Oprensning af forurening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprensning af forurening"

Transkript

1 Bilag 2 - Side -1 af 21 Oprensning af forurening Region Hovedstaden bruger hovedparten af midlerne på de opgaver, der er direkte relateret til op rensning af forurening, som truer drikkevandet eller menneskers sundhed. Arbejdet med oprensninger om fatter flere faser: Afgrænsende undersøgelse udføres med hen blik på at kende den præcise udbredelse af foru reningen. Resultatet af undersøgelsen danner bag grund for en nærmere vurdering af forurenings ri sikoen og beslutning om, hvorvidt og hvordan forureningen skal renses op. Selve oprensningen. Det kan fx være at grave foru reningen op. Dermed fjernes forureningen og risi koen hurtigt én gang for alle. Oprensningen kan også være en in-situ op rensning, som strækker sig over kortere eller længere tid. In-situ oprensning betyder, at forureningen bliver ren set op det sted, hvor forureningen ligger, i stedet for at grave den forurenede jord op. Ligesom ved opgrav ningen fjerner in-situ oprens ning en også foru renin gen og risikoen relativt hur tigt. Endelig kan oprensningen være en kombination af flere me toder (teknikker). Drift af tekniske anlæg er nødvendig i mange sager ofte fordi foru reningen ikke kan fjernes (graves væk), og derfor må pum pes op via grund vandet. Det tekniske anlæg fjerner ikke forurenings pro ble met, men sikrer, at forureningen ikke spreder sig til fx et nærlig gen de vand værk. Det tekniske anlæg skal ofte være i gang i mange år. Udvikling af nye metoder og teknikker med henblik på at gøre oprensninger billigere og hurtigere, end det er muligt i dag. Det er nødvendigt at udvikle nye metoder og teknikker, da der er forure ninger, som ikke kan renses op med de metoder, vi kender i dag. Kortet på næste side viser de grunde, hvor regionen i 2013 har oprenset forurening eller har tekniske anlæg. Antal sager VIDEREGÅENDE UNDERSØGELSER OPRENSNING DRIFT AF TEKNISKE ANLÆG OVERVÅGNING Oversigt over sager omfattet af den videregående indsats i Teknisk anlæg, der renser forurenet grundvand ved hjælp af kul, der opsamler de forurenende stoffer fra grundvandet. 16

2 Punkt nr Indberetning om jordforureningsindsatsen i 2013 til Miljøstyrelsen Bilag 2 - Side -2 af 21 Kortlagte grunde i Region Hovedstaden Kortlagte grunde i Region Hovedstaden Kortlagte grunde i Region Hovedstaden Oprensninger i 2013 og tekniske anlæg OPRENSNINGER I 2013 OG TEKNISKE ANLÆG Gen Gen Gen Gen Gen Lyngby-Ta Lyngby-Taa Lyngby-Taa DRIKKEVANDSINTERESSER Områder med særlige drikkevandsinteresser Områder med særlige Kortlagte grunde pr. 31/ Kortlagte grunde pr. 31/ Kortlagte grunde pr. 31/ OPRENSNINGER AF HENSYN TIL Områder med Områder med drikkevandsoprensninger begrænsede interesser drikkevandsinteresser Opstartet, videreført eller færdig TEKNISKE ANLÆG Områder med Områder med begrænsede Drikkevand Indeklima Drikkevand og indeklima OPSTARTET, VIDEREFØRT ELLER FÆRDIG 2013 Tekniske Drikkevand anlæg 2013 Købe Købe Købe Indeklima Drikkevand og indeklima 17

3 Bilag 2 - Side -3 af 21 Udvikling af nye metoder og teknikker Region Hovedstaden har i øjeblikket kendskab til ca grunde, hvor forureningen enten truer drikkevandet eller truer indeklimaet i boliger. På en del af grundene skal der foretages en eller anden form for oprensning. Dertil kommer de forureninger, som endnu ikke er fundet. Der ligger med andre ord en stor opgave og venter. Region Hovedstaden arbejder derfor aktivt med at udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer, så indsatsen mod jord- og grundvandsforurening og sikring af indeklimaet fremover kan gennemføres hurtig ere, billigere og mere effektivt, end det er muligt i dag. Det er nødvendigt både i forhold til at få de kritiske forureninger renset op i tide og i forhold til, at der er forureninger, som ikke kan renses op med de metoder, der kendes i dag. Regionen ønsker endvidere at sikre, at metoderne er så bæredygtige som muligt i forhold til energiforbrug og miljøbelastning. MANTRAET FOR METODEUDVIK- LINGEN I JORDFORURENING ER: HURTIGT, GODT, BILLIGT OG BÆREDYGTIGT Regionens udviklingsprojekter gennemføres i samarbejde med andre regioner, Miljøstyrelsen, danske og udenlandske forskningsinstitutioner, producenter og rådgivere. Regionen har i øjeblikket særlig fokus på udvikling af tre områder indenfor oprensning: oprensning af forurening i moræneler sikring af indeklimaet i boliger processer, undersøgelser og oprensning i det primære grundvandsmagasin i kalken. I bilag 4 findes en oversigt over de konkrete udviklingsprojekter, som regionen har arbejdet med i OPRENSNING AF FORURENING I MORÆNELER Den helt store udfordring, når regionen skal oprense forurening er, at der findes massive mængder af moræneler i undergrunden i Region Hovedstaden. Moræneler indeholder sand, grus og sten, men består fortrinsvist af ler. Hvis man spilder olie eller klorerede opløsningsmidler ud på moræneler, vil stofferne ganske langsomt trænge ind i leret - en proces som tager mange år. Det er meget vanskeligt at få stofferne ud igen, når de først er spredt ind i den tætte ler, med mindre man graver forureningen væk på traditionel vis eller koger den bort. Afgravning kan være en god løsning, hvis der ikke er for langt ned til forureningen eller der strømmer grundvand gennem forureningen. En anden mulighed er bortkogning af forureningen. Dette er en metode, hvor man fx ved hjælp af lange dypkogere opvarmer forureningen i jorden til kogepunktet, hvorefter dampene suges op og renses. Afgravning og bortkogning er begge effektive løsninger, men desværre også løsninger med stor miljøbelastning. Region Hovedstadens udviklingsarbejde retter sig derfor mod at finde mere miljøvenlige alternativer til disse løsninger. SIKRING AF INDEKLIMAET I BOLIGER I regionen er der også mange forureninger, hvor dampe kan sive fra jordforureningen op i boliger og dermed udgøre et problem for indeklimaet. De gængse metoder til sikring af indeklimaet er alle baseret på byggetekniske ændringer, hvor man tætner fundamentet og sørger for, at der er ventilation under gulv. Forureningen bliver ikke som sådan fjernet, men den forhindres i at dampe op i husene. Det er dyre metoder med begrænset holdbarhed. De kræver desuden, at regionen løbende holder øje med, at indeklimasikringen ikke er gået i stykker. Regionen har derfor i 2011 igangsat et større projekt, hvor der tænkes ud af boksen for at udvikle et helt nyt koncept til langtidsholdbar indeklimasikring. I 2013 er der arbejdet på tre løsninger, der skal gennemgås teknisk og testes over en periode på tre til fire år. DANISH SOIL PARTNERSHIP Regionen har i 2013 været med til at igangsætte Danish Soil Partnership, som er et projekt under Miljøstyrelsens fyrtårnsprogram. Partnerskabet omfatter alle regioner og samarbejdspartnere på området herunder 18

4 Bilag 2 - Side -4 af 21 Miljøstyrelsen, forskningsinstitutioner, rådgivere, entreprenører og producenter. Partnerskabet er oprettet i erkendelse af, at jordforureningsområdet er et forholdsvis lille og stagnerende forretningsområde i Danmark. Partnerskabet skal støtte grøn vækst ved at profilere og understøtte den danske viden på jordforureningsområdet internationalt, facilitere danske samarbejder i ind- og udland og koordinere teknologiudviklingsindsatsen. Danish Soil Partnership består af en styregruppe og et fagpanel hvor alle regioner, Miljøstyrelsen og samarbejdspartnere er repræsenteret. Region Hovedstaden er formand for bestyrelsen i Danish Soil Partnership. TESTGRUND Regionen købte i 2012 en forurenet grund i Skovlunde. Grunden tjener flere formål fx: test af nye metoder indenfor undersøgelser og afværge af jord- og grundvandsforureninger fremvisning af seneste udviklingsresultater til bl.a. danske og internationale forskere, samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner og politikere innovationsgarage til innovationsprocesser med prototypeværksted og andre værktøjer til idégenerering mm. indgår som en vigtig brik i det samarbejde der er om testfaciliteter indenfor Danish Soil Partnership. Testgrunden blev oprindeligt købt, da det ofte er en udfordring at finde en egnet grund til test af metoder og teknologier. Problemet er, at regionen normalt er nødt til at arbejde på tredje mands grund, og det betyder bl.a., at: det er kompliceret at anvende tredje mands ejendom til fremvisning, undervisning mm. tests af metoder til indeklimasikring ikke er muligt. For at komme udenom disse problemer og for at have en egnet testgrund ved hånden, købte regionen den forurenede grund i et industrikvarter i Skovlunde. Der er en større jordforurening med klorerede opløsningsmidler på grunden, som er bebygget og den er derfor velegnet både til test af undersøgelses- og oprensningsmetoder og til test af metoder til sikring af indeklima. Bygningerne anvendes efter regionens overtagelse til innovationslaboratorium. Innovationslaboratoriet har arbejdspladser (internet, kontor- og mødefaciliteter), så regionen kan bringe nationale og internationale forskere, rådgivere, entreprenører og producenter sammen. Hermed sikrer regionen et godt afsæt for samarbejde og vidensdeling både indenfor og imellem udviklingsprojekterne på testgrunden.der er også oprettet faciliteter til kommunikation og undervisning med mulighed for at afholde konferencer med op til 50 deltagere. Endelig er der skabt generelle rammer for idéudvikling og innovation - også for andre fagdiscipliner i regionen. Perspektiverne for testgrunden er at styrke forudsætningen for at arbejde mod hurtigt, godt, billigt og bæredygtigt. Samtidigt styrkes vidensdeling og muligheden for dansk og internationalt samarbejde mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet. Hermed dannes et godt grundlag for erhvervsudvikling og eksport af dansk ekspertise indenfor jord- og grundvandsområdet. udviklingsprojekter tager længere tid logistikken er mere kompleks, når der skal gennemføres udviklingsprojekter samtidig med, at det fx skal være muligt for grundejer at drive sin virksomhed der er større risiko for fejlslagen indsats det kan være svært og det tager tid at finde den rigtige grund, når udviklingsprojektet skal afprøves 19

5 Bilag 2 - Side -5 af 21 20

6 Bilag 2 - Side -6 af 21 Termisk oprensning af forurening fra en villaolietank. Den forurenede jord opvarmes ved hjælp af gas, så forureningen bliver til damp, der ned brydes til ufarlige stoffer. 21

7 Bilag 2 - Side -7 af 21 Boligejernes rettigheder og muligheder Boligejere er gennem lovgivningen sikret en ret til at få fremskyndet sagsbehandlingen, når de beder regionen om det. Der er tale om opgaver, som ofte er priorit e ret lavt i forhold til regionens miljø- og sundheds priori terede indsats. For den enkelte boligejer kan sagsbe handlingen imid lertid bidrage til en hurtigere afklaring af forureningssituationen. Afklaringen kan medvirke til at ændre den fastlåste situation, som boligejere kan føle sig i, når deres grund bliver kortlagt af regi onen. UNDERSØGELSE AF BOLIGGRUNDE Ejere af boliggrunde, der er kortlagt som muligt foru renet, kan bede regionen om at afklare, om grunden er forurenet eller ej. Undersøgelsen skal udføres inden for et år. I 2013 har Region Hovedstaden undersøgt 54 grunde efter anmodning fra boligejere. Bo lig ejernes særlige ret til at få deres boliggrunde und er søgt inden for et år, medfører, at Region Hoved - sta den må tilpasse antallet af nye kortlægninger af muligt forurenede grunde til de ressour cer, der er til rådighed til under søgelser. Så der er balance i forhold til den sundheds- og den drikkevands rettede indsats. FORURENINGENS SUNDHEDSMÆSSIGE BETYDNING Regionen nuancerer forureningens sundhedsmæssige betydning på foru re nede boliggrunde for at gøre det nemmere for ejere, ejendomsmæglere og kreditin stitutioner at for stå, hvad jordforureningen betyder for den daglige brug af hus og have. Nuanceringssystemet inddeler den sundhedsmæssige betydning i tre forureningsklasser F0, F1 og F2: F0 og F1 har ingen reel be tydning for brugen af hus og have, F2 betyder, at der kan være en risiko eller, at foru reningen ikke er undersøgt tilstræk keligt til at afgøre risikoen. Regionen udfører ikke flere undersøgelser og oprenser heller ikke forureningen på boliggrunde med forureningsklasserne F0 og F1, med mindre forureningen truer drikkevandet. Siden 2007 har regionen i alt nuanceret forureningens sun dheds mæssige betydning på 973 boliggrunde. Godt to tredjedele af boliggrundene har fået tildelt foru re nings - klasse F0 eller F1, mens resten har fået tildelt F2. FORURENINGS- KLASSE ANTAL Fordelingen af forurenings klasserne. PROCENTVIS FORDELING AF FORURENINGSKLASSER F F F UNDERSØGELSER OG OPRENSNINGER EFTER VÆRDITABSORDNINGEN Værditabsordningen er en statsfinansieret ordning for de boligejere, der uden at vide det, har købt en forurenet grund. Ordningen giver visse boligejere ret til mod at betale en mindre egenbetaling at få frem skyndet indsat sen mod forureningen uden om Region Hovedstadens miljøprioriterede indsats. Indsatsen sikrer, at hus og have kan bruges uden ska delige virkninger fra forureningen men ikke, at der bliver renset helt op, så grund en kan udgå af kortlægningen. Regionen vurderer, om en boliggrund op fylder betin gelserne for at være om fattet af ordning en. Det er og så regionen, der står for de praktiske op gaver som an søgning om penge hos staten, under søg else af foru reningen og den eventuel le oprensning. Den økonomiske del af ordningen står statens Admi ni stration for. For tiden er der ingen eller kort vente tid for regionen og borgerne på penge til undersøgelser, mens der er cirka 10 års ven tetid på penge til oprensning. I 2013 har Region Hovedstaden behandlet 11 ansøgninger fra boligejere om oprensning af forurening gen nem værditabsordningen. Og arbejdet med 37 under søgelser og fire oprensninger efter ordning en. Ved udgangen af 22

8 Bilag 2 - Side -8 af står 89 boliggrunde i regionen på venteliste til at blive renset op. I 2013 HAR INDSATSEN I FORHOLD TIL BOLIGEJERE BL.A. OMFATTET: Undersøgelse af 54 bolig grunde efter anmodning fra ejerne Orientering af 121 boligejere om forureningens sundhedsmæssige betydning på deres grund Behandlet 11 ansøgninger, arbejdet på 37 undersøgelser og fire oprens ninger efter værditabsordningen. Borearbejde på forurenet grund. 23

9 Bilag 2 - Side -9 af 21 Borgerrettede opgaver Regionen har også en række borger rettede opgaver på jord for u reningsområdet. Det er opgaver som ligger udover de miljø- og sundhedsprioriterede op gav er og de opgaver, som er forbundet med boligejer nes sær lige rettigheder. De borgerrettede opgaver omfatter bl.a. målrettet rådgivning til borgerne om sundheds risiko ved jordforurening, behandling af sager, hvor grundejere/bygherrer selv betaler for at undersøge og oprense forurenet jord, besvarelse af henvendelser fra borgere, ejen domsmæglere og andre, der anmod er regionen om oplysninger om konkret jordforu rening. Regionens ressourceforbrug til de borgerrettede op gaver er bundet til borgernes efterspørgsel af opgav erne, og indgår derfor ikke i regionens arbejde med den offentlige indsats (den miljø- og sundheds prio ri terede indsats). Dette er Region Hovedstaden nødt til at tage højde for ved planlægning af arbejdet. Sam tidig er det vigtigt at være opmærksom på, at private boligejere og bygherrers undersøgelser og oprens ninger bidrager til løsning af jordforurenings pro ble mer, om end der ikke er tale om de mest miljøbelast ende problemer. BYGHERRERS EGEN INDSATS Mange grundejere, der har fået deres grund kortlagt som forurenet, ønsker selv at betale for en under søgelse og oprensning af forureningen. Enten fordi en så dan oprensning gør det muligt for grundejeren at få tilladelse til at bygge på eller ændre anvendelsen af grunden. Eller fordi grundejeren har interesse i at ren se op, for at undgå kortlægning eller få denne annulleret. Når der skal bygges på eller ændres anvendelse af for u- renede grunde skal kommunen give en tilladelse til det te. Kommunen og regionen samarbejder om tilla delsens udformning, så det sikres, at begge myndig hed ers viden om forureningen inddrages i tilladelsen. Tilladelsen skal sikre, at projektet ikke indebærer en risiko for sundheden hos boligejeren, eller en øget ri siko for forurening af grundvandet. Projektet må heller ikke indebære, at regionens eventuelt senere und er søgelse eller oprensning fordyres væ sentligt. I 2013 har regionen myndighedsbehandlet 1314 sager, hvor private selv har betalt for at under søge eller rense op. Og samarbejdet med kommuner ne om 154 tilladelser til byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde. FORURENING PÅ NEDLAGTE TANKSTATIONER Siden begyndelsen af 1990 erne har den private or gani sation Oliebranchens Miljøpulje undersøgt og oprenset forureninger på landets mange tusinde nedlagte tank- og servicestationer. Alle steder, hvor der engang har væ ret solgt benzin har været om fattet af ordningen. Undersøgelserne og oprensningerne finansieres af benzinselskaberne i Danmark. Regionen er i løbende dialog med Oliebranchens Mil jøpulje og de berørte grundejere både før, under og efter undersøgelserne og oprens ning erne finder sted. Ligesom regionen skal godkende de udførte til tag. I 2013 har regionen myndighedsbehandlet 20 sager under ordningen. 11 af sagerne har kunnet afsluttes helt i De sidste ni sager omfatter foru re ninger, der er mere komplicerede at rense op end først antaget. Derfor er det nødvendigt at overvåge disse foru renin ger i de kommende år. Regionen for venter, at disse ni sager skal fortsætte i et eller andet omfang de kom mende år. FORURENING FRA VILLAOLIETANKE I 2013 har regionen myndighedsbehandlet 33 sag er i forbindelse med oprensning af forurening fra villaolietanke. Kommunerne er den primære myn dig hed på disse sager, mens region en tager stil ling til kort læg ning af eventuel efterladt forurening. EJENDOMSFORESPØRGSLER OG AKTINDSIGT I 2013 har regionen besvaret fore spørg s ler om forurening. Størstedelen i forbind else med salg af ejendomme. Derudover har regionen behand let 974 sager om aktindsigt, hvilket er et fald i forhold til året før. I begyndelsen af 2014 går regionen i luften med en webbaseret søgefunktion, der gør det muligt at søge oplysninger om forurenede grunde via regionens hjemmeside. I første omgang bliver det muligt at søge oplysninger om forurenede grunde i ni kommuner. I løbet af nogle år bliver funktionen udrullet så det bliver muligt at søge forureningsoplysninger i samtlige kommuner i Region Hovedstaden. 24

10 Bilag 2 - Side -10 af 21 KOMMUNIKATIONSOPGAVER I 2013 har regionen bl.a. arbejdet med følgende kommunikationsopgaver: Udarbejdelse af to film til regionernes hjem me sider der dels viser regioner nes arbejde med mistankekortlægning, og dels viser, hvordan en indledende un dersøgelse udføres på en boliggrund. Projektet er udarbejdet i samarbejde med de øvrige regioner og Videncenter for Miljø og Ressourcer Informationsskilte i forbindelse med konkrete und ersøgelser og oprensninger Løbende forbedring af den skriftlige kommunika tion med borgerne Løbende ajourføring af regionens hjemmeside Pressemeddelelser ved opstart af videregående undersøgelser og oprensninger Indberetning om jordforurening til Miljø styrelsen Redegørelse om jordforurening i et samarbejde med Miljøstyrelsen, de andre regioner og Viden center for Miljø og Ressourcer. IT OG DATA Drift og vedligeholdelse af jordforureningsdatabasen JAR (Jordforurenings lo vens Areal Register) og andre databaser og it-systemer Udviklingsopgaver på it-området Indberetning af forurenede grunde til DK-Jord. I 2013 HAR DE BORGERETTEDE OPGAVER BL.A. OMFATTET: Behandling af 1314 sager, hvor private bygherrer har betalt for en frivillig indsats på foruren ede grunde Samarbejdet med kommunerne om 154 tilladelser til byggeri og an lægs arbejde på forurenede grunde Behandling af 20 sager om forurening på nedlagte tankstationer Behandling af 56 sager, hvor kommunerne har givet påbud til grundejer eller andre om oprensning af forurening (herunder forsikringsordningen for villaolietanke) Besvarelse af forespørgsler og 974 aktindsigter om konkret jordforurening. Film til regionens hjemmeside. Filmene fortæller om regionens arbejde med jordforurening. 25

11 Bilag 2 - Side -11 af 21 Samarbejde med andre myndigheder om beskyttelse af grundvandet Drikkevandet i Danmark er baseret på rent grundvand. Vandværkets vandboringer pumper grundvandet op fra undergrunden. Herefter ledes vandet ind på vandværket, hvor det gennemgår en simpel vandbehandling i form af iltning og sandfiltrering, inden vandet sendes videre ud til forbrugerne. Beskyttelse af grundvandet og dermed drikkevandet - sker i et samspil mellem staten, kommunerne, regionen og vandværkerne: Staten kortlægger og udpeger de områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats med henblik på at beskytte drikkevandsressourcen for at kunne dække behovet for drikkevand nu og i fremtiden. Kommunerne udarbejder lokale forsyningsplaner for drikkevand og indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet. Kommunerne giver tilladelse til indvinding af vand og fast lægger indvindingsoplandene samt fører tilsyn med drikkevandskvaliteten. Region Hovedstaden bidrager med op lys ninger om forurenede grunde til brug for statens kortlægning af de væsentligste trusler mod grundvandsressourcen. Regionen bidrager endvidere i forbindelse med kommunernes indsatsplaner med informationer om kortlægning, samt undersøgelser og oprensninger af jord- og grundvandsforureninger. Vandværkerne er ansvarlige for drikkevandskvaliteten og forsyningen af drikkevand til forbrugerne. REGION KOMMUNE For at opnå en sammenhængende indsatsplanlægning på grundvandsområdet og en effektiv udnyttelse af ressourc erne, er det væsentligt, at indsatsen er koordineret de tre myndigheder imellem. Gennem denne koordinering sikres det, at regionens indsats på jord foru reningsområdet bliver et væsentligt bidrag til de øvrige myndigheders grundvandsopgaver. Det er vigtigt med en god dialog og fælles forstå else mellem myndighederne. Både når staten indsamler da ta om for urenede grunde og i relation til statens redegørelser for trusselsbilledet i forbind else med kortlægning af grundvandsressourcen. Dialogen er også vigtig i forbindelse med kommunernes ar bejde med at udarbejde indsatsplaner. Og når regionen prioriterer den offentlige ind sats, så det sikres at denne indsats sker i de områder, hvor vandværkerne henter drikkevandet. Derfor er det meget vigtigt, at der løbende ud veks les data om fx fremdriften i kortlæg ningen af foru renede grunde og grundvands res sour cen samt om vandværkernes indvindingsoplande myndighederne imellem, så myndighederne hele tiden har de nyeste data at arbejde ud fra. I indvindingsoplande med mange forurenede grunde er det fx uhyre vigtigt, at regionen har et samlet overblik over alle væsentlige forureninger, for at kunne vurdere, hvilke forureninger, der er så belastende i forhold til drikke vandet, at de skal renses op. Her er regionens arbejde med at opspore, kortlægge og undersøge forureninger helt afgørende for det sam lede billede af risiko i forhold til drikkevandet. Risikobilledet af forureningerne sammenholdt med den viden om grundvandets mængde, kvalitet og sårbarhed som opnås gennem statens kortlægning af grundvands ressourcen, sikrer, at regionens beslutning om at oprense en forurening sker på baggrund af en konkret miljømæssig og økonomisk indsigt. RENT VAND TIL VANDVÆRKERNE STAT Region Hovedstaden, kommunerne og staten samarbejder om at sikre rent vand til vandværkerne og dermed til borgerne. OPDATEREDE KORT OVER INDVINDINGSOPLANDE Region Hovedstaden har i løbet af 2013 ajourført sit kortgrundlag med hensyn til gældende indvindingsoplande i regionen. Det er sket med hjælp fra alle kommunerne i regionen. På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger, har regionen ajourført det administrative grundlag i forhold til grundvandsindsatsen, således at regionen har det mest 26

12 Bilag 2 - Side -12 af 21 Indhegning af område med forurenet jord, så borgerne ikke kan komme i kontakt med forureningen. opdaterede billede dels af områderne med særlige drikkevandsinteresser og dels af indvindingsoplandene i regionen. Det opdaterede grundlag er vigtigt for regionens arbejde med den offentlige indsats i henhold til jordforurenings loven. Det er imidlertid ekstremt vigtigt, at kommunerne fremadrettet systematisk videregiver oplysninger om ændringer i vandindvindingsoplande til regionen. GRUNDVANDSKORTLÆGNING OG INDSATSPLANER I 2013 har Region Hovedstaden deltaget i samarbejder med staten (Naturstyrelsen Øst) og kommunerne vedrørende igangværende grundvandskortlægning i seks områder (,,, Smørum-, Amager og Vestegnen (-)). Endvidere har regionen deltaget i samarbejder med kommunerne og vandforsyningerne vedr. seks indsatsplaner for grundvandsvandsbeskyttelse (,,, Farum (), og kommuner). I løbet af 2015 afslutter staten den landsdækkende kortlægning af grundvandsressourcen i de områder af Danmarks areal, der ligger i områder med særlige drikkevandsintereser og indvindingsoplande til vandværker. Dette gælder ligeledes for de seks områder i Region Hovedstaden, hvor Naturstyrelsen pt. er i gang med kortlægningsaktiviteter. Derfor forventer regionen også, at der kommer et større antal kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kommende år i forlængelse af færdiggørelsen af statens grundvandskortlægning i de seks kortlægningsområder. VANDPLANER OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE De nuværende vandplaner gælder frem til udgangen af 2015, hvorefter næste generation af vandplaner træder i kraft. De kommende vandplaner kommer også til at omfatte de miljøfremmede stoffer og indeholde mål for grundvands- og overfladevands kvalitative tilstand. Her er regionernes indsats på jordforureningsområdet helt central. Der vil blive fokus på både de kilder til eksempelvis forurening med klorerede opløsningsmidler der prioriteres nu, og fortidens synder i form af pesticidforurening fra punktkilder, som der i dag kun i begrænset omfang er ressourcer til at gøre noget ved. EU s Vandplandirektiv stiller også krav om, at der sker en planlægning for al grundvand, uanset om det ender som drikkevand eller ender som overfladevand i vandløb, søer eller i havet. I den sammenhæng giver det rigtig god mening, at regionerne med ændringen af jordforureningsloven skal varetage beskyttelsen af både grundvand og overfladevand mod de miljø-fremmede stoffer, der stammer fra jordforureninger. Det giver mulighed for en integreret kortlægning og oprensningsindsats. Regionerne skal i perioden kortlægge de forurenede grunde, som kan have skadelig virkning på overfladevand (søer, vandløb og havet) og natur. Det skal ske ved at følge Miljøstyrelsens anbefaling om at vurdere relevante grunde på det eksisterende datagrundlag. Efter 2018 skal sagerne prioriteres som led i revisionen af vandplanerne, og Danske Regioner skal forhandle med staten om tildeling af midler til den indsats, der skal ske efter Den sidste generation af vandplaner udløber i Én generation af vandplaner varer seks år. 27

13 Bilag 2 - Side -13 af 21 Store jordforureninger Region Hovedstaden har i dag kendskab til 56 store jordforureninger i regionen. En stor jordforurening er defineret ved, at de samlede udgifter til under søgelse, oprens ning og overvågning forventes at overstige 10 mio. kr. 42 af de 56 store jordforureninger er omfattet af den offentlige indsats enten fordi forureningen ligger i et områd e med særlige drikkevandsinteresser og/eller i indvindingsoplande til vandværker eller fordi der er følsom anvendelse fx bolig på den forurenede grund. STATUS PÅ INDSATSEN I 2013 Region Hovedstaden udfører en aktiv indsats på hovedparten af de store jordforureninger. I 2013 har regionen haft aktiviteter på 38 af de 56 foru ren ede grunde. Det drejer sig om: 1 grund, hvor forureningen er undersøgt, 3 grunde, hvor der både har været undersøgelse og oprensning (herunder projektering og drift af tekniske oprensningsanlæg) 26 grunde, hvor der har været oprens ning (herunder projektering og drift af tekniske oprensningsanlæg), heraf en oprensning under værditabsordningen, og 8 grunde, hvor foru rening en overvåges. På en grund vareta ger s Kommune driften af det tekniske oprensningsanlæg. ANVENDTE ØKONOMISKE MIDLER Frem til udgangen af 2006 har de tidligere amter og og s kommuner brugt i alt 274 mio. kr. på de store jordforurenings sag er i regionen. Siden 2007 har Region Hovedstaden brugt yder ligere 229,9 mio. kr. på undersøgelser, oprensning og over vågning af de store forureninger - heraf 28,5 mio. kr. i SKØNNEDE ØKONOMISKE MIDLER FREMOVER Regionen skønner, at der fortsat skal bruges yderligere i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. til ind satsen overfor de store forureninger. Samlet set er afholdt 25 procent af udgift er ne til de store jordforureninger inden for de of fent lige ind sats områder. Regionens opgaver med de store foru reninger udgør dermed kun procent af de skønnede sam lede udgifter til jordforureningsområdet. Denne forholdsvis lille andel viser, at mindre forureningssager under 10 mio. kr. bety der meget mere bå de økonomisk og mil jømæssigt, end de store jordforureninger. Der er så ledes ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem den økonomiske udgift på den enkelte sag og den miljø- og sundhedsmæs sige gevinst ved en oprens ning. Oprens ning af en lille jordforurening kan have en langt stør re gevinst, end oprensning af en stor jordforu rening. Bilag 2 indeholder en kort status for hver af de store jordforureninger, mens bilag 3 indeholder en oversigt over sagerne. På en grund er indsatsen afsluttet i 2013, mens der på en anden grund fortsat ikke har været ressourcer til at genoptage en påbegyndt undersøgelse. En grund er prioriteret til afgrænsende undersøgelse i På de resterende 14 store jordforureninger vil der inden for de nærmeste år ikke foregå nogen offent lig finansieret indsats. Disse forureninger er enten ikke omfat tet af den offentlige ind sats eller de ligger i områ d er, som nok er udpeget til drikkevandsinteres ser, men hvor vandkvaliteten gene relt er forring et. 28

14 Punkt nr Indberetning om jordforureningsindsatsen i 2013 til Miljøstyrelsen Bilag 2 - Side -14 af 21 Kortlagte grunde i Region Hovedstaden Kortlagte grunde i Region Hovedstaden Kortlagte grunde i Region Hovedstaden Store forureninger i Region Hovedstaden STORE FORURENINGER I REGION HOVEDSTADEN DRIKKEVANDSINTERESSER Områder med særlige drikkevandsinteresser Områder med særlige Områder med Områder med begrænsede Købe Købe Købe Købe Kortlagte grunde pr. 31/ Kortlagte grunde pr. 31/ Kortlagte grunde pr. 31/ STORE FORURENINGER Områder med drikkevandsinteresser Gen Gen Gen Gen Gen Lyngby-Ta Lyngby-Taa Lyngby-Taa KMS Områder med (Indsatsen koster mere end 10 mio. kr.) drikkevandsinteresser (Indsatsen koster mere end 10 mio. kr.) Store forureninger begrænsede 29

15 Bilag 2 - Side -15 af 21 Ressourceanvendelsen i 2013 I 2012 besluttede regionsrådet at øge indsatsen med at opspore og kortlægge forurening i Vestegnskommunerne og tilstødende kommuner uden for og i årene frem til Indsatsen betyder en markant styrkelse af den samlede kortlægningsindsats. Det blev også besluttet at forøge indsatsen med udvikling af nye, hurtigere og billigere metoder og teknikker til oprensning af forurening. I 2013 har Region Hovedstaden haft et driftsbudget på knap 131 mio. kr. ekskl. moms (inkl. administration, men ekskl. lønudgifter) og 63,6 årsværk til indsatsen på jordforureningsområdet. Der er tale om et forøget antal årsværk i forhold til tidligere (56,4 årsværk i 2012), hvilket afspejler en konvertering af eksterne konsulentmidler for at sikre en mere rationel udnyttelse af midlerne samt rekruttering til de styrkede indsatsområder med kortlægning og udvikling af nye metoder og teknikker. Nedenfor ses fordelingen af res sour cerne i 2013 opgjort på fire hovedområder: kortlægning, oprensning, borgerettede opgaver og IT, ledelse og planlægning. I forhold til de tidligere år, er driftsmidlerne til kortlægning opprioriteret, mens midlerne til primært oprensning er nedjusteret. Dette afspejler sig også i fordelingen af årsværk. Som det ses af økonomiopgørelsen, blev 63 procent og dermed hovedparten af driftsmidlerne dog stadigt brugt til oprens ninger og tilhørende aktiviteter, mens 23 procent blev brugt på at kortlægge forureninger. De sidste 14 procent blev brugt på borgerrettede opgaver, IT, ledelse og planlægning. I 2013 blev 25 procent af årsværkene brugt på kortlægning, 34 procent på oprensninger og tilhørende aktiviteter, 14 procent på borgerrettede opgaver, og 27 procent på IT, ledelse og planlægning. En detaljeret opgørelse over, hvordan forbruget af driftsmidler og årsværk er fordelt på en række aktiviteter fremgår af tabellen på næste side. DRIFTSMIDLER I 2013 I ALT 130,9 MIO. KR. ÅRSVÆRK I 2013 I ALT 63,6 63% 5% 14% 27% 9% 34% 23% 25% Kortlægning Oprensning Borgerrettede opgaver IT, ledelse og planlægning 30

16 Bilag 2 - Side -16 af 21 ØKONOMI PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET I 2013 ÅRSVÆRK DRIFTSMIDLER I 1000 KR. SAMLEDE DRIFTSMIDLER I 1000 KR. DRIFTSMIDLER I % Opsporing og kortlægning af mulig forurening, inkl. overfladevand - arbejdet med selve implementeringen, screening og bearbejdning 6, Kortlægning Indledende undersøgelser 9, Videregående undersøgelser 4, Oprensning 6, Oprensning Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 8, Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 2, Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Borgerrettede opgaver Godkendelse af undersøgelser og oprensninger betalt af private bygherrer Besvarelse af henvendelser, rådgivning og kommunikation 8, Administration og planlægning 12, It, ledelse og planlægning It og data 4, I alt 63,

17 Bilag 2 - Side -17 af 21 Planlagt ressourceanvendelse i 2014 I 2014 har Region Hovedstaden et driftsbudget på 155,5 mio. kr. ekskl. moms (inkl. administration, men ekskl. lønudgifter), og 75 årsværk til indsatsen på jordforureningsområdet, hvilket er en markant forøgelse i forhold til Det øgede budget og de ekstra årsværk skal primært ses i lyset af Regionen skal desuden gennemføre projekter med ekstern finansiering gennem statens værditabsordning og Miljøstyrelsens Teknologipulje i at Region Hovedstaden i 2014 vil undersøge og oprense eventuel forurenet jord på offentligt ejede legepladser at Region Hovedstaden i 2014 vil igangsætte et pilotprojekt om oprensning af jord forurenet med tungmetaller at regionerne i 2014 får en ny opgave med at håndtere jordforurening, som kan udgøre en risiko for søer, vandløb, havet og natur. I tabellen på næste side ses fordelingen af de budgetterede res sour cer i 2014 opgjort på fire hovedområder og ni delom råder. I forhold til de tidligere år, er driftsmidlerne til kortlægning opprioriteret som følge af legepladsprojektet og den nye opgave med håndtering af forurening i forhold til overfladevand. Midlerne til primært oprensning er ligeledes opjusteret med syv mio. kr. i forhold til Dermed udgør driftsmidlerne til oprensning og tilhørende aktiviteter stadig hovedparten af den samlede økonomi. Fordelingen af driftsmidlerne er: 30 procent til mistanke -kortlægning og indledende undersøgelser, 57 procent til oprensning af forurening med til hør ende aktiviteter, og 13 procent til borgerserviceopgaver, IT, ledelse og planlægning. 32

18 Bilag 2 - Side -18 af 21 BUDGET PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET I 2014 ÅRSVÆRK DRIFTSMIDLER I MIO. KR. SAMLEDE DRIFTSMIDLER I MIO. KR. DRIFTSMIDLER I % Opsporing og kortlægning af mulig forurening, inkl. overfladevand - arbejdet med selve implementeringen, screening og bearbejdning 8,4 13,8 Kortlægning 46,8 30 Indledende undersøgelser 12,9 33,0 Videregående undersøgelser 6,0 20,3 Oprensning 10,3 38,5 Oprensning Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 9,7 22,9 89,3 57 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 2,4 7,6 Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Borgerrettede opgaver Godkendelse af undersøgelser og oprensninger betalt af private bygherrer Besvarelse af henvendelser, rådgivning og kommunikation 9,4 7,7 7,7 5 Administration og planlægning 10,9 6,4 It, ledelse og planlægning 11,7 8 It og data 5,2 5,3 I alt 75,0 155,5 155,

19 Bilag 2 - Side -19 af 21 Planlagt indsats i 2014 I 2014 vil Region Hovedstaden fortsat have stort fokus på at gennemføre så mange kortlægninger, under søgelser og oprens ninger som muligt. Ligesom regionen vil have fo kus på udvikling af nye metoder og teknik ker med henblik på at kunne undersøge og rense op hurtigere, billigere og mere ef fektivt end det er muligt i dag. Med udgangspunkt i principperne for prioritering af den offent lige indsats har regionen bl.a. planlagt følgende aktiviteter for arbejdet med jord for urenings om rådet i 2014: MISTANKE -KORTLÆGNING AF FORURENING Færdiggøre mistanke -kortlægningen i og kommuner, og fortsætte mistanke - kortlægning af grunde i Kommune. Forberede mistanke -kortlægning af grunde i og kommuner. Implementere den nye opgave med jordforurening, der kan udgøre en risiko for søer, vandløb, havet og natur. INDLEDENDE UNDERSØGELSER OG VIDENS -KORTLÆG NING AF FORURENING Gennemføre forventet cirka 60 boligunder søgelser efter anmodning fra grundejere. Undersøge 100 grunde inden for højt prioriterede grundvandsområder. Gennemgå forventet 300 offentligt ejede legepladser i forhold til mulig forurening, undersøge forventet 30 legepladser og gennemføre afværgetiltag (oprensning eller afskæring, så der ikke er mulighed for kontakt med den forurenede jord) på ca. 15 af disse. Vurdere resultatet af 50 undersøgelser udført i 2012 med henblik på kortlægning af eventuel forure ning. Nuancere forureningens sundhedsmæssige betydning på forventet 15 grunde efter anmodning fra grundejere. Revurdere om allerede forurenings-kort lagte grunde skal forblive kortlagt efter Miljø styrelsen i 2010 hævede grænseværdierne for forurening med oliestoffer i jorden (der resterer ca. 25 sager). AFGRÆNSENDE UNDERSØGELSER AF FORURENING Afslutte eller videreføre 37 afgrænsende undersøgelser påbegyndt i 2013 eller tidligere. Igangsætte 13 nye afgrænsende undersøgelser. Oversigt over undersøgelserne fremgår af oversigt A i bilag 1. OPRENSNING AF FORURENING Planlægge, projektere og igangsætte nye, samt videreføre eller færdiggøre allerede påbe gynd te oprensninger. De nye oprensninger omfatter forurening som truer indeklima et i boliger og/eller drikkevandet. Opfølgning på oprensninger igangsat i 2013 eller tidligere. Oversigt over oprensningerne frem går af oversigt B i bilag 1. INDSATS EFTER VÆRDITABSORDNINGEN Vurdere forventet 15 ansøgninger fra bolig ejere om optagelse i værditabsordningen. Udføre afgrænsende undersøgelser på forventet ni bolig grunde, samt afslutte 14 undersøger startet op i Udføre oprensninger på forventet 12 boliggrunde, samt afslutte fire oprensninger igangsat i DRIFT AF TEKNISKE OPRENSNINGSANLÆG OG OVER VÅG NING AF FORURENING Opretholde driften af de tekniske oprensnings anlæg, der er etableret med henblik på at sikre drikkevandet eller indeklimaet i boliger. Revurdere igangværende oprensningsanlæg med henblik på enten at lukke anlægget eller optimere driften af anlægget herunder ener gioptimere anlæggene. Overvåge cirka 20 forureninger med henblik på at kunne igangsætte en oprensning, hvis forurenin gen ud vikler sig kritisk. 34

20 Bilag 2 - Side -20 af 21 Revurdere igangværende overvågninger af forureninger med hen blik på at optimere overvågningen endnu mere, eller alternativt at indstil le overvågningen, hvis den ikke længere er nød vendig. Oversigt over de tekniske anlæg og de forureninger, der overvåges fremgår af henholdsvis oversigt C og D i bilag 1. Samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen Øst. Skriftlig indberetning til Miljøstyrelsen Samarbejde med de øvrige regioner og Videncenter for Miljø og Ressourcer om forskellige kommunikationsprojekter. TVÆRGÅENDE PROJEKTER UDVIKLINGSPROJEKTER Arbejde med 12 udviklingsprojekter der blev igangsat i 2012 eller tidligere. Igangsætte syv nye udviklingsprojekter herunder pilotprojekt om oprensning af jord forurenet med tungmetaller. Forberede syv nye projekter til igangsætning i BORGERRETTEDE OPGAVER Regionen forventer også i 2014 i lighed med tidligere år at behandle et stort antal sager direkte relateret til borgerne, herunder: IT OG DATA Drift og vedligeholdelse af databaser og andre itsystemer Indberette forurenede grunde til DK-Jord Drift og udvikling af andre opgaver på it-området. LEDELSE OG PLANLÆGNING Ledelse Planlægning, juridisk sagsbehandling, sekretariatsopgaver Bidrag til Videncenter for Miljø og Ressourcer. Besvare forventet forespørgsler om kon kret forurening og sager om aktindsigt fx i forbind else med køb/salg af ejendomme. Behandle forventet 1200 forslag til undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer. Udarbejde høringssvar på forventet 150 tillad elser fra kommunerne til byggeri eller ændret an vendelse på forurenede grunde. Behandle cirka 10 sager om undersøgelser og oprensninger af forurening fra nedlagte tank- og servicestationer udført og betalt af Oliebranchens Miljøpulje. Vurdere og eventuelt kortlægge efterladt foru rening i forbindelse med oprensning af foru rening fra villaolietanke. Gøre det muligt for borgere, ejendomsmæglere m.fl. at trække oplysninger om jordforurening via regionens hjemmeside 35

21 Bilag 2 - Side -21 af 21 RegionH Design November 2014 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Telefon:

Indberetning om jordforurening 2013

Indberetning om jordforurening 2013 November 2014 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 20 - Indberetning om jordforureningsindsatsen i 2013 til Miljøstyrelsen Bilag 1 - Side -1 af 15 Indberetning om jordforurening 2013

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening

Bilag til redegørelse om jordforurening Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 404 Offentligt Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Tite l: Bilag til redegørelse om jordforurening Re daktion : Depotrådet

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Strategi for jordforurening

Strategi for jordforurening Strategi Nov 2007 Koncern Miljø Strategi for jordforurening REN JORD RENT VAND SUNDERE LIV 1 Strategi Jordforurening Indsatsen mod jordforurening er en regional opgave, og fortidens synder vil de næste

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG

JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG SYDDANMARK Forurening i Syddanmark JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG Ny smiley-ordning til virksomheder, der selv rydder forurening op Virksomheder inviteres til at teste ny miljøteknologi i regionen 1 intro

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Jordforurening og råstoffer Regionen skal efter

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere