10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse Version: 0.5 Status: Udkast Oprettet: Rettet den: Fil:.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Initial version MLI-EBST Redigeret, udvidet m. beskrivelse af BBR/CVR MLI-MBBL Redigeret, udvidet med kap. 3 MLI-MBBL Beskriver opgave og metode efter AP 2.5 workshops MLI-MBBL Korrektur, færdiggørelse af kap 4 og samlet udkast MLI-MBBL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND OM DETTE DOKUMENT Baggrund, arbejdspakke Dokumentets indhold og formål Læsevejledning Tilhørende dokumenter BAGGRUND OG BESKRIVELSE AF PROBLEMET KOMMISSORIET FOR INITIATIV 10.2B HISTORISK BAGGRUND FOR PROBLEMET: BBR Bygnings- og boligregistreringen BBR som basisregister for adresser HISTORISK BAGGRUND FOR PROBLEMET: CVR Det Centrale Virksomhedsregister Adresserne i CVR TIDLIGERE ANALYSER Uoverensstemmelser mellem CVR s og BBR s adresser Analyse Vurdering af årsagen til uoverensstemmelserne RESULTATER FRA PROJEKTETS ØVRIGE ARBEJDSPAKKER Generelt Fra AP 2 om brug af adresser på erhvervsområdet Fra AP 3 om brug af adresser på personområdet Fra AP 4 om brug af adresser til øvrige anvendelser REGLER FOR KOMMUNERNES FASTSÆTTELSE AF ADRESSER Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Fastsættelse af adgangsadresser Fastsættelse af enhedsadresser BBR s adresseregister Regler om ejeres oplysningspligt af 38 - EBST-REF:

3 3. FORUNDERSØGELSE OG OPGAVEANALYSE INDLEDNING KATEGORISERING AF OPGAVEN Interesseanalyse Karakteristik af situationen i dag og den ønskede situation PRIORITERING OG ALTERNATIVER Hovedprioritering Mulig optioner SKØN OVER VOLUMEN AF KATEGORI CVR-BBR optælling december Uoverensstemmelsernes karakter Uoverensstemmelsernes fordeling på kommuner Årsag til uoverensstemmelser - adgangsadresser Årsag til uoverensstemmelser - enhedsadresser SKØN OVER VOLUMEN I ØVRIGE KATEGORIER Kategori 4 Større statslige og regionale institutioner Kategori 5 og 6 Større enkeltvirksomheder og Lukkede eller indhegnede områder Kategori 7 Haveforeninger Kategori 8 og 9 Bopælsadresser uden bolig og Andre midlertidige opholdsadresser Kategori 10 Visse ubebyggede arealer samt tekniske anlæg SAMLET SKØN OVER VOLUMEN LØSNING INDLEDNING FORMÅL OG PRINCIPPER AFGRÆNSNING FORUDSÆTNINGER FOR OPGAVELØSNINGEN Retsvirkninger af nye adresser Løsningen forudsætter ejers oplysninger LØSNINGSMODEL Tilrettelæggelse af løsningen Taskforce Ansvarsfordeling og proces Pilotprojekt It-understøttelse Lovgivning TIDSPLAN ESTIMERING AF TIDSFORBRUG BILAG A SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER A. Ejers/lejeres interesse B. Lokalt adressesystem C. Vedligeholde de nye adresser D. Stednavne f.eks. centernavne, virksomhedsnavne E. Rettigheder og adresser F. Beskyttelseshensyn og sikkerhed af 38 - EBST-REF:

4 G. Private institutioner H. Krav om skiltning I. Gennemførelse af partshøring J. Kommunens pligter ved konstatering af fejl eller mangler K. Enhedsadressens tilknytning til en BBR-enhed L. Ejers pligt til at oplyse om faktiske enhedsadresser i brug M. Adgangsadresser født med enhedsadresse N. Reglerne for CVR-registrering af adresse O. Regler om p-enheder, branche og enhedsadresse P. Reglerne for CPR-registrering af adresse (bopælsadresse) af 38 - EBST-REF:

5 1. Indledning 1.1 Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområde 10 Fælles grunddata for alle myndigheder, truffet beslutning om et initiativ 10.2b med titlen Genbrug af adressedata. Som et led i denne beslutning er der etableret et særskilt projekt, der skal kvalificere den foreløbige business case som er baggrunden for initiativ 10.2b, og derefter fastlægge en opgavefordeling og en implementeringsplan for initiativet. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af dette projekt. Dokumentet er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). 1.2 Om dette dokument Baggrund, arbejdspakke 2.5 Nærværende dokument omhandler et enkelt men vigtigt element i det samlede initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata, nemlig kravet om at supplere bestanden af autoritative adresser i BBR med en række erhvervsadresser og andre adresser som ikke i dag er registreret, men som er i faktisk brug. Der er enighed om at løsningen af denne opgave vil kræve en betydelig indsats og at den derfor bør afgrænses og tilrettelægges nøje. På denne baggrund blev det i oktober 2011 besluttet at etablere en særlig arbejdspakke 2.5 (AP 2.5) der skulle analysere udfordringen og foreslå en løsning (Figur 1). Arbejdet i AP 2.5 blev udført i perioden januar-februar 2012 af MBBL i samarbejde med en arbejdsgruppe, som havde deltagelse af KL, kommunerne, CVR og Post Danmark. Figur 1: Projektets fem hovedarbejdspakker og den særlige AP af 38 - EBST-REF:

6 1.2.2 Dokumentets indhold og formål Nærværende dokument er udarbejdet for at give en systematisk beskrivelse af hvordan opgaven med at supplere bestanden af autoritative adresser i BBR med erhvervsadresser mm. kan afgrænses, tilrettelægges og gennemføres. Dokumentet er baseret på resultater og anbefalinger fra en arbejdsgruppe i projektets AP 2.5 Arbejdsgruppen var enige om, at en løsning af opgaven vil være en vigtig og nødvendig grunddataforbedring, og en forudsætning for at initiativet kan opnå de forventede gevinster. Løsningen vil især være en forudsætning for at person-, erhvervs- og ejendomsområderne kan anvende det samme autoritative adressegrundlag. Der var imidlertid også enighed om, at opgaveløsningen vil kræve væsentlige ressourcer, såvel centralt som i kommunerne. Dokumentet vil derfor være et bidrag til udformningen af den kvalificerede business case for initiativet, herunder specielt for så vidt angår kommunernes og MBBL s ressourceforbrug til opgaveløsningen. Selvom tidplanen for projektet er meget stram, lægger projektets styregruppe stor vægt på at initiativet udformes og tilrettelægges i en bred og åben dialog med alle interessenter. Dokumentet indgår i denne dialog, hvorfor forslag, ideer og spørgsmål såvel som kritiske bemærkninger er meget velkomne Læsevejledning Læsere, der kender problemstillingen og er mest interesseret i forslaget til hvordan opgaven foreslås afgrænset og løst, kan med fordel springe over kapitel 2 Baggrund og beskrivelse af problemet og gå direkte til kapitel 3 Forundersøgelse og opgaveanalyse på side 19. Det er naturligvis også muligt at gå direkte til kapitel 4 Løsning på side Tilhørende dokumenter Dokumentet indgår i en serie af projektdokumenter, der beskriver andre facetter af initiativet: Dokumentet Adressemyndighedens opgaver - beskrivelse, gennemgår dels de grunddataforbedringer, der skal udføres som forberedelse til at initiativet virkeliggøres, dels de fremtidige, udvidede krav til adressemyndighedens varetagelse af opgaven. Dokumentet Bedre it til registrering af vejnavne og adresser - beskrivelse, gennemgår de infrastrukturforbedringer, herunder først og fremmest det nye BBR adresseregister, som skal give kommunens adressemyndighed bedre redskaber til at ajourføre data. Dokumentet Bedre grunddata om vejnavne og adresser beskrivelse beskriver de forbedringer som myndigheder og virksomheder vil opleve når de fremover skal genbruge de autoritative adressedata. - 6 af 38 - EBST-REF:

7 2. Baggrund og beskrivelse af problemet 2.1 Kommissoriet for initiativ 10.2b I kommissoriet for projekt 10.2b Genbrug af adressedata beskrives en række elementer som skal indgå i initaitivet. Blandt disse er et systematisk genbrug adresser på erhvervsområdet: CVR overgår i 2014 til at anvende de autoritative adresser i BBR som grundlag for basisregistreringen af virksomheder og øvrige løsninger på erhvervsområdet. Skat overgår samtidig til at anvende adresserne i BBR som grundlag for deres løsninger og sagsbehandling. Initiativets mål er således at samtlige erhvervsenheder i CVR skal være registreret med en adresse, der findes i det autoritative adresseregister i BBR. Selvom mange af de nuværende uoverensstemmelser mellem CVR og BBR skyldes at virksomhederne ikke altid angiver deres adresse korrekt i CVR, er det også velkendt at der er eksempler på, at den adresse virksomheden anvender rent faktisk eksisterer adressen er blot ikke registreret i BBR. For at løse dette problem indeholder initiativet et krav om at udvide BBR s adressebestand så de manglende adresser registreres heri. I kommissoriet er kravet formuleret sådan: Kommunerne supplerer BBR s adressebestand med erhvervsadresser mv., som er i faktisk anvendelse, og som i øvrigt overholder reglerne om entydighed med videre. Erhvervs- og Byggestyrelsen 1 udpeger, i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2, Skat og Post Danmark med flere, de pågældende adresser og stiller de nødvendige værktøjer til rådighed for kommunerne. Fra 2014 skal erhvervsadresser kunne genbruges fra BBR som autoritative data. En sådan supplering af BBR s adresser var hovedemnet for arbejdet i AP 2.5 og er ligeledes hovedemnet i nærværende dokument. I forbindelse med de tidligere gennemførte arbejdspakker, AP1 - AP 5, blev der herudover identificeret en række andre problemer, hvor løsningen ligeledes ville bestå i at supplere BBR s adresser. De adressetyper der her blev peget på var supplerende bopælsadresser i CPR, adresser i haveforeninger og adresser til visse ubebyggede arealer. Disse typer af supplerende adresser indgik ligeledes i AP 2.5 og er også medtaget i dette dokument. 1 Nu: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) 2 Nu: Erhvervsstyrelsen (ERST) - 7 af 38 - EBST-REF:

8 2.2 Historisk baggrund for problemet: BBR Bygnings- og boligregistreringen Et af de vigtigste formål med etableringen af Bygnings- og Boligregisteret (BBR) i 1977 var at sikre en sammenhæng i folkeregistreringen (i CPR) og boligregistreringen (i BBR), bl.a. således at man kunne gennemføre automatiske, registerbaserede folke- boligtællinger. Det blev derfor formuleret som et krav til kommunerne, at de skulle foretage en fuldstændig og detaljeret registrering af alle boliger i BBR. Reglerne bestemte således, at alle bygninger til boligformål skulle opdeles i BBR-enheder, så hver enkelt boligenhed kunne registreres og dermed indgå i bygge- og boligstatistikkerne mv. Da det er adressen der binder CPR og BBR sammen, blev det et krav at hver BBR-boligenhed skulle have en entydig adresse. En tilsvarende regel gælder ikke for bygninger til erhverv eller institution mv., bl.a. fordi opdelingen af sådanne bygninger i individuelle erhvervslejemål hyppigt ændres uden at kommunerne har nogen mulighed for at kende til det og registrere ændringen i BBR. BBR havde herudover til formål at fungere som bygningsregister, bl.a. som grundlag for ejendomsvurderingen. Da ejendomsvurderingen imidlertid tager sit udgangspunkt i den samlede ejendom, inkl. alle bygninger, var det ikke tilsvarende vigtigt at alle bygninger havde entydige adresser når blot ejendommen kunne identificeres ved hjælp af en adresse. Denne historiske baggrund forklarer hvorfor BBR s adresser ligger meget tæt i boligområder, medens de ligger mere spredt i erhvervsområder, hvor det typiske billede er at selv meget store erhvervsejendomme kun har en adresse pr. ejendom (Figur 2). Figur 2: Erhvervsområde omkring Dalager i Brøndby vest for København: Der er kun en adresse pr. ejendom, selvom der måske er flere erhvervsvirksomheder på ejendommen - 8 af 38 - EBST-REF:

9 Adresseskævheden mellem bolig og erhverv bliver især tydelig i situationer, hvor en større erhvervsejendom eller institution e.l. kun har en enkelt adresse, selv om den består af mange bygninger som benyttes af mange forskellige virksomheder eller funktioner (Figur 3). Eksempler på sådanne bebyggelser og virksomhedstyper er: Erhvervsejendomme med mange individuelle erhvervslejemål Havneområder, lufthavne o.l. med mange erhvervslejemål eller butikker Kontorhoteller o.l., dvs. bygninger der udlejes til flere kontorvirksomheder Butikscentre o.l., hvor én bygning rummer mange individuelle butikslejemål Større institutioner som f.eks. sygehuse og universiteter Figur 3: Et område på Bispebjerg i København NV: Adresserne ligger tæt i boligkvartererne mod vest medens Bispebjerg Hospital øst for Charlotte Muncks Vej kun har få adresser BBR som basisregister for adresser I forbindelse med revisionen af BBR-loven i blev det besluttet at forenkle reglerne om vejnavne og adresser og at samle disse regler i BBR-loven. I den nye BBR-lov blev kommunerne udpeget som den eneste myndighed der kan fastsætte vejnavne og adresser. Ændringen betød bl.a. at Vejdirektoratet og amterne, der tidligere fastsatte vejnavne for statsveje, hhv. amtsveje, ikke længere har denne myndighed. Tilsvarende blev det præciseret at det ikke er grundejeren, men kommunen der fastsætter resten af adressen, dvs. de enkelte husnumre, etage- og dørbetegnelser mv. 3 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, BEK nr. 160 af 8. februar af 38 - EBST-REF:

10 Samtidig blev det besluttet at BBR skulle være det fælles, offentlige basisregister for samtlige adresser i Danmark (Figur 4). Samtlige fastsatte adresser i Danmark skal således registreres i BBR, uanset om adressen også indgår i andre registre (f.eks. ESR, CPR eller CVR m.fl.), fordi den anvendes som adresse for en ejendom, en bopæl, en virksomhed e.l. Figur 4: BBR som fælles adresseregister 2.3 Historisk baggrund for problemet: CVR Det Centrale Virksomhedsregister Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), blev sat i drift i 1999, som offentligt stamregister for virksomhedsoplysninger. CVR indeholder, efter reglerne i CVR-loven 4, oplysninger om alle virksomheder i Danmark. Formålet med CVR er at sikre at grunddata om virksomheder registreres en gang og et sted, bl.a. med henblik på at opnå administrative lettelser for erhvervslivet og myndighederne. Der registreres ikke direkte i CVR idet virksomhedsoplysningerne overføres fra andre myndigheders registre til CVR, først og fremmest fra Erhvervsstyrelsen (ERST, tidligere EogS), Skat, Danmarks Statistik og Arbejdstilsynet. Data fra CVR bliver herefter offentliggjort og stillet til rådighed for offentlige myndigheders og privates videre anvendelse. Hver virksomhed tildeles et entydigt CVR-nummer. Udover et CVR-nummer har alle virksomheder desuden en produktionsenhed (P-enhed), som repræsenterer det sted (eller den adresse), hvor der drives virksomhed fra. Hver P-enhed tildeles et P-nummer. 4 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, LBK nr. 653 af 15. juni af 38 - EBST-REF:

11 En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere steder (på flere adresser). Det er eksempelvis tilfældet for Dansk Supermarked, hvis CVR-nummer ligger i Højbjerg, og som har tilknyttet P-enheder beliggende i hele Danmark i form af bl.a. Netto-butikker Adresserne i CVR CVR s oplysninger om de enkelte virksomheders og produktionsenheders beliggenhedsadresse er først og fremmest baseret på adresseoplysninger fra virksomheden selv. Ved idriftsætningen af CVR omkring 1999, blev det besluttet, at disse adresseoplysninger ikke skulle valideres mod BBR men derimod alene mod CPR s Vejregister (CPR Vej). Det betyder, at adresseoplysningen i CVR kontrolles for så vidt angår postnummer og vejnavn (inklusive kommunekode og vejkode) og at det kontrolleres om husnummeret er beliggende indenfor det husnummerinterval som CPR Vej har angivet for det pågældende vejnavn. Figur 5: Illustration af adresse modenhed fra niveau 0 til 5. Da CVR s husnummervalidering på denne måde sker i forhold til et interval af husnumre, som CPR Vej eksempelvis angiver som 1-43 eller 2-998, er der ikke nogen sikkerhed for at det konkrete husnummer (og dermed den oplyste adresse) faktisk findes blandt de officielt fastsatte adresser i BBR. Valideringen medtager derfor i praksis heller ikke et evt. bogstav, der indgår som en del af husnummeret. Ligeledes valideres evt. etage- og dørbetegnelser ikke. Ved anvendelsen af den systematik der er angivet ovenfor i Figur 5 ses det at CVR s adresseoplysninger i dag befinder sig på modenheds niveau 3 (dvs. N3) af 38 - EBST-REF:

12 2.4 Tidligere analyser Uoverensstemmelser mellem CVR s og BBR s adresser Uoverensstemmelserne mellem CVR s og BBR s adresser viser sig når man samkører adresserne på CVR s P-enheder med den samlede liste af adresser i BBR. Samkøringen vil resulterer i en liste med P-enheder, hvortil der er oplyst en adresse som ikke findes i BBR 5. Principielt er der to muligheder: Virksomheden har oplyst en ikke-eksisterende eller ufuldstændig adresse Virksomheden har oplyst en faktisk eksisterende adresse, der ikke er registreret i BBR Uoverensstemmelserne har ved flere tidligere lejligheder været genstand for nærmere, mere systematiske undersøgelser (Figur 6). Figur 6: Problemstillingen har været analyseret både i 1997 og i Analyse I gennemførte Danmarks Statistik, der på daværende tidspunkt var CVR-myndighed, og Kort & Matrikelstyrelsen, der på daværende tidspunkt var BBR-myndighed, en relativ grundig analyse af adresseuoverensstemmelserne mellem BBR og CVR 6. 5 Det omvendte, dvs. at der findes en lang række adresser i BBR som ikke findes i CVR, er ikke et problem, da BBR jo principielt omfatter alle landets adresser, dvs. også adresser på boliger, sommerhuse, ubebyggede grunde osv., hvor der ikke er nogen erhvervsaktivitet. BBR har i alt omkring 2,5 mio. adgangsadresser, medens CVR har registreret godt 0,5 mio. individuelle P-enheder. 6 Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret er publiceret af Told og Skat og KMS i marts af 38 - EBST-REF:

13 Figur 7: Hovedresultatet af CVR-BBR analysen i 2001 Analysen konkluderede at ca. 94 % af CVR s P-enheder anvendte en adgangsadresse der var registreret i BBR og omvendt at ca. 6 % af P-enhederne, svarende til at ca P-enheder, anvendte en adresse der ikke var registreret i BBR. (Figur 7) Senere analyser, udført af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Danmarks Statistik i 2004, har i store træk bekræftet dette resultat. I 2008 viste en analyse udført af Danmarks Statistik 7 at uoverensstemmelserne fører til, at hele 15 % af dagbefolkningen dvs. de beskæftigede personer, ikke kan henføres til en adresse der er registreret i BBR. Analysen i 2002 opdelte uoverensstemmelserne i forskellige typer alt efter hvilken del af CVRadressen der ikke stemte overens med BBR s tilsvarende adresse. (Figur 8) For den største gruppe af uoverensstemmelser var det alene husnummer-bogstavet, der adskilte CVR-adressen fra den tilsvarende adresse i BBR, hvorimod den næststørste gruppe af uoverensstemmelser bestod i, at det husnummer som CVR angav, slet ikke var registreret i BBR Vurdering af årsagen til uoverensstemmelserne I forbindelse med analysen i 2002 blev der i fire kommuner (Glostrup, Frederiksværk, Odense og Vejen) gennemført en nærmere, manuel stikprøvekontrol af uoverensstemmelserne. På baggrund af denne supplerende stikprøvekontrol konkluderede analysen at ca. 2/3 af alle uoverensstemmelser skyldtes at CVR s adresseregistrering var ufuldstændig eller forkert, medens ca. 1/3 af uoverensstemmelserne kunne henføres til, at den pågældende adresse manglede i BBR. 7 Addresses without match with the address coordinates for Day and Night population af Erik Sommer, Danmarks Statistik, Nordic Address Meeting 2009, Myvatn, Island af 38 - EBST-REF:

14 Parterne gav, på baggrund af resultaterne, en række anbefalinger som ville kunne forbedre situationen. På grund af ressortomlægninger og andre forhold, blev der dog aldrig fulgt op på disse anbefalinger. Figur 8: Uoverensstemmelserne fordelt efter type af afvigelse (undersøgelse ) 2.5 Resultater fra projektets øvrige arbejdspakker Generelt Projektets øvrige arbejdspakker har i det store og hele bekræftet det billede som tidligere undersøgelser har vist. Analyserne af As-is situationen i AP 2, AP 3 og AP 4 viser hver for sig eksempler på, at der i dag ikke er overensstemmelse mellem adresserne i BBR og øvrige offentlige basisregistre. Tilsvarende viser analyserne af en fremtidig To-be situation, at der vil kunne opnås væsentlige samfundsgevinster, både i den offentlige og i den private sektor, hvis problemerne kan løses Fra AP 2 om brug af adresser på erhvervsområdet I projektets AP 2 konkluderes det, at selv om en væsentlig del af adresseuoverensstemmelserne mellem CVR og BBR vil kunne forklares med at CVR kun validerer mod CPR Vej (dvs. til N3), er der også mange eksempler på, at faktisk eksisterende erhvervsadresser, som overholder de almindelige adresseregler, ikke findes i BBR, fordi de ikke er kendt af kommunen. I AP 2 nævner følgende typer af bebyggelser o.l. hvor dette kan være tilfældet: Butikscentre, kontorhuse Store virksomheder med mange bygninger, havneområder Hospitaler, universiteter og andre større institutioner - 14 af 38 - EBST-REF:

15 Kommunale institutioner, biblioteker Lufthavne f.eks. CPH Kaserner og militærområder Feriecentre, forlystelsesparker (Feriecentre hører formentlig til AP 3 eller 4) Brandsynsobjekter iflg. BEK om Brandsyn Bilag 1 (nævnt ifm. med AP 4) Fra AP 3 om brug af adresser på personområdet Projektets AP 3 om brug af adresser på personområdet supplerer ovenstående liste med en række andre situationer, hvor det i dag giver problemer for folkeregisteropgaven e.l. at BBR mangler en adresse. I AP 2 nævnes følgende typer af bebyggelser o.l. hvor adressen ofte kan mangle i BBR: Haveforeninger o.l. Husbåde, dvs. bolværkspladser o.l. Adresser o.l. der i øvrigt lovligt kan bebos fra 1. april til 1. oktober Fra AP 4 om brug af adresser til øvrige anvendelser Projektets arbejdspakke 4 om brug af adresser i øvrigt supplerer ligeledes listen med yderligere arealer og anlæg, hvor kunne være hensigtsmæssigt at have en BBR-adresse. AP 3 nævner således: Visse ubebyggede arealer med publikumsinteresse eller myndighedsbehov f.eks. idræt, park, p-plads, legeplads, rasteplads, naturområder Egentlige tekniske anlæg f.eks. transformer, regnvandsbassin, målestation, mobilmast (dog ikke mindre, tekniske installationer, f.eks. brønd/dæksel) Figur 9: En række haveforeninger mangler officielle adresser, selv om de i sommerhalvåret danner rammen om mange tusinde danskeres dagligliv - 15 af 38 - EBST-REF:

16 2.6 Regler for kommunernes fastsættelse af adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Reglerne for registrering af adresser i BBR findes i dag i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser 8. I bekendtgørelsens 2 præciseres det at formålet med at fastsætte vejnavne og adresser er ( ) at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre på lettest mulige måde kan orientere sig og finde frem til den pågældende vej, ejendom, bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed m.v. Om registreringen af de fastsatte vejnavne og adresser hedder det at formålet er: ( ) at sikre, at de korrekte oplysninger herom kan stilles til rådighed på en ensartet måde for borgere, erhvervsliv og den offentlige administration. Bekendtgørelsen præciserer i 3 at kommunalbestyrelsen har ansvaret for kommunens samlede bestand af vejnavne og adresser og i 24 at kommunalbestyrelsen skal registrere samtlige fastsatte adgangs- og enhedsadresser i BBR Fastsættelse af adgangsadresser Reglerne for fastsættelse af adgangsadresser findes i 11 i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser. Hovedreglerne, som har været gældende siden BBR s oprettelse, er: Der skal fastsættes en adgangsadresse til en opgangs- eller indgangsdør der udefra fører til en/flere BBR-enheder i en bygning (stk. 1) Der skal dog fastsættes mindst en adresse til en grund der er bebygget eller forventes bebygget (stk. 4) I forbindelse med revisionen af BBR-loven i 2001 blev der i det daværende Cirkulære om adresser indføjet to supplerende regler: Der kan fastsættes en adgangsadresse til andre opgangs- eller indgangsdøre end de i stk. 1 nævnte (stk. 2) Der kan endvidere fastsættes adgangsadresser til bestemte adgangsveje til bebyggede eller ubebyggede arealer, f.eks. grønne områder, legepladser, idrætsanlæg, seværdigheder, bolværkspladser o.l. (stk. 3) Den næstsidste regel betyder, at der kan fastsættes adgangsadresser til enhver opgangs- eller indgangsdør e.l. til en bygning, uanset om der er registreret en BBR-enhed e.l. i bygningen Fastsættelse af enhedsadresser Reglerne for fastsættelse af enhedsadresser findes i 17 i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser. Hovedreglerne, som har været gældende siden BBR s oprettelse, er: Der skal fastsættes en adgangsadresse til en dør der udgør hovedadgangen til en BBRenhed (stk. 1) 8 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BEK nr af 12. december af 38 - EBST-REF:

17 I forbindelse med revisionen af BBR-loven i 2001 blev der i det daværende Cirkulære om adresser indføjet en supplerende regel: Der kan fastsættes en enhedsadresse til andre døre inde i bygningen (stk. 3) Det er således ikke længere et krav, at der i BBR er registreret særlige oplysninger om den del af bygningen der ligger bag den pågældende dør. Det eneste krav er at døren er identificeret (hvilket i praksis vil kunne ske ved hjælp af etage- og dørbetegnelse) BBR s adresseregister 2009 Først med idriftsættelsen af det moderniserede BBR i december 2009, fik BBR et egentlig, selvstændigt adresseregister der lever op til de nye tanker i adressebekendtgørelsen. Det nye BBR fik som noget nyt mulighed for at registrere adgangsadresser og enhedsadresser som to selvstændige entiteter, og for at knytte et såkaldt adressepunkt til hver adgangsadresse, som en repræsentation af adgangsadressens geografiske beliggenhed. I modsætning til i det gamle BBR, kan kommunerne nu ét sted registrere samtlige adresser, uanset om adressen ligger på en ubebygget grund eller hører til en bygning eller et teknisk anlæg. Efter idriftsættelsen af det nye BBR var kommunens fastsættelse af adresser ikke længere bundet til byggesags- eller til udstykningsprocessen; kommunen fik mulighed for at betragte behovet for en ny adresse som en selvstændig forvaltningsproces, der ikke i sig selv er begrænset eller afhængig af andre processer. Det blev ligeledes muligt at registrere mere end en særskilt adgangsadresse til en bestemt bygning, uanset om bygningen er opdelt i BBR-enheder eller ej. Ligeledes blev det teknisk muligt at registrere enhedsadresser til bygninger, der ikke er opdelt i egentlige BBR-enheder. Disse nye muligheder betyder at BBR ikke, som det tidligere var tilfældet, har indbyggede, tekniske begrænsninger i hvordan og hvornår kommunen kan fastsætte adgangs- og enhedsadresser på bygninger som anvendes til erhverv eller institutioner mv. Det skal dog nævnes, at det nye BBR ikke har indrettet sin standard brugergrænseflade (dvs. klienten BBR kommune ), til at understøtte eller udnytte disse muligheder Regler om ejeres oplysningspligt Bygnings- og boligregistreringen er grundlæggende baseret på, at ejeren har pligt til at indberette oplysninger til BBR om ejendommen og de bygninger samt bolig- eller erhvervsenheder den indeholder. Reglerne er fastlagt i Bekendtgørelse om ejers oplysningspligt fra Bekendtgørelsen omfatter også oplysninger om adresser på ejendommen, idet den i bilag 1 uvetydigt nævner at ejere skal meddele kommunalbestyrelsen oplysninger om: Skiltede og faktisk anvendte adgangsadresser (Vejnavn, husnummer incl. evt. bogstav) herunder eventuelle selvstændige adresser på tekniske anlæg. 9 Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), BEK nr af 12. december af 38 - EBST-REF:

18 En tilsvarende formuleret oplysningspligt gælder for enhedsadresserne på ejendommen. Reglerne efterleves dog ikke i praksis og der har heller ikke fra EBST/MBBL eller kommunerne været taget nogen særlige initiativer til at sikre dette. Den standardiserede BBR ejermeddelelse, som gengiver BBR s oplysninger for ejendommen, medtager eksemlpelvis ikke adresserne som emne, og den forklarer i øvrigt ikke vigtigheden af at BBR s adresseoplysninger er fuldstændige. Hertil kommer, at de redskaber, som i dag giver en ejer mulighed for på nettet at oplyse kommunen om ændringer eller rettelser til BBR, ikke understøtter manglende eller forkert registrering af adresser. Figur 10: Vejvisning i områder med et lokalt "selvopfundet" adressesystem kan være udfordrende. Her fra Bispebjerg Hospital i København NV af 38 - EBST-REF:

19 3. Forundersøgelse og opgaveanalyse 3.1 Indledning MBBL har i december 2011 og januar 2012 gennemført en en forundersøgelse og analyse af hvordan opgaven kan tilrettelægges. Deltagerne i den nedsatte arbejdsgruppe for AP 2.5 har, bl.a. på to workshops i januar 2012, bidraget til analysen med deres faglige vurderinger, overvejelser og forslag. Det følgende kapitel gennemgår resultaterne af denne forundersøgelse. 3.2 Kategorisering af opgaven På baggrund af resultaterne fra projektets fire arbejdspakker AP 2- AP 4 kan man definere ti forskellige kategorier af bebyggelser eller områder, hvor der er behov for at supplere bestanden af autoritative adresser (Tabel 1). Kategorierne 1-6 omhandler forskellige type af erhvervsområder, institutioner o.l. hvor adressebestanden i BBR i dag på forskellige måder er tynd, selv om der ofte findes faktiske adresser i området som de pågældende virksomheder selv anvender, f.eks. i CVR, eller som posteller forsyningsadresse f.eks. for telefon eller el. Kategorierne 7-9 omhandler bebyggelser og andre typer af adresser hvor personer bor eller opholder sig permanent eller midlertidigt, og hvor den præcise adresse ofte ikke findes i BBR. Kategori 10 omhandler visse ubebyggede arealer og tekniske anlæg, som i dag ofte ikke har en adresse Interesseanalyse For hver kategori er det i tabellens sidste kolonner angivet med X er, om seks forskellige anvendelsesområder har et udtalt og velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag end i dag. De seks anvendesesområder er: Brev- og pakkebefordring, dvs. hvor fysiske brev- eller pakkeleverancer regelmæssigt eller lejlighedsvis skal kunne leveres direkte til adressen Almen publikumsinteresse, dvs. når en virksomheds kunder skal kunne finde frem til virksomheden, f.eks. en butik eller cafe Logistik og kørselsopgaver, f.eks. når en private eller offentlig leverandør eller servicevirksomhed skal planlægge besøg på en eller flere adresser Tilsyns- og kontrolopgaver, dvs. hvor en myndighed skal kunne planlægge og udføre fysiske kontrolbesøg og registrere eller udveksle oplysninger om resultaterne Forsyningsvirksomhed, dvs. hvor en forsyningsleverandør, f.eks. el, vand, telefon eller internet, leverer en ydelse til en person eller virksomhed på et bestemt sted Alarm og beredskab, dvs. hvor politi, ambulance eller brandberedskabet har brug for at kunne lokalisere en ulykke eller et indsatssted præcist - 19 af 38 - EBST-REF:

20 Tabel 1: Kategorier af supplerende adresser og interesseanalyse Kategori navn Beskrivelse Eksempler Brev- og pakkebefordring Almen publikumsinteresse Logistik, kørselsopgaver Tilsyns- og kontrolopgaver Forsyningsvirksomhed Alarm og beredskab 1 Butikscentre og kontorhoteller 2 Erhvervsejendomme med flere virksomheder 3 Ejendom med flere offentlige institutioner 4 Større statslige og regionale institutioner 5 Større enkeltvirksomheder 6 Lukkede eller indhegnede områder Mange virksomheder, dvs. p-enheder af typen butik, kontor o.l. som ligger i en enkelt eller nogle få bygninger, dvs. under samme tag En erhvervsejendom med flere eller mange bygninger, som rummer en række forskellige virksomheder, dvs. p- enheder, typisk som individuelle lejemål o.l. Ejendom med en eller flere bygninger som rummer flere offentlige institutioner eller funktioner som udgør hver sin p-enhed, eller som har hver sin brugerkreds Fisketorvet, RO's Torv, Skejby Centret, Bruuns Galleri, Kattegat Silo Kontorhotel, butikker i banegårdscentre, lufthavne (åbne publikumsrett. del) Ejendom med flere bygninger og erhvervslejemål fx Vesterbrogade 149, København V, forlystelsesparker, fx Tivoli Friheden i Århus Kommuneskole med tilknyttet SFO, børneinstitution, ældreinstitution, idrætshal ol. Rådhus m. borgerservice og bibliotek, Regional administration, statsamt Større ejendom med mange bygninger Sygehus fx Bispebjerg Hospital, Skejby som rummer en flere større institutioner Sygehus. Universitet fx RUC i Roskilde, eller anlæg og som består af mange AUC i Aalborg, AUC i Aarhus, anden funktioner med hver sin brugerkreds, større uddannelsesinstitution selv om disse ikke nødvendigvis udgør selvstændige p-enheder En erhvervsejendom med en eller flere bygninger som huser en enkelt, større virksomhed bestående af mange funktioner som ikke nødvendigvis udgør selvstændige p-enheder Særligt erhvervsområde, institution eller anlæg, som rummer flere bygninger og funktioner, men hvor adgangen, af sikkerhedshensyn er begrænset og reguleret af en portvagt e.l. 7 Haveforeninger Haveforening, nyttehaver e.l. som danner grundlag for personers ophold og/eller overnatning og som evt. kan anvendes som midlertidig bopæls- eller opholdsadresse 8 Bopælsadresser uden bolig 9 Andre midlertidige opholdsadresser 10 Visse ubebyggede arealer samt tekniske anlæg NOVO i Bagsværd, Aalborg Portland i Aalborg Øst, Danisco A/S i Brabrand, Odense Marcipan A/S i Odense C Kaserne, militær flyveplads, lukket havneområde, lufthavnsområde (det indhegnede), fængsel, indhegnet industriområde Hf Maglehaven i Skælskør, Hf Sommerly i København S, Hf Skovly i Viborg, Hf Skibhøj i Esbjerg. Adresse til en bopæl af en type, som i Kajplads til husbåd, ikke-lovlig bolig dag ikke er knyttet til en BBR boligenhed (kælder, erhvervsejendom/-lejemål), værelser på opholdssteder, uformelle selvbyggede områder fx Klondyke, Guldkysten, Hesbjerg Skov, Krogen. Andet opholdssted som kan anvendes som midlertidig bopæls- eller opholdsadresse (fx ferie), typisk i sommerhalvåret Ubebygget areal, anlæg ol., hvortil der leveres offentlig eller privat service, eller hvor der i øvrigt er publikumsinteresse Feriecenter, campingplads, hoteller, pensionater Legepladser, parker, idrætsanlæg, faste stadepladser fx på torv, vindmølle, pumpestation X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (x) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - 20 af 38 - EBST-REF:

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c, stk. 3, 3f og 4, stk. 1 i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.1 Kapitel 1-4 (FORELØBIGT TRYK) 13. maj 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning )

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) 8. marts 2004 Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) Baggrund Cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser (Adressecirkulæret) er en følge af den seneste ændring af lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser BEK nr 436 af 02/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-754 Senere

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Høringssvar adressebekendtgørelse

Høringssvar adressebekendtgørelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. adresser@mbbl.dk Høringssvar adressebekendtgørelse KL s sekretariat har med interesse læst ministeriets udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Anvendelse af adresser i Danmark

Anvendelse af adresser i Danmark Anvendelse af adresser i Danmark Erfaringer med brug, genbrug, gevinster og omkostninger - samt planer for bedre kvalitet og tilgængelighed af adressedata Morten Lind, mli@mbbl.dk Tusind tak for invitationen

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Kogebog 2 Supplerende adresser

Kogebog 2 Supplerende adresser Kogebog 2 Supplerende adresser Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed Butikscentre Havneområder Kogebog 2 Supplerende adresser Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed Butikscentre Havneområder

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven 2016/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Side 1 af 91 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål og definitioner Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende system af vejnavne og adresser, som

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen.

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen. Jette Madsen Ørrevej 46 7400 Herning Kontor Forvaltningsdata Dato 8. december 2016 J nr. KMS-661-00006 Afgørelse i klage over Herning Kommunes adresseændring af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej, 7400 Herning.

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ NOTAT Dato: 18/7-2014 Kontor: EJD Sagsbeh: DKS Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ DANMARKSADRESSER.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Opgavelister... 2 2.1 Ikke en facitliste...

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 15. december 2008, j.nr. 08/00538 BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2134 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler, principper, arkitektur

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 2 Processer ift. genbrug af adresser på erhvervsområdet

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 11. juni 2013 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Nordic Statistical Meeting in Bergen 2013 Abstract I forbindelse med indsamling af data til at danne indikatorer om ældre, har det

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version:

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Vejledning til ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN www.ebst.dk 18. december 2007 Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Rettet 3. januar 2008: Side 7 øverst Sag 07/04873 ke/mli 2/18 1. Indledning... 3 1.1 Om bekendtgørelsen...

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Marts 2009 , eksempelsamling Eksempelsamlingen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside:

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang Brønshøj. Sagsnr Dokumentnr.

Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang Brønshøj. Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang 17 2700 Brønshøj 05-12-2016 Sagsnr. 2014-0037232 Dokumentnr. 2014-0037232-21

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Synlige adresser. Danmarks vigtigste vejviser

Synlige adresser. Danmarks vigtigste vejviser ? Synlige adresser Danmarks vigtigste vejviser En korrekt adresse kan betyde alt I hverdagen kan en ukorrekt adresse være årsag til irritation og tidsspilde for mange. Men sker der en ulykke, regner vi

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere