CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Lene Tanggaard Ledelse af kreativitet skulle det være noget særligt? Af Lene Tanggaard, Cand. psych., Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation Temaet for dette nummer af Chara er ledelse og kreativitet, og redaktøren har opfordret mig til at skrive et indlæg om dette. Denne opgave tager jeg gerne imod. Det giver mig nemlig en anledning til at udfordre en af tidens meget dominerende antagelser: at kreativitet er noget særligt, og at ledelse af kreativitet derfor også per definition kræver noget særligt. Som antydet med overskriften på denne artikel, så er jeg ikke sikker på, at det forholder sig således. Kreativitet skal ledes, ja, men ikke nødvendigvis på mere specielle måder end så meget andet, der skal ledes. Og kreativitet er ikke en undtagelsestilstand i vores liv eller noget, der tilfalder særlige menneske. Det er snarere en livsnødvendig proces, der er med til at opretholde og forandre vores liv med hinanden. Artiklen er følgelig både et bud på en pragmatisk kreativitetsforståelse og en undersøgelse af, hvad ledelse kan bibringe kreative processer, både når de har brug for fremdrift, og når der snarere er brug for at træde på bremsen. Vi kan formgive kreativitet Jeg har tidligere skrevet om ledelse og kreativitet ud fra den præmis, at kreativitet, stik imod en romantisk forestilling, rent faktisk kan ledes og styres (Tanggaard, 2008). Kreativitet blomster ikke af sig selv, men skal rammesættes og kan fremmes og hæmmes eller så at sige formgives. Jeg har i den sammenhæng især været inspireret af den engelske kreativitetsforsker Steven Bilton (2007). I sin bog om ledelse og kreativitet understreger Bilton vigtigheden af, at ledelsen går forrest og hjælper kreativiteten på vej ved at være opmærksom på teamsammensætning og fremme af risikovillighed hos medarbejderne, for blot at nævne to eksempler. Jo mere mangfoldighed i et team, jo større chancer er der for, at forskellige perspektiver på en problemstilling kan vinde frem. Forskellige perspektiver kan fremme kompleksitet og dermed mulighederne for at se noget nyt. Omvendt kan alt for stor mangfoldighed i et team gøre det svært at finde fælles fodslag. På den måde kan mangfoldigheden i praksis give anledning til lige lovlig meget kreativitet og etablerede teams kan splittes og dermed ødelægges. Kreativitet er altså ikke nødvendigvis ufarligt for en ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 513

3 Lene Tanggaard gruppe, der ønsker at forblive sammen, men kan rent faktisk være anledning til, at man går hver til sidst. Med hensyn til risikovillighed, så fremhæver Bilton, at kreativitet kræver mod til at turde gå nye veje, og her kan det være okay at begå fejl. Men alt for mange fejl kan naturligvis også forhindre, at man faktisk får skabt noget af betydning for andre. Der er altså bestemte forhold, som man kan være opmærksom på, når man ønsker mere eller mindre kreativitet i sin arbejdsgruppe, sin virksomhed, uddannelsesinstitution eller skole. Et konkret eksempel kan illustrere dette. En ingeniør fra en stor dansk pumpevirksomhed fortalte forleden, at man her var begyndt at belønne medarbejderne, når de begik fejl. Hvorfor? Jo, de ville gerne have mere kreativitet ind i deres innovationsprocesser, og de havde gjort sig den erfaring, at fejl kan være produktive, fordi de kan vise sig at lukke op for helt ny erkendelse. Videnskabssociolog Bruno Latour (2000) har på lignende vis beskrevet, hvordan fejl kan være erkendelsesudvidende og produktive. Nye opdagelser i laboratoriet opstår ikke ofte, når eksperimenterne ikke udvikler sig som forventet. Det kan eksempelvis være, når materialerne eller de kemiske stoffer virker på uforudsigelige måder. De utilsigtede fejl og hændelser kan vise sig at skabe noget nyt. Vi skal, siger Latour, allow the object to object, altså lade objektet protestere imod de interventioner, vi udsætter dem for. Kun derved kan vi lære af dem og blive klogere af modstanden fra det materiale, vi arbejder med. Det ligefrem at belønne fejl er et godt eksempel på, hvordan vi gennem belønning og evaluering kan formgive og fremme bestemte typer af adfærd. Det er også med til at pege på bestemte idealer for god praksis. I eksemplet har vi at gøre med en ledelse, der ønsker at være med til at formgive kreativitet her i bestræbelsen på at få mere kreativitet. Et velovervejet fokus herpå og betingelser der fordrer risikovillighed, modet til at gå nye veje og muligheder for at medarbejderne kan begå fejl uden at frygte en fyring er en forudsætning. Men omvendt skal man ikke forvente fuldstændigt at kunne styre kreativitet. Kreativitet har også en mere spontan side, der kan undslippe sig vores forsøg på indramning. Det nye er det, der udfordrer vores forventningshorisont, og det vi ikke forventer, kan vi ikke intentionelt indramme. Men en leder kan altså på forskellige måder forsøge at sætte tonen i organisationen og i givet fald være med til at signalere, at man ønsker medarbejdere, der forsøger at bidrage til fremdrift og nyskabelser. Men det er som sagt ikke anderledes for kreativitet end for andre forhold. Så ledelse af kreativitet kræver i denne forstand ikke noget særligt. Fokus, opmærksomhed og udbygning af belønnings- og evalueringssystemer, der svarer til, hvad man har brug for. Så langt så godt. En pragmatisk kreativitetsteori I min egen og i Biltons optik er kreativitet ikke blot det at få nye ideer. Det er også at realisere disse ideer, så de fører til betydningsfulde nyskabelser. Herom er de fleste kreativitetsforskere i dag enige 514 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Ledelse af kreativitet skulle det være noget særligt? (Pope, 2005; Sternberg, 2006). Kreativitet er at skabe noget, men graden af betydningsfuldhed vil om nødvendigt variere. Det, som er betydningsfuldt for den enkelte, er ikke nødvendigvis betydningsfuldt i en samfundsmæssig optik. Et fællestræk er dog, at betydningsfulde nyskabelser aldrig foregår i et socialt og kulturelt vakuum. Der er nogen eller noget, der giver skabelse betydning som netop skabelse, ser og anerkender det nye, optager det, inkluderer det og gør noget ved det. Alt dette fordrer, at nogen eller noget rammesætter, hvad der vil kunne opfattes som betydningsfuldt. Her spiller ledelse, som en af flere rammesættere, naturligvis en hovedrolle. Hvorfor kreativitet ikke er identisk med innovation, genialitet og radikale forandringer I en pragmatisk optik har kreativitet således både en nyheds- og en værdiside. Det peger på en vigtig distinktion i forhold til fænomener som genialitet og innovation. Kreativitet kan være et vigtig led i realiseringen af dette, men kan ikke direkte ligestilles med disse fænomener. Ifølge Bilton (2007) angår innovation fejringen af det nye, men innovationsteori har ikke noget godt bud på, hvordan dette nye betydningssættes. Det har kreativitetsteori, der i de senere år har været optaget af anerkendelses- og værdidiskussionen (Csikszentmihalyi, 1996). Selv historien om de store skaberes langvarige isolation, miskendelse og afvisning er en historie om social anerkendelse, idet denne historie kun fortælles, når nogen vil høre den. Isolation, miskendelse og afvisning fører ikke i sig selv til nyskabelse, men kan og er ofte en del af kreatørens udviklingsforløb. Isolationen er dog ikke tilstrækkelig til, at der udvikles noget nyt, idet vi først kan begribe det nye, når vi ser det. Når nogen, populært sagt, opdager det. En anden forskel er, at innovation typisk er betegnelsen for den planlagte produktudviklingsproces, mens kreativitet er af en langt mere spontan, ikke-planlagt og improviserende natur. Og mens genialitet er den radikale afvigelse fra det eksisterende, så er kreativitet snarere den kontinuerlige og improviserende skabelse. Kreativitet er med til at løbende at skabe det, vi har. Kreativitet er eksempelvis også hverdag. Det er kreative processer, der skaber vaner og rutiner, uden at vi nødvendigvis tænker over det. Det er eksempelvis det, der gør, at fodgængeren kommer helskindet gennem strøget en travl lørdag formiddag ved at navigere sig improviserende frem i menneskemængden og skabe sig eller måske snarere bane sig en vej frem i det umiddelbare morads af tilsyneladende ukorrigeret bevægelse. I denne henseende er kreativitet et langt mere omfattende fænomen end radikale forandringer, mere spontan og improviserende end den planlagte, rationelt designede innovationsproces og langt mere hverdagslig end genialiteten. Kreativitet er således det, der får os til at leve vores liv på fornuftige måder, det der på improviserende vis bringer os fremad, det som får livet til at se rationelt ud uden at være det, det der konstituerer vanen. I modsætning til en mekanisk menneskeopfattelse, hvor mennesket opfattes som forudsigeligt og kontrollerbart, så er kreativitet i denne forståelse den lim eller den ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 515

5 Lene Tanggaard bevægelse, der får os til at handle fornuftigt uden altid at kunne planlægge hvert skridt, vi tager. Denne hverdagslige, pragmatiske kreativitetsforståelse er tematiseret af Ingold og Hallam (2007), og den ligger som baggrund for den demokratisering af kreativitetsbegrebet, som jeg selv har gjort mig til fortaler for (Tanggaard, 2008) og som Brinkmann (2009) beskriver som kunsten at leve i en social verden uden manuskript. Kreativitet er en væsentlig bestanddel af de processer, hvormed vi løbende forandrer vore sociale praksisser, og det er ikke en gudbenådet vuggegave for de få. Det er det, vi alle har brug for at kunne vedligeholde, forandre og gøre sociale praksisser, og det er derfor noget alle kan og skal lære. Men naturligvis kan vi blokeres heri. Vi kan gøres til genstand for forsøg på at begrænse vores så at sige næsten naturlige trang til at improvisere og skabe nye praksisser. Det kan der i øvrigt nogle gange være gode grunde til. Når træneren på håndboldlandsholdet lægger en taktik og udvikler spillesystemer, så blokerer han/hun momentant improvisationen for at styre spillet. Bankdirektionen kan beslutte, at bankrådgiverne skal agere efter bestemte procedurer i rådgivningen af kunderne for at forhindre fejl. Skolelederen kan beslutte, at man på skolen skal arbejde efter bestemte pædagogiske principper for at sikre en vis ensartethed i den pædagogiske praksis. Nogle kan have en interesse i, at vi ikke forandrer noget, og at vi handler kontrollerbart og mindre kreativt. Det er også her man med rette kan sige, at kreativiteten kan og skal ledes og styres. Der kan både være for meget og for lidt kreativitet i vores mangeartede sociale praksisser. Ledelse af kreativitet? Vi kan altså konstatere, at ledelse og kreativitet kan have noget for med hinanden. En leder, der vil have mere eller for så vidt mindre kreative medarbejdere, skal ville det og oparbejde strukturer og arbejdsgange, der kan understøtte dette. Men hvad mener jeg egentligt mere præcist med dette? Er det således, at kreativitet på arbejdspladsen understøttes eller modsat forhindres af særlige typer af ledelse? Kræver de muligvis intensiverede krav om kreativitet på arbejdspladsen, at vi får nye ledere, der er i stand til at drage omsorg for og nogle gange både fremme og forhindre disse processer? Mit umiddelbare svar er, at ledelsen af kreativitet må være blevet et anliggende. Vi taler om kreativitet som aldrig før, og diskursen om kreativitet er revitaliseret som led i en økonomisk bestræbelse på at øge virksomheders vækst. I nogle virksomheder og organisationer vil man i den henseende hævde, at der for lidt kreativitet og i andre sådanne det modsatte. Men omvendt vil ledelse af kreativitet stadig rent faktisk stadig ikke kræve noget særligt. Eller med andre ord: det kræver lige så meget opmærksomhed, omsorg, feedback og nærvær og lige så lidt sjuskeri, fravær og ignorance som andre typer af ledelse. 516 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Ledelse af kreativitet skulle det være noget særligt? Ikke noget særligt? Jeg hævder således, at ledelse af kreativitet ikke er noget særligt. Dette vil muligvis kunne opfattes som et kontroversielt udsagn. I nogle sammenhænge hævdes ledelse af kreative jo netop at kræve noget særligt. I samme vending sammenstilles ledelse af kreative ofte med termen primadonnaledelse, der siges at handle om, hvad det kræver at lede medarbejdere, der er kreative vidensproducenter (Hein, 2008). I dette fokus ligger der en underforstået antagelse om, at ledelse af kreativitet er en særlig disciplin. Men hele ideen om særlige typer af ledelse til særlige typer med medarbejdere er nok desværre en anelse unuanceret. For det første bygger det på en antagelse om, at der findes medarbejderne, der per definition er mere kreative end andre. Det vil jeg hævde er et problematisk udsagn, idet alle typer af medarbejdere i princippet burde kunne og i realiteten også skal kunne arbejde kreativt. Ikke alle bidrag bliver lige betydningsfulde og på de samme måde, men i praksis er det lige så kreativt at finde på en ny måde at anvende rengøringsmoppen på arbejdet (hvis det bidrager til en betydningsfuld ændring) som at opføre et stykke af Hamlet på det kongelige teater. Det er rigtignok sådan, at vi har for vane at betegne bestemte grupper i samfundet som mere kreative end andre: skuespillere, musikere og forskere og så videre. Men det bør ikke føre til den fejlslutning, at der ikke findes kreativitet andre steder, og at fremme af disse andre typer af kreativitet ikke også fordrer en ledelse, der går ind for og understøtter det kreative. Kreativ ledelse er ikke en særlig disciplin med mindre vi hentyder til lederes evne til generelt at udøve deres hverv og opgave på kreativ vis. For det andet bygger ideen om en særlig ledelsespraksis over for det kreative på en antagelse om, at vi kan udskille en særlig kerne af ledelse eller en idealtype leder, hvis arbejdsmodeller skal anvendes i disse felter. Det er muligvis alt for forsimplet, idet det der eksempelvis er godt for skuespillere ikke per definition er godt for forskere. Alle kreative vil muligvis ikke have godt af det samme. Det er også et udsagn, der ser bort fra det person- og situationsspecifikke, når vi taler ledelse. Jeg vil derfor i det følgende bygge på indsigter fra nyere ledelsesteori, der understreger det situationsspecifikke i ledelsesdisciplinen i praksis og herefter afslutte artiklen med nogle anbefalinger til, hvor det så stiller den leder, der har at gøre med både for meget og for lidt kreativitet i det daglige. Ledelse som noget særligt? Der kan som nævnt være både for meget og for lidt kreativitet i vore praksisser. Goldstein (2007) har med eksempler fra ingeniørverdenen fremhævet, at der netop nogle gange kan være for meget kreativitet. Det kan være tilfældet, hvis hver ingeniør i hvert sit hjørne af virksomheden opfinder den dybe tallerken på ny eller beskæftiger sig med unyttig variation i banale rutineopgaver. Når der er for lidt koordination, for lidt vidensdeling og for lidt overblik, så kan kreativiteten blomstre lige lovlig meget. Omvendt kan vi nemt lulle os i søvn i en praksis, der lukker sig om bestemte rutiner, ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 517

7 Lene Tanggaard vaner og for megen konsensus. I begge tilfælde kan og bør ledelse være det, der forstyrrer virvaret og/eller roen. Ledelse af kreativitet kræver altså et tilpas nærvær således, at man overhovedet er i stand til at opdage og monitorere for lidt eller for megen forandring. Og samtidig bliver lederen naturligvis nogle gange nødt til selv at agere kreativt for overhovedet at kunne fungere fornuftigt som leder. Så kan vi stadig fastholde, at ledelse af kreativitet ikke fordrer noget særligt? Kræver det ikke en eksplicitering af, hvad vi mener med ledelse og ikke mindst med betegnelsen ikke noget særligt? Ovenstående tyder på, at ledelse der enten fremmer eller hæmmer kreativitet kan beskrives som en form for nærværende ledelse, der både er i stand til at opdage, når der er for meget og for lidt. Men kan vi ikke være lidt mere præcise? Skal lederen, der vil fremme kreativitet, være mere følsom eller mere nærværende? Ja, måske, er det mest præcise svar, tror jeg. I min egen grundforståelse af ledelse er jeg inspireret af Mintzbergs mangeårige studier af konkrete lederes daglige praksis som netop ledere. Mintzberg (2009) viser, at ledere i praksis ikke kun ordner, kontrollerer, styrer og koordinerer. Faktisk var det svært for Mintzberg at få øje på disse aktiviteter, da han via intensive feltstudier studerede lederes hverdag første gang i Det var ellers det, han ledte efter, fordi det svarede til de gængse konventioner og ledelsesteoriers beskrivelser af, hvad ledelse er. Det Mintzberg derimod kunne se var ledere, der konstant var på farten, hele tiden blev afbrudt og i en eller anden forstand altid måtte være tilgængelige for medarbejderne fysisk eller virtuelt. Ledelse er i praksis er altså ikke et regelbundet forehavende. Det ligner heller ikke kaos, men måske snarere et ordnet virvar af kontakt, kommunikation og tilstedeværelse. Ledelse har at gøre med at manøvrere sig frem på kompetent vis i den praksis, man nu er stedt i. Det gælder ikke primært om at følge bestemte regler, at være en bestemt person eller at gøre helt specifikke ting. Mintzberg retter derfor også skytset imod den efterhånden gængse distinktion mellem ledelse og administration (leadership og management). Vi bør i stedet se managere som ledere og ledelse som god management. Hvem har eksempelvis lyst til at blive anerkendt og coachet hvis der ikke er styr på de daglige rutiner i virksomheden? Ledelse fordrer både håndværk og poesi, som Mintzberg udtrykker det (Op. cit., p. 8). Hvis vi vender tilbage til kreativitet, så er det altså ikke nok at tale smukt om kreativitet. Nogle skal også virkelig ville det og eksempelvis arbejde med nye typer af belønningsstrukturer, som vi hørte om det i indledningen til denne artikel. Realiteten er dog, mener Mintzberg, at vi i dag er håbløst forelskede i ledelse, og jo mere vi bliver det, jo mindre ledelse udøves der. Ledere går i dag på den ene MBA efter den anden, og de lærer også at imitere de nye modeord i managementlitteraturen, men bliver de bedre ledere af det? spørger Mintzberg polemisk. Nej, det gør de naturligvis ikke per definition. Ledelse er ikke en videnskab, men en praksis, der kræver en god portion håndværk. En 518 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Ledelse af kreativitet skulle det være noget særligt? leder, der vil fremme kreativitet, må altså gå den hårde vej og gøre sig erfaringer med dette. Teorier kan ikke direkte appliceres på ledernes daglige praksis, men de kan naturligvis være inspirerende og opmærksomhedsskabende. Ledelse kræver dog altid noget mere end teori og almene anbefalinger. Generelle antagelser vil næsten altid vise sig ikke at slå til, når der konkret skal handles. Konkret praksis kan kræve afvigelser fra standarder og nødvendiggøre særlige hensyn. Og det er præcis derfor, jeg hævder, at ledelse af kreativitet ikke kræver noget særligt. Man kan ikke sige, at lederen skal handle radikalt anderledes, når han/hun vil fremme kreativitet i modsætning til at ville fremme eksempelvis glæde eller produktivitet på arbejdspladsen. Alle forhold kræver nærvær, opmærksomhed og evne til at opbygge betingelser, der understøtter det tilstræbte. Hvor stiller det os, der har at gøre med kreativitet i det daglige? Mange studier fremhæver, at kreative arbejdspladser er præget af humor, leg, risikovillighed, debatkultur og tid til kreativitet. Det er uden tvivl rigtigt, men der kan også være undtagelser. I nogle typer af virksomheder vil leg og risikovillighed gøre sig i nogle rum og ikke i andre. I andre virksomheder kan det være omvendt. Den vigtigste pointe i denne artikel er, at både det at fremme og at forhindre kreativitet kræver nærvær og opmærksomhed fra ledelsens side eller måske snarere: det kræver ledelse. Ledelse kan ikke nødvendigvis kun placeres på den formelle leders skulder, men er en opgave, der må varetages i organisationen. Man må nøje granske sin egen organisation og finde ud af, hvor skoen trykker. Hvor har vi for lidt, og hvor har vi måske for meget kreativitet? Hvordan kan jeg være med til at fremme en kultur, der lige præcis i vores verden kan udgøre den konstruktive forskel? Der er, desværre (og heldigvis) ikke noget tryllemiddel, der hen over natten gør dig selv eller din virksomhed eller organisation mere kreativ. Og en vigtig pointe er, at man også kan have for meget kreativitet. Det er værd at huske på, at kreativitet kan være med til at sprænge eksisterende grupper i stykker, fordi deltagerne bliver nødt til at gå hver sin vej. Det nye kan også være farligt for en virksomhed, der lever af at levere standarder. Kreativitet er det, der forandrer vores praksisser og dermed også det, der kan udgøre en trussel for det etablerede. Men kreativitet er ikke noget særligt og det er ledelse af kreativitet heller ikke. Begge dele bør betragtes som livsnødvendige forehavender. Så gå nu bare ud og gør noget! ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 519

9 Lene Tanggaard Referencer Bilton, C. (2007). Management and creativity from creative industries to creative management. London: Blackwell Publishing. Brinkmann, S. (2009). Social kreativitet: at skabe det sociale i en verden uden manuskript. I: Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red.). Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen. Frederikshavn: Dafolo forlag, Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity - flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Perennial. Goldsmidt, L. (2007). Ingeniørerne en profession mellem sublime rutine og substantieret revolution. I: Larsen, B. & Hedegaard, H. (red.). De nye professionelle fremtidens roller for de veluddannede. København: Jurist- og Økonomiforbundets forlag. Hein, H. (2008). Ledelse af Primadonnaer myter og fakta. Ledelseidag.dk. Nr. 2 Ingold, T. & Hallam, E. (2007, red.). Creativity and cultural improvisation: An introduction. I: Hallam, E. & Ingold, T. (red.). Creativity and cultural improvisation. (1-24). Oxford: Berg. Latour, B. (2000). When things strike back A possible contribution of `science studies` to the social sciences. British Journal of Sociology, 51, Mintzberg, H. (2009). Managing. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers Pope, R. (2005). Creativity Theory, history, practice. Oxon: Routledge. Tanggaard, L. (2008). Kreativitet skal læres når talent bliver til innovation. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Tanggaard, L. (2009). Vejen til den kreative arbejdsplads. Ledelsesidag.dk, nr ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativiteten findes i nuet Author(s): Marianne Nygaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 581-585 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kvinder er foran på point! Author(s): Birgitte Asmussen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 651-655 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Det tavse køn Author(s): Jens Skou Olsen & Kenneth Reinicke Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 623-629 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Lev din ledelsesstil - undervisning af tyve ledere fra atten lande Author(s): Grith Okholm Skaarup Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 487-491

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vær kreativ eller dø! Author(s): Astrid Kilt Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 555-562 Published by: http://www.chara.dk Stable Url: http://www.chara.dk/artikler/20100410.pdf

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativitet, ledelse og tysk Author(s): Annemari Nilsson Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 597-601 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Kreativitet på kanten Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Aktuelle krav Uddannelse og skolen skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv

Læs mere

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY Definition af begreber Opfindsomhed Kreativitet Innovation Evnen til at respondere på nye

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kreativitet har ikke noget køn Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 663-671 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Børns kreativitet det første f skridt. Lene Tanggaard, Professor, Cand.psych., Ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Børns kreativitet det første f skridt. Lene Tanggaard, Professor, Cand.psych., Ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Børns kreativitet det første f skridt Lene Tanggaard, Professor, Cand.psych., Ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Hvad er kreativitet? Det nye og betydningsfulde Hvad ved vi om kreativitet

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 545-554 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativitet er grundlæggende i a!ndeligt liv Author(s): Susanne Taylor Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 575-580 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Artiklen præsenterer viden om, hvordan man kan arbejde med kreativitetsfremmende evaluering. Ud fra en socialteoretisk forståelse af kreativitet er

Artiklen præsenterer viden om, hvordan man kan arbejde med kreativitetsfremmende evaluering. Ud fra en socialteoretisk forståelse af kreativitet er Artiklen præsenterer viden om, hvordan man kan arbejde med kreativitetsfremmende evaluering. Ud fra en socialteoretisk forståelse af kreativitet er en væsentlig pointe i artiklen, at evaluering af kreativitet

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra køn til Co-creation Author(s): Emilia van Hauen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 687-692 Published by: http://www.chara.dk Stable Url:

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kvalitativ bevægelse Author(s): Martin Spang Olsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 3 (2010) Pages: 387-392 Published by: http://www.chara.dk Stable Url:

Læs mere

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych 1000 tanker og mange ord Se dette oplæg som et afsæt for en videre dialog om ledernes rolle

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Indhold Kreativitet på skolernes dagsorden en introduktion Af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann.............................7

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Slip kontrollen og håndter tilværelsen.

Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Artiklens formål er at præsentere et alternativ til det, jeg opfatter som kontroltænkning. Kontrol er her defineret som: evne og magt til at styre nogen eller noget

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 521-530 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

KREATIVITET SKAL LÆRES! Lene Tanggaard, Ph.d, Professor

KREATIVITET SKAL LÆRES! Lene Tanggaard, Ph.d, Professor KREATIVITET SKAL LÆRES! Lene Tanggaard, Ph.d, Professor Creativity as a term and concept is one of the most prized commodities of capitalism, just as it is one of the most cherished benefits of democracy

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

SKOLEGØRELSE ELLER PRAKSISGØRELSE HVAD SKAL VI VÆLGE? AF: LENE TANGGAARD, CAND.PSYCH., PH.D., PROFESSOR, INSTITUT FOR KOMMUNIKATION

SKOLEGØRELSE ELLER PRAKSISGØRELSE HVAD SKAL VI VÆLGE? AF: LENE TANGGAARD, CAND.PSYCH., PH.D., PROFESSOR, INSTITUT FOR KOMMUNIKATION SKOLEGØRELSE ELLER PRAKSISGØRELSE HVAD SKAL VI VÆLGE? AF: LENE TANGGAARD, CAND.PSYCH., PH.D., PROFESSOR, INSTITUT FOR KOMMUNIKATION En retrospektiv fejring! Jean Lave, 2003 på baggrund af hendes studier

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KREATIVITET

LÆRINGSMÅL OG KREATIVITET LÆRINGSMÅL OG KREATIVITET LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY To perspektiver på kreativitetspædagogik Funktionel pædagogik Not for profit Hvor står kampen, og er

Læs mere

Kreativitet er noget vi gør Af Karina Svendsen

Kreativitet er noget vi gør Af Karina Svendsen Kreativitet er noget vi gør Af Karina Svendsen "Vi skal være mere innovative end resten af Verden. Kreativitet og innovation er gennem de sidste årtier blevet centrale begreber i en samfundsmæssig udviklingsforståelse,

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Del 2 Bevidstheden om valget!

Del 2 Bevidstheden om valget! Reservatet ledelse og erkendelse side 1 Del 2 Bevidstheden om valget! Vi har gennem Del 1 fokuseret på det erkendelsesteoretiske og på de overvejelser af mere akademisk karakter, du som leder kan lægge

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

9.3 Engelsk forretningskorrespondance

9.3 Engelsk forretningskorrespondance Kommunikationshåndbogen Forlaget Andersen 9.3 Engelsk forretningskorrespondance Af redaktør, cand.merc. Lisbet Røge Jensen, Create Content lis@createcontent.dk Indhold Formålsfuld erhvervskommunikation

Læs mere

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle!

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle! High Performance Talent Akademiet for Talen8ulde Unge 2.juli2014 MikaelTrolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og chefkonsulent i High

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Fundamentale

Læs mere

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Pædagogisk Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Positiv Psykologi er videnskab Positive psychology is the scientific study of what

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Hvorfor skal innovation struktureres?

Hvorfor skal innovation struktureres? Hvorfor skal innovation struktureres? BLIV PRÆSENTERET FOR EN DIDAKTISK METODE TIL UDVIKLING AF INNOVATIVE KOMPETENCER I ALLE FAG SAMT PROCESSER OG STRUKTURER, DER BIDRAGER TIL ØGET KREATIVITET KONFERENCE

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN Erhvervspsykolog THEA MIKKELSEN D. 18. DECEMBER 2012 THEA MIKKELSEN Thea Mikkelsen, cand. mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling & cand.

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Opfindsomhed og innovationskultur. mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer

Opfindsomhed og innovationskultur. mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer Opfindsomhed og innovationskultur mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer Summerier 1. Jeg vil gerne være opfindsom, men. 2. Jeg vil ikke være opfindsom, fordi. 3.

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Innovasjon og profesjon

Innovasjon og profesjon Innovasjon og profesjon INNOS 29. november 2016 Charlotte Wegener, PhD, Aalborg Universitet, Danmark Fotos: Lisbeth Barfoed Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Vi skal undgå

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Svært at tænke ud af boksen, når man ikke engang er derinde Author(s): Anita Frank Goth Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 643-649 Published

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere