange per hverdagsdøgn S-tog Scenarie 2025 og 2040 I forhold til køreplanen for 2013 forudsættes 4 minutters drift på Ringbanen Lokalbaner Scenarie 2025 og 2040 Betjeningen af lokalbaner forudsættes uændret i forhold til Regional- og fjerntog Scenarie 2025 Trafikstyrelsen har opdateret og fremsendt principkøreplan for regional- og fjerntogsbetjening, som anvendes for En række alternative køreplaner for regionaltogsbetje- 1 COWI A/S (2012). Forudsætninger for bustilpasning til letbane i Ring 3. Memo af den 2. juli Side 12

13 ningen med forskellige standsningsmønstre for regionaltogene i bl.a. Glostrup og Ny Ellebjerg undersøges i projekt Sammenhængende Kollektiv Trafik. I nærværende undersøgelse er det for overskuelighedens skyld valgt kun at arbejde med et af disse standsningsmønstre, Scenarie 1B med 13 stop i Glostrup og 9 stop i Ny Ellebjerg i hver retning per time. Den anvendte principkøreplan er oversat til linjer, som er kodet i OTM. I forhold til principkøreplanen er der endvidere forudsat en ny regionaltogslinje mellem Roskilde og Københavns Lufthavn, som stopper ved Trekroner, Høje Tåstrup, Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad. Linjen har en køretid på 30 minutter og betjenes med 3 afgange pr. time. Derudover er der forudsat indført flere stop ved Glostrup og Ny Ellebjerg samt omlægning af lyntogs afgang direkte til lufthavn udenom København H. Der er konkret tale om, at Linje R50.1 og R56.2 stopper ved Glostrup. Linje R59 deles så afgange føres via Glostrup og Ny Ellebjerg til lufthavnen. Linje R62 stopper ved Ny Ellebjerg Linje R63 deles så afgange føres udenom Købehavn H til lufthavnen med stop ved Ny Ellebjerg. De forudsatte regional- og fjerntogslinjer fremgår af nedenstående tabel, som angiver antal afgange pr. hverdagsdøgn og køretid fra start- til slutstation. Der kan være varierende betjening af linjerne. Når der i kolonnen under afgange er anført flere værdier, angiver det, at delstrækninger på linjen har et forskelligt antal afgange. Køretider i tabellen for linjer, som strækker sig ud over Hovedstadsområdet, er ikke reelle. Det skyldes, at OTM kun omfatter stationer inden for eller tilstødende til Hovedstadsområdet. I det tilfælde, at linjen strækker sig udover Hovedstadsområdet, regnes køretid fra en fiktiv port eller station umiddelbart uden for Hovedstadsområdet. Tabel 5 Køretid og antal afgange per hverdagsdøgn for regional- og fjerntog i Scenarie 2025 OTM-ID Linjeføring Afg./døgn Køretid R35.1 Øresundsbanen (u/stop Hellerup - Kokkedal) 60/36 82 min R35.2 Øresundsbanen (Sverige - Helsingør) min R35.3 Øresundbanen (Sverige - Nivå) min R45.2 Re Ringsted - Østerport 20/32 57 min R45.3 Re Ringsted - København H min R50.1 IC (Nykøbing F) - Ringsted - Helsingør 30/6 84 min R51 Re Køge - Roskilde min R56.1 Re (Holbæk) - Tølløse - Østerport min R56.2 Re (Kalundborg) - Tølløse - Helsingør 30/6 78 min R59.1 IC (Fyn) - Ringsted - Helsingør 11/6 83 min R59.2 IC (Fyn) - Ringsted - Ny Ellebjerg - Lufthavnen min R60 Re (Næstved) - Tureby - Østerport min R61 IC (Fyn) - port - Køge N - København H min R62 IC (Rødby) - port Ny Ellebjerg -København H min R63.1 Lyn (Fyn) - port - København H - Lufthavnen min R63.2 Lyn (Fyn) - port - Ny Ellebjerg - Lufthavnen min Side 13

14 R0 Roskilde- Ny Ellebjerg- Lufthavnen min Scenarie 2040 Der forudsættes ingen ændringer i Regional- og fjerntogsbetjeningen i forhold til Scenarie Bilejerskabsfremskrivning Personbilejerskabet er i modellen fremskrevet til 2040 baseret på den forventede udvikling i BNP og en generel elasticitet på 0,43. Denne elasticitet er baseret en undersøgelse af sammenhæng mellem indkomst og bilejerskab, udført af DTU Transport (Rådighed over bil - En beskrivelse af sammenhængen mellem husstandsindkomst, bilrådighed og geografi, DTF notat ). Personbilsejerskabet er i beregningsforudsætningerne opgjort kommunevis, dog på bydele for Københavns Kommune. Der forudsættes, jævnfør afsnit en vækst i BNP for perioden på 54,8 procent. Der forudsættes på dette grundlag en vækst i bilejerskabet for perioden 2009: ,2 procent ,6 procent Disse vækstrater er anvendt for alle kommuner i Hovedstadsområdet (OTM-området) med undtagelse af København. For Københavns Kommune er væksten reduceret med 20 procent for at simulere en observeret mindre kørsel per personbil i København end i de øvrige kommuner. I KIK-projektet var væksten i bilejerskabet fra 2009 frem til 2025 på 14,3 procent og frem til 2040 på 27,6 procent. 3.5 Parkeringsafgifter og -søgetider I modellen indgår oplysninger vedrørende parkeringsafgifter og søgetider i de enkelte zoner. Antallet af parkeringspladser i de enkelte zoner indgår ikke i modellens beregningsforudsætninger. Scenarie 2025 Forudsætningerne vedrørende parkeringsafgifter og søgetider forudsættes som i KIKprojektet. Dette betyder, at det i forhold til 2009 forudsættes, at den røde betalingszone udvides til og med Metropolzonen, Farimagsgade og Dronnings Tværgade/Sankt Annæ Plads jævnfør Københavns Kommunens parkeringsstrategi Den nye parkeringsstrategi forudsættes at gælde frem til 2025, idet taksterne forudsættes pristalsreguleret. Lyngby kommune har i 2010 indført betaling for parkering i den centrale bydel omkring Lyngby Storcenter (10 kr. per time i dagtimer på hverdage). Det forudsættes fortsat gældende i 2025 (pristalsreguleret). Side 14

15 I Nordhavnsområdet forudsættes indført parkeringsafgifter svarende til takstniveauet i Ørestad City. Der forudsættes indført parkeringsafgifter i Nordhavnen og de enkelte øvrige byudviklingsområder i København svarede til takstniveauet i Ørestad City. Parkeringssøgetider i København og Frederiksberg Kommune forudsættes at stige med 25 procent i perioden Scenarie 2040 Parkeringstaksterne (i faste priser) og parkeringssøgetiderne forudsættes være uændrede i forhold til Scenarie Kørselsomkostninger med bil Kørselsomkostningerne med bil forudsættes at følge den forventede stigning i forbrugerprisen på 95 oktan benzin (målt i faste priser). De anvendte brændstofpriser er historiske priser frem til og med Fra 2012 er priserne baseret på Energistyrelsens prognose for udviklingen i benzin- og dieselpriserne. Dette medfører en stigning i forbrugerprisen på 95 oktan benzin på 13,5 procent for perioden og på 16,0 procent for perioden Der er her forudsat en uændret brændstofudnyttelse i perioden. De anvendte brændstofpriser er de historiske priser frem til og med Fra 2012 er priserne baseret på Energistyrelsens prognose for udviklingen i benzin- og dieselpriserne. I KIK-projektet, hvor kørselsomkostningerne med bil blev forudsat fastholdt på primo 2012 niveau frem til 2040, var den forudsatte realstigning på 18 procent set i forhold til Kollektive trafiktakster Takstniveauet i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet forudsættes, jævnfør beregninger fra Transportministeriet, at stige realt med 14,0 procent i perioden og med 28,5 procent for perioden Dette er baseret på forventede udvikling i lønninger og brændstof, en takstnedsættelse på 4,6 procent i 2013 samt en forudsætning om at takststigningsloftet vil blive udnyttet fuldt ud af trafikselskaberne. I forhold til KIK-projektet, hvor takstniveauet i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet blev forudsat fastholdt på primo 2012 niveau svarende til en realvækst på 2,0 procent i forhold til 2009, er der tale om en større ændring af forudsætningerne om takstniveauet i den kollektive trafik. Side 15

16 3.8 Portzonetrafik Ture til og fra Hovedstadsområdet og transitture igennem Hovedstadsområdet, de såkaldte portzoneture (eksterne ture), beregnes ikke af trafikmodellen, men skal angives som inddata til modelberegningerne for et givent prognoseår. Der anvendes samme forudsætninger for portzonetrafikken i 2025 og 2040 som i KIKprojektet. Dog forudsættes en ny fordeling af turmålene for passagererne med den nye bane over Køge Nord (opstillet på basis af data fra Trafikstyrelsen). Side 16

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger... 1 Indledning Dette notat indeholder mere detaljerede beskrivelser af byplanforudsætningerne der er anvendt i beregningerne for

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Beregningsforudsætninger 2025

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Beregningsforudsætninger 2025 Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Beregningsforudsætninger 2025... 1 Indledning Dette notat omhandler de opstillede beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af trafikprognoser

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012 afikmodelberegninger -2040 April 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København afikmodelberegninger -2040 April 2012 Dato: 11.04. 2012 Notatnummer: 2101621003 Rev: 1 Udarbejdet af: MBA/HP Kontrolleret

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Trængselsafgifter i Hovedstaden - Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Dato:

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Sammenfatning. Sag: Udbygning af den kollektive trafik efter 2018. Titel: Beregningsforudsætninger for basis 2018, 2030 og 2050. Notatnr.

Sammenfatning. Sag: Udbygning af den kollektive trafik efter 2018. Titel: Beregningsforudsætninger for basis 2018, 2030 og 2050. Notatnr. Sag: Udbygning af den kollektive trafik efter 2018 Titel: Beregningsforudsætninger for basis 2018, 2030 og 2050 Notatnr. 31004-001 Rev.: 0 Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 22. marts 2011 Kontrolleret:

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Sammenfatning af analysefasens resultater

Sammenfatning af analysefasens resultater KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN 7-05-2012 Sagsnr. 2012-42159 BILAG 1 Sammenfatning af analysefasens resultater Dokumentnr.

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. december 2015 Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere