Erhvervsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstrategi 2015-2018"

Transkript

1 Erhvervsstrategi

2 Erhvervsstrategi Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen i København. Sådan kunne en fortælling om Fredensborg Kommune lyde. Men det er kun den halve sandhed. Godt nok pendler dagligt ud af Fredensborg Kommune for at arbejde, men virkeligheden er også, at dagligt pendler til kommunen for at arbejde. Fredensborg Kommune er med andre ord både en bosætnings- og erhvervskommune. At der allerede er et levende erhvervsliv i kommunen, som skaber arbejdspladser og vækst er et godt udgangspunkt. Et udgangspunkt der suppleres af en veluddannet arbejdskraft, en god beliggenhed og en kommune med et generelt højt serviceniveau. Fredensborg Kommune skal være en aktiv medspiller, der understøtter virksomhedernes udvikling mod vækst og nye arbejdspladser - såvel inden for kommunegrænsen som i et regionalt perspektiv i samarbejde med andre kommuner. Arbejdspladser og vækst i hele regionen er nemlig med til at skabe grundlaget for en attraktiv og økonomisk sund kommune, som både borgere og virksomheder vælger til frem for at vælge fra. Med udgangspunkt heri er det Fredensborg Kommunes mission på erhvervsområdet at: Fredensborg Kommune understøtter vækst og arbejdspladser ved at tilbyde erhvervslivet gode rammer for at drive virksomhed. Både i kommunen og gennem et kordineret samarbejde med andre kommuner i regionen. Missionen er grundfortællingen internt i kommunen blandt ledelse og medarbejdere og er udtryk for den indsats, Fredensborg Kommune yder på erhvervsområdet, og hvad målene med indsatsen er. Den er ledestjernen i det daglige arbejde i hele organisationen og falder godt i tråd med den nationale dagsorden, som regeringen, KL og forskellige interesseorganisationer har sat i forhold til kommunernes prioritering af erhvervsområdet. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 understreger denne dagsorden og behovet for, at kommunerne styrker indsatsen over for erhvervslivet. Bl.a. gennem etableringen af én indgang for erhvervslivet og kortere sagsbehandlingstider. Fredensborg Kommune er allerede i gang med den indsats. Byrådet har nedsat kommunens byggesagsgebyrer og dækningsafgift, og fra marts 2014 har Fredensborg Kommune etableret én indgang for erhvervslivet til kommunen. Formålet er bl.a. at skabe en bedre sagsbehandling og samtidig få etableret en åben dialog med erhvervslivet. De første resultater af initiativet har allerede vist sig, og tilbagemeldingerne fra erhvervslivet har været positive. Med erhvervsstrategien ønsker kommunen at formulere en mission og en vision, der leder til formuleringen af tre strategiske målsætninger og forslag til Side 2 af 16

3 en række initiativer, der skal sikre målopfyldelsen. Erhvervsstrategiens sammenhæng fremgår af figuren nedenfor. Mission Hvorfor er vi her? Vision Den fremtidige ønskværdige tilstand Værdier og strategiske mål Skal understøtte visionen Indsatser, initiativer og succeskriterier Indsatser der skal sikre målopfyldelsen Del 1: Baggrunden Erhvervsklimaet i Fredensborg Kommune Forskellige målinger af erhvervsklimaet fra bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri peger på, at Fredensborg Kommune generelt har et stykke vej til de bedste kommuner på området. Det gælder på flere områder herunder skatter og afgifter, den løbende dialog og sagsbehandlingen. En af ambitionerne med erhvervsstrategien bør derfor være, at vurderingen af Fredensborg Kommune som erhvervskommune forbedres i de kommende år. Ikke som et mål i sig selv, men fordi et godt erhvervsklima er forudsætningen for jobskabelse og økonomisk vækst. I forhold til den fremadrettede indsats viser målinger, at der særligt er tre forhold, der er afgørende for erhvervslivets tilfredshed med kommunen. Det drejer sig om: Dialog med kommunen Sagsbehandlingstider Skatter På de tre områder er der allerede gennemført forskellige initiativer. Der er således gennem etableringen af én indgang og en generel satsning og indledende uddannelse i servicekultur sat fokus på dialogen. Der er sat fokus på både at fremme en proaktiv løsningsorienteret dialog med virksomhederne og på optimering af sagsbehandlingstiden for erhvervssager. Samtidig har Side 3 af 16

4 Byrådet gennem de senere år nedsat byggesagsgebyrerne på udvalgte områder og dækningsafgiften. Men der er fortsat et potentiale for at blive bedre på disse områder. Med formuleringen af en vision, der understøttes af en række værdier og strategiske målsætninger, skal dette potentiale realiseres. Den regionale dimension Fredensborg Kommune er, og ønsker fortsat at være, en åben og dialogorienteret kommune. Både i relationen med erhvervslivet og som en del af Region Hovedstaden. En region der arbejder tæt sammen om en vækstdagsorden vil således også have positive effekter for Fredensborg Kommune. Gode lokale og regionale rammer er vigtigt af flere årsager. Først og fremmest er det grundlaget for erhvervslivets muligheder for vækst. Dernæst er det vigtigt for at kunne opretholde en høj beskæftigelsesgrad med alle de positive effekter det afføder. Fredensborg Kommune skal derfor fokusere på muligheder for arbejdspladser og vækst inden for kommunegrænsen såvel som i regionen. Regionalt arbejdes der på, at hele Hovedstadsregionen skal benytte et fælles brand Copenhagen i markedsføringen af regionen. Fredensborg Kommune skal aktivt påvirke og understøtte denne dagsorden. Erhvervslivet i Fredensborg Kommune er som nævnt varieret og udgøres i vid udstrækning af små virksomheder, der er relativt nyetablerede. Denne type virksomheder har ofte begrænsede ressourcer og kan på den baggrund have stor fordel af at indgå i netværk, der på anden vis kan styrke deres muligheder for vækst eksempelvis ved faglig sparring, erfaringsudveksling eller inspiration. Kommunens rolle i erhvervsudviklingen kan derfor i sammenhæng med de øvrige indsatser med fordel fokusere på at have en rådgivende funktion, facilitere netværk og skabe forbindelser mellem virksomheder, der kan drage nytte af hinanden. Det kan styrke deres indbyrdes muligheder for vækst både inden for og på tværs af kommunegrænser. Del 2: Fra mission til realisering af vision Visionen Fredensborg Kommune er i dag en erhvervsmæssig udbygget kommune. Det betyder konkret, at kommunen skal satse på at udvikle de eksisterende erhvervsområder. Fokus bør derfor også rettes mod at understøtte det eksisterende erhvervsliv uden dermed at udelukke en indsats for også at tiltrække nye virksomheder. Formentlig er der en tæt sammenhæng mellem at udvikle eksisterende erhvervsarealer, sikre at de eksisterende virksomheder er tilfredse med kommunen og det at kunne tiltrække nye virksomheder. Visionen for Fredensborg Kommune afspejler disse forhold: Side 4 af 16

5 Fredensborg Kommune skal være erhvervslivets foretrukne valg ved etablering og drift af virksomhed Værdier Værdierne er et af de bærende elementer, der skal medvirke til, at visionen bliver til virkelighed. Med værdier menes, at Fredensborg Kommune som organisation i alle handlinger inden for erhvervsområdet tager udgangspunkt i nogle grundlæggende værdier. Værdierne er: 1. Dialog i øjenhøjde Virksomhedernes dialog med Fredensborg Kommune kan antage mange former. Lige fra den uformelle dialog om muligheder til formelle ansøgninger. Det kan f.eks. dreje sig om muligheder for at få arbejdskraft, ønsker til en fremtidig udviklingsmulighed i kommunen, byggesager eller tilsyn. Det afgørende er, at virksomhederne oplever en kvalificeret og imødekommende dialog uanset sagens indhold. Fredensborg Kommune skal opleves som et sted hvor dialog og resultater for den enkelte virksomhed er i højsædet. Virksomhederne har helt logisk nogle klare økonomiske interesser på den korte bane, som potentielt skal balanceres op imod andre samfundshensyn. Det vil uundgåeligt føre til, at der i visse sager vil være to ender, der ikke kan mødes. Men i mange tilfælde kan der findes en løsning, som begge parter vil være tilfredse med, og som kun kan skabes gennem den gensidige dialog. Under alle omstændigheder skal en god dialog og forventningsafstemning være nøgleord for virksomhedernes oplevelse af god service. 2. Sagsbehandling handler om løsninger for erhvervslivet Virksomheder i Fredensborg Kommune skal have hurtig og kvalificeret rådgivning og sagsbehandling. Derfor har Fredensborg Kommune - i tråd med kommuneaftalen for 2015 skabt én indgang for erhvervslivet, der understøtter ambitionen om en kompetent, smidig og hurtig sagsbehandling, der skal bidrage til at gøre erhvervsklimaet i Fredensborg Kommune mere attraktivt. Sagsbehandlingstiden spiller en væsentlig rolle for virksomhedernes oplevelse af god sagsbehandling - men den er ikke alt. En hurtig sagsbehandlingstid kan i komplekse sager potentielt stå i modsætning til god og kvalificeret dialog om mulige løsninger. Erfaringen viser, at det afgørende for virksomhederne er en god og kvalificeret dialog, og en klar forventningsafstemning. Kvalitet og sagsbehandlingstid skal derfor være to sider af samme sag. 3. Erhvervslivet er en medspiller På trods af at bundlinjen altid vil være i fokus har mange virksomheder også et stort fokus på social ansvarlighed. F.eks. ved at støtte lokale foreninger eller hjælpe ledige til beskæftigelse. Side 5 af 16

6 Derfor er det også i mange sammenhænge hjælp til selvhjælp at yde en god service for erhvervslivet. Ved at have en kultur, hvor erhvervslivet opfattes som en medspiller øges sandsynligheden for, at erhvervslivet stiller op, når kommunen på sin side har brug for hjælp og ekspertise. Det kan være i hele indsatsen for at få flere i beskæftigelse eller uddannelse, når kommunen på skolerne ønsker erhvervslivet repræsenteret i bestyrelserne, eller når kommunen ønsker at erhvervslivet skal være en medpart i indsatsen for at tiltrække borgere og turister til kommunen. Sådan leves reglerne Levereglerne handler primært om kultur og om at have de rette kommunikative kompetencer. Fredensborg Kommune vil derfor arbejde internt i organisationen med fortsat at udvikle servicekulturen ved at sikre, at medarbejderne har de nødvendige redskaber i forhold til god kommunikation. Bl.a. gennem en stærk ledelsesmæssig indsats og efteruddannelse. Strategiske mål Hvor levereglerne i vidt omfang handler om kultur og om tilgangen til arbejdet og sagerne, så handler de strategiske målsætninger om at sætte en retning. En retning der understøtter visionen. På den baggrund skal Fredensborg Kommune i de kommende år arbejde efter tre konkrete strategiske målsætninger, der skal understøttes af aktiviteter med hver deres formål og succeskriterier. Målsætningerne er: At skabe et attraktivt erhvervsklima At fastholde og tiltrække virksomheder At have et højt kommunalt serviceniveau Erhvervslivet i Fredensborg Kommune vægter følgende forhold højest i forhold til erhvervsvenlighed: 1. En hurtig og kompetent sagsbehandling 2. Dialog med politikere og embedsmænd 3. Skatter og afgifter 1. Et attraktivt erhvervsklima For at øge den samlede tilfredshed med Fredensborg Kommune som erhvervskommune skal der fokuseres målrettet på at skabe et attraktivt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder. Et attraktivt erhvervsklima skal skabes ved at tage udgangspunkt i og støtte op omkring virksomhedernes behov og ønsker. I tråd med tidligere nævnte leveregler skabes et attraktivt erhvervsklima ved at være i dialog med virksomhederne og derved være vidende om, hvad der rører sig i kommunens erhvervsliv. Erhvervslivet skal opleve, at kommunen er en medspiller. Ambitionen om et attraktivt erhvervsklima skal nås ved en række konkrete indsatser som eksempelvis afholdelse af temaarrangementer, udsendelse af nyhedsbreve og løbende målinger af erhvervsklimaet i kommunen. Side 6 af 16

7 Derudover handler et attraktivt erhvervsklima om, at der også uden for Fredensborg Kommune er et godt erhvervsklima. Virksomheder tænker sjældent i kommunegrænser, men bosætter sig typisk hvor der i et større område er gode rammer - f.eks. i forhold til infrastruktur og rekruttering. En del af det strategiske mål om et attraktivt erhvervsklima handler derfor om, at Fredensborg Kommune skal styrke samarbejdet med andre kommuner og investere flere ressourcer i det tværkommunale samarbejde, der er om bl.a. Væksthuset og Iværksætterhuset. Nedenfor ses et overblik over indsatser og i den efterfølgende tabel udspecificeres formål og succeskriterier. Nyhedsbrev Tættere samarbejde med Væksthuset Temaarrangementer for erhvervslivet Samarbejde med andre kommuner om vækst og infrastruktur Et attraktivt erhvervsklima Kommunikation med virksomhederne Målinger af erhvervsklima Indsatser og formål Temaarrangementer for erhvervslivet Fredensborg Kommune vil løbende afholde temaarrangementer for erhvervslivet om relevante emner. Ofte med oplægsholdere udefra. Formålet er dels at få drøftet erhvervspolitiske emner dels at skabe grundlaget for dialog og netværk virksomhederne imellem og mellem det lokale erhvervsliv og Fredensborg Kommune. Succeskriterier At der afholdes 2-3 årlige netværksmøder med deltagelse af minimum 30 virksomheder. At temaarrangementerne understøtter en bedre dialog med virksomhederne og ikke mindst bidrager til at få skabt netværk mellem virksomhederne. Temaarrangementerne evalueres løbende af deltagerne i form af et spørgeskema. Erhvervskonference At facilitere relevant inspiration og netværk for erhvervsdrivende i kommunen. At der afholdes en årlig virksomhedskonference, hvor der deltager et bredt udsnit af kommunens erhvervsliv. Både med hensyn til Side 7 af 16

8 Nyhedsbrev At give erhvervsdrivende information om kommunale tiltag med betydning for erhvervsområdet og samtidig sikre, at Fredensborg Kommune fremstår som en professionel kommune med interesse for det lokale erhvervsliv. Måling af erhvervsklima For at sikre en forbedring af det lokale erhvervsklima, og derigennem bedre muligheder for at tiltrække både virksomheder og borgere til kommunen, gennemføres opfølgende målinger der kan dokumentere virksomhedernes oplevelse af kommunens erhvervsklima. Kommunikation med virksomhederne Med denne indsats er det formålet at styrke oplevelsen af den personlige, lydhøre og effektive kommunikation mellem kommune og virksomhed. Det skal ske ved, at kommunen fremover gør mere brug af møder og telefoniske henvendelser som middel til dialog med virksomhederne. Samarbejde med andre kommuner om vækst og infrastruktur Borgmestrene i de nordsjællandske kommuner besluttede med virkning fra 2014, at kommunerne skulle arbejde tættere sammen om vækst og infrastruktur. Samtidig er det regionalt blevet besluttet, at kommuner og region fremover skal markedsføre sig med Copenhagen. Fredensborg Kommune skal være en drivkraft i at udvikle samarbejdet med de nordsjællandske kommuner og aktivt understøtte markedsføringen af regionen under navnet Copenhagen. Tættere samarbejde med Væksthuset At yde bedre service og skabe muligheder for vækst, ved at sikre at virksomheder henvises til Væksthus Hovedstaden ved behov. Samtidig skal Fredensborg Kommune følge op på Væksthus Hovedstadens proces med de enkelte virksomheder. Herved skabes en lokal forankring ved at virksomhederne føler sig hjulpet og støttet i deres udviklingsproces. Dette har til formål at øge chancerne for vækst og samtidig styrke Fredensborg Kommunes omdømme som en attraktiv erhvervskommune. virksomhedsstørrelse, erfaring og branche. At der udsendes 4 årlige nyhedsbreve. At der i 2015 gennemføres en måling lig den Megafonmåling der er gennemført i 2013 og som fungerer som nulpunktsmåling. Målingen rammer bredt og repræsentativt i kommunens erhvervsliv. Herved er det muligt at sammenligne resultater og se hvor og i hvilken udstrækning Fredensborg Kommune har forbedret sig. Det er en konkret målsætning, at der på de forskellige parametre skal være sket en forbedring. Derudover er det et succeskriterium, at Fredensborg Kommune placerer sig i top 40 i DI s måling af lokalt erhvervsklima i senest At færre sager bliver til en konflikt mellem virksomhed og kommune. At kommunerne i fællesskab bliver enige om infrastrukturprojekter i Nordsjælland, der bør anbefales til regeringen, og at en del af disse gennemføres over de næste år. At Fredensborg Kommuner aktivt påvirker og understøtter den fælles regionale vækstdagsorden. At iværksættere hjælpes til vækst hvert år. At 3-6 allerede etablerede virksomheder hjælpes til vækst hvert år. Side 8 af 16

9 2. At fastholde og tiltrække virksomheder For at skabe vækst og arbejdspladser er det vigtigt at have fokus på såvel de eksisterende virksomheder i kommunen som de virksomheder der potentielt kan etablere sig. For begge målgrupper handler det om, at de skal føle sig værdsat og lyttet til. Derudover handler målet om, at kommunen kan yde en konkret service, hvis virksomheder efterspørger lejemål eller er udfordret af konkrete rammevilkår. Ambitionen om at fastholde og tiltrække virksomheder skal nås ved en række konkrete indsatser som eksempelvis afholdelse af velkomstmøde for nye virksomheder, at skabe overblik over ledige lejemål og besøg hos virksomheder. De enkelte aktiviteter er beskrevet nedenfor først i overbliksform og dernæst med nærmere forklaring. Velkomstmøde for nye virksom-heder Virksomhedsb esøg At fastholde og tiltrække virksomheder Overblik over ledige erhvervslejemål Prioritering af bedre rammer for erhvervslivet Etablering af iværksætter miljø Indsatser og formål Velkomstmøde for nye virksomheder Fredensborg Kommune vil i tråd med afholdelsen af velkomstmøder for nye borgere byde nye virksomheder velkommen til kommunen på velkomstmøder. Dette skal bidrage positivt til virksomhedernes samlede oplevelse af Fredensborg Kommune som en interesseret og åben kommune. Derudover har mødet til formål at sikre en systematisk dialog med erhvervslivet. Overblik over ledige erhvervslejemål At hjælpe erhvervslivet med at finde passende Succeskriterier At der afholdes et årligt velkomstmøde for virksomheder der i årets løb har etableret sig i Fredensborg Kommune. At velkomstmødet har deltagelse af 20 pct. af de nye virksomheder. At velkomstmødet afholdes med fokus på dialog og de muligheder, som Fredensborg Kommune tilbyder erhvervslivet. At der etableres netværk med lokale Side 9 af 16

10 lokaler til deres virksomhed. Hjælpen skal både være målrettet virksomheder der på forhånd er etablerede i kommunen, så de bliver i kommunen, og nye virksomheder der overvejer at slå sig ned i Fredensborg Kommune. Herudover skal et løbende samarbejde med erhvervsmæglere, muliggøre en mere effektiv dialog om udfordringer og løsninger ved de enkelte lejemål, og øge chancerne for at få lejet flere lejemål ud til erhvervsdrivende. Etablering af iværksættermiljø Fredensborg Kommune skal tilbyde gode rammer for at iværksættere kan overleve. Udover det almindelige tilbud om rådgivning gennem Iværksætterhuset, skal iværksættere have mulighed for at blive en del af et iværksættermiljø, som etableres i kommunen. Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøgene har til formål at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og byråd ved at sætte fokus på strategisk udvalgte virksomheder. Det kan være virksomheder udvalgt på baggrund af størrelse, branche eller geografi, eller det kan være med henblik på igangværende sager eller med henblik på fremtidig udvikling. erhvervsejendomsmæglere, så kommunens overblik over ledige erhvervslejemål er opdateret. At der i 2015 stilles etableres et iværksættermiljø i Fredensborg Kommune At Fredensborg Kommune med deltagelse af borgmesteren og udvalgsformændene i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, afholder mindst 3 årlige virksomhedsbesøg med fokus på dialog med de lokale virksomheder. Virksomhedsbesøgene har til formål at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og byråd. Prioritering af bedre rammer for erhvervslivet f.eks. justeringer af lokalplaner At kommunen indgår i en dialog med At kommunen faciliterer en proces, så der virksomhederne om ønsker og behov for at skabe etableres et vejlaug med medlemmer fra vækst. Konkret kan mange forskellige elementer Bakkegårdsvej i Humlebæk, så være i spil herunder lokalplaner, vejelementer (lys, kommunikationen mellem de erhvervsdrivende skiltning mv.) og miljøforhold. og kommunen smidiggøres og effektiviseres. Der foreslås til en start at gennemføre forsøg i området omkring Bakkegårdsvej i Humlebæk, hvor der er mange ledige erhvervslokaler, og hvor der er behov for at se på de fysiske rammer for området. At der frem mod 2017 sker et generelt kvarterløft i området og at min. 40 pct. af de tomme bygninger i dag sælges eller udlejes til anden aktivitet. 3. At have et højt kommunalt serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling Et højt kommunalt serviceniveau er som nævnt helt afgørende for virksomhedernes samlede oplevelse af at være i kontakt med kommunen. Et højt serviceniveau handler både om en sagsbehandlingstid, der er rimelig, men det handler i mindst lige så høj grad om at finde løsninger. Side 10 af 16

11 Også selvom det forlænger sagsbehandlingstiden. Omdrejningspunkterne er med andre ord dialog, åbenhed og effektivitet. Ambitionen om at have et højt kommunalt serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling skal nås ved en række konkrete indsatser som eksempelvis etablering af én indgang for erhvervslivet, indførelse af vejledende sagsbehandlingstider og mere personlig betjening af virksomhederne. De enkelte aktiviteter er beskrevet nedenfor: Én indgang for erhvervslivet Et højt kommunalt servicenievau Vedvarende dialog Vejledende sagsbehandlingstider Indsatser og formål Èn indgang for erhvervslivet Én indgang for erhvervslivet får som sit hovedformål at være virksomhedernes ene indgang til kommunen og sikre, at de interne processer og arbejdsgange er så smidige og hensigtsmæssige som muligt. Vejledende sagsbehandlingstider At optimere oplevelsen af Fredensborg Kommune som en effektiv og interesseret kommune, der prioriterer virksomhedernes behov og ønske om en Succeskriterier At erhvervslivet får en bedre samlet oplevelse af Fredensborg Kommunes erhvervsklima, hvilket skal kunne ses positivt på kommunens placeringer i målinger af det lokale erhvervsklima. Fredensborg Kommune skal konkret placere sig i top 40 i DI s måling af lokalt erhvervsklima i senest Derudover skal den samlede tilfredshed blandt erhvervsdrivende forbedres i en opfølgende Megafon-måling i At der fastsættes vejledende sagsbehandlingstider, så sagsbehandlingstiden i gennemsnit nedsættes med 1/3 i forhold til de Side 11 af 16

12 hurtig sagsbehandling. nuværende tider. Vedvarende dialog med virksomhederne mens sagsbehandling pågår At give virksomhederne løbende status på behandlingen af deres sag kan betyde færre frustrationer fra virksomhedernes side, idet de hele tiden ved, at kommunen arbejder på at få sagen afsluttet og ikke har glemt sagen. At virksomhederne ved sagsoprettelse får at vide, hvornår de kan forvente at få en afgørelse i sagen, samt hvad proceduren for arbejdet er. At virksomhederne løbende informeres om fremdriften i sagen. Det er særlig vigtigt, hvis den vejledende sagsbehandlingstid mod forventning ikke kan overholdes. At der bliver færre klager. Resultaterne skal kommunikeres Et særligt indsatsområde bliver at få kommunikeret initiativerne og resultaterne til såvel virksomhederne som den brede offentlighed. Derfor skal der arbejdes mere systematisk med at få fortalt omverdenen om de mange indsatser, og de resultater de afføder. Det være sig i form af øget brug af pressen og øget brug af andre kommunikationsplatforme herunder de planlagte konferencer, virksomhedsbesøg og elektroniske nyhedsbrev. Del 3: Opfølgning og forudsætninger På baggrund af alle de ovennævnte tiltag og konkrete aktiviteter arbejder Fredensborg Kommune målrettet for at forbedre det lokale erhvervsklima mærkbart. For at sikre fremdrift mod at nå de opsatte strategiske mål, gennemføres der hvert år ved årets udgang en evaluering af, i hvilken udstrækning kommunen har opfyldt succeskriterierne. Herved sikres der et vedvarende fokus på de strategiske mål og de konkrete aktiviteter. Samtidig vil det være muligt at justere de konkrete aktiviteter, hvis ikke de virker efter hensigten. På denne måde vil erhvervsstrategien også fremadrettet være relevant, og kan bruges aktivt i arbejdet med at gøre kommunen mere erhvervsvenlig. Der udarbejdes endvidere en tids- og aktivitetsplan for strategiens gennemførelse. Samtidig gennemføres i 2015 en ny Megafon-måling af erhvervslivets tilfredshed, hvor en tilsvarende måling fra 2013 kan bruges som sammenligningsgrundlag. Endelig vil kommunen i regi af Erhvervsrådet og ved afholdelse af forskellige virksomhedsarrangementer drøfte med erhvervslivet, hvordan det går med målsætningerne i strategien. Side 12 af 16

13 Måling af erhvervsklima Evaluering af målopfyldelse Drøftelse med erhvervslivet En fortsat relevant erhvervsstrategi Side 13 af 16

14 Bilag 1: Fakta om erhvervslivet Fredensborg Kommune er kendetegnet ved at have et varieret erhvervsliv både hvad angår virksomhedernes størrelse og branchetilknytning. Langt de fleste virksomheder i Fredensborg Kommune er mikro- eller små virksomheder med under 50 ansatte. En stor andel heraf er endvidere enkelmandsvirksomheder uden ansatte. Samtidig rummer kommunen også en række mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte. Kun få virksomheder er store virksomheder med over 250 ansatte, hvoraf Fredensborg Kommune selv er den ene. Virksomhedernes størrelse Antal ansatte Antal virksomheder I alt Til tabellen skal det nævnes, at en stor del af enkelmandsvirksomhederne er virksomheder uden aktivitet. Billedet er dog samlet set væsentligt i forhold til at give overblik over den generelle fordeling af virksomheder i kommunen. En relativ stor andel af Fredensborg Kommunes virksomheder er forholdsvis nyetablerede med under 5 års levetid (30%), hvilket skærper behovet for sparring i forhold til at kunne udfolde eventuelle vækstpotentialer. Virksomheder er typisk mest sårbare i deres første leveår på grund af økonomiske begrænsninger og generel manglende erfaring og netværk. Kigger man samlet set på virksomheder med en levetid på under 10 år udgør denne gruppe mere end halvdelen af virksomhederne i kommunen (53%). Virksomhedernes alder Antal år i alder Antal virksomheder Ukendt 313 I alt Ser man på hvilke brancher, der er størst målt på antal virksomheder, så er Fredensborg Kommune karakteriseret ved at have mange liberale erhverv samt servicevirksomheder. Dog er det uden for de fem største brancher også værd at nævne, at landbrug og fremstillingsvirksomhed udgør en pæn andel af virksomhederne i Fredensborg Kommune. Side 14 af 16

15 De største brancher målt på antal virksomheder Branche 1. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 2. Pengeinstitut, finansvirksomhed og forsikring 3. Engroshandel og detailhandel 4. Andre serviceydelser 5. Information og kommunikation Geografisk centrerer Fredensborg Kommunes erhvervsliv sig naturligt i bysamfundene, men der findes samtidigt et aktivt erhvervsliv i kommunens landområder. Fredensborg Kommune har, meget lig de fleste andre kommuner, færre produktionsvirksomheder end tidligere og flest virksomheder inden for service og handel. Den store bredde i virksomhedstyper er et aktiv for kommunen, og strategien skal derfor være med til at fastholde og udvikle spændvidden i vores erhvervsliv. Et valg om at fokusere på bestemte erhverv har en indbygget risiko for, at man satser forkert. Dertil kommer, at kommunen er begrænset af ikke at have ledige arealer at udlægge til erhverv, hvorfor sigtet med erhvervsstrategien primært er at fastholde og udvikle det eksisterende erhvervsliv og samtidig udnytte de muligheder, der ligger i et regionalt samarbejde på erhvervsområdet. Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Hvad kan jeg fortælle om? Arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man ikke landets største virksomheder derimod er vi hjemsted for en bemærkelsesværdig

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020 Hillerød Nordsjællands vækstcentrum Erhvervsstrategi 2013-2020 Indhold Forord... 3 Hillerød - Nordsjællands vækstcentrum 2020... 4 Indledning... 5 Målsætning 1: En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune 2 Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man både nationale og internationale virksomheder i verdensklasse. Haderslev er hjemsted

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 13.12.2012 Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Randers, 20. feb. 2012 Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Indledning Vækst kræver hårdt arbejde og samarbejde, og her i Randers

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Erhvervsstrategi Version 1.02

Erhvervsstrategi Version 1.02 Erhvervsstrategi Version 1.02 1 Indhold Indledning... 3 Erhvervsstrategiens tilblivelse... 3 Hvem omfatter erhvervsstrategien?... 3 Uddrag fra baggrundsundersøgelser... 4 Demografisk undersøgelse... 4

Læs mere

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice.

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice. Redegørelse for budgetudvidelser 2016-2019 - Erhverv Med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 er der skabt et politisk og administrativt fundament

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere