Bindende svar,. '" /''

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bindende svar,. '" /''"

Transkript

1 Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,, Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon juli 2006 J. nr / Indkomstår 2D06 Kopi er sendt til: Kromann Reumert Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C. Att: Peter Nordentoft Dir. telefon Bindende svar,. '" /'' Vi har modtaget selskabets anmodning om bindende ligningssvar. Selskabet har anmodet om bindende ligningssvar vedrørende følgende: Spørgsmål Vil en omdannelse af S ander svigforeningen fra et andelsselskab, hvori medlemmerne hæfter personligt-og solidarisk for foreningens forpligtelser, til et andelsselskab med begrænset hæftelse (a.m;b~.a) håve^sicatterhæssigé'kofisekvensertor foreningen og/eiier foreningens-medlemmer? Svar Nej - se begrundelse Anmodningens dato mv. Anmodningen er dateret Gebyret er registreret indbetalt Klagevejledning Det bindende svar kan påklages til Landsskatteretten, Vester Farimagsgade 7, 1606 København V. Der kan klages både over svarets indhold og bindingsperiodens længde, hvis den er fastsat til mindre end 5 år. Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter spørgerens modtagelse af det bindende svar. Der skal medsendes det bindende svar i original eller kopi samt de dokumenter, der ønskes anvendt som bevis i sagen. Klagen skal være skriftlig og angive, på hvilke punkter det bindende svar anses for urigtig samt en begrundelse herfor. Side 1/5

2 Der skal ved klage til Landsskatteretten betales en klageafgift på 700 kr., der dog betales tilbage, hvis selskabet får helt eller delvist medhold af Landsskatteretten eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af spørgsmålet. Selskabet kan søge om at fa tilskud til udgifter til revisor-/advokatbistand i skattesager efter skatteforvaltningslovens kapitel 19. Ansøgning sendes til: Skattecenter Haderslev Norgesvej Haderslev Beskrivelse af de faktiske forhold S andersvig forening en er andelsselskab, der ejer og driver et lille lokalt vandværk (en pumpestation) i sommerhusområdet Sandersvig samt det hertil knyttede rørnet. Foreningen har som en af sine opgaver at sørge for, at vand fra Fjelstrup Vandværk føres ud til de tilsluttede sommerhusejere, som ejer og driver foreningen. Ejere hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er således forpligtet til at være medlem af foreningen. Ud over at drive og vedligeholde vandforsyningen i området har foreningen til formål at varetage medlemmernes fælles interesser overfor myndigheder, forsyningsselskaber og andre, samt at sørge for anlæg, friarealer og veje for derigennem at skabe gode og ordnede forhold i Sandersvig. Foreningen opkræver hvert år et fast bidrag (kontingent) fra medlemmerne, som herudover betaler for deres vandforbrug. Foreningen har desuden renteindtægter fra foreningens bankindestående og investeringsbeviser. I henhold til foreningens nugældende vedtægter hæfter foreningens medlemmer solidarisk for foreningens gældsforpligtelser. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er denne pligtig til at sørge for, at efterfølgeren overtager sælgers rettigheder og forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, er sælger stadig medlem af selskabet og hæfter således stadig sammen med de øvrige medlemmer. Vedtægterne indeholder ikke bestemmelser om, at medlemmerne har nogen andel i foreningens formue, herunder om overskudsdeling eller udlodning af formuen ved udbytte og likvidation eller lign. Derimod fremgår det af vedtægterne, at generalforsamlingen i tilfælde af foreningens opløsning skal træffe beslutning om en eventuel formues anvendelse. Sandersvigforeningen ønsker nu efter ønske fra medlemmerne på en generalforsamling, der planlægges afholdt i juli 2006, at ændre vedtægterne, således at medlemmerne ikke længere hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for foreningens forpligtelser, men alene hæfter med deres indskud, (kontingent) Side 2/5

3 Foreningen vil således blive omdannet til et andelsselskab med begrænset hæftelse (a..m.b.a.) Forespørgers evt. opfattelse ifølge anmodningen Sandersvigforeningen er omfattet af selskabsskattelovens l stk. l nr. 6 om "andre foreninger", som alene er skattepligtige af indtægt indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste ved afståelse af aktiver, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed betragtes i henhold til selskabsskatteloven l stk. 4 indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed. Overskud, som de nævnte foreninger m.v. indvinder ved leverancer til medlemmer, betragtes imidlertid ikke som indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed, jf. selskabsskattelovens l, stk. 5. Foreningen vil også efter den planlagte omdannelse til a.m.b.a. være omfattet af bestemmelsen i selskabsskattelovens l stk. l, nr. 6, Omdannelsen vil således ikke medføre en ændring i foreningens skattemæssige karakter, ligesom omdannelsen heller ikke i øvrigt skifte identitet. Efter vores opfattelse er der derfor ikke grundlag for ophørsbeskatning af foreningen. Selv hvis der var grundlag for en sådan ophørsbeskatning, vil foreningen under alle omstændigheder være skattefri af sine indtægter og kapitalgevinster mv., da foreningen ikke driver erhvervsmæssig virksomhed, men alene har indtægter fra levering afvand til foreningens medlemmer samt medlemskontingenter og renteindtægter. Efter vores vurdering vil den planlagte vedtægtsændring derfor ikke have skattemæssige konsekvenser for foreningen. Skattemæssige konsekvenser for andelshaverne. Foretages der vedtægtsændringer i et selskab, kan dette efter praksis sidestilles med en overdragelse af ejerandele i selskaber, når de rettigheder mv., der er knyttet til andelene som følge af vedtægtsændringen får et væsentligt andet indhold, således at der ikke er identitet mellem andelene før og efter vedtægtsændringen. Dette er dog kun tilfældet, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem andelshaverne, jfr. herved ligningsvejledningen for 2006., punkt S.G En omdannelse af Sandersvigforeningen til et a.m.b.a., således at andelshaverne alene hæfter med deres indskud, vil efter omstændighederne kunne anses for en væsentlig ændring. Skattemæssigt ses dette imidlertid alene at være relevant, hvis (i) foreningens medlemmer i dag har andel i foreningens formue, og (ii) vedtægtsændringen medfører en formue forskydning mellem andelshaverne, eller medfører at andelshaverne hermed opnår en andelsret og dermed bliver tilført en formuefordel. Efter vores vurdering er ingen af disse betingelser opfyldt. Vedtægterne tillægger således ikke foreningens medlemmer andel i foreningens formue, men indeholder alene en bestemmelse om, at generalforsamlingen i tilfælde af foreningens opløsning skal Side 3/5

4 træffe beslutning om en eventuel formues anvendelse. Vedtægterne tillægger således ikke medlemmerne omsættelige andele i foreningen, ligesom de medlemmer, der udtræder af foreningen ikke modtager nogen form for kompensation eller andel i foreningens formue. Medlemmer besidder derfor ikke andele, som i kraft af en ændring af selskabets og disse andeles identitet kan underlægges afståelsesbeskatning, jfr. herved Østre Landsrets domme refereret i TfS 2001, 124 og TfS 2003, 136. Den foreslåede vedtægtsændring vil heller ikke medføre nogen ændring i vedtægtsbestemmelsen, om at generalforsamlingen i tilfælde af foreningens opløsning skal træffe beslutning om en eventuel formues anvendelse eller på anden måde tillægge andelshaverne ret til udbytte eller lign. Andelshaverne bliver således ikke tilført nogen andelsret eller skattepligtig formuefordel som følge af vedtægtsændringen. Selv hvis andelshaverne besad andele i foreningen, vil den foreslåede vedtægtsændring desuden ikke medføre nogen formueforskydning mellem andelshaverne, der alle vil være omfattet af vedtægtsændringen og den nye begrænsede hæftelse. Det forhold at selskabet og evt. andele ændrer karakter ved omdannelsen til et a.m.b.a. kan således efter praksis ikke antages at medføre afståelsesbeskatning. Efter vores opfattelse vil den planlagte vedtægtsændring derfor ikke have skattemæssige konsekvenser for medlemmerne af Sandersvigforeningen. SKATs afgørelse og begrundelse Vedr, Sandersvigforeningen I det bindende svar anmodes om svar på, at omdannelsen ikke har skattemæssige konsekvenser for selskabet. Begrebsmæssigt er denne formulering for vid, idet begrebet "skattemæssige konsekvenser" kan tolkes meget bredt. På grundlag af anmodningens indhold og spørgerens argumentation vedrører det bindende svar følgende: 1. Vil Sandersvigforeningen fortsat være skattepligtig efter selskabsskattelovens l stk. l nr. 6? 2. Skal der ske ophørsbeskatning af Sandersvigforeningen i forbindelse med de planlagte vedtægtsændringer? Efter indholdet af selskabets vedtægter og det oplyste om de fremtidige vedtægter er SKAT enig i spørgerens opfattelse af, at selskabet fortsat vil være skattepligtigt efter selskabsskattelovens l, stk. l nr. 6. Der er således ikke sket ændringer i selskabets skattestatus. Begrundet heri er der ikke grundlag for ophørsbeskatning af selskabet - jf. selskabsskattelovens 5 - i forbindelse med overgang fra solidarisk og personlig hæftelse til begrænset hæftelse. Side 4/5

5 Vedr. andelshaverne Der er anmodet om svar på de skattemæssige konsekvenser for andelshaverne i Sandersvigforeningen. Af anmodningen fremgår, at der med skattemæssige konsekvenser menes, om vedtægtsændringerne vil kunne sidestilles med en afståelse af anparterne. Det er spørgerens opfattelse, at der ikke skal ske sidestilling med en overdragelse. Dette begrundes med, at det er en betingelse herfor, at foreningens medlemmer har andel i forenin- - gens formue og vedtægtsændringerne medfører en formue forskydning mellem andelshaverne eller medfører, at andelshaverne opnår en andelsret og dermed bliver tilført en formuefordel. SKAT er enig med forespørgeren i denne opfattelse, hvorfor vedtægtsændringerne ikke vil blive anset for en overdragelse. Vilkår og betingelser Et bindende svar er bindende for skattemyndighederne i forhold til spørgeren ved behandlingen af det beskrevne forhold i 5 år fra dags dato. Det står i S katte forvaltningslovens 25, stk. 1. Det er dog ikke bindende i det omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for det bindende svar. Det står i Skatteforvaltningslovens 25, stk, 2. Med venlig hilsen Svend JSejersen Ryttermarken Svendborg Side 5/5

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere