" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)"

Transkript

1 Kendelse af 6. oktober J.nr Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne Helsteen, Christen Sørensen og Niels Larsen Statsautoriseret revisor K har i skrivelse af 12. februar 1997 klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved skrivelse af 17. januar 1997 (j.nr ) i henhold til 10, stk. 4, i lov om statsautoriserede revisorer afviste at imødekomme en anmodning om dispensation fra forbudet i 10, stk. 2, mod udøvelse af anden erhvervsvirksomhed. Sagens omstændigheder: Den 30. december 1996 rettede klageren statsautoriseret revisor K, der siden 1973 har været indehaver af revisionsfirmaet A s afdeling i X-by, henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at få dispensation fra 10, stk. 2, i lov om statsautoriserede revisorer med henblik på at kunne beholde 3 udlejningsejendomme, som han havde erhvervet i 1984 og I ansøgningen skrev klageren blandt andet: " Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 1 Ejendommen (adresse på ejendommen i X-by) Ejendommen, der blev erhvervet i 1984, indeholder 2 erhvervslejemål (forretninger) og 2 boliglejemål. Ejendommen er beliggende på gågaden i centrum. Jeg har endnu ikke måttet konstatere lejeledighed. Ejendommens anskaffelsessum udgør kr , mens prioritetsgælden udgjorde kr Ejendommens driftsoverskud før renter udgjorde i 1995 kr , hvilket forrenter anskaffelsessummen med 7,7%. 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Ejendommen, der blev erhvervet i 1984, indeholder 1 erhvervslejemål (forretning) og 2 boliglejemål. Ejendommen er beliggende på byens anden gågade i udkanten af centrum. Jeg har kun i enkelte kortere perioder måttet konstatere lejeledighed. Ejendommens anskaffelsessum udgør kr , mens prioritetsgælden udgjorde kr Ejendommens driftsoverskud før renter udgjorde i 1995 kr , hvilket forrenter anskaffelsessummen med 12,4%. 3 Ejendommen (adressen på ejendommen i København)

2 Ejendommen, der blev erhvervet i 1988, indeholder 2 erhvervslejemål (pizzaproduktion og forretning) og 6 boliglejemål. Heraf er 2 boliglejemål indrettet i loftsetagen i 1996, efter reglerne for privat byfornyelse og ved finansiering fra Grundejernes Investeringsfond. Jeg har i en periode i 1996 måttet konstatere lejeledighed i en vis periode på erhvervslejemålene, grundet lejers betalingsstandsning og akkord. Ejendommen blev erhvervet med det hovedformål, at skaffe bolig til mine børn under deres uddannelse. To af mine børn, der læser henholdsvis cand. merc. aud. og HA, har boet i ejendommen siden 1989 og Det tredie er påbegyndt HA-studiet i Y-by, men forventer at fortsætte i København, i hvilken forbindelse han flytter ind i ejendommen, når der bliver en lejlighed ledig. Ejendommens anskaffelsessum udgør kr , mens prioritetsgælden udgjorde kr med tillæg af kr til finansiering af ombygningen. Ejendommens driftsoverskud før renter udgjorde i 1995 kr , hvilket forrenter den oprindelige anskaffelsessum med 8,4%. Ombygningen forrenter udgifterne med 9,8%. Generelt om ejendommene Ejendommene giver således pæne overskud, også likviditetsmæssigt, og der er ingen væsentlig risiko på indtægterne. Ejendommene er endvidere nemme at administrere på grund af det begrænsede antal lejemål. Jeg anser derfor aktiviteten for at være risikominimal og uden indflydelse på min uafhængighed som statsautoriseret revisor" I den påklagede skrivelse afslog Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at dispensere. Over for Erhvervsankenævnet har K blandt andet henvist til det over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anførte. Såfremt ankenævnet ikke kan imødekomme ønsket om at kunne beholde alle 3 ejendomme anmodes om tilladelse til i det mindste at kunne beholde ejendommen (ejendommen i København). Denne ejendom blev erhvervet for at skaffe bolig til hans børn under studietiden i København, idet det ellers ville have været meget vanskeligt at skaffe boliger der, og fordi det ikke er muligt at gennemføre en videregående uddannelse i København med bopæl i X-by. Tilladelsen kan eventuelt gives indtil børnene er færdige med deres uddannelser. For det tilfælde at ankenævnet ikke giver klager medhold i klagen, har han anmodet om en rimelig frist til afhændelse af ejendommene. I en regørelse for sagen af 24. marts 1997 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastholdt afgørelsen og blandt andet udtalt: "Klageren har søgt om dispensation fra lov om statsautoriserede revisorer 10, stk. 2, til besiddelse af en række beboelsesejendomme.

3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i henhold til 10, stk. 4, undtage fra 10, stk. 2, hvis det skønnes, at den omhandlede virksomhed eller stilling er uden indflydelse på revisors uafhængighed. I nærværende sag er der efter styrelsens opfattelse udelukkende tale om erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed som skønnes at kunne få indflydelse på revisors uafhængighed. Styrelsen skal derfor fastholde sin afgørelse af 17. januar Det fremgår af 10, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 603 af 28. juni 1996, at stillingen som statsautoriseret revisor er uforenelig med udøvelsen af anden erhvervsvirksomhed end den i 6a nævnte eller med stillingen som bestyrelsesmedlem, direktør, administrator, likvidator eller i øvrigt som ansat i en erhvervsvirksomhed, der driver anden erhvervsvirksomhed end den i 6a nævnte. Af 6a fremgår det, at en statsautoriseret revisors virksomhed omfatter revision af regnskaber m.v. samt rådgivning og assistance i forbindelse hermed og indenfor tilgrænsende områder. Af 10, stk. 4 fremgår det, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan undtage fra stk. 1, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3, hvis det skønnes, at den omhandlende virksomhed eller stilling er uden indflydelse på revisors uafhængighed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen betragter klagers ejerskab af de tre ovennævnte udlejningsejendomme som erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed og det forhold, at to boliglejemål i ejendommen (ejendommen i København), beboes af klagers børn kan ikke tillægges særlig betydning, idet yderligere fire boliglejemål og to erhvervslejemål i samme ejendom udlejes til anden side. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har haft en række sager om ejerskab af udlejningsejendomme forelagt, og efter styrelsens praksis, som er fastlagt i samarbejde med Revisorkommissionen, betragtes en revisors ejerskab af en udlejningsejendom som erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed i strid med 10, stk. 2. Undtaget herfra kan dog efter omstændighederne være en situation, hvor revisor køber en ejerlejlighed og udlejer denne til en i nærmeste familie, hvis en revisor i en periode udlejer en ejerlejlighed, som revisor ikke har kunnet sælge, eller hvis revisor udlejer sit sommerhus i perioder, og sommerhuset primært benyttes privat. Er der derimod tale om ejerskab af flere beboelses- eller erhvervsejendomme med tilknyttet udlejningsvirksomhed er det styrelsens opfattelse, at en sådan udlejningsvirksomhed vil kunne påvirke revisors uafhængighed.

4 Til belysning af styrelsens praksis i lignende sager vedlægges kopi af styrelsens interne notat dateret den 11. oktober 1996 om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis vedrørende revisorers generelle uafhængighed, 10 i lov om statsautoriserede revisorer (LSR) - 6a i lov om registrerede revisorer (LRR). På baggrund af ovenstående skal styrelsen fastholde sin afgørelse af 17. januar 1997." Klager, der er gjort bekendt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens redegørelse til Erhvervsankenævnet og sagens akter, har ikke fremsat yderligere bemærkninger. Ankenævnet udtaler: I medfør af lov nr. 68 af 15. marts 1967 om statsautoriserede revisorer fastsatte det daværende handelsministerium ved bekendtgørelse nr. 293 af 28. juni 1967 regler for statsautoriserede revisorers virksomhed. I henhold til bekendtgørelsens 2 måtte statsautoriserede revisorer ikke drive udlejningsvirksomhed. Forbudet har, med mindre der blev meddelt dispensation, været opretholdt ved senere bekendtgørelser senest ved bekendtgørelse nr. 125 af 28. februar 1989, der ophævedes den 1. september Fra denne dag overførtes forbudet i medfør af lov nr. 427 af 1. juni , nr. 8, stk. 2 til loven om statsautoriserede revisorer for så vidt angår erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed (forbud mod anden erhvervsvirksomhed end virksomhed som statsautoriseret revisor). Efter stk. 4 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fortsat dispensere, såfremt virksomheden er uden indflydelse på revisors uafhængighed. Overtrædelse af forbudet har stedse kunnet straffes med bøde. Det fremgår af sagen, at ejendommene, der blev erhvervet i 1984 for 2 ejendommes vedkommende og i 1988 for den 3. ejendoms vedkommende, stedse har været benyttet til erhvervsmæssig udlejning. Ankenævnet lægger endvidere til grund at ansøgeren ikke tidligere har ansøgt om dispensation fra forbudet mod erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed. Det fremgår endvidere af det af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremlagte notat af 11/ om styrelsens praksis særlig vedr. 10 i loven om statsautoriserede revisorer, at styrelsen alene accepterer erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed under særlige omstændigheder, f.eks. "hvis en revisor køber en ejerlejlighed og udlejer den til en i nærmeste familie, eller hvis en revisor i en periode udlejer en ejerlejlighed, som revisor ikke har kunnet sælge, eller hvis revisor lejer sit sommerhus ud i perioder, når sommerhuset ellers primært benyttes privat. Ejer en revisor derimod en egentlig udlejningsvirksomhed, vil der som hovedregel være tale om erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed. I sådanne tilfælde er der praksis for at meddele dispensation, hvis mere end 1/3 af ejendommen udlejes til egen revisionsvirksomhed". Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger tiltrædes det, at virksomheden, der er erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed, ikke kan antages at være uden indflydelse på revisors uafhængighed. Der er som følge af det anførte herefter ikke grundlag for helt eller

5 delvist eller med angivelse af frist at dispensere fra det i 10 i loven om statsautoriserede revisorer indeholdte forbud. Derfor stadfæstes Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. januar 1997.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere