TILBUD OM LEJE AF MINDRE ERHVERVSLEJEMÅL PÅ KALVEBOD BØLGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD OM LEJE AF MINDRE ERHVERVSLEJEMÅL PÅ KALVEBOD BØLGE"

Transkript

1 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme, Nyropsgade 1, 5., 1602 København V,

2 Københavns Ejendomme tilbyder hermed leje af 5 mindre erhvervslejemål på Kalvebod Bølge. Kalvebod Bølge er en del af projektet Metropolzonen. Intentionen med projektet er at styrke det rekreative potentiale på Kalvebod Brygge og forbinde byen og vandet bedre. Kalvebod Bølge er derfor en vigtig del af Metropolzonen, dels som bindeled mellem Indre By og de nye bebyggelser langs Kalvebod Brygge og på Havneholmen og dels som en bedre adgangsmulighed til havnens store rekreative potentiale. Kalvebod Bølge er navngivet efter dets bølgede geometri og blødtformede trædæk. Kalvebod Bølge er et byrum på vand, dvs. det er og skal være tilgængeligt for alle og er i princippet åbent døgnet rundt hele året.

3 Området Kalvebod Bølge er lokaliseret syd for Langebro, ud for Marriott Hotel og Nykredits hovedsæde og langs den eksisterende Kalvebod Brygge ved matrikel 320, 404, 405 og 406 Vestervold Kvarter. Overfor anlægget på Islands Bryggesiden ligger det eksisterende Havnebad. Med en placering langs Kalvebod Brygge og få hundrede meter fra Københavns Hovedbanegård er det håbet, at Kalvebod Bølge bliver et rekreativt knudepunkt for aktiviteter både på vand og land.

4 Områdeplan TILBUD OM LEJE AF MINDRE ERHVERVSLEJEMÅL PÅ KALVEBOD BØLGE

5 Kalvebod Bølges funktioner Anlægget, hvor de 5 erhvervslejemål er beliggende, er et offentligt byrum på linje med byens andre torve og pladser. Her er offentligt tilgængeligt døgnet rundt, hele året. Som byrum skal anlægget kunne bruges af borgerne og byens gæster til ophold, leg, bevægelse og maritime aktiviteter. Kalvebod Bølge skal skabe et urbant vandaktivitetsområde med bassiner til kajakker og optimistjoller og intentionen er, at Kalvebod Bølge skal blive et nyt kraftcenter for hovedstadens roklubber og sejlsportsforeninger, men også for de uorganiserede der kan komme forbi og leje en kajak. Kalvebod Bølge rummer derfor et kajakhotel der giver mulighed for at opbevare kajakker i et reolsystem der etableres under dækket i den sydlige pier. Selvom Kalvebod Bølge er et offentligt rum, er der også skabt nogle helt enkle rumligheder i kraft af uopvarmede containere, der kan anvendes til opbevaring, cafedrift om sommeren eller klublokaler for foreninger eller skoler. Kalvebod Bølge skal desuden rumme mulighed for bevægelse ved at færdsel for gående er muligt overalt på anlægget. Dette ønskes endvidere understeget af en markeret løberute, der angiver, hvor langt man har løbet, så anlægget i princippet kan bruges som en løberute sammen med den øvrige promenade på Kalvebod Brygge. For at markere anlægget som et særligt byrum for kajakroere er der etableret en kajakrutsjebane, hvor man siddende i en (lille) kajak kan rutsje ned i vandet via en sliske. Herudover er det planen, at der skal etableres kajakpolobane og kajakslalombane, der kan stimulere aktiviteter på vandet til glæde for både deltagere og dem der kigger på! Kalvebod Bølge skal kunne anvendes til anløb af mindre både, der kan lægge til som besøgende, samt være disponeret for at turbåde og vandtaxa kan anløbe anlægget.

6 Lejemålene Container 1-3 = Kajakhotel (1 samlet erhvervslejemål) Container 4 = Offentlige toiletter Container 5-8 = 4 separate erhvervslejemål

7 Generelt om lejemålene Intentionen med at integrere kommercielle aktiviteter i Kalvebod Bølge er at understøtte projektets hovedformål; at skabe mere liv på Kalvebod Brygge. Udover de offentlige og dermed tilgængelig muligheder, der er på Kalvebod Bølge, f.eks. kajakrutsjebane, udstrækningsmøbler, løberute, ophold mv., er der derfor indrettet 5 erhvervslejemål. De 5 erhvervslejemål er indrettet i 7 20-fods containere. Den sidste container på Kalvebod Bølge er indrettet til offentlige toiletter, der drives af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (container nr. 4). De offentlige toiletter vil være åbne i hele sommerperioden 1. april til 1. oktober. Erhvervslejemålene omfatter alene selve containerne. Arealerne foran containerne samt de øvrige arealer på Kalvebod Bølge må derfor ikke inddrages i lejemålene og tages i brug til f.eks. udendørsservering, udstilling, reklamering, opstilling af renovationsbeholdere, affald el.lign. Der medfølger ingen parkeringspladser til lejemålene. Anvendelse Erhvervslejemålene tænkes udlejet, således at de 3 containere ved siden af toiletterne udlejes samlet som 1 erhvervslejemål til kajakhotel (container nr. 1-3), mens de 4 øvrige containere (container nr. 5-8) tænkes udlejet enkeltvis til 4 andre erhvervsdrivende aktører. Erhvervslejemålet, der tænkes anvendt som kajakhotel (kajakopbevaring i en kæmpe reol), er tænkt som en mulighed for at en privat aktør kan opbevare og udleje kajakker. Denne funktion gør det muligt for forbipasserende at leje en kajak og er dermed med til at understøtte intentionen om byliv (på vandet). De 3 containere, der hører til kajakhotellet, kan f.eks. tænkes anvendt til kajakudlejning, kajakundervisning og evt. mindre tilhørende cafe, som kajakgæsterne kan frekventere. Udlejningen af kajakkerne må ikke begrænses til kun at ske til f.eks. medlemmerne af en bestemt kajakklub/forening. Alle skal have mulighed for at komme forbi og leje en kajak.

8 De 4 øvrige erhvervslejemål kan f.eks. tænkes anvendt til butikker, kaffeudsalg, galleri el.lign. Der gøres opmærksom på, at de forskellige erhvervslejemål kan udlejes til samme branche. På tilbudstidspunktet afventes forsat endelige ibrugtagningstilladelser for containerne. Ibrugtagningstilladelserne vil kunne sætte visse begrænsninger i forhold til, hvad erhvervslejemålene kan anvendes til. Ibrugtagningstilladelserne vil foreligge inden endelige erhvervslejekontrakter indgås. Stand ved overtagelse De 5 erhvervslejemål er nyistandsatte ved overtagelsen. Lejemålene overtages som udgangspunkt uindrettede bortset fra et the-køkken med køl, vask og vandvarmer i bunden af containeren. Tekniske forhold De 5 erhvervslejemål består af 7 separate 20-fods containere. Hvert lejemål har dermed et bruttoetageareal på ca. 14,8 m 2 (ca. 2,44 x 6,06 meter i udvendige mål). Containerne er uopvarmede, men leveres med el og koldt vand. I containerne er installeret en vandvarmer, således at der kan laves varmt vand i de enkelte containere. Lejerne har vedligeholdelsen af vandvarmerne i lejeperioden. Hver container har som udgangspunkt installeret 2 lamper i loft og 2 stikkontakter samt en vandhane til koldt og varmt vand.

9 Da de 5 erhvervslejemål er uopvarmede, er de tænkt som faciliteter, der kan lukkes ned om vinteren, da det ikke vurderes, at der på nuværende tidspunkt vil være mulighed for at drive forretning uden for sommersæsonen. Der gøres særligt opmærksom på, at på grund af risikoen for frostsprængning af vandrørene i de uopvarmede containere om vinteren, lukkes der for vandet til containerne uden for perioden 1. april til 1. oktober.

10 Tegninger Eksempel på indretning af container 1 (del af kajakhotel, f.eks. mødelokale, servering, betjening el.lign.) og 5-8 (øvrige erhvervslejemål).

11 Eksempel på indretning af container 2-3 (del af kajakhotel, f.eks. omklædning).

12 Diverse udvendige billeder Container frontparti

13 Container frontparti

14 Diverse indvendige billeder Container 5-8 Indretning (alle containerne har dog forskellige farver)

15 Container 1 Indretning, kontor, mødelokale el.lign. for kajakhotel

16 Container 2-3 Indretning, omklædning for kajakhotel

17 Driftsudgifter Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) salter og rydder ikke sne på Kalvebod Bølge. Der skiltes i vinterhalvåret med, at al færdsel på Kalvebod Bølge er på eget ansvar. Dette gælder ligeledes for lejerne af containerne. Lejer må ikke efterlade affald el.lign. på Kalvebod Bølge, men skal selv bortskaffe al form for renovation (dagsrenovation, storskrald mv.) fra lejemålet. Lejer må heller ikke benytte de offentlige affaldsspande i området til affald fra lejemålet. Hvis lejer efterlader affald eller efterlader det i de offentlige affaldsspande betragtes det som misligholdelse, der kan berettige til ophævelse af lejeaftalen. Udgiften til fjernelse af affaldet vil blive viderefaktureret til lejer. Det ønskes særligt, at lejeren af kajakhotellet skal stå for at fjerne affald på den lille træø ved anlægget, som kun kan nås i båd. Der betales pt. ikke skatter og afgifter, da lejemålene ikke er pålagt dette. Forsikringsforhold Udlejer tegner bygningsforsikring inkl. brand- og stormskadeforsikring vedrørende bygningerne. Det påhviler lejer at tegne og bekoste alle andre forsikringer, herunder for glas, sanitet, kummer mv. samt vandskader. Lejer er forpligtet til at tegne tyveriforsikring samt ansvarsforsikring, der dækker ansvar for skader. Forbrugsudgifter Lejer afholder alle omkostninger til forbrug i det lejde, herunder f.eks. vand, el og renovation. Udlejer leverer koldt vand samt el efter separate forbrugsregnskaber ud over lejen. I eludgiften indgår elforbruget til vandvarmeren, der er placeret i de enkelte containere.

18 De samlede udgifter til el og vand anslås til at udgøre kr. ekskl. moms pr. container pr. år. Udgifterne fordeles således på de enkelte containere: Elforbrug kr Koldt vand kr Pasning, tilsyn og teknisk styring kr Udarbejdelse af elregnskab kr Udarbejdelse af vandregnskab kr Forbruget er estimeret efter udlejers bedste skøn, da erhvervslejemålene ikke tidligere har været udlejet. Det konkrete forbrug i lejemålene vil afvige alt afhængig af, hvad lejer anvender erhvervslejemålene til. Alle udgifter til forbrug tillægges moms. Vedligeholdelse Lejer har den udvidede indvendige vedligeholdelse, renholdelse og fornyelse af erhvervslejemålene. Moms Lejen pålægges ikke moms. Udlejer er dog til enhver til berettiget til at lade erhvervslejemålene momsregistrere. Øvrige udgifter, som f.eks. forbrug af vand og el pålægges moms.

19 Lejevilkår hovedvilkår Nedenstående hovedvilkår kan ikke forhandles og vil indgå i den endelige erhvervslejekontrakt: Opsigelse: Lejemålene kan opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned fra begge parters side Lejers uopsigelighed: Lejemålene er uopsigelige fra lejers side i 1 år Udlejers uopsigelighed: Lejemålene er uopsigelige fra udlejers side i 2 år Der er ikke fremlejeret, afståelses- eller genindtrædelsesret Lejemålene overtages nyistandsatte og som beset Depositum: 6 måneders leje Lejen tillægges pt. ikke moms Øvrige udgifter som skal afholdes ud over lejen tillægges moms, f.eks. vand og el Hvis lejemålene efterfølgende pålignes skatter og afgifter, vil lejen hvert år blive reguleret med stigninger i skatter og afgifter Lejen reguleres hver den 1. april med stigningen i nettoprisindekset, dog med minimum 3 % Lejer skal ved fraflytning aflevere det lejede nyistandsat og reetablere alle evt. ændringer

20 Kriterier for udvælgelse af erhvervslejerne Ved udvælgelsen af erhvervslejerne lægges bl.a. vægt på erhvervslejernes planer og dokumentation efter følgende 5 ligestillede kriterier i tilfældig rækkefølge: Profil og koncept med nyskabende aktiviteter der har en bred målgruppe med mulighed for at profilere området og understøtte ønsket om liv og alsidig anvendelse på Kalvebod Bølge Åbningstider Bud på årlig leje Budgivers erfaring og branchekundskab Budgivers soliditet og redegørelse for levedygtigt forretningskoncept Københavns Ejendomme beslutter forventeligt primo maj 2014, på baggrund af en samlet vurdering af ovenstående, hvem der skal være erhvervslejere. Efter udvælgelsen går Københavns Ejendomme i dialog med de udvalgte lejere om indgåelse af erhvervslejekontrakt forventeligt med ikrafttræden 1. juni Denne dato kan dog blive udskudt, såfremt containerne mod forventning ikke står klar til udlejning.

21 Frist for bud Bud på erhvervslejemålene skal være fremkommet skriftligt via senest onsdag den 30. april 2014 kl til nedenstående kontaktpersoner fra Københavns Ejendomme: Jannie With og Julie Lindevang Dyreborg Tlf.: Tlf.: Mail: Mail: Buddet skal indeholdelse beskrivelse og dokumentation for de 5 ovenstående udvælgelseskriterier, således at udlejer kan vælge mellem de indkomne bud på baggrund af de på forhånd fastsatte kriterier. Der kan afgives bud på enten kajakhotellet (de 3 sammenhængende containere) og/eller på et eller flere af de 4 øvrige erhvervslejemål. Det skal tydeligt fremgå af buddet, hvad der afgives bud på samt hvilken fysisk eller juridisk person, der byder. Tilbud indkommet efter den 30. april 2014 kl. 12 vil ikke blive taget i betragtning. OBS! Københavns Ejendomme forbeholder sig ret til at afvise (helt eller delvist) et, flere eller alle bud, hvis de ikke matcher kriterierne, som er oplistet ovenfor. Eventuelle afklarende spørgsmål til tilbudsmaterialet skal stilles skriftlig til de 2 ovenfor angivne mailadresser. Der gøres opmærksom på, at dette tilbud hverken er omfattet af udbudsdirektivet eller af tilbudsloven. Processen og udvælgelsen sker derfor ikke efter disse regler.

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere