Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013

2 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Projektansvarlig Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. c/o Kjeld Freudendahl Rejsby Landevej 12 B Rejsby 6780 Skærbæk Telefon: Mobil: Fax: I planlægningsfasen bistås Rejsby Kraftvarmeværk af DFP A.m.b.a. v/ seniorkonsulent Viktor Jensen Telefon: Mobil: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ civilingeniør Christian Pedersen Telefon: Mobil: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Fax: Side 2

3 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING BAGGRUND OMFANG ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE Forhold til lovgivning og planlægning FYSISK PLANLÆGNING VARMEPLANLÆGNING FORBRUGERTILSLUTNING MILJØFORHOLD Andre forhold FORHANDLING MED BERØRTE PARTER JORDBUNDSUNDERSØGELSER AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG STYRINGSMIDLER TILKNYTTEDE PROJEKTER NORMER OG STANDARDER M.V Beskrivelse af projektet HOVEDDISPOSITION TEKNISKE SPECIFIKATIONER OVERSLAG OVER ANLÆGSUDGIFTER Konsekvensberegninger BEREGNINGSMETODE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER SELSKABSØKONOMI BRUGERØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI ENERGI OG MILJØ Konklusion Side 3

4 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Bilag: 1. Plangrundlag 2. Situationsplan 3. Beliggenhedsplan 4. Kedelberegning, nyt biomassefyret varmeanlæg 5. EnergyPRO simulering af eksisterende anlæg (2012) 6. EnergyPRO simulering nyt biomasse kedelanlæg (2012) 7. EnergyPRO simulering af eksisterende anlæg (2020) 8. EnergyPRO simulering nyt biomasse kedelanlæg (2020) Side 4

5 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Denne rapport beskriver et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til forsyning af Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. s forsyningsområde. 1.2 Formål Projektforslaget belyser forholdene ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg, der danner grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet iht.: Bekendtgørelse af Lov om Varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 (Varmeforsyningsloven). Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven, LOV nr. 577 af 18. juni Projektforslaget er udarbejdet iht. retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 795 af 12. juli 2012 (Projektbekendtgørelsen). Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. fremsender projektforslaget, hvis formål er, at opnå projektgodkendelse til at aftage varme fra et 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er anført på bilag 2 i Projektbekendtgørelsen. Et 860 kw biomasse kedelanlæg kan således godkendes efter 15 stk. 5 i Projektbekendtgørelsen. Jf. projektbekendtgørelsens 21 stk. 2 skal projektforslaget ikke ledsages af en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Projektet kan på baggrund af ovenstående godkendes alene på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi samt energi- og miljøvurdering. Projektet vil forbedre driftsøkonomien i det nødlidende barmarksværk og modvirke en fare for massiv udmelding når bindingsperioden ophører. Projektforslaget fremsendes til Tønder Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om varmeforsyning. Side 5

6 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 1.3 Indstilling Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ønsker at opføre et 860 kw biomassefyret kedelanlæg og ansøger herved Tønder Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.4 Baggrund Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er et af de nødlidende barmarksværker der er anført på bilag 2 i den nye projektbekendtgørelse. Med ændring af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen, gives der tilladelse til, at de 35 værker med de højeste varmepriser, må etablere op til 1 MW biomasse kedelanlæg eller modtage op til MWh biomassevarme fra nærliggende varmeværk via en transmissionsledning. Ved etablering af et 860 kw biomasse kedelanlæg kan Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. tilbyde forbrugerne et økonomisk attraktivt produkt, der kan give et incitament til at forblive tilsluttet den kollektive varmeforsyning. Såfremt Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ikke får reduceret varmeprisen er der fare for massiv udmeldelse fra fjernvarmen, når værket er gældfrit. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. producerer i dag varmen på eksisterende naturgas motor og kedel. 1.5 Omfang Projektet omhandler etablering af et biomassefyret kedelanlæg til fyring med træflis og træpiller på 860 kw-varme (995 kw indfyret effekt), 100 m 2 kedel- og lagerbygninger samt ca. 20 m skorsten. 1.6 Organisation I projektfasen bistås Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. af DFP A.m.b.a. 1.7 Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering, er angivet nedenstående. Projektforslaget fremsendes til kommunen, 10. december Projektet myndighedsbehandles i december/januar 2012/2013 og fremlægges for teknisk udvalg 25. januar 2013, hvorefter projektet sendes i høring, høringsfristen er 2 uger. Projektet forventes godkendt i teknisk udvalg 5. marts Endelig godkendelse forventes at foreligge 19. marts 2013, herefter 2 ugers klagefrist. Bygge- anlægsarbejdet starter uge 14, Kommerciel drift uge 27, Side 6

7 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 2 Forhold til lovgivning og planlægning Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. anmoder Tønder kommune om godkendelse af projektet iht. 15 stk. 5 i Projektbekendelsen, omhandlende valg af brændsel. Ændringen af brændsel vil betyde en markant forbedring af selskabs- og brugerøkonomien, idet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er et nødlidende barmarksværk. Arealet, hvorpå kedelanlægget skal opføres, er omfattet af kommuneplanramme Tønder Kommune, samt lokalplan 808 Kraftvarmeværk i Rejsby. Etablering af en biomassefyret kedelanlæg er et naturligt, og med ændringen af Varmeforsyningsloven, lovligt supplement til varmeproduktionen. Forhold til lokalplanen Der pågår en dialog med kommunen vedrørende lokalplanforholdene. Der er ansøgt om dispensation for afstand til skel i lokalplanen. Der skal ske en matrikuler overførsel af den private fællesvej således, at den bliver en del af matrikel 736 Rejsby Ejerlav, Rejsby. Der skal tinglyses en adgangsret på matriklen. Der skal ske en arealoverførsel af del af matrikel nr. 893 (vejen) og 22 Rejsby Ejerlav, Rejsby. Da anlægget er beliggende i landzone, skal der indhentes en landzonetilladelse til udvidelsen. Anlægget skal ikke miljøgodkendes, idet kedlens indfyret effekt er under 1 MW. Den samlede indfyrede effekt på værket er under 5 MW. Det skal gennemføres en VVM-screening af kedelanlæg større end 120 kw indfyret effekt. 2.1 Fysisk planlægning Anlægget placeres på eksisterende grund matrikel nr. 736 Rejsby Ejerlav, Rejsby. Plangrundlag, situationsplan og beliggenhedsplan er vist bilag 1-3. Der skal indmatrikuleres del af matrikel nr. 893 og 22 Rejsby Ejerlav, Rejsby, for at afstandskravene til skel kan overholdes. 2.2 Varmeplanlægning Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er beliggende i et naturgasområde og forsynes for nuværende udelukkende fra et naturgasfyret decentralt kraftvarmeværk. Nærværende projekt kan godkendes jf. Projektbekendtgørelsen 15 stk. 5, idet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er anført på bilag 2 i Projektbekendtgørelsen. Side 7

8 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 2.3 Forbrugertilslutning Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. Der er 115 brugere tilsluttet fjernvarmenettet i Rejsby. Når varmeprisen sænkes, forventes det, at en del alternativt opvarmede ejendomme vil konvertere til fjernvarme. 2.4 Miljøforhold Ved etablering af et biomassekedelanlæg med en indfyret effekt under 1 MW (indfyret effekt maksimalt 995 kw), skal kedelanlægget ikke miljøgodkendes. Anlægget etableres med multicyclon for fjernelse af partikler. Der etableres ikke røggaskondensering. Der genereres ikke kondensat i forbindelse med afbrænding af biomasse brændslerne. Minimum skorstenshøjde er fastlagt til 17 m ved OML-beregning på baggrund af emissionsgrænseværdierne for biomassekedelanlæg mellem 120 kw og 1 MW. I forhold til at anvende fossilt brændsel som naturgas, er der en reduktion af CO 2 ved anvendelse af biomasseprodukter som brændsel, idet dette brændsel er CO 2 neutralt. Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biomasserestprodukter forudsættes deponeret på godkendt losseplads eller tilbageført til jordforbedring i overensstemmelse med gældende Bioaskebekendtgørelse - Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. VVM-screening af anlægget samt anmeldelse herom fremsendes sideløbende med projektforslaget. Side 8

9 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 3 Andre forhold 3.1 Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a., Tønder Kommune - Teknik og Miljø, lodsejere m.fl. Projektforslaget skal sendes i høring hos berørte parter, herunder naturgas leverandøren. 3.2 Jordbundsundersøgelser De nødvendige jordbundsundersøgelser udføres i forbindelse med detailprojekteringen. 3.3 Arealafståelser og servitutpålæg Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ejer grunden, hvorpå det nye biomassefyrede kedelanlæg skal placeres. Der pågår forhandlinger med ejerne af matrikel nr. 893 og 22 Rejsby Ejerlav, Rejsby om tilkøb af jord. 3.4 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 3.5 Tilknyttede projekter Der er ikke tilknyttet andre projekter. 3.6 Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen af varmeproduktionsanlægget skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. Side 9

10 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a ønsker at etablere ny 860 kw biomassefyret kedelanlæg til produktion af varme for Rejsby by. 4.2 Tekniske specifikationer Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. s nuværende bestykning med produktionsenheder er angivet i nedenstående tabel: Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Indfyret effekt Varme-effekt Enhed Type El-effekt (kw) (kw) (kw) Gasmotor Rejsby KV Gaskedel Samlet effekt Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. samlede varmeproduktionskapacitet, som det fremgår af skemaet kwh. Elproduktionskapaciteten udgør 926 kw. Ved etablering af nyt 860 kw biomassekedelanlæg, produceres varmen fremover på træflis eller træpiller. Varmeproduktionskapaciteten er på ca. 860 kw. Der er udført kedelberegning af 860 kw biomassekedelanlæg på bilag 4. Et 860 kw biomassefyret kedelanlæg kan dække hele varmebehovet i Rejsby. Værket er bestykket med to akkumuleringstanke på samlet 402 m 3. Varmeproduktionsbehovet udgør ca MWh årligt, hvoraf ledningstabet udgør MWh svarende til 33 %. Side 10

11 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 4.3 Overslag over anlægsudgifter Der skal etableres en ny kedelbygning med 860 kw biomassekedelanlæg, flislager og skorsten. Biomassekedlen inklusiv bygning, skorsten og tilslutning til eksisterende net udgør 2,7 mio. kr. Der er indhentet tilbud på totalentreprisen. 860 kw biomassefyret kedelanlæg m² kr./m² pris Investering i 860 kw biomassekedel Kedelbygning og lager Ekstra investering i SRO-anlægget Tilslutning til værket I alt investering Rådgiverhonorar 4% Diverse omkostninger = 4% Samlet investering excl. moms Amortiseret kommunekreditlån over 20 år. Afskrives anlægget over 20 år, er der en samlet kapitalomkostning på ca kr. årligt. Side 11

12 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 5 Konsekvensberegninger 5.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabs- og brugerøkonomi samt energi og miljø. Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget. Reference: Varmen produceres i dag på eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg, EnergyPRO simulering af eksisterende anlæg (bilag 5). Projekt: Projektet omfatter etablering af et nyt biomassefyret kedelanlæg til 2,7 mio. kr. plus 8 % til rådgivning og diverse udgifter. Drift og vedligeholdelse (D og V) på anlægget udgør ca. 40 kr./mwh. Brændselsprisen for træflis/træpiller er sat til 225 kr./mwh (1.000 kr./ton). EnergyPRO simulering af nyt biomassekedelanlæg (bilag 6). Der er ligeledes foretaget en simulering i EnergyPRO af 2020 situation, hvor forsyningssikkerhedsafgiften er fuldt indfaset og grundbeløb og 8 øre elproduktionstilskud er bortfaldet (bilag 7 og 8). Forsyningssikkerhedsafgiften er 80 kr./mwh produceret varme for fossile brændsler og 100 kr./mwh for biomasse brændsler. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet, indgår ikke i beregningerne. Eksempelvis drift af ledningsnet og administration, samt renter og afdrag på eksisterende lån. Resultatet udgøres af forskellen mellem de to sæt beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne, samt i energi- og miljøforhold ved gennemførelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de to anlæg. 5.2 Beregningsforudsætninger Beregningerne er alle udført i faste priser 2012-niveau ekskl. moms. 5.3 Selskabsøkonomi Der er i beregningen benyttet et varmebehov på Ledningstabet udgør 33 % af årsproduktionen. Besparelsen ved etablering af et 860 kw biomassefyret kedelanlæg er fundet ved sammenholdelse udgifterne til varmeproduktion i referencen og projektet. Scenario 2012 Nuværende forhold Med ny 860 kw biomassekedel Besparelser brændsel + D&V Varmeproduktions udgifter kr./år Side 12

13 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg Besparelse ved etablering af et 860 kw biomassefyret kedelanlæg er på kr. årligt. Modregnes kapitalomkostningerne til afskrivning af anlæg på kr. er besparelsen på kr. årligt. En gevinst, der vil komme brugerne tilsluttet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. til gode. Besparelsen vil medføre en sænkning af varmeprisen på ca. 138 kr./mwh solgt varme. En årlig besparelse for et standardhus med et forbrug 18,1 MWh på ca kr. årligt. Der er ligeledes foretaget beregninger for et 2020 scenarie med ændrede afgifter. Scenario 2020 Nuværende forhold Med ny 860 kw biomassekedel Besparelser brændsel + D&V Varmeproduktions udgifter kr./år Den samlede besparelse i 2020 scenariet ved etablering af en 860 kw biomassefyret kedelanlæg er på kr. årligt. Modregnes kapitalomkostningerne er besparelsen på ca kr. årligt. En gevinst, der vil komme brugerne tilsluttet Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. til gode. Besparelsen vil medføre en sænkning af varmeprisen på ca. 160 kr./mwh solgt varme eksklusiv moms. En årlig besparelse for et standardhus med et varmeforbrug, 18,1 MWh på ca kr. årligt. 5.4 Brugerøkonomi Ved etablering af et 860 kw biomassefyret kedelanlæg er der en besparelse på ca kr. inklusiv moms årligt for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh, svarende til en sænkning af varmeprisen med 172 kr./mwh inklusiv moms. I 2020 scenariet, hvor elproduktionstilskuddene er bortfaldet og forsyningssikkerhedsafgiften fuldt indfaset, er der en årlig besparelse på kr. inklusiv moms for et standardhus. Beregningen af 2020 scenariet med forsyningssikkerhedsafgift og bortfald af støtteordninger til decentral kraftvarmeproduktion er dog behæftet med meget stor usikkerhed. 5.5 Samfundsøkonomi Jf. projektbekendtgørelsens 21 stk. 2 skal der ikke udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier. Side 13

14 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 5.6 Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i på baggrund af simulering af driftssituationerne i EnergyPRO samt Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgas produceret varme til biomasse produceret varme, reduceres naturgasforbruget med m 3 årligt. Der vil blive brugt maksimalt tons træflis/træpiller årligt. Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Naturgaskedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42,0 0,1 Naturgasmotor 56,7 481,0 0,5 0,3 135,0 0,161 Træ 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Emissioner Projekt CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgaskedel Naturgasmotor Træ Sum Reference CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Naturgaskedel Naturgasmotor Sum Den årlige CO 2 reduktion er på ca. 758 ton. Emissionerne er beregnet på baggrund af emissionsværdierne i Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Til beregning af skorstenshøjde er anvendes emissionsgrænseværdierne for biomassefyret kedelanlæg mellem 120 kw til 1 MW. Emissionsgrænseværdien for støv er 300 mg/nm 3 og for CO 500 mg/nm 3. Minimumshøjden for skorstenen er ca. 17 m. Side 14

15 Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. 11. december 2012 Projektforslag rev. 17. januar 2013 Nyt biomassefyret kedelanlæg 6 Konklusion Med ændringen af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen har Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. nu mulighed for at skifte til et billigere brændsel, der medfører, at de kan sænke varmeprisen i Rejsby. Der er beregnet en selskabsøkonomisk gevinst på ca kr. eksklusiv moms årligt ved etablering af et biomassefyret kedelanlæg og naturgasmotorerne på det frie elmarked, fremfor varmeproduktion på eksisterende naturgas kraftvarmeværk. Dette vil betyde en væsentlig årlig reduktion i varmeprisen for de 115 brugere. Såfremt projektet gennemføres og anlægget afskrives over 20 år, vil den variable varmeprise i Rejsby kunne reduceres med 175 kr./mwh inklusiv moms. Brugerøkonomisk vil det betyde en sænkning af varmeprisen på kr. inklusiv moms årligt for et standardhus med varmebehov på 18,1 MWh. Ved etablering af et 860 kw biomassefyret varmeanlæg er det således muligt at forbedre økonomien i Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektet medfører en CO 2 -reduktion på 758 tons CO 2 årligt. Side 15

16 Tønder Kommune Rejsby Landvej 12B, 6780 Skærbæk Målforhold: 1:200 Bemærkninger: Oversigtskort Produceret af KMD, KMD, KMS, COWI Udskrift genereret d :31 Bilag 1

17 Tønder Kommune Rejsby Landvej 12B, 6780 Skærbæk Målforhold: 1:200 Bemærkninger: Oversigtskort Produceret af KMD, KMD, KMS, COWI Bilag 2 Udskrift genereret d :30

18 Bilag 3

19 File: X:\Our Software\biomassekedel\ _biomassekedel_oktober_2005.exe (1) 11/6/2012 2:21:03 PM Page 1 EES Ver : #1564 SKRUBBEBEREGNING ENERGI OVERSIGT RØGGASANALYSE SUGETRÆKSBLÆSER Ind effekt = 995 [kw] Brændværdi nedre = [kj/kg] Nominel kedel effekt 860 [kw] Belastning = 100 [%] Samlet varmetab = 20 [kw] Samlet effekt = 859 [kw] Total virkningsgrad = 86.4 [%] Skrubber beregning NEJ T retur,fjernvarme = 40.0 [ C] T retur,skrubber = 5.0 [ C] Nyttevirkning sugetræk = 80 [%] p blæser,rg = 300 [mmh2o] EL Sugetræk = 2.8 [kw] tør volumen basis CO 2 = 13.5 [%] O2 våd = 5.9 [%] O 2 = 7.0 [%] CO = 400 [ppm] NO 2 = 146 [ppm] BRÆNDSEL Biomasse = 260 [kg/time] Q øvrige,varmetab = 0 [kw] Q tab,%,af,indfyret = 2.0 [%] Q tab,kedel = 20 [kw] Øvrigt Elforbrug 5 [kw] Q fj,kedel = 859 [kw] T dug = 54.6 [ C] T røggas = 200 [ C] T skorsten = 200 [ C] Brændselstype Træ Askeprocent på tør basis 1.0 [%] SKRUBBER Askeprocent på våd basis 0.8 [%] Fugtprocent 25 [%] T brændsel,ind = 10 [ C] INDFØDER = 1.48 FYRRUM KEDEL CYKLON/ FILTER Q tab,skrubber = 0 [kw] Q fj,skrubber = 0 [kw] FORBRÆNDINGSLUFT T luft,ind = 25 [ C] Vand kond = 0 [kg/time] Relativ luftfugtighed 60 [%] Vand aske = 0 [kg/time] Andel H2O,udkondenseret = 0 [%] p blæser,luft = 300 [mmh2o] Nyttevirkning luft = 80 [%] EL Luft = 1.5 [kw] V luft = 1492 [m 3 /time] T aske,ud = 400 [ C] Fugtprocent i samlet aske Aske deponering = 3 [kg/time] 0 [%] Vand afløb = 0 [kg/time] Fugt i luft= 20.7 [kg/time] Kulstofprocent i tør aske 25 [%] Asketab = 6.2 [kw] ØKONOMI OVERSIGT VARMEPRIS BEREGN Bilag 4 Brændsel Elforbrug Pris pr. enhed [Kr/GJ] 828 [kr/ton] 75 [øre/kwh] Enheder pr. døgn 86 [GJ] 6.2 [tons] 224 [kwh] Pris pr. døgn 5156 [Kr] 168 [Kr] Pris pr. år 1882 [TKr] 61 [TKr] Pris pr. produceret enhed 72.7 [Kr/GJ] [Kr/MWh] Print Skærmbillede Save Load Deponering 1200 [Kr/tons] 400 [kg/m3] 0.06 [Tons] 0.16 [m3] 75 [Kr] 27 [TKr] Total 5399 [Kr] 1971 [TKr] Aarlig varmeproduktion = 7.5 [GWh]

20 File: X:\Our Software\biomassekedel\ _biomassekedel_oktober_2005.exe (1) 11/6/2012 2:20:39 PM Page 1 EES Ver : #1564 MASSE- og VOLUMENSTRØMME INDSTRØMME Aske i brændsel [kg/s] 2 [kg/time] Vand i brændsel [kg/s] 65 [kg/time] Tør askefri biomasse [kg/s] 193 [kg/time] Brændsel ind [kg/s] 260 [kg/time] Tør luft [kg/s] 1729 [kg/time] Vanddamp i luft [kg/s] 21 [kg/time] Samlet luft [kg/s] 1750 [kg/time] 1492 [m 3 /time] Samlet massestrøm ind [kg/s] 2010 [kg/time] UDSTRØMME Faststof ud af kedel Uorganisk del af aske [kg/s] 2 [kg/time] Uforbrændt kulstof i aske [kg/s] 1 [kg/time] Samlet aske fra kedel [kg/s] 3 [kg/time] Vand tilsat aske [kg/s] 0 [kg/time] Aske til deponering [kg/s] 3 [kg/time] Gasstrømme ud af kedel N [kg/s] 1326 [kg/time] O [kg/s] 133 [kg/time] CO [kg/s] 353 [kg/time] CO [kg/s] 1 [kg/time] NOx [kg/s] 0 [kg/time] H [kg/s] 194 [kg/time] Samlet røggas efter kedel [kg/s] 2007 [kg/time] 2730 [m3/time] Efter skrubber / I skorsten Kondensat [kg/s] 0 [kg/time] Vanddamp i røggas efter skrubber [kg/s] 194 [kg/time] Røggas i skorsten [kg/s] 2007 [kg/time] 2730 [m3/time] ENERGI BALANCE Indfyret effekt Effekt fra kedel Effekt fra skrubber Varmetab kedel Øvrige varmetab Varmetab skrubber Varmetab fra aske Tab pga. uforbrændt kulstof Røggastab (uden kondensation) 995 [kw] 859 [kw] 0 [kw] 20 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 0 [kw] 6 [kw] 107 [kw] Bilag 4

21 Eksisterende anlæg Rejsby Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :31:31 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Grafisk layout 2232 kw 1250 kw 20,96 MWh 926 kw 1500 MWh Gasmotor 1 Faste tariffer (Auto) Eksisterende- Akkumuleringstank Nettab 11 kwh/nm3 El marked 3000 MWh Naturgas 1400 kw Varmesalg 1550 kw Bilag 5 Gaskedel 1400 kw energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside:

22 Eksisterende anlæg Rejsby RejsbyKraftvarmeværkA.m.b.a. Eksisterendeanlæg energypro Udskrevet/Side :29:31 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Total 3.000,0 MWh 1.500,1 MWh 4.500,1 MWh Maxvarmebehov 1,3 MW Varmeproduktioner: Gasmotor ,0 MWh/år 82,0 % Gaskedel 810,1 MWh/år 18,0 % Total 4.500,1 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: El marked: Spidslast Højlast Lav spids Alleperioder Af årlig [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] produktion Gasmotor , ,4 0, ,6 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 1 926,0 kw-el Driftstimer: El marked: Spidslast Højlast Lav spids Total Af årlig [t/år] [t/år] [t/år] [t/år] timer Gasmotor , ,0 0, ,0 33,7% Ud af hele perioden 1.268, , , ,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 626,0 7,1% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gasmotor Gaskedel 39 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug ,9 Nm3 Som energianlæg Gasmotor ,9 MWh = ,6 Nm3 Gaskedel 896,9 MWh =81.536,2 Nm3 Total 7.485,8 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 5

23 Eksisterende anlæg Rejsby Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :31:47 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Spidslast : 1.174,2 MWh á 733,0 = Højlast : 1.560,3 MWh á 532,0 = Lavlast : 0,0 MWh á 0,0 = 0 Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel naturgasbetaling : ,0 m3 á 3,0 = Afgift på gasmotor 1 : ,5 Nm3 á 2,918 = Afgift på gaskedel : 808,9 MWh á 250,0 = Refusion af afgift gasmotor : ,5 m3 á -2,353 = D og V KV-anlæg gasmotor 1 : 2.734,5 MWh á 50,0 = D og V gaskedel : 808,9 MWh á 10,0 = Methan på gasmotor 1 : ,5 Nm3 á 0,062 = NOx på gasmotor 1 : ,5 Nm3 á 0,139 = NOx på gaskedel : ,4 Nm3 á 0,04 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 5

24 Nyt biomassekedelanlæg Rejsby RejsbyKraftvarmeværkA.m.b.a. Nytbiomassekedelanlæg energypro Udskrevet/Side :37:04 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Grafisk layout 1250 kw 2232 kw 1500 MWh 926 kw 20,96 MWh Gasmotor 1 Nettab 11 kwh/nm3 Spot marked (Auto) Eksisterende- Akkumuleringstank Spot marked 3000 MWh Naturgas Varmesalg 1400 kw 1550 kw 1400 kw Gaskedel 860 kw Bilag 6 15,95 GJ/tons 995 kw Træflis/træpiller Biomassekedel energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside:

25 Nyt biomassekedelanlæg Rejsby RejsbyKraftvarmeværkA.m.b.a. Nytbiomassekedelanlæg energypro Udskrevet/Side :36:35 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Total Maxvarmebehov 3.000,0 MWh 1.500,1 MWh 4.500,1 MWh 1,3 MW Varmeproduktioner: Gasmotor 1 47,5 MWh/år 1,1 % Gaskedel 0,0 MWh/år 0,0 % Biomassekedel 4.452,6 MWh/år 98,9 % Total 4.500,1 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spotmarked: Alleperioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1 35,2 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 1 926,0 kw-el Driftstimer: Spotmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 1 38,0 0,4% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 0,0 0,0% Biomassekedel 8.224,0 93,9% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gasmotor 1 7 Gaskedel 0 Biomassekedel 13 Brændsler: Som brændsler Naturgas Træflis/træpiller Brændselsforbrug 7.710,5 Nm ,7 tons Som energianlæg Gasmotor 1 84,8 MWh =7.710,5 Nm3 Gaskedel 0,0 MWh =0,0 Nm3 Biomassekedel 5.151,6 MWh =1.162,7 tons Total 5.236,4 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 6

26 Nyt biomassekedelanlæg Rejsby Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nyt biomassekedelanlæg Udskrevet/Side :36:55 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Elsalg : = El prod tilskud : 35,2 MW á 80,0 = Produktionsuafhængigt tilskud : = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel naturgasbetaling : 7.710,5 m3 á 3,0 = Variabel biomasse betaling : 1.162,7 tons á 1.000,0 = Afgift på gasmotor 1 : 7.710,5 Nm3 á 2,918 = Afgift på gaskedel : 0,0 MWh á 0,0 = 0 Refusion af afgift gasmotor : 4.921,4 m3 á -2,353 = D og V KV-anlæg gasmotor 1 : 35,2 MWh á 50,0 = D og V gaskedel : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V biomassekedel : 4.452,6 MWh á 40,0 = Methan på gasmotor 1 : 7.710,5 Nm3 á 0,062 = 478 NOx på gasmotor 1 : 7.710,5 Nm3 á 0,139 = NOx på gaskedel : 0,0 Nm3 á 0,0 = 0 Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 6

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA DECEMBER 2014 GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere