Etiske retningslinjer. for. Schæferhundeklubben for Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etiske retningslinjer. for. Schæferhundeklubben for Danmark"

Transkript

1 Etiske retningslinjer for Schæferhundeklubben for Danmark Etiske retningslinjer for Schæferhundeklubben for Danmark ver. 1.0 af den 1. februar 2012

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Etiske retningslinjer for medlemmer... 4 Etiske retningslinjer for trænere og figuranter... 6 Etiske retningslinjer for ledere... 8 Etiske retningslinjer for dommere... 9 Etiske retningslinjer for tilskuere Etiske retningslinjer for opdrættere Etiske retningslinjer for børne- og ungdomsarbejdet Til repræsentantskabet 2012 Det er en glad og stolt landsformand, som nu kan præsentere det første eksemplar af Etiske retningslinjer for Schæferhundeklubben for Danmark. Dette dokument viser, at vi er en forening, der tør tage stilling til- og have en holdning omkring vores sport og omgang med hinanden og hundene. Et dokument, som er værdifuldt i arbejdet med sponsorer og i vort samarbejde med pressen. Der skal lyde en tak til de personer, som hen over vinteren har udarbejdet dette, så det nu kan fremlægges. Tak til Per Svoldgård Nielsen, Pia Gadeberg Tunø, Sanne Lund og Per I. Christiansen for arbejdet. Det er nu hovedbestyrelsens ansvar, fremover at sikre dokumentet er tidssvarende. Poul Meineche Landsformand 2

3 Indledning Disse etiske retningslinjer er gældende for medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark og de kredse, der hører herunder. De etiske retningslinjer er bygget på de regler og forskrifter, der allerede findes i det danske samfund og som Schæferhundeklubben for Danmark og den almindelige borger er omfattet af. Det er Schæferhundeklubbens ambition, at vor klub, er en åben og gennemskuelig organisation, hvor sporten dyrkes på lige vilkår og hvor ærlig konkurrence er højeste prioritet. Det er samtidig klubbens ambition, at sende de korrekte signaler til det øvrige samfund om, at schæferhunden er en sund, rask og omgængelig hund, når den behandles med respekt og uden tvivlsomme træningsmetoder. Klubbens system og prøveprogrammer er opbygget på en sådan måde, at det er muligt for alle at nå et mål gennem sin træning. Det er uanset om man er elitefører eller træner på et lavere niveau. De etiske retningslinjer giver plads til alle, til at kunne dyrke sporten på forskelligt niveau. Endelig er det klubbens mål, at vise at vores sport er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne regler og etiske retningslinjer og her kan nævnes: Fair Play, respekt for modstandere og dommere, og ordentlig opførsel når man færdes med schæferhunden på eller udenfor banerne. Dette indebærer, at vi alle, voksne konkurrenceudøvere, ledere, trænere og forældre, skal være vores ansvar bevidste som rollemodeller. 3

4 Etiske retningslinjer for medlemmer De fleste medlemmer søger efter sportens og hundelivets indbyggede værdier. Schæferhundesporten kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. Men schæferhundesporten kan også give anledninger til kamp og konflikt. Det er begge ting, som kan give destruktive udslag, hvilket er ødelæggende for klub, sport og dens hundeførere. Konkurrencen må aldrig blive en strid om eksterne gevinster, prestige og profit. Vores hundesport må aldrig komme dertil, hvor nogle kæmper med frygten for at tabe, og andre bliver kyniske og tager ethvert middel i brug for at vinde, det gælder i alle grene af vor sport, både på træningspladserne og på konkurrencebanerne. Vores sport og omgang i kredsene må aldrig blive et sted, hvor vi ser stort på menneskelige værdier og respekt for hinanden og vore hunde. De følgende retningslinjer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner hundeførere, der søger, at leve op til schæferhundeklubbens positive værdier. Vær en god ambassadør for schæferhunden. Sæt altid hundevelfærd over alt andet! Vis respekt for hunden som et levende væsen. Lad ikke dine personlige ambitioner overskygge hundens evner. Udvis sund dømmekraft i din omgang med dine egne og andres hunde både på og uden for træningspladsen. Vær et godt forbillede for klubbens børn og unge. Vis værdighed både ved sejr og nederlag! Overhold klubbens regler og retningslinjer. Prioriter altid dit og hundens helbred og undgå unødvendige chancer. Respekter de afgørelser, som er truffet af dommere og andre tillidsvalgte. 4

5 Respekter andre hundeføreres talent, potentiale og dygtighed - uanset af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering! Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til andre hundeførere og hunde, herunder opdrættere. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og figuranter og andre, som støtter dig! Tag selv hovedansvaret for din og din trænings udvikling og præstationer! Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel. 5

6 Etiske retningslinjer for trænere og figuranter Trænere og figuranter søger efter hundeførerens potentiale for forbedring. Trænere og figuranter tilrettelægger træningen, for at dette potentiale kan realiseres på bedst mulige måde. Den gode træner/figurant har også større mål. Han eller hun kender schæferhundeklubben som en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor der skabes træningsmiljøer kendetegnet af glæde, fællesskab og orientering mod mestring. Den gode træner/figurant udvikler hele hundeføreren: fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Den gode træner/figurant er en menneskeudvikler. Ligesom gode hundeførere har gode trænere/figuranter også talent. I en god træner/figurantrelation er der to ligeværdige parter, som udvikler hinanden gensidigt. Trænere og figuranter er nøglepersoner med hensyn til at forme holdninger og værdier hos hundeførere, han/hun har ansvaret for. Heri ligger der stor magt. De følgende retningslinjer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner/figurant. Behandl alle hundeførere individuelt, og på hundeførerens præmisser! Sørg for, at træning er passende i forhold til hundeførerens alder, erfaring, talent og modenhed! Overhold schæferhundeklubbens regler og retningslinjer for fair play! Respekter de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials! Inddrag hundeførerne i beslutninger, som berører dem, og lær hundeførerne at tage deres del af ansvaret for opførsel og klubbens udvikling! Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for hundeførerne! Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik! Prioriter altid hundeførernes helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici. Vis interesse og omsorg for syge og skadede hundeførere! Søg samarbejde med andre trænere/figuranter samt specialister, hvor det tjener hundeføreren og figuranter. 6

7 Anerkend hundeførerens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere! Accepter aldrig truende og voldelig adfærd! Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for træningen! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel! Vær aktiv modstander af al form for misbrug (alkohol, stoffer), i forbindelse med træning! Behandl alle hundeførere ligeværdigt uanset køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuelt orientering! Behandl alle hundeførere ligeværdigt uanset hundeførerens erfaring, ambitionsniveau og hundens baggrund. Udnyt aldrig din virksomhed som træner/figurant til at fremme egne interesser på bekostning af hundeføreren og/eller klubbens interesser! Misbrug ikke din insiderviden i forbindelse med træning! 7

8 Etiske retningslinjer for ledere (personer med poster i bestyrelser, råd og udvalg). Ledere i Schæferhundeklubben for Danmark, hvad enten det drejer sig om medlemmer af hovedbestyrelsen, brugshunderådet, avlsrådet, en kredsbestyrelse eller et, af disse organer, nedsat udvalg, har et særligt ansvar for varetagelsen af klubbens interesser. At være valgt til en tillidspost i en af førnævnte organer i klubbens ledelse skal opfattes som en tillidserklæring fra klubbens medlemmer, og fordrer, at man holder sig for øje, at man har en forpligtelse til at sætte klubbens, medlemmernes og schæferhundens (som racehund) interesser højere end egne særinteresser. Klubbens ledere er valgt af medlemmerne gennem de demokratiske processer der er beskrevet i klubbens love. Det er derfor ledernes ansvar at sikre, at den måde klubben ledes på bygger på demokratiske værdier, åbenhed, lydhørhed, retfærdighed og økonomisk ansvarlighed. Ledelsespositioner giver i sagens natur mulighed for indflydelse, men sådanne positioner må aldrig være motiveret af ønsker om magt eller føre til misbrug af magt. Følgende retningslinjer er retningsgivende for ledere i klubben: Tag vare på klubbens eksistens, formål og intensioner. Påtag ansvaret for, at klubbens formelle og etiske retningslinjer efterleves i hele organisationen. Behandl alle klubbens aktører som ligeværdige - uanset køn, etnicitet og interesse. Vær åben og lydhør overfor medlemmernes holdninger og interesser, så længe disse ikke er i modstrid med klubbens love/regler og etiske retningslinjer. Bevar en høj standard for din personlige opførsel. Vær altid ydmyg overfor den position og det ansvar, som klubbens medlemmer har betroet dig. Udnyt aldrig din position som leder til at fremme egne interesser på bekostning af klubbens interesser. 8

9 Etiske retningslinjer for dommere (gælder både brugsprøvedommere og eksteriørdommere) Som dommer i Schæferhundeklubben for Danmark, er det vigtigt, at man til stadighed agerer i forhold til klubbens formålsparagraf og i forhold til de regelsæt der er gældende for den dommervirksomhed man udøver, dvs. brugsprøveprogrammet og racestandarden for schæferhunde. Det er vigtig at være opmærksom på, at dommere spiller en nøglerolle i forhold til at sikre, at det hundemateriale der danner baggrund for racens fremtid, består af mentalt og fysisk sunde og stærke individer, som kan videreføre og udvikle racens positive særkende, jf. klubbens formålsparagraf. Dommerne er gennem deres bedømmelser med til at sætte rammerne for hvilke typer af hunde der accepteres og anerkendes som gode repræsentanter og ambassadører for schæferhunden som race og for schæferhunden som en respekteret partner til mennesker i mange forskellige sammenhænge (familiehund, tjenestehund, sportshund, o.l.). Dommerne spiller også en stor rolle med hensyn til at opretholde en høj standard for udøvelsen af hundesport hvad enten det drejer sig om aflæggelse af almindelige prøver, deltagelse i brugsprøvekonkurrencer (DM/VM-udtagelser/DM/VM) eller deltagelse i udstillinger (almindelige udstillinger og/eller større udstillinger LD-skuer/HAS). Gennem sit virke er dommeren med til at sikre en retfærdig og fair hundesport, som lever op til sportens idealer. Dommeren sætter rammerne for acceptable og uacceptable måder at udøve sporten på. Dommeren er således på en konkret og direkte måde med til at forme udøvelsen og udviklingen af hundesporten, men dommeren er også gennem sin egen adfærd med til at påvirke hundeføreres holdninger og adfærd. Dette gøres bl.a. ved at optræde upartisk, ubestikkelig, retfærdig, bestemt og samtidig tålmodig og anerkendende over for hundeførerne af sporten. I en forholdsvis lille klub som Schæferhundeklubben, vil der uvægerligt være mange der kender dommerne i vores klub, eller har en eller anden for- 9

10 bindelse med en dommer. Der kan således være hundeførere af hundesporten, der har mere eller mindre tætte forbindelser med en dommer, fx tilhører samme kreds, træner sammen, er konkurrerende hundeførere af sporten, har forbindelser til en bestemt opdrætter o.s.v. I sådanne situationer er det vigtigt, at dommeren under udøvelsen af sin dommervirksomhed ikke lader sig påvirke af de eventuelle mere eller mindre nære relationer, som han/hun måtte have til de personer som deltager i de arrangementer som han/hun er sat til at dømme ved. Dommeren skal til enhver tid kunne holde sig fri af en hvilken som helst påvirkning udefra, og alene udføre sin dommergerning med udgangspunkt i de intentioner og regler der er gældende for den pågældende dommergerning. Følgende retningslinjer er retningsgivende for dommere: Vær altid upartisk og fri af enhver udefrakommende påvirkning. Vær altid ubestikkelig og modtag aldrig gaver og/eller tjenesteydelser (reelle som symbolske) der på nogen måder kan tænkes givet med en bagvedliggende hensigt. Dommeren skal altid optræde på en sådan måde, at han/hun fremstår som en autoritetsperson hvis etiske værdisæt er hævet over enhver tvivl og derved fungere som rollemodel for andre udøvere af hundesporten. Vær konstant opmærksom på, at udøvelsen af hundesporten foregår på en dyreetisk forsvarlig måde og i overensstemmelse med dyreværnsloven. Vær opmærksom på, at respekten for dommerens arbejde er funderet på dommerens faglighed. Søg derfor til stadighed at være opdateret på såvel dommerfaglig viden som på sportens udvikling i det hele taget. Brug aldrig nedsættende tale eller skældsord i forhold til hundesportens aktører. Behandl alle udøvere af hundesporten ligeværdigt uanset af køn, etnicitet, holdninger, interesser og lignende. 10

11 Etiske retningslinjer for tilskuere Gode tilskuere kender schæferhundeklubbens retningslinjer og værdier, anerkender og støtter, opnåede resultater uanset af hvem der måtte præstere, og hvad resultatet måtte være. Gode tilskuere støtter deres hundefører med positiv opbakning og stolthed, og udviser respekt for andre hundeførere. At være tilskuer og supporter indebærer et stort ansvar. De følgende retningslinjer henviser til handlinger og holdninger, som kendertegner den gode tilskuer i Schæferhundeklubben. Bifald fair play, og gode præstationer for alle hundeførere! Støt din hundefører, i modgang så vel som i medgang! Udtryk din støtte på positiv og motiverende måde! Udvis respekt for alle udøvende hundeførere! Udvis respekt for dommeres og officials bedømmelser/afgørelser! Undlad brug af hån eller skældsord i forhold til hundeførere, dommere, trænere, officials og andet publikum! Accepter aldrig truende og voldelig adfærd! Behandl alle hundefører ligeværdigt unset af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering! 11

12 Etiske retningslinjer for opdrættere Som opdrætter af schæferhunde er alle underlagt de regler, som er udstukket af Dansk Kennel Klub, Schæferhundeklubben for Danmark og de love og regler der er fastsat i dyreværnsloven. Ikke alt er præcist defineret i reglerne og derfor er der udstukket nogle etiske retningslinjer, som er gode at forholde sig til. Max von Stefhanitz skrev i sin berømte bog fra 1905, at Schæferhundeavl er liebhaveravl. Dette skal vi alle stadig have for øje i vores virke som opdrættere. Det er vigtigt, som opdrætter, hele tiden at tænke på, at det er levende væsener, både hunde og fremtidige hundeejere, vi har med at gøre. Ordet "liebhaver" kan være et vanskeligt ord at forstå til fulde, så her vil vi definere ordet lidt. I en direkte oversættelse betyder det (noget i retning af) "noget man har kærlighed til". Når man læser von Stefanitz' bog, er der ingen tvivl om, at der ligger mere end dette bag betegnelsen. Vi er overbeviste om, at von Stefanitz allerede dengang var opmærksom på, at det ville være skadeligt for avlen hvis den blev styret af pengeinteresser. Man burde kun beskæftige sig med schæferhundeavl ud fra helt uegennyttige motiver og kun af ægte kærlighed til racen. Det er denne betydning, vi lægger til grund for vores opdræt- og handlinger i klubben. Opdrætterens gøren og laden, er derfor med til at tegne et billede af racen og de mennesker, der har med den at gøre. Her har opdrætteren et stort ansvar. De følgende retningslinjer kendetegner den gode opdrætter i Schæferhundeklubben for Danmark. 12

13 Dit hundehold må aldrig blive større, end at du kan give alle hundene et acceptabelt liv, både mentalt og fysisk. Du skal sikre, at du ikke er økonomisk afhængig af dit opdræt, da det kan svække dømmekraften. Du skal være åben og ærlig overfor dine hvalpekøbere. Du skal opføre dig professionelt overfor klager fra hvalpekøbere og stå ved dit ansvar. Du skal sikre, at du kan honorere eventuelle erstatningsansvar. Du skal bruge megen energi på at følge regler og retningslinjer og ikke på at omgå dem. Du skal sikre, at du altid anvender avlsmateriale, der lever op til Schæferhundeklubbens formålsparagraf. Omtal andres avlsresultater med den samme respekt, som du ønsker de skal omtale dit. 13

14 Etiske retningslinjer for børne- og ungdomsarbejdet Det overordnede mål med børne- og ungdomsarbejdet i Schæferhundeklubben for Danmark er at fremme forståelsen for god behandling af hunden som husdyr. Børne- og ungdomsarbejde bør arbejde for at udvikle hundeførere der prioriterer hundens velfærd over alt, således at den enkeltes ønsker og behov aldrig går forud for hundens evner. Arbejdet med hunde skal først og fremmest være sjovt for klubbens unge medlemmer, og skal ske i respekt for den enkeltes evner og ambitioner. De unge medlemmer skal opleve mestring af hundearbejdet samt fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring. Voksnes ambitioner og mål bør ikke overskygge de unges glæde ved samværet med hunden og glæden ved træningen. Børne- og ungdomsarbejdet kræver trænere med solid kompetence og værdiforankring, idet disse trænere fremstår som forbilleder for klubbens fremtid. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner det gode børne- og ungdomsarbejde. Etiske retningslinjer for arbejdet med børn og unge: Sæt altid hundens velfærd over alt andet Dine egne ambitioner må aldrig overskride hundens evner Udvis respekt for hunden som et levende væsen Hunden skal håndteres under iagttagelse af hundens fysiske og sundhedsmæssige behov. Al træning skal ske med udgangspunkt i viden om hundens naturlige adfærd. Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i hvalpestadiet. Etiske retningslinjer for trænere: Vær bevidst om din rolle som forbillede Følg altid selv de etiske retningslinjer som er beskrevet for børn og unge. Vær loyal overfor klubben og dens regler og procedurer. Anvend positive og hundevenlige træningsmetoder. 14

15 Motiver hundeførerne til at udvise respekt for hunden som levende væsen. Fordøm usportslig optræden både overfor hunde og mennesker. Tilrettelæg træningen således, at den er passende i forhold til hundeførernes alder og hundens evner. Lær de unge at optræde med respekt overfor dommere, figuranter og konkurrenter. Giv positiv kritik. Hold din viden om hundetræning opdateret. Vær altid opmærksom på den magt, du har som træner og undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med unge hundeførere. Vis interesse og omsorg for syge og skadede hunde. Behandl alle hundeførere ligeværdigt uanset af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold. Etiske normer for forældre Lær dit barn at hundens velfærd går forud for alt andet. Pres ikke dit barn til at overskride egne eller hundens evner. Husk, at dit barn træner for at glæde sig selv og ikke dig. Tilskynd dit barn til at træne hunden med hundevenlige metode.r Støt dit barn og vær en aktiv del af træningen. Vær forgangsbillede i din omgang med hunde. Vær loyal overfor dit barns trænere og figuranter. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl. Respektér dommeres afgørelser og lær dit barn at gøre det samme. Vis børnene, at man skal acceptere, respektere og tale ordentligt, til alle konkurrenter! Værdsæt klubbens frivillige trænere, figuranter, udvalgsmedlemmer etc. Vær et godt forgangsbillede både overfor dit eget barn og over for andres børn. Respekter alle børns rettigheder og værdighed! 15

16 Adresse: Schæferhundeklubben for Danmark Sekretariatet Trunderupvej 12A 5683 Haarby Phone Fax E Mail 16

Etiske retningslinjer. for Rottweilerklubben. Danmark

Etiske retningslinjer. for Rottweilerklubben. Danmark Etiske retningslinjer for Rottweilerklubben Danmark 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Etiske retningslinjer for medlemmer... 4 Etiske retningslinjer for trænere og figuranter... 5 Etiske retningslinjer

Læs mere

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Præambel Det etiske kodeks har følgende indhold: Kapitel 1: Etiske normer for udøvere Kapitel 2: Etiske normer for trænere Kapitel 3: Etiske normer for dommere

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Kvindefodbold Velfærd

Kvindefodbold Velfærd 1. udgave, august 2008 - - - - - ETISKE REGLER FOR VIF s KVINDEAFDELING - - - - - Fodbolden er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast

Læs mere

Etiske retningslinjer for. Dansk Sankt Bernhard Klub

Etiske retningslinjer for. Dansk Sankt Bernhard Klub Etiske retningslinjer for Dansk Sankt Bernhard Klub Version 1 af 1. juni 2015 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Etiske retningslinjer for medlemmer... 4 Etiske retningslinjer for sociale arrangementer...

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

ISHOCKEYENS SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt

ISHOCKEYENS SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt ISHOCKEYENS SÅDAN 1 Danmarks Ishockey Union (DIU) har det overordnede ansvar for ishockeyens fælles værdigrundlag i Danmark det som er rigtigt eller forkert i ishockey, på eller udenfor banen. Fair play

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

Ishockeyens SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt

Ishockeyens SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt Ishockeyens SÅDAN 1 Danmarks Ishockey Union (DIU) har det overordnede ansvar for ishockeyens fælles værdigrundlag i Danmark det som er rigtigt eller forkert i ishockey, på eller udenfor banen. Fair play

Læs mere

Den gule tråd Sportslig og social målsætning for HOG Fodbold

Den gule tråd Sportslig og social målsætning for HOG Fodbold Den gule tråd Sportslig og social målsætning for HOG Fodbold Version 1.2. 06.04.2014 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning... 3

Læs mere

ETISKE REGLER FOR SPILLERE

ETISKE REGLER FOR SPILLERE ETISKE REGLER FOR SPILLERE (Gældende pr. 01.06.2017) 1. FORMÅL 1.1 At sikre og opretholde en fair og ordentlig administration og gennemførsel af BWF-godkendte turneringer, og at beskytte spillernes rettigheder

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Dårlig opførsel. Hvad er det - og hvordan håndteres det?

Dårlig opførsel. Hvad er det - og hvordan håndteres det? Dårlig opførsel Hvad er det - og hvordan håndteres det? Er det relevant? Jeg kender alene i år til: En sag vedr. en sejlers dårlige opførsel To sager vedr. forældres dårlige opførsel Og har yderligere

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? 1 SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? Udgiver: Dansk Boldspil-Union Oplag: 10.000 Layout: Formegon ApS Redaktion:

Læs mere

Den Blåhvide Tråd. Sådan er vi og det vil vi i HIF. Hvalsø Idrætsforening Fodbold

Den Blåhvide Tråd. Sådan er vi og det vil vi i HIF. Hvalsø Idrætsforening Fodbold Den Blåhvide Tråd Sådan er vi og det vil vi i HIF Hvalsø Idrætsforening Fodbold Bestyrelsen i HIF 2017 INDHOLD VISION I HIF... 2 MISSION... 2 VÆRDIER... 2 PRINCIPPER OG MÅLSÆTNINGER I HIF... 3 FAIR-PLAY...

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks BadmintonDanmarksAdfærdskodeks 1. Etisk grundlag Badminton Danmarks adfærdskodeks hviler på alment menneskelige normer og værdier, som markerer et tilhørsforhold til vort samfunds kultur og tradition.

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Trænere og undervisere Etiske Regler

Trænere og undervisere Etiske Regler Trænere og undervisere Etiske Regler (Gældende pr. 01.06.2017) 1. FORMÅL 1.1 At opretholde de højeste standarder for opførsel blandt trænere og undervisere samt dem, som udøver en lignende rolle i et undervisnings-/læringsmiljø,

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Christiansbjerg Håndboldklub Sportspolitik

Christiansbjerg Håndboldklub Sportspolitik Christiansbjerg Håndboldklub Sportspolitik Side 1 af 10 Indhold Hvem er vi?... 3 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 PRAKTISKE FORHOLD Fordeling af træningstid... 4 Haltimer... 4 Internt i CHK...

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

ETISKE REGLER FOR SPILLERE

ETISKE REGLER FOR SPILLERE ETISKE REGLER FOR SPILLERE (Gældende pr. 09.11.2015) 1. Formål Formålet med disse regler er: 1.1 at sikre og opretholde en ordentlig og fair administration og gennemførsel af BWF-godkendte turneringer,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik September 2016 VÆRDIREGELSÆT OG MOBBEPOLITIK Indhold Værdiregelsæt... 2 Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning.... 3 Mobbepolitik... 4

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE 5.12.2013 BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE TALENTUDVIKLING SOSU - LUU KONFERENCE HVAD VIL I GIVE DE UNGE MED? INDTRYK FRA SKILLS 2013 Det rykkede! Engagement Søgende Åbenhed Mod Reflekterede Personlig udvikling

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Talenternes forældre.

Martin Thomsen Langagergaard. Talenternes forældre. Talenternes forældre Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver rådgivningsvirksomheden Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Schæferhunden som familiehund og brugshund Opdrætterne Det overordnede mål: Skal være at avle schæferhunde, som er i stand til at udføre deres opgaver i nutidens samfund,

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER

VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER BOFORMEN SKOVVÆNGET VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER 1.1 1.1.1 GRUNDELEMENTER LOGO Region Nordjyllands logo Logoet er Region Nordjyllands visuelle ankerpunkt og det primære identitetsbærende designelement.

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik 2014-15 1 GRAND PRIX OG ÆSTETISK GYMNASTIK Rytmisk gymnastik i Danmark dækker bl.a. over Grand Prix Gymnastik og Æstetisk Gymnastik. Rytme gymnastikken

Læs mere

SPORTSPLAN FOR TALENTHOLD, DISTRIKT 9, 2016 JUNIOR- OG UNGRYTTERE

SPORTSPLAN FOR TALENTHOLD, DISTRIKT 9, 2016 JUNIOR- OG UNGRYTTERE Sportslige mål De store sportslige højdepunkter er. Sydjysk Mesterskab, SJM Holdmesterskab Juniore/ungryttere Sydjysk Mesterskab, SJM (P) Holdmesterskab Ungryttere Sydjysk Mesterskab, SJM Individuelt Juniore/ungryttere

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere