Postponement Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postponement 5.7. 1. Introduktion"

Transkript

1 Postponement Postponement af professor Jan Stentoft Arlbjørn, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet i Kolding og professor John Johansen, Center for Industriel Produktion, Ålborg Universitet Resume Postponement er et klassisk logistik- og SCM-princip, som vedrører balancering af det konkrete udbud af varer og tjenesteydelser med den faktiske efterspørgsel. At ligge inde med for mange varer på lager kan foruden øget kapitalbinding også føre til ukurans af varer, som senere må afskrives. Modsat kan for få varer, af det der efterspørges, føre til mistet salg. Denne artikel har til formål at beskrive et princip ved navn postponement, der i korte træk handler om at udskyde færdiggørelsen af en aktivitet eller proces til det senest mulige tidspunkt. Arbejdet med postponement kan give virksomheder en række omkostningsbesparende fordele (f.eks. reducerede lagre, og færre kassationer) samt forbedret service (f.eks. et større antal valgmuligheder for kunden). Artiklen søger at folde postponement-princippet ud gennem en beskrivelse af konkrete eksempler på forskellige former for postponement samt erfaringer fra anvendelse af princippet. Yderligere skaber artiklen et overblik over relevant litteratur på området, som kan studeres nærmere, hvis der er behov for mere dybde. 1. Introduktion Speculation Postponement-princippet er udviklet i relation til produkters færdiggørelsesgrad af Alderson (1950). I den første anvendelse af princippet var fokus rettet mod det punkt, hvor produktdifferentiering sker. Bucklin (1965) udviklede senere en teori om såvel postponement og speculation som om- 3/September 2007 Logistikledelse 1

2 Postponement handlede forskellige måder at sprede risiko ved lageropbygning i distributionskanalerne. Ifølge Bucklin (1965:19) er det målet at postpone differentieringspunktet så langt som overhovedet muligt, for dermed at minimere risikoen for at havde de forkerte varer på lager. Speculation vedrører den modsatte situation. Her færdiggøres produkterne og lagres i en forventning om fremtidig efterspørgsel. Det kombinerede princip af såvel postponement som speculation Postponement anses også af mange som et vigtigt element i bestræbelserne på at opnå Agility Postponement udfordrer således den klassiske problemstilling mellem på den ene side produktion til lager og på den anden side produktion til ordre. Ved ren lagerinitieret produktion spekuleres der i en fremtidig efterspørgsel, hvor lagre bl.a. opbygges for at opbygge et leveringsberedskab af færdigvarer samt eventuelt at kapacitetsudjævne. Modsat udskyder den ordre-producerende virksomhed produktionsaktiviteter indtil konkrete kundeordrer er i hus. Det kombinerede princip af såvel postponement som speculation kan udtrykkes som: Et spekulativt lager vil optræde på ethvert tidspunkt i distributionskanalen, hver gang dets omkostninger er mindre end nettobesparelserne fra postponement for såvel køber som sælger (Bucklin, 1965). I dag betragtes postponement som et vigtigt omkostningseffektivt element til at håndtere usikkerhed og variation i virksomhedens efterspørgsel. Postponement anses også af mange som et vigtigt element i bestræbelserne på at opnå Agility evnen til at reagere økonomisk og hurtigt på uforudsigelige ændringer i forbrugsmønstre og aftræk i produktionssystemet og virksomhedens forsyningskæde. Postponement increases the company s flexibility to respond to changes in the mix of demands from different market segments. The company can improve its responsiveness to orders or reduce its investments in inventory (Lee et al, 1993). Gennem postponement er der således omkostningsbesparelser at hente ved at holde produktet (eller dele heraf) i en neutral status så lang tid som muligt. Derved kan omkostninger reduceres i form af færre lagre og ukurante varer (og dermed spildt ressourceforbrug) samtidig med, at den nødvendige reaktionsevne bevares. Postponementprincippet er ikke omkostningsfrit Implementering af postponement-princippet er ikke omkostningsfrit. I nedenstående tabel 1 er der listet en række væsentlige omkostninger, der vil kunne opstå i forbindelse med at implementere postponement, samt eksempler på nogle af de fordele, postponement-strategier kan give. 2 Logistikledelse 3/September 2007

3 Postponement Costs Øgede produktudviklingsomkostninger Øgede produktionsomkostninger (investeringer i produktionsprocesser, reorganisering af medarbejdere og teknologi) Omkostninger til ændringer i sourcing, lagre og distributionsformer. Benefits Forbedret kundetilfredshed og fleksibilitet Lagerreduktion Forbedret ordreopfyldelse Færre kassationer Reduceret niveau for udsalg Reduceret risiko for mistet salg og/eller mistet goodwill Reducerede omkostninger til produktion, indkøb og transport. Tabel 1. Eksempler på cost/benefit ved postponement Drivkræfter til implementering af postponement-strageier Postponement er i dag adopteret af mange virksomheder, hvor nogle af de mere kendte eksempler er Dell, Hewlett- Packard, Benetton og Zara. Der findes også mange danske eksempler på virksomheder, som har implementeret konceptet, f.eks. Bang & Olufsen, Danfoss Drives, HTH og Velfac. Der findes begrænsede empiriske studier af drivkræfter og/eller forhindringer for succesfuld implementering af postponement-strategier (Matthews og Syed, 2004; Graman og Magazine, 2006). Blandt de få studier, der er gennemført, fremhæves følgende drivkræfter til implementering af postponement-strategier (APICS et al., 2003): Stadig stigende vanskelighed ved at forecaste efterspørgsel Stigende efterspørgsel efter kundetilpassede produkter Høje produktionsomkostninger Stigende konkurrence Høje distributionsomkostninger Høje forsknings- og udviklingsomkostninger. Denne artikel er videre disponeret i fem afsnit. I det efterfølgende afsnit 2, præsenteres fem grundlæggende former for postponement. I afsnit 3 beskrives et begreb ved navn mass customization, idet begrebet har nære relationer til den form for postponement, der vedrører transformation af produkter. I afsnit 4 beskrives forskellige produktionsstrategier i relation til postponement-begrebet. Herefter følger et afsnit omkring de udfordringer, virksomheder har ved at implementere postponement. Artiklen runder af med en kort konklusion i afsnit 6. 3/September 2007 Logistikledelse 3

4 Postponement 2. Postponement-typer Der findes grundlæggende fem typer postponement, hvoraf de første fire vedrører selve udformningen på produktet (eller transformationsprocesser), mens den sidste vedrører tid (eller sted) (Zinn og Bowersox, 1988). De fem typer af postponement er: Produktion (komponenter) Montage Etikettering Pakning Tid/logistik. Forskellen på de fem typer vedrører primært, hvor tidligt i produktets tilblivelsesproces produktspecificeringen (customization) finder sted. Dette er søgt illustreret i figur 1, hvor de fem typer er placeret forskellige steder i værdikæden. Figur 1. Fem grundlæggende typer af postponement For hver postponement-type illustreret i figur 1, er der yderligere angivet et tryk- og trækpunkt (symboliseret ved en trekant). Produktion af varer eller del-komponenter/moduler trykkes fremad baseret på prognoser. Herfra trækkes ordren baseret på et faktisk behov. Dette behov kan, afhængig af varens karakter, være afledt af en konkret kundeordre eller en genopfyldningsordre til et færdigvarelager, så det igen når det fastsatte niveau. Nedenfor følger en kort gennemgang af de fem typer postponement. Der henvises til tabel 2 for konkrete eksempler på de forskellige typer af postponement. 4 Logistikledelse 3/September 2007

5 Postponement Postponement-type Produktion postponement Montage postponement Pakning postponement Etikettering postponement Tid postponement Eksempler Når maling i den ønskede farve blandes hos farvehandlere Print-On-Demand af bøger hos forlag Design af ure på internettet hos urfabrikanter Farvning af stof til tøj (Benetton) Dimensionering af brilleglas via internettet Formaling af kaffebønner i supermarkeder. Montage til ordre af biler, fjernsyn og kopimaskiner. Dell Computer (montage baseret på specifikationer, afgivet af kunden via internettet, f.eks. størrelse af processor, ram, og lydkort). Samme kernevare sælges i forskellige emballeringsformer som f.eks. chokolade, tyggegummi og tandpasta Sampak af flere grundvarianter til større salgsenheder (arbejde, der typisk foregår på distributionscentre, der kan varetages af en 3. parts operatør) Bland-selv slik. Påsætning af klistermærker med logo fra en dagligvarekæde på færdigvarer Påsætning klistermærke på varer f.eks. Ta 3 og betal for 2 Print af salgs- og sidste holdbarhedsdato på salgskartonner Print af varedeklarationer skrevet på det sprog, der tales i det pågældende land, hvor varen skal sælges (der kan være forskellige lovgivningsmæssige krav til, hvad der skal stå på varedeklarationer). Distribution af varer fra centrallagre til de butikker, hvor varer skal sælges frem for at operere med et større antal decentrale lagre. Tabel 2. Eksempler på forskellige typer af postponement 2.1. Produktion postponement Udskydelse af produktionsopgaven kan finde sted på to måder. Enten udskydes hele produktionsforløbet af et produkt indtil ordren er i hus (ren ordreproduktion), eller også udskydes en del af det samlede produktionsforløb, indtil konkrete ordrer indgår. Virksomhedens primære lagerstyringspunkt kan således være både råvarelageret og mellemvarelageret, hvor materialer til ordrerne trækkes fra. Produkterne er typisk rent kundetilpasset eller rene standardvarer. Modulopbyggede produkter 2.2. Montage postponement Montage postponement har meget til fælles med produktion postponement, men som navnet antyder, er det her montageaktiviteter, der udskydes. Her er der typisk tale om produktion af modulopbyggede produkter. Der produceres 3/September 2007 Logistikledelse 5

6 Postponement først en række basisenheder eller moduler frem til et mellemvarelager. Kundeordre rammer dette mellemvarelager og monteres op på baggrund af kundens specifikationer Pakning postponement Når pakkeopgaven udskydes, produceres produkterne først helt frem til et lager, hvor produkterne ligger i neutral status. Når konkrete ordrer løber ind i virksomheden, pakkes produkterne i henhold til det faktiske behov. Kerneproduktet er ofte en ren standardvare. Denne form for postponement er specielt anvendelig for de virksomheder, der producerer eller markedsfører globale produkter Etiketterings postponement Denne form for postponement betyder, at varen først etiketteres, når den forlader virksomheden og er på vej frem til kunden. Etiketteringen sker hovedsageligt på den emballage, der anvendes uden om selve kerneproduktet (f.eks. mælkekartoner) Tid postponement Postponement i tid (tidsforskydelse) drejer sig primært om distribution af varer (standard) fra f.eks. et centrallager til den enkelte butik. Denne form for postponement kan også kaldes for logistik postponement, hvilket giver mening hos dem, der har en logistikopfattelse, der er meget distributionsorienteret. En væsentlig forudsætning for denne form for postponement er, at varen udbydes i en global eller regional udgave. 3. Mass customization Mass customization står i kontrast til et masseproducerende paradigme Flere virksomheder er blevet opmærksomme på de gevinster, der er i at anvende et modulært produktdesign, når nye produkter udvikles. Med et relativt begrænset antal basisenheder, kan et stort antal færdigvarer udbydes. Mass customization står i kontrast til et masseproducerende paradigme, hvor fokus er rettet mod opnåelse af skalafordele gennem produktion af få enheder i store mængder. Fleksibiliteten i sådant et paradigme er lav og kan udtrykkes med den 6 Logistikledelse 3/September 2007

7 Postponement efterhånden slidte frase til karakteristik af Fords tidligere produktionssystem: Du kan få en bil i hvilken farve du ønsker, så længe den er sort. Logikken i og brugen af mass customization Flere virksomheder forsøger sig med produktprofileringer, der skal forestille en reel customization, baseret på produktionsmiljø, der er forankret i masseproduktion. Men ifølge Anderson (1998) er der en central forskel mellem variantskabelse og customization. Variantskabelse sker ved at producere produkter, der lægges på lager i håbet om, at kunder vil efterspørge varerne. Customization finder derimod sted som svar på konkrete kundeønsker. Variantskabelse er således et spørgsmål om at give kunder flere valgmuligheder i håbet om, at de finder noget, der ligger tæt op af deres behov. Men for mange valgmuligheder kan også give problemer. Dette udtrykker Anderson (1998) meget rammende med følgende: Kunder ønsker ikke valgmuligheder; de ønsker blot præcist at få, hvad de ønsker. Mass customization indeholder således elementer af postponement. Hvor postponement handler om at udskyde en given aktivitet indtil det reelle behov opstår, fokuserer mass customization primært på opbygningen af selve produktet i moduler, så postponement kan finde sted. Logikken i og brugen af mass customization kan, ifølge Pine II et al. (1993), finde sted i forskellige faser i værdikæden: Designfasen (produkter og serviceydelser udvikles, så de er i stand til at blive kundetilpasset). Design, produktion og distribution (komponenter og dele fremstår som moduler med det formål at kunne kundetilpasse produkter og serviceydelser). Distributionsfasen (der skabes hurtig reaktionsevne gennem hele værdikæden). Salg og distribution (serviceydelser kundetilpasses omkring standardprodukter). Salgsfasen (leveringsbetingelser kundetilpasses). Fire typer konfigurationer af mass customization Duray et al. (2000) foreslår fire typer konfigurationer af mass customization, der er baseret på type af modularitet og kundeinvolveringspunkt: 1) Fabricators, 2) Involvers, 3) Modularizers og 4) Assemblers. Fabricators. Kunder involveres tidligt i processen, når unikke design kan realiseres eller store ændringer kan foretages til produktet. Fabricators ligner meget en ren customization strategi, men der anvendes modularitet for at opnå fælles komponenter. 3/September 2007 Logistikledelse 7

8 Postponement Involvers. Kunder involveres tidligt i processen, selvom der ikke fremstilles nye moduler til kunden. Customization opnås ved at kombinere standardmodeller, for at imødekomme kundens specifikationer. Modularizers. Der udvikles en modulær fremgangsmåde i design- og fremstillingsfaserne, selvom kunderne ikke specificerer deres unikke behov før i montage- eller brugsfasen. Modularizers anvender modularitet tidligere i produktionsprocessen, end når customization indtræffer. Denne form for modularitet kan betragtes som komponentfællesskab. Assemblers. Denne type skaber mass customization ved at bruge modulære komponenter, som kunden kan vælge blandt. Assemble-to-order producenter betragtes som mass customizers, hvis kunderne specificerer produkter ud fra et forudbestemt sæt af egenskaber. 4. Produktionsstrategier og decouplingspunkter Postponement og speculation Customer Order Decoupling Point (CODP) Når man arbejder med postponement- og speculation-strategier er det nødvendigt, at dette ses i en sammenhæng med den eller de produktionsstrategier, virksomheden arbejder ud fra. I dette afsnit beskrives fire generelle produktionsstrategier, som på hver sin måde arbejder med både postponement og speculation. Disse produktionsstrategier er Make-To-Stock (MTO), Assembly-To-Order (ATO), Build- To-Order (BTO) og Construction-To-Order (CTO). Der, hvor postponement og speculation mødes, kaldes for et Customer Order Decoupling Point (CODP), som i litteraturen har fået flere forskellige benævnelser, såsom: Skillelinien mellem skub- og trækproduktion (Olhager og Östlund, 1990; Johansen et al., 2006) The order penetration point (Van Hoek, 1997) The decision point (Jones et al., 1997) The customer order decoupling point (Van Hoek, 1997) The demand penetration point (Christopher, 2005) The information decoupling point (Mason-Jones og Towill, 1999). Skubbeprincip Grundlaget for flere produktionsstyringssystemer er enten en aftalt leveringsplan eller salgsprognoser, som efterfølgende nedbrydes i materialeplaner baseret på en nettobehovsberegning. Lidt simplificeret kan denne styringsform 8 Logistikledelse 3/September 2007

9 Postponement betegnes som et skubbeprincip. Det afgørende for dette princip er, at produktion igangsættes ud fra en samlet, overordnet vurdering af forventet behov. Den nødvendige produktion på forskellige niveauer skubbes frem til et lager. Man kan også betegne denne produktionsform som Make- To-Stock (MTO) (se figur 2). Figur 2. Forskellige produktionsstrategier Trækkeprincip Det har imidlertid vist sig vanskeligt for mange virksomheder alene at basere produktionsstyringen på skubbeprincippet. Usikre prognoser bevirker, at det producerede ikke svarede til det efterspurgte. Skubbeprincippet bygger ofte på en centralt styret planlægningsproces, som vanskeligt kan håndtere ændringer, der opstår undervejs. Dette forhold medfører, at mange danske virksomheder oplever uoverensstemmelser mellem den gennemførte produktion og det faktiske salg. Planlæggere, indkøbere, produktionschefer, og værkførere forsøger, på trods af de systemmæssige problemer, hver på deres måde at tilpasse sig til den faktiske efterspørgsel. I denne situation opleves materialestyringssystemet snarere som en klods om benet end en hjælp med det resultat, at produktionsplanlægningen bliver uoverskuelig ja næsten kaotisk. Impulser bl.a. fra Japan, gennem Just-In-Time og Lean Manufacturing, har sat fokus på produktion efter forbrug (et trækprincip). Kanban-systemet fremhæves ofte som et eksempel på, hvordan produktionen inden for ret snævre 3/September 2007 Logistikledelse 9

10 Postponement grænser kan styres efter det faktiske forbrug. Produktion igangsættes på grundlag af faktisk indkomne ordrer. Slutproduktet fremstilles ved, at slutmontagen trækker delkomponenter fra underliggende lagre eller igangsætter produktion af ikke-lagerførte dele i nøjagtig det antal, som er nødvendig for at fremstille de enheder, som er krævet til de indkomne kundeordrer. En ordrestyret produktion kan karakteriseres som et trækkeprincip, fordi produktionen initieres på grundlag af indkomne ordrer. Denne produktionsform kan betegnes som Assembly-To-Order eller Build-To-Order (se figur 3). I enkelte tilfælde kan der også være tale om Construction-To-Order, hvor produktets designmæssige specifikationer også tilvejebringes i forbindelse med modtagelse af den aktuelle kundeordre. Decoupling punkt Vi kan altså tale om to diametralt forskellige principper for initiering af produktion og indkøb, nemlig et skubbeprincip (initieret af forecast) og et trækkeprincip (initieret af kundeordrer). Punktet, hvor forecast og kundeinitieret produktion mødes, kaldes som også tidligere nævnt for et decoupling point (se f.eks. Mason-Jones og Towill, 1999). Mange danske virksomheder befinder sig i en situation, hvor hverken det ene eller det andet princip lader sig anvende som det eneste. Her vil en kombination af de to principper være aktuel. Ovenstående forskellige typer af postponement afspejler et tidsforløb i en forsyningskæde startende med ren ordreproduktion (Make-To-Order) drevet af faktiske kundeordrer, sluttende med ren lagerinitieret produktion (Make-To- Stock) drevet af forecasts. I en forsyningskæde kan der være et vilkårligt antal postponement-punkter, hvor hvert postponement-punkt er karakteriseret ved et større informationsniveau vedr. produktets endelige udformning eller forbrugssted. Denne viden kan meget vel være fremskaffet via markedsinformationer eller en serie af forecasts, som forbedres efterhånden som det faktiske forbrugstidspunkt nærmer sig. Et eksempel på postponement-baseret gradvis markedsinformation kunne være Japanske bilproducenter, som organiserer produktion og distribution i to månedlige cykler. Ved starten af den første cyklus angiver forhandlerne aggregerede ordrer, som anvendes til at initiere indkøb og produktion af kritiske komponenter med en lang leadtime, eks. motorer og chassis. Efterfølgende, ved starten af den anden cyklus, og med bedre viden om det faktiske behov, afgiver forhandlerne detaljerede ordrer, som omfatter konkrete modeller, 10 Logistikledelse 3/September 2007

11 Postponement varianter, farver, features, m.v., og som udgør grundlaget for producentens sammensætning af et optimalt produkt-mix. Proceduren mindsker under de givne forudsætninger risikoen for at fejlvurdere den endelige afsætning. Denne type postponement betegnes også sekventiel postponement, idet ny information løbende nyttiggøres i beslutningsprocessen ved hvert postponement-punkt. Selvfølgelig kunne postponement-princippet have været udnyttet yderligere gennem modularisering og højere grad af anvendte fællesdele, idet graden og typen af postponement er relateret til produktets udformning og arkitektur samt de processer, som er forbundet med den ønskede postponement. Det kan her være nødvendigt at standardisere processer eller re-organisere processer, således at senere procestrin udføres tidligere i forløbet, eller omvendt for at opnå den ønskede differentiering af produktet. Trade-off i postponement-diskussionen Fastlæggelse af det optimale Customer Order Decoupling Point (CODP) repræsenterer et trade-off i postponementdiskussionen. Der er ofte tale om en afvejning mellem kundens accepterede leveringstid, minimering af lager og lagerrisici samt mulige opnåelige lead-times eksempelvis via proces-reorganisering og investering i ny procesteknologi. Produktion og levering af malingsprodukter er et godt eksempel på et sådant trade-off, hvor reorganisering af processerne malingen færdigproduceres i forretningen efter kundeønske frem for at blive produceret på et stort fabriksanlæg via ny decentral blandingsteknologi. Hvis denne proces ikke kunne afvikles i forretningen i løbet af nogle få minutter, ville kunden sandsynligvis ikke være villig til at vente, og producenten var således tvunget til at lagerføre et meget stort antal farvevarianter i forretningen med meget store risici og omkostninger til følge. Et andet eksempel på dette trade-off er vanilla box princippet, hvor produkter lagres på et midlertidigt færdiggørelsesniveau, hvorefter det slutkonfigureres og færdiggøres efter kundespecifikationer (Swaminathan, 1998). Modulær arkitektur Hvad angår produktets udformning og arkitektur er specielt produktets egnethed til at blive lagret i forskellige mellemformer afgørende. To forhold spiller ind her: 1) Produkternes/komponenternes standardiseringsgrad (eksempelvis ved, at den samme komponent kan anvendes på tværs af forskellige produktgrupper), og 2) Produkternes/komponenternes modularitet (eksempelvis ved, at produktet opbygges og konfigureres ud fra forskellige moduler, og hvor 3/September 2007 Logistikledelse 11

12 Postponement forskellige moduler repræsenterer forskellige funktioner eller funktionaliteter). Et produkt med en modulær arkitektur opbygget af standardiserede komponenter gør det muligt at minimere teknologisk ukurans samt at implementerer nye teknologiske innovationer (Lee et al, 1993). Et godt eksempel på denne type produkter er f.eks. PC en, som har en modulær produktarkitektur og er opbygget af mere eller mindre standardiserede enheder (processor, memory, display, operating system). Disse egenskaber anvendes i høj grad også af Dell Computers, som er et velkendt eksempel på en succesfuld postponement-strategi. Zara er kendetegnet ved at introducere nye designs i et meget hurtigt tempo standardiseret bibliotek af designmoduler nye design pr. år Zara, der er en spansk producent af modetøj, er et godt eksempel på en virksomhed, der anvender produktarkitekturer og processtandardisering både i design og produktion (Pich et al., 2001). Produktlevetiden inden for modetøj er normalt under 6 måneder. Det er ofte nødvendigt at disponere med en horisont på 1 til 2 år i forvejen. Zara er kendetegnet for at introducere nye designs i et meget hurtigt tempo, hvor 70 % af sortimentet skifter over to uger i en typisk forretning. I bestræbelserne på at tilgodese et bredt sortiment og hurtig reaktion over for nye modetrends, anvender Zara en række forskellige strategier, herunder også et standardiseret bibliotek af designmoduler, som alt efter de seneste modetrends kombineres i forskellige udformninger og sættes i produktion. Denne forberedelse betyder, at virksomheden, baseret på de allerseneste modetrends, kan lave 5 8 nye designs pr. dag. Ved at kombinere de forskellige moduler i biblioteket udvikler virksomheden omkring nye design pr. år. Dynamisk postponement En sidste variant, som skal nævnes her, er dynamisk postponement, hvor den valgte strategi varierer alt efter hvor produktet befinder sig i sin livscyklus. Ofte vil efterspørgselsvariationen være stor i starten af et produkts introduktion, hvorfor man her kunne placere postponement-punktet først i forsyningskæden (up-stream) (se figur 1 og 2) altså anvende en ordreinitieret produktion. Punktet kunne efterfølgende, når produktet har nået et mere modent stade i livscyklusen, flyttes længere ned mod kunden (down-stream), altså anvende en lagerinitieret produktionsstrategi. Tilsvarende, ændre postponement-punktet ved produktets udfasning. Mulighederne afhænger selvfølgelig af produktets karakter. 12 Logistikledelse 3/September 2007

13 Postponement 5. Udfordringer ved implementeringer Med det formål at identificere status og potentiale ved brug af postponement, gennemførte Oracle Corporation og Gap Gemini Ernst & Young U.S. det første dybdegående studie af den praktiske anvendelse af postponement (APICS et al., 2003). Mere end 350 supply chain ansvarlige respondenter deltog i undersøgelsen fra mellemstore til store virksomheder (efter amerikansk målestok) (Matthews, P. og Syed, N., 2004). Mere specifikt var formålet at undersøge: 1) Drivkræfter og understøttende faktorer, som har ført postponement ind som en bæredygtig supply chain strategi og 2) Kritiske succesfaktorer og fordele, der kan opnås gennem en succesfuld implementering. Dette afsnit giver en kortfattet beskrivelse af denne undersøgelse. Udfordringer ved implementering af postponementstrategier: Kritiske succesfaktorer for implementering af postponement-strategier Postponement-undersøgelsen identificerede følgende udfordringer ved implementering af postponement-strategier: Vanskeligt at aligne organisationen Tidskrævende for lederne at implementere For kompleks at implementere Vanskelig at forandre organisationen For omkostningstungt at implementere. Kritiske succesfaktorer for implementering af postponement-strategier: Standardisering af produktdesign Internt tvær-funktionelt samarbejde Omstrukturering af forretningsprocesser Samarbejde med kunder/leverandører Organisatorisk design og ansvarlighed Stringent og eksplicit performance management Forandringsledelse og træning Understøttende teknologier ERP-systemer Understøttende/samarbejdende internet-teknologi. Vi har ikke tilsvarende undersøgelser i Danmark, men vores umiddelbare indtryk af situationen er meget i overensstemmelse med ovennævnte undersøgelse. Vi har også et indtryk af, at mange virksomheder har vist stor interesse for at arbejde med postponement, og at mange virksomheder er kommet relativt langt med at anvende princippet. 3/September 2007 Logistikledelse 13

14 Postponement 6. Konklusion Postponement er en supply chain strategi, der handler om at udskyde færdiggørelsen af en vare eller tjenesteydelse til det senest mulige tidspunkt. Der findes forskellige typer af postponement, hvoraf nogle har med transformationsprocesser at gøre (færdiggørelse af produkt eller tjenesteydelse), og andre har med tid eller sted at gøre (dvs. at flytte en vare, når der er behov for det). At implementere en postponement-strategi kan give virksomheden en række fordele bl.a. mindre kapitalbinding i lagre, reduceret risiko for ukurans og større valgmulighed for kunderne. Studier af praktiske erfaringer med implementering af postponement peger på, at de væsentligste succeskriterier vedrører tværorganisatorisk samarbejde og redesign af forretningsprocesser. 7. Referencer Alderson, W. (1950) Marketing efficieny and the principle of postponement, Cost and Profit Outlook, Vol. 3 No. 4. Anderson, D.M. (1998) Agile Product Development for Mass Customization, McGraw-Hill, New York. APICS, Cap Gemini Ernest & Young og Oracle (2003) The Adaptive Supply Chain: Postponement for Profitability, Alexandria, VA. Bucklin, L.P. (1965) Postponement, speculation and the structure of distribution channels, Journal of Marketing Research, February, pp Christopher, M. (2005) Logistics and supply chain management: creating value-adding networks, Prentice Hall, London. Duray, R., Ward, P.T., Milligan, G.W. og Berry, W.L. (2000) Approaches to mass customization: configurations and empirical validation, Journal of Operations Management, Vol. 18 No. 6, pp Graman, G.A. og Magazine, M.J. (2006) Implementation issues influencing the decision to adopt postponement, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 26 No. 10, pp Jayashankar, M. og Swaminathan, J.M. (1996) Managing Product Variety Using Vanilla Boxes, Nicholson Award Winner, 14 Logistikledelse 3/September 2007

15 Postponement Graduate School of Industrial Administration Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Johansen, J., Riis, J.O. og Arlbjørn, J.S. (2006) Analyse og design produktionssystemer, Center for Industriel produktion, Aalborg Universitet. Jones, D.T., Hines, P. og Rich, N. (1997) Lean Logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 27 No. 3, pp Lee et al. (1993) Hewlett-Packard gains control of inventory and service through design for localization, Interfaces, Vol. 23 No. 4, pp Mason-Jones, R. og Towill, D.R. (1999) Total cycle time compression and the agile supply chain, International Journal of Production Economics, Vol. 62 No. 1-2, pp Matthews, P. og Syed, N. (2004) The Power of Postponement, Supply Chain Management Review, Vol. 8 No. 3, pp Olhager, J. og Östlund, B. (1990) An integrated push-pull manufacturing strategy, European Journal of Operational Research, Vol. 45 No. 1, pp Pich, M, Van der Heyden, L. og Harle, N. (2002) Marks & Spencer and Zara: process competition in the textile apparel industry, I: Ritze S.M. (2006) Case Studies of Postponement in Supply Chain, MIT. Pine II, B.J., Victor, B. og Boynton, A.C. (1993) Making mass customization work, Harvard Business Review, Vol. 71 No. 5, pp Swaminathan, J.M. (1998) Managing Broader Lines through Delayed Differentiation using Vanilla boxes, Management Science, Vol. 44 No. 12, pp Van Hoek, R.I. (1997) Postponed manufacturing: a case study in the food supply chain, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 2 No. 2, pp Yang, V., Burns, N.D. og Backhouse, C.J. (2004) Postponement: a review and an integrated framework, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24 No. 5, pp /September 2007 Logistikledelse 15

16 Postponement Zinn, W. og Bowersox, D.J. (1988) Planning physical distribution with the principle of postponement, Journal of Business Logistics, Vol. 9 No. 2, pp Appendix 1: Udvalgt postponement-litteratur til nærmere selvstudie Journal of Business Logistics García-Dastugue, S.J. og Lambert, D.M. (2007) Interorganizational time-based postponement in the supply chain, Journal of Business Logistics, Vol. 28 No. 1, pp Chiou, J-S., Wu, L-Y. og Hsu, J.C. (2002) The adoption of postponement strategy in a global logistics system: the case of taiwanese information technology industry, Journal of Business Logistics, Vol. 23 No. 1, pp Waller, M.A., Dabholkar, P.A. og Gentry, J.J. (2000) Postponement, product customization, and market-oriented supply chain management, Journal of Business Logistics, Vol. 21 No. 2, pp Pagh, J.D. og Cooper, M.C. (1998) Supply chain postponement and speculation strategies: how to choose the right strategy, Journal of Business Logistics, Vol. 19 No. 2, pp Van Hoek, R.I., Commandeur, H.R. og Vos, B. (1998) Reconfiguring logistics systems through postponement strategies, Journal of Business Logistics, Vol. 19 No. 1, pp Zinn, W. og Bowersox, D.J. (1988) Planning physical distribution with the principle of postponement, Journal of Business Logistics, Vol. 9 No. 2, pp The International Journal of Logistics Management Johnson, E. og Anderson, E. (2000) Postponement Strategies for Channel Derivatives, The International Journal of Logistics Management, Vol. 11 No. 1, pp Rabinovich, E. og Evers, P.T. (2003) Postponement Effects on Inventory Performance and the Impact of Information Systems, The International Journal of Logistics Management, Vol. 14 No. 1, pp Van Hoek, R.I. (1998) Reconfiguring the Supply Chain to Implement Postponed Manufacturing, The International Journal of Logistics Management, Vol. 9 No. 1, pp Logistikledelse 3/September 2007

17 Postponement Yang, B., Yang, Y. og Wijngaard, J. (2005) Impact of postponement on transport: an environmental perspective, The International Journal of Logistics Management, Vol. 16 No. 2, pp Zinn, W. (1990) Developing Heuristics to Estimate the Impact of Postponement on Safety Stock, The International Journal of Logistics Management, Vol. 1 No. 2, pp International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Battezzati, L. og Magnani, R. (2000) Supply chains for FMCG and industrial products in Italy: Practices and the advantages of postponement, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 30 No. 5, pp Van Hoek, R.I. (1998) Logistics and virtual integration: Postponement, outsourcing and the flow of information, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 28 No. 7, pp Yeung, J.H.Y., Selen, W., Deming, Z. og Min, Z. (2007) Postponement strategy from a supply chain perspective: cases from China, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 37 No. 4, pp Supply Chain Management: An International Journal Van Hoek, R.I. (1999) Postponement and the reconfiguration challenge for food supply chains, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 4 No. 1, pp Van Hoek, R.I. (1997) Postponed manufacturing: a case study in the food supply chain, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 2 No. 2, pp International Journal of Operations & Production Management Graman, G.A. og Magazine, M.J. (2006) Implementation issues influencing the decision to adopt postponement, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 26 No. 10, pp Yang, V., Burns, N.D. og Backhouse, C.J. (2004) Postponement: a review and an integrated framework, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24 No. 5, pp Journal of Operations Management 3/September 2007 Logistikledelse 17

18 Postponement Su, J.C.P., Chang, Y-L. og Ferguson, M. (2005) Evaluation of postponement structures to accommodate mass customization, Journal of Operations Management, Vol. 23 No. 3-4, pp van Hoek, R.I. (2001) The rediscovery of postponement a literature review and directions for research, Journal of Operations Management, Vol. 19 No. 2, pp Om forfatterne Jan Stentoft Arlbjørn, ph.d., cand.merc., er professor i Supply Chain Management og Relationship Management ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet i Kolding. Hans primære forskningsområder er supply chain strategi, design af forsyningskæder, optimering af forretningsprocesser og administrative systemer. Han underviser på MBA, cand.merc. og HA. Han løser desuden konsulentopgaver gennem Arlbjørn Consult. Han har tidligere været ansat hos bl.a. LEGO System A/S og Gumlink A/S. John Johansen, ph.d., civilingeniør, er professor i produktionsstyring og direkør for ved center for Industriel production, Aalborg Universitet. Hans forskningsområder er primært produktionsstyringssystemer, produktionsfilosofier og supply chain management. 18 Logistikledelse 3/September 2007

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION Begreber og elementer i et logistikkoncept AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forøget forandringsparathed gennem udvikling af Supply Chain kompetence

Forøget forandringsparathed gennem udvikling af Supply Chain kompetence Forøget forandringsparathed gennem udvikling Forøget forandringsparathed gennem udvikling af Supply Chain kompetence af forskningsprofessor Jan Stentoft Arlbjørn, jan@arlbjorn.dk, Syddansk Universitet

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Produktkvalitet Fleksibilitet Leveringstid Innovation og knowhow Kommunikation Salgspris Produktudbud (sortiment) After sales-service

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Integrasjon i verdikjeder

Integrasjon i verdikjeder Integrasjon i verdikjeder Aalborg Universitet Introduktion Mine primære interesser er industrielle samarbejdsprojekter, forskning samt undervisning indenfor Udvikling af informationssystemer Planlægning

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Outsourcing af produktion

Outsourcing af produktion ATV Temamøde Konstruktion & Produktion Outsourcing af produktion Teoretiske overvejelser Økonomi og Kompetence Aktuelle distributionsstrategier Forskningsresultater Lektor, Poul Erik Christiansen, Erhvervsforsker

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Customer Business Planning Profitabel vækst med dine kunder DLF Netværkstræf Comwell, Kolding Dato: 14. Juni 2012 EffectMakers: Henrik

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse

Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse White paper Anne Pedersen Jan Stentoft Arlbjørn Henning de Haas Anders Haug Frederik Zachariassen 2009 Institut for Entreprenørskab og

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper 16

1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper 16 Indhold Indledning 12 1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper 16 1.1 Produktion og styring 17 1.2 Kriterier for produktionsstyring 21 1.3 Forskellige produktionsstyringsopgaver 25 1.4 Rammesystem

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

En mosaik af dansk logistikforskning

En mosaik af dansk logistikforskning En mosaik af dansk logistikforskning ISBN 87-7307-659-7 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Langagervej 6-302 9220 Aalborg Ø Telefon 96357140 Fax 96350076

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012 IMS introduktion danzig 51. møde 25.10.2012 Projektleder Claus Broch Christensen Dagsorden Lyngsoe Systems introduktion Intelligent Materielestyring - IMS Baggrund og idé Systemintroduktion Interface mellem

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Hvordan får du mere ud af kampagneinvesteringerne? Hvordan øges kampagneeffeknviteten? Hvad er potennalet? DLF Netværkstræf Comwell,

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere