Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013

2 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Projektansvarlig Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. c/o Kjeld Freudendahl Rejsby Landevej 12 B Rejsby 6780 Skærbæk Telefon: Mobil: Fax: I planlægningsfasen bistås Rejsby Kraftvarmeværk af DFP A.m.b.a. v/ seniorkonsulent Viktor Jensen Telefon: Mobil: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ civilingeniør Christian Pedersen Telefon: Mobil: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Fax: Side 2

3 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING BAGGRUND OMFANG ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE Forhold til lovgivning og planlægning FYSISK PLANLÆGNING VARMEPLANLÆGNING FORBRUGERTILSLUTNING MILJØFORHOLD Andre forhold FORHANDLING MED BERØRTE PARTER JORDBUNDSUNDERSØGELSER AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG STYRINGSMIDLER TILKNYTTEDE PROJEKTER NORMER OG STANDARDER M.V Beskrivelse af projektet HOVEDDISPOSITION TEKNISKE SPECIFIKATIONER OVERSLAG OVER ANLÆGSUDGIFTER Konsekvensberegninger BEREGNINGSMETODE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER SELSKABSØKONOMI BRUGERØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI ENERGI OG MILJØ Konklusion Side 3

4 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Bilag: 1. Plangrundlag 2. Situationsplan 3. Beliggenhedsplan 4. Kedelberegning, nyt biomassefyret varmeanlæg 5. EnergyPRO simulering af eksisterende anlæg (2012) 6. EnergyPRO simulering nyt biomasse kedelanlæg (2012) 7. EnergyPRO simulering af eksisterende anlæg (2020) 8. EnergyPRO simulering nyt biomasse kedelanlæg (2020) Side 4

5 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Denne rapport beskriver et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til forsyning af Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. s forsyningsområde. 1.2 Formål Projektforslaget belyser forholdene ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg, der danner grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet iht.: Bekendtgørelse af Lov om Varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 (Varmeforsyningsloven). Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven, LOV nr. 577 af 18. juni Projektforslaget er udarbejdet iht. retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 795 af 12. juli 2012 (Projektbekendtgørelsen). Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. fremsender projektforslaget, hvis formål er, at opnå projektgodkendelse til at aftage varme fra et 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er anført på bilag 2 i Projektbekendtgørelsen. Et 860 kw biomasse kedelanlæg kan således godkendes efter 15 stk. 5 i Projektbekendtgørelsen. Jf. projektbekendtgørelsens 21 stk. 2 skal projektforslaget ikke ledsages af en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Projektet kan på baggrund af ovenstående godkendes alene på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi samt energi- og miljøvurdering. Projektet vil forbedre driftsøkonomien i det nødlidende barmarksværk og modvirke en fare for massiv udmelding når bindingsperioden ophører. Projektforslaget fremsendes til Tønder Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om varmeforsyning. Side 5

6 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 1.3 Indstilling Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ønsker at opføre et 860 kw biomassefyret kedelanlæg og ansøger herved Tønder Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.4 Baggrund Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er et af de nødlidende barmarksværker der er anført på bilag 2 i den nye projektbekendtgørelse. Med ændring af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen, gives der tilladelse til, at de 35 værker med de højeste varmepriser, må etablere op til 1 MW biomasse kedelanlæg eller modtage op til MWh biomassevarme fra nærliggende varmeværk via en transmissionsledning. Ved etablering af et 860 kw biomasse kedelanlæg kan Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. tilbyde forbrugerne et økonomisk attraktivt produkt, der kan give et incitament til at forblive tilsluttet den kollektive varmeforsyning. Såfremt Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ikke får reduceret varmeprisen er der fare for massiv udmeldelse fra fjernvarmen, når værket er gældfrit. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. producerer i dag varmen på eksisterende naturgas motor og kedel. 1.5 Omfang Projektet omhandler etablering af et biomassefyret kedelanlæg til fyring med træflis og træpiller på 860 kw-varme (995 kw indfyret effekt), 100 m 2 kedel- og lagerbygninger samt ca. 20 m skorsten. 1.6 Organisation I projektfasen bistås Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. af DFP A.m.b.a. 1.7 Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering, er angivet nedenstående. Projektforslaget fremsendes til kommunen, 10. december Projektet myndighedsbehandles i december/januar 2012/2013 og fremlægges for teknisk udvalg 25. januar 2013, hvorefter projektet sendes i høring, høringsfristen er 2 uger. Projektet forventes godkendt i teknisk udvalg 5. marts Endelig godkendelse forventes at foreligge 19. marts 2013, herefter 2 ugers klagefrist. Bygge- anlægsarbejdet starter uge 14, Kommerciel drift uge 27, Side 6

7 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 2 Forhold til lovgivning og planlægning Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. anmoder Tønder kommune om godkendelse af projektet iht. 15 stk. 5 i Projektbekendelsen, omhandlende valg af brændsel. Ændringen af brændsel vil betyde en markant forbedring af selskabs- og brugerøkonomien, idet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er et nødlidende barmarksværk. Arealet, hvorpå kedelanlægget skal opføres, er omfattet af kommuneplanramme Tønder Kommune, samt lokalplan 808 Kraftvarmeværk i Rejsby. Etablering af en biomassefyret kedelanlæg er et naturligt, og med ændringen af Varmeforsyningsloven, lovligt supplement til varmeproduktionen. Forhold til lokalplanen Der pågår en dialog med kommunen vedrørende lokalplanforholdene. Der er ansøgt om dispensation for afstand til skel i lokalplanen. Der skal ske en matrikuler overførsel af den private fællesvej således, at den bliver en del af matrikel 736 Rejsby Ejerlav, Rejsby. Der skal tinglyses en adgangsret på matriklen. Der skal ske en arealoverførsel af del af matrikel nr. 893 (vejen) og 22 Rejsby Ejerlav, Rejsby. Da anlægget er beliggende i landzone, skal der indhentes en landzonetilladelse til udvidelsen. Anlægget skal ikke miljøgodkendes, idet kedlens indfyret effekt er under 1 MW. Den samlede indfyrede effekt på værket er under 5 MW. Det skal gennemføres en VVM-screening af kedelanlæg større end 120 kw indfyret effekt. 2.1 Fysisk planlægning Anlægget placeres på eksisterende grund matrikel nr. 736 Rejsby Ejerlav, Rejsby. Plangrundlag, situationsplan og beliggenhedsplan er vist bilag 1-3. Der skal indmatrikuleres del af matrikel nr. 893 og 22 Rejsby Ejerlav, Rejsby, for at afstandskravene til skel kan overholdes. 2.2 Varmeplanlægning Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er beliggende i et naturgasområde og forsynes for nuværende udelukkende fra et naturgasfyret decentralt kraftvarmeværk. Nærværende projekt kan godkendes jf. Projektbekendtgørelsen 15 stk. 5, idet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er anført på bilag 2 i Projektbekendtgørelsen. Side 7

8 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 2.3 Forbrugertilslutning Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. Der er 115 brugere tilsluttet fjernvarmenettet i Rejsby. Når varmeprisen sænkes, forventes det, at en del alternativt opvarmede ejendomme vil konvertere til fjernvarme. 2.4 Miljøforhold Ved etablering af et biomassekedelanlæg med en indfyret effekt under 1 MW (indfyret effekt maksimalt 995 kw), skal kedelanlægget ikke miljøgodkendes. Anlægget etableres med multicyclon for fjernelse af partikler. Der etableres ikke røggaskondensering. Der genereres ikke kondensat i forbindelse med afbrænding af biomasse brændslerne. Minimum skorstenshøjde er fastlagt til 17 m ved OML-beregning på baggrund af emissionsgrænseværdierne for biomassekedelanlæg mellem 120 kw og 1 MW. I forhold til at anvende fossilt brændsel som naturgas, er der en reduktion af CO 2 ved anvendelse af biomasseprodukter som brændsel, idet dette brændsel er CO 2 neutralt. Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biomasserestprodukter forudsættes deponeret på godkendt losseplads eller tilbageført til jordforbedring i overensstemmelse med gældende Bioaskebekendtgørelse - Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. VVM-screening af anlægget samt anmeldelse herom fremsendes sideløbende med projektforslaget. Side 8

9 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 3 Andre forhold 3.1 Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a., Tønder Kommune - Teknik og Miljø, lodsejere m.fl. Projektforslaget skal sendes i høring hos berørte parter, herunder naturgas leverandøren. 3.2 Jordbundsundersøgelser De nødvendige jordbundsundersøgelser udføres i forbindelse med detailprojekteringen. 3.3 Arealafståelser og servitutpålæg Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ejer grunden, hvorpå det nye biomassefyrede kedelanlæg skal placeres. Der pågår forhandlinger med ejerne af matrikel nr. 893 og 22 Rejsby Ejerlav, Rejsby om tilkøb af jord. 3.4 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 3.5 Tilknyttede projekter Der er ikke tilknyttet andre projekter. 3.6 Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen af varmeproduktionsanlægget skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. Side 9

10 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a ønsker at etablere ny 860 kw biomassefyret kedelanlæg til produktion af varme for Rejsby by. 4.2 Tekniske specifikationer Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. s nuværende bestykning med produktionsenheder er angivet i nedenstående tabel: Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Indfyret effekt Varme-effekt Enhed Type El-effekt (kw) (kw) (kw) Gasmotor Rejsby KV Gaskedel Samlet effekt Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. samlede varmeproduktionskapacitet, som det fremgår af skemaet kwh. Elproduktionskapaciteten udgør 926 kw. Ved etablering af nyt 860 kw biomassekedelanlæg, produceres varmen fremover på træflis eller træpiller. Varmeproduktionskapaciteten er på ca. 860 kw. Der er udført kedelberegning af 860 kw biomassekedelanlæg på bilag 4. Et 860 kw biomassefyret kedelanlæg kan dække hele varmebehovet i Rejsby. Værket er bestykket med to akkumuleringstanke på samlet 402 m 3. Varmeproduktionsbehovet udgør ca MWh årligt, hvoraf ledningstabet udgør MWh svarende til 33 %. Side 10

11 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 4.3 Overslag over anlægsudgifter Der skal etableres en ny kedelbygning med 860 kw biomassekedelanlæg, flislager og skorsten. Biomassekedlen inklusiv bygning, skorsten og tilslutning til eksisterende net udgør 2,7 mio. kr. Der er indhentet tilbud på totalentreprisen. 860 kw biomassefyret kedelanlæg m² kr./m² pris Investering i 860 kw biomassekedel Kedelbygning og lager Ekstra investering i SRO-anlægget Tilslutning til værket I alt investering Rådgiverhonorar 4% Diverse omkostninger = 4% Samlet investering excl. moms Amortiseret kommunekreditlån over 20 år. Afskrives anlægget over 20 år, er der en samlet kapitalomkostning på ca kr. årligt. Side 11

12 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 5 Konsekvensberegninger 5.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabs- og brugerøkonomi samt energi og miljø. Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget. Reference: Varmen produceres i dag på eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg, EnergyPRO simulering af eksisterende anlæg (bilag 5). Projekt: Projektet omfatter etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til 2,7 mio. kr. plus 8 % til rådgivning og diverse udgifter. Drift og vedligeholdelse (D og V) på anlægget udgør ca. 40 kr./mwh. Brændselsprisen for træflis/træpiller er sat til 225 kr./mwh (1.000 kr./ton). EnergyPRO simulering af nyt biomassekedelanlæg (bilag 6). Der er ligeledes foretaget en simulering i EnergyPRO af 2020 situation, hvor forsyningssikkerhedsafgiften er fuldt indfaset og grundbeløb og 8 øre elproduktionstilskud er bortfaldet (bilag 7 og 8). Forsyningssikkerhedsafgiften er 80 kr./mwh produceret varme for fossile brændsler og 100 kr./mwh for biomasse brændsler. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet, indgår ikke i beregningerne. Eksempelvis drift af ledningsnet og administration, samt renter og afdrag på eksisterende lån. Resultatet udgøres af forskellen mellem de to sæt beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne, samt i energi- og miljøforhold ved gennemførelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de to anlæg. 5.2 Beregningsforudsætninger Beregningerne er alle udført i faste priser 2012-niveau ekskl. moms. 5.3 Selskabsøkonomi Der er i beregningen benyttet et varmebehov på Ledningstabet udgør 33 % af årsproduktionen. Besparelsen ved etablering af et 860 kw biomassefyret kedelanlæg er fundet ved sammenholdelse udgifterne til varmeproduktion i referencen og projektet. Scenario 2012 Nuværende forhold Med ny 860 kw biomassekedel Besparelser brændsel + D&V Varmeproduktions udgifter kr./år Side 12

13 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Besparelse ved etablering af et 860 kw biomassefyret kedelanlæg er på kr. årligt. Modregnes kapitalomkostningerne til afskrivning af anlæg på kr. er besparelsen på kr. årligt. En gevinst, der vil komme brugerne tilsluttet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. til gode. Besparelsen vil medføre en sænkning af varmeprisen på ca. 138 kr./mwh solgt varme. En årlig besparelse for et standardhus med et forbrug 18,1 MWh på ca kr. årligt. Der er ligeledes foretaget beregninger for et 2020 scenarie med ændrede afgifter. Scenario 2020 Nuværende forhold Med ny 860 kw biomassekedel Besparelser brændsel + D&V Varmeproduktions udgifter kr./år Den samlede besparelse i 2020 scenariet ved etablering af en 860 kw biomassefyret kedelanlæg er på kr. årligt. Modregnes kapitalomkostningerne er besparelsen på ca kr. årligt. En gevinst, der vil komme brugerne tilsluttet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. til gode. Besparelsen vil medføre en sænkning af varmeprisen på ca. 160 kr./mwh solgt varme eksklusiv moms. En årlig besparelse for et standardhus med et varmeforbrug, 18,1 MWh på ca kr. årligt. 5.4 Brugerøkonomi Ved etablering af et 860 kw biomassefyret kedelanlæg er der en besparelse på ca kr. inklusiv moms årligt for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh, svarende til en sænkning af varmeprisen med 172 kr./mwh inklusiv moms. I 2020 scenariet, hvor elproduktionstilskuddene er bortfaldet og forsyningssikkerhedsafgiften fuldt indfaset, er der en årlig besparelse på kr. inklusiv moms for et standardhus. Beregningen af 2020 scenariet med forsyningssikkerhedsafgift og bortfald af støtteordninger til decentral kraftvarmeproduktion er dog behæftet med meget stor usikkerhed. 5.5 Samfundsøkonomi Jf. projektbekendtgørelsens 21 stk. 2 skal der ikke udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier. Side 13

14 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 5.6 Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i på baggrund af simulering af driftssituationerne i EnergyPRO samt Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgas produceret varme til biomasse produceret varme, reduceres naturgasforbruget med m 3 årligt. Der vil blive brugt maksimalt tons træflis/træpiller årligt. Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Naturgaskedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42,0 0,1 Naturgasmotor 56,7 481,0 0,5 0,3 135,0 0,161 Træ 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Emissioner Projekt CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgaskedel Naturgasmotor Træ Sum Reference CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgaskedel Naturgasmotor Sum Den årlige CO 2 reduktion er på ca. 758 ton. Emissionerne er beregnet på baggrund af emissionsværdierne i Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Til beregning af skorstenshøjde er anvendes emissionsgrænseværdierne for biomassefyret kedelanlæg mellem 120 kw til 1 MW. Emissionsgrænseværdien for støv er 300 mg/nm 3 og for CO 500 mg/nm 3. Minimumshøjden for skorstenen er ca. 17 m. Side 14

15 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 6 Konklusion Med ændringen af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen har Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. nu mulighed for at skifte til et billigere brændsel, der medfører, at de kan sænke varmeprisen i Rejsby. Der er beregnet en selskabsøkonomisk gevinst på ca kr. eksklusiv moms årligt ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg og naturgasmotorerne på det frie elmarked, fremfor varmeproduktion på eksisterende naturgas kraftvarmeværk. Dette vil betyde en væsentlig årlig reduktion i varmeprisen for de 115 brugere. Såfremt projektet gennemføres og anlægget afskrives over 20 år, vil den variable varmeprise i Rejsby kunne reduceres med 175 kr./mwh inklusiv moms. Brugerøkonomisk vil det betyde en sænkning af varmeprisen på kr. inklusiv moms årligt for et standardhus med varmebehov på 18,1 MWh. Ved etablering af et 860 kw biomassefyret varmeanlæg er det således muligt at forbedre økonomien i Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektet medfører en CO 2 -reduktion på 758 tons CO 2 årligt. Side 15

16 Tønder Kommune Rejsby Landvej 12B, 6780 Skærbæk Målforhold: 1:200 Bemærkninger: Oversigtskort Produceret af KMD, KMD, KMS, COWI Udskrift genereret d :31 Bilag 1

17 Tønder Kommune Rejsby Landvej 12B, 6780 Skærbæk Målforhold: 1:200 Bemærkninger: Oversigtskort Produceret af KMD, KMD, KMS, COWI Bilag 2 Udskrift genereret d :30

18 Bilag 3

19 File: X:\Our Software\biomassekedel\ _biomassekedel_oktober_2005.exe (1) 11/6/2012 2:21:03 PM Page 1 EES Ver : #1564 SKRUBBEBEREGNING ENERGI OVERSIGT RØGGASANALYSE SUGETRÆKSBLÆSER Ind effekt = 995 [kw] Brændværdi nedre = [kj/kg] Nominel kedel effekt 860 [kw] Belastning = 100 [%] Samlet varmetab = 20 [kw] Samlet effekt = 859 [kw] Total virkningsgrad = 86.4 [%] Skrubber beregning NEJ T retur,fjernvarme = 40.0 [ C] T retur,skrubber = 5.0 [ C] Nyttevirkning sugetræk = 80 [%] p blæser,rg = 300 [mmh2o] EL Sugetræk = 2.8 [kw] tør volumen basis CO 2 = 13.5 [%] O2 våd = 5.9 [%] O 2 = 7.0 [%] CO = 400 [ppm] NO 2 = 146 [ppm] BRÆNDSEL Biomasse = 260 [kg/time] Q øvrige,varmetab = 0 [kw] Q tab,%,af,indfyret = 2.0 [%] Q tab,kedel = 20 [kw] Øvrigt Elforbrug 5 [kw] Q fj,kedel = 859 [kw] T dug = 54.6 [ C] T røggas = 200 [ C] T skorsten = 200 [ C] Brændselstype Træ Askeprocent på tør basis 1.0 [%] SKRUBBER Askeprocent på våd basis 0.8 [%] Fugtprocent 25 [%] T brændsel,ind = 10 [ C] INDFØDER = 1.48 FYRRUM KEDEL CYKLON/ FILTER Q tab,skrubber = 0 [kw] Q fj,skrubber = 0 [kw] FORBRÆNDINGSLUFT T luft,ind = 25 [ C] Vand kond = 0 [kg/time] Relativ luftfugtighed 60 [%] Vand aske = 0 [kg/time] Andel H2O,udkondenseret = 0 [%] p blæser,luft = 300 [mmh2o] Nyttevirkning luft = 80 [%] EL Luft = 1.5 [kw] V luft = 1492 [m 3 /time] T aske,ud = 400 [ C] Fugtprocent i samlet aske Aske deponering = 3 [kg/time] 0 [%] Vand afløb = 0 [kg/time] Fugt i luft= 20.7 [kg/time] Kulstofprocent i tør aske 25 [%] Asketab = 6.2 [kw] ØKONOMI OVERSIGT VARMEPRIS BEREGN Bilag 4 Brændsel Elforbrug Pris pr. enhed [Kr/GJ] 828 [kr/ton] 75 [øre/kwh] Enheder pr. døgn 86 [GJ] 6.2 [tons] 224 [kwh] Pris pr. døgn 5156 [Kr] 168 [Kr] Pris pr. år 1882 [TKr] 61 [TKr] Pris pr. produceret enhed 72.7 [Kr/GJ] [Kr/MWh] Print Skærmbillede Save Load Deponering 1200 [Kr/tons] 400 [kg/m3] 0.06 [Tons] 0.16 [m3] 75 [Kr] 27 [TKr] Total 5399 [Kr] 1971 [TKr] Aarlig varmeproduktion = 7.5 [GWh]

20 File: X:\Our Software\biomassekedel\ _biomassekedel_oktober_2005.exe (1) 11/6/2012 2:20:39 PM Page 1 EES Ver : #1564 MASSE- og VOLUMENSTRØMME INDSTRØMME Aske i brændsel [kg/s] 2 [kg/time] Vand i brændsel [kg/s] 65 [kg/time] Tør askefri biomasse [kg/s] 193 [kg/time] Brændsel ind [kg/s] 260 [kg/time] Tør luft [kg/s] 1729 [kg/time] Vanddamp i luft [kg/s] 21 [kg/time] Samlet luft [kg/s] 1750 [kg/time] 1492 [m 3 /time] Samlet massestrøm ind [kg/s] 2010 [kg/time] UDSTRØMME Faststof ud af kedel Uorganisk del af aske [kg/s] 2 [kg/time] Uforbrændt kulstof i aske [kg/s] 1 [kg/time] Samlet aske fra kedel [kg/s] 3 [kg/time] Vand tilsat aske [kg/s] 0 [kg/time] Aske til deponering [kg/s] 3 [kg/time] Gasstrømme ud af kedel N [kg/s] 1326 [kg/time] O [kg/s] 133 [kg/time] CO [kg/s] 353 [kg/time] CO [kg/s] 1 [kg/time] NOx [kg/s] 0 [kg/time] H [kg/s] 194 [kg/time] Samlet røggas efter kedel [kg/s] 2007 [kg/time] 2730 [m3/time] Efter skrubber / I skorsten Kondensat [kg/s] 0 [kg/time] Vanddamp i røggas efter skrubber [kg/s] 194 [kg/time] Røggas i skorsten [kg/s] 2007 [kg/time] 2730 [m3/time] ENERGI BALANCE Indfyret effekt Effekt fra kedel Effekt fra skrubber Varmetab kedel Øvrige varmetab Varmetab skrubber Varmetab fra aske Tab pga. uforbrændt kulstof Røggastab (uden kondensation) 995 [kw] 859 [kw] 0 [kw] 20 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 6 [kw] 107 [kw] Bilag 4

21 Eksisterende anlæg Rejsby Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :31:31 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Grafisk layout 2232 kw 1250 kw 20,96 MWh 926 kw 1500 MWh Gasmotor 1 Faste tariffer (Auto) Eksisterende- Akkumuleringstank Nettab 11 kwh/nm3 El marked 3000 MWh Naturgas 1400 kw Varmesalg 1550 kw Bilag 5 Gaskedel 1400 kw energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside:

22 Eksisterende anlæg Rejsby RejsbyKraftvarmeværkA.m.b.a. Eksisterendeanlæg energypro Udskrevet/Side :29:31 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Total 3.000,0 MWh 1.500,1 MWh 4.500,1 MWh Maxvarmebehov 1,3 MW Varmeproduktioner: Gasmotor ,0 MWh/år 82,0 % Gaskedel 810,1 MWh/år 18,0 % Total 4.500,1 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: El marked: Spidslast Højlast Lav spids Alleperioder Af årlig [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] produktion Gasmotor , ,4 0, ,6 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 1 926,0 kw-el Driftstimer: El marked: Spidslast Højlast Lav spids Total Af årlig [t/år] [t/år] [t/år] [t/år] timer Gasmotor , ,0 0, ,0 33,7% Ud af hele perioden 1.268, , , ,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 626,0 7,1% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gasmotor Gaskedel 39 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug ,9 Nm3 Som energianlæg Gasmotor ,9 MWh = ,6 Nm3 Gaskedel 896,9 MWh =81.536,2 Nm3 Total 7.485,8 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 5

23 Eksisterende anlæg Rejsby Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :31:47 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Spidslast : 1.174,2 MWh á 733,0 = Højlast : 1.560,3 MWh á 532,0 = Lavlast : 0,0 MWh á 0,0 = 0 Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel naturgasbetaling : ,0 m3 á 3,0 = Afgift på gasmotor 1 : ,5 Nm3 á 2,918 = Afgift på gaskedel : 808,9 MWh á 250,0 = Refusion af afgift gasmotor : ,5 m3 á -2,353 = D og V KV-anlæg gasmotor 1 : 2.734,5 MWh á 50,0 = D og V gaskedel : 808,9 MWh á 10,0 = Methan på gasmotor 1 : ,5 Nm3 á 0,062 = NOx på gasmotor 1 : ,5 Nm3 á 0,139 = NOx på gaskedel : ,4 Nm3 á 0,04 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 5

24 Nyt biomassekedelanlæg Rejsby RejsbyKraftvarmeværkA.m.b.a. Nytbiomassekedelanlæg energypro Udskrevet/Side :37:04 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Grafisk layout 1250 kw 2232 kw 1500 MWh 926 kw 20,96 MWh Gasmotor 1 Nettab 11 kwh/nm3 Spot marked (Auto) Eksisterende- Akkumuleringstank Spot marked 3000 MWh Naturgas Varmesalg 1400 kw 1550 kw 1400 kw Gaskedel 860 kw Bilag 6 15,95 GJ/tons 995 kw Træflis/træpiller Biomassekedel energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside:

25 Nyt biomassekedelanlæg Rejsby RejsbyKraftvarmeværkA.m.b.a. Nytbiomassekedelanlæg energypro Udskrevet/Side :36:35 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Total Maxvarmebehov 3.000,0 MWh 1.500,1 MWh 4.500,1 MWh 1,3 MW Varmeproduktioner: Gasmotor 1 47,5 MWh/år 1,1 % Gaskedel 0,0 MWh/år 0,0 % Biomassekedel 4.452,6 MWh/år 98,9 % Total 4.500,1 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spotmarked: Alleperioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1 35,2 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 1 926,0 kw-el Driftstimer: Spotmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 1 38,0 0,4% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 0,0 0,0% Biomassekedel 8.224,0 93,9% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gasmotor 1 7 Gaskedel 0 Biomassekedel 13 Brændsler: Som brændsler Naturgas Træflis/træpiller Brændselsforbrug 7.710,5 Nm ,7 tons Som energianlæg Gasmotor 1 84,8 MWh =7.710,5 Nm3 Gaskedel 0,0 MWh =0,0 Nm3 Biomassekedel 5.151,6 MWh =1.162,7 tons Total 5.236,4 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 6

26 Nyt biomassekedelanlæg Rejsby Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nyt biomassekedelanlæg Udskrevet/Side :36:55 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Elsalg : = El prod tilskud : 35,2 MW á 80,0 = Produktionsuafhængigt tilskud : = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel naturgasbetaling : 7.710,5 m3 á 3,0 = Variabel biomasse betaling : 1.162,7 tons á 1.000,0 = Afgift på gasmotor 1 : 7.710,5 Nm3 á 2,918 = Afgift på gaskedel : 0,0 MWh á 0,0 = 0 Refusion af afgift gasmotor : 4.921,4 m3 á -2,353 = D og V KV-anlæg gasmotor 1 : 35,2 MWh á 50,0 = D og V gaskedel : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V biomassekedel : 4.452,6 MWh á 40,0 = Methan på gasmotor 1 : 7.710,5 Nm3 á 0,062 = 478 NOx på gasmotor 1 : 7.710,5 Nm3 á 0,139 = NOx på gaskedel : 0,0 Nm3 á 0,0 = 0 Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 6

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere