FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL"

Transkript

1 FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B OG KONKURSLOVENS 7A... 4 DIGITAL KOMMUNIKATION TIL RETTEN... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 6 OM EMNEFELT... 7 DIGITAL KOMMUNIKATION FRA RETTEN... 7 DIGITAL FORKYNDELSE... 8 BILAG 1: DIGITAL MODTAGELSE I FORSKELLIGE SAGSTYPER.. 9 BILAG 2: TEKNISKE FORHOLD (FILFORMATER, STØRRELSE, M.V.). 10 2

3 BAGGRUND Den 1. januar 2015 ophæves kravet om, at alle processkrifter skal forsynes med original underskrift. Tidligere udgjorde kravet om original underskrift af processkrifter i en række tilfælde en væsentlig barriere for digital kommunikation til retterne. Efter 1. januar 2015 er det i større omfang end tidligere muligt for retterne at modtage processkrifter med tilhørende bilag digitalt afsenderen skal ikke længere sende de samme dokumenter til retten med brev. Bilag 1 til disse retningslinjer angiver i oversigtsform de sagstyper og tilfælde, hvor alle retter fra 1. januar 2015 forventes at kunne modtage processkrifter og bilag m.v. digitalt, og de sagstyper, hvor retterne endnu ikke kan modtage processkrifter og bilag digitalt. Bilag 2 indeholder en oversigt over de tekniske forhold (filformater, størrelse, navngivning m.v.), som du skal være opmærksom på, når du kommunikerer digitalt med domstolene. 3

4 RETSPLEJELOVENS 148 B OG KONKURSLOVENS 7 A Ved lov nr. 737 af 25. juni 2014 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om behandling af civile sager [...] m.v.) er der vedtaget følgende nye bestemmelse om krav om underskrift i særlige tilfælde: 148 b. Retten kan bestemme, at processkrifter skal forsynes med original underskrift, når den finder anledning hertil. Bestemmelsen, som træder i kraft den 1. januar 2015, indebærer som nævnt, at det praksisskabte krav om original underskrift er ophævet. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende: Det foreslås, at retten fremover i særlige tilfælde kan stille krav om, at processkrifter skal forsynes med original underskrift fra en part eller rettergangsfuldmægtig. Det vil fx kunne være tilfælde, hvor der konkret måtte opstå spørgsmål om, hvorvidt et processkrift hidrører fra den pågældende part eller rettergangsfuldmægtig. Det forudsættes med den foreslåede bestemmelse, at der ikke længere skal gælde et generelt krav om original underskrift af processkrifter. Dette vil muliggøre fremsendelse af processkrifter digitalt. Baggrunden for den nye bestemmelse i retsplejelovens 148 b er et ønske om at ændre den tidligere praksis, som stillede krav om, at processkrifter i civile sager, som blev fremsendt digitalt, skulle følges op af et underskrevet, originalt processkrift. Samtidig med vedtagelsen af retsplejelovens 148 b blev der indsat en tilsvarende bestemmelse i konkurslovens 7 a: 7 a. Retten kan bestemme, at begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering skal forsynes med original underskrift, når den finder anledning hertil. For sådanne begæringer er underskriftskravet derfor også ophævet. Der er ikke foretaget tilsvarende ændringer af dødsbo- eller ægtefælleskifteloven. Rækkevidden af retsplejelovens 148 b i forhold til fogedsager og straffesager er ikke omtalt i forarbejderne. 4

5 DIGITAL KOMMUNIKATION TIL RETTEN Det er domstolenes ønske i så høj grad som muligt at imødekomme brugernes behov for at sende og modtage post digitalt. Imidlertid er sagsbehandlingssystemerne endnu ikke indrettet til egentlig digital sags- og dokumenthåndtering, og før det er sket, vil retterne ikke være klar til at modtage alle henvendelser i alle sagstyper digitalt. Se i bilag 1 oversigten over de sagstyper og tilfælde, hvor alle retter fra 1. januar 2015 forventes at kunne modtage processkrifter og bilag m.v. digitalt, og de sagstyper hvor retterne endnu ikke kan modtage processkrifter og bilag digitalt. Andre meddelelser end processkrifter med tilhørende bilag vil retterne som hidtil kunne modtage digitalt i alle sagstyper (fx almindelig korrespondance, mails med besked om praktiske forhold m.v.). Det er dog vigtigt at understrege, at det er rettens afgørelse, om der skal stilles krav om original underskrift, eller om en meddelelse til retten i øvrigt indholds- såvel som formmæssigt lever op til retsplejelovens krav. Det er ikke nødvendigt, at digitalt fremsendte processkrifter er forsynet med indskannet underskrift, men navnet på den part eller advokat, som har indleveret processkriftet, skal fremgå. Man kan i alle tilfælde stadig sende processkrifter eller andre dokumenter med almindeligt brev eller henvende sig til retten på anden vis. Vi anbefaler, at du undlader at fremsende meddelelser både digitalt og fysisk. Men hvis du gør det, bør det oplyses i meddelelsen. 5

6 PRAKTISKE OPLYSNINGER Retterne kan i dag kommunikere digitalt på følgende måder: Almindelig mail Certifikatløsningen Offentlig digital post (borger.dk, virk.dk eller e-boks). Ved brug af almindelig mail findes retternes adresser på Certifikatløsningen bruges til at kommunikere via sikker mail med retterne. Det fremgår af den enkelte rets hjemmeside, hvilke mailadresser der kan benyttes til sikker mail med certifikatløsningen. Brug af certifikatløsningen kræver særlige tekniske forudsætninger og anbefales ikke til private. Ved afsendelse fra fx e-boks skal man, når man opretter sin besked, vælge modtager. Under kategorien Offentlige myndigheder / Stat finder man underkategorien Danmarks Domstole. Herunder finder man de enkelte retter med angivelse af hovedpostkasse og afdelingspostkasser. Se i bilag 2, hvilke tekniske forhold (filformater, størrelse, m.v.) du skal være opmærksom på, når du kommunikerer digitalt med domstolene. Byretterne Hvis man kender den relevante afdelingspostkasse, skal man sende sin mail til den. Det betyder, at mails vedrørende civile sager skal sendes til retssekretariatets afdelingspostkasse, mails om fogedsager til fogedrettens postkasse, og mails om skiftesager til skifterettens postkasse. Nogle byretter har en afdeling, et fællessekretariat, hvor visse sagstyper oprettes. Man opfordres derfor til at finde oplysninger om postkasser på den enkelte rets hjemmeside. Hvis man er i tvivl om hvilken mailadresse, man skal bruge, skal man sende til rettens hovedpostkasse. Du skal ikke uden aftale sende sagsrelateret materiale direkte til rettens medarbejdere, det vil sige til navngivne domstolsmails. De overordnede retter I nye sager eller i de situationer, hvor man ikke kender sagens journalnummer, skal mails sendes til rettens hovedpostkasse (fx stævning eller adcitationsstævning). I verserende sager med kendt journalnummer sendes mails til den pågældende afdeling eller sektion (fx processkrifter). 6

7 OM EMNEFELTET Det letter rettens håndtering af mails, hvis du udfylder emnefeltet i fremsendelsesmailen på følgende måde: Hvis der er tale om en ny sag, har den ikke noget sagsnummer. Emnefeltet skal derfor udfyldes sådan: Stævning sagsøgers sagsnr. 001, sagsøgtes sagsnr. aaa. Hvis der er tale om en verserende sag, skal du først angive rettens fulde sagsnummer, dernæst dokumenttype (stævning, processkrift, processuel anmodning m.v.) og eventuelt tillige afsenderens eget og modpartens sagsnummer. Eksempel: BS svarskrift sagsøgers sagsnr. 001, sagsøgtes sagsnr. aaa. Emnefeltet krypteres ikke heller ikke, når der sendes sikkert. Du må derfor ikke angive navne eller personnumre i emnefeltet, fordi det blandt andet i sammenhæng med angivelse af sagstypen kan være i strid med persondataloven. DIGITAL KOMMUNIKATION FRA RETTEN Retterne kan bruge de samme kanaler til både at sende og modtage digital kommunikation, det vil sige almindelig mail, sikker mail ved brug af certifikatløsningen og digital post (fx e-boks). Det er rettens afgørelse, om et dokument, som retten har fremsendt digitalt, er nået frem til en part, der oplyser ikke at have modtaget dokumentet. 7

8 DIGITAL FORKYNDELSE I takt med at retterne i større omfang modtager processkrifter og bilag digitalt, øges behovet for også at kunne forkynde dokumenter digitalt. Pr. 1. januar 2015 sættes bestemmelserne i retsplejelovens 155, stk. 1, nr. 2 og 3, i kraft. Efter retsplejelovens 155, stk. 1, nr. 2 kan en meddelelse forkyndes ved digital fremsendelse, hvis adressaten bekræfter modtagelsen. Hvis du vil bekræfte modtagelsen af en meddelelse, som retten forsøger at forkynde digitalt, skal du sende en svarmail fra din e-boks. Du kan ikke bruge din almindelige mail til at bekræfte modtagelsen. Du kan også vælge at printe den fremsendte meddelelse, underskrive den og returnere den til retten i et almindeligt brev. Det er ikke nok, at du skanner den underskrevne meddelelse og sender den på mail til retten. Det er modtagerens eget ansvar, hvis en person, der har fået læserettigheder til modtagerens digitale post, bekræfter modtagelsen uden at give besked til meddelelsens adressat. Forenklet digital forkyndelse efter retsplejelovens 155, stk. 1, nr. 3, anvendes ikke, da den forudsætter en funktionalitet i e-boks, som automatisk giver besked, når meddelelsen åbnes. Denne funktionalitet er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt. 8

9 Bilag 1: Digital modtagelse i forskellige sagstyper DIGITAL KOMMUNIKATION MED DANMARKS DOMSTOLE Nedenfor er en vejledende* oversigt over de dokumenter, som retten kan modtage digitalt. Meddelelser, der ikke fremgår af skemaet, fx almindelig korrespondance, besked om praktiske forhold og lignende, kan modtages digitalt i alle sagstyper. Sagstype Civile sager Betalingspåkravssager Fogedsager Tvangsauktionssager Retten kan som udgangspunkt modtage alle dokumenter og henvendelser digitalt () (fx processkrifter og bilag, anmodning om genoptagelse) (fx indlevering af betalingspåkrav og skyldners skriftlige indsigelse) (fx anmodning om umiddelbar fogedforretning, herunder udsættelse af et lejemål, anmodning om samvær) Særlige dokumenter og henvendelser, der IKKE kan modtages digitalt Ekstrakter og materialesamlinger (medmindre retten har anmodet om digital fremsendelse). Anmodning om tvangsfuldbyrdelse af pengekrav. Anmodning om erklæring om eksigibilitet for udenlandske afgørelser omfattet af Bruxelles I-forordningen eller om attestation af gældsbreve m.v. i henhold til Nordisk Domskonvention. Insolvensskiftesager Erklæringer på tro og love, jf. konkurslovens 148, stk. 2 Dødsboskiftesager (fx anmeldelse om dødsfald, anmeldelse af krav, anmodning om behandling ved bobestyrer) Anmodning om boudlæg til efter levende ægtefælle. Begæring om udlevering: til uskiftet bo til privat skifte til forenklet privat skifte. Opgørelse over boets aktiver og passiver, underskrevet af samtlige arvinger. Boopgørelse og tillægsopgørelse i privatskiftede boer og i forenklede private skifter. Underskrevet boopgørelse. Ægtefælleskiftesager Separate tvister i dødsboog ægtefælleskiftesager (fx processkrifter) Ekstrakter og materialesamlinger (medmindre retten har anmodet om digital fremsendelse) Straffesager Ekstrakter og materialesamlinger (medmindre retten har anmodet om digital fremsendelse) * HVORVIDT RETTEN KAN MODTAGE ET DOKUMENT DIGITALT I EN KONKRET SAG, ER EN JUDICIEL AFGØRELSE, DER TRÆFFES AF DOMMEREN. 9

10 Bilag 2: Tekniske forhold (filformater, størrelse, m.v.) DIGITAL KOMMUNIKATION MED DANMARKS DOMSTOLE Nedenfor er en vejledende 1 oversigt over praktiske og tekniske forhold, som er relevante at være opmærksom på, når du skal kommunikere digitalt til retten. Navngivning og organisering af vedhæftede filer Husk kun én sag pr. mail., dvs. ikke flere sager i samme mail. Processkrifter og bilag skal sendes til retten i én (med mindre andet aftales med retten) og som adskilte filer. Dvs., at processkrifter og bilag ikke må samles i én fil. Medsendte bilag bør sendes i én samlet fil, fx benævnt bilag 1-10, hvis der er 10 bilag. Siderne i bilagsfilen bør nummereres fortløbende, og de enkelte bilag bør på første side identificeres efter sædvanlige principper, dvs. hhv. bilag 1, 2, 3, a, b, c, osv. Hvis der fremsendes mere end 100 siders bilag, anbefales det, at bilagene samles i enkeltfiler á 100 sider hver, dvs. én fil med siderne 1-100, én fil med siderne osv. Filformater Retten kan modtage følgende filformater: Filtype Tekst og tal 2 Billeder Lyd eller video Særligt materiale (fx billeder eller rids, der skal printes i en særlig høj opløsning eller i andre papirformater end A4) Format PDF (Adobe pdf-format) DOC (nyere Word-format) DOC (ældre Word-format) TT (format til ren tekst) LS (nyere Excel-format) LS (ældre Excel-format) JPG (format til billeder) Bør kun sendes efter særskilt aftale med retten Bør kun sendes efter særskilt aftale med retten Store forsendelser Retterne kan ikke modtage s, der overskrider følgende størrelser: Kommunikationstype Almindelige s s med certifikater (benyttes normalt kun af professionelle) Maks. grænse 50 MB 50 MB Offentlig Digital Post (e-boks, borger.dk eller virk.dk) 10 MB 3 1 DET ER EN JUDICIEL BESLUTNING HVILKEN OM NOGEN RETLIG KONSEKVENS DET SKAL HAVE, HVIS RETTEN MODTAGER EN MAIL, DER IKKE KAN ÅBNES, ELLER HVIS INDHOLD IKKE KAN LÆSES ELLER HVIS EN BRUGER FORSØGER AT FREMSENDE EN , SOM RETTEN IKKE MODTAGER, F FORDI EN ER FOR STOR, ELLER HVIS DEN SORTERES FRA I ET SPAMFILTER. 2 HVIS DER SENDES SKANNET MATERIALE, BØR DET VÆRE TEKSTSKANNET (OCR) IKKE BILLEDSKANNET. 3 HVIS DU HAR EN SIKKER , DER ER INTEGRERET MED OFFENTLIG DIGITAL POST (PROFESSIONEL LØSNING) SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT GRÆNSEN KAN VÆRE LAVERE. DER HENVISES TIL DIGITALISERINGSSTYRELSENS HJEMMESIDE. 10

11 DANMARKS DOMSTOLE FOR RET OG RETFÆRDIGHED DOMSTOLSSTYRELSEN Store Kongensgade København K 11

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen DAN 2014/1 Vejledning til udfyldelse af klageformularen I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen Hvilke klager kan Domstolen behandle? Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en international

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere