Erhvervsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstrategi 2015-2018"

Transkript

1 Erhvervsstrategi

2 Erhvervsstrategi Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen i København. Sådan kunne en fortælling om Fredensborg Kommune lyde. Men det er kun den halve sandhed. Godt nok pendler dagligt ud af Fredensborg Kommune for at arbejde, men virkeligheden er også, at dagligt pendler til kommunen for at arbejde. Fredensborg Kommune er med andre ord både en bosætnings- og erhvervskommune. At der allerede er et levende erhvervsliv i kommunen, som skaber arbejdspladser og vækst er et godt udgangspunkt. Et udgangspunkt der suppleres af en veluddannet arbejdskraft, en god beliggenhed og en kommune med et generelt højt serviceniveau. Fredensborg Kommune skal være en aktiv medspiller, der understøtter virksomhedernes udvikling mod vækst og nye arbejdspladser - såvel inden for kommunegrænsen som i et regionalt perspektiv i samarbejde med andre kommuner. Arbejdspladser og vækst i hele regionen er nemlig med til at skabe grundlaget for en attraktiv og økonomisk sund kommune, som både borgere og virksomheder vælger til frem for at vælge fra. Med udgangspunkt heri er det Fredensborg Kommunes mission på erhvervsområdet at: Fredensborg Kommune understøtter vækst og arbejdspladser ved at tilbyde erhvervslivet gode rammer for at drive virksomhed. Både i kommunen og gennem et kordineret samarbejde med andre kommuner i regionen. Missionen er grundfortællingen internt i kommunen blandt ledelse og medarbejdere og er udtryk for den indsats, Fredensborg Kommune yder på erhvervsområdet, og hvad målene med indsatsen er. Den er ledestjernen i det daglige arbejde i hele organisationen og falder godt i tråd med den nationale dagsorden, som regeringen, KL og forskellige interesseorganisationer har sat i forhold til kommunernes prioritering af erhvervsområdet. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 understreger denne dagsorden og behovet for, at kommunerne styrker indsatsen over for erhvervslivet. Bl.a. gennem etableringen af én indgang for erhvervslivet og kortere sagsbehandlingstider. Fredensborg Kommune er allerede i gang med den indsats. Byrådet har nedsat kommunens byggesagsgebyrer og dækningsafgift, og fra marts 2014 har Fredensborg Kommune etableret én indgang for erhvervslivet til kommunen. Formålet er bl.a. at skabe en bedre sagsbehandling og samtidig få etableret en åben dialog med erhvervslivet. De første resultater af initiativet har allerede vist sig, og tilbagemeldingerne fra erhvervslivet har været positive. Med erhvervsstrategien ønsker kommunen at formulere en mission og en vision, der leder til formuleringen af tre strategiske målsætninger og forslag til Side 2 af 16

3 en række initiativer, der skal sikre målopfyldelsen. Erhvervsstrategiens sammenhæng fremgår af figuren nedenfor. Mission Hvorfor er vi her? Vision Den fremtidige ønskværdige tilstand Værdier og strategiske mål Skal understøtte visionen Indsatser, initiativer og succeskriterier Indsatser der skal sikre målopfyldelsen Del 1: Baggrunden Erhvervsklimaet i Fredensborg Kommune Forskellige målinger af erhvervsklimaet fra bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri peger på, at Fredensborg Kommune generelt har et stykke vej til de bedste kommuner på området. Det gælder på flere områder herunder skatter og afgifter, den løbende dialog og sagsbehandlingen. En af ambitionerne med erhvervsstrategien bør derfor være, at vurderingen af Fredensborg Kommune som erhvervskommune forbedres i de kommende år. Ikke som et mål i sig selv, men fordi et godt erhvervsklima er forudsætningen for jobskabelse og økonomisk vækst. I forhold til den fremadrettede indsats viser målinger, at der særligt er tre forhold, der er afgørende for erhvervslivets tilfredshed med kommunen. Det drejer sig om: Dialog med kommunen Sagsbehandlingstider Skatter På de tre områder er der allerede gennemført forskellige initiativer. Der er således gennem etableringen af én indgang og en generel satsning og indledende uddannelse i servicekultur sat fokus på dialogen. Der er sat fokus på både at fremme en proaktiv løsningsorienteret dialog med virksomhederne og på optimering af sagsbehandlingstiden for erhvervssager. Samtidig har Side 3 af 16

4 Byrådet gennem de senere år nedsat byggesagsgebyrerne på udvalgte områder og dækningsafgiften. Men der er fortsat et potentiale for at blive bedre på disse områder. Med formuleringen af en vision, der understøttes af en række værdier og strategiske målsætninger, skal dette potentiale realiseres. Den regionale dimension Fredensborg Kommune er, og ønsker fortsat at være, en åben og dialogorienteret kommune. Både i relationen med erhvervslivet og som en del af Region Hovedstaden. En region der arbejder tæt sammen om en vækstdagsorden vil således også have positive effekter for Fredensborg Kommune. Gode lokale og regionale rammer er vigtigt af flere årsager. Først og fremmest er det grundlaget for erhvervslivets muligheder for vækst. Dernæst er det vigtigt for at kunne opretholde en høj beskæftigelsesgrad med alle de positive effekter det afføder. Fredensborg Kommune skal derfor fokusere på muligheder for arbejdspladser og vækst inden for kommunegrænsen såvel som i regionen. Regionalt arbejdes der på, at hele Hovedstadsregionen skal benytte et fælles brand Copenhagen i markedsføringen af regionen. Fredensborg Kommune skal aktivt påvirke og understøtte denne dagsorden. Erhvervslivet i Fredensborg Kommune er som nævnt varieret og udgøres i vid udstrækning af små virksomheder, der er relativt nyetablerede. Denne type virksomheder har ofte begrænsede ressourcer og kan på den baggrund have stor fordel af at indgå i netværk, der på anden vis kan styrke deres muligheder for vækst eksempelvis ved faglig sparring, erfaringsudveksling eller inspiration. Kommunens rolle i erhvervsudviklingen kan derfor i sammenhæng med de øvrige indsatser med fordel fokusere på at have en rådgivende funktion, facilitere netværk og skabe forbindelser mellem virksomheder, der kan drage nytte af hinanden. Det kan styrke deres indbyrdes muligheder for vækst både inden for og på tværs af kommunegrænser. Del 2: Fra mission til realisering af vision Visionen Fredensborg Kommune er i dag en erhvervsmæssig udbygget kommune. Det betyder konkret, at kommunen skal satse på at udvikle de eksisterende erhvervsområder. Fokus bør derfor også rettes mod at understøtte det eksisterende erhvervsliv uden dermed at udelukke en indsats for også at tiltrække nye virksomheder. Formentlig er der en tæt sammenhæng mellem at udvikle eksisterende erhvervsarealer, sikre at de eksisterende virksomheder er tilfredse med kommunen og det at kunne tiltrække nye virksomheder. Visionen for Fredensborg Kommune afspejler disse forhold: Side 4 af 16

5 Fredensborg Kommune skal være erhvervslivets foretrukne valg ved etablering og drift af virksomhed Værdier Værdierne er et af de bærende elementer, der skal medvirke til, at visionen bliver til virkelighed. Med værdier menes, at Fredensborg Kommune som organisation i alle handlinger inden for erhvervsområdet tager udgangspunkt i nogle grundlæggende værdier. Værdierne er: 1. Dialog i øjenhøjde Virksomhedernes dialog med Fredensborg Kommune kan antage mange former. Lige fra den uformelle dialog om muligheder til formelle ansøgninger. Det kan f.eks. dreje sig om muligheder for at få arbejdskraft, ønsker til en fremtidig udviklingsmulighed i kommunen, byggesager eller tilsyn. Det afgørende er, at virksomhederne oplever en kvalificeret og imødekommende dialog uanset sagens indhold. Fredensborg Kommune skal opleves som et sted hvor dialog og resultater for den enkelte virksomhed er i højsædet. Virksomhederne har helt logisk nogle klare økonomiske interesser på den korte bane, som potentielt skal balanceres op imod andre samfundshensyn. Det vil uundgåeligt føre til, at der i visse sager vil være to ender, der ikke kan mødes. Men i mange tilfælde kan der findes en løsning, som begge parter vil være tilfredse med, og som kun kan skabes gennem den gensidige dialog. Under alle omstændigheder skal en god dialog og forventningsafstemning være nøgleord for virksomhedernes oplevelse af god service. 2. Sagsbehandling handler om løsninger for erhvervslivet Virksomheder i Fredensborg Kommune skal have hurtig og kvalificeret rådgivning og sagsbehandling. Derfor har Fredensborg Kommune - i tråd med kommuneaftalen for 2015 skabt én indgang for erhvervslivet, der understøtter ambitionen om en kompetent, smidig og hurtig sagsbehandling, der skal bidrage til at gøre erhvervsklimaet i Fredensborg Kommune mere attraktivt. Sagsbehandlingstiden spiller en væsentlig rolle for virksomhedernes oplevelse af god sagsbehandling - men den er ikke alt. En hurtig sagsbehandlingstid kan i komplekse sager potentielt stå i modsætning til god og kvalificeret dialog om mulige løsninger. Erfaringen viser, at det afgørende for virksomhederne er en god og kvalificeret dialog, og en klar forventningsafstemning. Kvalitet og sagsbehandlingstid skal derfor være to sider af samme sag. 3. Erhvervslivet er en medspiller På trods af at bundlinjen altid vil være i fokus har mange virksomheder også et stort fokus på social ansvarlighed. F.eks. ved at støtte lokale foreninger eller hjælpe ledige til beskæftigelse. Side 5 af 16

6 Derfor er det også i mange sammenhænge hjælp til selvhjælp at yde en god service for erhvervslivet. Ved at have en kultur, hvor erhvervslivet opfattes som en medspiller øges sandsynligheden for, at erhvervslivet stiller op, når kommunen på sin side har brug for hjælp og ekspertise. Det kan være i hele indsatsen for at få flere i beskæftigelse eller uddannelse, når kommunen på skolerne ønsker erhvervslivet repræsenteret i bestyrelserne, eller når kommunen ønsker at erhvervslivet skal være en medpart i indsatsen for at tiltrække borgere og turister til kommunen. Sådan leves reglerne Levereglerne handler primært om kultur og om at have de rette kommunikative kompetencer. Fredensborg Kommune vil derfor arbejde internt i organisationen med fortsat at udvikle servicekulturen ved at sikre, at medarbejderne har de nødvendige redskaber i forhold til god kommunikation. Bl.a. gennem en stærk ledelsesmæssig indsats og efteruddannelse. Strategiske mål Hvor levereglerne i vidt omfang handler om kultur og om tilgangen til arbejdet og sagerne, så handler de strategiske målsætninger om at sætte en retning. En retning der understøtter visionen. På den baggrund skal Fredensborg Kommune i de kommende år arbejde efter tre konkrete strategiske målsætninger, der skal understøttes af aktiviteter med hver deres formål og succeskriterier. Målsætningerne er: At skabe et attraktivt erhvervsklima At fastholde og tiltrække virksomheder At have et højt kommunalt serviceniveau Erhvervslivet i Fredensborg Kommune vægter følgende forhold højest i forhold til erhvervsvenlighed: 1. En hurtig og kompetent sagsbehandling 2. Dialog med politikere og embedsmænd 3. Skatter og afgifter 1. Et attraktivt erhvervsklima For at øge den samlede tilfredshed med Fredensborg Kommune som erhvervskommune skal der fokuseres målrettet på at skabe et attraktivt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder. Et attraktivt erhvervsklima skal skabes ved at tage udgangspunkt i og støtte op omkring virksomhedernes behov og ønsker. I tråd med tidligere nævnte leveregler skabes et attraktivt erhvervsklima ved at være i dialog med virksomhederne og derved være vidende om, hvad der rører sig i kommunens erhvervsliv. Erhvervslivet skal opleve, at kommunen er en medspiller. Ambitionen om et attraktivt erhvervsklima skal nås ved en række konkrete indsatser som eksempelvis afholdelse af temaarrangementer, udsendelse af nyhedsbreve og løbende målinger af erhvervsklimaet i kommunen. Side 6 af 16

7 Derudover handler et attraktivt erhvervsklima om, at der også uden for Fredensborg Kommune er et godt erhvervsklima. Virksomheder tænker sjældent i kommunegrænser, men bosætter sig typisk hvor der i et større område er gode rammer - f.eks. i forhold til infrastruktur og rekruttering. En del af det strategiske mål om et attraktivt erhvervsklima handler derfor om, at Fredensborg Kommune skal styrke samarbejdet med andre kommuner og investere flere ressourcer i det tværkommunale samarbejde, der er om bl.a. Væksthuset og Iværksætterhuset. Nedenfor ses et overblik over indsatser og i den efterfølgende tabel udspecificeres formål og succeskriterier. Nyhedsbrev Tættere samarbejde med Væksthuset Temaarrangementer for erhvervslivet Samarbejde med andre kommuner om vækst og infrastruktur Et attraktivt erhvervsklima Kommunikation med virksomhederne Målinger af erhvervsklima Indsatser og formål Temaarrangementer for erhvervslivet Fredensborg Kommune vil løbende afholde temaarrangementer for erhvervslivet om relevante emner. Ofte med oplægsholdere udefra. Formålet er dels at få drøftet erhvervspolitiske emner dels at skabe grundlaget for dialog og netværk virksomhederne imellem og mellem det lokale erhvervsliv og Fredensborg Kommune. Succeskriterier At der afholdes 2-3 årlige netværksmøder med deltagelse af minimum 30 virksomheder. At temaarrangementerne understøtter en bedre dialog med virksomhederne og ikke mindst bidrager til at få skabt netværk mellem virksomhederne. Temaarrangementerne evalueres løbende af deltagerne i form af et spørgeskema. Erhvervskonference At facilitere relevant inspiration og netværk for erhvervsdrivende i kommunen. At der afholdes en årlig virksomhedskonference, hvor der deltager et bredt udsnit af kommunens erhvervsliv. Både med hensyn til Side 7 af 16

8 Nyhedsbrev At give erhvervsdrivende information om kommunale tiltag med betydning for erhvervsområdet og samtidig sikre, at Fredensborg Kommune fremstår som en professionel kommune med interesse for det lokale erhvervsliv. Måling af erhvervsklima For at sikre en forbedring af det lokale erhvervsklima, og derigennem bedre muligheder for at tiltrække både virksomheder og borgere til kommunen, gennemføres opfølgende målinger der kan dokumentere virksomhedernes oplevelse af kommunens erhvervsklima. Kommunikation med virksomhederne Med denne indsats er det formålet at styrke oplevelsen af den personlige, lydhøre og effektive kommunikation mellem kommune og virksomhed. Det skal ske ved, at kommunen fremover gør mere brug af møder og telefoniske henvendelser som middel til dialog med virksomhederne. Samarbejde med andre kommuner om vækst og infrastruktur Borgmestrene i de nordsjællandske kommuner besluttede med virkning fra 2014, at kommunerne skulle arbejde tættere sammen om vækst og infrastruktur. Samtidig er det regionalt blevet besluttet, at kommuner og region fremover skal markedsføre sig med Copenhagen. Fredensborg Kommune skal være en drivkraft i at udvikle samarbejdet med de nordsjællandske kommuner og aktivt understøtte markedsføringen af regionen under navnet Copenhagen. Tættere samarbejde med Væksthuset At yde bedre service og skabe muligheder for vækst, ved at sikre at virksomheder henvises til Væksthus Hovedstaden ved behov. Samtidig skal Fredensborg Kommune følge op på Væksthus Hovedstadens proces med de enkelte virksomheder. Herved skabes en lokal forankring ved at virksomhederne føler sig hjulpet og støttet i deres udviklingsproces. Dette har til formål at øge chancerne for vækst og samtidig styrke Fredensborg Kommunes omdømme som en attraktiv erhvervskommune. virksomhedsstørrelse, erfaring og branche. At der udsendes 4 årlige nyhedsbreve. At der i 2015 gennemføres en måling lig den Megafonmåling der er gennemført i 2013 og som fungerer som nulpunktsmåling. Målingen rammer bredt og repræsentativt i kommunens erhvervsliv. Herved er det muligt at sammenligne resultater og se hvor og i hvilken udstrækning Fredensborg Kommune har forbedret sig. Det er en konkret målsætning, at der på de forskellige parametre skal være sket en forbedring. Derudover er det et succeskriterium, at Fredensborg Kommune placerer sig i top 40 i DI s måling af lokalt erhvervsklima i senest At færre sager bliver til en konflikt mellem virksomhed og kommune. At kommunerne i fællesskab bliver enige om infrastrukturprojekter i Nordsjælland, der bør anbefales til regeringen, og at en del af disse gennemføres over de næste år. At Fredensborg Kommuner aktivt påvirker og understøtter den fælles regionale vækstdagsorden. At iværksættere hjælpes til vækst hvert år. At 3-6 allerede etablerede virksomheder hjælpes til vækst hvert år. Side 8 af 16

9 2. At fastholde og tiltrække virksomheder For at skabe vækst og arbejdspladser er det vigtigt at have fokus på såvel de eksisterende virksomheder i kommunen som de virksomheder der potentielt kan etablere sig. For begge målgrupper handler det om, at de skal føle sig værdsat og lyttet til. Derudover handler målet om, at kommunen kan yde en konkret service, hvis virksomheder efterspørger lejemål eller er udfordret af konkrete rammevilkår. Ambitionen om at fastholde og tiltrække virksomheder skal nås ved en række konkrete indsatser som eksempelvis afholdelse af velkomstmøde for nye virksomheder, at skabe overblik over ledige lejemål og besøg hos virksomheder. De enkelte aktiviteter er beskrevet nedenfor først i overbliksform og dernæst med nærmere forklaring. Velkomstmøde for nye virksom-heder Virksomhedsb esøg At fastholde og tiltrække virksomheder Overblik over ledige erhvervslejemål Prioritering af bedre rammer for erhvervslivet Etablering af iværksætter miljø Indsatser og formål Velkomstmøde for nye virksomheder Fredensborg Kommune vil i tråd med afholdelsen af velkomstmøder for nye borgere byde nye virksomheder velkommen til kommunen på velkomstmøder. Dette skal bidrage positivt til virksomhedernes samlede oplevelse af Fredensborg Kommune som en interesseret og åben kommune. Derudover har mødet til formål at sikre en systematisk dialog med erhvervslivet. Overblik over ledige erhvervslejemål At hjælpe erhvervslivet med at finde passende Succeskriterier At der afholdes et årligt velkomstmøde for virksomheder der i årets løb har etableret sig i Fredensborg Kommune. At velkomstmødet har deltagelse af 20 pct. af de nye virksomheder. At velkomstmødet afholdes med fokus på dialog og de muligheder, som Fredensborg Kommune tilbyder erhvervslivet. At der etableres netværk med lokale Side 9 af 16

10 lokaler til deres virksomhed. Hjælpen skal både være målrettet virksomheder der på forhånd er etablerede i kommunen, så de bliver i kommunen, og nye virksomheder der overvejer at slå sig ned i Fredensborg Kommune. Herudover skal et løbende samarbejde med erhvervsmæglere, muliggøre en mere effektiv dialog om udfordringer og løsninger ved de enkelte lejemål, og øge chancerne for at få lejet flere lejemål ud til erhvervsdrivende. Etablering af iværksættermiljø Fredensborg Kommune skal tilbyde gode rammer for at iværksættere kan overleve. Udover det almindelige tilbud om rådgivning gennem Iværksætterhuset, skal iværksættere have mulighed for at blive en del af et iværksættermiljø, som etableres i kommunen. Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøgene har til formål at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og byråd ved at sætte fokus på strategisk udvalgte virksomheder. Det kan være virksomheder udvalgt på baggrund af størrelse, branche eller geografi, eller det kan være med henblik på igangværende sager eller med henblik på fremtidig udvikling. erhvervsejendomsmæglere, så kommunens overblik over ledige erhvervslejemål er opdateret. At der i 2015 stilles etableres et iværksættermiljø i Fredensborg Kommune At Fredensborg Kommune med deltagelse af borgmesteren og udvalgsformændene i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, afholder mindst 3 årlige virksomhedsbesøg med fokus på dialog med de lokale virksomheder. Virksomhedsbesøgene har til formål at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og byråd. Prioritering af bedre rammer for erhvervslivet f.eks. justeringer af lokalplaner At kommunen indgår i en dialog med At kommunen faciliterer en proces, så der virksomhederne om ønsker og behov for at skabe etableres et vejlaug med medlemmer fra vækst. Konkret kan mange forskellige elementer Bakkegårdsvej i Humlebæk, så være i spil herunder lokalplaner, vejelementer (lys, kommunikationen mellem de erhvervsdrivende skiltning mv.) og miljøforhold. og kommunen smidiggøres og effektiviseres. Der foreslås til en start at gennemføre forsøg i området omkring Bakkegårdsvej i Humlebæk, hvor der er mange ledige erhvervslokaler, og hvor der er behov for at se på de fysiske rammer for området. At der frem mod 2017 sker et generelt kvarterløft i området og at min. 40 pct. af de tomme bygninger i dag sælges eller udlejes til anden aktivitet. 3. At have et højt kommunalt serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling Et højt kommunalt serviceniveau er som nævnt helt afgørende for virksomhedernes samlede oplevelse af at være i kontakt med kommunen. Et højt serviceniveau handler både om en sagsbehandlingstid, der er rimelig, men det handler i mindst lige så høj grad om at finde løsninger. Side 10 af 16

11 Også selvom det forlænger sagsbehandlingstiden. Omdrejningspunkterne er med andre ord dialog, åbenhed og effektivitet. Ambitionen om at have et højt kommunalt serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling skal nås ved en række konkrete indsatser som eksempelvis etablering af én indgang for erhvervslivet, indførelse af vejledende sagsbehandlingstider og mere personlig betjening af virksomhederne. De enkelte aktiviteter er beskrevet nedenfor: Én indgang for erhvervslivet Et højt kommunalt servicenievau Vedvarende dialog Vejledende sagsbehandlingstider Indsatser og formål Èn indgang for erhvervslivet Én indgang for erhvervslivet får som sit hovedformål at være virksomhedernes ene indgang til kommunen og sikre, at de interne processer og arbejdsgange er så smidige og hensigtsmæssige som muligt. Vejledende sagsbehandlingstider At optimere oplevelsen af Fredensborg Kommune som en effektiv og interesseret kommune, der prioriterer virksomhedernes behov og ønske om en Succeskriterier At erhvervslivet får en bedre samlet oplevelse af Fredensborg Kommunes erhvervsklima, hvilket skal kunne ses positivt på kommunens placeringer i målinger af det lokale erhvervsklima. Fredensborg Kommune skal konkret placere sig i top 40 i DI s måling af lokalt erhvervsklima i senest Derudover skal den samlede tilfredshed blandt erhvervsdrivende forbedres i en opfølgende Megafon-måling i At der fastsættes vejledende sagsbehandlingstider, så sagsbehandlingstiden i gennemsnit nedsættes med 1/3 i forhold til de Side 11 af 16

12 hurtig sagsbehandling. nuværende tider. Vedvarende dialog med virksomhederne mens sagsbehandling pågår At give virksomhederne løbende status på behandlingen af deres sag kan betyde færre frustrationer fra virksomhedernes side, idet de hele tiden ved, at kommunen arbejder på at få sagen afsluttet og ikke har glemt sagen. At virksomhederne ved sagsoprettelse får at vide, hvornår de kan forvente at få en afgørelse i sagen, samt hvad proceduren for arbejdet er. At virksomhederne løbende informeres om fremdriften i sagen. Det er særlig vigtigt, hvis den vejledende sagsbehandlingstid mod forventning ikke kan overholdes. At der bliver færre klager. Resultaterne skal kommunikeres Et særligt indsatsområde bliver at få kommunikeret initiativerne og resultaterne til såvel virksomhederne som den brede offentlighed. Derfor skal der arbejdes mere systematisk med at få fortalt omverdenen om de mange indsatser, og de resultater de afføder. Det være sig i form af øget brug af pressen og øget brug af andre kommunikationsplatforme herunder de planlagte konferencer, virksomhedsbesøg og elektroniske nyhedsbrev. Del 3: Opfølgning og forudsætninger På baggrund af alle de ovennævnte tiltag og konkrete aktiviteter arbejder Fredensborg Kommune målrettet for at forbedre det lokale erhvervsklima mærkbart. For at sikre fremdrift mod at nå de opsatte strategiske mål, gennemføres der hvert år ved årets udgang en evaluering af, i hvilken udstrækning kommunen har opfyldt succeskriterierne. Herved sikres der et vedvarende fokus på de strategiske mål og de konkrete aktiviteter. Samtidig vil det være muligt at justere de konkrete aktiviteter, hvis ikke de virker efter hensigten. På denne måde vil erhvervsstrategien også fremadrettet være relevant, og kan bruges aktivt i arbejdet med at gøre kommunen mere erhvervsvenlig. Der udarbejdes endvidere en tids- og aktivitetsplan for strategiens gennemførelse. Samtidig gennemføres i 2015 en ny Megafon-måling af erhvervslivets tilfredshed, hvor en tilsvarende måling fra 2013 kan bruges som sammenligningsgrundlag. Endelig vil kommunen i regi af Erhvervsrådet og ved afholdelse af forskellige virksomhedsarrangementer drøfte med erhvervslivet, hvordan det går med målsætningerne i strategien. Side 12 af 16

13 Måling af erhvervsklima Evaluering af målopfyldelse Drøftelse med erhvervslivet En fortsat relevant erhvervsstrategi Side 13 af 16

14 Bilag 1: Fakta om erhvervslivet Fredensborg Kommune er kendetegnet ved at have et varieret erhvervsliv både hvad angår virksomhedernes størrelse og branchetilknytning. Langt de fleste virksomheder i Fredensborg Kommune er mikro- eller små virksomheder med under 50 ansatte. En stor andel heraf er endvidere enkelmandsvirksomheder uden ansatte. Samtidig rummer kommunen også en række mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte. Kun få virksomheder er store virksomheder med over 250 ansatte, hvoraf Fredensborg Kommune selv er den ene. Virksomhedernes størrelse Antal ansatte Antal virksomheder I alt Til tabellen skal det nævnes, at en stor del af enkelmandsvirksomhederne er virksomheder uden aktivitet. Billedet er dog samlet set væsentligt i forhold til at give overblik over den generelle fordeling af virksomheder i kommunen. En relativ stor andel af Fredensborg Kommunes virksomheder er forholdsvis nyetablerede med under 5 års levetid (30%), hvilket skærper behovet for sparring i forhold til at kunne udfolde eventuelle vækstpotentialer. Virksomheder er typisk mest sårbare i deres første leveår på grund af økonomiske begrænsninger og generel manglende erfaring og netværk. Kigger man samlet set på virksomheder med en levetid på under 10 år udgør denne gruppe mere end halvdelen af virksomhederne i kommunen (53%). Virksomhedernes alder Antal år i alder Antal virksomheder Ukendt 313 I alt Ser man på hvilke brancher, der er størst målt på antal virksomheder, så er Fredensborg Kommune karakteriseret ved at have mange liberale erhverv samt servicevirksomheder. Dog er det uden for de fem største brancher også værd at nævne, at landbrug og fremstillingsvirksomhed udgør en pæn andel af virksomhederne i Fredensborg Kommune. Side 14 af 16

15 De største brancher målt på antal virksomheder Branche 1. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 2. Pengeinstitut, finansvirksomhed og forsikring 3. Engroshandel og detailhandel 4. Andre serviceydelser 5. Information og kommunikation Geografisk centrerer Fredensborg Kommunes erhvervsliv sig naturligt i bysamfundene, men der findes samtidigt et aktivt erhvervsliv i kommunens landområder. Fredensborg Kommune har, meget lig de fleste andre kommuner, færre produktionsvirksomheder end tidligere og flest virksomheder inden for service og handel. Den store bredde i virksomhedstyper er et aktiv for kommunen, og strategien skal derfor være med til at fastholde og udvikle spændvidden i vores erhvervsliv. Et valg om at fokusere på bestemte erhverv har en indbygget risiko for, at man satser forkert. Dertil kommer, at kommunen er begrænset af ikke at have ledige arealer at udlægge til erhverv, hvorfor sigtet med erhvervsstrategien primært er at fastholde og udvikle det eksisterende erhvervsliv og samtidig udnytte de muligheder, der ligger i et regionalt samarbejde på erhvervsområdet. Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere