Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige"

Transkript

1 Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der kan vælge momsfritagelse, når de sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter. Resumé Momsfritagelse Foreninger Velgørende arrangementer Denne vejledning beskriver reglerne for foreninger m.fl., der kan få momsfritagelse, når de bruger overskuddet fra et arrangement eller fra salg af varer af ringe værdi til velgørende eller almennyttige formål. Du kan også læse om reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der kan vælge at være momsfritaget, når de sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter. Indhold Indledning Momsfritagelse for enkeltstående arrangementer Momsfritagelse for indsamling og salg af brugte varer Momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger side 1 af 14

2 Udgiver Ansvarlig institution Stig Gratis De Foreninger Moms regionale Jacobsen og lønsumsafgift told- og skattemyndigheder ToldSkat Skatteministeriet; Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse Indledning Momsfritagelse for enkeltstående arrangementer Hvad overskuddet skal bruges til Arrangementets varighed Salg af varer og ydelser for egen regning og risiko Ikke momsfritagelse for køb af varer og ydelser Regnskab Ansøgningsblanket nr Momsfritagelse for indsamling og salg af brugte varer Hvad overskuddet skal bruges til Salg af varer og ydelser for egen regning og risiko Ikke momsfritagelse for køb af varer og ydelser Regnskab Momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger Formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter Aktiviteter der er omfattet af fritagelsen Hvad overskuddet skal bruges til Regnskab Konkurrencefordrejning Ikke momsfritagelse for salg af forretningsmæssig karakter side 3 af 14

4 Indledning Denne vejledning henvender sig til: foreninger m.fl., der afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål foreninger m.fl., der indsamler og sælger brugte varer af ringe værdi og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter. Hovedreglen i momsloven er, at man skal betale moms til ToldSkat, hvis man sælger varer og momspligtige ydelser, og omsætningen overstiger kr. om året. Men foreninger m.fl. kan få momsfritagelse i de tilfælde, der er nævnt ovenfor. I denne vejledning kan du læse mere om reglerne for momsfritagelse. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din regionale told- og skattemyndighed side 4 af 14

5 Momsfritagelse for enkeltstående arrangementer Du kan søge den regionale told- og skattemyndighed om momsfritagelse, hvis din forening afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Enkeltstående arrangementer kan fx være basarer, koncerter og loppemarkeder. Flere foreninger kan få momsfritagelse for et fælles arrangement, hvis foreningerne hver for sig opfylder betingelserne for momsfritagelse. Du skal sende ansøgningen om momsfritagelse til den regionale told- og skattemyndighed. Du skal bruge en særlig ansøgningsblanket, som du får hos den regionale told- og skattemyndighed eller på borger blanketter (blanket ). På side 9 i denne vejledning kan du se, hvordan blanketten ser ud. Når du har indsendt ansøgningen, undersøger den regionale told- og skattemyndighed, om din forening opfylder betingelserne for at få momsfritagelse. Hvis betingelserne er opfyldt, får din forening en tilladelse. Hvis din forening er velgørende eller på anden måde almennyttig kan den vælge at bruge reglerne om momsfritagelse og behøver ikke søge om tilladelse. Læs mere i kapitlet om momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger. For at få momsfritagelse for velgørende arrangementer skal din forening opfylde følgende betingelser: Din forening skal bruge overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Arrangementet skal have en nærmere bestemt afgrænset varighed. Salg af varer og ydelser skal ske for din forenings regning og risiko. Din forening skal føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. I de næste afsnit kan du læse mere om betingelserne. Hvad overskuddet skal bruges til Din forening skal bruge hele overskuddet fra et arrangement til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det skal forstås bogstaveligt. Hvis din forening bruger bare en lille del af overskuddet fra arrangementet til andre formål, er momsfritagelse udelukket. Det gælder også, hvis din forening henlægger pengene til brug for andre arrangementer. Hvis flere foreninger går sammen om at holde et arrangement, skal foreningerne sørge for, at hele overskuddet bruges til velgørende formål. Hvad din forening må bruge overskuddet til Det er altså en betingelse for at få momsfritagelse, at din forening bruger overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det kan fx være: sygdomsbekæmpelse forebyggende børne- og ungdomsarbejde ulandshjælp kirkeligt arbejde amatøridrætsarbejde side 5 af 14

6 Arrangementer til fordel for eksempelvis Red Barnet, Røde Kors, Muskelsvindfonden, Kræftens Bekæmpelse og spejderkorps kan altså godt få momsfritagelse. Din forening kan også få momsfritagelse for arrangementer, hvor overskuddet går til fx opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter, fritidscentre, SFO'er og klubber for børn og unge. En støtteforening eller en forening, der har karakter af en støtteforening, må ikke bruge overskuddet til egen fordel, men skal umiddelbart efter arrangementet udlodde overskuddet til velgørende formål. Derimod må en forening, som ifølge sin egen formålsbestemmelse er velgørende eller almennyttig, gerne bruge overskuddet fra et arrangement til egen fordel. Foreningen behøver altså ikke udlodde overskuddet. Det gælder fx en amatøridrætsklub. Musikforeninger, der ifølge vedtægterne har til formål at udbrede forståelse af og kendskab til musikkens kunst, må også gerne bruge overskuddet fra et arrangement til egen fordel. Foreningens medlemsaktiviteter og -arrangementer er momsfrie. Men en musikforening må ikke bruge overskuddet fra et arrangement til at afholde musikfestivaler og lignende koncertarrangementer. Den slags arrangementer er nemlig ikke i sig selv velgørende eller på anden måde almennyttige i momsmæssig forstand. Det betyder, at en musikforening kan få momsfritagelse for musikfestivaler og koncerter, men kun hvis den bruger overskuddet til andre medlemsaktiviteter og -arrangementer, og ikke til musikfestivaler og koncerter. Hvad din forening ikke må bruge overskuddet til Her er en række eksempler på formål, der ikke er velgørende eller almennyttige i momsmæssig forstand: politisk/tværpolitisk arbejde rejselegater turistforeningers almindelige arbejde løbende drift af forsamlingshuse, medborgerhuse, kulturhuse o.l. lokalradio- og fjernsynsvirksomhed. Fx kan en tværpolitisk organisation, der afholder arrangementer, ikke få momsfritagelse, hvis den bruger overskuddet til sin almindelige virksomhed (oplysningsarbejde, foredrag o.l.). Det gælder fx foreninger og fredskomiteer, hvis formål kan sidestilles med formål af politisk karakter. Hvis foreningen derimod udlodder overskuddet til velgørende formål, kan den godt få momsfritagelse. Arrangementer til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, fx et gymnastikhold eller en skoleklasse, er ikke almennyttige og kan derfor ikke få momsfritagelse. Arrangementets varighed Din forening kan kun opnå momsfritagelse, hvis der er tale om: Ét månedligt arrangement af op til 3 sammenhængende dages varighed. Ét årligt arrangement af op til 14 sammenhængende dages varighed eller 2 arrangementer, hvert af op til 8 dages varighed side 6 af 14

7 Ét årligt arrangement med en samlet varighed på højst 14 dage. Arrangementet skal have et ensartet sammenhængende forløb, men kan afvikles over enkelte dage i forskellige uger eller måneder. Reglerne kan kombineres. Din forening kan fx holde ét 14-dages arrangement og højst elleve 3-dages arrangementer om året. Det gælder dog kun, hvis 14-dages arrangementet i form og indhold klart adskiller sig fra 3-dages arrangementerne. Når du skal regne ud, hvor lang tid et arrangement varer, skal du kun medregne den tid, hvor de momspligtige aktiviteter foregår. Ved udgivelse og salg af en bog skal du fx kun medregne den periode, hvor bogen reelt bliver udbudt til salg. Ved salg af billetter til en koncert skal du kun medregne den periode, hvor koncerten afholdes. Din forening kan få tilladelse til at overskride den tidsmæssige begrænsning for velgørende arrangementer, hvis særlige omstændigheder taler for det. Fx kan Dansk Blindesamfund få tilladelse til at overskride tidsperioderne, når de sælger julebladet Blindes jul, og det samme kan Danida, når de sælger Børnenes Ulandskalender. Salg af varer og ydelser for egen regning og risiko Salg af varer og ydelser skal ske for foreningens regning og risiko. Det indebærer, at din forening formelt og reelt skal stå som arrangør. Din forening betragtes som arrangør, når den står som afsender på annoncer, plakater mv. om arrangementet. Foreningen skal selv betale for optræden, leje af lokaler mv., og udgiften må ikke være fastsat til at udgøre en procentandel af entreindtægterne. Som arrangør kan din forening ikke opnå momsfritagelse for egentlig erhvervsvirksomhed, som den udøver i forbindelse med et momsfritaget arrangement. Desuden må din forening som arrangør ikke drive virksomhed, hvor den sælger varer og ydelser, der svarer til dem, den sælger ved arrangementet. Hvis der serveres spise- og drikkevarer, er arrangøren den, der har en lejlighedstilladelse til alkoholudskænkning (jf. 22 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv.). Din forening må ikke afholde arrangementet i lokaler, der er omfattet af en restauratørs alkoholbevilling. Hvis en bevillingshaver (restauratør) og en velgørende forening i fællesskab får lejlighedstilladelse til alkoholudskænkning, kan de godt få momsfritagelse for arrangementet. I den slags tilfælde optræder begge parter i juridisk forstand som arrangør efter lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. Bevillingshaveren skal dog betale moms efter de almindelige regler, når han sælger drikkevarer. Ikke momsfritagelse for køb af varer og ydelser Din forening kan ikke få momsfritagelse for de indkøb, den har i forbindelse med arrangementerne. Regnskab Som arrangør skal du for hvert enkelt arrangement føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål side 7 af 14

8 Din forening kan dog vente med at bruge overskuddet, hvis den klausulerer beløbet inkl. renter til brug for et bestemt velgørende eller almennyttigt formål mv., og hvis én af følgende betingelser er opfyldt: Beløbet indsættes på en spærret eller båndlagt konto i et pengeinstitut. Beløbet indgår i en fond. Din forening må ikke på fakturaer mv. anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms, eller modtage afregningsbilag med angivelse af moms. Din forening skal indsende en kopi af regnskabet til den regionale told- og skattemyndighed, så snart det er udarbejdet, dog senest 3 måneder efter at arrangementet er afholdt. Hvis din forening har afholdt arrangementer af længerevarende karakter og udarbejder et samlet regnskab for et helt kalenderår, skal din forening sende en kopi af regnskabet til den regionale told- og skattemyndighed senest 3 måneder efter årets udløb. Du skal opbevare regnskabet med bilag, herunder eventuelle lejlighedstilladelser fra politiet, i 5 år efter, regnskabsåret er udløbet side 8 af 14

9 Ansøgningsblanket nr side 9 af 14

10 Momsfritagelse for indsamling og salg af brugte varer Du kan søge om momsfritagelse, hvis din forening indsamler og sælger brugte varer af ringe værdi, fx flasker, papir og metal også selvom din forening sælger varerne løbende. Det er en betingelse, at din forening udelukkende sælger varerne til momsregistrerede virksomheder, og at din forening ikke i øvrigt driver momspligtig virksomhed. Din forening må dog gerne lejlighedsvis være registret for enkeltstående arrangementer, for reklameydelser, fx ved udgivelse af et foreningsblad, og for cafeteria- eller kioskvirksomhed. ToldSkat giver typisk tilladelse til momsfritagelse for 1 år ad gangen. Din forening søger om momsfritagelse ved at sende et brev til den regionale told- og skattemyndighed med beskrivelse af, hvilke varer din forening ønsker at sælge. For at få momsfritagelse skal din forening opfylde følgende betingelser: Din forening skal bruge overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Salg af varer og ydelser skal ske for din forenings regning og risiko. Din forening skal føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. I de næste afsnit kan du læse mere om betingelserne. Hvad overskuddet skal bruges til Din forening skal bruge hele overskuddet fra salget af de brugte varer til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det skal forstås bogstaveligt. Hvis din forening bruger bare en lille del af overskuddet til andre formål, er momsfritagelse udelukket. Hvad din forening må bruge overskuddet til Velgørende eller på anden måde almennyttige formål er fx: sygdomsbekæmpelse forebyggende børne- og ungdomsarbejde ulandshjælp kirkeligt arbejde amatøridrætsarbejde. Din forening kan også få momsfritagelse, hvis overskuddet går til fx opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter og fritidscentre, SFO'er og klubber for børn og unge. En støtteforening eller en forening, der har karakter af en støtteforening, må ikke bruge overskuddet til egen fordel. Derimod må en forening, som ifølge sin egen formålsbestemmelse er velgørende eller almennyttig, gerne bruge overskuddet fra salg af brugte varer til egen fordel. Det gælder fx en amatøridrætsklub side 10 af 14

11 Hvad din forening ikke må bruge overskuddet til Her er en række eksempler på formål, der ikke er velgørende eller almennyttige i momsmæssig forstand: politisk/tværpolitisk arbejde rejselegater turistforeningers almindelige arbejde løbende drift af forsamlingshuse, medborgerhuse, kulturhuse o.l. lokalradio- og fjernsynsvirksomhed Indsamling og salg af brugte varer til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, fx et gymnastikhold eller en skoleklasse er ikke almennyttigt og kan derfor ikke få momsfritagelse. Salg af varer og ydelser for egen regning og risiko Salget af varerne skal ske for din forenings regning og risiko. Din forening må ikke være momsregistreret for salg af varer og ydelser, der svarer til dem, den indsamler og sælger. Ikke momsfritagelse for køb af varer og ydelser Din forening kan ikke få momsfritagelse for de indkøb, den har i forbindelse med, at den indsamler og sælger brugte varer af ringe værdi. Regnskab Din forening skal føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. Den regionale told- og skattemyndighed kan bede om regnskabet for at vurdere, om din forening opfylder betingelserne for momsfritagelse. Regnskabet skal opbevares i 5 år efter, at regnskabsåret er udløbet. Din forening kan vente med at bruge overskuddet, hvis den klausulerer beløbet inkl. renter til brug for et bestemt almennyttigt eller velgørende formål mv., og hvis én af følgende betingelser er opfyldt: Beløbet indsættes på en spærret eller båndlagt konto i et pengeinstitut. Beløbet indgår i en fond. Din forening må ikke på fakturaer mv. anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms, eller modtage afregningsbilag deklareret med moms side 11 af 14

12 Momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger kan vælge at være momsfritaget for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter. Hvis din forening sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, vælger din forening selv, om den ønsker at bruge reglerne for momsfritagelse eller, om den skal momsregistreres. Det er ikke nødvendigt for din forening at søge om momsfritagelse hos ToldSkat. Hvis din forening leverer varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, skal den momsregistreres og kan ikke vælge at være momsfritaget. Se afsnittet om salg af forretningsmæssig karakter. Selvom din forening er momsregistreret, kan den godt vælge momsfritagelse for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, der ikke er af forretningsmæssig karkater. Det betyder, at foreningen både kan være momsfritaget for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter og momsregistreret for salg af forretningsmæssig karakter, fx salg fra sportsshop eller lignende fast salgssted. Din forening kan vælge momsfritagelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: Din forening skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter. Din forening skal sælge varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Din forening skal bruge hele overskuddet fra salget af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter til sit velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Din forening skal føre et regnskab, der kan dokumentere, at hele overskuddet er brugt til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning. Din forenings salg må ikke være af forretningsmæssig karakter. I de næste afsnit kan du læse mere om betingelserne. Formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter Din forening kan vælge momsfritagelse for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, hvis den har et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter. Velgørende eller på anden måde almennyttige formål er fx: sygdomsbekæmpelse forebyggende børne- og ungdomsarbejde ulandshjælp kirkeligt arbejde amatøridrætsarbejde Det er den samme definition af velgørende eller på anden måde almennyttige formål, der ligger til grund for reglerne for foreninger, som afholder enkeltstående arrangementer eller indsamler og sælger brugte varer side 12 af 14

13 Aktiviteter der er omfattet af fritagelsen De aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen, er aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Det kan fx være aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning til formålet eller andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde. Fx er en idrætsklubs primære formål at dyrke idræt. Derfor kan en idrætsklub bl.a. vælge at være momsfri for: salg af mad- og drikkevarer, badges, tørklæder mv. i forbindelse med et stævne, en klubkamp eller lignende klubaktiviteter sponsorater og reklameindtægter julebasar, sommerfest og andre lejlighedsvise arrangementer foredrag om kosttilskud for klubbens medlemmer, også selvom medlemmernes familie eller naboklubber er inviteret. En aktivitet, der ikke er omfattet af momsfritagelse, er fx en idrætsklubs foredragsvirksomhed ud af huset (kommerciel foredrags- eller kursusvirksomhed), eksempelvis et kursus i teambuilding for en virksomheds ansatte. Den slags aktiviteter er ikke knyttet til idrætsklubbens formål og har heller ikke karakter af velgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde. Her er nogle eksempler på andre aktiviteter, der er momsfrie: en rideklubs omsætning ved opstaldning, pasning og fodring af klubbens medlemmers heste en sejlklubs omsætning ved udlejning af bådepladser til klubbens medlemmer en skytteklubs omsætning ved salg af patroner til medlemmer i forbindelse med aktiviteter (undervisning/træning, deltagelse i kampe/stævner mv.) Humanitære foreninger kan også vælge momsfritagelse, selvom de typisk har aktiviteter af mere varieret karakter. Hvad overskuddet skal bruges til For at din forening kan vælge momsfritagelse, skal den bruge hele overskuddet til sit velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Overskuddet er foreningens overskud, når den har betalt de udgifter, der direkte er knyttet til dens velgørende aktivitet. At hele overskuddet skal bruges til din forenings velgørende eller på anden måde almennyttige formål, skal forstås bogstaveligt. Bruger din forening overskuddet fra salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter helt eller delvist til andre formål, er momsfritagelse udelukket. Fx må din forening ikke bruge overskuddet til et sideordnet formål, fx en idrætsklubs forretningsmæssige salg af varer og ydelser (typisk drift af kiosk, cafeteria/ restaurant og lignende aktiviteter). Regnskab Din forening skal føre et regnskab, der kan dokumentere, hvordan foreningen har brugt overskuddet. Den regionale told- og skattemyndighed kan bede om regnskabet for at vurdere, om din forening opfylder betingelserne for at være fritaget for at betale moms af foreningens salg og for pligten til at indsende selvangivelse. Regnskabet skal opbevares i 5 år efter, at regnskabsåret er udløbet side 13 af 14

14 Din forening har også pligt til at bogføre alle de indtægter og udgifter, den har. I stedet for at registrere hvert enkelt køb og salg kan din forening dog nøjes med at bogføre på grundlag af dagens kasseopgørelser. Konkurrencefordrejning For at din forening kan vælge momsfritagelse, er det en betingelse, at momsfritagelsen ikke fremkalder konkurrencefordrejning. I den forbindelse er prisfastsættelsen afgørende. Hvis din forenings salgspriser svarer til markedsværdien eller den vejledende udsalgspris, fremkalder momsfritagelsen normalt ikke konkurrencefordrejning. Foreningens salgspriser skal svare til den vejledende udsalgspris ved et sammenligneligt salg. Hvis fx en forening driver et egentligt cafeteria, skal priserne således sammenlignes med priser for salg af varer og ydelser i et tilsvarende cafeteria. Men man kan ikke sammenligne salgspriser på varer i et cafeteria, med salgspriser på varer i en forening, der udelukkende sælger drikkevarer i forbindelse med stævner og lignende arrangementer. For at vurdere om momsfritagelsen fremkalder konkurrencefordrejning kan det være relevant at se på afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang, markedsføring mv. Det er altså en konkret, skønsmæssig vurdering, der afgør, om din forenings salg fremkalder konkurrencefordrejning. Normalt er der ikke tale om konkurrencefordrejning, når en forening sælger varer og ydelser som en service for medlemmerne og ikke bruger momsfritagelsen til at nedsætte priserne. Ikke momsfritagelse for salg af forretningsmæssig karakter Din forening kan ikke vælge at være momsfritaget for salg af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter. Salg af forretningsmæssig karakter er salg fra et fast salgssted, fx salg fra en kiosk, et cafeteria, en sportsshop e.l. Også salgsstedets indretning, åbningstider, kundekreds, varesortiment mv. har betydning for, om der er tale om salg af forretningsmæssig karakter. Salg fra et lokale (kiosk, cafeteria, sportsshop o.l.), hvor indretningen er af permanent karakter, og hvor der er faste åbningstider, der følger de almindelige åbningstider, indikerer, at der er tale om salg fra et fast salgssted og dermed salg af forretningsmæssig karakter. Det er typisk tilfældet, når de fleste af kunderne ikke har tilknytning til foreningen og dens aktiviteter. Derimod er der ikke tale om salg af forretningsmæssig karakter, hvis åbningstiderne følger klubbens aktiviteter, og hvis kunderne fortrinsvis er klubbens medlemmer, familiemedlemmer, gæstende klubber o.l. Salg af forretningsmæssig karakter behøver ikke nødvendigvis foregå fra en forretning, butik e.l. ToldSkat betragter også salget som forretningsmæssigt, hvis det på anden måde er karakteriseret ved en vis fasthed/kontinuitet med hensyn til omfang og varighed. Fx betragtes udlejning af bådpladser (havnevirksomhed) og opstaldning mv. af heste (hestepension) som salg af forretningsmæssig karakter, når kunderne ikke er medlemmer. Hvis kunderne som hovedregel er medlemmer, og hvis salget til ikke-medlemmer er ubetydeligt, er salget ikke af forretningsmæssig karakter side 14 af 14

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Sponsorater i museums- verdenen

Sponsorater i museums- verdenen Mollerup Designlab A/S i museums- verdenen af Lars Mikkelsen og Rune Grøndahl, Ernst & Young Association of Danish Museums Farvergade 27 D Vartov 1463 København K Denmark T +45 4914 3966 F +45 4914 3967

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond. CVR-nr. 24 25 60 73

Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond. CVR-nr. 24 25 60 73 Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond CVR-nr. 24 25 60 73 Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Vokslev Sparekasses Fond. 1.2 Fondens hjemsted er Aalborg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet ved omdannelse

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ UNDER 50.000 KR. Du kan gå

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere