Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks digitale investeringsløsning, June

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks digitale investeringsløsning, June"

Transkript

1 Danske Bank A/S Att.: Direktionen Sendt pr. digital post til CVR.nr april 2018 Ref. amv J.nr Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks digitale investeringsløsning, June Afgørelse Finanstilsynet har undersøgt, hvordan Danske Bank A/S (herefter Danske Bank eller banken) gennemfører egnethedstest i sin investeringsløsning June. Finanstilsynet påtaler på den baggrund, at der har været følgende mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i June: FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVSMINISTERIET Danske Bank har ikke indhentet pålidelige oplysninger om kundens investeringshorisont samt sikret, at June var egnet til at indsamle disse kundeoplysninger i overensstemmelse med 10, stk. 1, nr. 3, i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen 1, som uddybet i artikel 54, stk. 7, litra b, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/565 af 25. april 2016 (herefter forordningen) 2. Danske Bank har ikke indhentet de nødvendige oplysninger om kundens kendskab til det relevante investeringsområde, samt inddraget dette i vurderingen af, hvilken investeringsanbefaling kunden skulle have, i overensstemmelse med 10, stk. 1, nr. 1, i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. Danske Bank har ikke sikret pålideligheden af de oplysninger, som banken modtog fra kunderne i June og banken har ikke haft procedurer, der kunne 1 BEK nr. 747 af 7. juni 2017 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 2 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

2 2 identificere relevante åbenlyse unøjagtigheder i overensstemmelse med artikel 54, stk. 7, litra d, i forordningen, jf. 3 i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. Danske Bank har ikke foretaget en vurdering af, om det finansielle instrument, der blev anbefalet, var egnet for kunden ud fra kundens individuelle forhold i overensstemmelse med investorbeskyttelsesbekendtgørelsens 3, herunder om det var hensigtsmæssigt for kunden at investere i et finansielt instrument, der er lagerbeskattet. Finanstilsynet påtaler ovenstående forhold, da banken har redegjort for, at de pågældende mangler er håndteret, således at June nu på disse områder er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Om undersøgelsen Finanstilsynet har i efteråret 2017 gennemført en undersøgelse af Danske Banks digitale investeringsløsning June med fokus på, om banken efterlever reglerne for gennemførelse af egnethedstest. Som værdipapirhandler er Danske Bank underlagt reglerne i bekendtgørelse nr. 747 af 7. juni 2017 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (investorbeskyttelsesbekendtgørelsen), samt kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/565 af 25. april 2016 (forordningen). Finanstilsynet anmodede den 17. oktober 2017 Danske Bank om at redegøre for, hvordan June efterlever reglerne i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. Banken blev bl.a. bedt om at redegøre for den rådgivning, som kunder modtager igennem June, og hvilke oplysninger banken indsamler fra kunden til brug for at gennemføre egnethedstest. Danske Bank sendte den 9. november 2017 sin redegørelse og sendte en supplerende redegørelse den 7. december Efter at have haft denne afgørelse i høring, har Danske Bank i et høringssvar den 14. marts 2018, samt opfølgende den 5. april 2018 redegjort for, at banken har foretaget ændringer i June, der imødekommer de mangler Finanstilsynet har konstateret. Regelgrundlag Det følger af investorbeskyttelsesbekendtgørelsens 3, at en værdipapirhandler skal handle ærligt, redeligt og professionelt og i sine kunders bedste interesse.

3 3 Af vejledningen 3 til investorbeskyttelsesbekendtgørelsen fremgår uddybende om denne generalklausul, at det indgår i forpligtelsen til at handle redeligt og professionelt, at værdipapirhandleren som led i sin rådgivning skal inddrage konsekvenser af de skatteregler, som er relevante for kunden i forhold til de produkter og ydelser, som rådgivningen omfatter, eller henvise kunden til anden rådgivning herom. Af investorbeskyttelsesbekendtgørelsens 10 fremgår, at når en værdipapirhandler udøver investeringsrådgivning eller porteføljepleje, skal værdipapirhandleren indhente de nødvendige oplysninger om kunden, så værdipapirhandleren kan anbefale kunden den investering, der egner sig for kunden. Af 10, stk. 1, nr. 1-3, fremgår, at værdipapirhandleren skal indhente de nødvendige oplysninger om kundens hhv. kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, finansielle situation, samt kundens investeringsformål. Artikel 54 i kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/565 af 25. april 2016 (forordningen) indeholder nærmere bestemmelser om, hvilke oplysninger værdipapirhandleren skal indhente til brug for egnethedstesten. Af bestemmelsens stk. 5 fremgår, at værdipapirhandleren skal indsamle oplysninger om kundens investeringsmål, herunder tidshorisont, risikovilje, risikoprofil og formålet med investeringen. Af artikel 54, stk. 7, fremgår, at værdipapirhandleren skal træffe rimelige foranstaltninger til at sikre, at de indhentede oplysninger er pålidelige. Dette omfatter bl.a. at alle værktøjer, som anvendes i egnethedsvurderingen, skal være egnet til formålet og være passende udformet til at blive anvendt i forbindelse med kunderne, idet alle begrænsninger skal identificeres og aktivt mindskes som led i egnethedsvurderingsprocessen, jf. artikel 54, stk. 7, litra b. Det omfatter samtidig, at værdipapirhandleren skal anvende passende foranstaltninger til at sikre konsistensen af kundeoplysninger, f.eks. ved at være opmærksom på, om der er åbenlyse mangler i de oplysninger, kunderne har givet, jf. artikel 54, stk. 7, litra d. Overordnet om June Danske Bank beskriver i sin redegørelse af 9. november 2017 overordnet om June: Det er kun muligt at blive kunde i June gennem hjemmesiden june.dk, som også er den primære markedsføringskanal. Oprettelses- og aftaleforløbet omfatter overordnet fire dele: 3 Vejledning nr. 88 af 18 juli 2011 til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

4 4 Information til kunden om June, investering og June-fondene, herunder omkostninger. Investeringsanbefaling på baggrund af oplysninger afgivet af kunden. Kundeoprettelse, herunder indhentning af oplysninger iht. hvidvaskloven. Præsentation af aftaletekst og underskrift heraf med NemID. Kundens forløb igennem June er endvidere beskrevet i det vedlagte materiale, der bl.a. omfatter skærmprint fra June. Når en kunde har oprettet en adgangsprofil i June, får kunden følgende beskrivelse af processen: Sådan kommer du i gang Læs kort om June, og besvar tre spørgsmål om din investering. Svar på syv simple spørgsmål om din økonomi. Se den investering, June anbefaler til dig og din økonomi. Opret din June-konto med NemID, og overfør det beløb, du vil investere. Kunden kan i June anbefales én af fem investeringsfonde. Fondene er UCITS investeringsfonde domicileret i Luxembourg. Hver afdeling investerer i et antal eksterne ETF er. Investeringer gennem June beskattes efter lagerprincippet. Danske Bank benytter en anbefalingsmatrice til at bestemme, hvilken anbefaling kunden skal have. Matricen består af følgende tre kriterier: kundens tabsevne, tidshorisont og risikovillighed. På baggrund af kombinationen af disse tre kriterier bestemmes den investeringsanbefaling, som kunden får. Den fremgår af bankens redegørelse, at personer har modtaget en investeringsanbefaling pr. 27. oktober 2017, samt at personer har foretaget investering. I det følgende gennemgås de mangler, Finanstilsynet har fundet ved June i forbindelse med undersøgelsen. 1. Indsamling af oplysninger om kundens investeringsformål Som det fremgår ovenfor, skal kunden svare på tre spørgsmål om investeringen, samt syv spørgsmål om kundens økonomi. På baggrund af de syv spørgsmål om kundens økonomi beregnes kundens tabsevne. Denne indgår i vurderingen af, hvilken anbefaling kunden skal have. De tre spørgsmål kunden stilles om investeringen er følgende:

5 5 1. Til at starte med vil vi gerne vide, hvor meget du regner med at investere nu? 2. Investeringer skal have tid til at udvikle sig. Hvornår regner du med at skulle bruge pengene? 3. Man kan ikke investere uden risiko. Hvor meget risiko er du tryg ved at have? Til spørgsmål 2 om kundens tidshorisont har kunden følgende svarmuligheder: 3 7 år 7 15 år Mere end 15 år Af bankens redegørelse af 9. november 2017 fremgår, at det ikke var muligt for kunden at angive en tidshorisont kortere end tre år, og kunden modtog ikke oplysninger om, at det ikke er hensigtsmæssigt at investere via June, hvis kundens investeringshorisont er kortere end tre år. Danske Bank har redegjort for, at man ikke finder en tidshorisont på under tre år relevant for investering i June, og af bankens anbefalingsmatrice fremgår, at kunder med en tidshorisont på under tre år ikke vil få en investeringsanbefaling. Danske Bank har i høringssvaret af 14. marts 2018 redegjort for, at man har tilføjet en valgmulighed for en tidshorisont på 0 3 år, samt at man nu informerer kunden om, at man ikke anbefaler investeringer gennem June ved denne tidshorisont. Finanstilsynets vurdering Det er Finanstilsynets vurdering, at når Danske Bank forud for den nu gennemførte ændring indhentede oplysninger om kundens investeringshorisont, jf. forordningens artikel 54, stk. 5, begrænsede banken kundens svarmuligheder, så kunden ikke havde mulighed for at tilkendegive, at dennes tidshorisont var mindre end tre år. Kunder med en investeringshorisont på under tre år ville derfor enten skulle vælge en ikke-retvisende tidshorisont, eller selv komme til den konklusion, at det ikke var hensigtsmæssigt at investere gennem June. Det er på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at June ikke forud for ændringen har været udformet på en måde, så værktøjet var egnet til at indhente oplysninger om kundens investeringshorisont, og at banken dermed ikke i overensstemmelse med 10, stk. 1, nr. 3, i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, i tilstrækkelig grad indsamlede de nødvendige oplysninger om kundens investeringsformål, og ej heller sikrede pålideligheden af de

6 6 indsamlede kundeoplysninger, som banken efter artikel 54, stk. 7, litra b, i forordningen var forpligtet til. Finanstilsynet påtaler derfor, at Danske Bank ikke forud for ændringen af June havde sikret, at banken indhentede pålidelige oplysninger om kundens tidshorisont når kunden modtog rådgivning gennem June, samt ikke havde sikret at June var egnet til at indsamle disse kundeoplysninger i overensstemmelse med 10, stk. 1, nr. 3, i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, som uddybet i artikel 54, stk. 7, litra b, i forordningen. 2. Vurdering af kundens kendskab Følgende fremgår af bankens redegørelse af 9. november 2017 om bankens vurdering af kundens kendskab til de pågældende finansielle instrumenter: June er udviklet til at være enkelt og tilgængeligt for alle, der ønsker at investere, uanset erfaringsniveau. Løsningen er derfor opbygget med den antagelse, at ingen brugere har erfaring eller kendskab til UCITS investeringsfonde, som, jf. ovenfor, er de eneste produkter, der kan investeres i gennem June. Banken foretog altså ikke en individuel vurdering af kundens kendskab til investering i UCITS fonde. Banken skriver derudover: Det er bankens opfattelse, at kunderne med den givne information bibringes et sådant kendskab til de investeringer, der i dag anvendes i June, og den tilhørende risiko, at der også af proportionalitetshensyn ikke er behov for at indhente oplysninger om, hvorvidt kunden i forvejen har erfaring og kendskab til investeringsfonde. I høringssvaret af 14. marts 2018 har banken oplyst, at banken efterfølgende har indføjet nogle spørgsmål, der kan sikre, at kunderne forstår de væsentligste karakteristika ved de finansielle instrumenter, som June er baseret på. Brugeren skal svare rigtigt på spørgsmålene for at kunne fortsætte forløbet i June. Finanstilsynets vurdering Formålet med forpligtelsen til at indsamle oplysninger om kundens kendskab til et finansielt instrument er bl.a. at sikre, at værdipapirhandleren har et klart billede af kundens finansielle forståelse fsva. produktet og tjenesteydelsen, således at rådgivningen kan tage udgangspunkt i kundens individuelle forhold. Det er Finanstilsynets vurdering, at det selv ud fra en proportionalitetsbetragtning ikke er tilladt, at erstatte denne forpligtelse med at give kunderne

7 7 en produktbeskrivelse baseret på en generel antagelse om kundernes samlede kenskab til det pågældende investeringsområde. Produktoplysninger bør i stedet anvendes med henblik på at tilføre kunden et tilstrækkeligt kendskab til produktet i det tilfælde, hvor afdækningen har vist, at kunden ikke er tilstrækkelig bekendt med produktets egenskaber og risici. Finanstilsynet vurderer derudover, at fremgangsmåden i June, hvor kunderne forud for ændringen fik produktoplysningerne pr. default, medførte en risiko for, at kunderne blot klikkede videre uden at læse og forstå produktoplysningerne. Finanstilsynet finder på den baggrund, at banken forud for ændringen ikke efterlevede investorbeskyttelsesbekendtgørelsens 10, stk. 1, nr. 1, idet banken ikke havde sikret, at kunden havde tilstrækkelig kendskab til det relevante investeringsområde, så banken dermed kunne anbefale kunden den værdipapirhandel og de finansielle instrumenter, der egnede sig for vedkommende. Finanstilsynet påtaler derfor, at Danske Bank forud for ændringen ikke havde indhentet de nødvendige oplysninger om kundens kendskab til det relevante investeringsområde, når kunden modtog rådgivning gennem June, samt at banken ikke inddrog dette i vurderingen af, hvilken investeringsanbefaling kunden skulle have. 3. Validering af data og identifikation af indlysende unøjagtigheder Finanstilsynet har bedt Danske Bank redegøre for, hvordan banken sikrer, at de oplysninger der indhentes om kunderne er pålidelige samt, hvordan banken håndterer indlysende unøjagtigheder i kundernes oplysninger. Banken skriver følgende om sin validering af data: Når kundens alder er kendt (ifm. den senere oprettelse af kundeforholdet) sammenholdes alderen med den valgte tidshorisont for investeringen. Hvis kunden er over 70 år og har valgt en tidshorisont over 15 år, eller hvis kunden er over 75 år og har valgt en tidshorisont på mere end 7 år, kontaktes kunden efterfølgende telefonisk for at sikre, at den valgte tidshorisont er korrekt. Udover ovenstående, er banken ved at udvikle yderligere automatiske kontroller af kundernes oplysninger, således at åbenlyse unøjagtigheder kan identificeres i forbindelse med at kunden afgiver oplysninger om sin økonomi. I Danske Banks høringssvar af 14. marts 2018, oplyser banken, at fra og med den 21. december 2017 er brugernes indtastede økonomiske oplysninger

8 8 blevet valideret. Banken har redegjort for, at valideringen foregår ved, at brugerens indtastede data kontrolleres i forhold til nogle identificerede typesituationer, der er baseret på statistiske sammenhænge mellem bl.a. indtægt, gæld og investering. Banken har redegjort for, at denne proces øger sikkerheden for, at de økonomiske oplysninger er korrekte. Finanstilsynets vurdering Det er Finanstilsynets vurdering, at det er væsentligt, at der i automatiske rådgivningstjenester, er fokus på at sikre, at de oplysninger kunden giver, er pålidelige, herunder undersøge oplysningerne for indlysende unøjagtigheder. Kunden er ikke på noget tidspunkt i kontakt med en rådgiver, der har mulighed for at stille opfølgende eller opklarende spørgsmål til kundens oplysninger. I June er særligt beregningen af kundens tabsevne et centralt element, idet investeringsanbefalingen bl.a. bestemmes på baggrund heraf. Dog fremgik det af bankens redegørelse, at banken ikke forud for de gennemførte ændringer havde særlige mekanismer, der sikrede, at de finansielle oplysninger, som kunderne gav, var korrekte eller på anden vis havde mekanismer, der kunne identificere indlysende unøjagtigheder i de finansielle oplysninger. Det fremgik således af bankens redegørelse, at banken udelukkende havde automatiske kontroller på kundens alder kombineret med den valgte tidshorisont. Derudover var der indtil december 2017 ikke yderligere automatiske kontroller, der sikrede mod indlysende unøjagtigheder i kundens oplysninger. Finanstilsynet finder på den baggrund, at det var i strid med artikel 54, stk. 7, litra d, i forordningen og dermed 3 i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, at banken ikke yderligere havde sikret pålideligheden af kundens oplysninger, herunder at banken ikke havde tilstrækkelige systemer, der kunne identificere relevante åbenlyse unøjagtigheder. Finanstilsynet påtaler dette. 4. Identifikation af kunder, som det finansielle instrument ikke er egnet for Banken beskriver i redegørelsen, at hvis kundens investering overstiger særlige faste beløbsgrænser, kontaktes kunden skriftligt eller telefonisk. Om dette anfører banken følgende: Kunder hvis investering i June (fra starten eller senere) overstiger kr. modtager en med oplysning om, at andre af Danske Banks investeringsløsninger måske kan have interesse. Banken har sendt et eksempel på ovennævnte . I en gøres kunden opmærksom på, at de skattemæssige effekter af investeringen bliver

9 9 større, når investeringen bliver større. Kunden henvises til at læse mere herom på bankens hjemmeside og oplyses om muligheden for at få skatterådgivning ved at kontakte en uafhængig skatterådgiver. Banken gør desuden kunden opmærksom på, at Danske Bank tilbyder andre investeringsløsninger end June, og at disse måske kan have kundens interesse, når det investerede beløb bliver større. I bankens redegørelse anføres følgende om kontakten til kunder med investeringer i June på over kr.: Kunder, hvis investering i June (fra starten eller senere) overstiger kr. modtager et telefonopkald fra en investeringsrådgiver for at sikre, at kundens valg af June er hensigtsmæssigt. Banken har fremsendt et eksemplar af den , som automatisk sendes til investeringsrådgivere om, at kunden skal ringes op. Heraf fremgår følgende: Kunden skal ringes op for at sikre, at kunden er opmærksom på den skattemæssige behandling (lagerbeskatning og kapitalindkomst) og for at vurdere om andre af bankens investeringsprodukter evt. er mere relevant. I bankens supplerende redegørelse af 7. december 2017 anfører banken de to primære formål med dette telefonopkald: Afklare om andre af bankens investeringsprodukter er bedre egnet til kunden end June og oplyse om mulighederne. Sikre, at kunden er klar over hvordan investering i June beskattes. I høringssvaret af 14. marts 2018 oplyser banken, at man fra og med 26. februar 2018 har indføjet et spørgsmål, der afdækker om kunden modtager offentlige ydelser, samt indsat oplysninger til kunderne om de mulige konsekvenser af at foretage investeringen, hvis man modtager offentlige ydelser. Finanstilsynets vurdering Når en værdipapirhandler yder investeringsrådgivning, giver værdipapirhandleren en konkret anbefaling til en kunde personligt om transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Idet der er tale om en personlig anbefaling, skal værdipapirhandleren tage udgangspunkt i kundens individuelle forhold. Som tidligere anført indebærer forpligtelsen til at handle redeligt og loyalt, at værdipapirhandleren i sin rådgivning skal inddrage konsekvenserne af de skatteregler, som er relevante for kunden og de produkter og ydelser, som rådgivningen omhandler.

10 10 Danske Bank har redegjort for, at vurderingen af, om transaktionen er egnet for kunden, forud for det foretagne ændringer skete ud fra bankens anbefalingsmatricer og de oplysninger, som kunderne indtaster, herunder kundens kombination af tabsevne, tidshorisont og risikovillighed. Danske Bank vurderede altså, at UCITS investeringsfonde var egnede finansielle instrumenter for alle kunder, der opfyldte kriterierne i June for at få en investeringsanbefaling. Finanstilsynet finder det problematisk, at banken forud for til de foretagne ændringer ikke inddrog relevante individuelle forhold i vurderingen af, om det specifikke finansielle instrument var egnet for kunden. Der burde f.eks. indgå en overvejelse om, hvorvidt UCITS investeringsfonde, der er lagerbeskattede, skal anbefales til alle kunder. Eksempelvis om UCITS investeringsfonde er egnede for kunder, der modtager offentlige ydelser, hvor der kan foretages modregning, hvis personens indkomst overstiger et konkret niveau, herunder folkepensionister, der modtager pensionstillæg. Af hensyn til at sikre en relevant og fyldestgørende rådgivning for disse kunder, burde June have været indrettet sådan, at man kunne tage højde for, om det er i kundens interesse at investere i finansielle instrumenter, hvor også urealiserede afkast og tab i året betragtes som indkomst. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at banken tidligere ikke i tilstrækkelig grad inddrog kundens individuelle forhold i vurderingen af, om det finansielle instrument var egnet for kunden. Finanstilsynet finder, at dette var i strid med 3 i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. Finanstilsynet påtaler dette. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, jf. 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Erhvervsankenævnet, Toldbolden 2, 8800 Viborg, tlf Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.

11 11 Offentliggørelse Det følger af 354 b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og afgørelsen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Med venlig hilsen Ulla Brøns Petersen Kontorchef Anne Marie Vestergaard Fuldmægtig

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Brev vedrørende udbud af investeringsprodukter

Brev vedrørende udbud af investeringsprodukter Til direktionen eller filialledelsen 10. juli 2019 Brev vedrørende udbud af investeringsprodukter Salg af investeringsprodukter i det nuværende lavrentemiljø er et tema, som Finanstilsynet har haft fokus

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5 Sydbank A/S Att.: Bestyrelse og direktion cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Jyske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Nykredit A/S 30. oktober 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) BEK nr 738 af 13/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse: Middelfart Sparekasses salg af garantbeviser

Afgørelse: Middelfart Sparekasses salg af garantbeviser Middelfart Sparekasse Att.: Direktionen / Bestyrelsen Havnegade 21 5500 Middelfart 15. februar 2019 Ref. csr J.nr. 6072-0358 Afgørelse: Middelfart Sparekasses salg af garantbeviser Resumé Finanstilsynet

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB, Sverige Att.: Filialledelsen 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 FINANSTILSYNET

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente Santander Consumer Bank, Filial af Santander Consumer Bank AS Norge Att.: Filialledelsen Stamholmen 147, 6 2650 Hvidovre 10. oktober 2017 Ref. amv J.nr. 6072-0049 6072-0009 Påbud og påtale om at sikre

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Påtale for at have offentliggjort intern viden for sent og for manglende insiderlister

Påtale for at have offentliggjort intern viden for sent og for manglende insiderlister Sydbank A/S Att.: Direktionen Peberlyk 4 6200 Aabenraa 26. august 2019 Ref. SLO J.nr. 6376-0166 OFFENTLIGGØRELSESVERSION Påtale for at have offentliggjort intern viden for sent og for manglende insiderlister

Læs mere

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1)

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1) BEK nr 864 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 1. januar 2020 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 1. januar 2020 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager Vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 1. januar 2020 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager Indledning Bekendtgørelsen indeholder regler om, at virksomheder inden for

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. marts 2017 Sag 347/2011 (2. afdeling) A for 1) A under konkurs 2) A Holding A/S under konkurs 3) A Ejendomme A/S under konkurs 4) A A/S under konkurs (selv) mod Sydbank

Læs mere

Påbud om tegningsstop

Påbud om tegningsstop Bestyrelsen og direktionen for Alpha Insurance A/S Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø 4. marts 2018 Ref. BIN J.nr. 6652-0016 Påbud om tegningsstop 1. Påbud Finanstilsynet påbyder Alpha Insurance

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Marble Road Group ApS Sendt elektronisk til CVR 32095178 2. april 2019 Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet finder, at Marble

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen

Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen Bestyrelsen for PFA Bank A/S tiltræder hermed vedhæftede opdaterede Interessekonfliktpolitik for PFAkoncernen, som blev godkendt af PFA Holdings bestyrelse på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 341/8 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2359 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår oplysningskrav og regler

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter

Politik for håndtering af interessekonflikter Politik for håndtering af interessekonflikter 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S ( Selskabet )

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Dagrofa ApS Kærup Industrivej 12 4100 Ringsted Dato: 5. april 2018 Sag: SIF-18/08128-6 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 18. marts 2015 Ref. CGS J.nr. 5951-0040 Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN].

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Brevet er sendt til fondens digitale postkasse 16. oktober 2018 Sagsnr. X18-AB-43-EJ Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

Høringsnotat vedr. undtagelsesbekendtgørelsen

Høringsnotat vedr. undtagelsesbekendtgørelsen Finanstilsynet 18. maj 2017 OPRI J.nr.132-0013 /SUM Høringsnotat vedr. undtagelsesbekendtgørelsen 1. Indledning Der er tale om en ændring af bekendtgørelse nr. 1113 af 9. oktober 2014 om tjenesteydelser,

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

at Søderberg & Partners sikrer, at en pensionstager (CPR-kunde), der selv vælger investeringsfonde til sin pensionsopsparing, eksplicit

at Søderberg & Partners sikrer, at en pensionstager (CPR-kunde), der selv vælger investeringsfonde til sin pensionsopsparing, eksplicit SÖDERBERG & PARTNERS DANMARK FORSIKRINGSMÆGLERVIRKSOMHED A/S Att.: Direktionen Landgreven 3, 1. tv. 1301 København K 30. august 2019 Ref. RGR J.nr. 69553-0001 Söderberg & Partners Danmark forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Sparekassen Himmerland A/S ordrehåndtering af kunders værdipapirhandelsordrer

Undersøgelsesrapport: Sparekassen Himmerland A/S ordrehåndtering af kunders værdipapirhandelsordrer Sparekassen Himmerland A/S Att.: Direktionen Markedsvej 5-7 9600 Aars 21. november 2012 Ref. csr J.nr. 6252-0076 Undersøgelsesrapport: Sparekassen Himmerland A/S ordrehåndtering af kunders værdipapirhandelsordrer

Læs mere

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Alt, hvad alle gør i Nordea, har kun ét formål: at skabe positive

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0060 Senere ændringer til

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1) BEK nr 1151 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1011-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for invalide- og alderspensionerne

Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for invalide- og alderspensionerne Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 28. maj 2018 Ref. LMK J.nr. 6073-0033 Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

EIOPA-17/ oktober 2017

EIOPA-17/ oktober 2017 EIOPA-17/651 4. oktober 2017 Retningslinjer i henhold til direktivet om forsikringsdistribution om forsikringsbaserede investeringsprodukter, der indebærer en struktur, som gør det vanskeligt for kunden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S ------- i ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN COOP DANMARK A/S Dato: 24. januar 2019 Sag: SIF-18/08129-34 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed [Udeladt] 15. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vilkår for aftale om InvestorPlus

Vilkår for aftale om InvestorPlus Ver. 01-18 Disse vilkår for aftale om InvestorPlus ( Vilkårene ) udgør en del af aftalen mellem dig og Alm. Brand Bank om InvestorPlus. Vilkårene suppleres af de øvrige aftaler, du indgår med Alm. Brand

Læs mere