10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse Version: 0.5 Status: Udkast Oprettet: Rettet den: Fil:.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Initial version MLI-EBST Redigeret, udvidet m. beskrivelse af BBR/CVR MLI-MBBL Redigeret, udvidet med kap. 3 MLI-MBBL Beskriver opgave og metode efter AP 2.5 workshops MLI-MBBL Korrektur, færdiggørelse af kap 4 og samlet udkast MLI-MBBL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND OM DETTE DOKUMENT Baggrund, arbejdspakke Dokumentets indhold og formål Læsevejledning Tilhørende dokumenter BAGGRUND OG BESKRIVELSE AF PROBLEMET KOMMISSORIET FOR INITIATIV 10.2B HISTORISK BAGGRUND FOR PROBLEMET: BBR Bygnings- og boligregistreringen BBR som basisregister for adresser HISTORISK BAGGRUND FOR PROBLEMET: CVR Det Centrale Virksomhedsregister Adresserne i CVR TIDLIGERE ANALYSER Uoverensstemmelser mellem CVR s og BBR s adresser Analyse Vurdering af årsagen til uoverensstemmelserne RESULTATER FRA PROJEKTETS ØVRIGE ARBEJDSPAKKER Generelt Fra AP 2 om brug af adresser på erhvervsområdet Fra AP 3 om brug af adresser på personområdet Fra AP 4 om brug af adresser til øvrige anvendelser REGLER FOR KOMMUNERNES FASTSÆTTELSE AF ADRESSER Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Fastsættelse af adgangsadresser Fastsættelse af enhedsadresser BBR s adresseregister Regler om ejeres oplysningspligt af 38 - EBST-REF:

3 3. FORUNDERSØGELSE OG OPGAVEANALYSE INDLEDNING KATEGORISERING AF OPGAVEN Interesseanalyse Karakteristik af situationen i dag og den ønskede situation PRIORITERING OG ALTERNATIVER Hovedprioritering Mulig optioner SKØN OVER VOLUMEN AF KATEGORI CVR-BBR optælling december Uoverensstemmelsernes karakter Uoverensstemmelsernes fordeling på kommuner Årsag til uoverensstemmelser - adgangsadresser Årsag til uoverensstemmelser - enhedsadresser SKØN OVER VOLUMEN I ØVRIGE KATEGORIER Kategori 4 Større statslige og regionale institutioner Kategori 5 og 6 Større enkeltvirksomheder og Lukkede eller indhegnede områder Kategori 7 Haveforeninger Kategori 8 og 9 Bopælsadresser uden bolig og Andre midlertidige opholdsadresser Kategori 10 Visse ubebyggede arealer samt tekniske anlæg SAMLET SKØN OVER VOLUMEN LØSNING INDLEDNING FORMÅL OG PRINCIPPER AFGRÆNSNING FORUDSÆTNINGER FOR OPGAVELØSNINGEN Retsvirkninger af nye adresser Løsningen forudsætter ejers oplysninger LØSNINGSMODEL Tilrettelæggelse af løsningen Taskforce Ansvarsfordeling og proces Pilotprojekt It-understøttelse Lovgivning TIDSPLAN ESTIMERING AF TIDSFORBRUG BILAG A SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER A. Ejers/lejeres interesse B. Lokalt adressesystem C. Vedligeholde de nye adresser D. Stednavne f.eks. centernavne, virksomhedsnavne E. Rettigheder og adresser F. Beskyttelseshensyn og sikkerhed af 38 - EBST-REF:

4 G. Private institutioner H. Krav om skiltning I. Gennemførelse af partshøring J. Kommunens pligter ved konstatering af fejl eller mangler K. Enhedsadressens tilknytning til en BBR-enhed L. Ejers pligt til at oplyse om faktiske enhedsadresser i brug M. Adgangsadresser født med enhedsadresse N. Reglerne for CVR-registrering af adresse O. Regler om p-enheder, branche og enhedsadresse P. Reglerne for CPR-registrering af adresse (bopælsadresse) af 38 - EBST-REF:

5 1. Indledning 1.1 Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområde 10 Fælles grunddata for alle myndigheder, truffet beslutning om et initiativ 10.2b med titlen Genbrug af adressedata. Som et led i denne beslutning er der etableret et særskilt projekt, der skal kvalificere den foreløbige business case som er baggrunden for initiativ 10.2b, og derefter fastlægge en opgavefordeling og en implementeringsplan for initiativet. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af dette projekt. Dokumentet er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). 1.2 Om dette dokument Baggrund, arbejdspakke 2.5 Nærværende dokument omhandler et enkelt men vigtigt element i det samlede initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata, nemlig kravet om at supplere bestanden af autoritative adresser i BBR med en række erhvervsadresser og andre adresser som ikke i dag er registreret, men som er i faktisk brug. Der er enighed om at løsningen af denne opgave vil kræve en betydelig indsats og at den derfor bør afgrænses og tilrettelægges nøje. På denne baggrund blev det i oktober 2011 besluttet at etablere en særlig arbejdspakke 2.5 (AP 2.5) der skulle analysere udfordringen og foreslå en løsning (Figur 1). Arbejdet i AP 2.5 blev udført i perioden januar-februar 2012 af MBBL i samarbejde med en arbejdsgruppe, som havde deltagelse af KL, kommunerne, CVR og Post Danmark. Figur 1: Projektets fem hovedarbejdspakker og den særlige AP af 38 - EBST-REF:

6 1.2.2 Dokumentets indhold og formål Nærværende dokument er udarbejdet for at give en systematisk beskrivelse af hvordan opgaven med at supplere bestanden af autoritative adresser i BBR med erhvervsadresser mm. kan afgrænses, tilrettelægges og gennemføres. Dokumentet er baseret på resultater og anbefalinger fra en arbejdsgruppe i projektets AP 2.5 Arbejdsgruppen var enige om, at en løsning af opgaven vil være en vigtig og nødvendig grunddataforbedring, og en forudsætning for at initiativet kan opnå de forventede gevinster. Løsningen vil især være en forudsætning for at person-, erhvervs- og ejendomsområderne kan anvende det samme autoritative adressegrundlag. Der var imidlertid også enighed om, at opgaveløsningen vil kræve væsentlige ressourcer, såvel centralt som i kommunerne. Dokumentet vil derfor være et bidrag til udformningen af den kvalificerede business case for initiativet, herunder specielt for så vidt angår kommunernes og MBBL s ressourceforbrug til opgaveløsningen. Selvom tidplanen for projektet er meget stram, lægger projektets styregruppe stor vægt på at initiativet udformes og tilrettelægges i en bred og åben dialog med alle interessenter. Dokumentet indgår i denne dialog, hvorfor forslag, ideer og spørgsmål såvel som kritiske bemærkninger er meget velkomne Læsevejledning Læsere, der kender problemstillingen og er mest interesseret i forslaget til hvordan opgaven foreslås afgrænset og løst, kan med fordel springe over kapitel 2 Baggrund og beskrivelse af problemet og gå direkte til kapitel 3 Forundersøgelse og opgaveanalyse på side 19. Det er naturligvis også muligt at gå direkte til kapitel 4 Løsning på side Tilhørende dokumenter Dokumentet indgår i en serie af projektdokumenter, der beskriver andre facetter af initiativet: Dokumentet Adressemyndighedens opgaver - beskrivelse, gennemgår dels de grunddataforbedringer, der skal udføres som forberedelse til at initiativet virkeliggøres, dels de fremtidige, udvidede krav til adressemyndighedens varetagelse af opgaven. Dokumentet Bedre it til registrering af vejnavne og adresser - beskrivelse, gennemgår de infrastrukturforbedringer, herunder først og fremmest det nye BBR adresseregister, som skal give kommunens adressemyndighed bedre redskaber til at ajourføre data. Dokumentet Bedre grunddata om vejnavne og adresser beskrivelse beskriver de forbedringer som myndigheder og virksomheder vil opleve når de fremover skal genbruge de autoritative adressedata. - 6 af 38 - EBST-REF:

7 2. Baggrund og beskrivelse af problemet 2.1 Kommissoriet for initiativ 10.2b I kommissoriet for projekt 10.2b Genbrug af adressedata beskrives en række elementer som skal indgå i initaitivet. Blandt disse er et systematisk genbrug adresser på erhvervsområdet: CVR overgår i 2014 til at anvende de autoritative adresser i BBR som grundlag for basisregistreringen af virksomheder og øvrige løsninger på erhvervsområdet. Skat overgår samtidig til at anvende adresserne i BBR som grundlag for deres løsninger og sagsbehandling. Initiativets mål er således at samtlige erhvervsenheder i CVR skal være registreret med en adresse, der findes i det autoritative adresseregister i BBR. Selvom mange af de nuværende uoverensstemmelser mellem CVR og BBR skyldes at virksomhederne ikke altid angiver deres adresse korrekt i CVR, er det også velkendt at der er eksempler på, at den adresse virksomheden anvender rent faktisk eksisterer adressen er blot ikke registreret i BBR. For at løse dette problem indeholder initiativet et krav om at udvide BBR s adressebestand så de manglende adresser registreres heri. I kommissoriet er kravet formuleret sådan: Kommunerne supplerer BBR s adressebestand med erhvervsadresser mv., som er i faktisk anvendelse, og som i øvrigt overholder reglerne om entydighed med videre. Erhvervs- og Byggestyrelsen 1 udpeger, i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2, Skat og Post Danmark med flere, de pågældende adresser og stiller de nødvendige værktøjer til rådighed for kommunerne. Fra 2014 skal erhvervsadresser kunne genbruges fra BBR som autoritative data. En sådan supplering af BBR s adresser var hovedemnet for arbejdet i AP 2.5 og er ligeledes hovedemnet i nærværende dokument. I forbindelse med de tidligere gennemførte arbejdspakker, AP1 - AP 5, blev der herudover identificeret en række andre problemer, hvor løsningen ligeledes ville bestå i at supplere BBR s adresser. De adressetyper der her blev peget på var supplerende bopælsadresser i CPR, adresser i haveforeninger og adresser til visse ubebyggede arealer. Disse typer af supplerende adresser indgik ligeledes i AP 2.5 og er også medtaget i dette dokument. 1 Nu: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) 2 Nu: Erhvervsstyrelsen (ERST) - 7 af 38 - EBST-REF:

8 2.2 Historisk baggrund for problemet: BBR Bygnings- og boligregistreringen Et af de vigtigste formål med etableringen af Bygnings- og Boligregisteret (BBR) i 1977 var at sikre en sammenhæng i folkeregistreringen (i CPR) og boligregistreringen (i BBR), bl.a. således at man kunne gennemføre automatiske, registerbaserede folke- boligtællinger. Det blev derfor formuleret som et krav til kommunerne, at de skulle foretage en fuldstændig og detaljeret registrering af alle boliger i BBR. Reglerne bestemte således, at alle bygninger til boligformål skulle opdeles i BBR-enheder, så hver enkelt boligenhed kunne registreres og dermed indgå i bygge- og boligstatistikkerne mv. Da det er adressen der binder CPR og BBR sammen, blev det et krav at hver BBR-boligenhed skulle have en entydig adresse. En tilsvarende regel gælder ikke for bygninger til erhverv eller institution mv., bl.a. fordi opdelingen af sådanne bygninger i individuelle erhvervslejemål hyppigt ændres uden at kommunerne har nogen mulighed for at kende til det og registrere ændringen i BBR. BBR havde herudover til formål at fungere som bygningsregister, bl.a. som grundlag for ejendomsvurderingen. Da ejendomsvurderingen imidlertid tager sit udgangspunkt i den samlede ejendom, inkl. alle bygninger, var det ikke tilsvarende vigtigt at alle bygninger havde entydige adresser når blot ejendommen kunne identificeres ved hjælp af en adresse. Denne historiske baggrund forklarer hvorfor BBR s adresser ligger meget tæt i boligområder, medens de ligger mere spredt i erhvervsområder, hvor det typiske billede er at selv meget store erhvervsejendomme kun har en adresse pr. ejendom (Figur 2). Figur 2: Erhvervsområde omkring Dalager i Brøndby vest for København: Der er kun en adresse pr. ejendom, selvom der måske er flere erhvervsvirksomheder på ejendommen - 8 af 38 - EBST-REF:

9 Adresseskævheden mellem bolig og erhverv bliver især tydelig i situationer, hvor en større erhvervsejendom eller institution e.l. kun har en enkelt adresse, selv om den består af mange bygninger som benyttes af mange forskellige virksomheder eller funktioner (Figur 3). Eksempler på sådanne bebyggelser og virksomhedstyper er: Erhvervsejendomme med mange individuelle erhvervslejemål Havneområder, lufthavne o.l. med mange erhvervslejemål eller butikker Kontorhoteller o.l., dvs. bygninger der udlejes til flere kontorvirksomheder Butikscentre o.l., hvor én bygning rummer mange individuelle butikslejemål Større institutioner som f.eks. sygehuse og universiteter Figur 3: Et område på Bispebjerg i København NV: Adresserne ligger tæt i boligkvartererne mod vest medens Bispebjerg Hospital øst for Charlotte Muncks Vej kun har få adresser BBR som basisregister for adresser I forbindelse med revisionen af BBR-loven i blev det besluttet at forenkle reglerne om vejnavne og adresser og at samle disse regler i BBR-loven. I den nye BBR-lov blev kommunerne udpeget som den eneste myndighed der kan fastsætte vejnavne og adresser. Ændringen betød bl.a. at Vejdirektoratet og amterne, der tidligere fastsatte vejnavne for statsveje, hhv. amtsveje, ikke længere har denne myndighed. Tilsvarende blev det præciseret at det ikke er grundejeren, men kommunen der fastsætter resten af adressen, dvs. de enkelte husnumre, etage- og dørbetegnelser mv. 3 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, BEK nr. 160 af 8. februar af 38 - EBST-REF:

10 Samtidig blev det besluttet at BBR skulle være det fælles, offentlige basisregister for samtlige adresser i Danmark (Figur 4). Samtlige fastsatte adresser i Danmark skal således registreres i BBR, uanset om adressen også indgår i andre registre (f.eks. ESR, CPR eller CVR m.fl.), fordi den anvendes som adresse for en ejendom, en bopæl, en virksomhed e.l. Figur 4: BBR som fælles adresseregister 2.3 Historisk baggrund for problemet: CVR Det Centrale Virksomhedsregister Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), blev sat i drift i 1999, som offentligt stamregister for virksomhedsoplysninger. CVR indeholder, efter reglerne i CVR-loven 4, oplysninger om alle virksomheder i Danmark. Formålet med CVR er at sikre at grunddata om virksomheder registreres en gang og et sted, bl.a. med henblik på at opnå administrative lettelser for erhvervslivet og myndighederne. Der registreres ikke direkte i CVR idet virksomhedsoplysningerne overføres fra andre myndigheders registre til CVR, først og fremmest fra Erhvervsstyrelsen (ERST, tidligere EogS), Skat, Danmarks Statistik og Arbejdstilsynet. Data fra CVR bliver herefter offentliggjort og stillet til rådighed for offentlige myndigheders og privates videre anvendelse. Hver virksomhed tildeles et entydigt CVR-nummer. Udover et CVR-nummer har alle virksomheder desuden en produktionsenhed (P-enhed), som repræsenterer det sted (eller den adresse), hvor der drives virksomhed fra. Hver P-enhed tildeles et P-nummer. 4 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, LBK nr. 653 af 15. juni af 38 - EBST-REF:

11 En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere steder (på flere adresser). Det er eksempelvis tilfældet for Dansk Supermarked, hvis CVR-nummer ligger i Højbjerg, og som har tilknyttet P-enheder beliggende i hele Danmark i form af bl.a. Netto-butikker Adresserne i CVR CVR s oplysninger om de enkelte virksomheders og produktionsenheders beliggenhedsadresse er først og fremmest baseret på adresseoplysninger fra virksomheden selv. Ved idriftsætningen af CVR omkring 1999, blev det besluttet, at disse adresseoplysninger ikke skulle valideres mod BBR men derimod alene mod CPR s Vejregister (CPR Vej). Det betyder, at adresseoplysningen i CVR kontrolles for så vidt angår postnummer og vejnavn (inklusive kommunekode og vejkode) og at det kontrolleres om husnummeret er beliggende indenfor det husnummerinterval som CPR Vej har angivet for det pågældende vejnavn. Figur 5: Illustration af adresse modenhed fra niveau 0 til 5. Da CVR s husnummervalidering på denne måde sker i forhold til et interval af husnumre, som CPR Vej eksempelvis angiver som 1-43 eller 2-998, er der ikke nogen sikkerhed for at det konkrete husnummer (og dermed den oplyste adresse) faktisk findes blandt de officielt fastsatte adresser i BBR. Valideringen medtager derfor i praksis heller ikke et evt. bogstav, der indgår som en del af husnummeret. Ligeledes valideres evt. etage- og dørbetegnelser ikke. Ved anvendelsen af den systematik der er angivet ovenfor i Figur 5 ses det at CVR s adresseoplysninger i dag befinder sig på modenheds niveau 3 (dvs. N3) af 38 - EBST-REF:

12 2.4 Tidligere analyser Uoverensstemmelser mellem CVR s og BBR s adresser Uoverensstemmelserne mellem CVR s og BBR s adresser viser sig når man samkører adresserne på CVR s P-enheder med den samlede liste af adresser i BBR. Samkøringen vil resulterer i en liste med P-enheder, hvortil der er oplyst en adresse som ikke findes i BBR 5. Principielt er der to muligheder: Virksomheden har oplyst en ikke-eksisterende eller ufuldstændig adresse Virksomheden har oplyst en faktisk eksisterende adresse, der ikke er registreret i BBR Uoverensstemmelserne har ved flere tidligere lejligheder været genstand for nærmere, mere systematiske undersøgelser (Figur 6). Figur 6: Problemstillingen har været analyseret både i 1997 og i Analyse I gennemførte Danmarks Statistik, der på daværende tidspunkt var CVR-myndighed, og Kort & Matrikelstyrelsen, der på daværende tidspunkt var BBR-myndighed, en relativ grundig analyse af adresseuoverensstemmelserne mellem BBR og CVR 6. 5 Det omvendte, dvs. at der findes en lang række adresser i BBR som ikke findes i CVR, er ikke et problem, da BBR jo principielt omfatter alle landets adresser, dvs. også adresser på boliger, sommerhuse, ubebyggede grunde osv., hvor der ikke er nogen erhvervsaktivitet. BBR har i alt omkring 2,5 mio. adgangsadresser, medens CVR har registreret godt 0,5 mio. individuelle P-enheder. 6 Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret er publiceret af Told og Skat og KMS i marts af 38 - EBST-REF:

13 Figur 7: Hovedresultatet af CVR-BBR analysen i 2001 Analysen konkluderede at ca. 94 % af CVR s P-enheder anvendte en adgangsadresse der var registreret i BBR og omvendt at ca. 6 % af P-enhederne, svarende til at ca P-enheder, anvendte en adresse der ikke var registreret i BBR. (Figur 7) Senere analyser, udført af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Danmarks Statistik i 2004, har i store træk bekræftet dette resultat. I 2008 viste en analyse udført af Danmarks Statistik 7 at uoverensstemmelserne fører til, at hele 15 % af dagbefolkningen dvs. de beskæftigede personer, ikke kan henføres til en adresse der er registreret i BBR. Analysen i 2002 opdelte uoverensstemmelserne i forskellige typer alt efter hvilken del af CVRadressen der ikke stemte overens med BBR s tilsvarende adresse. (Figur 8) For den største gruppe af uoverensstemmelser var det alene husnummer-bogstavet, der adskilte CVR-adressen fra den tilsvarende adresse i BBR, hvorimod den næststørste gruppe af uoverensstemmelser bestod i, at det husnummer som CVR angav, slet ikke var registreret i BBR Vurdering af årsagen til uoverensstemmelserne I forbindelse med analysen i 2002 blev der i fire kommuner (Glostrup, Frederiksværk, Odense og Vejen) gennemført en nærmere, manuel stikprøvekontrol af uoverensstemmelserne. På baggrund af denne supplerende stikprøvekontrol konkluderede analysen at ca. 2/3 af alle uoverensstemmelser skyldtes at CVR s adresseregistrering var ufuldstændig eller forkert, medens ca. 1/3 af uoverensstemmelserne kunne henføres til, at den pågældende adresse manglede i BBR. 7 Addresses without match with the address coordinates for Day and Night population af Erik Sommer, Danmarks Statistik, Nordic Address Meeting 2009, Myvatn, Island af 38 - EBST-REF:

14 Parterne gav, på baggrund af resultaterne, en række anbefalinger som ville kunne forbedre situationen. På grund af ressortomlægninger og andre forhold, blev der dog aldrig fulgt op på disse anbefalinger. Figur 8: Uoverensstemmelserne fordelt efter type af afvigelse (undersøgelse ) 2.5 Resultater fra projektets øvrige arbejdspakker Generelt Projektets øvrige arbejdspakker har i det store og hele bekræftet det billede som tidligere undersøgelser har vist. Analyserne af As-is situationen i AP 2, AP 3 og AP 4 viser hver for sig eksempler på, at der i dag ikke er overensstemmelse mellem adresserne i BBR og øvrige offentlige basisregistre. Tilsvarende viser analyserne af en fremtidig To-be situation, at der vil kunne opnås væsentlige samfundsgevinster, både i den offentlige og i den private sektor, hvis problemerne kan løses Fra AP 2 om brug af adresser på erhvervsområdet I projektets AP 2 konkluderes det, at selv om en væsentlig del af adresseuoverensstemmelserne mellem CVR og BBR vil kunne forklares med at CVR kun validerer mod CPR Vej (dvs. til N3), er der også mange eksempler på, at faktisk eksisterende erhvervsadresser, som overholder de almindelige adresseregler, ikke findes i BBR, fordi de ikke er kendt af kommunen. I AP 2 nævner følgende typer af bebyggelser o.l. hvor dette kan være tilfældet: Butikscentre, kontorhuse Store virksomheder med mange bygninger, havneområder Hospitaler, universiteter og andre større institutioner - 14 af 38 - EBST-REF:

15 Kommunale institutioner, biblioteker Lufthavne f.eks. CPH Kaserner og militærområder Feriecentre, forlystelsesparker (Feriecentre hører formentlig til AP 3 eller 4) Brandsynsobjekter iflg. BEK om Brandsyn Bilag 1 (nævnt ifm. med AP 4) Fra AP 3 om brug af adresser på personområdet Projektets AP 3 om brug af adresser på personområdet supplerer ovenstående liste med en række andre situationer, hvor det i dag giver problemer for folkeregisteropgaven e.l. at BBR mangler en adresse. I AP 2 nævnes følgende typer af bebyggelser o.l. hvor adressen ofte kan mangle i BBR: Haveforeninger o.l. Husbåde, dvs. bolværkspladser o.l. Adresser o.l. der i øvrigt lovligt kan bebos fra 1. april til 1. oktober Fra AP 4 om brug af adresser til øvrige anvendelser Projektets arbejdspakke 4 om brug af adresser i øvrigt supplerer ligeledes listen med yderligere arealer og anlæg, hvor kunne være hensigtsmæssigt at have en BBR-adresse. AP 3 nævner således: Visse ubebyggede arealer med publikumsinteresse eller myndighedsbehov f.eks. idræt, park, p-plads, legeplads, rasteplads, naturområder Egentlige tekniske anlæg f.eks. transformer, regnvandsbassin, målestation, mobilmast (dog ikke mindre, tekniske installationer, f.eks. brønd/dæksel) Figur 9: En række haveforeninger mangler officielle adresser, selv om de i sommerhalvåret danner rammen om mange tusinde danskeres dagligliv - 15 af 38 - EBST-REF:

16 2.6 Regler for kommunernes fastsættelse af adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Reglerne for registrering af adresser i BBR findes i dag i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser 8. I bekendtgørelsens 2 præciseres det at formålet med at fastsætte vejnavne og adresser er ( ) at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre på lettest mulige måde kan orientere sig og finde frem til den pågældende vej, ejendom, bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed m.v. Om registreringen af de fastsatte vejnavne og adresser hedder det at formålet er: ( ) at sikre, at de korrekte oplysninger herom kan stilles til rådighed på en ensartet måde for borgere, erhvervsliv og den offentlige administration. Bekendtgørelsen præciserer i 3 at kommunalbestyrelsen har ansvaret for kommunens samlede bestand af vejnavne og adresser og i 24 at kommunalbestyrelsen skal registrere samtlige fastsatte adgangs- og enhedsadresser i BBR Fastsættelse af adgangsadresser Reglerne for fastsættelse af adgangsadresser findes i 11 i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser. Hovedreglerne, som har været gældende siden BBR s oprettelse, er: Der skal fastsættes en adgangsadresse til en opgangs- eller indgangsdør der udefra fører til en/flere BBR-enheder i en bygning (stk. 1) Der skal dog fastsættes mindst en adresse til en grund der er bebygget eller forventes bebygget (stk. 4) I forbindelse med revisionen af BBR-loven i 2001 blev der i det daværende Cirkulære om adresser indføjet to supplerende regler: Der kan fastsættes en adgangsadresse til andre opgangs- eller indgangsdøre end de i stk. 1 nævnte (stk. 2) Der kan endvidere fastsættes adgangsadresser til bestemte adgangsveje til bebyggede eller ubebyggede arealer, f.eks. grønne områder, legepladser, idrætsanlæg, seværdigheder, bolværkspladser o.l. (stk. 3) Den næstsidste regel betyder, at der kan fastsættes adgangsadresser til enhver opgangs- eller indgangsdør e.l. til en bygning, uanset om der er registreret en BBR-enhed e.l. i bygningen Fastsættelse af enhedsadresser Reglerne for fastsættelse af enhedsadresser findes i 17 i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser. Hovedreglerne, som har været gældende siden BBR s oprettelse, er: Der skal fastsættes en adgangsadresse til en dør der udgør hovedadgangen til en BBRenhed (stk. 1) 8 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BEK nr af 12. december af 38 - EBST-REF:

17 I forbindelse med revisionen af BBR-loven i 2001 blev der i det daværende Cirkulære om adresser indføjet en supplerende regel: Der kan fastsættes en enhedsadresse til andre døre inde i bygningen (stk. 3) Det er således ikke længere et krav, at der i BBR er registreret særlige oplysninger om den del af bygningen der ligger bag den pågældende dør. Det eneste krav er at døren er identificeret (hvilket i praksis vil kunne ske ved hjælp af etage- og dørbetegnelse) BBR s adresseregister 2009 Først med idriftsættelsen af det moderniserede BBR i december 2009, fik BBR et egentlig, selvstændigt adresseregister der lever op til de nye tanker i adressebekendtgørelsen. Det nye BBR fik som noget nyt mulighed for at registrere adgangsadresser og enhedsadresser som to selvstændige entiteter, og for at knytte et såkaldt adressepunkt til hver adgangsadresse, som en repræsentation af adgangsadressens geografiske beliggenhed. I modsætning til i det gamle BBR, kan kommunerne nu ét sted registrere samtlige adresser, uanset om adressen ligger på en ubebygget grund eller hører til en bygning eller et teknisk anlæg. Efter idriftsættelsen af det nye BBR var kommunens fastsættelse af adresser ikke længere bundet til byggesags- eller til udstykningsprocessen; kommunen fik mulighed for at betragte behovet for en ny adresse som en selvstændig forvaltningsproces, der ikke i sig selv er begrænset eller afhængig af andre processer. Det blev ligeledes muligt at registrere mere end en særskilt adgangsadresse til en bestemt bygning, uanset om bygningen er opdelt i BBR-enheder eller ej. Ligeledes blev det teknisk muligt at registrere enhedsadresser til bygninger, der ikke er opdelt i egentlige BBR-enheder. Disse nye muligheder betyder at BBR ikke, som det tidligere var tilfældet, har indbyggede, tekniske begrænsninger i hvordan og hvornår kommunen kan fastsætte adgangs- og enhedsadresser på bygninger som anvendes til erhverv eller institutioner mv. Det skal dog nævnes, at det nye BBR ikke har indrettet sin standard brugergrænseflade (dvs. klienten BBR kommune ), til at understøtte eller udnytte disse muligheder Regler om ejeres oplysningspligt Bygnings- og boligregistreringen er grundlæggende baseret på, at ejeren har pligt til at indberette oplysninger til BBR om ejendommen og de bygninger samt bolig- eller erhvervsenheder den indeholder. Reglerne er fastlagt i Bekendtgørelse om ejers oplysningspligt fra Bekendtgørelsen omfatter også oplysninger om adresser på ejendommen, idet den i bilag 1 uvetydigt nævner at ejere skal meddele kommunalbestyrelsen oplysninger om: Skiltede og faktisk anvendte adgangsadresser (Vejnavn, husnummer incl. evt. bogstav) herunder eventuelle selvstændige adresser på tekniske anlæg. 9 Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), BEK nr af 12. december af 38 - EBST-REF:

18 En tilsvarende formuleret oplysningspligt gælder for enhedsadresserne på ejendommen. Reglerne efterleves dog ikke i praksis og der har heller ikke fra EBST/MBBL eller kommunerne været taget nogen særlige initiativer til at sikre dette. Den standardiserede BBR ejermeddelelse, som gengiver BBR s oplysninger for ejendommen, medtager eksemlpelvis ikke adresserne som emne, og den forklarer i øvrigt ikke vigtigheden af at BBR s adresseoplysninger er fuldstændige. Hertil kommer, at de redskaber, som i dag giver en ejer mulighed for på nettet at oplyse kommunen om ændringer eller rettelser til BBR, ikke understøtter manglende eller forkert registrering af adresser. Figur 10: Vejvisning i områder med et lokalt "selvopfundet" adressesystem kan være udfordrende. Her fra Bispebjerg Hospital i København NV af 38 - EBST-REF:

19 3. Forundersøgelse og opgaveanalyse 3.1 Indledning MBBL har i december 2011 og januar 2012 gennemført en en forundersøgelse og analyse af hvordan opgaven kan tilrettelægges. Deltagerne i den nedsatte arbejdsgruppe for AP 2.5 har, bl.a. på to workshops i januar 2012, bidraget til analysen med deres faglige vurderinger, overvejelser og forslag. Det følgende kapitel gennemgår resultaterne af denne forundersøgelse. 3.2 Kategorisering af opgaven På baggrund af resultaterne fra projektets fire arbejdspakker AP 2- AP 4 kan man definere ti forskellige kategorier af bebyggelser eller områder, hvor der er behov for at supplere bestanden af autoritative adresser (Tabel 1). Kategorierne 1-6 omhandler forskellige type af erhvervsområder, institutioner o.l. hvor adressebestanden i BBR i dag på forskellige måder er tynd, selv om der ofte findes faktiske adresser i området som de pågældende virksomheder selv anvender, f.eks. i CVR, eller som posteller forsyningsadresse f.eks. for telefon eller el. Kategorierne 7-9 omhandler bebyggelser og andre typer af adresser hvor personer bor eller opholder sig permanent eller midlertidigt, og hvor den præcise adresse ofte ikke findes i BBR. Kategori 10 omhandler visse ubebyggede arealer og tekniske anlæg, som i dag ofte ikke har en adresse Interesseanalyse For hver kategori er det i tabellens sidste kolonner angivet med X er, om seks forskellige anvendelsesområder har et udtalt og velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag end i dag. De seks anvendesesområder er: Brev- og pakkebefordring, dvs. hvor fysiske brev- eller pakkeleverancer regelmæssigt eller lejlighedsvis skal kunne leveres direkte til adressen Almen publikumsinteresse, dvs. når en virksomheds kunder skal kunne finde frem til virksomheden, f.eks. en butik eller cafe Logistik og kørselsopgaver, f.eks. når en private eller offentlig leverandør eller servicevirksomhed skal planlægge besøg på en eller flere adresser Tilsyns- og kontrolopgaver, dvs. hvor en myndighed skal kunne planlægge og udføre fysiske kontrolbesøg og registrere eller udveksle oplysninger om resultaterne Forsyningsvirksomhed, dvs. hvor en forsyningsleverandør, f.eks. el, vand, telefon eller internet, leverer en ydelse til en person eller virksomhed på et bestemt sted Alarm og beredskab, dvs. hvor politi, ambulance eller brandberedskabet har brug for at kunne lokalisere en ulykke eller et indsatssted præcist - 19 af 38 - EBST-REF:

20 Tabel 1: Kategorier af supplerende adresser og interesseanalyse Kategori navn Beskrivelse Eksempler Brev- og pakkebefordring Almen publikumsinteresse Logistik, kørselsopgaver Tilsyns- og kontrolopgaver Forsyningsvirksomhed Alarm og beredskab 1 Butikscentre og kontorhoteller 2 Erhvervsejendomme med flere virksomheder 3 Ejendom med flere offentlige institutioner 4 Større statslige og regionale institutioner 5 Større enkeltvirksomheder 6 Lukkede eller indhegnede områder Mange virksomheder, dvs. p-enheder af typen butik, kontor o.l. som ligger i en enkelt eller nogle få bygninger, dvs. under samme tag En erhvervsejendom med flere eller mange bygninger, som rummer en række forskellige virksomheder, dvs. p- enheder, typisk som individuelle lejemål o.l. Ejendom med en eller flere bygninger som rummer flere offentlige institutioner eller funktioner som udgør hver sin p-enhed, eller som har hver sin brugerkreds Fisketorvet, RO's Torv, Skejby Centret, Bruuns Galleri, Kattegat Silo Kontorhotel, butikker i banegårdscentre, lufthavne (åbne publikumsrett. del) Ejendom med flere bygninger og erhvervslejemål fx Vesterbrogade 149, København V, forlystelsesparker, fx Tivoli Friheden i Århus Kommuneskole med tilknyttet SFO, børneinstitution, ældreinstitution, idrætshal ol. Rådhus m. borgerservice og bibliotek, Regional administration, statsamt Større ejendom med mange bygninger Sygehus fx Bispebjerg Hospital, Skejby som rummer en flere større institutioner Sygehus. Universitet fx RUC i Roskilde, eller anlæg og som består af mange AUC i Aalborg, AUC i Aarhus, anden funktioner med hver sin brugerkreds, større uddannelsesinstitution selv om disse ikke nødvendigvis udgør selvstændige p-enheder En erhvervsejendom med en eller flere bygninger som huser en enkelt, større virksomhed bestående af mange funktioner som ikke nødvendigvis udgør selvstændige p-enheder Særligt erhvervsområde, institution eller anlæg, som rummer flere bygninger og funktioner, men hvor adgangen, af sikkerhedshensyn er begrænset og reguleret af en portvagt e.l. 7 Haveforeninger Haveforening, nyttehaver e.l. som danner grundlag for personers ophold og/eller overnatning og som evt. kan anvendes som midlertidig bopæls- eller opholdsadresse 8 Bopælsadresser uden bolig 9 Andre midlertidige opholdsadresser 10 Visse ubebyggede arealer samt tekniske anlæg NOVO i Bagsværd, Aalborg Portland i Aalborg Øst, Danisco A/S i Brabrand, Odense Marcipan A/S i Odense C Kaserne, militær flyveplads, lukket havneområde, lufthavnsområde (det indhegnede), fængsel, indhegnet industriområde Hf Maglehaven i Skælskør, Hf Sommerly i København S, Hf Skovly i Viborg, Hf Skibhøj i Esbjerg. Adresse til en bopæl af en type, som i Kajplads til husbåd, ikke-lovlig bolig dag ikke er knyttet til en BBR boligenhed (kælder, erhvervsejendom/-lejemål), værelser på opholdssteder, uformelle selvbyggede områder fx Klondyke, Guldkysten, Hesbjerg Skov, Krogen. Andet opholdssted som kan anvendes som midlertidig bopæls- eller opholdsadresse (fx ferie), typisk i sommerhalvåret Ubebygget areal, anlæg ol., hvortil der leveres offentlig eller privat service, eller hvor der i øvrigt er publikumsinteresse Feriecenter, campingplads, hoteller, pensionater Legepladser, parker, idrætsanlæg, faste stadepladser fx på torv, vindmølle, pumpestation X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (x) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - 20 af 38 - EBST-REF:

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ NOTAT Dato: 18/7-2014 Kontor: EJD Sagsbeh: DKS Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ DANMARKSADRESSER.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Opgavelister... 2 2.1 Ikke en facitliste...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Marts 2009 , eksempelsamling Eksempelsamlingen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

P-numre. Orientering Kommuner og regioner Juni -november 2013. Danmarks Statistik: Karin Holst Duer Steen Eiberg-Jørgensen

P-numre. Orientering Kommuner og regioner Juni -november 2013. Danmarks Statistik: Karin Holst Duer Steen Eiberg-Jørgensen P-numre Orientering Kommuner og regioner Juni -november 2013 Danmarks Statistik: Karin Holst Duer Steen Eiberg-Jørgensen Dagsorden 1. Lovgivning 2. Hvad bruges P-nr. til? 3. Danmarks Statistik s relationer

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken

Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken Metodenotat 14. maj 2014 Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken, som

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere