Postponement Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postponement 5.7. 1. Introduktion"

Transkript

1 Postponement Postponement af professor Jan Stentoft Arlbjørn, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet i Kolding og professor John Johansen, Center for Industriel Produktion, Ålborg Universitet Resume Postponement er et klassisk logistik- og SCM-princip, som vedrører balancering af det konkrete udbud af varer og tjenesteydelser med den faktiske efterspørgsel. At ligge inde med for mange varer på lager kan foruden øget kapitalbinding også føre til ukurans af varer, som senere må afskrives. Modsat kan for få varer, af det der efterspørges, føre til mistet salg. Denne artikel har til formål at beskrive et princip ved navn postponement, der i korte træk handler om at udskyde færdiggørelsen af en aktivitet eller proces til det senest mulige tidspunkt. Arbejdet med postponement kan give virksomheder en række omkostningsbesparende fordele (f.eks. reducerede lagre, og færre kassationer) samt forbedret service (f.eks. et større antal valgmuligheder for kunden). Artiklen søger at folde postponement-princippet ud gennem en beskrivelse af konkrete eksempler på forskellige former for postponement samt erfaringer fra anvendelse af princippet. Yderligere skaber artiklen et overblik over relevant litteratur på området, som kan studeres nærmere, hvis der er behov for mere dybde. 1. Introduktion Speculation Postponement-princippet er udviklet i relation til produkters færdiggørelsesgrad af Alderson (1950). I den første anvendelse af princippet var fokus rettet mod det punkt, hvor produktdifferentiering sker. Bucklin (1965) udviklede senere en teori om såvel postponement og speculation som om- 3/September 2007 Logistikledelse 1

2 Postponement handlede forskellige måder at sprede risiko ved lageropbygning i distributionskanalerne. Ifølge Bucklin (1965:19) er det målet at postpone differentieringspunktet så langt som overhovedet muligt, for dermed at minimere risikoen for at havde de forkerte varer på lager. Speculation vedrører den modsatte situation. Her færdiggøres produkterne og lagres i en forventning om fremtidig efterspørgsel. Det kombinerede princip af såvel postponement som speculation Postponement anses også af mange som et vigtigt element i bestræbelserne på at opnå Agility Postponement udfordrer således den klassiske problemstilling mellem på den ene side produktion til lager og på den anden side produktion til ordre. Ved ren lagerinitieret produktion spekuleres der i en fremtidig efterspørgsel, hvor lagre bl.a. opbygges for at opbygge et leveringsberedskab af færdigvarer samt eventuelt at kapacitetsudjævne. Modsat udskyder den ordre-producerende virksomhed produktionsaktiviteter indtil konkrete kundeordrer er i hus. Det kombinerede princip af såvel postponement som speculation kan udtrykkes som: Et spekulativt lager vil optræde på ethvert tidspunkt i distributionskanalen, hver gang dets omkostninger er mindre end nettobesparelserne fra postponement for såvel køber som sælger (Bucklin, 1965). I dag betragtes postponement som et vigtigt omkostningseffektivt element til at håndtere usikkerhed og variation i virksomhedens efterspørgsel. Postponement anses også af mange som et vigtigt element i bestræbelserne på at opnå Agility evnen til at reagere økonomisk og hurtigt på uforudsigelige ændringer i forbrugsmønstre og aftræk i produktionssystemet og virksomhedens forsyningskæde. Postponement increases the company s flexibility to respond to changes in the mix of demands from different market segments. The company can improve its responsiveness to orders or reduce its investments in inventory (Lee et al, 1993). Gennem postponement er der således omkostningsbesparelser at hente ved at holde produktet (eller dele heraf) i en neutral status så lang tid som muligt. Derved kan omkostninger reduceres i form af færre lagre og ukurante varer (og dermed spildt ressourceforbrug) samtidig med, at den nødvendige reaktionsevne bevares. Postponementprincippet er ikke omkostningsfrit Implementering af postponement-princippet er ikke omkostningsfrit. I nedenstående tabel 1 er der listet en række væsentlige omkostninger, der vil kunne opstå i forbindelse med at implementere postponement, samt eksempler på nogle af de fordele, postponement-strategier kan give. 2 Logistikledelse 3/September 2007

3 Postponement Costs Øgede produktudviklingsomkostninger Øgede produktionsomkostninger (investeringer i produktionsprocesser, reorganisering af medarbejdere og teknologi) Omkostninger til ændringer i sourcing, lagre og distributionsformer. Benefits Forbedret kundetilfredshed og fleksibilitet Lagerreduktion Forbedret ordreopfyldelse Færre kassationer Reduceret niveau for udsalg Reduceret risiko for mistet salg og/eller mistet goodwill Reducerede omkostninger til produktion, indkøb og transport. Tabel 1. Eksempler på cost/benefit ved postponement Drivkræfter til implementering af postponement-strageier Postponement er i dag adopteret af mange virksomheder, hvor nogle af de mere kendte eksempler er Dell, Hewlett- Packard, Benetton og Zara. Der findes også mange danske eksempler på virksomheder, som har implementeret konceptet, f.eks. Bang & Olufsen, Danfoss Drives, HTH og Velfac. Der findes begrænsede empiriske studier af drivkræfter og/eller forhindringer for succesfuld implementering af postponement-strategier (Matthews og Syed, 2004; Graman og Magazine, 2006). Blandt de få studier, der er gennemført, fremhæves følgende drivkræfter til implementering af postponement-strategier (APICS et al., 2003): Stadig stigende vanskelighed ved at forecaste efterspørgsel Stigende efterspørgsel efter kundetilpassede produkter Høje produktionsomkostninger Stigende konkurrence Høje distributionsomkostninger Høje forsknings- og udviklingsomkostninger. Denne artikel er videre disponeret i fem afsnit. I det efterfølgende afsnit 2, præsenteres fem grundlæggende former for postponement. I afsnit 3 beskrives et begreb ved navn mass customization, idet begrebet har nære relationer til den form for postponement, der vedrører transformation af produkter. I afsnit 4 beskrives forskellige produktionsstrategier i relation til postponement-begrebet. Herefter følger et afsnit omkring de udfordringer, virksomheder har ved at implementere postponement. Artiklen runder af med en kort konklusion i afsnit 6. 3/September 2007 Logistikledelse 3

4 Postponement 2. Postponement-typer Der findes grundlæggende fem typer postponement, hvoraf de første fire vedrører selve udformningen på produktet (eller transformationsprocesser), mens den sidste vedrører tid (eller sted) (Zinn og Bowersox, 1988). De fem typer af postponement er: Produktion (komponenter) Montage Etikettering Pakning Tid/logistik. Forskellen på de fem typer vedrører primært, hvor tidligt i produktets tilblivelsesproces produktspecificeringen (customization) finder sted. Dette er søgt illustreret i figur 1, hvor de fem typer er placeret forskellige steder i værdikæden. Figur 1. Fem grundlæggende typer af postponement For hver postponement-type illustreret i figur 1, er der yderligere angivet et tryk- og trækpunkt (symboliseret ved en trekant). Produktion af varer eller del-komponenter/moduler trykkes fremad baseret på prognoser. Herfra trækkes ordren baseret på et faktisk behov. Dette behov kan, afhængig af varens karakter, være afledt af en konkret kundeordre eller en genopfyldningsordre til et færdigvarelager, så det igen når det fastsatte niveau. Nedenfor følger en kort gennemgang af de fem typer postponement. Der henvises til tabel 2 for konkrete eksempler på de forskellige typer af postponement. 4 Logistikledelse 3/September 2007

5 Postponement Postponement-type Produktion postponement Montage postponement Pakning postponement Etikettering postponement Tid postponement Eksempler Når maling i den ønskede farve blandes hos farvehandlere Print-On-Demand af bøger hos forlag Design af ure på internettet hos urfabrikanter Farvning af stof til tøj (Benetton) Dimensionering af brilleglas via internettet Formaling af kaffebønner i supermarkeder. Montage til ordre af biler, fjernsyn og kopimaskiner. Dell Computer (montage baseret på specifikationer, afgivet af kunden via internettet, f.eks. størrelse af processor, ram, og lydkort). Samme kernevare sælges i forskellige emballeringsformer som f.eks. chokolade, tyggegummi og tandpasta Sampak af flere grundvarianter til større salgsenheder (arbejde, der typisk foregår på distributionscentre, der kan varetages af en 3. parts operatør) Bland-selv slik. Påsætning af klistermærker med logo fra en dagligvarekæde på færdigvarer Påsætning klistermærke på varer f.eks. Ta 3 og betal for 2 Print af salgs- og sidste holdbarhedsdato på salgskartonner Print af varedeklarationer skrevet på det sprog, der tales i det pågældende land, hvor varen skal sælges (der kan være forskellige lovgivningsmæssige krav til, hvad der skal stå på varedeklarationer). Distribution af varer fra centrallagre til de butikker, hvor varer skal sælges frem for at operere med et større antal decentrale lagre. Tabel 2. Eksempler på forskellige typer af postponement 2.1. Produktion postponement Udskydelse af produktionsopgaven kan finde sted på to måder. Enten udskydes hele produktionsforløbet af et produkt indtil ordren er i hus (ren ordreproduktion), eller også udskydes en del af det samlede produktionsforløb, indtil konkrete ordrer indgår. Virksomhedens primære lagerstyringspunkt kan således være både råvarelageret og mellemvarelageret, hvor materialer til ordrerne trækkes fra. Produkterne er typisk rent kundetilpasset eller rene standardvarer. Modulopbyggede produkter 2.2. Montage postponement Montage postponement har meget til fælles med produktion postponement, men som navnet antyder, er det her montageaktiviteter, der udskydes. Her er der typisk tale om produktion af modulopbyggede produkter. Der produceres 3/September 2007 Logistikledelse 5

6 Postponement først en række basisenheder eller moduler frem til et mellemvarelager. Kundeordre rammer dette mellemvarelager og monteres op på baggrund af kundens specifikationer Pakning postponement Når pakkeopgaven udskydes, produceres produkterne først helt frem til et lager, hvor produkterne ligger i neutral status. Når konkrete ordrer løber ind i virksomheden, pakkes produkterne i henhold til det faktiske behov. Kerneproduktet er ofte en ren standardvare. Denne form for postponement er specielt anvendelig for de virksomheder, der producerer eller markedsfører globale produkter Etiketterings postponement Denne form for postponement betyder, at varen først etiketteres, når den forlader virksomheden og er på vej frem til kunden. Etiketteringen sker hovedsageligt på den emballage, der anvendes uden om selve kerneproduktet (f.eks. mælkekartoner) Tid postponement Postponement i tid (tidsforskydelse) drejer sig primært om distribution af varer (standard) fra f.eks. et centrallager til den enkelte butik. Denne form for postponement kan også kaldes for logistik postponement, hvilket giver mening hos dem, der har en logistikopfattelse, der er meget distributionsorienteret. En væsentlig forudsætning for denne form for postponement er, at varen udbydes i en global eller regional udgave. 3. Mass customization Mass customization står i kontrast til et masseproducerende paradigme Flere virksomheder er blevet opmærksomme på de gevinster, der er i at anvende et modulært produktdesign, når nye produkter udvikles. Med et relativt begrænset antal basisenheder, kan et stort antal færdigvarer udbydes. Mass customization står i kontrast til et masseproducerende paradigme, hvor fokus er rettet mod opnåelse af skalafordele gennem produktion af få enheder i store mængder. Fleksibiliteten i sådant et paradigme er lav og kan udtrykkes med den 6 Logistikledelse 3/September 2007

7 Postponement efterhånden slidte frase til karakteristik af Fords tidligere produktionssystem: Du kan få en bil i hvilken farve du ønsker, så længe den er sort. Logikken i og brugen af mass customization Flere virksomheder forsøger sig med produktprofileringer, der skal forestille en reel customization, baseret på produktionsmiljø, der er forankret i masseproduktion. Men ifølge Anderson (1998) er der en central forskel mellem variantskabelse og customization. Variantskabelse sker ved at producere produkter, der lægges på lager i håbet om, at kunder vil efterspørge varerne. Customization finder derimod sted som svar på konkrete kundeønsker. Variantskabelse er således et spørgsmål om at give kunder flere valgmuligheder i håbet om, at de finder noget, der ligger tæt op af deres behov. Men for mange valgmuligheder kan også give problemer. Dette udtrykker Anderson (1998) meget rammende med følgende: Kunder ønsker ikke valgmuligheder; de ønsker blot præcist at få, hvad de ønsker. Mass customization indeholder således elementer af postponement. Hvor postponement handler om at udskyde en given aktivitet indtil det reelle behov opstår, fokuserer mass customization primært på opbygningen af selve produktet i moduler, så postponement kan finde sted. Logikken i og brugen af mass customization kan, ifølge Pine II et al. (1993), finde sted i forskellige faser i værdikæden: Designfasen (produkter og serviceydelser udvikles, så de er i stand til at blive kundetilpasset). Design, produktion og distribution (komponenter og dele fremstår som moduler med det formål at kunne kundetilpasse produkter og serviceydelser). Distributionsfasen (der skabes hurtig reaktionsevne gennem hele værdikæden). Salg og distribution (serviceydelser kundetilpasses omkring standardprodukter). Salgsfasen (leveringsbetingelser kundetilpasses). Fire typer konfigurationer af mass customization Duray et al. (2000) foreslår fire typer konfigurationer af mass customization, der er baseret på type af modularitet og kundeinvolveringspunkt: 1) Fabricators, 2) Involvers, 3) Modularizers og 4) Assemblers. Fabricators. Kunder involveres tidligt i processen, når unikke design kan realiseres eller store ændringer kan foretages til produktet. Fabricators ligner meget en ren customization strategi, men der anvendes modularitet for at opnå fælles komponenter. 3/September 2007 Logistikledelse 7

8 Postponement Involvers. Kunder involveres tidligt i processen, selvom der ikke fremstilles nye moduler til kunden. Customization opnås ved at kombinere standardmodeller, for at imødekomme kundens specifikationer. Modularizers. Der udvikles en modulær fremgangsmåde i design- og fremstillingsfaserne, selvom kunderne ikke specificerer deres unikke behov før i montage- eller brugsfasen. Modularizers anvender modularitet tidligere i produktionsprocessen, end når customization indtræffer. Denne form for modularitet kan betragtes som komponentfællesskab. Assemblers. Denne type skaber mass customization ved at bruge modulære komponenter, som kunden kan vælge blandt. Assemble-to-order producenter betragtes som mass customizers, hvis kunderne specificerer produkter ud fra et forudbestemt sæt af egenskaber. 4. Produktionsstrategier og decouplingspunkter Postponement og speculation Customer Order Decoupling Point (CODP) Når man arbejder med postponement- og speculation-strategier er det nødvendigt, at dette ses i en sammenhæng med den eller de produktionsstrategier, virksomheden arbejder ud fra. I dette afsnit beskrives fire generelle produktionsstrategier, som på hver sin måde arbejder med både postponement og speculation. Disse produktionsstrategier er Make-To-Stock (MTO), Assembly-To-Order (ATO), Build- To-Order (BTO) og Construction-To-Order (CTO). Der, hvor postponement og speculation mødes, kaldes for et Customer Order Decoupling Point (CODP), som i litteraturen har fået flere forskellige benævnelser, såsom: Skillelinien mellem skub- og trækproduktion (Olhager og Östlund, 1990; Johansen et al., 2006) The order penetration point (Van Hoek, 1997) The decision point (Jones et al., 1997) The customer order decoupling point (Van Hoek, 1997) The demand penetration point (Christopher, 2005) The information decoupling point (Mason-Jones og Towill, 1999). Skubbeprincip Grundlaget for flere produktionsstyringssystemer er enten en aftalt leveringsplan eller salgsprognoser, som efterfølgende nedbrydes i materialeplaner baseret på en nettobehovsberegning. Lidt simplificeret kan denne styringsform 8 Logistikledelse 3/September 2007

9 Postponement betegnes som et skubbeprincip. Det afgørende for dette princip er, at produktion igangsættes ud fra en samlet, overordnet vurdering af forventet behov. Den nødvendige produktion på forskellige niveauer skubbes frem til et lager. Man kan også betegne denne produktionsform som Make- To-Stock (MTO) (se figur 2). Figur 2. Forskellige produktionsstrategier Trækkeprincip Det har imidlertid vist sig vanskeligt for mange virksomheder alene at basere produktionsstyringen på skubbeprincippet. Usikre prognoser bevirker, at det producerede ikke svarede til det efterspurgte. Skubbeprincippet bygger ofte på en centralt styret planlægningsproces, som vanskeligt kan håndtere ændringer, der opstår undervejs. Dette forhold medfører, at mange danske virksomheder oplever uoverensstemmelser mellem den gennemførte produktion og det faktiske salg. Planlæggere, indkøbere, produktionschefer, og værkførere forsøger, på trods af de systemmæssige problemer, hver på deres måde at tilpasse sig til den faktiske efterspørgsel. I denne situation opleves materialestyringssystemet snarere som en klods om benet end en hjælp med det resultat, at produktionsplanlægningen bliver uoverskuelig ja næsten kaotisk. Impulser bl.a. fra Japan, gennem Just-In-Time og Lean Manufacturing, har sat fokus på produktion efter forbrug (et trækprincip). Kanban-systemet fremhæves ofte som et eksempel på, hvordan produktionen inden for ret snævre 3/September 2007 Logistikledelse 9

10 Postponement grænser kan styres efter det faktiske forbrug. Produktion igangsættes på grundlag af faktisk indkomne ordrer. Slutproduktet fremstilles ved, at slutmontagen trækker delkomponenter fra underliggende lagre eller igangsætter produktion af ikke-lagerførte dele i nøjagtig det antal, som er nødvendig for at fremstille de enheder, som er krævet til de indkomne kundeordrer. En ordrestyret produktion kan karakteriseres som et trækkeprincip, fordi produktionen initieres på grundlag af indkomne ordrer. Denne produktionsform kan betegnes som Assembly-To-Order eller Build-To-Order (se figur 3). I enkelte tilfælde kan der også være tale om Construction-To-Order, hvor produktets designmæssige specifikationer også tilvejebringes i forbindelse med modtagelse af den aktuelle kundeordre. Decoupling punkt Vi kan altså tale om to diametralt forskellige principper for initiering af produktion og indkøb, nemlig et skubbeprincip (initieret af forecast) og et trækkeprincip (initieret af kundeordrer). Punktet, hvor forecast og kundeinitieret produktion mødes, kaldes som også tidligere nævnt for et decoupling point (se f.eks. Mason-Jones og Towill, 1999). Mange danske virksomheder befinder sig i en situation, hvor hverken det ene eller det andet princip lader sig anvende som det eneste. Her vil en kombination af de to principper være aktuel. Ovenstående forskellige typer af postponement afspejler et tidsforløb i en forsyningskæde startende med ren ordreproduktion (Make-To-Order) drevet af faktiske kundeordrer, sluttende med ren lagerinitieret produktion (Make-To- Stock) drevet af forecasts. I en forsyningskæde kan der være et vilkårligt antal postponement-punkter, hvor hvert postponement-punkt er karakteriseret ved et større informationsniveau vedr. produktets endelige udformning eller forbrugssted. Denne viden kan meget vel være fremskaffet via markedsinformationer eller en serie af forecasts, som forbedres efterhånden som det faktiske forbrugstidspunkt nærmer sig. Et eksempel på postponement-baseret gradvis markedsinformation kunne være Japanske bilproducenter, som organiserer produktion og distribution i to månedlige cykler. Ved starten af den første cyklus angiver forhandlerne aggregerede ordrer, som anvendes til at initiere indkøb og produktion af kritiske komponenter med en lang leadtime, eks. motorer og chassis. Efterfølgende, ved starten af den anden cyklus, og med bedre viden om det faktiske behov, afgiver forhandlerne detaljerede ordrer, som omfatter konkrete modeller, 10 Logistikledelse 3/September 2007

11 Postponement varianter, farver, features, m.v., og som udgør grundlaget for producentens sammensætning af et optimalt produkt-mix. Proceduren mindsker under de givne forudsætninger risikoen for at fejlvurdere den endelige afsætning. Denne type postponement betegnes også sekventiel postponement, idet ny information løbende nyttiggøres i beslutningsprocessen ved hvert postponement-punkt. Selvfølgelig kunne postponement-princippet have været udnyttet yderligere gennem modularisering og højere grad af anvendte fællesdele, idet graden og typen af postponement er relateret til produktets udformning og arkitektur samt de processer, som er forbundet med den ønskede postponement. Det kan her være nødvendigt at standardisere processer eller re-organisere processer, således at senere procestrin udføres tidligere i forløbet, eller omvendt for at opnå den ønskede differentiering af produktet. Trade-off i postponement-diskussionen Fastlæggelse af det optimale Customer Order Decoupling Point (CODP) repræsenterer et trade-off i postponementdiskussionen. Der er ofte tale om en afvejning mellem kundens accepterede leveringstid, minimering af lager og lagerrisici samt mulige opnåelige lead-times eksempelvis via proces-reorganisering og investering i ny procesteknologi. Produktion og levering af malingsprodukter er et godt eksempel på et sådant trade-off, hvor reorganisering af processerne malingen færdigproduceres i forretningen efter kundeønske frem for at blive produceret på et stort fabriksanlæg via ny decentral blandingsteknologi. Hvis denne proces ikke kunne afvikles i forretningen i løbet af nogle få minutter, ville kunden sandsynligvis ikke være villig til at vente, og producenten var således tvunget til at lagerføre et meget stort antal farvevarianter i forretningen med meget store risici og omkostninger til følge. Et andet eksempel på dette trade-off er vanilla box princippet, hvor produkter lagres på et midlertidigt færdiggørelsesniveau, hvorefter det slutkonfigureres og færdiggøres efter kundespecifikationer (Swaminathan, 1998). Modulær arkitektur Hvad angår produktets udformning og arkitektur er specielt produktets egnethed til at blive lagret i forskellige mellemformer afgørende. To forhold spiller ind her: 1) Produkternes/komponenternes standardiseringsgrad (eksempelvis ved, at den samme komponent kan anvendes på tværs af forskellige produktgrupper), og 2) Produkternes/komponenternes modularitet (eksempelvis ved, at produktet opbygges og konfigureres ud fra forskellige moduler, og hvor 3/September 2007 Logistikledelse 11

12 Postponement forskellige moduler repræsenterer forskellige funktioner eller funktionaliteter). Et produkt med en modulær arkitektur opbygget af standardiserede komponenter gør det muligt at minimere teknologisk ukurans samt at implementerer nye teknologiske innovationer (Lee et al, 1993). Et godt eksempel på denne type produkter er f.eks. PC en, som har en modulær produktarkitektur og er opbygget af mere eller mindre standardiserede enheder (processor, memory, display, operating system). Disse egenskaber anvendes i høj grad også af Dell Computers, som er et velkendt eksempel på en succesfuld postponement-strategi. Zara er kendetegnet ved at introducere nye designs i et meget hurtigt tempo standardiseret bibliotek af designmoduler nye design pr. år Zara, der er en spansk producent af modetøj, er et godt eksempel på en virksomhed, der anvender produktarkitekturer og processtandardisering både i design og produktion (Pich et al., 2001). Produktlevetiden inden for modetøj er normalt under 6 måneder. Det er ofte nødvendigt at disponere med en horisont på 1 til 2 år i forvejen. Zara er kendetegnet for at introducere nye designs i et meget hurtigt tempo, hvor 70 % af sortimentet skifter over to uger i en typisk forretning. I bestræbelserne på at tilgodese et bredt sortiment og hurtig reaktion over for nye modetrends, anvender Zara en række forskellige strategier, herunder også et standardiseret bibliotek af designmoduler, som alt efter de seneste modetrends kombineres i forskellige udformninger og sættes i produktion. Denne forberedelse betyder, at virksomheden, baseret på de allerseneste modetrends, kan lave 5 8 nye designs pr. dag. Ved at kombinere de forskellige moduler i biblioteket udvikler virksomheden omkring nye design pr. år. Dynamisk postponement En sidste variant, som skal nævnes her, er dynamisk postponement, hvor den valgte strategi varierer alt efter hvor produktet befinder sig i sin livscyklus. Ofte vil efterspørgselsvariationen være stor i starten af et produkts introduktion, hvorfor man her kunne placere postponement-punktet først i forsyningskæden (up-stream) (se figur 1 og 2) altså anvende en ordreinitieret produktion. Punktet kunne efterfølgende, når produktet har nået et mere modent stade i livscyklusen, flyttes længere ned mod kunden (down-stream), altså anvende en lagerinitieret produktionsstrategi. Tilsvarende, ændre postponement-punktet ved produktets udfasning. Mulighederne afhænger selvfølgelig af produktets karakter. 12 Logistikledelse 3/September 2007

13 Postponement 5. Udfordringer ved implementeringer Med det formål at identificere status og potentiale ved brug af postponement, gennemførte Oracle Corporation og Gap Gemini Ernst & Young U.S. det første dybdegående studie af den praktiske anvendelse af postponement (APICS et al., 2003). Mere end 350 supply chain ansvarlige respondenter deltog i undersøgelsen fra mellemstore til store virksomheder (efter amerikansk målestok) (Matthews, P. og Syed, N., 2004). Mere specifikt var formålet at undersøge: 1) Drivkræfter og understøttende faktorer, som har ført postponement ind som en bæredygtig supply chain strategi og 2) Kritiske succesfaktorer og fordele, der kan opnås gennem en succesfuld implementering. Dette afsnit giver en kortfattet beskrivelse af denne undersøgelse. Udfordringer ved implementering af postponementstrategier: Kritiske succesfaktorer for implementering af postponement-strategier Postponement-undersøgelsen identificerede følgende udfordringer ved implementering af postponement-strategier: Vanskeligt at aligne organisationen Tidskrævende for lederne at implementere For kompleks at implementere Vanskelig at forandre organisationen For omkostningstungt at implementere. Kritiske succesfaktorer for implementering af postponement-strategier: Standardisering af produktdesign Internt tvær-funktionelt samarbejde Omstrukturering af forretningsprocesser Samarbejde med kunder/leverandører Organisatorisk design og ansvarlighed Stringent og eksplicit performance management Forandringsledelse og træning Understøttende teknologier ERP-systemer Understøttende/samarbejdende internet-teknologi. Vi har ikke tilsvarende undersøgelser i Danmark, men vores umiddelbare indtryk af situationen er meget i overensstemmelse med ovennævnte undersøgelse. Vi har også et indtryk af, at mange virksomheder har vist stor interesse for at arbejde med postponement, og at mange virksomheder er kommet relativt langt med at anvende princippet. 3/September 2007 Logistikledelse 13

14 Postponement 6. Konklusion Postponement er en supply chain strategi, der handler om at udskyde færdiggørelsen af en vare eller tjenesteydelse til det senest mulige tidspunkt. Der findes forskellige typer af postponement, hvoraf nogle har med transformationsprocesser at gøre (færdiggørelse af produkt eller tjenesteydelse), og andre har med tid eller sted at gøre (dvs. at flytte en vare, når der er behov for det). At implementere en postponement-strategi kan give virksomheden en række fordele bl.a. mindre kapitalbinding i lagre, reduceret risiko for ukurans og større valgmulighed for kunderne. Studier af praktiske erfaringer med implementering af postponement peger på, at de væsentligste succeskriterier vedrører tværorganisatorisk samarbejde og redesign af forretningsprocesser. 7. Referencer Alderson, W. (1950) Marketing efficieny and the principle of postponement, Cost and Profit Outlook, Vol. 3 No. 4. Anderson, D.M. (1998) Agile Product Development for Mass Customization, McGraw-Hill, New York. APICS, Cap Gemini Ernest & Young og Oracle (2003) The Adaptive Supply Chain: Postponement for Profitability, Alexandria, VA. Bucklin, L.P. (1965) Postponement, speculation and the structure of distribution channels, Journal of Marketing Research, February, pp Christopher, M. (2005) Logistics and supply chain management: creating value-adding networks, Prentice Hall, London. Duray, R., Ward, P.T., Milligan, G.W. og Berry, W.L. (2000) Approaches to mass customization: configurations and empirical validation, Journal of Operations Management, Vol. 18 No. 6, pp Graman, G.A. og Magazine, M.J. (2006) Implementation issues influencing the decision to adopt postponement, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 26 No. 10, pp Jayashankar, M. og Swaminathan, J.M. (1996) Managing Product Variety Using Vanilla Boxes, Nicholson Award Winner, 14 Logistikledelse 3/September 2007

15 Postponement Graduate School of Industrial Administration Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Johansen, J., Riis, J.O. og Arlbjørn, J.S. (2006) Analyse og design produktionssystemer, Center for Industriel produktion, Aalborg Universitet. Jones, D.T., Hines, P. og Rich, N. (1997) Lean Logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 27 No. 3, pp Lee et al. (1993) Hewlett-Packard gains control of inventory and service through design for localization, Interfaces, Vol. 23 No. 4, pp Mason-Jones, R. og Towill, D.R. (1999) Total cycle time compression and the agile supply chain, International Journal of Production Economics, Vol. 62 No. 1-2, pp Matthews, P. og Syed, N. (2004) The Power of Postponement, Supply Chain Management Review, Vol. 8 No. 3, pp Olhager, J. og Östlund, B. (1990) An integrated push-pull manufacturing strategy, European Journal of Operational Research, Vol. 45 No. 1, pp Pich, M, Van der Heyden, L. og Harle, N. (2002) Marks & Spencer and Zara: process competition in the textile apparel industry, I: Ritze S.M. (2006) Case Studies of Postponement in Supply Chain, MIT. Pine II, B.J., Victor, B. og Boynton, A.C. (1993) Making mass customization work, Harvard Business Review, Vol. 71 No. 5, pp Swaminathan, J.M. (1998) Managing Broader Lines through Delayed Differentiation using Vanilla boxes, Management Science, Vol. 44 No. 12, pp Van Hoek, R.I. (1997) Postponed manufacturing: a case study in the food supply chain, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 2 No. 2, pp Yang, V., Burns, N.D. og Backhouse, C.J. (2004) Postponement: a review and an integrated framework, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24 No. 5, pp /September 2007 Logistikledelse 15

16 Postponement Zinn, W. og Bowersox, D.J. (1988) Planning physical distribution with the principle of postponement, Journal of Business Logistics, Vol. 9 No. 2, pp Appendix 1: Udvalgt postponement-litteratur til nærmere selvstudie Journal of Business Logistics García-Dastugue, S.J. og Lambert, D.M. (2007) Interorganizational time-based postponement in the supply chain, Journal of Business Logistics, Vol. 28 No. 1, pp Chiou, J-S., Wu, L-Y. og Hsu, J.C. (2002) The adoption of postponement strategy in a global logistics system: the case of taiwanese information technology industry, Journal of Business Logistics, Vol. 23 No. 1, pp Waller, M.A., Dabholkar, P.A. og Gentry, J.J. (2000) Postponement, product customization, and market-oriented supply chain management, Journal of Business Logistics, Vol. 21 No. 2, pp Pagh, J.D. og Cooper, M.C. (1998) Supply chain postponement and speculation strategies: how to choose the right strategy, Journal of Business Logistics, Vol. 19 No. 2, pp Van Hoek, R.I., Commandeur, H.R. og Vos, B. (1998) Reconfiguring logistics systems through postponement strategies, Journal of Business Logistics, Vol. 19 No. 1, pp Zinn, W. og Bowersox, D.J. (1988) Planning physical distribution with the principle of postponement, Journal of Business Logistics, Vol. 9 No. 2, pp The International Journal of Logistics Management Johnson, E. og Anderson, E. (2000) Postponement Strategies for Channel Derivatives, The International Journal of Logistics Management, Vol. 11 No. 1, pp Rabinovich, E. og Evers, P.T. (2003) Postponement Effects on Inventory Performance and the Impact of Information Systems, The International Journal of Logistics Management, Vol. 14 No. 1, pp Van Hoek, R.I. (1998) Reconfiguring the Supply Chain to Implement Postponed Manufacturing, The International Journal of Logistics Management, Vol. 9 No. 1, pp Logistikledelse 3/September 2007

17 Postponement Yang, B., Yang, Y. og Wijngaard, J. (2005) Impact of postponement on transport: an environmental perspective, The International Journal of Logistics Management, Vol. 16 No. 2, pp Zinn, W. (1990) Developing Heuristics to Estimate the Impact of Postponement on Safety Stock, The International Journal of Logistics Management, Vol. 1 No. 2, pp International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Battezzati, L. og Magnani, R. (2000) Supply chains for FMCG and industrial products in Italy: Practices and the advantages of postponement, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 30 No. 5, pp Van Hoek, R.I. (1998) Logistics and virtual integration: Postponement, outsourcing and the flow of information, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 28 No. 7, pp Yeung, J.H.Y., Selen, W., Deming, Z. og Min, Z. (2007) Postponement strategy from a supply chain perspective: cases from China, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 37 No. 4, pp Supply Chain Management: An International Journal Van Hoek, R.I. (1999) Postponement and the reconfiguration challenge for food supply chains, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 4 No. 1, pp Van Hoek, R.I. (1997) Postponed manufacturing: a case study in the food supply chain, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 2 No. 2, pp International Journal of Operations & Production Management Graman, G.A. og Magazine, M.J. (2006) Implementation issues influencing the decision to adopt postponement, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 26 No. 10, pp Yang, V., Burns, N.D. og Backhouse, C.J. (2004) Postponement: a review and an integrated framework, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24 No. 5, pp Journal of Operations Management 3/September 2007 Logistikledelse 17

18 Postponement Su, J.C.P., Chang, Y-L. og Ferguson, M. (2005) Evaluation of postponement structures to accommodate mass customization, Journal of Operations Management, Vol. 23 No. 3-4, pp van Hoek, R.I. (2001) The rediscovery of postponement a literature review and directions for research, Journal of Operations Management, Vol. 19 No. 2, pp Om forfatterne Jan Stentoft Arlbjørn, ph.d., cand.merc., er professor i Supply Chain Management og Relationship Management ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet i Kolding. Hans primære forskningsområder er supply chain strategi, design af forsyningskæder, optimering af forretningsprocesser og administrative systemer. Han underviser på MBA, cand.merc. og HA. Han løser desuden konsulentopgaver gennem Arlbjørn Consult. Han har tidligere været ansat hos bl.a. LEGO System A/S og Gumlink A/S. John Johansen, ph.d., civilingeniør, er professor i produktionsstyring og direkør for ved center for Industriel production, Aalborg Universitet. Hans forskningsområder er primært produktionsstyringssystemer, produktionsfilosofier og supply chain management. 18 Logistikledelse 3/September 2007

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Deltagere 24 Den stærke værdikæde 10 % teknik og 90 % mennesker Smid rygmærkerne Facts, facts, facts

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Forøget forandringsparathed gennem udvikling af Supply Chain kompetence

Forøget forandringsparathed gennem udvikling af Supply Chain kompetence Forøget forandringsparathed gennem udvikling Forøget forandringsparathed gennem udvikling af Supply Chain kompetence af forskningsprofessor Jan Stentoft Arlbjørn, jan@arlbjorn.dk, Syddansk Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater 23 April 2014 NBE Relationer skaber resultater Einar Scholte Er direktør i Valcon. Har tidligere arbejdet som underviser på CBS og Copenhagen School of Logistics samt som leder i Unicare, Radiometer, PWC

Læs mere

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden?

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden? Lean-forsyningskæde Under et Lean-forsyningskædeprojekt for et par måneder siden stillede en af leverandørerne følgende spørgsmål: Er det muligt at være Lean, når man er leverandør til en kunde, som arbejder

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION Begreber og elementer i et logistikkoncept AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Radikal Forenkling via Design METODE PIXI 1-2-3

Radikal Forenkling via Design METODE PIXI 1-2-3 Februar 2014 Radikal Forenkling via Design METODE PIXI Hvorfor Radikal Forenkling via Design 5 metoder til at arbejde systematisk med at analysere din virksomheds produktprogram. start på en forenkling

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS 1 Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS Supply chain managment 2 Konkurrenceevne for forsyningskæden Enkelte virksomheder har svært ved at konkurrere

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Indsigt fra en større dansk undersøgelse Erik Skov Madsen Lektor, ph.d. Center for Engineering Operations Management Institut for Teknologi og Innovation Syddansk

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Supply Chain. i små og mellemstore virksomheder. Morten Nyvang Voss

Supply Chain. i små og mellemstore virksomheder. Morten Nyvang Voss Supply Chain i små og mellemstore virksomheder Morten Nyvang Voss CASE ROTH NORDIC A/S Mellemstor virksomhed 70 medarbejdere/250 MDKK Fornuftig vækst Høj fokus på salg og produkter Lav fokus på Supply

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Produktkvalitet Fleksibilitet Leveringstid Innovation og knowhow Kommunikation Salgspris Produktudbud (sortiment) After sales-service

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Sales and Operations Planning hos Toms Gruppen

Sales and Operations Planning hos Toms Gruppen Sales and Operations Planning hos Toms Gruppen Af: Lone Kavin, Ph.D., Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet Abstract Denne case indeholder en kortfattet beskrivelse af

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Integrasjon i verdikjeder

Integrasjon i verdikjeder Integrasjon i verdikjeder Aalborg Universitet Introduktion Mine primære interesser er industrielle samarbejdsprojekter, forskning samt undervisning indenfor Udvikling af informationssystemer Planlægning

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Agenda Anvendelse af standarder skaber værdi Hvorfor er standarder vigtige? Hvem er GS1? Udvikling i anvendelse af

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Spild i virksomheden 2 Overproduktion Overproduktion defineres som produktion, der ikke er efterspurgt. Det vil sige, det er produktion

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

STRATEGISK TILPASNING

STRATEGISK TILPASNING STRATEGISK TILPASNING brug viden fra fronten Industri 4.0 i praksis Torben Juul Andersen Professor Center for Global Strategic Responsiveness Department of International Economics & Management Copenhagen

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen.

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen. Fertin Pharma Hos Fertin Pharma bygger man en samlet dataplatform op, som gør samtlige data i virksomheden lettilgængelige for alle. Udviklingen i dataanvendelse er kommet fra R&D, og udfordringen har

Læs mere

We challenge design-driven companies to create strong design using up-cycled textile waste

We challenge design-driven companies to create strong design using up-cycled textile waste We challenge design-driven companies to create strong design using up-cycled textile waste Introduktion Vi forestillede os en proces hvor tekstilaffald, kombineret med gedignt design og et NO WASTE koncept

Læs mere

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer Power IT Compact Secondary Substations, CSS Transformerstationer The New Standard for Individual Solutions Den, der følger med strømmen, kommer ikke foran ABB s vision er at skabe værdi for vores kunder

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien er en del af kernen i Europa med byen Bruxelles som hovedstad, hvor også EU parlamentet er lokaliseret. Belgien er

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet Forskning omkring Offentlig- Privat Innovation: Fokus på samarbejde og kommercialisering v/ann Højbjerg Clarke Institut for Entreprenørskab

Læs mere

The beginning. Ground water pump, 1945. Archimedes. Poul Due Jensen

The beginning. Ground water pump, 1945. Archimedes. Poul Due Jensen The beginning Ground water pump, 1945 1960 1975 Poul Due Jensen Archimedes Global presence 2006 Turnover No. of employees R&D investment Pumps produced Production locations Sales companies 2 billion EUR

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Velkommen Peter Vangsø Jeberg, - Project Manager, Ramboll Automation and Electro - Konferenceansvarlig for

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification.

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som The Forrester effect, The Burdidge effect eller Demand Amplification. 1. 1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification. Hvorledes vurderer du dit kendskab til teorien bag ved Bullwhip

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER RAPIDVALUE John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 RAPIDVALUE MED BEST PRACTICE DET ALLE HAR TALT OM DE SIDSTE 20 ÅR, MEN SOM INGEN HAR KUNNET LEVERE

Læs mere