CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Lene Tanggaard Ledelse af kreativitet skulle det være noget særligt? Af Lene Tanggaard, Cand. psych., Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation Temaet for dette nummer af Chara er ledelse og kreativitet, og redaktøren har opfordret mig til at skrive et indlæg om dette. Denne opgave tager jeg gerne imod. Det giver mig nemlig en anledning til at udfordre en af tidens meget dominerende antagelser: at kreativitet er noget særligt, og at ledelse af kreativitet derfor også per definition kræver noget særligt. Som antydet med overskriften på denne artikel, så er jeg ikke sikker på, at det forholder sig således. Kreativitet skal ledes, ja, men ikke nødvendigvis på mere specielle måder end så meget andet, der skal ledes. Og kreativitet er ikke en undtagelsestilstand i vores liv eller noget, der tilfalder særlige menneske. Det er snarere en livsnødvendig proces, der er med til at opretholde og forandre vores liv med hinanden. Artiklen er følgelig både et bud på en pragmatisk kreativitetsforståelse og en undersøgelse af, hvad ledelse kan bibringe kreative processer, både når de har brug for fremdrift, og når der snarere er brug for at træde på bremsen. Vi kan formgive kreativitet Jeg har tidligere skrevet om ledelse og kreativitet ud fra den præmis, at kreativitet, stik imod en romantisk forestilling, rent faktisk kan ledes og styres (Tanggaard, 2008). Kreativitet blomster ikke af sig selv, men skal rammesættes og kan fremmes og hæmmes eller så at sige formgives. Jeg har i den sammenhæng især været inspireret af den engelske kreativitetsforsker Steven Bilton (2007). I sin bog om ledelse og kreativitet understreger Bilton vigtigheden af, at ledelsen går forrest og hjælper kreativiteten på vej ved at være opmærksom på teamsammensætning og fremme af risikovillighed hos medarbejderne, for blot at nævne to eksempler. Jo mere mangfoldighed i et team, jo større chancer er der for, at forskellige perspektiver på en problemstilling kan vinde frem. Forskellige perspektiver kan fremme kompleksitet og dermed mulighederne for at se noget nyt. Omvendt kan alt for stor mangfoldighed i et team gøre det svært at finde fælles fodslag. På den måde kan mangfoldigheden i praksis give anledning til lige lovlig meget kreativitet og etablerede teams kan splittes og dermed ødelægges. Kreativitet er altså ikke nødvendigvis ufarligt for en ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 513

3 Lene Tanggaard gruppe, der ønsker at forblive sammen, men kan rent faktisk være anledning til, at man går hver til sidst. Med hensyn til risikovillighed, så fremhæver Bilton, at kreativitet kræver mod til at turde gå nye veje, og her kan det være okay at begå fejl. Men alt for mange fejl kan naturligvis også forhindre, at man faktisk får skabt noget af betydning for andre. Der er altså bestemte forhold, som man kan være opmærksom på, når man ønsker mere eller mindre kreativitet i sin arbejdsgruppe, sin virksomhed, uddannelsesinstitution eller skole. Et konkret eksempel kan illustrere dette. En ingeniør fra en stor dansk pumpevirksomhed fortalte forleden, at man her var begyndt at belønne medarbejderne, når de begik fejl. Hvorfor? Jo, de ville gerne have mere kreativitet ind i deres innovationsprocesser, og de havde gjort sig den erfaring, at fejl kan være produktive, fordi de kan vise sig at lukke op for helt ny erkendelse. Videnskabssociolog Bruno Latour (2000) har på lignende vis beskrevet, hvordan fejl kan være erkendelsesudvidende og produktive. Nye opdagelser i laboratoriet opstår ikke ofte, når eksperimenterne ikke udvikler sig som forventet. Det kan eksempelvis være, når materialerne eller de kemiske stoffer virker på uforudsigelige måder. De utilsigtede fejl og hændelser kan vise sig at skabe noget nyt. Vi skal, siger Latour, allow the object to object, altså lade objektet protestere imod de interventioner, vi udsætter dem for. Kun derved kan vi lære af dem og blive klogere af modstanden fra det materiale, vi arbejder med. Det ligefrem at belønne fejl er et godt eksempel på, hvordan vi gennem belønning og evaluering kan formgive og fremme bestemte typer af adfærd. Det er også med til at pege på bestemte idealer for god praksis. I eksemplet har vi at gøre med en ledelse, der ønsker at være med til at formgive kreativitet her i bestræbelsen på at få mere kreativitet. Et velovervejet fokus herpå og betingelser der fordrer risikovillighed, modet til at gå nye veje og muligheder for at medarbejderne kan begå fejl uden at frygte en fyring er en forudsætning. Men omvendt skal man ikke forvente fuldstændigt at kunne styre kreativitet. Kreativitet har også en mere spontan side, der kan undslippe sig vores forsøg på indramning. Det nye er det, der udfordrer vores forventningshorisont, og det vi ikke forventer, kan vi ikke intentionelt indramme. Men en leder kan altså på forskellige måder forsøge at sætte tonen i organisationen og i givet fald være med til at signalere, at man ønsker medarbejdere, der forsøger at bidrage til fremdrift og nyskabelser. Men det er som sagt ikke anderledes for kreativitet end for andre forhold. Så ledelse af kreativitet kræver i denne forstand ikke noget særligt. Fokus, opmærksomhed og udbygning af belønnings- og evalueringssystemer, der svarer til, hvad man har brug for. Så langt så godt. En pragmatisk kreativitetsteori I min egen og i Biltons optik er kreativitet ikke blot det at få nye ideer. Det er også at realisere disse ideer, så de fører til betydningsfulde nyskabelser. Herom er de fleste kreativitetsforskere i dag enige 514 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Ledelse af kreativitet skulle det være noget særligt? (Pope, 2005; Sternberg, 2006). Kreativitet er at skabe noget, men graden af betydningsfuldhed vil om nødvendigt variere. Det, som er betydningsfuldt for den enkelte, er ikke nødvendigvis betydningsfuldt i en samfundsmæssig optik. Et fællestræk er dog, at betydningsfulde nyskabelser aldrig foregår i et socialt og kulturelt vakuum. Der er nogen eller noget, der giver skabelse betydning som netop skabelse, ser og anerkender det nye, optager det, inkluderer det og gør noget ved det. Alt dette fordrer, at nogen eller noget rammesætter, hvad der vil kunne opfattes som betydningsfuldt. Her spiller ledelse, som en af flere rammesættere, naturligvis en hovedrolle. Hvorfor kreativitet ikke er identisk med innovation, genialitet og radikale forandringer I en pragmatisk optik har kreativitet således både en nyheds- og en værdiside. Det peger på en vigtig distinktion i forhold til fænomener som genialitet og innovation. Kreativitet kan være et vigtig led i realiseringen af dette, men kan ikke direkte ligestilles med disse fænomener. Ifølge Bilton (2007) angår innovation fejringen af det nye, men innovationsteori har ikke noget godt bud på, hvordan dette nye betydningssættes. Det har kreativitetsteori, der i de senere år har været optaget af anerkendelses- og værdidiskussionen (Csikszentmihalyi, 1996). Selv historien om de store skaberes langvarige isolation, miskendelse og afvisning er en historie om social anerkendelse, idet denne historie kun fortælles, når nogen vil høre den. Isolation, miskendelse og afvisning fører ikke i sig selv til nyskabelse, men kan og er ofte en del af kreatørens udviklingsforløb. Isolationen er dog ikke tilstrækkelig til, at der udvikles noget nyt, idet vi først kan begribe det nye, når vi ser det. Når nogen, populært sagt, opdager det. En anden forskel er, at innovation typisk er betegnelsen for den planlagte produktudviklingsproces, mens kreativitet er af en langt mere spontan, ikke-planlagt og improviserende natur. Og mens genialitet er den radikale afvigelse fra det eksisterende, så er kreativitet snarere den kontinuerlige og improviserende skabelse. Kreativitet er med til at løbende at skabe det, vi har. Kreativitet er eksempelvis også hverdag. Det er kreative processer, der skaber vaner og rutiner, uden at vi nødvendigvis tænker over det. Det er eksempelvis det, der gør, at fodgængeren kommer helskindet gennem strøget en travl lørdag formiddag ved at navigere sig improviserende frem i menneskemængden og skabe sig eller måske snarere bane sig en vej frem i det umiddelbare morads af tilsyneladende ukorrigeret bevægelse. I denne henseende er kreativitet et langt mere omfattende fænomen end radikale forandringer, mere spontan og improviserende end den planlagte, rationelt designede innovationsproces og langt mere hverdagslig end genialiteten. Kreativitet er således det, der får os til at leve vores liv på fornuftige måder, det der på improviserende vis bringer os fremad, det som får livet til at se rationelt ud uden at være det, det der konstituerer vanen. I modsætning til en mekanisk menneskeopfattelse, hvor mennesket opfattes som forudsigeligt og kontrollerbart, så er kreativitet i denne forståelse den lim eller den ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 515

5 Lene Tanggaard bevægelse, der får os til at handle fornuftigt uden altid at kunne planlægge hvert skridt, vi tager. Denne hverdagslige, pragmatiske kreativitetsforståelse er tematiseret af Ingold og Hallam (2007), og den ligger som baggrund for den demokratisering af kreativitetsbegrebet, som jeg selv har gjort mig til fortaler for (Tanggaard, 2008) og som Brinkmann (2009) beskriver som kunsten at leve i en social verden uden manuskript. Kreativitet er en væsentlig bestanddel af de processer, hvormed vi løbende forandrer vore sociale praksisser, og det er ikke en gudbenådet vuggegave for de få. Det er det, vi alle har brug for at kunne vedligeholde, forandre og gøre sociale praksisser, og det er derfor noget alle kan og skal lære. Men naturligvis kan vi blokeres heri. Vi kan gøres til genstand for forsøg på at begrænse vores så at sige næsten naturlige trang til at improvisere og skabe nye praksisser. Det kan der i øvrigt nogle gange være gode grunde til. Når træneren på håndboldlandsholdet lægger en taktik og udvikler spillesystemer, så blokerer han/hun momentant improvisationen for at styre spillet. Bankdirektionen kan beslutte, at bankrådgiverne skal agere efter bestemte procedurer i rådgivningen af kunderne for at forhindre fejl. Skolelederen kan beslutte, at man på skolen skal arbejde efter bestemte pædagogiske principper for at sikre en vis ensartethed i den pædagogiske praksis. Nogle kan have en interesse i, at vi ikke forandrer noget, og at vi handler kontrollerbart og mindre kreativt. Det er også her man med rette kan sige, at kreativiteten kan og skal ledes og styres. Der kan både være for meget og for lidt kreativitet i vores mangeartede sociale praksisser. Ledelse af kreativitet? Vi kan altså konstatere, at ledelse og kreativitet kan have noget for med hinanden. En leder, der vil have mere eller for så vidt mindre kreative medarbejdere, skal ville det og oparbejde strukturer og arbejdsgange, der kan understøtte dette. Men hvad mener jeg egentligt mere præcist med dette? Er det således, at kreativitet på arbejdspladsen understøttes eller modsat forhindres af særlige typer af ledelse? Kræver de muligvis intensiverede krav om kreativitet på arbejdspladsen, at vi får nye ledere, der er i stand til at drage omsorg for og nogle gange både fremme og forhindre disse processer? Mit umiddelbare svar er, at ledelsen af kreativitet må være blevet et anliggende. Vi taler om kreativitet som aldrig før, og diskursen om kreativitet er revitaliseret som led i en økonomisk bestræbelse på at øge virksomheders vækst. I nogle virksomheder og organisationer vil man i den henseende hævde, at der for lidt kreativitet og i andre sådanne det modsatte. Men omvendt vil ledelse af kreativitet stadig rent faktisk stadig ikke kræve noget særligt. Eller med andre ord: det kræver lige så meget opmærksomhed, omsorg, feedback og nærvær og lige så lidt sjuskeri, fravær og ignorance som andre typer af ledelse. 516 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Ledelse af kreativitet skulle det være noget særligt? Ikke noget særligt? Jeg hævder således, at ledelse af kreativitet ikke er noget særligt. Dette vil muligvis kunne opfattes som et kontroversielt udsagn. I nogle sammenhænge hævdes ledelse af kreative jo netop at kræve noget særligt. I samme vending sammenstilles ledelse af kreative ofte med termen primadonnaledelse, der siges at handle om, hvad det kræver at lede medarbejdere, der er kreative vidensproducenter (Hein, 2008). I dette fokus ligger der en underforstået antagelse om, at ledelse af kreativitet er en særlig disciplin. Men hele ideen om særlige typer af ledelse til særlige typer med medarbejdere er nok desværre en anelse unuanceret. For det første bygger det på en antagelse om, at der findes medarbejderne, der per definition er mere kreative end andre. Det vil jeg hævde er et problematisk udsagn, idet alle typer af medarbejdere i princippet burde kunne og i realiteten også skal kunne arbejde kreativt. Ikke alle bidrag bliver lige betydningsfulde og på de samme måde, men i praksis er det lige så kreativt at finde på en ny måde at anvende rengøringsmoppen på arbejdet (hvis det bidrager til en betydningsfuld ændring) som at opføre et stykke af Hamlet på det kongelige teater. Det er rigtignok sådan, at vi har for vane at betegne bestemte grupper i samfundet som mere kreative end andre: skuespillere, musikere og forskere og så videre. Men det bør ikke føre til den fejlslutning, at der ikke findes kreativitet andre steder, og at fremme af disse andre typer af kreativitet ikke også fordrer en ledelse, der går ind for og understøtter det kreative. Kreativ ledelse er ikke en særlig disciplin med mindre vi hentyder til lederes evne til generelt at udøve deres hverv og opgave på kreativ vis. For det andet bygger ideen om en særlig ledelsespraksis over for det kreative på en antagelse om, at vi kan udskille en særlig kerne af ledelse eller en idealtype leder, hvis arbejdsmodeller skal anvendes i disse felter. Det er muligvis alt for forsimplet, idet det der eksempelvis er godt for skuespillere ikke per definition er godt for forskere. Alle kreative vil muligvis ikke have godt af det samme. Det er også et udsagn, der ser bort fra det person- og situationsspecifikke, når vi taler ledelse. Jeg vil derfor i det følgende bygge på indsigter fra nyere ledelsesteori, der understreger det situationsspecifikke i ledelsesdisciplinen i praksis og herefter afslutte artiklen med nogle anbefalinger til, hvor det så stiller den leder, der har at gøre med både for meget og for lidt kreativitet i det daglige. Ledelse som noget særligt? Der kan som nævnt være både for meget og for lidt kreativitet i vore praksisser. Goldstein (2007) har med eksempler fra ingeniørverdenen fremhævet, at der netop nogle gange kan være for meget kreativitet. Det kan være tilfældet, hvis hver ingeniør i hvert sit hjørne af virksomheden opfinder den dybe tallerken på ny eller beskæftiger sig med unyttig variation i banale rutineopgaver. Når der er for lidt koordination, for lidt vidensdeling og for lidt overblik, så kan kreativiteten blomstre lige lovlig meget. Omvendt kan vi nemt lulle os i søvn i en praksis, der lukker sig om bestemte rutiner, ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 517

7 Lene Tanggaard vaner og for megen konsensus. I begge tilfælde kan og bør ledelse være det, der forstyrrer virvaret og/eller roen. Ledelse af kreativitet kræver altså et tilpas nærvær således, at man overhovedet er i stand til at opdage og monitorere for lidt eller for megen forandring. Og samtidig bliver lederen naturligvis nogle gange nødt til selv at agere kreativt for overhovedet at kunne fungere fornuftigt som leder. Så kan vi stadig fastholde, at ledelse af kreativitet ikke fordrer noget særligt? Kræver det ikke en eksplicitering af, hvad vi mener med ledelse og ikke mindst med betegnelsen ikke noget særligt? Ovenstående tyder på, at ledelse der enten fremmer eller hæmmer kreativitet kan beskrives som en form for nærværende ledelse, der både er i stand til at opdage, når der er for meget og for lidt. Men kan vi ikke være lidt mere præcise? Skal lederen, der vil fremme kreativitet, være mere følsom eller mere nærværende? Ja, måske, er det mest præcise svar, tror jeg. I min egen grundforståelse af ledelse er jeg inspireret af Mintzbergs mangeårige studier af konkrete lederes daglige praksis som netop ledere. Mintzberg (2009) viser, at ledere i praksis ikke kun ordner, kontrollerer, styrer og koordinerer. Faktisk var det svært for Mintzberg at få øje på disse aktiviteter, da han via intensive feltstudier studerede lederes hverdag første gang i Det var ellers det, han ledte efter, fordi det svarede til de gængse konventioner og ledelsesteoriers beskrivelser af, hvad ledelse er. Det Mintzberg derimod kunne se var ledere, der konstant var på farten, hele tiden blev afbrudt og i en eller anden forstand altid måtte være tilgængelige for medarbejderne fysisk eller virtuelt. Ledelse er i praksis er altså ikke et regelbundet forehavende. Det ligner heller ikke kaos, men måske snarere et ordnet virvar af kontakt, kommunikation og tilstedeværelse. Ledelse har at gøre med at manøvrere sig frem på kompetent vis i den praksis, man nu er stedt i. Det gælder ikke primært om at følge bestemte regler, at være en bestemt person eller at gøre helt specifikke ting. Mintzberg retter derfor også skytset imod den efterhånden gængse distinktion mellem ledelse og administration (leadership og management). Vi bør i stedet se managere som ledere og ledelse som god management. Hvem har eksempelvis lyst til at blive anerkendt og coachet hvis der ikke er styr på de daglige rutiner i virksomheden? Ledelse fordrer både håndværk og poesi, som Mintzberg udtrykker det (Op. cit., p. 8). Hvis vi vender tilbage til kreativitet, så er det altså ikke nok at tale smukt om kreativitet. Nogle skal også virkelig ville det og eksempelvis arbejde med nye typer af belønningsstrukturer, som vi hørte om det i indledningen til denne artikel. Realiteten er dog, mener Mintzberg, at vi i dag er håbløst forelskede i ledelse, og jo mere vi bliver det, jo mindre ledelse udøves der. Ledere går i dag på den ene MBA efter den anden, og de lærer også at imitere de nye modeord i managementlitteraturen, men bliver de bedre ledere af det? spørger Mintzberg polemisk. Nej, det gør de naturligvis ikke per definition. Ledelse er ikke en videnskab, men en praksis, der kræver en god portion håndværk. En 518 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Ledelse af kreativitet skulle det være noget særligt? leder, der vil fremme kreativitet, må altså gå den hårde vej og gøre sig erfaringer med dette. Teorier kan ikke direkte appliceres på ledernes daglige praksis, men de kan naturligvis være inspirerende og opmærksomhedsskabende. Ledelse kræver dog altid noget mere end teori og almene anbefalinger. Generelle antagelser vil næsten altid vise sig ikke at slå til, når der konkret skal handles. Konkret praksis kan kræve afvigelser fra standarder og nødvendiggøre særlige hensyn. Og det er præcis derfor, jeg hævder, at ledelse af kreativitet ikke kræver noget særligt. Man kan ikke sige, at lederen skal handle radikalt anderledes, når han/hun vil fremme kreativitet i modsætning til at ville fremme eksempelvis glæde eller produktivitet på arbejdspladsen. Alle forhold kræver nærvær, opmærksomhed og evne til at opbygge betingelser, der understøtter det tilstræbte. Hvor stiller det os, der har at gøre med kreativitet i det daglige? Mange studier fremhæver, at kreative arbejdspladser er præget af humor, leg, risikovillighed, debatkultur og tid til kreativitet. Det er uden tvivl rigtigt, men der kan også være undtagelser. I nogle typer af virksomheder vil leg og risikovillighed gøre sig i nogle rum og ikke i andre. I andre virksomheder kan det være omvendt. Den vigtigste pointe i denne artikel er, at både det at fremme og at forhindre kreativitet kræver nærvær og opmærksomhed fra ledelsens side eller måske snarere: det kræver ledelse. Ledelse kan ikke nødvendigvis kun placeres på den formelle leders skulder, men er en opgave, der må varetages i organisationen. Man må nøje granske sin egen organisation og finde ud af, hvor skoen trykker. Hvor har vi for lidt, og hvor har vi måske for meget kreativitet? Hvordan kan jeg være med til at fremme en kultur, der lige præcis i vores verden kan udgøre den konstruktive forskel? Der er, desværre (og heldigvis) ikke noget tryllemiddel, der hen over natten gør dig selv eller din virksomhed eller organisation mere kreativ. Og en vigtig pointe er, at man også kan have for meget kreativitet. Det er værd at huske på, at kreativitet kan være med til at sprænge eksisterende grupper i stykker, fordi deltagerne bliver nødt til at gå hver sin vej. Det nye kan også være farligt for en virksomhed, der lever af at levere standarder. Kreativitet er det, der forandrer vores praksisser og dermed også det, der kan udgøre en trussel for det etablerede. Men kreativitet er ikke noget særligt og det er ledelse af kreativitet heller ikke. Begge dele bør betragtes som livsnødvendige forehavender. Så gå nu bare ud og gør noget! ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 519

9 Lene Tanggaard Referencer Bilton, C. (2007). Management and creativity from creative industries to creative management. London: Blackwell Publishing. Brinkmann, S. (2009). Social kreativitet: at skabe det sociale i en verden uden manuskript. I: Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red.). Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen. Frederikshavn: Dafolo forlag, Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity - flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Perennial. Goldsmidt, L. (2007). Ingeniørerne en profession mellem sublime rutine og substantieret revolution. I: Larsen, B. & Hedegaard, H. (red.). De nye professionelle fremtidens roller for de veluddannede. København: Jurist- og Økonomiforbundets forlag. Hein, H. (2008). Ledelse af Primadonnaer myter og fakta. Ledelseidag.dk. Nr. 2 Ingold, T. & Hallam, E. (2007, red.). Creativity and cultural improvisation: An introduction. I: Hallam, E. & Ingold, T. (red.). Creativity and cultural improvisation. (1-24). Oxford: Berg. Latour, B. (2000). When things strike back A possible contribution of `science studies` to the social sciences. British Journal of Sociology, 51, Mintzberg, H. (2009). Managing. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers Pope, R. (2005). Creativity Theory, history, practice. Oxon: Routledge. Tanggaard, L. (2008). Kreativitet skal læres når talent bliver til innovation. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Tanggaard, L. (2009). Vejen til den kreative arbejdsplads. Ledelsesidag.dk, nr ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 545-554 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Kreativitet på kanten Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Aktuelle krav Uddannelse og skolen skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 521-530 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kreativ projektledelse i kaos

Kreativ projektledelse i kaos Kreativ projektledelse i kaos På et fortov i Rom spurgte min søn mig engang, om der overhovedet ikke fandtes regler i den italienske trafik. Han så kun et virvar af mennesker, scootere og biler; han hørte

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Korlederen som kreativ kulturaktør Author(s): Margit Saltofte Nielsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 531-543 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Czikzentmihalyi og Kupferberg

Czikzentmihalyi og Kupferberg Czikzentmihalyi og Kupferberg Hvad er kreativitet? Kreativitet er enhver handling, idé eller produkt, som ændrer et eksisterende domæne, eller som transformerer/omskaber det eksisterende domæne til et

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Fremtidens sociale ansvar fremtidens ledere. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Fremtidens sociale ansvar fremtidens ledere. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremtidens sociale ansvar fremtidens ledere Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 Befolkningsudviklingen i Danmark 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Fornyelsens kunst at skabe kreativitet i gymnasieskolen. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Fornyelsens kunst at skabe kreativitet i gymnasieskolen. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Fornyelsens kunst at skabe kreativitet i gymnasieskolen Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Hvorfor krea*vitet? Globalisering, mere konkurrence, selv for velkonsoliderede

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Kreative grænsekrydsninger

Kreative grænsekrydsninger Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright 2010 2010, Vol. 1, side 69-79 Lene Tanggaard Kreative grænsekrydsninger Lene Tanggaard (LT), cand.psych., Ph.d., professor Institut for Kommunikation

Læs mere

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet?

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning The neuroleader Laurie Ellington

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere