Erhvervsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstrategi 2015-2018"

Transkript

1 Erhvervsstrategi

2 Erhvervsstrategi Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen i København. Sådan kunne en fortælling om Fredensborg Kommune lyde. Men det er kun den halve sandhed. Godt nok pendler dagligt ud af Fredensborg Kommune for at arbejde, men virkeligheden er også, at dagligt pendler til kommunen for at arbejde. Fredensborg Kommune er med andre ord både en bosætnings- og erhvervskommune. At der allerede er et levende erhvervsliv i kommunen, som skaber arbejdspladser og vækst er et godt udgangspunkt. Et udgangspunkt der suppleres af en veluddannet arbejdskraft, en god beliggenhed og en kommune med et generelt højt serviceniveau. Fredensborg Kommune skal være en aktiv medspiller, der understøtter virksomhedernes udvikling mod vækst og nye arbejdspladser - såvel inden for kommunegrænsen som i et regionalt perspektiv i samarbejde med andre kommuner. Arbejdspladser og vækst i hele regionen er nemlig med til at skabe grundlaget for en attraktiv og økonomisk sund kommune, som både borgere og virksomheder vælger til frem for at vælge fra. Med udgangspunkt heri er det Fredensborg Kommunes mission på erhvervsområdet at: Fredensborg Kommune understøtter vækst og arbejdspladser ved at tilbyde erhvervslivet gode rammer for at drive virksomhed. Både i kommunen og gennem et kordineret samarbejde med andre kommuner i regionen. Missionen er grundfortællingen internt i kommunen blandt ledelse og medarbejdere og er udtryk for den indsats, Fredensborg Kommune yder på erhvervsområdet, og hvad målene med indsatsen er. Den er ledestjernen i det daglige arbejde i hele organisationen og falder godt i tråd med den nationale dagsorden, som regeringen, KL og forskellige interesseorganisationer har sat i forhold til kommunernes prioritering af erhvervsområdet. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 understreger denne dagsorden og behovet for, at kommunerne styrker indsatsen over for erhvervslivet. Bl.a. gennem etableringen af én indgang for erhvervslivet og kortere sagsbehandlingstider. Fredensborg Kommune er allerede i gang med den indsats. Byrådet har nedsat kommunens byggesagsgebyrer og dækningsafgift, og fra marts 2014 har Fredensborg Kommune etableret én indgang for erhvervslivet til kommunen. Formålet er bl.a. at skabe en bedre sagsbehandling og samtidig få etableret en åben dialog med erhvervslivet. De første resultater af initiativet har allerede vist sig, og tilbagemeldingerne fra erhvervslivet har været positive. Med erhvervsstrategien ønsker kommunen at formulere en mission og en vision, der leder til formuleringen af tre strategiske målsætninger og forslag til Side 2 af 16

3 en række initiativer, der skal sikre målopfyldelsen. Erhvervsstrategiens sammenhæng fremgår af figuren nedenfor. Mission Hvorfor er vi her? Vision Den fremtidige ønskværdige tilstand Værdier og strategiske mål Skal understøtte visionen Indsatser, initiativer og succeskriterier Indsatser der skal sikre målopfyldelsen Del 1: Baggrunden Erhvervsklimaet i Fredensborg Kommune Forskellige målinger af erhvervsklimaet fra bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri peger på, at Fredensborg Kommune generelt har et stykke vej til de bedste kommuner på området. Det gælder på flere områder herunder skatter og afgifter, den løbende dialog og sagsbehandlingen. En af ambitionerne med erhvervsstrategien bør derfor være, at vurderingen af Fredensborg Kommune som erhvervskommune forbedres i de kommende år. Ikke som et mål i sig selv, men fordi et godt erhvervsklima er forudsætningen for jobskabelse og økonomisk vækst. I forhold til den fremadrettede indsats viser målinger, at der særligt er tre forhold, der er afgørende for erhvervslivets tilfredshed med kommunen. Det drejer sig om: Dialog med kommunen Sagsbehandlingstider Skatter På de tre områder er der allerede gennemført forskellige initiativer. Der er således gennem etableringen af én indgang og en generel satsning og indledende uddannelse i servicekultur sat fokus på dialogen. Der er sat fokus på både at fremme en proaktiv løsningsorienteret dialog med virksomhederne og på optimering af sagsbehandlingstiden for erhvervssager. Samtidig har Side 3 af 16

4 Byrådet gennem de senere år nedsat byggesagsgebyrerne på udvalgte områder og dækningsafgiften. Men der er fortsat et potentiale for at blive bedre på disse områder. Med formuleringen af en vision, der understøttes af en række værdier og strategiske målsætninger, skal dette potentiale realiseres. Den regionale dimension Fredensborg Kommune er, og ønsker fortsat at være, en åben og dialogorienteret kommune. Både i relationen med erhvervslivet og som en del af Region Hovedstaden. En region der arbejder tæt sammen om en vækstdagsorden vil således også have positive effekter for Fredensborg Kommune. Gode lokale og regionale rammer er vigtigt af flere årsager. Først og fremmest er det grundlaget for erhvervslivets muligheder for vækst. Dernæst er det vigtigt for at kunne opretholde en høj beskæftigelsesgrad med alle de positive effekter det afføder. Fredensborg Kommune skal derfor fokusere på muligheder for arbejdspladser og vækst inden for kommunegrænsen såvel som i regionen. Regionalt arbejdes der på, at hele Hovedstadsregionen skal benytte et fælles brand Copenhagen i markedsføringen af regionen. Fredensborg Kommune skal aktivt påvirke og understøtte denne dagsorden. Erhvervslivet i Fredensborg Kommune er som nævnt varieret og udgøres i vid udstrækning af små virksomheder, der er relativt nyetablerede. Denne type virksomheder har ofte begrænsede ressourcer og kan på den baggrund have stor fordel af at indgå i netværk, der på anden vis kan styrke deres muligheder for vækst eksempelvis ved faglig sparring, erfaringsudveksling eller inspiration. Kommunens rolle i erhvervsudviklingen kan derfor i sammenhæng med de øvrige indsatser med fordel fokusere på at have en rådgivende funktion, facilitere netværk og skabe forbindelser mellem virksomheder, der kan drage nytte af hinanden. Det kan styrke deres indbyrdes muligheder for vækst både inden for og på tværs af kommunegrænser. Del 2: Fra mission til realisering af vision Visionen Fredensborg Kommune er i dag en erhvervsmæssig udbygget kommune. Det betyder konkret, at kommunen skal satse på at udvikle de eksisterende erhvervsområder. Fokus bør derfor også rettes mod at understøtte det eksisterende erhvervsliv uden dermed at udelukke en indsats for også at tiltrække nye virksomheder. Formentlig er der en tæt sammenhæng mellem at udvikle eksisterende erhvervsarealer, sikre at de eksisterende virksomheder er tilfredse med kommunen og det at kunne tiltrække nye virksomheder. Visionen for Fredensborg Kommune afspejler disse forhold: Side 4 af 16

5 Fredensborg Kommune skal være erhvervslivets foretrukne valg ved etablering og drift af virksomhed Værdier Værdierne er et af de bærende elementer, der skal medvirke til, at visionen bliver til virkelighed. Med værdier menes, at Fredensborg Kommune som organisation i alle handlinger inden for erhvervsområdet tager udgangspunkt i nogle grundlæggende værdier. Værdierne er: 1. Dialog i øjenhøjde Virksomhedernes dialog med Fredensborg Kommune kan antage mange former. Lige fra den uformelle dialog om muligheder til formelle ansøgninger. Det kan f.eks. dreje sig om muligheder for at få arbejdskraft, ønsker til en fremtidig udviklingsmulighed i kommunen, byggesager eller tilsyn. Det afgørende er, at virksomhederne oplever en kvalificeret og imødekommende dialog uanset sagens indhold. Fredensborg Kommune skal opleves som et sted hvor dialog og resultater for den enkelte virksomhed er i højsædet. Virksomhederne har helt logisk nogle klare økonomiske interesser på den korte bane, som potentielt skal balanceres op imod andre samfundshensyn. Det vil uundgåeligt føre til, at der i visse sager vil være to ender, der ikke kan mødes. Men i mange tilfælde kan der findes en løsning, som begge parter vil være tilfredse med, og som kun kan skabes gennem den gensidige dialog. Under alle omstændigheder skal en god dialog og forventningsafstemning være nøgleord for virksomhedernes oplevelse af god service. 2. Sagsbehandling handler om løsninger for erhvervslivet Virksomheder i Fredensborg Kommune skal have hurtig og kvalificeret rådgivning og sagsbehandling. Derfor har Fredensborg Kommune - i tråd med kommuneaftalen for 2015 skabt én indgang for erhvervslivet, der understøtter ambitionen om en kompetent, smidig og hurtig sagsbehandling, der skal bidrage til at gøre erhvervsklimaet i Fredensborg Kommune mere attraktivt. Sagsbehandlingstiden spiller en væsentlig rolle for virksomhedernes oplevelse af god sagsbehandling - men den er ikke alt. En hurtig sagsbehandlingstid kan i komplekse sager potentielt stå i modsætning til god og kvalificeret dialog om mulige løsninger. Erfaringen viser, at det afgørende for virksomhederne er en god og kvalificeret dialog, og en klar forventningsafstemning. Kvalitet og sagsbehandlingstid skal derfor være to sider af samme sag. 3. Erhvervslivet er en medspiller På trods af at bundlinjen altid vil være i fokus har mange virksomheder også et stort fokus på social ansvarlighed. F.eks. ved at støtte lokale foreninger eller hjælpe ledige til beskæftigelse. Side 5 af 16

6 Derfor er det også i mange sammenhænge hjælp til selvhjælp at yde en god service for erhvervslivet. Ved at have en kultur, hvor erhvervslivet opfattes som en medspiller øges sandsynligheden for, at erhvervslivet stiller op, når kommunen på sin side har brug for hjælp og ekspertise. Det kan være i hele indsatsen for at få flere i beskæftigelse eller uddannelse, når kommunen på skolerne ønsker erhvervslivet repræsenteret i bestyrelserne, eller når kommunen ønsker at erhvervslivet skal være en medpart i indsatsen for at tiltrække borgere og turister til kommunen. Sådan leves reglerne Levereglerne handler primært om kultur og om at have de rette kommunikative kompetencer. Fredensborg Kommune vil derfor arbejde internt i organisationen med fortsat at udvikle servicekulturen ved at sikre, at medarbejderne har de nødvendige redskaber i forhold til god kommunikation. Bl.a. gennem en stærk ledelsesmæssig indsats og efteruddannelse. Strategiske mål Hvor levereglerne i vidt omfang handler om kultur og om tilgangen til arbejdet og sagerne, så handler de strategiske målsætninger om at sætte en retning. En retning der understøtter visionen. På den baggrund skal Fredensborg Kommune i de kommende år arbejde efter tre konkrete strategiske målsætninger, der skal understøttes af aktiviteter med hver deres formål og succeskriterier. Målsætningerne er: At skabe et attraktivt erhvervsklima At fastholde og tiltrække virksomheder At have et højt kommunalt serviceniveau Erhvervslivet i Fredensborg Kommune vægter følgende forhold højest i forhold til erhvervsvenlighed: 1. En hurtig og kompetent sagsbehandling 2. Dialog med politikere og embedsmænd 3. Skatter og afgifter 1. Et attraktivt erhvervsklima For at øge den samlede tilfredshed med Fredensborg Kommune som erhvervskommune skal der fokuseres målrettet på at skabe et attraktivt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder. Et attraktivt erhvervsklima skal skabes ved at tage udgangspunkt i og støtte op omkring virksomhedernes behov og ønsker. I tråd med tidligere nævnte leveregler skabes et attraktivt erhvervsklima ved at være i dialog med virksomhederne og derved være vidende om, hvad der rører sig i kommunens erhvervsliv. Erhvervslivet skal opleve, at kommunen er en medspiller. Ambitionen om et attraktivt erhvervsklima skal nås ved en række konkrete indsatser som eksempelvis afholdelse af temaarrangementer, udsendelse af nyhedsbreve og løbende målinger af erhvervsklimaet i kommunen. Side 6 af 16

7 Derudover handler et attraktivt erhvervsklima om, at der også uden for Fredensborg Kommune er et godt erhvervsklima. Virksomheder tænker sjældent i kommunegrænser, men bosætter sig typisk hvor der i et større område er gode rammer - f.eks. i forhold til infrastruktur og rekruttering. En del af det strategiske mål om et attraktivt erhvervsklima handler derfor om, at Fredensborg Kommune skal styrke samarbejdet med andre kommuner og investere flere ressourcer i det tværkommunale samarbejde, der er om bl.a. Væksthuset og Iværksætterhuset. Nedenfor ses et overblik over indsatser og i den efterfølgende tabel udspecificeres formål og succeskriterier. Nyhedsbrev Tættere samarbejde med Væksthuset Temaarrangementer for erhvervslivet Samarbejde med andre kommuner om vækst og infrastruktur Et attraktivt erhvervsklima Kommunikation med virksomhederne Målinger af erhvervsklima Indsatser og formål Temaarrangementer for erhvervslivet Fredensborg Kommune vil løbende afholde temaarrangementer for erhvervslivet om relevante emner. Ofte med oplægsholdere udefra. Formålet er dels at få drøftet erhvervspolitiske emner dels at skabe grundlaget for dialog og netværk virksomhederne imellem og mellem det lokale erhvervsliv og Fredensborg Kommune. Succeskriterier At der afholdes 2-3 årlige netværksmøder med deltagelse af minimum 30 virksomheder. At temaarrangementerne understøtter en bedre dialog med virksomhederne og ikke mindst bidrager til at få skabt netværk mellem virksomhederne. Temaarrangementerne evalueres løbende af deltagerne i form af et spørgeskema. Erhvervskonference At facilitere relevant inspiration og netværk for erhvervsdrivende i kommunen. At der afholdes en årlig virksomhedskonference, hvor der deltager et bredt udsnit af kommunens erhvervsliv. Både med hensyn til Side 7 af 16

8 Nyhedsbrev At give erhvervsdrivende information om kommunale tiltag med betydning for erhvervsområdet og samtidig sikre, at Fredensborg Kommune fremstår som en professionel kommune med interesse for det lokale erhvervsliv. Måling af erhvervsklima For at sikre en forbedring af det lokale erhvervsklima, og derigennem bedre muligheder for at tiltrække både virksomheder og borgere til kommunen, gennemføres opfølgende målinger der kan dokumentere virksomhedernes oplevelse af kommunens erhvervsklima. Kommunikation med virksomhederne Med denne indsats er det formålet at styrke oplevelsen af den personlige, lydhøre og effektive kommunikation mellem kommune og virksomhed. Det skal ske ved, at kommunen fremover gør mere brug af møder og telefoniske henvendelser som middel til dialog med virksomhederne. Samarbejde med andre kommuner om vækst og infrastruktur Borgmestrene i de nordsjællandske kommuner besluttede med virkning fra 2014, at kommunerne skulle arbejde tættere sammen om vækst og infrastruktur. Samtidig er det regionalt blevet besluttet, at kommuner og region fremover skal markedsføre sig med Copenhagen. Fredensborg Kommune skal være en drivkraft i at udvikle samarbejdet med de nordsjællandske kommuner og aktivt understøtte markedsføringen af regionen under navnet Copenhagen. Tættere samarbejde med Væksthuset At yde bedre service og skabe muligheder for vækst, ved at sikre at virksomheder henvises til Væksthus Hovedstaden ved behov. Samtidig skal Fredensborg Kommune følge op på Væksthus Hovedstadens proces med de enkelte virksomheder. Herved skabes en lokal forankring ved at virksomhederne føler sig hjulpet og støttet i deres udviklingsproces. Dette har til formål at øge chancerne for vækst og samtidig styrke Fredensborg Kommunes omdømme som en attraktiv erhvervskommune. virksomhedsstørrelse, erfaring og branche. At der udsendes 4 årlige nyhedsbreve. At der i 2015 gennemføres en måling lig den Megafonmåling der er gennemført i 2013 og som fungerer som nulpunktsmåling. Målingen rammer bredt og repræsentativt i kommunens erhvervsliv. Herved er det muligt at sammenligne resultater og se hvor og i hvilken udstrækning Fredensborg Kommune har forbedret sig. Det er en konkret målsætning, at der på de forskellige parametre skal være sket en forbedring. Derudover er det et succeskriterium, at Fredensborg Kommune placerer sig i top 40 i DI s måling af lokalt erhvervsklima i senest At færre sager bliver til en konflikt mellem virksomhed og kommune. At kommunerne i fællesskab bliver enige om infrastrukturprojekter i Nordsjælland, der bør anbefales til regeringen, og at en del af disse gennemføres over de næste år. At Fredensborg Kommuner aktivt påvirker og understøtter den fælles regionale vækstdagsorden. At iværksættere hjælpes til vækst hvert år. At 3-6 allerede etablerede virksomheder hjælpes til vækst hvert år. Side 8 af 16

9 2. At fastholde og tiltrække virksomheder For at skabe vækst og arbejdspladser er det vigtigt at have fokus på såvel de eksisterende virksomheder i kommunen som de virksomheder der potentielt kan etablere sig. For begge målgrupper handler det om, at de skal føle sig værdsat og lyttet til. Derudover handler målet om, at kommunen kan yde en konkret service, hvis virksomheder efterspørger lejemål eller er udfordret af konkrete rammevilkår. Ambitionen om at fastholde og tiltrække virksomheder skal nås ved en række konkrete indsatser som eksempelvis afholdelse af velkomstmøde for nye virksomheder, at skabe overblik over ledige lejemål og besøg hos virksomheder. De enkelte aktiviteter er beskrevet nedenfor først i overbliksform og dernæst med nærmere forklaring. Velkomstmøde for nye virksom-heder Virksomhedsb esøg At fastholde og tiltrække virksomheder Overblik over ledige erhvervslejemål Prioritering af bedre rammer for erhvervslivet Etablering af iværksætter miljø Indsatser og formål Velkomstmøde for nye virksomheder Fredensborg Kommune vil i tråd med afholdelsen af velkomstmøder for nye borgere byde nye virksomheder velkommen til kommunen på velkomstmøder. Dette skal bidrage positivt til virksomhedernes samlede oplevelse af Fredensborg Kommune som en interesseret og åben kommune. Derudover har mødet til formål at sikre en systematisk dialog med erhvervslivet. Overblik over ledige erhvervslejemål At hjælpe erhvervslivet med at finde passende Succeskriterier At der afholdes et årligt velkomstmøde for virksomheder der i årets løb har etableret sig i Fredensborg Kommune. At velkomstmødet har deltagelse af 20 pct. af de nye virksomheder. At velkomstmødet afholdes med fokus på dialog og de muligheder, som Fredensborg Kommune tilbyder erhvervslivet. At der etableres netværk med lokale Side 9 af 16

10 lokaler til deres virksomhed. Hjælpen skal både være målrettet virksomheder der på forhånd er etablerede i kommunen, så de bliver i kommunen, og nye virksomheder der overvejer at slå sig ned i Fredensborg Kommune. Herudover skal et løbende samarbejde med erhvervsmæglere, muliggøre en mere effektiv dialog om udfordringer og løsninger ved de enkelte lejemål, og øge chancerne for at få lejet flere lejemål ud til erhvervsdrivende. Etablering af iværksættermiljø Fredensborg Kommune skal tilbyde gode rammer for at iværksættere kan overleve. Udover det almindelige tilbud om rådgivning gennem Iværksætterhuset, skal iværksættere have mulighed for at blive en del af et iværksættermiljø, som etableres i kommunen. Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøgene har til formål at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og byråd ved at sætte fokus på strategisk udvalgte virksomheder. Det kan være virksomheder udvalgt på baggrund af størrelse, branche eller geografi, eller det kan være med henblik på igangværende sager eller med henblik på fremtidig udvikling. erhvervsejendomsmæglere, så kommunens overblik over ledige erhvervslejemål er opdateret. At der i 2015 stilles etableres et iværksættermiljø i Fredensborg Kommune At Fredensborg Kommune med deltagelse af borgmesteren og udvalgsformændene i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, afholder mindst 3 årlige virksomhedsbesøg med fokus på dialog med de lokale virksomheder. Virksomhedsbesøgene har til formål at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og byråd. Prioritering af bedre rammer for erhvervslivet f.eks. justeringer af lokalplaner At kommunen indgår i en dialog med At kommunen faciliterer en proces, så der virksomhederne om ønsker og behov for at skabe etableres et vejlaug med medlemmer fra vækst. Konkret kan mange forskellige elementer Bakkegårdsvej i Humlebæk, så være i spil herunder lokalplaner, vejelementer (lys, kommunikationen mellem de erhvervsdrivende skiltning mv.) og miljøforhold. og kommunen smidiggøres og effektiviseres. Der foreslås til en start at gennemføre forsøg i området omkring Bakkegårdsvej i Humlebæk, hvor der er mange ledige erhvervslokaler, og hvor der er behov for at se på de fysiske rammer for området. At der frem mod 2017 sker et generelt kvarterløft i området og at min. 40 pct. af de tomme bygninger i dag sælges eller udlejes til anden aktivitet. 3. At have et højt kommunalt serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling Et højt kommunalt serviceniveau er som nævnt helt afgørende for virksomhedernes samlede oplevelse af at være i kontakt med kommunen. Et højt serviceniveau handler både om en sagsbehandlingstid, der er rimelig, men det handler i mindst lige så høj grad om at finde løsninger. Side 10 af 16

11 Også selvom det forlænger sagsbehandlingstiden. Omdrejningspunkterne er med andre ord dialog, åbenhed og effektivitet. Ambitionen om at have et højt kommunalt serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling skal nås ved en række konkrete indsatser som eksempelvis etablering af én indgang for erhvervslivet, indførelse af vejledende sagsbehandlingstider og mere personlig betjening af virksomhederne. De enkelte aktiviteter er beskrevet nedenfor: Én indgang for erhvervslivet Et højt kommunalt servicenievau Vedvarende dialog Vejledende sagsbehandlingstider Indsatser og formål Èn indgang for erhvervslivet Én indgang for erhvervslivet får som sit hovedformål at være virksomhedernes ene indgang til kommunen og sikre, at de interne processer og arbejdsgange er så smidige og hensigtsmæssige som muligt. Vejledende sagsbehandlingstider At optimere oplevelsen af Fredensborg Kommune som en effektiv og interesseret kommune, der prioriterer virksomhedernes behov og ønske om en Succeskriterier At erhvervslivet får en bedre samlet oplevelse af Fredensborg Kommunes erhvervsklima, hvilket skal kunne ses positivt på kommunens placeringer i målinger af det lokale erhvervsklima. Fredensborg Kommune skal konkret placere sig i top 40 i DI s måling af lokalt erhvervsklima i senest Derudover skal den samlede tilfredshed blandt erhvervsdrivende forbedres i en opfølgende Megafon-måling i At der fastsættes vejledende sagsbehandlingstider, så sagsbehandlingstiden i gennemsnit nedsættes med 1/3 i forhold til de Side 11 af 16

12 hurtig sagsbehandling. nuværende tider. Vedvarende dialog med virksomhederne mens sagsbehandling pågår At give virksomhederne løbende status på behandlingen af deres sag kan betyde færre frustrationer fra virksomhedernes side, idet de hele tiden ved, at kommunen arbejder på at få sagen afsluttet og ikke har glemt sagen. At virksomhederne ved sagsoprettelse får at vide, hvornår de kan forvente at få en afgørelse i sagen, samt hvad proceduren for arbejdet er. At virksomhederne løbende informeres om fremdriften i sagen. Det er særlig vigtigt, hvis den vejledende sagsbehandlingstid mod forventning ikke kan overholdes. At der bliver færre klager. Resultaterne skal kommunikeres Et særligt indsatsområde bliver at få kommunikeret initiativerne og resultaterne til såvel virksomhederne som den brede offentlighed. Derfor skal der arbejdes mere systematisk med at få fortalt omverdenen om de mange indsatser, og de resultater de afføder. Det være sig i form af øget brug af pressen og øget brug af andre kommunikationsplatforme herunder de planlagte konferencer, virksomhedsbesøg og elektroniske nyhedsbrev. Del 3: Opfølgning og forudsætninger På baggrund af alle de ovennævnte tiltag og konkrete aktiviteter arbejder Fredensborg Kommune målrettet for at forbedre det lokale erhvervsklima mærkbart. For at sikre fremdrift mod at nå de opsatte strategiske mål, gennemføres der hvert år ved årets udgang en evaluering af, i hvilken udstrækning kommunen har opfyldt succeskriterierne. Herved sikres der et vedvarende fokus på de strategiske mål og de konkrete aktiviteter. Samtidig vil det være muligt at justere de konkrete aktiviteter, hvis ikke de virker efter hensigten. På denne måde vil erhvervsstrategien også fremadrettet være relevant, og kan bruges aktivt i arbejdet med at gøre kommunen mere erhvervsvenlig. Der udarbejdes endvidere en tids- og aktivitetsplan for strategiens gennemførelse. Samtidig gennemføres i 2015 en ny Megafon-måling af erhvervslivets tilfredshed, hvor en tilsvarende måling fra 2013 kan bruges som sammenligningsgrundlag. Endelig vil kommunen i regi af Erhvervsrådet og ved afholdelse af forskellige virksomhedsarrangementer drøfte med erhvervslivet, hvordan det går med målsætningerne i strategien. Side 12 af 16

13 Måling af erhvervsklima Evaluering af målopfyldelse Drøftelse med erhvervslivet En fortsat relevant erhvervsstrategi Side 13 af 16

14 Bilag 1: Fakta om erhvervslivet Fredensborg Kommune er kendetegnet ved at have et varieret erhvervsliv både hvad angår virksomhedernes størrelse og branchetilknytning. Langt de fleste virksomheder i Fredensborg Kommune er mikro- eller små virksomheder med under 50 ansatte. En stor andel heraf er endvidere enkelmandsvirksomheder uden ansatte. Samtidig rummer kommunen også en række mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte. Kun få virksomheder er store virksomheder med over 250 ansatte, hvoraf Fredensborg Kommune selv er den ene. Virksomhedernes størrelse Antal ansatte Antal virksomheder I alt Til tabellen skal det nævnes, at en stor del af enkelmandsvirksomhederne er virksomheder uden aktivitet. Billedet er dog samlet set væsentligt i forhold til at give overblik over den generelle fordeling af virksomheder i kommunen. En relativ stor andel af Fredensborg Kommunes virksomheder er forholdsvis nyetablerede med under 5 års levetid (30%), hvilket skærper behovet for sparring i forhold til at kunne udfolde eventuelle vækstpotentialer. Virksomheder er typisk mest sårbare i deres første leveår på grund af økonomiske begrænsninger og generel manglende erfaring og netværk. Kigger man samlet set på virksomheder med en levetid på under 10 år udgør denne gruppe mere end halvdelen af virksomhederne i kommunen (53%). Virksomhedernes alder Antal år i alder Antal virksomheder Ukendt 313 I alt Ser man på hvilke brancher, der er størst målt på antal virksomheder, så er Fredensborg Kommune karakteriseret ved at have mange liberale erhverv samt servicevirksomheder. Dog er det uden for de fem største brancher også værd at nævne, at landbrug og fremstillingsvirksomhed udgør en pæn andel af virksomhederne i Fredensborg Kommune. Side 14 af 16

15 De største brancher målt på antal virksomheder Branche 1. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 2. Pengeinstitut, finansvirksomhed og forsikring 3. Engroshandel og detailhandel 4. Andre serviceydelser 5. Information og kommunikation Geografisk centrerer Fredensborg Kommunes erhvervsliv sig naturligt i bysamfundene, men der findes samtidigt et aktivt erhvervsliv i kommunens landområder. Fredensborg Kommune har, meget lig de fleste andre kommuner, færre produktionsvirksomheder end tidligere og flest virksomheder inden for service og handel. Den store bredde i virksomhedstyper er et aktiv for kommunen, og strategien skal derfor være med til at fastholde og udvikle spændvidden i vores erhvervsliv. Et valg om at fokusere på bestemte erhverv har en indbygget risiko for, at man satser forkert. Dertil kommer, at kommunen er begrænset af ikke at have ledige arealer at udlægge til erhverv, hvorfor sigtet med erhvervsstrategien primært er at fastholde og udvikle det eksisterende erhvervsliv og samtidig udnytte de muligheder, der ligger i et regionalt samarbejde på erhvervsområdet. Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2020

Erhvervspolitik 2014-2020 Erhvervspolitik 2014-2020 1 stevns kommune Erhvervspolitikken 2014-2020 Erhvervspolitik i samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns erhvervsråd Vision: Vi skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 VERSION 2.1 PR. 25.08.2015 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 FORORD Nye arbejdspladser skabes af det eksisterende erhvervsliv,

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere