Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013

2 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Projektansvarlig Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. c/o Kjeld Freudendahl Rejsby Landevej 12 B Rejsby 6780 Skærbæk Telefon: Mobil: Fax: I planlægningsfasen bistås Rejsby Kraftvarmeværk af DFP A.m.b.a. v/ seniorkonsulent Viktor Jensen Telefon: Mobil: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ civilingeniør Christian Pedersen Telefon: Mobil: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Fax: Side 2

3 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING BAGGRUND OMFANG ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE Forhold til lovgivning og planlægning FYSISK PLANLÆGNING VARMEPLANLÆGNING FORBRUGERTILSLUTNING MILJØFORHOLD Andre forhold FORHANDLING MED BERØRTE PARTER JORDBUNDSUNDERSØGELSER AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG STYRINGSMIDLER TILKNYTTEDE PROJEKTER NORMER OG STANDARDER M.V Beskrivelse af projektet HOVEDDISPOSITION TEKNISKE SPECIFIKATIONER OVERSLAG OVER ANLÆGSUDGIFTER Konsekvensberegninger BEREGNINGSMETODE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER SELSKABSØKONOMI BRUGERØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI ENERGI OG MILJØ Konklusion Side 3

4 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Bilag: 1. Plangrundlag 2. Situationsplan 3. Beliggenhedsplan 4. Kedelberegning, nyt biomassefyret varmeanlæg 5. EnergyPRO simulering af eksisterende anlæg (2012) 6. EnergyPRO simulering nyt biomasse kedelanlæg (2012) 7. EnergyPRO simulering af eksisterende anlæg (2020) 8. EnergyPRO simulering nyt biomasse kedelanlæg (2020) Side 4

5 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Denne rapport beskriver et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til forsyning af Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. s forsyningsområde. 1.2 Formål Projektforslaget belyser forholdene ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg, der danner grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet iht.: Bekendtgørelse af Lov om Varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 (Varmeforsyningsloven). Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven, LOV nr. 577 af 18. juni Projektforslaget er udarbejdet iht. retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 795 af 12. juli 2012 (Projektbekendtgørelsen). Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. fremsender projektforslaget, hvis formål er, at opnå projektgodkendelse til at aftage varme fra et 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er anført på bilag 2 i Projektbekendtgørelsen. Et 860 kw biomasse kedelanlæg kan således godkendes efter 15 stk. 5 i Projektbekendtgørelsen. Jf. projektbekendtgørelsens 21 stk. 2 skal projektforslaget ikke ledsages af en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Projektet kan på baggrund af ovenstående godkendes alene på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi samt energi- og miljøvurdering. Projektet vil forbedre driftsøkonomien i det nødlidende barmarksværk og modvirke en fare for massiv udmelding når bindingsperioden ophører. Projektforslaget fremsendes til Tønder Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om varmeforsyning. Side 5

6 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 1.3 Indstilling Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ønsker at opføre et 860 kw biomassefyret kedelanlæg og ansøger herved Tønder Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.4 Baggrund Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er et af de nødlidende barmarksværker der er anført på bilag 2 i den nye projektbekendtgørelse. Med ændring af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen, gives der tilladelse til, at de 35 værker med de højeste varmepriser, må etablere op til 1 MW biomasse kedelanlæg eller modtage op til MWh biomassevarme fra nærliggende varmeværk via en transmissionsledning. Ved etablering af et 860 kw biomasse kedelanlæg kan Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. tilbyde forbrugerne et økonomisk attraktivt produkt, der kan give et incitament til at forblive tilsluttet den kollektive varmeforsyning. Såfremt Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ikke får reduceret varmeprisen er der fare for massiv udmeldelse fra fjernvarmen, når værket er gældfrit. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. producerer i dag varmen på eksisterende naturgas motor og kedel. 1.5 Omfang Projektet omhandler etablering af et biomassefyret kedelanlæg til fyring med træflis og træpiller på 860 kw-varme (995 kw indfyret effekt), 100 m 2 kedel- og lagerbygninger samt ca. 20 m skorsten. 1.6 Organisation I projektfasen bistås Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. af DFP A.m.b.a. 1.7 Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering, er angivet nedenstående. Projektforslaget fremsendes til kommunen, 10. december Projektet myndighedsbehandles i december/januar 2012/2013 og fremlægges for teknisk udvalg 25. januar 2013, hvorefter projektet sendes i høring, høringsfristen er 2 uger. Projektet forventes godkendt i teknisk udvalg 5. marts Endelig godkendelse forventes at foreligge 19. marts 2013, herefter 2 ugers klagefrist. Bygge- anlægsarbejdet starter uge 14, Kommerciel drift uge 27, Side 6

7 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 2 Forhold til lovgivning og planlægning Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. anmoder Tønder kommune om godkendelse af projektet iht. 15 stk. 5 i Projektbekendelsen, omhandlende valg af brændsel. Ændringen af brændsel vil betyde en markant forbedring af selskabs- og brugerøkonomien, idet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er et nødlidende barmarksværk. Arealet, hvorpå kedelanlægget skal opføres, er omfattet af kommuneplanramme Tønder Kommune, samt lokalplan 808 Kraftvarmeværk i Rejsby. Etablering af en biomassefyret kedelanlæg er et naturligt, og med ændringen af Varmeforsyningsloven, lovligt supplement til varmeproduktionen. Forhold til lokalplanen Der pågår en dialog med kommunen vedrørende lokalplanforholdene. Der er ansøgt om dispensation for afstand til skel i lokalplanen. Der skal ske en matrikuler overførsel af den private fællesvej således, at den bliver en del af matrikel 736 Rejsby Ejerlav, Rejsby. Der skal tinglyses en adgangsret på matriklen. Der skal ske en arealoverførsel af del af matrikel nr. 893 (vejen) og 22 Rejsby Ejerlav, Rejsby. Da anlægget er beliggende i landzone, skal der indhentes en landzonetilladelse til udvidelsen. Anlægget skal ikke miljøgodkendes, idet kedlens indfyret effekt er under 1 MW. Den samlede indfyrede effekt på værket er under 5 MW. Det skal gennemføres en VVM-screening af kedelanlæg større end 120 kw indfyret effekt. 2.1 Fysisk planlægning Anlægget placeres på eksisterende grund matrikel nr. 736 Rejsby Ejerlav, Rejsby. Plangrundlag, situationsplan og beliggenhedsplan er vist bilag 1-3. Der skal indmatrikuleres del af matrikel nr. 893 og 22 Rejsby Ejerlav, Rejsby, for at afstandskravene til skel kan overholdes. 2.2 Varmeplanlægning Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er beliggende i et naturgasområde og forsynes for nuværende udelukkende fra et naturgasfyret decentralt kraftvarmeværk. Nærværende projekt kan godkendes jf. Projektbekendtgørelsen 15 stk. 5, idet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er anført på bilag 2 i Projektbekendtgørelsen. Side 7

8 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 2.3 Forbrugertilslutning Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. Der er 115 brugere tilsluttet fjernvarmenettet i Rejsby. Når varmeprisen sænkes, forventes det, at en del alternativt opvarmede ejendomme vil konvertere til fjernvarme. 2.4 Miljøforhold Ved etablering af et biomassekedelanlæg med en indfyret effekt under 1 MW (indfyret effekt maksimalt 995 kw), skal kedelanlægget ikke miljøgodkendes. Anlægget etableres med multicyclon for fjernelse af partikler. Der etableres ikke røggaskondensering. Der genereres ikke kondensat i forbindelse med afbrænding af biomasse brændslerne. Minimum skorstenshøjde er fastlagt til 17 m ved OML-beregning på baggrund af emissionsgrænseværdierne for biomassekedelanlæg mellem 120 kw og 1 MW. I forhold til at anvende fossilt brændsel som naturgas, er der en reduktion af CO 2 ved anvendelse af biomasseprodukter som brændsel, idet dette brændsel er CO 2 neutralt. Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biomasserestprodukter forudsættes deponeret på godkendt losseplads eller tilbageført til jordforbedring i overensstemmelse med gældende Bioaskebekendtgørelse - Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. VVM-screening af anlægget samt anmeldelse herom fremsendes sideløbende med projektforslaget. Side 8

9 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 3 Andre forhold 3.1 Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a., Tønder Kommune - Teknik og Miljø, lodsejere m.fl. Projektforslaget skal sendes i høring hos berørte parter, herunder naturgas leverandøren. 3.2 Jordbundsundersøgelser De nødvendige jordbundsundersøgelser udføres i forbindelse med detailprojekteringen. 3.3 Arealafståelser og servitutpålæg Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ejer grunden, hvorpå det nye biomassefyrede kedelanlæg skal placeres. Der pågår forhandlinger med ejerne af matrikel nr. 893 og 22 Rejsby Ejerlav, Rejsby om tilkøb af jord. 3.4 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 3.5 Tilknyttede projekter Der er ikke tilknyttet andre projekter. 3.6 Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen af varmeproduktionsanlægget skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. Side 9

10 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a ønsker at etablere ny 860 kw biomassefyret kedelanlæg til produktion af varme for Rejsby by. 4.2 Tekniske specifikationer Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. s nuværende bestykning med produktionsenheder er angivet i nedenstående tabel: Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Indfyret effekt Varme-effekt Enhed Type El-effekt (kw) (kw) (kw) Gasmotor Rejsby KV Gaskedel Samlet effekt Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. samlede varmeproduktionskapacitet, som det fremgår af skemaet kwh. Elproduktionskapaciteten udgør 926 kw. Ved etablering af nyt 860 kw biomassekedelanlæg, produceres varmen fremover på træflis eller træpiller. Varmeproduktionskapaciteten er på ca. 860 kw. Der er udført kedelberegning af 860 kw biomassekedelanlæg på bilag 4. Et 860 kw biomassefyret kedelanlæg kan dække hele varmebehovet i Rejsby. Værket er bestykket med to akkumuleringstanke på samlet 402 m 3. Varmeproduktionsbehovet udgør ca MWh årligt, hvoraf ledningstabet udgør MWh svarende til 33 %. Side 10

11 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 4.3 Overslag over anlægsudgifter Der skal etableres en ny kedelbygning med 860 kw biomassekedelanlæg, flislager og skorsten. Biomassekedlen inklusiv bygning, skorsten og tilslutning til eksisterende net udgør 2,7 mio. kr. Der er indhentet tilbud på totalentreprisen. 860 kw biomassefyret kedelanlæg m² kr./m² pris Investering i 860 kw biomassekedel Kedelbygning og lager Ekstra investering i SRO-anlægget Tilslutning til værket I alt investering Rådgiverhonorar 4% Diverse omkostninger = 4% Samlet investering excl. moms Amortiseret kommunekreditlån over 20 år. Afskrives anlægget over 20 år, er der en samlet kapitalomkostning på ca kr. årligt. Side 11

12 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 5 Konsekvensberegninger 5.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabs- og brugerøkonomi samt energi og miljø. Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget. Reference: Varmen produceres i dag på eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg, EnergyPRO simulering af eksisterende anlæg (bilag 5). Projekt: Projektet omfatter etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til 2,7 mio. kr. plus 8 % til rådgivning og diverse udgifter. Drift og vedligeholdelse (D og V) på anlægget udgør ca. 40 kr./mwh. Brændselsprisen for træflis/træpiller er sat til 225 kr./mwh (1.000 kr./ton). EnergyPRO simulering af nyt biomassekedelanlæg (bilag 6). Der er ligeledes foretaget en simulering i EnergyPRO af 2020 situation, hvor forsyningssikkerhedsafgiften er fuldt indfaset og grundbeløb og 8 øre elproduktionstilskud er bortfaldet (bilag 7 og 8). Forsyningssikkerhedsafgiften er 80 kr./mwh produceret varme for fossile brændsler og 100 kr./mwh for biomasse brændsler. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet, indgår ikke i beregningerne. Eksempelvis drift af ledningsnet og administration, samt renter og afdrag på eksisterende lån. Resultatet udgøres af forskellen mellem de to sæt beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne, samt i energi- og miljøforhold ved gennemførelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de to anlæg. 5.2 Beregningsforudsætninger Beregningerne er alle udført i faste priser 2012-niveau ekskl. moms. 5.3 Selskabsøkonomi Der er i beregningen benyttet et varmebehov på Ledningstabet udgør 33 % af årsproduktionen. Besparelsen ved etablering af et 860 kw biomassefyret kedelanlæg er fundet ved sammenholdelse udgifterne til varmeproduktion i referencen og projektet. Scenario 2012 Nuværende forhold Med ny 860 kw biomassekedel Besparelser brændsel + D&V Varmeproduktions udgifter kr./år Side 12

13 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Besparelse ved etablering af et 860 kw biomassefyret kedelanlæg er på kr. årligt. Modregnes kapitalomkostningerne til afskrivning af anlæg på kr. er besparelsen på kr. årligt. En gevinst, der vil komme brugerne tilsluttet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. til gode. Besparelsen vil medføre en sænkning af varmeprisen på ca. 138 kr./mwh solgt varme. En årlig besparelse for et standardhus med et forbrug 18,1 MWh på ca kr. årligt. Der er ligeledes foretaget beregninger for et 2020 scenarie med ændrede afgifter. Scenario 2020 Nuværende forhold Med ny 860 kw biomassekedel Besparelser brændsel + D&V Varmeproduktions udgifter kr./år Den samlede besparelse i 2020 scenariet ved etablering af en 860 kw biomassefyret kedelanlæg er på kr. årligt. Modregnes kapitalomkostningerne er besparelsen på ca kr. årligt. En gevinst, der vil komme brugerne tilsluttet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. til gode. Besparelsen vil medføre en sænkning af varmeprisen på ca. 160 kr./mwh solgt varme eksklusiv moms. En årlig besparelse for et standardhus med et varmeforbrug, 18,1 MWh på ca kr. årligt. 5.4 Brugerøkonomi Ved etablering af et 860 kw biomassefyret kedelanlæg er der en besparelse på ca kr. inklusiv moms årligt for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh, svarende til en sænkning af varmeprisen med 172 kr./mwh inklusiv moms. I 2020 scenariet, hvor elproduktionstilskuddene er bortfaldet og forsyningssikkerhedsafgiften fuldt indfaset, er der en årlig besparelse på kr. inklusiv moms for et standardhus. Beregningen af 2020 scenariet med forsyningssikkerhedsafgift og bortfald af støtteordninger til decentral kraftvarmeproduktion er dog behæftet med meget stor usikkerhed. 5.5 Samfundsøkonomi Jf. projektbekendtgørelsens 21 stk. 2 skal der ikke udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier. Side 13

14 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 5.6 Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i på baggrund af simulering af driftssituationerne i EnergyPRO samt Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgas produceret varme til biomasse produceret varme, reduceres naturgasforbruget med m 3 årligt. Der vil blive brugt maksimalt tons træflis/træpiller årligt. Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Naturgaskedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42,0 0,1 Naturgasmotor 56,7 481,0 0,5 0,3 135,0 0,161 Træ 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Emissioner Projekt CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgaskedel Naturgasmotor Træ Sum Reference CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgaskedel Naturgasmotor Sum Den årlige CO 2 reduktion er på ca. 758 ton. Emissionerne er beregnet på baggrund af emissionsværdierne i Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Til beregning af skorstenshøjde er anvendes emissionsgrænseværdierne for biomassefyret kedelanlæg mellem 120 kw til 1 MW. Emissionsgrænseværdien for støv er 300 mg/nm 3 og for CO 500 mg/nm 3. Minimumshøjden for skorstenen er ca. 17 m. Side 14

15 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 6 Konklusion Med ændringen af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen har Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. nu mulighed for at skifte til et billigere brændsel, der medfører, at de kan sænke varmeprisen i Rejsby. Der er beregnet en selskabsøkonomisk gevinst på ca kr. eksklusiv moms årligt ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg og naturgasmotorerne på det frie elmarked, fremfor varmeproduktion på eksisterende naturgas kraftvarmeværk. Dette vil betyde en væsentlig årlig reduktion i varmeprisen for de 115 brugere. Såfremt projektet gennemføres og anlægget afskrives over 20 år, vil den variable varmeprise i Rejsby kunne reduceres med 175 kr./mwh inklusiv moms. Brugerøkonomisk vil det betyde en sænkning af varmeprisen på kr. inklusiv moms årligt for et standardhus med varmebehov på 18,1 MWh. Ved etablering af et 860 kw biomassefyret varmeanlæg er det således muligt at forbedre økonomien i Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektet medfører en CO 2 -reduktion på 758 tons CO 2 årligt. Side 15

16 Tønder Kommune Rejsby Landvej 12B, 6780 Skærbæk Målforhold: 1:200 Bemærkninger: Oversigtskort Produceret af KMD, KMD, KMS, COWI Udskrift genereret d :31 Bilag 1

17 Tønder Kommune Rejsby Landvej 12B, 6780 Skærbæk Målforhold: 1:200 Bemærkninger: Oversigtskort Produceret af KMD, KMD, KMS, COWI Bilag 2 Udskrift genereret d :30

18 Bilag 3

19 File: X:\Our Software\biomassekedel\ _biomassekedel_oktober_2005.exe (1) 11/6/2012 2:21:03 PM Page 1 EES Ver : #1564 SKRUBBEBEREGNING ENERGI OVERSIGT RØGGASANALYSE SUGETRÆKSBLÆSER Ind effekt = 995 [kw] Brændværdi nedre = [kj/kg] Nominel kedel effekt 860 [kw] Belastning = 100 [%] Samlet varmetab = 20 [kw] Samlet effekt = 859 [kw] Total virkningsgrad = 86.4 [%] Skrubber beregning NEJ T retur,fjernvarme = 40.0 [ C] T retur,skrubber = 5.0 [ C] Nyttevirkning sugetræk = 80 [%] p blæser,rg = 300 [mmh2o] EL Sugetræk = 2.8 [kw] tør volumen basis CO 2 = 13.5 [%] O2 våd = 5.9 [%] O 2 = 7.0 [%] CO = 400 [ppm] NO 2 = 146 [ppm] BRÆNDSEL Biomasse = 260 [kg/time] Q øvrige,varmetab = 0 [kw] Q tab,%,af,indfyret = 2.0 [%] Q tab,kedel = 20 [kw] Øvrigt Elforbrug 5 [kw] Q fj,kedel = 859 [kw] T dug = 54.6 [ C] T røggas = 200 [ C] T skorsten = 200 [ C] Brændselstype Træ Askeprocent på tør basis 1.0 [%] SKRUBBER Askeprocent på våd basis 0.8 [%] Fugtprocent 25 [%] T brændsel,ind = 10 [ C] INDFØDER = 1.48 FYRRUM KEDEL CYKLON/ FILTER Q tab,skrubber = 0 [kw] Q fj,skrubber = 0 [kw] FORBRÆNDINGSLUFT T luft,ind = 25 [ C] Vand kond = 0 [kg/time] Relativ luftfugtighed 60 [%] Vand aske = 0 [kg/time] Andel H2O,udkondenseret = 0 [%] p blæser,luft = 300 [mmh2o] Nyttevirkning luft = 80 [%] EL Luft = 1.5 [kw] V luft = 1492 [m 3 /time] T aske,ud = 400 [ C] Fugtprocent i samlet aske Aske deponering = 3 [kg/time] 0 [%] Vand afløb = 0 [kg/time] Fugt i luft= 20.7 [kg/time] Kulstofprocent i tør aske 25 [%] Asketab = 6.2 [kw] ØKONOMI OVERSIGT VARMEPRIS BEREGN Bilag 4 Brændsel Elforbrug Pris pr. enhed [Kr/GJ] 828 [kr/ton] 75 [øre/kwh] Enheder pr. døgn 86 [GJ] 6.2 [tons] 224 [kwh] Pris pr. døgn 5156 [Kr] 168 [Kr] Pris pr. år 1882 [TKr] 61 [TKr] Pris pr. produceret enhed 72.7 [Kr/GJ] [Kr/MWh] Print Skærmbillede Save Load Deponering 1200 [Kr/tons] 400 [kg/m3] 0.06 [Tons] 0.16 [m3] 75 [Kr] 27 [TKr] Total 5399 [Kr] 1971 [TKr] Aarlig varmeproduktion = 7.5 [GWh]

20 File: X:\Our Software\biomassekedel\ _biomassekedel_oktober_2005.exe (1) 11/6/2012 2:20:39 PM Page 1 EES Ver : #1564 MASSE- og VOLUMENSTRØMME INDSTRØMME Aske i brændsel [kg/s] 2 [kg/time] Vand i brændsel [kg/s] 65 [kg/time] Tør askefri biomasse [kg/s] 193 [kg/time] Brændsel ind [kg/s] 260 [kg/time] Tør luft [kg/s] 1729 [kg/time] Vanddamp i luft [kg/s] 21 [kg/time] Samlet luft [kg/s] 1750 [kg/time] 1492 [m 3 /time] Samlet massestrøm ind [kg/s] 2010 [kg/time] UDSTRØMME Faststof ud af kedel Uorganisk del af aske [kg/s] 2 [kg/time] Uforbrændt kulstof i aske [kg/s] 1 [kg/time] Samlet aske fra kedel [kg/s] 3 [kg/time] Vand tilsat aske [kg/s] 0 [kg/time] Aske til deponering [kg/s] 3 [kg/time] Gasstrømme ud af kedel N [kg/s] 1326 [kg/time] O [kg/s] 133 [kg/time] CO [kg/s] 353 [kg/time] CO [kg/s] 1 [kg/time] NOx [kg/s] 0 [kg/time] H [kg/s] 194 [kg/time] Samlet røggas efter kedel [kg/s] 2007 [kg/time] 2730 [m3/time] Efter skrubber / I skorsten Kondensat [kg/s] 0 [kg/time] Vanddamp i røggas efter skrubber [kg/s] 194 [kg/time] Røggas i skorsten [kg/s] 2007 [kg/time] 2730 [m3/time] ENERGI BALANCE Indfyret effekt Effekt fra kedel Effekt fra skrubber Varmetab kedel Øvrige varmetab Varmetab skrubber Varmetab fra aske Tab pga. uforbrændt kulstof Røggastab (uden kondensation) 995 [kw] 859 [kw] 0 [kw] 20 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 6 [kw] 107 [kw] Bilag 4

21 Eksisterende anlæg Rejsby Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :31:31 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Grafisk layout 2232 kw 1250 kw 20,96 MWh 926 kw 1500 MWh Gasmotor 1 Faste tariffer (Auto) Eksisterende- Akkumuleringstank Nettab 11 kwh/nm3 El marked 3000 MWh Naturgas 1400 kw Varmesalg 1550 kw Bilag 5 Gaskedel 1400 kw energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside:

22 Eksisterende anlæg Rejsby RejsbyKraftvarmeværkA.m.b.a. Eksisterendeanlæg energypro Udskrevet/Side :29:31 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Total 3.000,0 MWh 1.500,1 MWh 4.500,1 MWh Maxvarmebehov 1,3 MW Varmeproduktioner: Gasmotor ,0 MWh/år 82,0 % Gaskedel 810,1 MWh/år 18,0 % Total 4.500,1 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: El marked: Spidslast Højlast Lav spids Alleperioder Af årlig [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] produktion Gasmotor , ,4 0, ,6 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 1 926,0 kw-el Driftstimer: El marked: Spidslast Højlast Lav spids Total Af årlig [t/år] [t/år] [t/år] [t/år] timer Gasmotor , ,0 0, ,0 33,7% Ud af hele perioden 1.268, , , ,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 626,0 7,1% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gasmotor Gaskedel 39 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug ,9 Nm3 Som energianlæg Gasmotor ,9 MWh = ,6 Nm3 Gaskedel 896,9 MWh =81.536,2 Nm3 Total 7.485,8 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 5

23 Eksisterende anlæg Rejsby Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :31:47 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Spidslast : 1.174,2 MWh á 733,0 = Højlast : 1.560,3 MWh á 532,0 = Lavlast : 0,0 MWh á 0,0 = 0 Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel naturgasbetaling : ,0 m3 á 3,0 = Afgift på gasmotor 1 : ,5 Nm3 á 2,918 = Afgift på gaskedel : 808,9 MWh á 250,0 = Refusion af afgift gasmotor : ,5 m3 á -2,353 = D og V KV-anlæg gasmotor 1 : 2.734,5 MWh á 50,0 = D og V gaskedel : 808,9 MWh á 10,0 = Methan på gasmotor 1 : ,5 Nm3 á 0,062 = NOx på gasmotor 1 : ,5 Nm3 á 0,139 = NOx på gaskedel : ,4 Nm3 á 0,04 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 5

24 Nyt biomassekedelanlæg Rejsby RejsbyKraftvarmeværkA.m.b.a. Nytbiomassekedelanlæg energypro Udskrevet/Side :37:04 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Grafisk layout 1250 kw 2232 kw 1500 MWh 926 kw 20,96 MWh Gasmotor 1 Nettab 11 kwh/nm3 Spot marked (Auto) Eksisterende- Akkumuleringstank Spot marked 3000 MWh Naturgas Varmesalg 1400 kw 1550 kw 1400 kw Gaskedel 860 kw Bilag 6 15,95 GJ/tons 995 kw Træflis/træpiller Biomassekedel energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside:

25 Nyt biomassekedelanlæg Rejsby RejsbyKraftvarmeværkA.m.b.a. Nytbiomassekedelanlæg energypro Udskrevet/Side :36:35 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Total Maxvarmebehov 3.000,0 MWh 1.500,1 MWh 4.500,1 MWh 1,3 MW Varmeproduktioner: Gasmotor 1 47,5 MWh/år 1,1 % Gaskedel 0,0 MWh/år 0,0 % Biomassekedel 4.452,6 MWh/år 98,9 % Total 4.500,1 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spotmarked: Alleperioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1 35,2 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 1 926,0 kw-el Driftstimer: Spotmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 1 38,0 0,4% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 0,0 0,0% Biomassekedel 8.224,0 93,9% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gasmotor 1 7 Gaskedel 0 Biomassekedel 13 Brændsler: Som brændsler Naturgas Træflis/træpiller Brændselsforbrug 7.710,5 Nm ,7 tons Som energianlæg Gasmotor 1 84,8 MWh =7.710,5 Nm3 Gaskedel 0,0 MWh =0,0 Nm3 Biomassekedel 5.151,6 MWh =1.162,7 tons Total 5.236,4 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 6

26 Nyt biomassekedelanlæg Rejsby Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nyt biomassekedelanlæg Udskrevet/Side :36:55 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Elsalg : = El prod tilskud : 35,2 MW á 80,0 = Produktionsuafhængigt tilskud : = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel naturgasbetaling : 7.710,5 m3 á 3,0 = Variabel biomasse betaling : 1.162,7 tons á 1.000,0 = Afgift på gasmotor 1 : 7.710,5 Nm3 á 2,918 = Afgift på gaskedel : 0,0 MWh á 0,0 = 0 Refusion af afgift gasmotor : 4.921,4 m3 á -2,353 = D og V KV-anlæg gasmotor 1 : 35,2 MWh á 50,0 = D og V gaskedel : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V biomassekedel : 4.452,6 MWh á 40,0 = Methan på gasmotor 1 : 7.710,5 Nm3 á 0,062 = 478 NOx på gasmotor 1 : 7.710,5 Nm3 á 0,139 = NOx på gaskedel : 0,0 Nm3 á 0,0 = 0 Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 6

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.

Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 12. november 2014 Rev. 24. november 2014 12. november 2014 Projektforslag rev.

Læs mere

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby A.m.b.a. KEERY Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk Projektforslag i h.t. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Marts 2015 Thorsminde Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for et udskiftning af eksisterende halm kraftvarmeanlæg med 8,5 MW. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2016

Læs mere

Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S Vordingborg Forsyning A/S Etablering af ny transmissionsledning mellem Masnedøværket og Bødkervænget central Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen juni 2012 Vordingborg Forsyning

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Frederikssund Kommune Plan, Vej og Miljø Torvet 3 3600 Frederikssund Kolding, 3. juli 2015

Frederikssund Kommune Plan, Vej og Miljø Torvet 3 3600 Frederikssund Kolding, 3. juli 2015 Frederikssund Kommune Plan, Vej og Miljø Torvet 3 3600 Frederikssund Kolding, 3. juli 2015 Anmeldelse af anlæg iht. VVM bekendtgørelsens 2 995 kw biomasse kedelanlæg på Egevej 27, Skibby I henhold til

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Vassingerød Energi Park

Vassingerød Energi Park Eco Energy Park, South-West London by Buckley Gray Yeoman Notat og beregninger vedrørende varmepotentialet for etablering af Vassingerød Energi Park April 2015 Klient Farum Fjernvarme Stavnsholtvej 33

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a.

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 8742

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF BIO-KEDELANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere