Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c"

Transkript

1 Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment committee af METTE LYKKE GJEDDEBÆK LAURSEN Afhandling omhandler huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter boligreguleringslovens 29 c (BRL). BRL 29 c regulerer lejen i småhuse og lejefastsættelsen sker efter principperne om det lejedes værdi i lejeloven, men med den betydningsfulde modifikation, at der skal ske sammenligning med de omkostningsbestemte lejemål. Derudover er der adgang til at fastsætte lejen efter et skyggebudget, hvis der ikke findes sammenligningslejemål. Huslejenævnet behandler lejeværdisager som 1. instans. Nævnet besidder sagkundskab og lokalkendskab, og er undergivet officialprincippet modsat domstolene, der er undergivet forhandlingsprincippet. I forbindelse med sagsbehandlingen af lejeværdisager besigtiger nævnet de omtvistede lejemål, men meget sjældent sammenligningslejemål, hvorefter de træffer deres afgørelse på baggrund af deres generelle kendskab til lejeniveauet i området. Retspraksis viser, at domstolene ikke tillægger nævnets skøn over lejeværdien nogen særlig bevismæssig vægt, men derimod kan bevisbyrden kun løftes ved fremlæggelse af konkrete sammenligningslejemål. Huslejenævnets skøn over forekomsten af sammenligningslejemål tillægges heller ikke nogen bevismæssig vægt, hvis afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet. Der kan anskues flere problemstillinger ved retspraksis og udformningen af BRL 29 c. Bl.a. står lejeren svagt i disse sager, da lejeren har svært ved at løfte bevisbyrden på grund af huslejenævnsafgørelsens manglende bevismæssige vægt og da det er svært at finde egnede sammenligningslejemål, grundet indskrænkningen i sammenligningsgrundlaget. Endvidere vurderes det at være uhensigtsmæssigt at domstolene ikke lægger vægt på huslejenævnets afgørelse, da der er tale om et sagkyndigt organ, hvorfor de må formodes at have den nødvendige sagkundskab og lokalkendskab til at fastsætte lejen størrelse. RETTID 2015/Specialeafhandling 2 1

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledende Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Ordforklaring... 5 Kapitel 2. Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse ved lejeaftalens indgåelse Det obligationsretlige udgangspunkt Lejeloven Boligreguleringsloven Lejeregulering under lejeforholdets beståen Lejeloven Boligreguleringsloven Delkonklusion... 8 Kapitel 3. Begrebet Det lejedes værdi Historie LL 47 og Sammenligningsgrundlaget Væsentlighedskravet Kapitel 4. Huslejenævnets sagsbehandling i lejeværdisager Historie og kompetenceområde Sammensætning og sagkundskab Sagsbehandling Officialprincippet Partshøring Besigtigelse Begrundelse Begrundelsens formål og indhold Begrundelseskravets opfyldelse Kapitel 5. Boligrettens sagsbehandling i lejeværdisager Historie og kompetenceområde Sammensætning og sagkundskab Sagsbehandling i lejeværdisager Forhandlingsprincippet Besigtigelse Redegørelse fra huslejenævnet Særligt om NOVA i lejeværdisager Omfanget af domstolsprøvelsen Kapitel 6. Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Småhuse og det lejedes værdi Definition og afgrænsning Det modificerede sammenligningsgrundlag RETTID 2015/Specialeafhandling 2 2

3 6.1.3 Skyggebudget Beviset Bevisbyrden Bevistemaer Bevismidler Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt ved lejeværdifastsættelsen Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt ved lejefastsættelse på baggrund af et skyggebudget Konklusionen på huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt Kapitel 7. Sammenfatning og problemstillinger ved retspraksis i lejeværdisager efter BRL 29 c Lejeren står svagt på grund af bevisbyrden Det vanskelige sammenligningsgrundlag Kunstig lejeniveau i småhuse Amatørudlejerens mareridt Huslejenævnets behandling bliver illusorisk Boligrettens sagkundskab tilsidesættes Domstolenes godkendte lejeniveau Kapitel 8. Konklusion Litteraturfortegnelse Kapitel 1. Indledende 1.1 Indledning Hvis en af vore lejere i småhuslejemål indbringer en sag om lejenedsættelse efter boligreguleringslovens 29 c for huslejenævnet, er der stor risiko for, at lejeren vinder sagen og lejen dermed sættes ned. Vi tøver ikke med at indbringe sagen for boligretten, da vores erfaring er, at disse sager tabes af lejeren ved domstolene, da det er lejeren, som skal bevise, at lejen væsentligt overstiger det lejedes værdi. Citat af en medarbejder fra en privat udlejningsvirksomhed i Aarhus. Ovenstående citat giver anledning til undren. Kan det virkelig være rigtigt, at lejeren af et småhuslejemål taber sagen om lejenedsættelse, hvis huslejenævnets afgørelse indbringes for domstolene (boligretten)? Det synes interessant at undersøge, om retspraksis stemmer overens med ovenstående citat og i givet fald, hvad årsagen til dette kan være. Det må siges at være uhensigtsmæssigt, hvis lejeren, som er den svage part i et lejeforhold, med stor sandsynlighed vil tabe sagen om lejenedsættelse efter boligreguleringslovens 1 29 c (herefter BRL). BRL 29 c finder anvendelse på et stort antal af de private udlejningsboliger, hvorefter der må være tale om en bestemmelse, som berører en stor del af lejerne. I 2010 var der udlejede boliger i småhuse, heraf var udlejede ejerlejligheder. Dette viser, at BRL 29 c finder anvendelse på den næst- 1 LBKG RETTID 2015/Specialeafhandling 2 3

4 største gruppe af private udlejningsboliger, kun overgået af de omkostningsbestemte lejemål, hvor der i 2010 var udlejede boliger. 2 Huslejenævnet behandler lejeværdisager som 1. instans, jf. LL 106, stk. 1 og BRL 35, stk. 1. Huslejenævnet er et sagkyndigt forvaltningsorgan med lokalkendskab, som er undergivet officialprincippet modsat domstolene, der er undergivet forhandlingsprincippet. Det må formodes, at huslejenævnets afgørelse har en vis form for bevismæssig vægt ved domstolene, da afgørelsen er truffet af et sagkyndigt forvaltningsorgan med lokalkendskab, hvorefter de kan siges at være særlig kompetent, til at behandle disse sager. Det er interessant at undersøge, om domstolene tillægger huslejenævnets afgørelse bevismæssig vægt efter BRL 29 c. 1.2 Problemformulering Afhandlingens hovedspørgsmål er: Hvilken bevismæssig vægt har huslejenævnets afgørelse i lejeværdisager efter BRL 29 c? Først redegøres der kort for lejefastsættelse ved lejeaftalens indgåelse og efterfølgende lejeregulering i henhold til LL og BRL. Endvidere belyses indholdet af det lejeretlige begreb det lejedes værdi i LL. Dernæst undersøges huslejenævnets og boligrettens sammensætning og sagsbehandling i lejeværdisager. Herefter sættes fokus på lejeregulering af småhuse efter BRL 29 c. Ved hjælp af retspraksis foretages der en analyse af, hvorvidt domstolene lægger bevismæssig vægt på huslejenævnets afgørelse i lejeværdisager efter BRL 29 c, herunder dets vægt ved lejefastsættelse efter et skøn over lejeværdien og ved lejefastsættelse efter et skyggebudget. Slutteligt gives der en sammenfatning, hvor potentielle problemstillinger vedrørende praksis diskuteres. 1.3 Afgrænsning Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager er afgrænset til behandlingen af lejeværdisager efter BRL 29 c om småhuse, da en nærmere analyse af samtlige lejemål omfattet af det lejedes værdi i LL, vil være for omfattende. Dermed er også al anden lovgivning end LL og BRL fravalgt. I tilknytning til hovedemnet er der foretaget yderligere afgrænsning. Afhandlingen behandler ikke nærmere indholdet af den omkostningsbestemte leje. Endvidere behandles ikke reglerne om varsling, frist for indbringelse mv., som udlejeren og lejeren skal iagttage ved henholdsvis en lejeforhøjelse eller en lejenedsættelse i henhold til 47 og 49, jf. BRL 29 c. Vurderingen af lejeværdien efter gennemførelse af forbedringer behandles ikke. Endvidere behandles ikke overgangsreglen ifølge 4, stk Metode Problemformuleringen besvares ved anvendelse af den almindelige juridiske metode med inddragelse af faglitteratur, lovforarbejder, betænkninger, tidsskrifter og retspraksis fra henholdsvis boligretten, landsretten og højesteret. De love, som danner udgangspunktet for analysen, er først og fremmest BRL og LL, men også forvaltningsloven 4 (herefter FVL) og retsplejeloven 5 (herefter RPL). 2 Socialministerens endelige svar på spørgsmål nr. 75 til Folketingets Boligudvalg (BOU Alm. del) 3 L LBKG RETTID 2015/Specialeafhandling 2 4

5 De centrale begreber i afhandlingen er det lejedes værdi, officialprincippet og forhandlingsprincippet, som alle er nærmere defineret i afhandlingen. 1.5 Ordforklaring I afhandlingen anvendes betegnelsen huslejenævnet og boligretten i ental. Der er i alle tilfælde tale om en flerhed af huslejenævn og boligretter. Derover anvendes betegnelsen professionelle udlejere, som de udlejere, som driver erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed og amatørudlejere, om de udlejere, som ikke driver erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed. Kapitel 2. Lejefastsættelse og lejeregulering 2.1 Lejefastsættelse ved lejeaftalens indgåelse Det obligationsretlige udgangspunkt Det obligationsretlige udgangspunkt ved indgåelse af aftaler er, at der er aftalefrihed. 6 Dermed er dette udgangspunkt gældende, hvis ikke der står andet i særlovgivning. Inden for lejelovgivningen findes der imidlertid fire særlige love, nemlig LL, BRL, erhvervslejeloven 7 og almenlejeloven 8. Afhandlingen omfatter alene LL og BRL Lejeloven LL er den primære lov inden for boligudlejning. Ifølge LL 1 gælder loven for leje af hus eller husrum, uanset om udlejer er en privat eller juridisk person. Lovens bestemmelser gælder ikke i det omfang lejeforholdet er omfattet af anden særlovgivning, jf. LL 2. En central særlov i denne sammenhæng er BRL, som har et særdeles stort anvendelsesområde inden for området lejefastsættelse og lejeregulering for boliglejemål, jf. straks nedenfor. Lejefastsættelsen ved lejeaftalens indgåelse er ikke reguleret i LL. Parterne, lejer og udlejer, kan således frit aftale lejens størrelse, som dermed følger den almindelige obligationsretlige regel. 9 Dog er lejefastsættelsen indirekte begrænset af det lejedes værdi, hvilket gennemgås nærmere i kapitel Boligreguleringsloven BRL er en særlov, der supplerer LL i de større kommuner. Som udgangspunkt finder loven anvendelse i kommuner hvor folketallet pr. 1. april 1979 oversteg indbyggere, men kommunalbestyrelsen har i sidste ende kompetencen til at afgøre, hvorvidt loven skal gælde i deres kommune, jf. BRL 1. Loven anvendes på de samme lejemål, som er omfattet af LL, jf. BRL 4, stk. 1, dog er nogle typer lejemål og ejendomme undtaget loven eller dele deraf. Ved lejeaftalens indgåelse begrænser BRL lejens størrelse og giver dermed lejeren en ekstra beskyttelse i forhold til lejeniveauet. Hovedreglen i BRL er, at der ikke kan aftales en leje, som overstiger den omkostningsbestemte leje med et forbedringstillæg, jf. BRL 5, stk. 1. Denne regel finder an- 5 LBKG Madsen. Aftaler og mellemmænd, s LBKG LBKG Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s. 176 RETTID 2015/Specialeafhandling 2 5

6 vendelse for lejeforhold i ejendomme med over 6 beboelseslejligheder. Den omkostningsbestemte leje fastsættes ud fra et budget, som dækker ejendommens nødvendige driftsudgifter, jf. BRL 8 og afkastningen af ejendommens værdi, jf. BRL 9. Dertil begrænser lighedsreglen i BRL 5, stk. 8 også lejefastsættelsen ved aftalens indgåelse. Ifølge denne bestemmelse må der ikke ved lejeaftalens indgåelse aftales en leje eller andre lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefuld for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen. Dermed må begyndelseslejen ikke fastsættes til et beløb, der er større end den, der betales i andre tilsvarende lejemål i ejendommen. Reglerne om omkostningsbestemt leje er meget krævende. Selve beregningen og varslingen af lejen er omstændelig og administrativt belastende, hvilket er årsagen til, at lovgiver har tilføjet nogle undtagelser og særregler for visse typer af ejendomme og lejemål, hvor reglerne vil være endnu mere belastende og derfor ikke hensigtsmæssige. 10 Småhuse er af disse grunde undtaget reglerne om den omkostningsbestemte leje, jf. BRL 4, stk. 5, 1. pkt. Småhuse er defineret som ejendomme, der den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder, jf. 4, stk. 5, 1. pkt., jf. nærmere om afgrænsningen nedenfor afsnit I disse lejemål er der aftalefrihed ved lejeaftalens indgåelse, da BRL ikke indeholder regler herom. Lejefastsættelsen i småhuse er ikke begrænset af lighedsreglen i BRL 5, stk. 8. Derudover er 80/20 ejendomme undtaget reglerne om den omkostningsbestemte leje, jf. BRL 4, stk /20 ejendomme er ejendomme, hvor mere end 80 % af ejendommens bruttoetageareal den 1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse, jf. BRL 4, stk. 3. Afgørende for, om reglen finder anvendelse er ejendommens status den 1. januar 1980, hvilket betyder, at efterfølgende ændringer som f.eks. nedrivning, tilbygning samt ændring af anvendelsen, er uden betydning for ejendommens status som 80/20 ejendom. 11 Eftersom BRL heller ikke indeholder regler om lejefastsættelsen ved aftalens indgåelse for disse lejemål, gælder der også her det almindelige udgangspunkt om aftalefrihed. Lejefastsættelsen er heller ikke her begrænset af lighedsreglen i BRL 5, stk. 8. Yderligere finder reglerne om den omkostningsbestemte leje ikke anvendelse på enkeltværelser til beboelse, når værelserne er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller er en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor, jf. BRL 4, stk. 4. Herefter er der også aftalefrihed ved lejeaftalens indgåelse for accessoriske enkeltværelser. Gennemgribende forbedrede lejemål er også undtaget reglerne om den omkostningsbestemte leje, jf. BRL 5, stk. 2. Årsagen til, at de gennemgribende forbedrede lejemål er undtaget er, at der vil blive fjerne et incitament for udlejeren til at modernisere deres ejendomme og lejemål, hvis lejefastsættelsen skulle være omkostningsbestemt med et forbedringstillæg. Dette fordi, at det vil begrænse lejens størrelse, da lejen i mange tilfælde vil være lavere end den leje, som kan fastsættes efter det lejedes værdi. 12 Definitionen af et gennemgribende forbedret lejemål er, at der er sket forbedringer efter principperne i LL 58, hvorved lejemålets værdi er væsentligt forøget, og forbedringsudgiften skal overstige 1600 kr. pr. M2 eller et samlet beløb på kr. 13, jf. 10 Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s Juul-Sandberg. Det lejedes værdi, s Disse beløb reguleres årligt efter nettoprisindeks, jf. BRL 5, stk. 2, 4. pkt. Beløbene er pr , 2167 kr. og kr. Det er beløbet i færdiggørelsesåret, som skal lægges til grund. RETTID 2015/Specialeafhandling 2 6

7 BRL 5, stk. 2, 2. pkt. Derudover skal forbedringerne være færdiggjort inden for en periode på 2 år, jf. BRL 5, stk. 2, 3. pkt. Ifølge BRL 5, stk. 2, 1. pkt. må lejen for lejemål, som er gennemgribende forbedret, ved lejeaftalens indgåelse ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi efter LL 47, stk. 2. Dermed får det lejedes værdi i LL betydning for lejefastsættelsen i disse lejemål. Yderligere finder lighedsreglen i BRL 5, stk. 8 også anvendelse ved lejefastsættelsen ved lejeaftalens indgåelse for de gennemgribende forbedrede lejemål. 14 Endvidere skal det kort nævnes, at nybyggeri og ombyggede erhvervslokaler er undtaget reglerne om den omkostningsbestemte leje, jf. BRL 15 a, stk I disse lejemål følger lejefastsættelsen markedsforholdene og der er således tale om aftalefrihed. 2.2 Lejeregulering under lejeforholdets beståen Lejeloven I de uregulerede kommuner reguleres lejens størrelse efter LL 47 og 49. Disse bestemmelser indeholder hjemmel for henholdsvis udlejeren og lejeren, til at kræve lejen forhøjet eller nedsat, hvis den væsentligt afviger fra det lejedes værdi, hvilket gennemgås nærmere i kapitel 3. Som nævnt, er nybyggeri og ombyggede erhvervslokaler undtaget reglerne om den omkostningsbestemte leje, men derudover, er de også undtaget reglerne om det lejedes værdi, jf. LL 53, stk Dette betyder, at hvis lejen vurderes enten for lav eller for høj, er den eneste mulighed for regulering, at lejeren eller udlejeren påberåber sig aftalelovens 15 36, om urimelige aftaler Boligreguleringsloven De lejemål, som er omfattet reglerne om den omkostningsbestemte leje i BRL 5, stk. 1 ved lejeaftalens indgåelse, skal under lejeforholdets beståen reguleres efter BRL 7. Efter BRL 7, stk. 1 har udlejeren ensidigt krav på lejeforhøjelse, hvis lejen ikke kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi. Lejeforhøjelsen kan dog ikke kræves, hvis den vil overstige det lejedes værdi efter LL 47, stk. 2, jf. BRL 7, stk. 2. Herefter må lejen efter lejeforhøjelsen maksimalt være lig det lejedes værdi, selvom beregningen af driftsudgifter anses for at være korrekt. 16 Dette betyder, at en afgørelse efter stk. 2, kan føre til en lavere leje end før lejeforhøjelsen, dog ikke til en leje, der er lavere end lejen ved lejeaftalens indgåelse. 17 Lejerens mulighed for at protestere over lejen findes enten i BRL 12, stk. 2 eller 15, stk Efter disse bestemmelser, har mindst ¼ af lejerne i fællesskab eller blot en enkelt lejer mulighed for at klage over, at den varslede leje overstiger det lejedes værdi i BRL 7, stk. 2. Ved lejeregulering for småhuse finder BRL kapitel IV A anvendelse, jf. BRL 29 b. Det fremgår, at LL kapitel VIII om ændring af lejevilkår skal gælde, jf. BRL 29 c, stk. 1. Dermed skal lejen under lejeforholdets beståen reguleres efter det lejedes værdi i LL 14 Se dommene T:BB og TBB Ø, hvor de fastslår at lejens størrelse for gennemgribende forbedrede lejemål ikke kun er begrænset af det lejedes værdi, men også af lighedsreglen. 15 LBKG Juul-Sandberg. Det lejedes værdi, s Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s Hvis der i ejendommen findes en beboerrepræsentant, har denne også mulighed for at protestere over lejeforhøjelsen, jf. BRL 13 RETTID 2015/Specialeafhandling 2 7

8 47 og 49, dog er sammenligningsgrundlaget modificeret, hvilket gennemgås nærmere i afsnit /20 ejendommen er, som nævnt, ikke omfattet af reglerne om den omkostningsbestemte leje, jf. BRL 4, stk. 3, og herfor falder disse ejendomme tilbage på LL. Dermed finder LL kapitel VIII anvendelse og lejen skal under lejeaftalens beståen reguleres efter LL 47 og 49 om det lejedes værdi. For accessoriske enkeltværelser finder BRL kapitel V anvendelse ved regulering af lejen, jf. BRL 30. BRL 31 fastslår, at hvis lejeren finder lejen urimelig, da kan lejen ændres efter LL 49. Reglen fastslår blot, at lejeforholdet falder tilbage på LL s regler om det lejedes værdi, hvilket imidlertid vil være tilfældet, når lejeforholdet ikke er omfattet af BRL. BRL 5, stk. 2 indeholder ikke særlige regler om regulering af lejen under lejeforholdets beståen for de gennemgribende forbedrede lejemål. Der findes heller ikke andre særlige bestemmelser i BRL, som fastsætter den efterfølgende lejeregulering i disse lejemål. Det må derfor antages, at lejen skal reguleres efter BRL 7, på samme måde, som de omkostningsbestemte lejemål. 19 Dermed kan lejen reguleres, hvis den ikke kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og kapitalafkast, og endvidere må den ikke overstige det lejedes værdi efter LL 47, stk. 2, jf. BRL 7, stk. 1 og Delkonklusion Det kan konkluderes, at der er flere måder til fastsættelse af lejens størrelse ved lejeaftens indgåelse og ved efterfølgende lejeregulering. Det afhænger først og fremmest af, om lejemålet befinder sig i en ureguleret kommune, hvor LL finder anvendelse, eller en reguleret kommune, hvor BRL finder anvendelse, herunder om lejemålet eller ejendommen er omfattet eller undtaget reglerne om den omkostningsbestemte leje. Det lejedes værdi finder direkte eller indirekte anvendelse ved alle af de omtalte typer lejemål og ejendomme. På baggrund heraf, må det kunne konkluderes, at det lejedes værdi spiller en væsentlig rolle inden for privat boligudlejning. Kapitel 3. Begrebet Det lejedes værdi Som det fremgår af kapitel 2, så anvendes begrebet det lejedes værdi til fastsættelse af lejen i både de uregulerede og de regulerede kommuner. Der kan dog være forskel på, i hvilken form det lejedes værdi anvendes, jf. nedenfor afsnit 6.1 om lejeregulering i småhuse efter BRL 29 c. For at kunne behandle afhandlingens hovedemne, synes det nødvendigt, kort at belyse begrebet det lejedes værdi. 3.1 Historie Det lejedes værdi, som lejeretligt begreb, blev indført med 1925-loven 20 og loven 21, som en videreudvikling af de første lejeretlige regler fra , som skulle forhindre uforholdsmæssige lejestigninger i private udlejningsboliger på grund af bolig- 19 Festskrift til Dansk Selskab for Boligret, s Lov nr. 83 af Lov nr. 133 af Lov nr. 187 af RETTID 2015/Specialeafhandling 2 8

9 nød, som følge af 1. verdenskrig. 23 Der var ikke i forarbejder taget nærmere stilling til, hvordan sådan en generel formuleret regel skulle forstås, formentlig fordi, at der på indførelsestidspunktet ikke var de store forskelle i (sammenlignings)lejeboliger, som der imidlertid er blevet gennem tiden. 24 Begrebet gav lejeren mulighed for at kræve lejenedsættelse, hvis lejen stod i misforhold til det udlejedes værdi. 25 Langt senere i blev kravet om misforhold lempet til, at lejen skulle være væsentligt højere og bestemmelsen blev indført som 49 i Udlejerens krav på lejeforhøjelse blev indført i 1958, da der skulle ske en afvikling af de strenge lejerestriktioner, hvorefter de mindre kommuner selv kunne bestemme, om de ville afskaffe huslejestoppet. Dette medførte, at udlejeren fik behov for en adgang til at forhøje lejen, eftersom det ikke var muligt, at opsige lejeren LL 47 og 49 LL kapitel VIII indeholder reglerne om det lejedes værdi i 47 og 49. Ordlyden af bestemmelserne er følgende: 47, stk. 1 og stk. 2: Stk. 1. Er lejen væsentligt lavere end det lejedes værdi, kan udlejeren under iagttagelse af 66 forlange lejen forhøjet til det beløb, der er rimeligt under hensyn hertil. Ved vurderingen af lejen og det lejedes værdi ses der bort fra: a) lejeforhøjelser efter 58, stk. 3, og 62 b og forbedringer efter 46 a, stk. 3, og 62 b, b) lejeforhøjelser efter 63 b og forbedringer, der er udført for beløb omfattet af 63 a, c) lejeforhøjelser og forbedringer efter 53 i lov om sanering og efter 60 i lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 11. august 1993, d) lejeforhøjelse og forbedringer efter 60, stk. 3-6, i lov om byfornyelse og boligforbedring, e) lejeforhøjelse og forbedringer efter lov om byfornyelse, f) lejeforhøjelser uden fradrag af tilskud og forbedringsarbejder med hertil knyttede nødvendige følgearbejder efter lov om privat byfornyelse, og g) forbedringer, som lejeren har udført for egen regning med udlejerens tilladelse. Ved den første lejefastsættelse for forbedringer, hvortil der er ydet støtte efter lov om sanering eller lov om byfornyelse og boligforbedring, finder reglen i litra c dog ikke anvendelse. Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., skal der foretages en sammenligning med den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus eller husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Ved sammenligningen ses bort fra lejemål, der er forbedret efter 62 b, samt lejemål omfattet af kapitel VIII A, 53, stk. 3-5, og lov om privat byfornyelse samt kapitel 5 i lov om byfornyelse. Ligeledes ses bort fra lejemål i ejendomme, der er omfattet af en beslutning efter lov om byfornyelse og boligforbedring, hvortil der efter samme lovs 67, stk. 2 er meddelt bindende tilsagn efter udgangen af 1994, medmindre lejemålet er beliggende i en ejendom, der er omfattet af en beslutning, hvor by- og boligministeren har tilladt, at bestemmelserne om lejefastsættelse i kapitel VIII i lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgø- 23 Lejekommissionens betænkning, s Juul-Sandberg. Det lejedes værdi, s Lejekommissionens betænkning, s Lov nr. 23 af Lov nr. 237 af Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s. 198 RETTID 2015/Specialeafhandling 2 9

10 relse nr. 658 af 11. august 1993, fortsat finder anvendelse efter udgangen af Der ses tillige bort fra lejemål i ejendomme, som er omfattet af en beslutning efter lov om byfornyelse. 49, stk. 1 og stk. 2: Stk. 1. Er lejen væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren forlange lejen nedsat til et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil. Ved vurderingen af lejen og det lejedes værdi finder reglen i 47, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 skal der tages hensyn til de i 47, stk. 2, nævnte omstændigheder. Som det fremgår af bestemmelserne, har udlejeren adgang til at kræve lejen forhøjet efter LL 47 og lejeren adgang til at kræve lejen nedsat efter LL 47, begge når den aftalte leje væsentligt afviger fra det lejedes værdi. Lejen skal sættes til et beløb, der er rimeligt under hensyn til det lejedes værdi. LL 47 indeholder det materielle grundlag for en lejefastsættelse efter det lejedes værdi, og er dermed den centrale bestemmelse om det lejedes værdi. LL 49 henviser hertil, hvad angår det materielle grundlag for en lejenedsættelse. Da lejeren har adgang til at kræve lejenedsættelse straks efter lejeforholdets begyndelse 30, har det lejedes værdi en indirekte betydning for lejefastsættelsen ved lejeaftalens indgåelse. 31 Reglerne om det lejedes værdi, kan efter LL 53, stk. 1, ikke fraviges ved aftale til ugunst for lejeren. Dermed vil LL 49 altid være gældende, trods anden aftale mellem lejeren og udlejeren, hvorimod udlejeren ved aftale kan fravige LL 47 og hermed adgangen til lejeforhøjelse. Der er ikke nogen nærmere definition af begrebets indhold, kun de kriterier, som fremgår af LL 47, stk. 1 og 2, hvilket umiddelbart gør begrebets materielle indhold uklart. Det lejedes værdi karakteriseres som en retlig standard, og dermed må bestemmelsens indhold defineres ved hjælp af retspraksis. 32 I det følgende belyses begrebets indhold nærmere. 3.3 Sammenligningsgrundlaget For at kunne regulere lejen til det lejedes værdi, skal man ifølge ordlyden af 47, stk. 2, 1. pkt. sammenligne med den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus eller husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Det er således den almindeligt gældende leje for tilsvarende lejemål der fastsætter det lejedes værdi. Lejen i sammenligningslejemål skal være gældende, men det er imidlertid ikke afgørende, om lejen er fastsat ved aftale eller ved en senere retsafgørelse, dog vejer det sidstnævnte tungere. 33 Forhåndsgodkendte lejebeløb udarbejdet af huslejenævnet, kan ikke indgå i sammenligningen, da denne leje ikke er opnået ved udlejning, men kun viser, at lejen er lovlig. 34 For at finde den almindeligt gældende leje, skal der ske sammenligning med tilsvarende lejemål. Hvor mange sammenligningslejemål, der er nødvendige for at kunne 30 LL 49, stk. 4 sætter en tidsgrænse for, hvor længe lejeren kan gøre et krav om lejenedsættelse gældende. 31 Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s Juul-Sandberg. Det lejedes værdi, s Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s. 201 RETTID 2015/Specialeafhandling 2 10

11 dokumentere den almindeligt gældende leje, er der ikke nogen retningslinjer for, men det må afhænge af, hvor mange sammenligningslejemål der må formodes at findes. 35 Der må her kigges nærmere på det omtvistede lejemåls type og beliggenhed. Der skal ske sammenligning med den almindeligt gældende leje i kvarteret eller området, da det må formodes, at have indflydelse på det lejedes værdi. Først når det tilsvarende lejemål ligger inden for kvarteret eller området, kan det være sammenligneligt. Det betyder, at sammenligningskriteriet beliggenhed, skal være inden for kvarteret eller området. 36 Kvarteret skal forstås, som en nærmere afgrænset området, hvorimod området skal forstås, som et større areal f.eks. en hel by eller en hel kommune. I de største byer kan det endda forekomme, at der skal skelnes mellem kvarterer og bydele, da dette kan have stor indflydelse på det lejedes værdi. 37 Sammenligningen skal ske med tilsvarende lejemål, men her forstås ikke en fuldstændig identitet mellem det omtvistede lejemål og sammenligningslejemålene. Juul- Sandberg anfører på baggrund af ordlyden af LL 47, stk. 2 og tidligere gældende bestemmelser om det lejdes værdi, at Der kan således anvendes en bred fortolkning af, hvad der er materielt tilsvarende, sådan at lejemål, der er formelt sammenlignelige, vil kunne indgå, selvom der er væsentlige materielle forskelle på det pågældende lejemål og det lejemål, hvor det lejedes værdi skal fastsættes. 38 Grubbe og Edlund anfører også, at det er accepteret, at sammenligningslejemålene ikke er helt identiske. De anfører, at i nogle tilfælde kan forskellen udlignes ved beregning, hvilket kan være tilfældet med lejemålets størrelse og kvalitet, der beror på udførte forbedringer, hvorimod dette ikke gælder andre forskelle, som f.eks. beliggenhed og vedligeholdelsestilstand. Dog anfører de, at i nogle tilfælde kan det være acceptabelt at foretage en skønsmæssig vurdering af disse forhold. 39 Sammenligningslejemål må gerne være beliggende i samme ejendom som det omtvistede lejemål, og de må også gerne tilhøre den samme udlejer, som er part i tvisten. 40 Hvad angår sammenligningstidspunktet anfører Grubbe og Edlund, at Der skal sammenlignes med den leje, der gælder i sammenligningslejemålene på den dag, hvor den forlangte nye leje for det omtvistede lejemål skal træde i kraft. 41 Juul-Sandberg anfører omkring tidspunktet for sammenligningslejemålenes indgåelse, i forbindelse med omtale af U V, at Udgangspunktet må derfor være, at det er et formelt kriterium, at sammenligningslejemålet er indgået senest samtidig med det omtvistede lejemål. 42 I forbindelse med sammenligningsgrundlaget, er der en række lovbestemte begrænsninger i LL 47, stk. 1, 2. pkt. og LL 47, stk. 2, pkt. I LL 47, stk. 1, 2. pkt. a-g, er der oplistet en række forbedringer, som skal ses bort fra i det omtvistede lejemål i forbindelse med vurderingen af lejen og det lejedes værdi. Dermed skal sammenligningen ske på grundlag af lejemålets tilstand før de nævnte forbedringer blev gennemført. Dette kan være meget vanskeligt at håndtere i praksis, da 35 Juul-Sandberg. Det lejedes værdi, s Juul-Sandberg. Det lejedes værdi, s Juul-Sandberg. Det lejedes værdi, s Juul-Sandberg. Det lejedes værdi, s Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s Grubbe og Edlund. Bolig lejeret, s Juul-Sandberg. Det lejedes værdi, s. 89 RETTID 2015/Specialeafhandling 2 11

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jakob Juul-Sandberg. Det lejedes værdi. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Jakob Juul-Sandberg. Det lejedes værdi. 3. udgave Jakob Juul-Sandberg Det lejedes værdi 3. udgave : Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Jakob Juul-Sandberg Det lejedes værdi 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3507-6

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s.

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s. Jakob Juul-Sandberg Professor mso Juridisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jju@sam.sdu.dk Mobil: 50804535 Telefon: 65503051 Publikationer Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål et kludetæppe af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Siden 1. verdenskrig har dansk ret indeholdt særlige regler, der begrænser aftalefriheden

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Havnegade 29 DK-1058 T: +45 3332 2626 W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 962 af 11/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Sagen vedrører stillingtagen til en aftalt husleje for beboelseslejemål, jf. boligreguleringslovens 29 c.

Sagen vedrører stillingtagen til en aftalt husleje for beboelseslejemål, jf. boligreguleringslovens 29 c. DOM afsagt den 12. marts 2013 i sag nr. BS 150-1218/2012: Dan Balskilde Laursen (advok Peter Sommer Nielsen, Horsens) mod Horsens Kommune (advok John Bjerre Andersen, Århus) Parternes påstande og sagens

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Brugen af sammenligningslejemål ved vurderingen af markedslejen

Brugen af sammenligningslejemål ved vurderingen af markedslejen Brugen af sammenligningslejemål ved vurderingen af markedslejen Ann kristin Havnegjerde STUDIENUMMER: 20114198 Vejleder: Louise Faber Titelblad Eksamen: Kandidateksamen Uddannelsessted: Aalborg Universitet

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015 Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer 9. december 2015 - Hannah Vilvig, afdelingschef - Anders Clausen, advokat - Marie B. Mortensen, konsulent Indhold I indbydelsen står: GI og vedligeholdelsespåbud,

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Sommereksamen 2013. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Sommereksamen 2013. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Ordning: Sommereksamen 2013 Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype:

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013:

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013: DOM Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS 3-1438/2013 og BS 3-1452/2013: Herman Bauer Gl. Viborgvej 284, Ålum 8920 Randers NV mod Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Sagens

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Dato 14. november 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/10994-12 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens 4

Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens 4 Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens 4 (The terms of the tenancies for former members of housing cooperatives, cf. the Danish Housing Cooperative law section 4) af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 810 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-1961

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er herefter udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens 253.

Spørgsmålet om anvendelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er herefter udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens 253. DELDOM Afsagt den 11. april 2014 i sag nr. BS 38A-2470/2013: A Y-vej, st. 1173 København K mod B X-vej, 1.tv. 2100 København Ø Sagens baggrund og parternes påstande Den 4. juni 2013 har sagsøgeren, A,

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

l<arnov ØHjælp FAVORITTER UOKLIPSHOLDER

l<arnov ØHjælp FAVORITTER UOKLIPSHOLDER ART2013049701-TBB Kristian Graven Nielsen, Hans Henrik Edlund: Andelsboligfor... Side 1 af 10 l

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere